Реферат: Пропедевтична педагогічна практика студентів (за вимогами кредитно-модульної системи)

ПРОПЕДЕВТИЧНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

(за вимогами кредитно-модульної системи)

УДК 37.026: 373.3

ББК 74.204


Пропедевтична педагогічна практика студентів. Програма навчального курсу. — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007. — 20 с.

Розробники: Вихрущ В.О. — доктор педагогічних наук, професор (практика ІІІ курсу); Корнієнко С.М. — кандидат педагогічних наук, доцент (практика ІІ курсу); Матіяш В.В. — кандидат педагогічних наук, доцент (практика І курсу); Онишків З.М. — кандидат педагогічних наук, доцент (практика І курсу).

Рецензенти:

Кіліченко О.І. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики початкового навчання Інституту педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Відченко А.Г. — кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;

Руснак І.С. — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Затверджено вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Протокол № 9 від 8 травня 2007 р.

ББК 74.204

© Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка, 2007.

© Вихрущ В.О., Корнієнко С.М., Матіяш В.В., Онишків З.М.

І Курс, ІІ семестр

Структура програми

“Пропедевтична педагогічна практика студентів"

Опис предмета

Предмет: пропедевтична педагогічна практика студентів

Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1

Модулів: 3

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 36 год.

Тижневих годин: 2 год.

Шифр та назва напряму:

0101. Педагогічна освіта

Шифр та назва спеціальності: 6.010100

Педагогіка і методика початкової освіти.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестр: 2

Практичні заняття: 18 год.

Самостійна робота: 9 год.

Індивідуальна робота -

документація-звіт з пропедевтичної педагогічної практики: 9 год.

Форма контролю: залік

Мета: ознайомлення студентів з особливостями роботи загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів освіти.

1. Програма

Змістовий модуль 1. Організація навчально-виховного процесу в різних типах загальноосвітніх шкіл.

Тема 1. Ознайомлення з особливостями організації навчально-виховного процесу в початковій школі повного дня

1. Бесіда з директором школи повного дня, його заступником (основні положення виступу законспектувати):

особливості роботи та структура початкової школи;

режим роботи початкових класів;

особливості виховної роботи з учнями в другій половині дня;

навчально-матеріальна база школи;

характеристика вчительського та учнівського колективів;

ознайомлення з планом роботи початкової школи;

медичне обслуговування учнів школи;

перспективи розвитку даного навчального закладу.

2. Огляд навчальних приміщень для початкових класів, ігрової кімнати, спальні, спортивного залу, їдальні.

Тема 2. Ознайомлення з роботою навчального закладу „початкова школа-дитячий садок"

1. Бесіда з директором навчального закладу „початкова школа — дитячий садок" (основні положення виступу законспектувати):

структура навчального закладу;

режим роботи навчального закладу;

функції директора;

організація виховної роботи;

методична робота з педагогічними працівниками;

забезпечення наступності в роботі навчального закладу.

2. Ознайомлення з обладнанням ігрової кімнати, музичного залу, спортзалу або спортивної кімнати.

Змістовий модуль 2. Особливості роботи позашкільних навчально-виховних закладів.

Тема 3. Ознайомлення з діяльністю бібліотеки для дітей

1. Бесіда з директором бібліотеки для дітей (основні положення виступу законспектувати):

мета і завдання роботи бібліотеки для дітей;

наявність дитячої літератури;

контингент читачів;

режим роботи бібліотеки;

форми зв’язку бібліотеки зі школами;

основні проблеми, над розв’язанням яких працює бібліотека.

2. Ознайомлення із читальним залом бібліотеки, виставками книг, з використанням можливостей комп’ютерного залу бібліотеки.

Тема 4. Особливості роботи станції юних натуралістів

1. Бесіда із заступником директора станції юних натуралістів (основні положення виступу законспектувати):

зміст та особливості роботи станції юних натуралістів;

різноманітність гуртків у даному навчальному закладі.

2. Ознайомлення із дослідницькою роботою юннатів на навчально-дослідній ділянці та у приміщенні для тварин.

Тема 5. Ознайомлення з роботою центру дитячої творчості

1. Бесіда з директором центру дитячої творчості (основні положення виступу законспектувати):

основні завдання і проблеми, над вирішенням яких працює колектив центру дитячої творчості;

наявність гуртків та секцій у даній установі, їх значення;

характеристика учнівського контингенту та педагогічного колективу;

навчально-матеріальна база та перспективи її розвитку;

основні функції директора центру дитячої творчості.

2. Відвідання та аналіз заняття гуртка, в якому займаються учні початкових класів.

Тема 6. Особливості роботи станції юних техніків

1. Бесіда з директором станції юних техніків (основні положення виступу законспектувати):

особливості роботи станції юних техніків;

основні завдання і проблеми, над вирішенням яких працює педагогічний колектив станції юних техніків;

характеристика учнівського контингенту та педагогічного колективу;

наявність гуртків та секцій у даній установі, їх значення.

2. Ознайомлення з роботою гуртків і секцій (екскурсія)

2.1 Структура залікового кредиту

Тема

Кількість годин, відведених на:

самостійну роботу

індивідуальну роботу

ЗМ 1. Організація навчально-виховного процесу у різних типах загальноосвітніх шкіл.

Тема 1. Ознайомлення з особливостями організації навчально-виховного процесу в початковій школі повного дня.

1

2

Тема 2. Ознайомлення з роботою навчального закладу „початкова школа-дитячий садок".

2

1

ЗМ 2. Особливості роботи позашкільних навчально-виховних закладів.

Тема 3. Ознайомлення з діяльністю бібліотеки для дітей.

1

2

Тема 4. Особливості роботи

станції юних натуралістів

2

1

Тема 5. Ознайомлення з роботою центру дитячої творчості.

2

1

Тема 6. Особливості роботи станції юних техніків.

1

2

Усього годин

9

9

САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання до теми 1.

Записати перелік різних типів початкової школи.

Завдання до теми 2.

Підібрати в журналі „Початкова школа" статті з досвіду роботи навчального закладу „початкова школа — дитячий садок" і законспектувати.

Завдання до теми 3.

Записати згідно вимог до оформлення літератури 5 дитячих книжок.

Завдання до теми 4.

Підібрати в журналі „Початкова школа" плани роботи гуртків юних натуралістів.

Завдання до теми 5.

Записати перелік можливих гуртків центру дитячої творчості.

Записати дві гри для масових заходів з учнями початкових класів.

Завдання до теми 6.

Підібрати і записати план роботи гуртка для молодших школярів.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль 1

Модуль 2

Підсумковий контроль

Сума

ЗМ 1

(Теми 1,2)

ЗМ 2

(Теми 3, 4, 5,6)

20

20

30

30

100

Шкала оцінювання:

90-100 балів — відмінно (А);

85-89 балів — дуже добре (В);

75-84 балів — добре (С)

65-74 балів — посередньо (D);

60-64 — задовільно (E);

35-59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 бали — незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

Автори програми Онишків З.М., Матіяш В.В.

ІІ Курс

Структура програми

“Пропедевтична педагогічна практика студентів".

Опис предмета.

Предмет: пропедевтична педагогічна практика студентів.

Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2

Модулів: 3

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 72 год.

Тижневих годин:

Шифр та назва напряму:

0101. Педагогічна освіта

Шифр та назва спеціальності: 6.010100

Педагогіка і методика початкової освіти.

Освітньо-кваліфікацій-ний рівень: бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 2

Семестр: 3-4

Практичні заняття: 36 год.

Самостійна робота: 18 год.

Індивідуальна робота -

документація-звіт з пропедевтичної педагогічної практики: 18 год.

Форма контролю: залік

Мета: оволодіння студентами теоретико-методичними основами організації виховного процесу з молодшими школярами.

1. Програма

ІІІ семестр

Змістовий модуль 1. Організація фізкультурно-оздоровчого дозвілля молодших школярів.

І день

Настановча бесіда керівника „Суть, завдання, зміст і форми пропедевтичної практики з організації виховного процесу молодших школярів”.

Знайомство зі школою (дирекцією, вихователями груп продовженого дня). Розподіл студентів на мікрогрупи (3-4 чол.). Зустріч з учнями.

Ознайомитись і законспектувати у щоденнику план виховної роботи вихователя групи продовженого дня. Описати свої враження про школу, дітей ГПД і їхнього вихователя.

ІІ день

Організація спортивної години (наявність у щоденнику опису 2-3 рухливих ігор, спортивно-масових таночків і 2-х фізичних вправ та реалізація їх у практиці виховної роботи з дітьми).

Проведення виховного заходу у формі гри „Давайте познайомимось" (за сценарієм, розробленим у щоденнику).

Колективна бесіда з дітьми щодо проведення екскурсії у природу „Стежиною осінніх барв і звуків". Підготовчі завдання дітям для проведення екскурсії.

ІІІ день

Організація з дітьми спортивно-оздоровчої години на свіжому повітрі (наявність у щоденнику 2-3 рухливих ігор і дитячих масових таночків, 2-х фізкультхвилинок та реалізація їх у виховній роботі з дітьми).

Проведення екскурсії у природу „Стежиною осінніх барв і звуків” (за планом-конспектом, розробленим і описаним у щоденнику).

Колективна бесіда з дітьми щодо проведення сюжетно-рольової гри-заняття (відповідно до вікової категорії дітей): „Чарівні слова", „Гарне і погане у поведінці дітей", „Як примирити „хочу" і „треба? ”, „Прості правила етикету".

ІV день

Організація дозвілля дітей (наявність у щоденнику

2 лічилок, 2-3 загадок, 2 скоромовок, 1-2 кумедних дитячих історій, 2-3 рухливих ігор та реалізація їх у роботі з дітьми).

Проведення сюжетно-рольової гри-заняття за вибором за планом-конспектом, розробленим і описаним у щоденнику.

Бесіда-розповідь „Кожен знає, що режим у житті всім потрібний" (наявність у щоденнику орієнтовного режиму дня дітей молодшого шкільного віку).

Колективна бесіда з дітьми щодо проведення заочної мандрівки „Рідне місто моє" (творчо-пошукові завдання для дітей). Залучення до проведення даного заходу членів родини і цікавих людей міста.

V день

Організація дозвілля дітей на прогулянці (наявність у щоденнику 2-3 рухливих народних ігор і масових дитячих таночків, комплексу веселих імітаційних вправ ранкової гімнастики).

Проведення заочної мандрівки „Рідне місто моє" (наявність у щоденнику сценарію).

Аналіз виховної роботи з дітьми за період проходження пропедевтичної практики у першому семестрі за напрямками:

1) мої враження про школу, ГПД (дитячий колектив і вихователя;

2) чи цікавими для дітей буди запропоновані нами форми виховної роботи;

3) які із запропонованих форм вдались; що не вдалося;

4) у чому потрібно вдосконалюватись;

5) мої пропозиції щодо шляхів удосконалення виховної роботи у ГПД і підготовки студентів до цього виду діяльності.

ІV семестр

Змістовий модуль 2. Організація і проведення (з участю батьків) колективних творчих вправ у початкових класах.

VІ день

Організація дозвілля дітей на прогулянці (2-3 рухливих і малорухливих гри, 2 лічилки, 3 загадки, 2 кумедні історії, 1 фізкультхвилинка — наявність їх змістового опису у щоденниках).

Проведення рейду „Школа — твій дім, будь господарем в нім" (вступна бесіда, вибір об’єкта, розподіл доручень, підсумки). Наявність у щоденнику плану-конспекту.

Вступна бесіда з дітьми на предмет проведення вікторини „Весні радіймо, діти!" — ознаки весни, загадки, прислів’я, приказки, прикмети, гаївки.

VIІ день

Організація дозвілля дітей на свіжому повітрі „Веселі старти козачат" (українські народні ігри-змагання оснащені козацькою символікою). Наявність у щоденнику плану-конспекту.

Малюємо дарунок для мами (підготовка до жіночого свята). Розробити у щоденнику план-конспект даного заходу.

„Кожній речі своє місце" організація разом з членами родини прибирання у кожній кімнаті.

VIIІ день

Організація і проведення прогулянки в парк. Рухливі ігри на галявині (запропоновані студентами і за бажанням дітей). Наявність у щоденнику плану прогулянки і 2-3 — рухливих ігор.

Конкурс-експромт на кращого оповідача сміховинок на тему: „Веселий сміх — здоров’я" (3-4 кл) та „Веселі фізкультхвилинки (1-2 кл). Наявність у щоденнику короткого опису змісту даного заходу.

Проведення вікторини „Весні радіймо, діти (з участю бабусів і дідусів).

ІX день

Організація дозвілля (2-3 веселих рухливих гри) під час фізкультурно-оздоровчої години і прогулянки-милування „Краса весняних квітів”. Наявність у щоденнику плану-конспекту даних заходів.

Робота дитячої майстерні „Саморобкін" (виготовлення поробок з природного матеріалу або пластиліну, аплікацій „Весняні візерунки”).

Наявність у щоденнику плану і зразків виробів для дітей.

Посильна участь батьківських зборах на тему „Організація літнього відпочинку молодших школярів".

X день

Організація дозвілля дітей під час прогулянки (веселі рухливі ігри, спортивно-масові таночки, загадки, кумедні історії тощо).

Проведення трудової акції „Зелені насадження збережуть Землю" (догляд за кущами, які ростуть на території школи, насадження нових кущів і дерев).

Аналіз у щоденнику виховної роботи з дітьми у ІІ семестрі за напрямками: 1) чи вдалося реалізувати заплановане; 2) які уміння і навички набули у роботі з дітьми; 3) мої пропозиції щодо організації і проведення пропедевтичної педпрактики з організації виховного процесу молодших школярів.

2. Навчальний проект

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Підібрати матеріал для організації фізкультурно-оздоровчого дозвілля учнів початкових класів (ігри, таночки, загадки, лічилки, речівки, скоромовки, кумедні історії тощо). Розробити конспект сценарію родинного виховного заходу (з детальним описом системи підготовчої роботи).

Методи навчання: робота з навчальною та навчально-методичною літературою, виконання практичних завдань, організація дозвілля та колективних творчих справ молодших школярів.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування (оформлення щоденника педпрактики), оцінка за начальний проект (розробка сценарію родинного виховного заходу), підсумковий контроль (оцінка за проведений виховний захід).


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, що ПРИСВОЮються СТУДЕНТАМ

Модуль 1

Модуль 2

(ІНДЗ)

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль 1

(ЗМ 1)

Змістовий модуль 2

(ЗМ 2)

20

30

100

25

25

Шкала оцінювання:

90-100 балів — відмінно (А);

85-89 балів — дуже добре (В);

75-84 балів — добре (С)

65-74 балів — посередньо (D);

60-64 — задовільно (E);

35-59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 бали — незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: методична література з проблем організації виховного процесу у початкових класах, сценарії виховних заходів (зразки), відеозаписи виховних заходів, методичні рекомендації з організації пропедевтичної педагогічної практики.

Література

1. Артеменко З.В. Азбука форм воспитательной работы: Справочник / З.В. Артеменко, Ж.Е. Завадская. — Минск: Новое знание, 2001. — 315 с.

2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч. метод. видання. — К.: Либідь, 2003. — 280 с.

3. Бех І.Д. Виховання особистості: 2 кн. Кн.2: Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч. — метод. посібн. — К.: Либідь, 2003. — 344 с.

4. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Метод. рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. — М.: ТЦ «Сфера», 2000. — 128 с.

5. Дитячі ігри та розваги (популярний посібник для педагогів, дітей та батьків) Упорядн. І. Січовик. — К.: Просвіта, 2004. — 424 с.

6. Корнієнко C.М., Корнієнко С.М. Родинне дозвілля у початкових класах: Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. — 160 с.

7. Корнієнко С.М., Корнієнко С.М. Виховний простір першокласників: Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2005. — 216 с.

8. Корнієнко С. Весела перерва. — 1-4 класи: Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 80 с.

Автор програми доц. Корнієнко С.М.

ІІІ Курс

Структура програми

“Пропедевтична педагогічна практика"

Опис предмета

Предмет: пропедевтична педагогічна практика

Курс:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2

Модулів: 2

Діяльнісних модулів: 2

Загальна кількість годин: 72

Тижневих годин: 36

Шифр та назва напряму:

0101. Педагогічна освіта

Шифр та назва спеціальності: 6.010102

Початкове навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язкова

Рік підготовки: 1

Семестри: 5-6

Самостійна робота: 26 год.

Індивідуальна робота — 46 год.: документація-звіт з пропедевтичної педагогічної практики.

Форма контролю: залік.

Мета: ознайомлення студентів із специфікою організації навчального процесу та позаурочної навчально-пізнавальної діяльності у сучасній початковій школі на основі системного підходу; із змістом, організацією та загально-методичними і дидактичними проблемами у роботі вчителя-класовода та вихователя групи продовженого дня (школи повного дня) сучасної початкової школи.

1. Программа

V семестр

Діяльністний модуль 1. Організаційно-методичне забезпечення пропедевтичної педагогічної практики студентів.

Тема 1. Загально-педагогічні проблеми організації навчального процесу у початковій школі.

І день

Настановча конференція в університеті (ознайомлення із основними завданнями дидактичної практики, розподіл студентів по школах, визначення керівників практики). Оформлення результатів: нотатки у щоденнику спостережень.

Ознайомлення із школою: розповідь заступника директора з навчально-виховної роботи про систему роботи школи, зустріч студентів із вчителями початкових класів, вихователями груп продовженого дня, розподіл студентів по класах. Оформлення результатів:

1) нотатки у щоденнику спостережень;

2) записи: „Режим роботи школи (школи повного дня) ”.

Знайомство студентів з учнями класу. Оформлення результатів: схема-запис „Розміщення учнів у класі-кабінеті".

Ознайомлення із тематичним та календарним плануванням навчального матеріалу. Завдання: ознайомитися із календарним плануванням з предмету за вибором, з’ясувати, які методичні матеріали використовує для цього вчитель. Порівняти зміст тематичного планування із змістом навчальної програми. Оформлення результатів: висновки у формі тез записати у щоденник.

ІІ день.

Аналіз відвіданих уроків щодо реалізації на них принципів навчання. Завдання: у щоденнику записати приклади реалізації на уроках принципів навчання. Оформлення результатів:

1) у щоденнику записати тему, триєдину мету, обладнання одного уроку за вибором (з конспекту вчителя). Хід уроку законспектувати, для цього сторінку поділити на дві частини (у першій частині — запис конспекту уроку, а у другій зазначити, який принцип навчання у даному випадку є домінуючим);

2) письмово зробити висновок: у чому проявляється системний підхід до принципів навчання на уроках? (тезово дати відповідь)

Проведення бесіди пізнавального характеру з учнями класу. Завдання. Розробити зміст бесіди (перелік питань). Оформлення результатів: зміст бесіди та свої висновки з кожного запитання тезово записати у щоденник.

Перевірка зошитів учнів класу. Оформлення результатів: узагальнені результати (у відсотках) та власні висновки про рівень засвоєння навчального матеріалу й причини типових помилок тезово записати у щоденник.

ІІІ день.

Аналіз відвіданих уроків щодо застосування на них різних видів наочності і методики роботи з ними.

Завдання: познайомитися із унаочненням, яке є у вчителя даного класу. Оформлення результатів:

1) у щоденнику замалювати зразки карток для індивідуальної роботи, перфокарток, сигнальних карток;

2) зафіксувати систематизацію ілюстративного матеріалу (тематику добірок матеріалів, розділи, комплекти методичних матеріалів, каталоги тощо).

Вивчення пізнавальних інтересів учнів. Завдання: розробити текст бесіди з метою вивчення читацьких інтересів. Оформлення результатів:

1) у щоденнику записати текст бесіди;

2) висновки тезово записати у щоденник.

Виготовлення наочності за завданням вчителя.

Оформлення результатів: представити керівнику педпрактики виготовлену наочність.

ІV день.

Аналіз відвіданих уроків щодо використання самостійної роботи: види (класифікація за різними ознаками.

Оформлення результатів:

1) у щоденнику записати тему, триєдину мету, обладнання одного уроку за вибором (з конспекту вчителя). Хід уроку законспектувати, для цього сторінку поділити на дві частини (у першій частині — запис конспекту уроку, а у другій зазначити, який вид самостійної роботи використовується у кожному випадку (дати комплексну характеристику — характеристика за різними підходами);

2) письмово зробити висновок: чи є доцільною методика організації самостійної діяльності учнів на уроці (поетапність самостійної роботи, її розвивальне спрямування, різноманіття форм самостійної діяльності тощо).

Підготовка фрагментів уроків із використанням наочності. Оформлення результатів: порівняти власний підхід до використання наочності із тим, який вчитель запропонував на уроці; тезово записати висновки).

Вивчення спрямованості мотивів учіння молодших школярів (методика добирається самостійно). Оформлення результатів:

1) у щоденнику записати зміст методики;

2) висновки тезово записати у щоденник.

Проведення індивідуальної навчальної роботи з учнями. Оформлення результатів:

1) висновки про причини виникнення типових помилок та способи їх усунення тезово записати у щоденник.

V день.

1. Аналіз відвіданих уроків щодо використання методів навчання: види, послідовність, методика застосування кожного.

Оформлення результатів:

1) у щоденнику записати тему, триєдину мету, обладнання одного уроку за вибором (з конспекту вчителя). Хід уроку законспектувати, для цього сторінку поділити на дві частини (у першій частині — запис конспекту уроку, а у другій зазначити, який метод навчання використовується у кожному випадку (дати комплексну характеристику — характеристика за різними підходами);

2) письмово зробити висновок: чи є доцільною методика використання методів навчання на уроці (відповідність меті уроку або етапу, репродуктивний чи продуктивний характер діяльності, характеристика метода за джерелом знань, його розвивальне спрямування, різноманіття методів навчання та доцільність їх сполучення тощо).

Самостійне проведення на уроках (з дозволу вчителя) фізкультхвилинок.

Проведення у класі однієї з форм позакласної навчально-пізнавальної діяльності (літературна вікторина, гра-подорож країною математики тощо). Завдання: розробити одну з пропонованих викладачем форм позакласної навчально-пізнавальної діяльності. Оформлення результатів: конспект позакласного заходу та короткий аналіз його результативності записати у щоденнику.

VІ семестр

Діяльністний модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення пропедевтичної педагогічної практики студентів.

Тема 2. Форми організації навчальної діяльності у сучасній початковій школі.

VІ день.

Визначення триєдиної мети уроку, який спостерігали (за вибором).

Завдання: у щоденнику записати тему відвіданого уроку, свій варіант мети та варіант вчителя. Оформлення результатів: а) письмово порівняти мету уроку вчителя і власне її формулювання; б) зробити висновок: чи є відповідність між метою уроку та його змістом, системою роботи на уроці.

Знайомство із роботою вихователя групи продовженого дня (планування роботи, написання плану-конспекту). Завдання: проаналізувати основні етапи роботи вихователя у групі продовженого (за умов режиму школи повного) дня. Оформлення результатів: письмово у зошиті записати конспект робочого дня вихователя групи продовженого дня (школи повного дня) для молодших школярів.

Перевірка зошитів учнів класу. Завдання: виділити типові помилки, допущені учнями даного класу та проаналізувати їх причини. Оформлення результатів: аналіз учнівських робіт записати у щоденнику спостережень за схемою: графа І — типова помилка; графа ІІ — правило; графа ІІІ — прийом (метод) роботи над помилкою на наступному уроці.

VІІ день.

Спостереження і аналіз уроків вчителя початкових класів з метою визначення їх типів і структури. Завдання: визначення відповідності типу уроку його меті. Оформлення результатів: у щоденнику спостережень записати послідовність етапів уроків (макроструктуру) і методів (мікроструктуру), що використовувалися, за схемою: клас, предмет, тема уроку, мета уроку, хід уроку (графа І — зміст уроку із зазначенням етапів; графа ІІ — методи навчання.

Організація самопідготовки учнів на групі продовженого дня. Завдання: система роботи із невстигаючими учнями на групі продовженого дня. Оформлення результатів: письмовий аналіз змісту роботи вихователя та прийомів індивідуалізації роботи із невстигаючими (форми допомоги).

Підготовка сценарію однієї з форм навчально-пізнавальної роботи з учнями класу (вікторина, конкурс кмітливих тощо). Завдання: за власним вибором і за умови згоди із класоводом підготовка конспекту форми позакласної навчально-пізнавальної діяльності. Оформлення результатів: письмово спланувати систему підготовчої роботи до заходу; попереднє обговорення із класоводом чернеткового варіанту розробки.

VІІІ день.

Спостереження уроку учителя з метою аналізу організації системи контрольно-оцінної діяльності (урок за вибором). Завдання: визначення відповідності системи контрольно-оцінної діяльності типу уроку, його меті, мікроструктурі. Оформлення результатів: у щоденнику спостережень записати основні прийоми контрольно-оцінної діяльності, що використовувалися, за схемою: клас, предмет, тема уроку, мета уроку, хід уроку (графа І — зміст уроку із зазначенням етапів; графа ІІ — прийоми контрольно-оцінної діяльності).

Проведення перерв з учнями (розучування рухливих ігор). Завдання: із врахуванням рівня розвитку учнів дібрати та провести систему нових рухливих ігор. Оформлення результатів: у щоденнику спостережень записати аналіз основних помилок у забезпеченні рухового режиму учнів молодшого шкільного віку, яких припускаються вчителі у даній школі (згідно власних спостережень).

Проведення однієї з форм навчально-пізнавальної роботи з учнями класу. Оформлення результатів: у щоденнику спостережень записати аналіз проведеної роботи за схемою: клас, предмет (якщо предметного спрямування), тема, хід (графа І — зміст заходу із зазначенням тільки його етапів; графа ІІ — позитивні / негативні моменти).

Підготовка фрагментів уроків із застосуванням одного з методів активізації навчальної діяльності учнів (з предмета за вибором). Завдання: обговорити із вчителем підготовлену розробку фрагменту уроку. Оформлення результатів: у щоденнику подати розробку фрагменту із зазначенням предмету, класу, теми, мети уроку, етапу, який розроблявся, та основними побажаннями вчителя.

ІХ день.

Дидактичний аналіз відвіданого уроку. Завдання: виконати комплексний аналіз уроку за схемою (див. розробки лабораторних занять з теорії навчання, ІІ курс). Оформлення результатів: записати у щоденник.

Проведення фрагментів уроків із застосуванням одного з методів активізації навчальної діяльності учнів. Завдання: проведення фрагментів уроку (за умови згоди вчителя). Оформлення результатів: у щоденнику подати зміст обговорення із класоводом та іншими присутніми аналізу проведеного фрагменту у формі протоколу.

Підготовка до проведення уроку (складання конспекту уроку, виготовлення наочності, підбір наочного та роздаткового матеріалу). Оформлення результатів: у щоденнику подати розробку із зазначенням предмету, класу, теми, мети уроку та основними побажаннями вчителя.

Х день.

Проведення уроку студентом, його аналіз та самоаналіз. Завдання: проведення уроку. Оформлення результатів: у щоденнику подати зміст обговорення із класоводом та іншими присутніми проведеного уроку у формі протоколу.

Підведення підсумків педпрактики. Оформлення результатів: у щоденнику подати зміст обговорення із класоводом та методистом результатів педпрактики студента у формі протоколу (зауваження, побажання вчителя, керівника практики).

Оформлення документації педпрактики.

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на:

самостійну роботу

індивідуальну роботу

Діяльністний модуль 1. Організаційно-методичне забезпечення пропедевтичної педагогічної практики студентів.

Тема І. Загально-педагогічні проблеми організації навчального процесу у початковій школі.

12

24

Діяльністний модуль 2. Методичне забезпечення досліджуваної проблеми.

Тема 2. Форми організації навчальної діяльності у сучасній початковій школі.

14

22

Усього годин

26

46

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Розробити текст анкети на вивчення спрямованості пізнавальних інтересів молодших школярів.

2. Розробити текст анкети на вивчення мотивів учіння молодших школярів.

3. Вибрати форму позакласної навчально-пізнавальної діяльності та підготувати розробку з неї.

4. Вибрати тему уроку та підготувати розробку фрагменту уроку.

5. Індивідуальна навчальна робота з учнями.

6. Перевірка зошитів.

7. Виготовлення наочності.

8. Ознайомлення із тематичним та календарним плануванням учителів.

2. Навчальний проект

(ІНДЗ)

Документація-звіт з пропедевтичної педагогічної практики.

Методи науково-дослідної діяльності: спостереження, анкетування, тестування, педагогічний експеримент, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду, вивчення шкільної документації.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: співбесіди, захист курсової роботи, метод експертних оцінок.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль 1

(пропедевтична педагогічна практика)

Модуль 2

(захист педпрактики)

Сума

Діяльністний модуль 1

(Т.1)

Діяльністний модуль 2

(Т.2)

20

100

40

40

Шкала оцінювання:

90-100 балів — відмінно (А);

85-89 балів — дуже добре (В);

75-84 балів — добре (С)

65-74 балів — посередньо (D);

60-64 — задовільно (E);

35-59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 бали — незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: методичні рекомендації до організації та проведення пропедевтичної практики (Тернопіль, 2006).

Література

Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе педагогического образования. — М.: Просвещение, 1984.

Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. — М.: Педагогика, 1980.

Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя. — Одеса: Маяк, 1998.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1986.

Болонський процес: Документи / Укладачі: З.І. Тимошенко, А.М. Греков, Ю.А. Гапон, Ю.І. Пелеха. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. — 169 с.

Болонський процес: Модель структури додатка до диплома / Укладачі: З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Греков, Ю.І. Пелеха. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. — 102 с.

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. — Тернопіль: Вид-во «Економічна думка» ТАНГ, 2003. — 60 с.

Дзєжґовська І. Навчання вчителів. Підручник для викладача-тренера. — К.: Літопис, 2006.

Дифференцированный подход к самостоятельной работе студентов по педагогическим дисциплинам. — Одесса: изд-во ЮУГПУ имени К.Д. Ушинского, 1995.

Дубровский Ю.Н., Мельнов М.А., Цетлин Б.В. Научная организация труда. — М.: Экономика, 1974.

Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. — М.: Педагогика, 1987;

Збірник основних нормативних документів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів / За ред. проф. М.І. Панова. — Харків: Гриф, 2003. — 336 с.

Зиновьев С.И. Учебный процесс в высшей школе. — М.: Педагогика, 1979.

Кобзар Б.С. Система і методи викладання педагогічних дисциплін у вузі // Педагогіка і психологія. — 1991. — №2. — С.58-93

Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение. — К.: Вища школа, 1990.

Кюппер А.Б., Никандров Н.Д. Пути совершенствования практических занятий в высшей школе. — М.: Высшая школа, 1982.

Курлянд З.Н. Педагогические способности и профессиональная устойчивость. — Одесса, изд-во ЮУГПУ имени К.Д. Ушинского, 1992.

Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред.О.Г. Мороза. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001. — 337 с.

Профессиональная деятельность молодого учителя. — М.: Педагогика, 1982.

Царегородцева Т.И. Теория и технология модульного обучения: Канд. дис. — М.: 1994.

Україна ХХІ століття: стратегія освіти. Державна програма відродження освіти (тези до проекту) // Освіта. — 1992. — 18 серпня. — Розд. ІІ, IV, V.

Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. — К.: Магістр-S, 1998. — С.113-145

Щербань П.М. Активні методи підготовки майбутніх вчителів. — К.: Вища школа, 1988.

Автор програми проф. Вихрущ В.О.

Ресурси

Закон України “Про вищу освіту” // Освіта України. — 2002. — 26 лютого.

Закон України “Про освіту” — К., 1996.

Національна доктрина розвитку освіти. — К., 2002. — 24 с.

www.education.gov.ua — сайт Міністерства освіти і науки України.

www.tnpu.edu.ua — сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

www.nbuv,gov.ua — сайт бібліотеки ім. Вернадського.

еще рефераты
Еще работы по педагогике