Реферат: Дидактика початкового навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та методики початкового навчання 20 березня 1997 р.

(протокол №7)

ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Навчальна програма для студентів спеціальності ”Початкове навчання"

”Початкове навчання та образотворче мистецтво”

”Початкове навчання та іноземна мова”

Курс

Семестри

Лекції (год)

Практич-них (семінар) (год)

Лабо-ратор. (год)

Всього годин

Самос-тійна робота (год)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

ІІ

ІУ

30

10

30

70

10

ІУ

Заочна

І (5)

І

І

ІІ

26 24

10

10

36

34

ІІ

ІІІ

Тернопіль — 2003

Содержание

Тематика курсових робіт Запитання до іспиту з теорії навчання

Пояснювальна записка

Розподіл годин з курсу “Дидактика"

1. Теорія навчання

Тема 1. Предмет і завдання дидактики

Тема 2. Поняття і сутність процесу навчання

Тема 3. Принципи навчання

Тема 4. Зміст шкільної освіти

Тема 5. Методи навчання в сучасній школі

Тема 6. Форми організації навчального процесу у школі

Тема 7. Контроль та оцінка знань, умінь, навичок школярів

Тема 8. Пошуки шляхів удосконалення процесу навчання в школі

2. Теорія навчання

Семінарське заняття № 1

Семінарське заняття № 2

Семінарське заняття № 3

Семінарське заняття № 4

Семінарське заняття № 5

3. Теорія навчання

Лабораторне заняття № 1

Лабораторне заняття № 2

Лабораторне заняття № 3.

Лабораторне заняття № 4

Лабораторне заняття № 5

Лабораторне заняття №6

Лабораторне заняття № 7

Лабораторне заняття №8

Лабораторне заняття №9

Лабораторне заняття №10

4. Творчі завдання з курсу “Теорія навчання”

5. Тематика курсових робіт з педагогіки (теорія навчання)

7. Тематика курсових робіт з педагогіки (теорія навчання)


ДИДАКТИКА — наука про сутність, закони та закономірності, принципи, зміст, методи та форми організації процесу навчання та його результативність.

Програма курсу «Теорія навчання»

Лекційний курс Розробки семінарських занять Розробки лабораторних занять Творчі завдання з курсу теорії “Теорії навчання"

Література до курсу “Теорії навчання"

Тематика курсових робіт Запитання до іспиту з теорії навчання

Пояснювальна записка

У Законі України “Про освіту” визначено, що освіта в Україні має забезпечити всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити подальший розвиток системи освіти, поліпшити якість навчання і виховання учнівської молоді. Ці завдання зможе вирішити тільки той учитель, який глибоко оволодів педагогічною теорією і практикою.

У процесі вивчення курсу“Дидактика" розкриваються сутність, закони і закономірності, принципи навчання, його зміст, методи і форми організації навчання, застосування та реалізація яких забезпечує оптимальне засвоєння знань про природу, людину і суспільство, забезпечує розвиток особистості; викладено систему контролю та корекції ефективності процесу навчання. Особлива увага звертається на специфіку роботи малокомплектної початкової школи.

В ході вивчення курсу студенти повинні оволодіти такими вміннями: здійснювати навчання і виховання учнів відповідно до педагогічних закономірностей і принципів;

планувати педагогічну діяльність, прогнозувати її результативність;

чітко визначати зміст, основні оптимальні форми та методи навчальної роботи в умовах класу та у позанавчальний час;

поєднувати навчальну та позанавчальну роботу для досягнення поставленої мети;

використовувати різні форми, методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів в залежності від педагогічних ситуацій;

використовувати на практиці досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;

проводити необхідні дидактичні дослідження.

Заняття з курсу проводяться у формі лекцій, семінарських та лабораторно-практичних занять.

На семінарських заняттях розглядаються найбільш складні і актуальні проблеми педагогічної теорії і практики. Лабораторно-практичні заняття присвячуються дослідженню певних проблем навчально-виховного процесу початкової школи і проводяться аудиторно чи безпосередньо у школі.

Розподіл годин з курсу “Дидактика"

Назва теми

Кількість годин

лекц.

практ.

всього

1.

Теорія навчання і освіти Предмет і завдання дидактики

2

-

2

2.

Поняття і сутність процесу навчання

2

-

2

3.

Принципи навчання

4

-

2

4.

Зміст шкільної освіти

2

4

8

5.

Методи навчання в сучасній школі

4

2

6

6.

Форми організації навчального процесу в школі

6

4

10

7.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок школярів

2

-

2

1. Теорія навчання

Тема 1. Предмет і завдання дидактики

Виникнення та етапи розвитку дидактики. Основні джерела наукової дидактики. Зарубіжна педагогічна спадщина та основні її складові: зародки дидактичних поглядів у стародавній філософії, дидактичні ідеї соціалістів-утопістів, системи дидактичних поглядів педагогів — представників донаукової дидактики; дидактичні погляди засновників теорії початкового навчання та освіти: Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, А. Дістервег, Герберт, досягнення педагогічної думки початку ХХ століття; дидактика та дидаскологія; дидактика та педологія.

Постанова ЦК ВКП (б) “ Про педологічні перекручення в системі Наркомпросу" від 1936 р. і сучасність. Сучасні зарубіжні дослідження з проблеми навчання та освіти. Вітчизняна педагогічна спадщина, проблеми дидактики. К.Д. Ушинський. Досягнення передової педагогічної думки та узагальнення окремих методик — джерела розвитку. Взаємозв’язок української педагогічної думки із педагогічною спадщиною слов’янських, західноєвропейських та східних країн. Радянська дидактика — спроба створити принципово нову школу на основі нової філософії. Н.К. Крупська, П.П. Блонський, А.А. Пінкевич.30-60-ті роки — застійний період у розвитку теорії навчання. Сучасні розробки та альтернативні концепції навчання. Етнодидактика — одне із джерел теорії навчання та основи емпіричної педагогіки (дидактики).

Альтернативні теорії навчання (прагматизм, неотомізм, екзистенціалізм). Вальдофська педагогіка. Сучасні альтернативні концепції навчання. Завдання дидактики на сучасному етапі розвитку України як держави. Актуальні проблеми дидактики сучасної національної школи на Україні. Методологічна основа сучасної теорії навчання — комплексне поняття.

Предмет дидактики. Питання навчання і освіти (навчально-виховний процес, навчання у широкому і вузькому значеннях), учіння, освіта, самоосвіта. Категорії дидактики: принципи, методи, зміст, форми організації навчання. Основні питання теорії навчання.

Загальна теорія навчання та спеціальні методики викладання окремих дисциплін, характер їх взаємозв’язку. Зв’язок дидактики з іншими науками та його форми. Специфіка взаємодії дидактики з філософією та психологією.

Зовнішні та внутрішні суперечності процесу навчання. Внутрішні суперечності — рушійна сила процесу навчання. Штучно створені вчителем (учнями) внутрішні суперечності — проблемне навчання, засіб активізувати пізнавальну діяльність школяра. Особливості пізнавальної діяльності учнів.

Функції процесу навчання та їх характеристика. Взаємозв’язок функцій. Проблема розвивального навчання та її розв’язання в сучасній початковій школі та підходи до експериментального дослідження Л.В. Занкова, Д.В. Ельконіна та В.В. Давидова, Ш.О. Амонашвілі.

Тема 2. Поняття і сутність процесу навчання

Психологічні основи раціональної організації навчання та учіння школярів.

Суть взаємозв’язку між процесом пізнання та навчальним процесом. Мотивація діяльності школярів: особливості, види, шляхи створення. Пізнавальний процес як засіб мотивації учіння: суть, рівні, фактори, що стимулюють пізнавальну діяльність школярів.

Основні ланки процесу пізнання та етапи оволодіння знаннями. Теорія поетапного формування розумових дій як психологічна основа. Акт засвоєння матеріалу як сукупність послідовних етапів сприймання, усвідомлення, осмислення, закріплення, застосування. Взаємозв’язок ланок засвоєння.

Сприймання як відображення в свідомості людини окремих властивостей предметів і явищ, що діють в певний момент на органи чуття. Сприймання як сукупність безпосередніх відчуттів та попереднього досвіду дитини. Значення випереджувального відображення. Фактори, що сприяють ефективному сприйманню сприйманню матеріалу школярами. Імпринтінг.

Усвідомлення як процес первинної перебудови та впорядкування на елементарному рівні одержання інформації у зв’язку з досвідом та наявними знаннями учнів.

Осмислення — процес розкриття об’єктивних зв’язків між окремими елементами цілого. Інсайт в осмисленні учнем нового матеріалу. Формування понять, узагальнення уявлень, суджень.

Закріплення — керована вчителем діяльність учнів, що спрямована на осмислення і засвоєння нового матеріалу. Роль навчального запам’ятовування у закріпленні матеріалу. Умови ефективного закріплення навчального матеріалу школярами. Система тренувальних вправ. Уміння. Кореляція знань.

Застосування — етап керування набутими знаннями. Дієвий характер знань. Спрямованість процесу застосування на раніше набуті знання та на засвоєнні знань з метою оволодіння ними. Формування умінь і навичок. Спосіб дії — центральний аспект процесу застосування. Шляхи оптимізації етапу застосування (алгоритми, схеми-опори, коментування, система вправ, приписи).

Тема 3. Принципи навчання

Загальне поняття про принципи навчання як дидактичну категорію, фактори, що обумовлюють розвиток принципів навчання; історичний та класовий характер категорій. Принцип як категорія, що обумовлює діяльність вчителя та діяльність учнів. Правила навчання, їх зв’язок із принципами.

Система принципів навчання у різних авторів та їх порівняльна характеристика. Класичні принципи навчання.

Принцип виховуючого характеру навчання: історія розвитку, фактори, які обумовлюють виховуючий вплив навчання, реалізація принципу в школах різних суспільних формацій. Активність та свідомість учнів у процесі навчання — основні умови реалізації принципу виховуючого характеру навчання. Зв’язок навчання із життям та досвідом дітей — запорука ефективності навчання. Правила для вчителя. Правила для учнів. Взаємодія принципу виховуючого характеру навчання із іншими дидактичними принципами.

Принцип науковості у навчанні школярів: зміст (науковість як рівень викладу знань, як врахування вікових та ідивідуальних особливостей учнів у побудові та змісті викладу, в організації уроку, як засіб зв’язку відповідності науки з навчальним предметом, як використання відповідних методів роботи), зв’язок з іншими принципами, особливості реалізації у навчальному процесі. Правила для вчителя. Правила для учня.

Принцип систематичності: зміст (систематичність як певний по рядок викладу матеріалу, як система наукових знань, як спосіб організації навчального процесу), зв‘язок з іншими принципами, особливості його реалізації у школі. Правила для вчителя. Правила для учня.

Принцип наочності у навчальному процесі школи: психологічна обумовленість використання принципу, зміст (наочність як ілюстрація, як засіб включення безпосередньо в практичну діяльність, як аперцепція), два підходи до трактування принципу наочності, наочність як засіб і наочність як принцип. Правила для вчителя. Правила для учнів.

Принцип міцності знань, умінь та навичок школярів: зміст (міцність на основі запам‘ятовування та на основі творчої активності учнів), забезпечення вчителем міцності у засвоєнні знань школярами, дидактичні засоби, що сприяють реалізації принципу міцності, контроль та самоконтроль як засоби перевірки дієвості засвоєного матеріалу. Правила для вчителя. Правила для учнів.

Принцип доступності у навчанні школярів: зміст, два підходи до його розуміння, особливості реалізації у початковій школі, експериментальні дослідження з проблеми доступності. Правила для вчителя. Правила для учнів.

Принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей:

зміст, дидактичні засоби та шляхи реалізації. Правила для вчителя.

Правила для учня.

Взаємозв’язок між принципами навчання. Системний підхід до реалізації принципів навчання на уроці.

Творчі пошуки з проблеми принципів навчання школярів.

Тема 4. Зміст шкільної освіти

Загальне поняття про метод та зміст освіти як дидактичну категорію. Освіта як результат впливу на розвиток людини та як результат оволодіння конкретним матеріалом. Види освіти за ланкою в системі освіти, за спеціалізацією. Самоосвіта. Система неперервності освіти.

Зміст освіти. Фактори, що впливають на зміст освіти як дидактичну категорію. Актуальні питання проблеми змісту освіти на сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи України. Теорії формальної і матеріальної освіти.

Види освіти за змістом: загальна, професійна, політехнічна.

Їх взаємозв’язок та єдність.

Загальна освіта та її зміст у сучасній школі. Наступність у змісті освіти на рівні “дитячий садок — початкова школа", “початкова школа — неповна середня школа".

Професійна освіта. Профконсультація та виробничі екскурсії як шляхи реалізації завдань професійної освіти у навчальному процесі початкової школи.

Політехнічна освіта як потреба суспільства в умовах науково-технічного прогресу. Зміст політехнічної освіти та шляхи реалізації її завдань у сучасній школі.

Документи, в яких відображається зміст освіти в школі: навчальні плани, навчальні програми, підручники (посібники). Навчальний план:

характеристика документа в цілому та його структури, компоненти навчального плану, особливості сучасного навчального плану для загальноосвітньої школи України.

Навчальні програми: принцип побудови, структура та характеристика кожного її компоненту, забезпечення міжпредметних зв’язків у змісті навчальних програм 3-річної та 4-річної початкової школи. Інтегровані програми для початкової школи.

Підручники для сучасної школи: особливості відбору матеріалу, мова матеріалу підручників, методичний апарат. Підручник — книга для учнів та вчителя. Принцип народності та його відображення в підручнику.

Варіативність навчальних планів, програм, підручників — загальна вимога часу.

Тема 5. Методи навчання в сучасній школі

Метод навчання — дидактична категорія. Історичний та класовий характер методів навчання як дидактичного явища.

Двобічний характер “методу навчання". Функції методів навчан-

ня: повідомлення знань, формування умінь та навичок учнів, функція учіння, функція керівництва пізнавальною діяльністю, їх єдність. Критерії вибору методів навчання вчителем школи. Прийоми навчання. Засоби навчання, технічні засоби навчання в школі. Вимоги до використання засобів навчання на уроці. Загально-дидактичні методи, специфічні для окремих методик, їх взаємозв’язок.

Основні підходи до класифікації методів навчання.

Методи навчання за джерелом знань: загальна характеристика, класифікація. Словесні методи навчання. Способи організації діяльності

вчителя та учнів в процесі використання словесних методів навчання у початковій школі. Показники ефективності застосування вербальних методів на уроці. Технологія їх добору. Недоліки у використанні та місце на уроці.

Наочні методи навчання, їх значення для формування правильних уявлень та понять у молодших школярів. Зв‘язок наочності та слова у навчальному процесі школи (дослідження Л.В. Занкова). Місце наочних методів навчання на уроці в початковій школі.

Практичні методи навчання. Умови успішного формування умінь та навичок молодших школярів в процесі використання методів цієї групи.

Основні закономірності використання методів навчання за джерелом знань на уроці у початковій школі.

Класифікація методів навчання за характером пізнавальної діяльності, загальна характеристика.

Пояснювально-ілюстративні методи: особливості діяльності вчителя і учнів, основний дидактичний, виховний і розвивальний потенціал, недоліки у використанні.

Репродуктивні методи навчання: зміст діяльності вчителя і учнів, дидактичний і виховний, розвивальний потенціал, шляхи вдосконалення репродуктивних методів навчання у початковій школі.

Проблемний виклад знань: суть, особливості діяльності вчителя і учнів у навчальному процесі, розвивальні можливості використання проблемної розповіді і інших методів цієї групи на уроці.

Частково-пошукові (дослідницькі) методи навчання школярів, їх суть, зміст, дидактичний, виховний, розвивальний потенціал.

Особливості діяльності вчителя та учнів під час використання дослідницьких методів навчання.

Характеристика окремих методів навчання.

Розповідь: характер діяльності вчителя і учнів, вимога до змісту та структури розповіді, види, використання в структурі уроку. Дидактичний, виховний та розвивальний потенціал розповіді як методу у школі. Зв’язок розповіді з іншими методами навчання.

Бесіда. Переваги бесіди як діалогічної. Види бесід. Вимоги до підбору запитань та відповідей учнів. Типи запитань. Місце бесіди як методу навчання в структурі уроку, зв’язок з іншими методами.

Робота з книгою як метод навчання. Уміння, які необхідні учням для ефективної роботи з книгою на уроці. Методика організації роботи учнів з книгою та місце цього методу у структурі уроку.

Прослуховування художнього слова як метод навчання учнів та його дидактичний і розвивальний потенціал.

Спостереження як наочний метод навчання школярів: суть, види спостережень, вимоги до організації спостереження учнів, місце на уроці, виховний, розвивальний і дидактичний потенціал.

Демонстрація: суть, особливості діяльності вчителя та учнів, характеристика видів у навчальному процесі, взаємозв’язок демонстрації та словесних методів навчання, вимоги до демонстрації у навчальному процесі. Лабораторні, лабораторно-практичні та практичні роботи: суть, місце у навчальному процесі школи.

Особливості діяльності вчителя та учнів, їх значення для засвоєння знань, умінь та навичок школярами, методика організації.

Вправа — практичний метод навчання: загальна характеристика, види вправ, вимоги до системи вправ, що використовуються в структурі уроку.

Дидактична гра як практичний метод навчання молодших школярів: суть, психологічна обумовленість використання гри у навчальному процесі початкової школи, вимога до організації ігрової діяльності молодших школярів на уроці, види дидактичних ігор молодших школярів, структура дидактичної гри, її оснащення, дидактичний, виховний та розвивальний потенціал. Дидактична гра в структурі уроку.

Самостійна робота як метод навчання: суть, особливості діяльності вчителя та учнів, структура самостійної роботи та зміст кожного етапу (підготовчого, виконавчого, перевірочного), види самостійної роботи як методу навчання: за дидактичною метою, за характером діяльності учнів, за способом організації, критерії вибору самостійної роботи, умови її ефективності.

Програмоване навчання як метод дидактичний: суть, види (машинне та безмашинне, лінійне та розгалужене), засоби, за допомогою яких у школі здійснюється програмоване навчання (в т. ч. контроль), дидактичний, виховний та розвивальний потенціал програмованого навчання, місце в структурі уроку.

Проблемне навчання — дидактичний метод: суть проблемного навчання, основні базові поняття та їх характеристика, дидактичний, виховний та розвивальний потенціал, шляхи створення проблемних ситуацій, рівні проблемності, місце в структурі уроку.

Технологія вибору методів навчання школярів.

Народна дидактика та проблема методів навчання.

Тема 6. Форми організації навчального процесу у школі

Загальне поняття про форми організації навчання як дидактичну категорію. Форми організації навчання та форми навчальної діяльності школярів (індивідуальні, індивідуально-групові, індивідуально-фронтальні, колективно-групові, колективно-фронтальні), їхній взаємозв’язок.

Історія розвитку форм організації навчання: індивідуальне, індивідуально-групове, масове (в т. ч. класно-урочна), та белл-ланкастерська система, вибіркове навчання (баттавська та маннгеймська системи), індивідуалізоване навчання (Дальтон-план, план Трампа, метод проектів). Використання у вітчизняній школі надбань педагогічної думки з питань форм організації навчання. Постанова ЦК ВКП (б) від 25 серпня 1932 р. “Про навчальні програми та режим у початковій та середній школі “ і сучасність. Суть класно-урочної системи, її переваги та недоліки. Урок — одна із форм організації навчального процесу в школі. Характеристика уроку як дидактичного поняття, його особливості та відмінність від інших форм організації навчання. Вимоги до уроку в сучасній загальноосвітній національній школі України (дидактичні, виховні, розвивальні та організаційні функції уроку). Триєдина мета уроку та характеристика кожної її складової.

Загальне поняття про типи уроків. Основні підходи до класифікації типів уроків (за провідними методами навчання, за типом пізнавальної діяльності, за провідною дидактичною метою та інші), їх переваги та недоліки.

Типи уроків за домінуючою дидактичною метою та їх характеристика. Типи уроку і макроструктура уроку. Організаційний зв’язок цих понять.

Структура уроку як дидактичне поняття. Макро- та мікроструктура. Особливості мікро- та макроструктури уроку в школі. Етап уроку. Макроструктура за В.О. Онищуком, особливості авторського підходу.

Характеристика окремих етапів уроку та їх особливості у школі.

Організаційний початок уроку. Перевірка засвоєного матеріалу: дидактичні завдання, характеристика діяльності вчителя та учнів, методи, що використовуються, значення роботи на етапі перевірки засвоєння нового матеріалу для опанування учнем знань та первинних умінь. Тривалість перевірки для різних типів уроку. Актуалізація засвоєних знань як етап за В.О. Онищуком.

Повідомлення теми, мети та завдань уроку: (тут і далі аналіз дається за схемою, що подано вище). Мотивація навчання школярів (як етап за В.О. Онищуком).

Закріплення нового матеріалу.

Повторення вивченого матеріалу.

Систематизація та узагальнення набутих знань.

Підсумок уроку.

Пояснення домашнього завдання.

Особливості макроструктури уроків різного типу (традиційний підхід, за В.О. Онищуком).

Навчальна екскурсія як форма організації навчання та її місце у навчальному процесі школи. Характеристика “екскурсії” як дидактичного поняття. Види екскурсій (за місцем у структурі теми, як навчальним матеріалом, місцем проведення, за навчальним предметом). Методика проведення екскурсії на підготовчому, виконавчому, заключному етапах та в процесі обробки даних: вимоги до діяльності вчителя, учнів, оснащення екскурсії, методів, які використовуються.

Домашня навчальна робота школярів: зміст, дидактичний, виховний та розвивальний потенціал.

Зміст керівництва домашньою роботою учнів. Особливості організації домашньої роботи першокласників (1-3 кл). Шляхи перевірки результатів домашньої роботи. Організація самопідготовки в умовах режиму продовженого дня.

Позакласне читання: зміст, вимоги до уроків такого типу, підготовча робота, побудова уроку позакласного читання, методи, що використовуються.

Робота на пришкільній навчально-дослідній ділянці та у шкільних майстернях. Практикуми і семінари, їх місце в загальній системі навчальної роботи.

Організація факультативних занять. Індивідуальні і групові консультації. Позакласна навчально-пізнавальна діяльність: зміст, завдання, специфіка, форми організації. Гурткова навчально-пізнавальна робота: зміст, види гуртків у школі, особливості гурткової роботи з школярами.

Пошуки шляхів удосконалення навчального процесу у практиці передових вчителів та вчителів-новаторів.

Тема 7. Контроль та оцінка знань, умінь, навичок школярів

Мета, завдання, функції контролю і оцінки знань, умінь та навичок учнів. Функції контролю. Дидактичні вимоги до контролю.

Види перевірки та оцінки знань, умінь та навичок учнів: зміст, завдання, функції, особливості організації діяльності вчителя та учнів, місце у структурі уроку.

Форми, методи та прийоми організації перевірки знань, умінь та навичок учнів.

Оцінка знань учнів: зміст поняття, функції, структура оціночного судження. Мотивація оцінки. Підстави для оцінки відповіді школяра. Оцінка-бал.

Тема 8. Пошуки шляхів удосконалення процесу навчання в школі

Основні напрямки вдосконалення навчального процесу в школі.

Удосконалення змісту освіти (дослідження Л.В. Занкова, В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна, П.Б. Ерднієва, Ш.О. Амонашвілі). Нові альтернативні концепції освіти.

Удосконалення методів та прийомів навчання школярів (досвід С.М. Лисенкової, С.М. Потапової, С.О. Логачевської, В.Ф. Шаталова та ін.).

Удосконалення форм організації навчального процесу у школі (дослідження Г.А. Цукерман та ін.).

Проблема контролю та оцінки знань, умінь та навичок школярів у сучасних дидактичних дослідженнях.

Зміст, принципи, методи та форми навчання шестирічок за Ш.О. Амонашвілі.

Нові підходи до проблеми принципів навчання у дидактиці.

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

ТЕМА: Методологія та понятійний апарат наукової дидактики.

ЛЕКЦІЯ І — ІІ (4 год).

План ЛЕКЦІЇ

1. Дидактика як педагогічна наука.

2. Проблема сутності навчання у її онтогенезі.

3. Питання методології сучасної дидактики.

4. Альтернатива у дидактиці початкової ланки навчання.

5. Система дидактичних понять.

6. Процес навчання і його закономірності.

7. Навчання і учіння як основні дидактичні процеси (загальна характеристика, взаємозв’язок).

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: дидактика, теорія навчання, методологія, альтернативні дидактичні течії (неотомізм, екзистенціалізм, прагматизм), навчально-виховний процес, навчання, учіння, освіта, суперечності процесу навчання.

ОБЛАДНАННЯ: таблиці „Система дидактичних понять та взаємозв’язок між ними", „Зв’язок дидактики з іншими науками", „Процес навчання та його закономірності".

Література:

Дидактика средней школы /Под ред. М.Н. Скаткина и М.Д. Данилова. — М.: Просвещение, 1975. -.

Дидактика современной школы / Под ред.В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — с.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — с.

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.55-89.

Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990. — С.218-262.

Баранов С.П. Сущность процесса обучения. — М.: Просвещение, 1981. — С.14-105.

Гершунский Б.С., Пруха Я. Дидактическая прогностика. — К.: Радянська школа, 1979. — с.

Загвязинский В.И. Педагогическое предвидение. — М.: Знание, 1987. — с.

Клинберг Л. Проблемы теории обучения. — М.: Педагогика, 1984. — с.

ТЕМА: Процес пізнання та процес навчання. Психолого-педагогічні проблеми побудови навчального процесу в школі.

ЛЕКЦІЯ ІІІ (2 год)

План ЛЕКЦІЇ

1. Основні ланки процесу пізнання та їх взаємозв’язок.

2. Характеристика окремих ланок процесу пізнання:

а) первинне сприймання;

б) усвідомлення;

в) осмислення;

г) закріплення;

д) застосування.

3. Знання, уміння і навички як компоненти дидактичного процесу.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: засвоєння, первинне сприймання, усвідомлення, осмислення, розуміння, закріплення, застосування, випереджувальне сприймання, асоціація.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця „Основні ланки процесу пізнання”.

Література:

Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина и М.Д. Данилова. — М.: Просвещение, 1975. — С. .

Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — с.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — с.

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С. .

Баранов С.П. Сущность процесса обучения. — М.: Просвещение, 1981. — С.14-105.

Онищук В.О. Типии, структура і методика уроку в школі. — К.: Радянська школа, 1976. — с.

Охитина Л.Т. Психологические основы урока. — М.: Просвещение, 1977. — с.

Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. — М.: Знание, 1974. — с.

ТЕМА: Проблема принципів навчання: системний підхід.

ЛЕКЦІЯ ІУ — У (4 год)

План ЛЕКЦІЇ

1. Принцип навчання як дидактична категорія.

2. Характеристика системи принципів навчання:

а) принцип виховую чого навчання;

б) принцип наочності;

в) принцип науковості;

г) принцип систематичності;

д) принцип доступності;

е) принцип міцності знань, умінь та навичок;

ї) принцип свідомості та активності учнів у навчанні;

ж) принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

3. Актуальні проблеми розвитку принципів навчання в сучасній школі.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: принцип навчання, правило навчання, системний підхід до реалізації принципів навчання.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця „Авторські системи принципів навчання”.

Література:

Баранов С.П. Сущность процесса обучения. — М.: Просвещение, 1981. — С.62-129, 138-142.

Давыдов В.В. Принципы обучения в школе будущего / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии/ Под ред.И. И. Ильясова и В.А. Ляудис. — М.: Просвещение, 1981. — С.296 — 299.

Дидактика средней школы /Под ред. М.Н. Скаткина и М.Д. Данилова. — М.: Просвещение, 1975. — С. .

Дидактика современной школы / Под ред.В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — с.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — с.

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С. .

Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990. — С.218-262.

Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — С.143-178.

ТЕМА: Зміст освіти у сучасній школі.

ЛЕКЦІЯ УІ (2 год)

План ЛЕКЦІЇ

1. Зміст освіти як дидактична категорія.

2. Проблеми взаємозв’язку змісту науки та навчального предмета в дидактиці.

3. Види освіти та їх характеристика.

4. Альтернативні концепції змісту освіти.

5. Основні документи, які відбивають зміст шкільної освіти.

6. Актуальні проблеми змісту освіти на сучасному етапі розвитку школи.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: зміст освіти, наука, навчальний предмет, демократизація світи, принцип політехнізації освіти, гуманізація освіти, гуманітаризація освіти.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця „Види освіти та їх взаємозв’язок", „Наука та навчальний предмет", „Навчальний план середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання”.

Література:

Дидактика средней школы /Под ред. М.Н. Скаткина и М.Д. Данилова. — М.: Просвещение, 1975. — С. .

Дидактика современной школы / Под ред.В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — с.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — с.

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С. .

Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990. — С.218-262.

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. — М.: Просвещение, 1982. — С.70-79.

Закон України „Про освіту”. -

Лихачев Б.Т. Воспитательные аспекты процесса обучения. — М.: Просвещение, 1983. — С.49-71.

Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України // Радянська освіта. — 1990. — 14 серпня. — Розд. “Національна школа і національна культура", “Зміст загальної середньої освіти".

Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. — М.: Просвещение, 1983. — с.

ТЕМА: Методи навчання і учіння в сучасній школі.

ЛЕКЦІЯ УІІ — Х (8 год)

План ЛЕКЦІЇ

1. Метод навчання як дидактична категорія.

?

2. Засоби навчання. Види наочності. Форми поєднання слова і наочності.

3. Проблемне навчання.

4. Алгоритмізація навчального процесу. Програмоване навчання. Комп’ютерні технології.

5. Індивідуалізація та диференціація навчання.

6. Інші передові технології навчання.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: метод, прийом, проблема, проблемна ситуація, програма, алгоритм, крок, проблемне навчання, програмоване навчання, диференціація, індивідуалізація, інтенсивне навчання, укрупнення дидактичних одиниць.

Література:

Алексюк А.М. Методи навчання та методи учіння. — К.: Радянська школа, 1984. — с.

Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. — К.: Радянська школа, 1984. — с.

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. — М.: Просвещение, 1982. — С.126-145.

Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина и М.Д. Данилова. — М.: Просвещение, 1975. — С.146-150.

Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — с.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — с.

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.136-154.

Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения. — М.: Знание, 1976.

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981.

Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990. — С.218-262.

ТЕМА: Форми організації навчального процесу.

ЛЕКЦІЯ ХІ- ХІІІ (6 год)

План ЛЕКЦІЇ

1. Розвиток форм організації навчання.

2. Класно-урочна система як різновид масового навчання. Урок.

3. Дидактичні основи побудови навчального процесу.

4. Актуальні проблеми організації навчального процесу в сучасній школі.

5. Теоретичні основи типології уроку.

6. Система форм організації навчання в сучасній школі.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: форма організації навчання, урок, екскурсія (інші форми), структура, макроструктура, мікроструктура, етап, тип уроку, нестандартний урок.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця „Розвиток форм організації навчання", „Система форм організації навчання", „Типологія уроків”, планшет для ілюстрації макроструктури різних типів уроків.

Література:

Баранов С.П., Сластенин В.А. и др. Педагогика. — М.: Просвещение, 1986. — С.124-130.

Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина и М.Д. Данилова. — М.: Просвещение, 1975. — С. .

Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — С.240-274.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — с.

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.176-188, 195-201.

Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990. — С.218-262.

Онищук В.О. Типи, структура та методика уроку в школі. — К.: Радянська школа, 1976.

Савченко О.Я. Урок в початкових класах. — К.: Абрис, 1999. — С. .

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Радянська школа, 1999. — С. .

ТЕМА. Вдосконалення контрольно-оцінних функцій вчителя та учнів у навчальному процесі.

ЛЕКЦІЯ ХУ (2 год)

План ЛЕКЦІЇ

1. Мета, завдання і функції контролю за учбовою діяльністю.

2. Види і методи перевірки знань, умінь і навичок учнів.

3. Оцінювання знань учнів. Оцінка та оцінка-бал.

4. Шляхи вдосконалення контролю і оцінювання в сучасній школі.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: контроль, оцінна діяльність, перевірка, оцінка, оцінка-бал, мотивація оцінки, оцінне судження.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця „Структура оцінного судження”.

Література:

Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функція оценки учения школьников. — М.: Просвещение, 1984.

Амонашвили Ш.А. Обучение, оценка, отметка. — М.: Знание, 1980.

Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина и М.Д. Данилова. — М.: Просвещение, 1975. — С.115-145.

Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — с.

Дидактика средней школы. Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — с.

Древс У., Фурман Є. Организация урока (в вопросах и ответах). Век Х. Оценки и отметки. — М.: Просвещение, 1984. — С.64-122.

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.162-171.

Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990. — С.218-262.

Сиротова А.Г. Активизация познавальной деятельности // Начальная школа. — 1987. — №8. — С.

Шаталов В. Непрерывность поиска // Учительская газета. — 1987. — 9 мая.

2. Теорія навчання

Семінарське заняття № 1

ТЕМА: Принципи навчання МЕТА: Ознайомити студентів із системою принципів навчання у сучасній дидактиці. Формувати уміння аналізувати навчальний процес з точки зору реалізації дидактичних принципів.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: принцип навчання, правило навчання, системний підхід до реалізації принципів навчання.

ОБЛАДНАННЯ: конспекти уроків, таблиці “Система принципів навчання за… ” (С.П. Барановим, В.О. Онищуком, Ю.К. Бабанським, М.А. Даніловим тощо).

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

1. Підготуватися до виступу з проблемного питання: Закони реклами і закони навчального пізнання.

2. Ознайомитися із рекомендованою літературою.

3. Дібрати конкретні приклади реалізації принципів навчання на уроці (за матеріалами спостережень під час неперервної педагогічної практики або за “Методичними розробками уроків” з навчального предмета на вибір) — письмово або на основі власного щоденника спостережень.

РЕФЕРАТ: Принцип наочності у навчанні молодших школярів (за дж. 3 (обов'язок) та дж. 2,3,4 (додаток)

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке “принцип навчання"? У чому полягає історичний та класовий характер цієї категорії?

2. Що таке “правило навчання"? Наведіть приклади.

3. Порівняйте два підходи до трактування сутності принципу наочності у сучасній дидактиці. Чому вони виникли?

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Принцип навчання як дидактична категорія.

2. Поняття “принцип” і “правило навчання". Системний підхід до реалізації принципів навчання.

3. Системи принципів навчання у сучасних дидактичних дослідженнях. Їх порівняльний аналіз.

4. Характеристика принципів навчання та сучасні підходи до розкриття їх сутності.

5. Особливості реалізації принципу наочності навчання у практиці сучасної початкової школи (реферат).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання 1. Слід дати визначення поняттю “принцип навчання", охарактеризувати його місце у системі дидактичних категорій, дати короткий історичний огляд розвитку цього поняття, показати, які зміни відбуваються у системі принципів навчання та у кожному окремому принципі під впливом історичного та класового фактора.

Питання 2. Розкрити суттєві ознаки та відмінності понять “принцип навчання” та “правило навчання", їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Для цього краще дібрати приклади правил навчання до конкретного принципа, а також проілюструвати, як одне правило може відбивати зміст різних принципів. На цій основі і слід розкрити сутність поняття “системний підхід” до реалізації принципів навчання.

Питання 3. Випишіть у зошит для семінарських занять систему принципів навчання, яка подається автором Вашого підручника, зазначивши його прізвище та всі бібліографічні відомості про книгу, якою Ви користуєтеся. Усно порівняйте дану систему принципів навчання із тією, яку Вам запропонували на лекції: що спільне? У чому відмінне?

Питання 4. Наведіть характеристику кожного окремого принципа за такою схемою: зміст через систему дидактичних вимог, правила для вчителя, правила для учня, приклади реалізації у навчальному процесі.

Література обов'язкова :

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.55-99.

2. Педагогика / Под ред. С.П. Баранова, В.А. Сластенина и др. — М.: Просвещение, 1988. — С.90-108.

3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Абрис, 1999. — С. — .

4. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина и М.А. Данилова. — М.: Просвещение, 1975. — С.98-145.

ДОДАТКОВА:

1. Баранов С.П. Сущность процесса обучения. — М.: Просвещение, 1981. — С. -105.

2. Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. — М.: Просвещение, 1986.

3. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — С.143-178.

4. Мислення у діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка та Г.О. Балла. — К.: Радянська школа, 1981. — С.78-112.

Семінарське заняття № 2

ТЕМА: Зміст освіти в сучасній школі. Загальна, політехнічна та професійна освіта.

МЕТА: Формувати уявлення про зміст освіти як дидактичну категорію, про сутність та завдання основних видів освіти (за змістом), їх реалізацію в умовах сучасної загальноосвітньої національної школи України відповідно до основних документів про школу, про особливості її реалізації у початковій школі.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: освіта, зміст освіти, основні компоненти змісту освіти, загальна освіта, політехнічна освіта, професійна освіта.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця “Види освіти".

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

1. Законспектувати вказані першоджерела.

2. Підготуватися до виступу з проблемного питання: Головні і другорядні навчальні предмети в сучасній школі.

РЕФЕРАТИ:

1. Історія формування і становлення дидактичної категорії “зміст освіти".

2. Ідеї політехнізму в сучасній школі.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Що таке “зміст освіти”?

Назвіть основні фактори, які впливають на формування змісту освіти.

В чому полягає відмінність між поняттями “професійна освіта” та “політехнічна освіта”?

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

“Зміст освіти” як дидактична категорія.

Історія формування і становлення дидактичної категорії “зміст освіти” (реферат).

Загальна освіта. Завдання загальної освіти на різних ланках загальноосвітньої школи.

4. Політехнічна освіта. Ідеї політехнізму в сучасній школі (реферат).

5. Професійна освіта. Характер взаємозв'язку між окремими видами освіти за змістом.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання 1.

Необхідно дати визначення поняття “освіта" (у широкому соціальному, у широкому педагогічному та вузькому педагогічному значенні), розкрити сутність поняття “зміст освіти” та його складових, охарактеризувати основні фактори, які на нього впливають на різних етапах розвитку суспільства та в різних його типах

Питання 2.

Охарактеризувати підходи до виділення видів змісту освіти (за ланкою в системі народної освіти, за специфікою та спрямованістю, за значенням у підготовці людини до трудової та суспільної діяльності, за змістом), навести конкретні приклади словосполучень, в яких використовується те чи інше значення поняття.

Питання 3. Розкрити сутність поняття “загальна освіта”, складових, які забезпечують зміст загальноосвітньої підготовки в цілому та на окремих етапах шкільного навчання (на основі першоджерел), зокрема у початковій школі, показати характер взаємозв'язку між загальною та політехнічною і професійною освітою.

Питання 4. Розкрити сутність поняття “політехнізм”, “принцип політехнізму” (використавши при цьому першоджерела), охарактеризувати складові політехнічної освіти та показати їх значення для формування особистості, висвітлити взаємозв'язок між політехнічною та загальною і професійною освітою.

Питання 5. Дати тлумачення сутності професійної освіти і її значення для формування особистості в сучасних умовах (відповідно до першоджерел), розкрити характер взаємозв'язку між професійною та загальною і політехнічною освітою.

Література обов'язкова

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.91-96.

2. Педагогика / Под ред. С.П. Баранова, В.А. Сластенина и др. — М.: Просвещение, 1984. — Разд. “Содержание образования в школе".

ДОДАТКОВА

1. Крупская Н.К. О политехнизме / Крупская Н.К. Собрание сочинений: В 6-ти т. т. — Т.4. — С. — .

ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ

1. Маркс К. Инструкция делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам / Хрестоматия по педагогике / Под ред. З.И. Равкина. — М.: Педагогика, 1987. — С. -

2. Ленин В.И. Заметки на тезисы Н.К. Крупской “ О политехническом образовании" / там само. — С. -

3. Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України // Радянська освіта. — 1990. — 14 серпня. — Розд. І.

Семінарське заняття № 3

ТЕМА: Актуальні проблеми змісту освіти та її організації в умовах реформування національної школи України МЕТА: Знайомити студентів із перспективними магістральними напрямками розвитку середньої загальноосвітньої національної школи України (в тому числі — і початкової); формувати поняття “національна школа України", вміння працювати із першоджерелами, пов'язувати теоретичні знання з практичною діяльністю вчителя.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: демократизація та гуманізація навчання і виховання, національна школа, українська школа, гуманізація освіти.

ОБЛАДНАННЯ: конспекти першоджерел.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

Ознайомитися із рекомендованою літературою, вказані джерела законспектувати.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Стратегічні завдання, які стоять перед системою освіти України. Мета та завдання національної школи України. Принципи (ідеї) її функціонування.

2. Принципи державної національної політики в галузі освіти як реакція на потреби суспільства, яке відроджує традиції свого народу.

3. Національна школа та національна культура: проблеми взаємозв'язку.

4. Зміст освіти в національній школі як компонент системи освіти. Стратегія суспільства щодо його оновлення.

5. Початкова ланка загальноосвітньої школи і перспективи її розвитку (зміст освіти, форми організації навчання, методика навчально-виховного процесу і його спрямованість, загальна концепція навчання).

Література ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ

1. Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України // Радянська освіта. — 1990. — 14 серпня. — Розд. “Національна школа і національна культура", “Зміст загальної середньої освіти".

2. Україна ХХІ століття. Державна національна програма відродження освіти (тези до проекту) // Освіта. — 1992. — 18 серпня. — Розд. І, ІІ (1-6).

3. Груушевський М. Про українську мову та українську школу. — К.: Веселка, 1991.

4. Ушинский К.Д. О необходимости сделать русские школы русскими // Учительская газета. — 1992. — 7 июля.

Семінарське заняття № 4

ТЕМА: Методи навчання: шляхи оптимізації та їх впровадження у навчальний процес.

МЕТА: Закріпити теоретичні знання студентів з теми “Методи навчання у сучасній школі", формувати уявлення про психологічні основи їх використання як з метою репродукції знань, так і з метою їх активного засвоєння й застосування; ознайомити із технологією добору методів навчання.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: метод навчання, прийом навчання, технологія добору методів навчання.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця “Оптимізація вибору методів навчання… ” (за Ю.К. Бабанським та авторська).

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

1. Законспектувати вказану літературу.

2. Підготуватися до усного виступу з проблемного питання: Чи можна навчати лише на основі продуктивних методів навчання?

РЕФЕРАТИ:

1. Історія формування і розвитку категорії “метод навчання".

2. Проблемне навчання як метод активізації навчальної діяльності молодших школярів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке “метод навчання”?

2. Що таке “прийом навчання”?

3. Наведіть класифікацію методів навчання за джерелом знань.

4. Наведіть класифікацію методів навчання за характером пізнавальної діяльності.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Метод навчання як дидактична категорія. Прийом навчання.

Історія проблеми (реферат).

Загальна характеристика груп методів навчання за джерелом знань.

Загальна характеристика методів навчання за характером пізнавальної діяльності.

Продуктивні методи навчання (реферат).

Література обов'язкова

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). -М.: Просвещение, 1978. — С.136-154.

2. Дидактика средней школы /Под ред. М.А. Данилова и М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1975. — С.146-150.

ДОДАТКОВА:

1. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения. — М.: Знание, 1976.

2. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981.

ДЛЯ КОНСПЕКТУВАННЯ

1. Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе. Постановление ЦК ВКП (б) и Совета Министров от 25 августа 1932 года / Хрестоматия по педагогике / Под ред. З.И. Равкина. — М.: Просвещение, 1976. — С.390-391.

2. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения / там само, с.387-389.

3. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения / там само, с.370-371.

ДЛЯ РЕФЕРАТІВ:

1. Україна ХХІ століття: стратегія освіти. Державна національна програма відродження освіти (тези до проекту) // Освіта. — 1992. — 18 серпня. — Розд. І (5), ІІ (3.4 та 3.5)

2. Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України // Радянська освіта. — 1990. — 14 серпня.

3. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976.

4. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. — М.: Просвещение, 1972.

5. Оконь В. Основы проблемного обучения. — М.: Педагогика, 1968.

Семінарське заняття № 5

ТЕМА: Вдосконалення форм організації навчання в сучасній початковій школі.

МЕТА: Закріпити теоретичні знання студентів з теми “Форми організації навчання", ознайомити із шляхами оновлення цієї категорії.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: форми організації навчання, урок, різновиди уроку, етап, структура (мікро- і макро-), типи уроку.

ОБЛАДНАННЯ: набірне полотно, набір карток “Етапи уроку", підручники.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

1. Визначити мікро- і макроструктуру уроку (див. додаток).

РЕФЕРАТИ:

1. Нетрадиційні форми проведення уроку в початковій школі (з досвіду).

2. Історія формування і розвитку форм організації навчання у світовій теорії і практиці.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке форма організації навчального процесу?

2. Які існують форми організації навчання?

3. Назвати суттєві ознаки уроку як форми організації навчання.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Характеристика дидактичної категорії “форма організації навчання". Проблеми історії розвитку форм організації навчання (реферат).

2. Система форм організації навчального процесу.

3. Урок як форма організації навчання та як ланка класно-урочної системи.

4. Елементи форми організації навчання. Типологія уроків (зокрема в початковій школі). Їх психологічна обумовленість.

5. Шляхи вдосконалення сучасного уроку. Нестандартний урок в практиці вчителя початкової школи (реферат).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Питання І. Назвіть суттєві ознаки даного дидактичного поняття, охарактеризуйте його двобічний характер, вплив історичних умов та класової структури суспільства на формування форм організації навчального процесу.

Питання 2. Необхідно розкрити різноманіття (за планом: характер взаємовідносин між учнями, характер керівництва учбовою діяльністю, систематичність проведення, регламентованість розкладом та порядком, кількість охоплених дітей та однорідність їх вікової категорії) тих форм організації навчання, які існують в рамках класно-урочної системи та поза межами її розповсюдження; розкрити систему навчально-пізнавальної діяльності через форми організації урочної та позаурочної роботи учнів.

Питання 3. Слід показати основні суттєві ознаки класно-урочної системи, її відмінність від інших систем навчання та уроку як однієї з ланок цієї системи, вказавши на їх недоліки і переваги.

Питання 4. Охарактеризуйте поняття: структура, тип, етап, мікроструктура, макроструктура форми організації навчання в цілому та уроку зокрема, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість віковими особливостями учнів. Пов'яжіть основні етапи процесу пізнання із основними етапами форм організації навчання (уроку) і обгрунтуйте правомірність виділення типів уроків (за дидактичною метою) для молодшого шкільного віку та інших вікових категорій.

Література обов'язкова

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). -М.: Просвещение, 1978. — С.171-176, 195-199, 201-202.

2. Дидактика средней школы / Под ред. В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — С.240-274, 294-330.

ДОДАТКОВА

1. Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі. — К.: Радянська школа, 1976. — С. — .

ДЛЯ РЕФЕРАТУ

1. Лутай С.К. Нестандартний урок // Початкова школа. — 1992. — №3-4.

2. Пономарьова Т.В. Урок-КВК // там само.

3. Дейкына Л.О. Урок з елементами укрупнення дидактичної одиниці засвоєних знань // там само.

4. Полтавська Л.Г. Урок-прес-конференція // там само.

3. Теорія навчання

Лабораторне заняття № 1

ТЕМА: Принципи навчання МЕТА: Продовжувати знайомство студентів із темою “Принципи навчання", закріплювати основні поняття “принцип” та “правило” навчання, формувати уміння аналізувати навчальний процес з точки зору реалізації в ньому дидактичних принципів, формувати поняття “системний підхід” до реалізації дидактичних принципів.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: принцип навчання (у всіх його різновидах), правило навчання, системний підхід до реалізації принципів навчання.

ОБЛАДНАННЯ: індивідуальний роздатковий дидактичний матеріал (фрагменти та конспективні записи уроків).

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1) ознайомитися із рекомендованою літературою;

2) дібрати приклади реалізації на уроці принципів навчання (класичних, що подавалися на лекції), використавши для цього методичні розробки уроків (звернутися до лаборанта).

Схема запису у зошиті: тема уроку, предмет, клас, конспективний запис — аналіз конспекту (поруч, для чого сторінку поділити вертикально пополам).

РЕФЕРАТИ:

1. Реалізація принципу науковості у початковій школі (за дж.1-дод. та 5-дод).

2. Принцип доступності у навчанні молодших школярів (ті самі джерела).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Що таке “принцип навчання”?

2. Які класичні принципи навчання Ви знаєте?

3. Який принцип навчання є визначальним у системі принципів? Чому?

4. Назвіть основні шляхи реалізації у процесі навчання одного з принципів за вибором.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Практична робота: визначити домінуючий принцип навчання у фрагменті процесу навчання, запропонованому для аналізу; усно пояснити всі аспекти реалізації даного принципу у кожній дидактичній задачі.

2. Аналіз фрагментів уроків, самостійно дібраних студентами, із обговоренням конкретних шляхів їх реалізації в кожному окремому випадку.

3. Аналіз розробок уроків (індивідуальний роздатковий дидактичний матеріал) з точки зору системного підходу до реалізації принципів навчання у початковій школі.

Література:

обов'язкова :

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.55-89.

2. Баранов С.П., Сластенин В.А. и др. Педагогика. — М.: Просвещение, 1986. — С.90-97, 101-108.

3. Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. — М.: Просвещение, 1982. — С.48-90.

4. Додон Л.Л. Задания по педагогике. — М.: Просвещение, 1968. — 223с.

ДОДАТКОВА:

1. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — С.143-178.

2. Зорина Л.Я. Системность — качество знаний. — М.: Знание, 1976.

3. Лихачев Б.Т. Воспитательные аспекты обучения. — М.: Просвещение, 1982. — С.37-41.

4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. — М.: Просвещение, 1982. — С.73-90.

5. Баранов С.П. Сущность процесса обучения. — М.: Просвещение, 1981. — Гл.1У, У.

6. Ганелин Ш.И. Дидактический принцип сознательности. — М.: Просвещение, 1961.

Лабораторне заняття № 2

ТЕМА: Навчальні плани, навчальні програми, підручники.

МЕТА: Ознайомити студентів із основними документами, що відображають зміст освіти, їх призначенням, науково-методичними основами побудови та функціонування, вимогами до них. Формувати уміння користуватися ними для організації навчального процесу у початковій школі.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: зміст освіти, навчальний план, навчальна программа, підручники як документи, що відображають зміст освіти; тематичне планування, календарне планування, розклад уроків.

ОБЛАДНАННЯ: Навчальні плани для загальноосвітньої школи з українською мовою навчання на поточний навчальний рік, індивідуальний роздатковий дидактичний матеріал, навчальні програми для початкової школи, класні журнали, підручники для початкової школи.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою, вказані джерела законспектувати.

2. Зробити ксерокопію сторінки (сторінок) у підручнику для початкової школи, які відповідають темі уроку.

РЕФЕРАТ: Зміст програми дитячого садка з курсу «Ознайомлення з навколишнім» (за кн.: Веретеннікова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. — М.: Просвещение, 1980. — підготовча група).

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

Навчальний план як документ, що відображає зміст освіти.

2. ПРАКТИЧНА РОБОТА. а). Аналіз побудови та змісту навчального плану. Порівняльна характеристика нині діючого навчального плану та пропонованих навчальних планів минулих років.

б). Складання розкладу уроків для початкової школи (класс пропонується викладачем) із врахуванням біоритмів людини впродовж дня та тижня. Аналіз зразків розкладів, що діють у школі.

3. Навчальні програми: загально-педагогічна характеристика. ПРАКТИЧНА РОБОТА: а). аналіз побудови навчальних програм для початкової школи; б) тематичне та календарне планування навчального матеріалу на основі програми.

4. Проблема наступності у змісті освіти. Ознайомлення із обсягом знань, умінь та навичок, які мають діти після опанування програми дитячого садочка (РЕФЕРАТ) та порівняльний аналіз із діючою програмою.

5. Аналіз підручників для початкової школи. План аналізу:

а) зовнішнє оформлення;

б) структура підручника;

в) характер навчальних тестів (художні: вірші, проза; науково-популярні; фольклор тощо);

г) використання питань у підручнику, їх характер;

д) методичний апарат підручника;

ж) можливості використання підручника з метою індивідуальної та фронтальної роботи на колективній основі; з) активізація пізнавальної діяльності учнів засобами підручника.

Література:

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ:

1. Навчальні плани середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання // Інформаційний збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти і науки України. — попередній рік, весняні випуски.

ОСНОВНА:

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.92-112.

2. Баранов С.П., Сластенин В.А. и др. Педагогика. — М.: Просвещение, 1986. — С.100-119.

Лабораторне заняття № 3

ТЕМА: Методи навчання.

МЕТА: Продовжити практичне знайомство студентів із методами навчання як дидактичною категорією. Розкрити дидактичний, виховний та розвивальний потенціал окремих методів та формувати практичні навички їх використання у навчальному процесі.

ОБЛАДНАННЯ: індивідуальний роздатковий матеріал, таблиці з оптимального вибору методів навчання.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Опрацювати вказану літературу 2. Робити тексти а) репродуктивної бесіди та б) розповіді вчителя з теми власного уроку — письмово.

3. Дібрати літературний матеріал до власного уроку (прозові уривки, вірші тощо із вказівкою на джерело) — письмово.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

Що таке метод навчання?

Що таке прийом навчання?

Назви групи методів навчання за джерелом знань.

Охарактеризуйте суттєві ознаки окремих методів навчання.

РЕФЕРАТ: Досвід використання дошки на уроці з метою унаочнення навчання.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Класифікація методів навчання за джерелом знань: загальна характеристика.

2. Характеристика окремих методів навчання, їх дидактичного, виховного та розвивального потенціалу (місце у структурі уроку, вимоги щодо організації та використання, загальна характеристика доцільності використання у навчальному процесі (на основі аналізу запропонованих викладачем узагальнюючих таблиць).

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА (аналіз власних розробок студентів).

4. ПРАКТИЧНА РОБОТА (аналіз запропонованих конспектів уроків, їх мікроструктури)

5. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз конспектів уроків з точки зору доцільності добору методів навчання.

Література:

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.114-134.

2. Баранов С.П., Сластенин В.А. и др. Педагогика. — М.: Просвещение, 1986. — С.136-149, С.150-151.

3. Дидактика современной школы / Под ред.В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — С. 195-199.

ДЛЯ РЕФЕРАТУ:

1. Амонашвили Ш.А. Солнце на ладони // Учительская газета. — 1987. — 1 мая.

2. Амонашвили Ш. А Учитель у доски // Учительская газета. — 1988. — 12 июля.

3. Доска в четырех измерениях (подборка статей) // Учительская газета. — 1991. — №16 (апрель)

4. Амонашвили Ш. А Здравствуйте, дети! — М.: Просвещение, 1988. — С.

Лабораторне заняття № 4

ТЕМА: Методи навчання та учіння молодших школярів. Самостійна робота.

МЕТА: Знайомити студентів із змістом, структурою та дидактичними завданнями самостійної роботи учнів як метода навчання, особливостями її організації у І-ІУ класах. Формувати навички її правильної, раціональної організації, добору завдань різних типів, знайомити із типовими помилками вчителя початкової школи. Знайомити студентів із особливостями організації навчально-виховного процесу у початковій малокомплектній школі, плануванням навчального матеріалу у структурі уроку та організацією роботи учнів.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: самостійна робота, структура самостійної роботи.

ОБЛАДНАННЯ: індивідуальний роздатковий дидактичний матеріал, таблиця „Структура самостійної роботи".

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою.

Розв′язати педагогічну задачу №58 (Додон Л.Л. Задания по педагогике. — М.: Просвещение, 1968).

3. Підготувати розробку самостійної роботи для власного конспекту уроку (етап, мета за вибором).

РЕФЕРАТ: Самостійна робота як метод навчання у початковій школі (за матеріалами періодики та додатковою літературою).

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

Характеристика самостійної роботи як методу навчання. Структура самостійної роботи, її види. Умови, що забезпечують успішність самостійної навчальної діяльності молодших школярів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА. Розв′язання педагогічних задач та ситуацій на осмислення теоретичного матеріалу.

ПРАКТИЧНА РОБОТА. Обговорення пропонованих розробок самостійних робіт з точки зору їх раціональної організації.

План обговорення:

Вид самостійної роботи.

Етап уроку, на якому використовується самостійна робота. Мета.

Її доцільність.

Метод перевірки результатів самостійної роботи.

4. Особливості організації навчальної діяльності учнів на уроці у малокомплектній школі. Аналіз розробок уроків для початкової малокомплектної школи.

5. Шляхи вдосконалення методики проведення самостійної роботи учнів: алгоритмізація, зворотній зв′язок, самоперевірка. Реферат.

Література:

ОСНОВНА:

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.134-144.

2. Баранов С.П., Сластенин В.А. и др. Педагогика. — М.: Просвещение, 1986. — С.136-151.

3. Савченко О.Я. Організація навчального процесу у малокомплектній школі. — К.: Радянська школа, 1974. — с.

ДОДАТКОВА:

Алексюк М.А. Методи навчання та методи учіння. — К.: Знання, 1980. — с.

Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. — М.: Просвещение, 1984. — с.

Зотов Ю.Б. Организация современного урока. — М.: Просвещение, 1984. — С.89-107.

Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. — М.: Просвещение, 1980. — С.61-66.

Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. — М.: Педагогика, 1980. — с.

Пидкасистый П.И., Коротяев Б.И. Организация деятельности ученика на уроке. — М.: Знание, 1985. — С.45-60.

Коваль Н.С. Самостоятельная работа учащихся на уроках природоведения. — К.: Радянська школа, 1982. — с.

Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах. — М.: Просвещение, 1981. — С.39-42.

Лабораторне заняття № 5

ТЕМА: Методи навчання та учіння молодших школярів. Шляхи вдосконалення сучасного уроку.

МЕТА: Продовжити знайомство студентів із методами навчання, із технологією використання у початковій школі проблемного, програмованого та диференційованого навчання. Формувати практичні навички їх використання.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: методи навчання, проблемне навчання, програмоване навчання, індивідуалізація навчання, диференціація навчання, алгоритм.

ОБЛАДНАННЯ: перфокарти різних типів, сигнальні картки різних типів, роздатковий дидактичний матеріал.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Ознайомитися із вказаною літературою, вказані джерела законспектувати.

4. Розробити фрагмент уроку „Перевірка домашнього завдання” із використанням диференційованого підходу (ущільнене опитування) та етап уроку „Підсумок уроку" із використанням елементів програмованого контролю.

РЕФЕРАТ: Проблемне навчання на уроці у початковій школі (джерела вказані у списку додаткової літератури).

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Проблемне навчання як метод організації пізнавальної діяльності молодших школярів: дидактичний, виховний та розвивальний потенціал (реферат). ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз розробок із використанням проблемного навчання.

2. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз розробок уроків із використанням проблемного навчання.

3. Програмоване навчання як метод організації пізнавальної діяльності молодших школярів: дидактичний, виховний та розвивальний потенціал. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз розробок фрагментів уроків, підготовлених студентами.

4. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Ознайомлення із найбільш розповсюдженими засобами програмованого контролю, які використовуються у початковій школі та методикою роботи з ними.

5. Індивідуалізація навчання. Диференційоване навчання та його основи. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз пропонованих методичних матеріалів.

Література:

ОСНОВНА:

Оконь В. Введение в общую дидактику. — М.: Высшая школа, 1990. — С.218-262.

ДОДАТКОВА:

1. Ильина Т.А. Педагогика. — М.: Просвещение, 1978. — С.307-347, 359-363.

2. Педагогика школы / Под ред. И.Т. Огородникова. — М.: Просвещение, 1976. — С.103-113.

3. Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — С.125-134, 199-204.

4. Коваль Н.С. Алгоритм на уроках мови у 3 класі // Початкова школа. — 1972. — №10. — С. .

5. Оконь В. Основы проблемного обучения. — М.: Просвещение, 1968. — с.

Лабораторне заняття №6

ТЕМА: Форми організації навчання. Урок.

МЕТА: Продовжити формувати уявлення студентів про форми організації навчання, урок як одну з форм, його особливості. Формувати навички визначення мети уроку, його макро- і мікроструктури уроку на основі готових розробок, формулювати мету уроку по темі, запропонованій викладачем. На практиці знайомити студентів із специфікою організації процесу навчання у початковій школі на прикладі уроку; формувати вміння аналізувати навчальний процес, виділяти мету уроку, його тип, макро- та мікроструктуру на основі переглянутого запису.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: форма організації навчання, урок, функції уроку, мета уроку, структура уроку (макро- і мікро-).

ОБЛАДНАННЯ: конспекти уроків, навчальні програми для початкової школи, індивідуальний роздатковий дидактичний матеріал.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою.

2. Визначити мету та тип уроку, з теми якого індивідуально будете виконувати розробку.

3. Ознайомитися із схемою аналізу уроку (записати її у зошит).

4. Під час перегляду уроку виконати розгорнутий конспект у лівій частині зошита, залишивши праву чистою.

5. Після перегляду уроку у правій частині зошита виконати завдання викладача, а повний аналіз згідно наведеної схеми, виконати письмово в зошиті вдома.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Які функції виконує урок як форма організації навчання?

2. Виконання яких завдань на уроці передбачає реалізація дидактичної (вихованої, розливальної) мети?

3. Що таке етап уроку?

4. Як ви розумієте поняття „мета уроку”?

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Урок як одна з найбільш вживаних форм організації навчання у початковій школі, його особливості, функції уроку. Загальна характеристика мети уроку та її складових.

2. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз пропонованих розробок уроків з точки зору правильності визначення та формулювання їх мети. Визначення за допомогою програм і підручників мети уроку, тема якого запропонована викладачем.

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Визначити мету уроку, до якого індивідуально буде виконана розробка.

4. Тип уроку та його визначення на основі програми курсу. ПРАКТИЧНА РОБОТА.1. Визначити основні етапи уроку та правильність типу уроку за готовими розробками.2. Визначити макроструктуру уроку, якщо відомий його тип (за конспектом уроку, якщо його структура не диференційована.

5. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз індивідуальних завдань студентів (мета уроку, тип уроку).

6. Алгоритм підготовки вчителя до уроку: ознайомлення із раціональною послідовністю дій вчителя та практичне їх засвоєння на матеріалі власного уроку. Відпрацювання елементів алгоритму.

7. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Перегляд та аналіз уроку.

СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ (загально-дидактична):

1. Тема уроку.

2. Мета уроку. Наскільки вірно визначено мету (навчальну, виховну, розливальну її складові).

3. Тип та структура уроку (які його етапи, внутрішній зв'язок між ними та підпорядкованість меті уроку).

4. Реалізація принципів навчання на уроці.

5. Види самостійної роботи, її місце у структурі уроку, тривалість, ефективність, способи перевірки самостійної роботи та їх ефективність й різноманітність.

6. Шляхи активізації навчального процесу6 розвиток мислення молодших школярів, їх пам'яті, уваги, уяви, емоцій, мовлення, волі. Проблемність у навчанні.

7. Наочність, засоби навчання (у тому числі і ТЗН). Їх місце і роль у процесі оволодіння знаннями. Прийоми застосування їх на уроці.

8. Місце класної дошки на уроці. Раціональність її використання, культура письма на ній.

9. Методи і форми перевірки та оцінки знань, умінь і навичок учнів на уроці, об активність оцінювання, повнота мотивації оцінок.

10. Прийоми підведення підсумків кожного окремого виду роботи та уроку в цілому.

11. Домашнє завдання, способи його пояснення та їх раціональність, обсяг, місце пояснення домашнього завдання у структурі уроку.

12. Поведінка вчителя на уроці:

а) вміння поводитися в класі, контакт з учнями, способи підтримання робочої дисципліни, реакція на окремі порушення, такт вчителя;

б) мова вчителя (голос, інтонація, жести, міміка, тон, манера говорити та інше);

в) зовнішній вигляд вчителя.

13. Загальні висновки про урок:

а) ефективність уроку в цілому;

б) науковий рівень викладу матеріалу;

в) виховуючи значення уроку, формування в учнів інтересу до предмета, до навчання взагалі;

г) якість засвоєння знань учнями;

д) чи досягнуто мети уроку?

Література:

ОСНОВНА:

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.176-188, 195-201.

2. Баранов С.П., Сластенин В.А. и др. Педагогика. — М.: Просвещение, 1986. — С.124-130.

3. Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. — К.: Радянська школа, 1987. — С.240-274.

ДОДАТКОВА:

1. Онищук В.О. Типи, структура та методика уроку в школі. — К.: Радянська школа, 1976.

Лабораторне заняття № 7

ТЕМА: Форми організації навчального процесу. Особливості побудови та проведення етапів уроку „Організація класу до уроку", „Перевірка домашнього завдання", „Пояснення домашнього завдання", „Повідомлення теми, мети і завдань уроку" в початковій школі.

МЕТА: Продовжувати знайомство студентів із темою «Форми організації навчання», а саме із організацією етапів уроку „Організація класу до уроку", „Перевірка домашнього завдання", „Пояснення домашнього завдання", „Повідомлення теми, мети і завдань уроку", діяльністю вчителя по підготовці до них: їх змістом та послідовністю. Формувати навички раціональної організації цих етапів уроку, із специфікою їх організації. Закріплювати знання з тем „Принципи навчання” та „Методи навчання”.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: форми організації навчання, етап уроку, макроструктура, мікроструктура етапу уроку, алгоритм підготовки вчителя до уроку.

ОБЛАДНАННЯ: програми для початкової школи, підручники.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою.

2. Повторити тему „Сутність процесу пізнання” (джерело 1).

3. Розробити етап уроку «Організація класу до уроку» (при потребі), „Перевірка домашнього завдання", „Пояснення домашнього завдання", „Повідомлення теми, мети і завдань уроку" до теми свого уроку.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Сутність етапів уроку „Організація класу до уроку", „Перевірка домашнього завдання", „Пояснення домашнього завдання", „Повідомлення теми, мети і завдань уроку".

2. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Моделювання студентами етапів уроку „Організація класу до уроку", „Перевірка домашнього завдання", „Пояснення домашнього завдання", „Повідомлення теми, мети і завдань уроку".

Література:

ОСНОВНА:

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.22-54.

2. Онищук В.О. Типи, структура та методика уроку в школі. — К.: Радянська школа, 1976. — С.25-44.

3. Онищук В.А. Дидактика современной школы — К.: Радянська школа, 1987. — С.251-257; 259-260; 268-269.

ДОДАТКОВА:

1. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе. — М.: Просвещение, 1985. — С.43-51; 123-166.

2. Савченко О.Я. Урок в початкових класах. — К.: Абрис, 1999. — С. .

3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Радянська школа, 1999. — С. .

Лабораторне заняття №8

ТЕМА: Форми організації навчального процесу. Особливості побудови та проведення етапів уроку „ Вивчення нового матеріалу”, „Закріплення нового матеріалу”, „Узагальнення та систематизація засвоєного матеріалу”, „Підсумок уроку" в початковій школі.

МЕТА: Продовжувати знайомство студентів із темою «Форми організації навчання», а саме із організацією етапів уроку „ Вивчення нового матеріалу”, „Закріплення нового матеріалу”, „Узагальнення та систематизація засвоєного матеріалу”, „Підсумок уроку", діяльністю вчителя по підготовці до них. Формувати навички раціональної організації цих етапів уроку. Закріплювати знання з тем „Принципи навчання” та „Методи навчання”.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: форми організації навчання, етап уроку, макроструктура, мікроструктура етапу уроку, алгоритм підготовки вчителя до уроку.

ОБЛАДНАННЯ: програми для початкової школи, підручники.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою.

2. Повторити тему „Сутність процесу пізнання” (джерело 1).

3. Розробити етап уроку „ Вивчення нового матеріалу”, „Закріплення нового матеріалу”, „Узагальнення та систематизація засвоєного матеріалу”, „Підсумок уроку" до теми свого уроку.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Сутність етапів уроку „ Вивчення нового матеріалу”, „Закріплення нового матеріалу”, „Узагальнення та систематизація засвоєного матеріалу”, „Підсумок уроку".

2. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Моделювання студентами етапів уроку „ Вивчення нового матеріалу”, „Закріплення нового матеріалу”, „Узагальнення та систематизація засвоєного матеріалу”, „Підсумок уроку" та обговорення.

Література:

ОСНОВНА:

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.22-54.

2. Онищук В.О. Типи, структура та методика уроку в школі. — К.: Радянська школа, 1976. — С.25-44.

3. Онищук В.А. Дидактика современной школы — К.: Радянська школа, 1987. — С.253-258; 260-265; 266-268; 269-271.

ДОДАТКОВА:

1. Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе. — М.: Просвещение, 1985. — С.52-123.

2. Савченко О.Я. Урок в початкових класах. — К.: Абрис, 1999. — С. .

3. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Радянська школа, 1999. — С. .

Лабораторне заняття №9

ТЕМА: Контроль та оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

МЕТА: Ознайомити студентів із змістом, завданнями та формами контролю знань учнів. Відпрацьовувати практичні уміння здійснювати раціональний контроль, використовувати різноманітні форми і засоби оцінювання дітей молодшого шкільного віку, використовувати норми оцінювання у практичній діяльності. Знайомити студентів із специфікою цієї роботи у процесі навчання шестирічних першокласників.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: контроль, оцінювання, оцінка, оцінка-бал, мотивація, оціночне судження.

ОБЛАДНАННЯ: засоби для тренування студентів у оцінюванні учнів.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою, необхідне законспектувати.

2. Підготуватися до обговорення книги Ш.О. Амонашвілі „Здравствуйте, дети! ” з точки зору особливостей оцінювання шестирічних учнів.

3. Підготуватися до аналізу переглянутого уроку щодо забезпечення контролю і оцінювання діяльності учнів.

РЕФЕРАТИ:

1. Досвід використання оцінки знань, умінь та навичок учнів початкової школи.

2. Концепція оцінної діяльності Ш.О. Амонашвілі.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Зміст і завдання контролю знань, умінь і навичок учнів. Його особливості у початковій школі (реферат).

2. Форми та методи перевірки знань учнів. Раціональність їх добору. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз переглянутого уроку, обговорення змісту реферату.

3. Вимоги до оцінювання знань учнів. Оціночне судження, його структура. Оцінка та оцінка-бал. Типові помилки вчителів у оцінюванні знань учнів. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз педагогічних ситуацій.

4. Пошуки шляхів найбільш досконалої оцінки знань молодших школярів (реферат)

5. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Використання критеріїв та норм оцінювання молодших школярів на матеріалі, пропонованому викладачем.

Література:

ОСНОВНА:

1. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.162-171.

ДОДАТКОВА (і для рефератів):

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функція оценки учения школьников. — М.: Просвещение, 1984.

2. Амонашвили Ш.А. Обучение, оценка, отметка. — М.: Знание, 1980.

З. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! -М.: Просвещение, 1983.

4. Древс У., Фурман Є. Организация урока (в вопросах и ответах). Век Х. Оценки и отметки. — М.: Просвещение, 1984. — С.64-122.

5. Брунчукова Н.М. Подсказка: хорошо это или плохо? // Начальная школа. — 1990. — №1. — С.8-10.

6. Дьяченко В.К., Попова А.И. Организация коллективных учебных занятий // Начальная школа. — 1990. — №2. — С.

7. Валеева Р.А. Экспериментальная школа Януша Корчака // Начальная школа. — 1986. — №1. — С.

8. Сиротова А.Г. Активизация познавальной деятельности // Начальная школа. — 1987. — №8. — С.

9. Шаталов В. Непрерывность поиска // Учительская газета. — 1987. — 9 мая.

ЗАКОНСПЕКТУВАТИ:

Єдині вимоги до усного та писемного мовлення, проведення письмових робіт та перевірки зошитів у початкових класах. Критерії, норми оцінювання знань, умінь та навичок молодших школярів (Методичний лист). — К.: Радянська школа, 1984 або // Початкова школа. — 1987. — №12.

Лабораторне заняття №10

ТЕМА: Позакласна навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів.

МЕТА: Знайомити студентів із особливостями організації позакласної навчально-пізнавальної діяльності учнів І — ІУ класів, її змістом, завданнями, формами та методикою проведення, формувати практичні уміння організації позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (різноманітних її форм).

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: позакласна навчально-пізнавальна діяльність (ПНПД), форми ПНПД, принципи ПНПД.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ:

1. Ознайомитися із рекомендованою літературою.

2. Розробити конспект однієї з форм позакласної навчально-пізнавальної діяльності за тематикою, запропонованою викладачем. Підготуватися до моделювання в аудиторії.

ОБЛАДНАННЯ: таблиця „Форми позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів", конспекти занять гуртків, конкурсів кмітливих, вікторин, олімпіад тощо, плани роботи гуртків різних профілів.

РЕФЕРАТ: З досвіду роботи вчителів початкових класів по організації позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів (за матеріалами періодики)

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Зміст, завдання, особливості організації позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

2. Форми позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, їх характеристика. Аналіз пропонованих розробок.

3. ПРАКТИЧНА РОБОТА. Аналіз методики проведення та змісту розробок окремих форм позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, виконаних студентами.

Література:

ОСНОВНА:

1. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. — М.: Просвещение, 1979. — С.39-44, 138-139.

2. Болотина Л.Р., Латышина Д.И. Методика внеклассной воспитательной работы в начальных классах. -М.: Просвещение, 1978. — С.53-56.

3. Глущенко А.Г. Внеклассная работа в начальных классах. — М.: Просвещение, 1982. — С.3-6.

ДОДАТКОВА (для підготовки конкретних розробок):

1. Глущенко А.Г. Внеклассная работа в начальных классах. — М.: Просвещение, 1982. — С.3-6.

2. Внеклассная работа по труду / Сост. А.М. Гукасова. — М.: Просвещение, 1981. — С.

3. Мельчаков Л.Ф. Внеклассная работа по природоведению / В кн.: Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению / Сост. Л.Ф. Мельчаков. — М.: Просвещение, 1981. — С.114-126.

4. Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. — М.: Просвещение, 1979. — С.163-166.

5. Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальных классах. — М.: Просвещение, 1975. — С.

4. Творчі завдання з курсу “Теорія навчання”

Закони реклами і закони процесу пізнання: проблеми взаємозв’язку.

Наочність і принцип наочності у навчанні: спільне і відмінне.

Доступність і складність: проблеми взаємозв’язку.

Основний девіз вчителя у навчанні молодших школярів: підняти учнів до свого рівня чи спуститися до рівня дітей?

Чи можуть бути наукові знання, які засвоюють учні, спрощеними?

Слово як домінуючий засіб навчання у початковій школі: Ваше ставлення до проблеми.

Чи є максимальне матеріальне унаочнення навчального процесу у початковій школі вимогою принципу наочності навчання?

Чому принцип врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів розглядається більшістю дидактів як єдине ціле?

Особистість учня чи класний колектив: що привертає увагу вчителя на уроці в першу чергу?

Основні і другорядні предмети у курсі шкільного навчання: доцільність їх існування.

Репродуктивна учбова діяльність молодших школярів як єдина основа організації процесу навчання у початковій школі.

Орієнтація на продуктивну учбову діяльність молодших школярів в умовах масової школи: доцільність постановки проблеми.

Проблема орієнтації на середнього учня в процесі навчання: чи можна її уникнути?

Поурочне оцінювання як єдина форма оцінки учбової діяльності школярів.

Поточне оцінювання як єдина форма оцінки учбової діяльності школярів.

Різноманіття учбової діяльності і його роль у засвоєнні навчального матеріалу.

Повторення і повтор у процесі навчання молодших школярів.

Обов'язковість домашніх завдань у початковій школі як дидактична проблема.

Дидактика початкової школи та дидактика навчання іноземної мови у початковій школі: спільне і відмінне.

Дидактика початкової школи та дидактика навчання образотворчого мистецтва у початковій школі: спільне і відмінне.

Нові і старі знання у процесі засвоєння: їх місце і взаємозв'язок.

Учень в ролі вчителя на уроці.

Вчитель в ролі спостерігача на уроці.

Взаємозв'язок активності вчителя і учня на уроці.

Взаємозв'язок активності вчителя і учнів на уроці.

Учень і учнівський колектив у процесі засвоєння знань: проблеми взаємозв'язку.

Проблема інформаційного голоду на уроці в початковій школі та пропоновані шляхи її розв'язання.

Темп роботи на уроці в початковій школі як дидактична проблема.

Дисципліна на уроці в початковій школі як дидактична проблема.

Зовнішній вигляд вчителя і якість засвоєння навчального матеріалу.

Емоційність вчителя і формування пізнавального інтересу молодших школярів.

Правдивість поведінки вчителя і формування ставлення молодших школярів до навчання.

Чи завжди школа з українською мовою навчання є українською національною?

Література до курсу дидактики:

Базові документи і матеріали «Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття». — К.: Райдуга, 1994. — с.

Закон України “Про освіту” // Голос України. — 1996. — 25 квітня.

Гончаренко С.І., Мальований Ю.І. Гуманізація загальної середньої освіти // // Початкова школа. — 1995. — №4. — С.9-14.

Савченко О.Я. Від людини освіченої — до людини культури // Рідна школа. — 1996. — №5-6. — С. — .

Савченко О.Я. У пошуках нової концепції школи першого ступеня навчання // Початкова школа. — 1990. — №1. — С.2-7.

Савченко О.Я. Альтернативні можливості початкової школи // Початкова школа. — 1995. — №4. — С.2-8.

Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова школа. — 1996. — №1. — С.2-7.

Скрипченко Н.Ф. Лабораторія навчання і виховання молодших школярів (Історія становлення педагогіки і методики початкового навчання в Україні) // Початкова школа. — 1996. — №3. — С.7-14.

Светловская Н.Н. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении // Начальная школа. — 1990. — №5. — С.57-58.

Колягин Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Начальная школа. — 1990. — №9. — С.28-29.

Зязюн І.А. Філософські проекції освіти та освітніх технологій // Шлях освіти. — 1996. — 1996. — №1. — С.1-9.

Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. — М.:, 1996. — с.

Скрипченко Н.Ф. Лабораторія навчання і виховання молодших школярів (Історія становлення педагогіки і методики початкового навчання в Україні) // Початкова школа. — 1996. — №3. — С.7-14.

Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. — М.: Просвещение, 1994. — с.

Прокопенко І.Ф., Євдокімов В.І. Педагогічна технологія. — Харків, 1993. — с.

Психологічне обгрунтування учбової діяльності молодших школярів Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. М.: Просвещение, 1996. — с.

Психология развивающейся личности/ Под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1990. — с.

Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Мислення у діяльності молодших школярів/ За ред Г.С. Костюка та Г.О. Балла. — К.: Радянська школа, 1981. — С.78-113.

Занков Л.В. К проблеме взаимодействия слова и наглядности в обучении // Советская педагогика. — 1955. — №8. — С. .

Обучение и развитие/ Под ред. Л.В. Занкова. — М.: Просвещение, 19. — с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і розвиток особистості. — К.: Радянська школа, 1989. — с.

Эльконин Д.Б. Как научить детей читать. — М.: Знание, 1978. — 96 с.

Основні монографічні праці з проблем теорії навчання Лернер И.Я. Дидактические основы обучения. — М.: Просвещение, 1987. — с.

Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — С.143-178.

Зорина Л.Я. Системность — качество знаний. — М.: Знание, 1976.

Лихачев Б.Т. Воспитательные аспекты обучения. — М.: Просвещение, 1982. — С.37-41.

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. — М.: Просвещение, 1982. — С.73-90.

Баранов С.П. Сущность процесса обучения. — М.: Просвещение, 1981. — Гл.1У, У.

Ганелин Ш.И. Дидактический принцип сознательности. — М.: Просвещение, 1961.

Мислення у діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка та Г.О. Балла. — К.: Радянська школа, 1981. — С.78-113.

Занков Л.В. К проблеме взаимодействия слова и наглядности в обучении // Советская педагогика. — 1955. — №8. — С. .

Підвищення ефективності навчального процесу у початковій школі

Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса: В вопросах и ответах. — М.: Просвещение, 1984. — с.

Бабанский Ю.К. Повышать эффективность урока // Народное образование. — 1984. — №9. — С.43-51.

Бубан М. У пошуках інтересу: ефективність уроку // Радянська освіта. — 1985. — 23 квітня.

Еремин В.В. Мои источники повышения эффективности урока // Начальная школа. — 1989. — №. — С.34-36.

Захарова Н.М. Посилити розвивальний ефект уроку // Початкова школа. — 1992. — №2. — С.47-52.

Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться вместе. — К.:, 1990. — с.

Зотов Ю.Б. Организация современного урока. — М.:, 1984. — с.

Кумарина Г.Ф. Индивидуализация обучения слабоуспевающих школьников // Советская педагогика. — 1987. — №2. — С.40-45.

Колягин Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Начальная школа. — 1990. — №9. — С.28-29.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К.:, 1989. — с.

Кабанова Л.В. Учебные игры как средство повышения эффективности урока // Начальная школа. — 1992. — №1. — С.6-10.

Лейкін М.Я. Деякі питання підготовки та аналізу уроку // Директор школи. — 1999. — №3. — С.4-5.

Лопалова Н.П. Повторение и психологические условия его эффективности // Начальная школа. — 1992. — №1. — С.59-61.

Лернер И. Условия эффективности урока // Учительская газета. — 1986. — 18 января.

Ляховський І.П. Використовувати можливості уроку // Радяянська школа. — 1989. — №6. — С.31-32.

Махмутов М.И. Современный урок. — М.: Просвещение, 1985. — с.

Окунев А. «А вот и заметил…»эффективность урока // Учительская газета. — 1983. — 7 мая.

Приступа Р.Н. Некоторые пути повышения эффективности урока // Начальная школа. — 1990. — №5. — С.63-69.

Республіканські педагогічні читання ”Підвищення ефективності уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу // Радянська школа. — 1988. — №2. — С.91-94.

Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання // Початкова школа. — 1995. — №1. — С.28-35.

Савченко О.Я. Сучасний урок в початкових класах. — К.: Абрис, 1997. — с.

Савченко О.Я. Дидактичні особливості уроку для учнів шестирічного віку // Початкова школа. — 1992. — №3. — С.32-35.

Светловская Н.Н. Об интеграции как методическом явлении и его возможностях в начальном обучении // Начальная школа. 1990. — №5. С.57-58.

Тименко В.П. Кожний урок — нестандартний // Початкова школа. — 1991. — № — С.18-23.

Тараненко В.Ю. Ефективність і якість уроку — формула нашого життя // Радяянська школа. — 1985. — №8. — С.3-11.

Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. — М.: Просвещение, 1979. — с.

Байбара Т.М. Формування дослідницьких умінь на уроках природознавства // Початкова школа. — 1987. — №2. — С.30-34.

Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. — М.: Просвещение, 1988. — С.67-110.

Моральне виховання молодших школярів в процесі навчання Богданова О.С., Петрова В.И. Воспитание культуры поведения учащихся 1-3 классов. — М.: Просвещение, 1978. — с.

Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. — М.: Просвещение, 1985. — с.

Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в младших классах.

М.: Просвещение, 1975. — с.

Воспитание: Подготовительный класс/ Под ред.М. Осиповой. — Минск: Народная асвета, 2000. — с.

Кузнецова Л.В. Гармоническое развитие младшего школьника. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Критерії моральної вихованості молодших школярів/ За ред.І.Д. Беха та С.Д. Максименка. — К.: Рідна школа, 1988. — с.

Матвієнко О. Основи морального виховання молодшого школяра. — К.: Рідна школа, 1999. — с.

Морально-етичне виховання молодших школярів/ За ред.В.П. Мацулевича. — К.: Рідна школа, 1989. — с.

Навчальний процес у початковій малокомплектній школі.

Киричок В.А., Підгорна Н.І. Програма естетичного виховання для однокомплектної сільської школи // Початкова школа. — 1993. — №4. — С.43-48

Присяжнюк Н.І. Особливості використання наочних посібників у малокомплектній школі // Початкова школа. — 1992. — №. — С.7-10.

Савченко Г.В., Суворова Г.Ф. Навчально-виховний процес у малокомплектній школі. — К.: Радянська школа, 1988. — 230с.

Савченко О.Я., Присяжнюк Н.І., Мельниченко П.Д. Структурування навчальних програм для проведення інтегрованих уроків // Початкова школа. — 1993. — №10. — С.33-40.

Титаренко Л.І. Особливості позакласної роботи в класах-комплектах // Початкова школа. — 1993. — № 9. — С.37-40.

Тришнєвська Г.Б. Організація діяльності учнів різновікових груп // Початкова школа. — 1995. — №8. — С.12-13.

5. Тематика курсових робіт з педагогіки (теорія навчання)

Шляхи активізації пізнавальної діяльності молодших школярів Система позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів предметної спрямованості

Система позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів загально-розвивальної спрямованості

Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи Забезпечення єдності навчально-виховного процесу у початковій школі

Формування позитивної особистісно орієнтованої мотивації навчання молодших школярів Сучасний підручник як засіб доцільної організації учбової діяльності молодших школярів Формування навичок раціональної учбової діяльності молодших школярів Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи Контроль і оцінювання як актуальні проблеми сучасної початкової школи Особистісно орієнтоване навчання молодших школярів Шляхи оптимізації процесу сприймання нового матеріалу молодшими школярами 13. Шляхи оптимізації процесу закріплення і застосування нового матеріалу молодшими школярами 14. Забезпечення наступності у дошкільній підготовці та навчанні у початковій школі

Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі початкової школи самостійна учбова діяльність молодших школярів.

Вдосконалення домашньої самостійної учбової діяльності молодших школярів

Особливості ігрової діяльності молодших школярів та організація навчального процесу в школі

Організаційні особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі

Змістові особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі

Методичні особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі

Література до курсу дидактики:

Базові документи і матеріали Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ століття". — К.: Райдуга, 1994. — с.

Закон України “Про освіту” // Голос України. — 1996. — 25 квітня.

Гончаренко С.І., Мальований Ю.І. Гуманізація загальної середньої освіти // // Початкова школа. — 1995. — №4. — С.9-14.

Савченко О.Я. Від людини освіченої — до людини культури // Рідна школа. — 1996. — №5-6. — С. — .

Савченко О.Я. У пошуках нової концепції школи першого ступеня навчання // Початкова школа. — 1990. — №1. — С.2-7.

Савченко О.Я. Альтернативні можливості початкової школи // Початкова школа. — 1995. — №4. — С.2-8.

Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова школа. — 1996. — №1. — С.2-7.

Скрипченко Н.Ф. Лабораторія навчання і виховання молодших школярів (Історія становлення педагогіки і методики початкового навчання в Україні) // Початкова школа. — 1996. — №3. — С.7-14.

Светловская Н.Н. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении // Начальная школа. — 1990. — №5. — С.57-58.

Колягин Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Начальная школа. — 1990. — №9. — С.28-29.

Зязюн І.А. Філософські проекції освіти та освітніх технологій // Шлях освіти. — 1996. — 1996. — №1. — С.1-9.

Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. — М.:, 1996. — с.

Скрипченко Н.Ф. Лабораторія навчання і виховання молодших школярів (Історія становлення педагогіки і методики початкового навчання в Україні) // Початкова школа. — 1996. — №3. — С.7-14.

Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. — М.: Просвещение, 1994. — с.

Прокопенко І.Ф., Євдокімов В.І. Педагогічна технологія. — Харків, 1993. — с.

Психологічне обгрунтування учбової діяльності молодших школярів Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. М.: Просвещение, 1996. — с.

Психология развивающейся личности/ Под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1990. — с.

Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Мислення у діяльності молодших школярів/ За ред Г.С. Костюка та Г.О. Балла. — К.: Радянська школа, 1981. — С.78-113.

Занков Л.В. К проблеме взаимодействия слова и наглядности в обучении // Советская педагогика. — 1955. — №8. — С. .

Обучение и развитие / Под ред. Л.В. Занкова. — М.: Просвещение, 19. — с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і розвиток особистості. — К.: Радянська школа, 1989. — с.

Эльконин Д.Б. Как научить детей читать. — М.: Знание, 1978. — 96 с.

Основні монографічні праці з проблем теорії навчання Лернер И.Я. Дидактические основы обучения. — М.: Просвещение, 1987. — с.

Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — С.143-178.

Зорина Л.Я. Системность — качество знаний. — М.: Знание, 1976.

Лихачев Б.Т. Воспитательные аспекты обучения. — М.: Просвещение, 1982. — С.37-41.

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. — М.: Просвещение, 1982. — С.73-90.

Баранов С.П. Сущность процесса обучения. — М.: Просвещение, 1981. — Гл.1У, У.

Ганелин Ш.И. Дидактический принцип сознательности. — М.: Просвещение, 1961.

Мислення у діяльності молодших школярів/ За ред Г.С. Костюка та Г.О. Балла. — К.: Радянська школа, 1981. — С.78-113.

Занков Л.В. К проблеме взаимодействия слова и наглядности в обучении // Советская педагогика. — 1955. — №8. — С. .

Підвищення ефективності навчального процесу у початковій школі

Бабанский Ю.К., Поташник М.М. Оптимизация педагогического процесса: В вопросах и ответах. — М.: Просвещение, 1984. — с.

Бабанский Ю.К. Повышать эффективность урока // Народное образование. — 1984. — №9. — С.43-51.

Бубан М. У пошуках інтересу: ефективність уроку // Радянська освіта. — 1985. — 23 квітня.

Еремин В.В. Мои источники повышения эффективности урока // Начальная школа. — 1989. — №. — С.34-36.

Захарова Н.М. Посилити розвивальний ефект уроку // Початкова школа. — 1992. — №2. — С.47-52.

Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться вместе. — К.:, 1990. — с.

Зотов Ю.Б. Организация современного урока. — М.:, 1984. — с.

Кумарина Г.Ф. Индивидуализация обучения слабоуспевающих школьников // Советская педагогика. — 1987. — №2. — С.40-45.

Колягин Ю.М., Алексеенко О.Л. Интеграция школьного обучения // Начальная школа. — 1990. — №9. — С.28-29.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. — К.:, 1989. — с.

Кабанова Л.В. Учебные игры как средство повышения эффективности урока // Начальная школа. — 1992. — №1. — С.6-10.

Лейкін М.Я. Деякі питання підготовки та аналізу уроку // Директор школи. — 1999. — №3. — С.4-5.

Лопалова Н.П. Повторение и психологические условия его эффективности // Начальная школа. — 1992. — №1. — С.59-61.

Лернер И. Условия эффективности урока // Учительская газета. — 1986. — 18 января.

Ляховський І.П. Використовувати можливості уроку // Радянська школа. — 1989. — №6. — С.31-32.

Махмутов М.И. Современный урок. — М.: Просвещение, 1985. — с.

Окунев А. «А вот и заметил…»эффективность урока // Учительская газета. — 1983. — 7 мая.

Приступа Р.Н. Некоторые пути повышения эффективности урока // Начальная школа. — 1990. — №5. — С.63-69.

Республіканські педагогічні читання ”Підвищення ефективності уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу // Радянська школа. — 1988. — №2. — С.91-94.

Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання // Початкова школа. — 1995. — №1. — С.28-35.

Савченко О.Я. Сучасний урок в початкових класах. — К.: Абрис, 1997. — с.

Савченко О.Я. Дидактичні особливості уроку для учнів шестирічного віку // Початкова школа. — 1992. — №3. — С.32-35.

Светловская Н.Н. Об интеграции как методическом явлении и его возможностях в начальном обучении // Начальная школа. 1990. — №5. С.57-58.

Тименко В.П. Кожний урок — нестандартний // Початкова школа. — 1991. — № — С.18-23.

Тараненко В.Ю. Ефективність і якість уроку — формула нашого життя // Радяянська школа. — 1985. — №8. — С.3-11.

Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. — М.: Просвещение, 1979. — с.

Байбара Т.М. Формування дослідницьких умінь на уроках природознавства // Початкова школа. — 1987. — №2. — С.30-34.

Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. — М.: Просвещение, 1988. — С.67-110.

Моральне виховання молодших школярів в процесі навчання Богданова О.С., Петрова В.И. Воспитание культуры поведения учащихся 1-3 классов. — М.: Просвещение, 1978. — с.

Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. — М.: Просвещение, 1985. — с.

Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в младших классах.

М.: Просвещение, 1975. — с.

Воспитание: Подготовительный класс/ Под ред. М. Осиповой. — Минск: Народная асвета, 2000. — с.

Кузнецова Л.В. Гармоническое развитие младшего школьника. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Критерії моральної вихованості молодших школярів/ За ред. І.Д. Беха та С.Д. Максименка. — К.: Рідна школа, 1988. — с.

Матвієнко О. Основи морального виховання молодшого школяра. — К.: Рідна школа, 1999. — с.

Морально-етичне виховання молодших школярів/ За ред. В.П. Мацулевича. — К.: Рідна школа, 1989. — с.

Навчальний процес у початковій малокомплектній школі.

Киричок В.А., Підгорна Н.І. Програма естетичного виховання для однокомплектної сільської школи // Початкова школа. — 1993. — №4. — С.43-48

Присяжнюк Н.І. Особливості використання наочних посібників у малокомплектній школі // Початкова школа. — 1992. — №. — С.7-10.

Савченко Г.В., Суворова Г.Ф. Навчально-виховний процес у малокомплектній школі. — К.: Радянська школа, 1988. — 230с.

Савченко О.Я., Присяжнюк Н.І., Мельниченко П.Д. Структурування навчальних програм для проведення інтегрованих уроків // Початкова школа. — 1993. — №10. — С.33-40.

Титаренко Л.І. Особливості позакласної роботи в класах-комплектах // Початкова школа. — 1993. — № 9. — С.37-40.

Тришнєвська Г.Б. Організація діяльності учнів різновікових груп // Початкова школа. — 1995. — №8. — С.12-13.

7. Тематика курсових робіт з педагогіки (теорія навчання)

Шляхи активізації пізнавальної діяльності молодших школярів Система позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів предметної спрямованості

Система позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів загально-розвивальної спрямованості

Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи Забезпечення єдності навчально-виховного процесу у початковій школі

Формування позитивної особистісно орієнтованої мотивації навчання молодших школярів Сучасний підручник як засіб доцільної організації учбової діяльності молодших школярів Формування навичок раціональної учбової діяльності молодших школярів Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи Контроль і оцінювання як актуальні проблеми сучасної початкової школи Особистісно орієнтоване навчання молодших школярів Шляхи оптимізації процесу сприймання нового матеріалу молодшими школярами 13. Шляхи оптимізації процесу закріплення і застосування нового матеріалу молодшими школярами 14. Забезпечення наступності у дошкільній підготовці та навчанні у початковій школі

Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі початкової школи

Самостійна учбова діяльність молодших школярів

Вдосконалення домашньої самостійної учбової діяльності молодших школярів

Особливості ігрової діяльності молодших школярів та організація навчального процесу в школі

Організаційні особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі

Змістові особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі

Методичні особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі

Тема: Шляхи активізації пізнавальної діяльності молодших школярів:

Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред. Г.И. Щукиной. — М.: Педагогика, 1984.

Друзь Б.Г. Виховання пізнавального інтересу молодших школярів у процесі навчання. — К.: Радянська школа, 1978. — с.

Истомина Н.Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальніх классах. — М.: Просвещение, 1985.

Лозова В.І. Пізнавальна діяльність школярів. — Харків: вид-во ХДУ, 1990.

Люблинская А.А. Умственная активность школьников в усвоении ими учебного материала // Начальная школа. — 1873. — №8. — .

Мислення у діяльності молодших школярів / За ред. Г.С. Костюка та Г.О. Балла. — К.: Радянська школа, 1981. — .

Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе. — К.: Радянська школа, 1983. — С.145-158.

Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. — К.: Радянська школа, 1982. — .

Совершенствование обучения младших школьников / Под ред. А.М. Пышкало. — М.: Педагогика, 1984. — .

Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. — М.: Просвещение, 1988. — .

Шамова Т.И. Активизация учения школьников. — М.: Педагогика, 1982. — .

Щукина Г.И. Деятельность — основа педагогического процесса // Советская педагогика. — 1982. — №8. — С. .

Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе. — М.: Просвещение, 1986. — с.

Тема: Система позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів предметної спрямованості:

Тема: Система позакласної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів загально-розвивальної спрямованості:

Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. — М.: Просвещение, 1979. — С.39-44, 138-139.

Болотина Л.Р., Латышина Д.И. Методика внеклассной воспитательной работы в начальных классах. — М.: Просвещение, 1978. — С.53 — 56.

Глущенко А.Г. Внеклассная работа в начальных классах. — М.: Просвещение, 1982. — С. .

Внеклассная работа по труду / Сост.А.М. Гусакова. — М.: Просвещение, 1981. — с.

Мельников Л.Ф. Внеклассная работа по природоведению // В кн.: Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению / Сост. Л.Ф. Мельчаков. — М.: Просвещение, 1981. — С.114-126.

Рамзаева Т.Г., Львов М.Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах. — М.: Просвещение, 1979. — С.163-166.

Труднев В.П. Внеклассная работа по математике в начальных классах. — М.: Просвещение, 1975. — с.

Друзь Б.Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів в процесі навчання. — К.: Радянська школа, 1978. — с.

Тема: Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи:

Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться вместе. — К.:, 1990. — с.

Аунапуу Г. Восприятие лидерами межличностных отношений в классе // Вопросы психологии. — 1983. — №5. — С.9-18, 61-65.

Ительсон Л.Б. Учебная деятельность. Ее истоки, структура и условия. — М.: МГУ, 1981. — 304 с.

Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах. — М.: Просвещение, 1981. — с.

Грехнев В.С. Культура педагогического общения. — М.: Просвещение, 1981. — с.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. — М.: Просвещение, 1987. — с.

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. — М.: Просвещение, 1991. — с.

Дусавицкий А.К. Межличностные отношения в младшем школьном возрасте и их зависимость от способов обучения // Вопросы психологии. — 1983. — №1. — С.58-68.

Вергелис Г.И. Дидактические основы формирования учебной деятельности младших школьников. — Л.:, 1989. — 74с.

Коллективная учебно-познавательная деятельность школьников / Под ред. И.Б. Первина.

М.: Педагогика, 1985. — с.

Взаимопонимание некоторых философских и психологических проблем. — М.: Политиздат, 1984. — с.

Коломинский Я.П., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста.

М.: Просвещение, 1988. — С.173-184.

Леонтьев А.А. Педагогическое общение. — М.: Знание, 1989. — с.

Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. — М.: Знание, 1975. — с.

Маргуліс Є.Д. Психологічні аспекти навчання групової діяльності // Радянська школа. — 1982. — №11. — С.39-42.

Мальковская Т.Н. Учитель — ученик. — М.: Знание, 1977. — с Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. — М.: Педагогика, 1984. — с.

Мудрик А.В. Общение школьников. — М.: Знание, 1987. — с.

Петровский А.В. О некоторых феноменах межличностных взаимоотношений в коллективе // В сб.: Методология и методы социальной психологии. — М.: Наука, 1977. — С.136-147.

Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. — М.: Педагогика, 1981. — С.182-200.

Страхов И.В. Педагогическое общение. — М.: Просвещение, 1975. — с.

Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процесом. — К.: Радянська школа, 1982. — С.243-280.

Чередов И.М. Формы учебной работы в школе. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука — учителю. — М.: Просвещение, 1985. — с.

Тема: Забезпечення єдності навчально-виховного процесу у початковій школі:

Воспитание и развитие детей в процессе обучения природоведению/ Сост. Л.Ф. Мельчаков. — М.: Просвещение, 1981. — с.

Лихачев Б.Т. Воспитательные аспекты обучения. — М.: Просвещение, 1978. — с.

Рябцева С.Л. Диалог за партой. — М.: Просвещение, 1989. — с.

Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процесом. — К.: Радянська школа, 1982. — с.

Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. — М.: Просвещение, 1983. — с.

Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — С.3-56.

Фридман Л.М. Волков К.Н. Психологическая наука — учителю. — М.: просвещение, 1985. — с.

Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. — М.: Просвещение, 1980. — с.

Тема: Формування позитивної особистісно орієнтованої мотивації навчання молодших школярів:

Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать. — М.: Просвещение, 1991. — с.

Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. — М.: Знание, 1987. — с.

Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах. — М.: Просвещение, 1981. — с.

Григорян С.Т. Формирование мотивации учения школьников. — М.: изд-во МГПИ, 1982. — с.

Кавуров О.П. Вплив колективу на виховання в учныв позитивного ставлення до навчання // Радянська школа. — 1978. — №1. — С.35-39.

Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. — М.: Просвещение, 1983. — с.

Потапова Е.Н. Радость познания. — М.: Просвещение, 1990. — с.

Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе / Под ред. С.Д. Максименко. — К.: Радянська школа, 1983. — С.129-134.

Щетинин М.П. Объять необъятное. — М.: Педагогика, 1986. — с.

Фридман Л.М. Волков К.Н. Психологическая наука — учителю. — М.: просвещение, 1985. — с.

Маркова А.К. Пути исследования мотивации учебной деятельности младших школьников // Вопросы психологии. — 1980. — №5. — С. .

Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. — М.: Знание, 1974. — с.

Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. — М.: Просвещение, 1980. — с.

Тема: Сучасний підручник як засіб доцільної організації учбової діяльності молодших школярів:

Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под ред. В.В. Краевского и И.Я. Лернера. — М.: Педагогика, 1983. — 352 с.

Леднев В.С. Содержание общего среднего образования. Проблемы структуры. — М.: Педагогика, 1980. — 264 с.

Зуев Д.Д. Школьный учебник. — М.: Просвещение, 1998. — с.

Концевая Л.А. Учебник в руках у школьника. — М.: Знание, 1975. — 64 с.

Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая А.А. Как учить школьников работать с учебником. — М.: Знание, 1987. — с.

Граник Г.Г. Учитель, учебник и школьник. — М.: Знание,, 1977. — с.

Пунский В.О. Азбука учебного труда. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Учить умению учиться / Под ред. В.О. Пунского. — К.: Радянська школа, 1987. — с.

Тема: Формування навичок раціональної учбової діяльності молодших школярів:

Аверин Н.А., Львов Е.С. Как научить учиться. — М.: Знание, 1988. — с.

Антропова М.В. Работоспособность учащихся и динамика ее в процессе учебной и трудовой деятельности. — М.: Просвещение, 1968. — с.

Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения. — М.: Педагогика, 1987. — с.

Бардин К.В. Как научить детей учиться. — М.: Просвещение, 1983. — с.

Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая А.А. Как учить школьников работать с учебником. — М.: Знание, 1987. — с.

Граник Г.Г. Учитель, учебник и школьник. — М.: Знание,, 1977. — с.

Кулько В.А., Цехмистрова Д.Т. Формирование у учащихся умений учиться. — М.: Просвещение, 1983. — С.3-21.

Ланда Л.М. Умение думать. Как ему учить? — М.: Знание, 1975. — с.

Пунский В.О. Азбука учебного труда. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Пути повышения эффективности обечения / Под ред. Н.С. Сунцова. — М.: Просвещение, 1973. — С.45-60.

Раченко И.А. Принципы научной организации педагогического труда. — К.: Радянська школа, 1990. — с.

Учить умению учиться/ Под ред.В.О. Пунского. — К.: Радянська школа, 1987. — с.

Тема: Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи.

Тема: Контроль і оцінювання як актуальні проблеми сучасної початкової школи Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 1980. — Т. ІІ. — С.128-168:

Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. — М.: Знание, 1980. — с.

Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. — М.: Педагогика, 1984. — 287 с.

Амонашвили Ш.А. В школу — с шести лет. — М.: Педагогика, 1986. — С.164-170.

Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989. — С.172-176.

Біланюк Ю. Деякі проблеми уніфікації методів контролю та оцінювання рівня знань // Рідна школа. — 2001. — №5. — С.27-

Барановська О. Сучасна модель оцінювання навчальних досягнень учнів: переваги і недоліки // Рідна школа. — 2000. — №7. — С.48-50.

Бурінська Н.М. До проблеми оцінного контролю // Педагогіка і психологія. — 2000. — №2. — С.85-87.

Баскатіна К. Вимірювання знань: стимул чи засіб гноблення? // Початкова школа. — 1988. — №9. — С.45-47.

Близнюк С.Я. Роль оцінки у вдосконаленні знань, умінь і навичок учнів. — К.: Знання, 1973. — 48 с.

Век Х. Оценки и отметки. — М.: Просвещение, 1984. С.64-124.

Віват Т. Оцінювання знань і вмінь учнів у загальноосвітній школі // Ріднаа школа. — 2000. — №2. — С.47-48.

Гуржій А. Методологічні критерії оцінювання: зміст, проблеми та перспективні завдання // Освіта України. — 2000. — 2 листопада.

Делікатний Г.Д. Оцінка знань як органічна частина процесу навчання // Радянська школа. — 1989. — №5. — С. .

Зубалій Н.П. Педагогічна оцінка шестирічних учнів. К.: Знання, 1982. — 27 с.

Зубалій Н.П. Вплив оцінки на ставлення шестирічних першокласників до навчання // Початкова школа. — 1990. — №5. — С.27-30.

Кривошанова Р.Ф., Силютина О.Ф. Функции проверки и оценки в учебном процессе // Советская педагогика. — 1980. — №11. — С. .

Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. — М.: Просвещение, 1986. — С.104-108.

МО і науки України. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Методичні рекомендації // Початкова школа. — 2001. — №10. — С. .

Про проведення державної підсумкової атестації учнів 3 (4) класів у 2001 році // Початкова школа. — 2001. — №4. — С.3 — .

Паламарчук В. Дванадцятибальна система оцінювання знань, умінь і навичок учнів: Резонанс публікації // Рідна школа. — 2001. — №1. — С.3-6.

Пилиповский В.Я. Обучение без отметок // Советская педагогика. — 1991. — №3. — С.143-145.

Полонский В.М. Оценка знаний школьников. — М.: Педагогика, 1981. — с.

Проблемы проверки и оценки знаний // Советская педагогика. — 1974. — №6. — С. .

Рева Ю. Психолого-педагогічний вплив в оцінюванні особистості учня // Рідна школа. — 2000. — №12. — С.25-27.

Радионова Л.А. Совершенствование контроля и оценки знаний, умений и навыков младших школьников // Начальная школа. — 1982. — №1. — С.3-5.

Семенко В., Затупанюк В. Проблема педагогічного оцінювання // Рідна школа. — 2001. — №7. — С.3-9.

Сікорський П., Сікорський С. До проблеми визначення критеріїв педагогічного оцінювання // Рідна школа. — 2001. — №8. — С.6-8.

Сікорський П. До проблеми переходу на дванадцятибальну систему оцінювання // Рідна школа. -2001. — №2. — С.3-6.

Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процесом. — К.: Радянська школа, 1982. — с.

Стрезикозин В.П. Актуальные проблемы начального обучения. — М.: Просвещение, 1976. — С. 199-205.

Цукерман Г.А., Шияновская С.И. Что оценивает объективная оценка // Психологическая наука и образование. — 1997. — №4. — С.65-70.

Фридман Л.В., Волков К.Н. Психологическая наука — учителю. — М.: Просвещение, 1985. — С.159-164.

Фридман Л.В. Показатели работы школы // Советская педагогика. — 1990. — №10. — С.37-42.

Тема: Особистісно орієнтоване навчання молодших школярів:

Вендровская Р.Б. Уроки дифференцированного обучения // Советская педагогика. — 1990. — №11. — С.78-86.

Глушков И.К. Изучение нового материала с использованием дифференцированных заданий // Начальная школа. — 1992. — №4. — С.29-33.

Кирсанов И.А. Индивидуальный подход к учащимся в обучении. — Казань, 1978. — с.

Коллективная учебно-познавательная деятельность школьников / Под ред.И.Б. Первина. — М.: Педагогика, 1985. — с.

Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. — М.: Знание, 1975. — с.

Рабунский Е.С. Индивидуальный подход в процессе обучения школьников. — М.: Педагогика, 1975. — с.

Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процесом. — К.: Радянська школа, 1982. — с.

Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. — М.: Педагогика, 1990. — с.

Шамова Т.И. Активизация учения школьников. — м.: Педагогика, 1982. — С. 192-198.

Чередов И.М. О дифференцированном обучении на уроках. — Омск, 1973. — с.

Фридман Л.М. Волков К.Н. Психологическая наука — учителю. — М.: просвещение, 1985. — с.

Тема: Шляхи оптимізації процесу сприймання нового матеріалу молодшими школярами.

Тема: Шляхи оптимізації процесу закріплення і застосування нового матеріалу молодшими школярами:

Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред.Г.И. Щукиной. — М.: Педагогика, 1984.

Друзь Б.Г. Виховання пізнавального інтересу молодших школярів у процесі навчання. — К.: Радянська школа, 1978. — с.

Истомина Н.Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальніх классах. — М.: Просвещение, 1985.

Лозова В.І. Пізнавальна діяльність школярів. — Харків: вид-во ХДУ, 1990.

Люблинская А.А. Умственная активность школьников в усвоении ими учебного материала // Начальная школа. — 1873. — №8. — .

Онищук В.О. Типи, структура і методика уроку в школі. — К.: Радяянська школа, 1978. — с.

Онишук В.А. Дидактика современной школы. — К.: Радянська школа, 1987. — 351 с.

Охитина Л.Т. Психологические основы урока. — М.: Просвещение, 1977. — с.

Развитие младших школьников в процессе усвоения знаний / Под ред. М.В. Зверевой. — М.: Просвещение, 1983. — с.

Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе/ Под ред. С.Д. Максименко. — К.: Радянська школа, 1983. — с.

Психологические основы формирования личности в учебном процессе/ Под ред.А. Коссаковски. — М.: Педагогика, 1981. — с.

Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. — М.: Просвещение, 1980. — с.

Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процесом. — К.: Радянська школа, 1982. — с.

Савченко О.Я. Урок у початковый школя. — К.: Абрис, 1999. — 247 с Савченко О.Я. Дидактика початковоъ школи. — К.: Радянська школа, 1999. — 357с.

Фридман Л.М. Волков К.Н. Психологическая наука — учителю. — М.: просвещение, 1985. — с.

Яковлев Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе. — М.: Просвещение, 1985. — 208 с.

Баранов С.П. Сущность процесса Обучения. — М.: Просвещение, 1981. — 143 с.

Махмутов М.И. Современный урок. — М.: Педагогика, 1985. — 183 с.

Тема: Забезпечення наступності у дошкільній підготовці та навчанні у початковій школі:

Буре Р.С. Готовим детей к школе. — М.: Просвещение, 1989. — с.

Ладыженская Т.А. Развитие речи учащихся как теоретическая и практическая проблема межпредметного характера // Советская педагогика. — 1978. — №9. — С.

Зубалій Н.П. Вплив оцінки на ставлення шестирічних першокласників до навчання // Початкова школа. — 1990. — №5. — С.27-30.

Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи / Упор. З.Н. Борисова. — К.: Радянська школа, 1985. — 142 с.

Артьомова Л.В. та інші. Підготовча до школи група в дитячому садку: Методичний посібник. — К.: Радянська школа, 1980. — 432с.

Єременко Г.М., Риженко Г.М. Дитина йде до школи. — К.: Знання, 1985. — 32 с.

Навчання і виховання шестирічних першокласників / Упор.К.С. Прищепа. — К.: Радянська школа, 1990. — 256 с.

Карпова С.Н., Лысюк Л.Г. Игра и нравственное развитие дошкольников. — М.: изд. МГУ, 1986. — 138 с.

Заславская С.Г. Первые шаги. — М.: Просвещение, 1979. — 63 с.

Усова А.П. Обучение в детском саду/ Под ред. А.В. Запорожца. — М.: Просвещение, 1981. — 176

с.

Каруле А.Я. Обучение шестилетних детей в школе. — М.: Просвещение, 1984. — 93 с.

Воспитание и обучение детей шестого года жизни / Под ред. Л.А. Парамоновой и О.С. Ушаковой. — М.: Просвещение, 1987. — 159 с.

Шабалина З.П. Учебно-воспитательная работа в первом классе четырехлетней начальной школы. — М.: Просвещение, 1988. — 79 с.

Кондратенко Т.Д., Котырло В.К., Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. — К.: Радянська школа, 1986. — 152 с.

Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольников. — М.: Педагогика, 1984. — 156 с.

Обучение и развитие дошкольников / Под ред.Г.С. Костюка. — К.: изд. АПН Украины, 1970. — 407 с.

Тема: Шляхи реалізації міжпредметних зв’язків у навчальному процесі початкової школи:

Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов. — М.: Знание, 1977. — с.

Ладыженская Т.А. Развитие речи учащихся как теоретическая и практическая проблема межпредметного характера // Советская педагогика. — 1978. — №9. — С.

Максимова В.Н. Межпредметныые связи и совершенствование процесса обучения. — М.: Просвещение, 1984. — с.

Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків // Початкова школа. — 1992. — №1. — С.2-9.

Тименко В.П. Художня праця // Початкова школа. — 1992. — №1. — С.40-47.

Вороніна Л.П., Сабад Г.Г. Структура діяльності вчителя щодо здійснення міжпредметних звязків/ Педагогіка. Республіканський науково-методичний збірник. — 1984. — Вип.23. — С.76-80.

Тема: Самостійна учбова діяльність молодших школярів:

Вопросы воспитания познавательной активности и самостоятельности школьников. — Казань:, 1972. — с.

Пышкало А.М. и др. Самостоятельная работа учащихся в малокомплектной школе. — М.: Просвещение, 1974. — с.

Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. — М.: Просвещение, 1961. — с.

Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. — М.: Просвещение, 1972. — с.

Учителю начальной школы / Сост.Н.Г. Казанский, Т.С. Назарова. — М.: Просвещение, 1964. — с.

Шамова Т.И. Активизация учения школьников. — м.: Педагогика, 1982. — С. 192-198.

Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. — К.: Радянська школа, 1982. — .

Совершенствование обучения младших школьников / Под ред.А.М. Пышкало. — М.: Педагогика, 1984. — .

Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред.Г.И. Щукиной. — М.: Педагогика, 1984.

Друзь Б.Г. Виховання пізнавального інтересу молодших школярів у процесі навчання. — К.: Радянська школа, 1978. — с.

Истомина Н.Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальных классах. — М.: Просвещение, 1985.

Лозова В.І. Пізнавальна діяльність школярів. — Харків: вид-во ХДУ, 1990.

Люблинская А.А. Умственная активность школьников в усвоении ими учебного материала // Начальная школа. — 1873. — №8. — .

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С.134-144.

Савченко О.Я. Урок в сучасній початковій школі. — К.: Абрис, 1999. — с.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Абрис, 2000. — с.

Педагогика / Под ред. С.П. Баранова, В.А. Сластенина. — М.: Просвещение, 1986. — С.147-151.

Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процесом. — К.: Радянська школа, 1982. — с.

Тема: Вдосконалення домашньої самостійної учбової діяльності молодших школярів:

Бондаренко С.М. Почему детям трудно учиться вместе. — М.: Просвещение, 1975. — с.

Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (начальные классы). — М.: Просвещение, 1978. — С. 201-210.

Савченко О.Я. Урок в сучасній початковій школі. — К.: Абрис, 1999. — с.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Абрис, 2000. — с.

Педагогика / Под ред. С.П. Баранова, В.А. Сластенина. — М.: Просвещение, 1986. — С.133-136.

Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. — М.: Просвещение, 1961. — с.

Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. — М.: Просвещение, 1972. — с.

Учителю начальной школы / Сост.Н.Г. Казанский, Т.С. Назарова. — М.: Просвещение, 1964. — с.

Тема: Особливості ігрової діяльності молодших школярів та організація навчального процесу в школі.

Тема: Організаційні особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі.

Тема: Змістові особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі.

Тема: Методичні особливості навчання шестирічних першокласників у сучасній початковій школі:

Амонашвили Ш.А. В школу — с шести лет. — М.: Педагогика, 1986. — С.164-170.

Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. — М.: Знание, 1980. — с.

Зубалій Н.П. Педагогічна оцінка шестирічних учнів. К.: Знання, 1982. — 27 с.

Зубалій Н.П. Вплив оцінки на ставлення шестирічних першокласників до навчання // Початкова школа. — 1990. — №5. — С.27-30.

Мухина В.С. Шестилетний ребенок в школе. — М.: Просвещение, 1986. — С.104-108.

МО і науки України. Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Методичні рекомендації // Початкова школа. — 2001. — №10. — С. .

Про проведення державної підсумкової атестації учнів 3 (4) класів у 2001 році // Початкова школа. — 2001. — №4. — С.3 — .

Каруле Я. Шестилетний ребенок в школе. — М.: Педагогика, 1986. — с.

Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться вместе. — К.:, 1990. — с.

Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе // Начальная школа. — 1998. — №4. — С.14-18.

Болотина Н.И. Дидактическая игра — одно из средств активизации познавательной деятельности детей шестилетнего возраста // Начальная школа. — 1998. — №12. — С.42-44.

Варзацька Л.О. Гра як засіб пізнання // Початкова школа. — 1988. — №12. — С.34-35.

Гриб Д.М. Гра у навчанні шестиліток // Початкова школа. — 1985. — №2. — С.54-56.

Дусова Т. Забезпечимо право дитини на гру // Рідна школа. 1997. — №5. — С.48-63.

Давыденкова Ж.П. Элементы игры при обучении шестилеток // Начальная школа. — 1988. — №10. — С.42-43.

Демина И.В. Игра воспитании воли шестилеток // Начальная школа. — 1988. — №. — С.26-28.

Компанець Н. Дидактичні ігрові ситуації у підготовці дитини до школи та у розвитку мислительних процесів // Початкова школа. — 1999. — №11. — С.41-44.

Кудыкина Н.В. Дидактические игры и занимательные задания для первого класса четырехлетней школы. — К., 1989. — с.

Кларин М.В. Игра в учебном процессе начальной школы // Советская педагогика. — 1985. — №6. — С.57-61.

Мосеева О.И. Формирование приемов самоконтроля у первоклассников-шестилеток. Дидактическа игра на уроке // Начальная школа. — 1987. — №10. — С.33-35.

Савченко О.Я. Вимоги до якості початкового навчання // Початкова школа. — 1995. — №1. — С.28-35.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. — К.: Абрис, 1999. — с.

Артемова Л.В. Виховання і навчання за допомогою дидактичних ігор і вправ. — К.: Радянська школа, 1997. — 107с.

Байда О.З., Букринська А.І. Дидактична гра // Радянська школа. — 1993. — №1. — С.23-.

Бондаренко А.К. Дидактические игры в начальных классах. — М.: Просвещение, 1985. — с.

Выготский Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка. — М.: Просвещение, 1966. — с.

Газман О.С. В школу — с игрой. — М.: Просвещение, 1991. — с.

Герасимчук Г.І. Дидактична гра на уроках у шестиліток // Початкова школа. — 1999. — №4. — С.29-32.

Громик Є.Н. Гра — найсерйозніша справа // Початкова школа. — 1999. — №4. — С.27-33.

Линькова Н.П. Игры. — М.: Педагогика, 1969. — с.

Осадчук Р.І. Дидактична гра // Педагогіка і психологія. — 1996. — №4. — С.28-33.

Підгірна Н.І. Дидактичні ігри в І класі. — К.: Радянська школа, 1988. — с.

Шамова Т.И. Опыт применения дидактических игр на уроках первоклассников // Начальная школа. — 2000. — № 3. — С.18-19.

Шмаков С.Н. Игры учащихся — феномен культуры. — М.: Новая школа, 1994. — с.

Шубинський В.С. Дидактичні ігри на уроках // Початкова школа. — 1996. — №6. — С.11-13.

Щербань П.М. Дидактичні ігри у навчальному процесі // Початкова школа. — 1997. — №9. — С.18-20.

Ярило Д.В., Строцький В.К., Ковальчук Н.М. та інші. Дидактичні ігри: практика, досвід, застосування. — К.: Знання, 1999. — с.

Савченко О.Я. Дидактичні особливості уроку для учнів шестирічного віку // Початкова школа. — 1992. — №3. — С.32-35.

Старовойтенко Н. Серйозно про дитячий сміх: Гра у становленні особистості // Початкова школа. — 1997. — №67. — С.48-49.

Смирнова Н.Г. Игра как первый етап профессиональной ориентации школьников // Начальная школа. — 1986. — №7. — С.69-71.

Фок А.В. Формування моральних відносин у грі // Початкова школа. 1984. — №1. — С.65-69.

Функер Л.Н. Воспитание шестилеток посредством игры // Начальная школа. — 1989. — №10. — С.35-37.

Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі // Початкова школа. — 1997. — №9. — С.18-20.

Артемова Л. Гра і виховання // Дошкільне виховання. — 1989. — №10. — С.4-5.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М.: Педагогика, 1968. — с.

Бичева Т.І. Щоб гра виховувала // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. — К.:, 1997. — Вип. 19. — С.169-173.

Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. — 1966. — №6. — С.62-76.

Эльконин Д.Б. Психология игры. — М.: Просвещение, 1999. — с.

Кузнецова Л.В. Гармоническое развитие личности младшего школьника. М.:, 1988. — с.

Кудикіна Н.В. Моральний мікроклімат сюжетно-рольових ігор // Початкова школа. 1986. — №1. — С.68-70.

Кудыкина Н.В. Дидактические игры для І класса. — К.: Радуга, 1989. — 148с.

Богданова О.С., Петрова В.И. Воспитание культуры поведения учащихся 1-3 классов. — М.: Просвещение, 1978. — с.

Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками. — М.: Просвещение, 1985. — с.

Богданова О.С., Петрова В.И. Методика воспитательной работы в младших классах.

М.: Просвещение, 1975. — с.

Воспитание: Подготовительный класс/ Под ред.М. Осиповой. — Минск: Народная асвета, 2000. — с.

Кузнецова Л.В. Гармоническое развитие младшего школьника. — М.: Просвещение, 1988. — с.

Критерії моральної вихованості молодших школярів/ За ред.І.Д. Беха та С.Д. Максименка. — К.: Рідна школа, 1988. — с.

Матвієнко О. Основи морального виховання молодшого школяра. — К.: Рідна школа, 1999. — с.

Морально-етичне виховання молодших школярів/ За ред.В.П. Мацулевича. — К.: Рідна школа, 1989. — с.

еще рефераты
Еще работы по педагогике