Реферат: Ефективне керівництво Школою сприяння здоров’ю (методичні рекомендації)

Управл іння освіти

Дзержинської районної ради в м. Харкові

Ефективне керівництво школою сприяння здоров’ю

(методичні рекомендації)

Виконавець:

Методист управління освіти

Дзержинської районної ради

в м. Харкові ради

Аксьонова О.В.

Харків 2006

Зміст

Вступ

Психолого-педагогічний простір

Оцінка необхідності формування функціональних умінь у закладі освіти

Концепція програми

Нормативна база

Методологічні засади, підходи, критерії оцінки здоров’я педагогічними працівниками

Орієнтовна програма розвиту навчального закладу, що працює у напрямку формування здорового способу життя серед учнівської молоді

Загальні показники здоров’язберігаючої діяльності закладу освіти

Таблиця № 1 Розподіл учнів за групами здоров’я, медичними групами по фізичній культурі, фізичним розвитком

Таблиця № 4 Технологія реалізація програми

Таблиця № 5 Показники здоров’я зберігаючої діяльності

закладу освіти

Список використаної та рекомендованої літератури


Вступ

Сучасна школа знаходиться в стані реформування. Основною метою сучасної освіти є виховання активної, творчої особистості, що може взяти на себе відповідальність за своє благополуччя та за благополуччя суспільства в цілому.

Але в жодному навчальному закладі нашої країни дитина, що має негаразди із самопочуттям на фізичному чи соціальному плані, не в змозі досягти будь-яких вершин в освіті.

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я — це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». В Україні Конституцією визначено, що життя і здоров’я дитини — це найвища цінність.

Але ми – вчителі не маємо можливості чітко визначити стан здоров’я дитини. І лише спостереження вчителя за поведінкою учнів дають змогу зробити висновок: чи в змозі дитина плідно працювати на уроці.

Сучасна дитина у віці від 6 до 16 років більшу частину світового дня проводить в навчальному закладі. Спочатку – на уроках, а потім – в ГПД або на годинах додаткової освіти. Достатньо відомо, що стан здоров’я школяра напряму залежить від стану психолого – педагогічного простору закладу освіти. Тому в цій роботі автор намагається розкрити основні етапи створення закладу освіти, що зберігає здоров’я учнів і вчителів.

Психолого-педагогічний простір

Як зрозуміти поняття психолого-педагогічний простір?

До психолого-педагогічного простору належить все те, з чим учень стикається щодня, а саме, це батьки та їх відносини з дитиною, однокласники, вчителі, це навчально-виховний процес та позаурочна діяльність. Цей простір виховує, навчає, формує світогляд, який надовго, а іноді, на все життя стає основою культури людини.

Захворюваність школярів і дорослих, що їх оточують, є лише показником, який чітко вказує правильність побудови середовища стосовно певної особистості та комфортність цього середовища.

Аналізуючи динаміку стану здоров’я учнів за останній час, можна сказати, що формування психолого — педагогічного простору в навчальному закладі має бути одним із пріоритетних напрямків реформування сучасної освіти.

Оптимальний ефект в вихованні здорової дитини можна досягти, якщо навчально-виховна робота буде здійснюватись за певною схемою, що є сукупністю взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих процесів медичного, психологічного та педагогічного характеру.

З чого ж розпочати?

Перед початком розробки програми закладу освіти, що працює над проблемою збереження здоров’я учнів і вчителів, необхідно сформувати в колективі мотиваційну готовність до її реалізації. Умовою формування такої готовності є створення ситуації „занурення” колективу в проблему. Метод занурення може бути реалізований з допомогою організації круглих столів, обговорень, що проводяться як на базі окремої школи, так і групою шкіл (в рамках районного семінару). Тематика семінару може відображати як загальні шляхи покращення здоров’я учнів та вчителів, так і обговорення основних шляхів збереження здоров’я в умовах сучасної школи.

З цією метою можуть бути використані матеріали семінарів окремих шкіл, що вже працюють в заданому напрямку, матеріали, які є в наявності в кожній школі в медичному кабінеті стосовно розподілу учнів по групах здоров’я. (Таблиця № 1)

Результатом обговорення може стати порівняння досвіду роботи, що вже впроваджується в інших навчальних закладах, та роботи і ситуації стану здоров’я учасників навчально-виховного процесу в даному закладі освіти.

Одним із актуальних напрямків формування особистості дитини – валеологічна освіта, яку можна розглядати як органічну частину всього педагогічного процесу. В чому ж полягає мета валеологічного навчання? Наприклад:

1. Формувати в учнів свідомого уявлення про себе як цілісну, творчу особистість.

2. Формувати в учня знання, вміння, навички ведення здорового способу життя, дотримання основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі, способів догляду за власним тілом, способів надання елементарної медичної допомоги.

3. Формувати навички самодопомоги та взаємодопомоги, самоконтролю, самовираження, самокорекції, само- оздоровлення.

4. Формувати навички до дотримання оптимального рухового режиму.

5. Навчити учнів прийомам активного спілкування та елементам етикету.

6. Навчити учнів свідомо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих людей та навколишнього середовища.

Аналізуючи поставлену мету, можна визначити такі задачі в роботі закладу освіти:

1. Формування екологічного простору закладу;

2. Організація навчально-виховного процесу з урахуванням психолого-педагогічних факторів використання здоров’язберігаючих та здоров’язміцнюючих технологій;

3. Створення системи виховної роботи, що сприяла би збереженню здоров’я;

4. Організація роботи з батьківською громадськістю з питань здоров’язбереження;

Для реалізації зазначених задач необхідно визначитись із кадровим забезпеченням закладу. Для цього необхідно проаналізувати на скільки педагогічний колектив вважає вагомими поставлені питання і готовий до впровадження технологій здоров’язбереження.

Оцінку необхідності формування функціональних умінь у закладі освіти можливо провести, провівши анкетування серед педагогічних працівників закладу.

Таблиця № 2

№ з/п

Функціональні уміння

Оцінка необхідності формування функціональних умінь у школі

Необхідно в першу чергу

Не обов’язково

Якщо будуть створені умови

1.

Оцінювати стан свого здоров’я і регулювати свою поведінку в стресових ситуаціях (екзамен, перевірка тощо)

2.

Адекватно реагувати на власні емоції і емоції оточуючих

3.

Турбуватися про своє здоров’я, регулювати своє фізичне здоров’я

4.

Адекватно сприймати зміни в своєму організмі, що пов’язані з ростом і розвитком

5.

Діяти в ситуації загрози особистої безпеки

6.

Діяти в ситуації психічної небезпеки

7.

Надавати першу допомогу при переломах, памороченнях тощо

8.

Грамотно звернутися по екстрену допомогу до спеціалізованих служб

9.

Планувати свою освітню діяльність

10.

Грамотно знаходити, сприймати і відбирати необхідну інформацію з різних джерел

11.

Працювати з ПК (користуватися електронною поштою, мережею Інтернет)

12.

Співпрацювати із учасниками навчального процесу

13.

Спілкуватись іншою мовою (не рідною)

14.

Визначати критерії для оцінювання досягнутих результатів, в т.ч освіті

15.

Презентувати результати своєї освітньої діяльності

16.

Самостійно вести ділове спілкування (усно чи письмово) в різних життєвих ситуаціях

17.

Грамотно відстоювати свої права і інтереси

18.

Орієнтуватися в районі проживання

19.

Орієнтуватися на незнайомій місцевості

20.

Обирати якісні продукти для споживання

21.

Орієнтуватись в світі професій та своїх професійних можливостях

22.

Мати свою громадянську позицію з питань тероризму

23.

Мати свою громадянську позицію з питань екологічних проблем

24.

Мати свою громадянську позицію з питань розповсюдження наркотичної залежності

25.

Ефективно і безпечно використовувати навчальне обладнання

26.

Ефективно й безпечно використовувати домашні побутові прилади

27.

Ефективно й безпечно використовувати засоби зв’язку

28.

Ефективно й безпечно користуватися громадським транспортом

29.

Застосовувати, за необхідністю, домашні інструменти(молоток тощо)

30.

Користуватися текстами технічних інструкцій

31.

Самостійно вибирати музей, театр тощо

32.

Користуватися алфавітним каталогом під час відвідування бібліотеки

33.

Орієнтуватися в репертуарі культурних закладів

34.

Орієнтуватись в джерелах інформації про мистецтво

35.

Написати рецензію або коротенький відгук

36.

Орієнтуватися в видатних творах вітчизняної та зарубіжної літератури

37.

Орієнтуватися в видатних творах вітчизняної та зарубіжної музики

38.

Доглядати за тваринами

39.

Доглядати за рослинами й використовувати її корисні властивості

40.

Давати пояснення природним явищам

41.

Передбачати наслідки й адекватно діяти при різких змінах погодних умов

42.

Передбачати небезпечні наслідки бурі

43.

Передбачати небезпечні наслідки повені

44.

Передбачати небезпечні наслідки лісової пожежі

45.

Діяти у відповідності до екологічних норм поведінки

За результатами анкетування створюється творча група, яка починає працювати над розробкою концепції програми розвитку освітнього закладу.

Концепція програми

1.Концепція програми повинна розкривати, в яких нормативних документах чи наукових роботах відмічається значимість питання збереження здоров’я та питання, що поставлені як мета розвитку закладу.

На сьогодні діють величезна кількість нормативних документів, в яких закладено основні вимоги до збереження самого цінного, що є в людини здоров’я.

Наприклад:

— Програма „Фізичне виховання — здоров’я нації”;

— Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 р. (Постанова КМУ від 28.03.2002р.№378);

— Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки;

— Програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (Постанова КМУ від 15.09.2000р. №1679);

— Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки;

— Міжгалузева комплексна програма „Здоров’я нації на 2002 – 2011 роки”;

— Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз серед дітей та підлітків (Указ Президента України від 20.08.2000 р. №643/2001);

— Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року;

— Концепція Державної програми „Репродуктивне здоров’я нації” на 2006-2015 р.;

— Програма імунопрофілактики населення області на 2003-2006 роки;

— Програма розвитку футболу на 2003-2008 роки;

— Обласна Програма мережі шкіл сприяння здоров’ю „Здорове майбутнє Харківщини” на 2004-2010 роки;

— Постанова Верховної Ради про посилення боротьби з наркоманією в Україні;

— Регіональні заходи щодо заохочування народжуваності на 2006-2007 р.;

— Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя (Наказ МОНУ від 21 липня 2004 р.).

2. Концепція повинна розкривати теоретичні положення, що мають найбільш важливе значення для визначення шляхів реалізації поставленої мети. А саме, методологічні засади, підходи, критерії оцінки здоров’я педагогічними працівниками, фактори, що впливають на формування складових здоров’я.

Наприклад.

Методологічним підґрунтям Концепції є діяльнісний і системний підходи до формування здорового способу життя.

Діяльнісний підхід вимагає культивування дієвої позиції особистості з метою власного становлення й розвитку її морального і духовного самовдосконалення.

Системний підхід передбачає цілісність у практичній діяльності, що спрямована на комплексну реалізацію здорового способу життя.

Базовими принципами формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є:

Принцип гуманізму визначається в гуманному відношення до дитини, з урахування вікових та індивідуальних особливостей.

Принцип науковості і доступності знань визначається в адаптації інформації, що надходить до дітей, відповідно їх вікових особливостей.

Принцип неперервності та практичної цілеспрямованості передбачає охоплення всіх сфер життя молоді, реалізується в усіх соціальних інститутах.

Принцип інтегративності передбачає синтез теоретичних, емпіричних і практичних знань у цілісній картині про здоровий спосіб життя.

Принцип відкритості передбачає систематичне поповнення, оновлення, удосконалення знань про здоровий спосіб життя.

Принцип системності і наскрізності означає, що процес формування здоров’я людини, природніх і соціальних умов його збереження і зміцнення організується як системний педагогічний процес, у логічному зв’язку всіх його етапів

Принцип превентивності означає, що виховні впливи закладу освіти, на основі врахування інтересів особистості та суспільства, спрямовуються на профілактику негативних проявів серед учнівської молоді, вироблення неприйняття негативних впливів до соціального оточення.

Принцип плюралізму уможливлює варіативність авторських проектів, планів відповідно до вимог навчального закладу.

Принцип цілеспрямованості стверджує на досягнення основної мети.

Гармонізація родинного та суспільного виховання активне залучення батьків до виховання здорової особистості, надання психологічних консультацій (за потребою).

Критерії оцінки здоров’я педагогічними працівниками, фактори, що впливають на формування тієї чи іншої складової здоров’я.

Таблиця № 3

Складові здоров’я

Медичне визначення

Педагогічне визначення

Фактори, що впливають на формування

Фізичне

Рівень росту і розвитку органів і систем органів, в основі якого лежить морфологічний та фізіологічний резерв, що забезпечує адаптаційні реакції

Здійснення саморегуляції в організмі, гармонія фізичних процесів, максимальна адаптація до оточуючого середовища

Спадковість, місце проживання, спосіб життя, статки, доступність послуг охорони здоров’я, соціальні стосунки, стать, вік, зайнятість, освіта

Психічне

Стан душевного благополуччя, що характеризується відсутністю хвороб з боку нервової системи, забезпечує адекватну реакцію на умови оточуючого середовища

Високий рівень обізнаності, розвинене мислення, велика внутрішня і моральна сила, що спонукає до творчої утворювальної діяльності.

Соціальне

Оптимальні адекватні умови соціального середовища, що чинять перепони виникненню соціально — зумовлених хвороб, соціальної дезадаптації й визначає стан соціального імунітету, гармонійний розвиток особистості в соціальній структурі суспільства

Моральне самовладання, адекватна оцінка власного „ Я”, самовизначення особистості в оптимальних соціальних умовах мікро — та макросередовища.

Духовне

Комплекс моральних характеристики сфер життя, основу якого визначає система цінностей, установок і мотивів поведінки

Свідоме ставлення до праці, активне неприйняття звичок, що заперечують нормальний спосіб життя

3. Концепція повинна відображати очікувані результати від проведеної роботи. (наприклад,

1. Сформувати в учнів свідоме ставлення до себе як цілісної, творчої особистості.

2. Сформувати в учня знання, вміння, навички ведення здорового способу життя, дотримання основ безпечної поведінки у побуті, соціумі, природі, способів догляду за власним тілом, способів надання елементарної медичної допомоги.

3. Сформувати навички самодопомоги та взаємодопомоги, самоконтролю, самовираження, самокорекції, само- оздоровлення.

4. Сформувати навички щодо дотримання оптимального рухового режиму.

5. Навчити учнів прийомам активного спілкування та елементам етикету.

6. Навчити учнів свідомо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих людей та навколишнього середовища.)


Програма розвит к у навчального закладу, що працює у напрямку формування здорового способу життя серед учнівської молоді

Програма повинна відповідати задачам розвитку освітнього закладу, містити послідовний перелік заходів з визначення термінів виконання, реалізація яких забезпечує досягнення поставлених задач.

Для створення програми необхідно проаналізувати її ресурсне забезпечення:

o потреби змін у штатному розкладі;

o підготовка вчителів до вирішення нових задач (можливо, одержання додаткової освіти);

o забезпеченість методичними матеріалами;

o реалізація програми потребує наукового консультування, тому необхідно продумати можливість наукового співробітництва в даному напрямі;

o які фінансові ресурси потрібні для виконання програми, які джерела фінансування можливі;

o які заходи необхідно провести для забезпечення підтримки батьків у реалізації даної програми;

o відповідальних за виконання окремих пунктів програми;

o хто є відповідальним у організації і проведення моніторингових досліджень результативності програми;

o в якій формі і де будуть підведені підсумки виконання програми – на засіданні педагогічної ради, конференції, засідання опікунської ради тощо.

Як приклад пропонується програма, що складається з трьох етапів: інформаційно-аналітичного, практичного, узагальнюючого, та технологія реалізації програми (Таблиця № 4).

Етап І. Інформаційно-аналітичний

Організаційна робота щодо формування творчої групи.

Терміни

Відповідальні

Проведення проблемно-орієнтованого аналізу діяльності закладу з метою визначення основних напрямків подальшої роботи щодо формування здорового способу життя.

Терміни

Відповідальні

Розробка стратегії і тактики розв’язання проблеми організації здорового способу життя.

Терміни

Відповідальні

Підготовка до здійснення НВП на основі валеологічних вимог.

Терміни

Відповідальні

Розробка моніторингу медико-психологічної діяльності з метою покращення умов реалізації Програми.

Терміни

Відповідальні

Розробка моніторингу фізичних умов з метою покращення умов реалізації Програми.

Терміни

Відповідальні

Розробка шкільної виховально-розвиваючої програми.


Терміни

Відповідальні

ІІ Етап . Практичний

Здійснення медико- психологічного моніторингу.

Терміни

Відповідальні

Здійснення педагогічного моніторингу санітарно-гігієнічних знань та вмінь учнів.

Терміни

Відповідальні

Формування у членів шкільного валеологічного світогляду.

Терміни

Відповідальні

Профілактика з проблем здорового способу життя.

Терміни

Відповідальні

Формування здорового фізико-психологічного середовища в закладі.

Терміни

Відповідальні

Проведення корекційно-оздоровчих заходів.

Терміни

Відповідальні

ІІІ Етап. Узагальнюючий

Здійснення аналізу діяльності за впровадженням програми, визначення недоліків, шляхів подолання та їх усунення.

Терміни

Відповідальні

Узагальнення позитивного досвіду з проблеми та його розповсюдження.

Терміни

Відповідальні

Визначення змісту подальшої діяльності та планування роботи школи щодо підвищення ефективності Школи сприяння здоров”ю.

Терміни

Відповідальні

Загальні показники здоров’язберігаючої діяльності закладу освіти

Для оцінки здоров’язберігаючої діяльності закладу освіти можна виділити наступні варіанти:

Самооцінка — її здійснюють адміністрація закладу освіти, Рада школи, експертна группа.

Зовнішня оцінка — її здійснюють представники управління освіти районного, міського рівнів, незалежні експерти валеологічних центрів тощо.

В залежності від відповідності показників ефективності необхідно оцінити кожний параметр за 10 бальною шкалою. Підрахувати загальну суму балів:

Сума 90-75 балів визначає, що роботу закладу з питань здоров’я збереження можна вважати оптимальною;

Сума 74-65 балів визначає, що роботу закладу з питань здоров’я збереження можна вважати на середньому рівні;

Сума менше 65 балів визначає, що роботу закладу з питань здоров’я збереження можна вважати недостатньою.

(Таблиця № 5)

Параметри здоров’язберігаючої діяльності

Кількість балів, (вибрати відповідне)

Гігієнічні умови

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Якість питної води, харчування учнів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фізична активність школярів в період їх перебування в школі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Організація НВП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Психологічний клімат в школі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Екологічний клімат пришкільної території

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Захворюваність школярів і педагогічних працівників

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обізнаність школярів і педагогів з питань здоров’язбереження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Позакласна і позаурочна робота з питань збереження здоров’я учнів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Список використаної та рекомендованої літератури

1. Закон України „Про загальну середню освіту”

2. Закон України „Про освіту”

3. Закон України “Про охорону дитинства”

4. Закон України “ Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”

5. Державна національна програма розвитку освіти України в XXI столітті

6. Національна програма „Освіта. Україна в XXI столітті”.

7. Конституція України ( ст.21,23,27,28,49,50,51,52,53,66,68)

8. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. Ж.”Завуч” №28-2004

9. Указ Президента України “ Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя людини”

10. Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах МОН України. Зб.МОН №20-2003.

11. Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України і затвердження заходів щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді. Зб.МОН №23-24 – 2004.

12. Програма „Фізичне виховання — здоров’я нації”;

13. Програма розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 р. (Постанова КМУ від 28.03.2002р.№378);

14. Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки;

15. Програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (Постанова КМУ від 15.09.2000р. №1679);

16. Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки;

17. Міжгалузева комплексна програма „Здоров’я нації на 2002 — 2011 роки”;

18. Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз серед дітей та підлітків (Указ Президента України від 20.08.2000 р. №643/2001);

19. Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року;

20. Концепція Державної програми „Репродуктивне здоров’я нації” на 2006-2015 р.;

21. Програма імунопрофілактики населення області на 2003-2006 роки;

22. Програма розвитку футболу на 2003-2008 роки;

23. Обласна Програма мережі шкіл сприяння здоров’ю „Здорове майбутнє Харківщини” на 2004-2010 роки;

24. Постанова Верховної Ради про посилення боротьби з наркоманією в Україні;

25. Регіональні заходи щодо заохочування народжуваності на 2006-2007 р.;

26. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя (Наказ МОНУ від 21 липня 2004 р.).

27. Базарный В.Ф.Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома: практическое пособие.-М.: АРКТИ, 2005.-176с.

28. Даниленко Г.М та інші Гігієнічна скринінг-оцінка впровадження здоров”язберігаючих інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах: Навчально-методичний посібник.-Харків, 2006.-76с.

29. Исаева С.А.Физкультурные минутки в начальной школе: практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2006.-48с.

30. Ковалько В.И. Здоровьезберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы.- М.: ВАКО, 2004.-2996с.

31. Лебедев О.Е. и др. Эффективное управление школой в современных условиях: Учебно-методическое пособие.-СПб.: КАРО, 2005.-272с.

32. Ольшанская Н.А.Техника педагогического общения: практикум для учителей и классных руководителей.-Волгоград: Учитель, 2005.-74с.

33. Советова Е.В. Оздоровительные технологии в школе.-Ростов н/Д: Феникс, 2006.-288с.

34. Сократова Н.В.Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей: Учебное пособие.- М.: ТЦ Сфера,2005.- 224с.

35. Шараповская Е.В. Социально-психологическая дезадаптация детей и подростков: Диагностика и коррекция.- М.: ТЦ Сфера, 2005.-160с.


Таблиця № 1Розподіл учнів за групами здоров’я, медичними групами по фізичній культурі, фізичним розвитком

10-11 клас (16-17 р.)

1-11 клас (6-17 р.)

Виявлено захворювань

в т.ч. вперше в житті

Перебув. під «Д» нагдядом

Виявлено захворювань

в т.ч. вперше в житті

Перебув. під «Д» нагдядом

Хл.

Дів.

Усього

Хл.

Дів.

Усього

Хл.

Дів.

Усього

Хл.

Дів.

Усього

Число школярів

47

54

101

-

-

-

-

227

239

466

-

-

-

-

Охоплено медоглядом

47

54

101

-

-

-

-

227

239

466

-

-

-

-

Число виявлених захворювань

4

2

5

-

-

-

-

26

25

50

-

-

-

-

Число виявлених захворювань вперше в житті

-

-

-

24

29

53

-

-

-

-

123

127

250

-

Розподіл дітей за групами здоров'я

47

54

101

-

-

-

-

227

239

466

-

-

-

-

І група здоров'я

24

22

46

-

-

-

-

82

89

171

-

-

-

-

ІІ група здоров'я

17

27

44

-

-

-

-

111

112

223

-

-

-

-

ІІІ група здоров'я

6

5

11

-

-

-

-

34

38

72

-

-

-

-

IV група здоров'я

-

-

-

-

-

-

-

-

V група здоров'я

-

-

-

-

-

-

-

-

Медична група по фізкультурі

46

52

98

-

-

-

-

224

235

459

-

-

-

-

основна (абс.число)

24

26

50

-

-

-

-

178

180

358

-

-

-

-

підготовча

21

23

44

-

-

-

-

37

42

79

-

-

-

-

спеціальна

1

3

4

-

-

-

-

9

13

22

-

-

-

-

Розподіл дітей за фізичним розвитком

47

54

101

-

-

-

-

227

239

466

-

-

-

-

гармонійний

42

48

90

-

-

-

-

193

210

403

-

-

-

-

з відстав. у вазі

2

2

-

-

-

-

11

10

21

-

-

-

-

з надмірною вагою

2

2

4

-

-

-

-

8

6

14

-

-

-

-

з низьким зрістом

2

2

-

-

-

-

7

6

13

-

-

-

-

з високим зрістом

1

2

3

-

-

-

-

8

7

15

-

-

-

-

Таблиця №4. Технологія реалізація програми

Етап І. Інформаційно-аналітичний

Загальна мета етапу, фінансування

Зміст роботи з адміністрацією

Зміст роботи з учителями

Зміст роботи з медичним

персоналом, психологом

Зміст роботи з учнями

Зміст роботи з батьками

Внутрішньо-

шкільний контроль

1.Організаційна робота щодо формування творчої групи

ф інансування

за рахунок бюджету в межах роботи психолога школи

Організаційна робота щодо формування творчої групи

Участь у роботі творчої групи

Проведення планових медичних оглядів, вхідних досліджень з питань адаптації учнів 1, 5, 10 класів, психологічного благополуччя учнів

Проходження планових медичних оглядів, участь в анкетуванні

Індивідуальні консультації за потребою

Адміністративна нарада

Загальні цілі етапу

Зміст роботи з адміністрацією

Зміст роботи з учителями

Зміст роботи з медичним

персоналом, психологом

Зміст роботи з учнями

Зміст роботи з батьками

Внутрішньо-

шкільний контроль

2.Проведення проблемно-орієнтованого аналізу діяльності закладу з метою визначення основних напрямків подальшої роботи щодо формування здорового способу життя

ф інансування

за рахунок бюджету в межах роботи психолога школи, класних керівників

— Накопичення нормативно-правової бази щодо забезпечення реалізації основних положень Програми

— Визначення факторів шкільного життя, які впливають на образ життя учнів

— Визначення змісту моніторингу санітарно-гігієнічних знань та вмінь, методів та форм його проведення

— Розробка графіку проведення моніторингу санітарно-гігієнічних знань учнів

Вивчення динаміки результатів навчання та психічного розвитку учнів

(два рази на рік, щорічно)

Участь в анкетуванні

Ознайомлення з санітарно-гігєнічними вимогами НВП

( щорічно)

роведення батьківських зборів «Поняття про соціальне здоров’я»,

«Психологічні аспекти готовності дитини до школи»

Засідання методичної ради

3.Розробка стратегії і тактики розв’язання проблеми організації здорового способу життя

ф інансування

за рахунок бюджету :

курсова

перепідготовка вчителів,

в межах роботи психолога школи, класних керівників

Внесення змін у систему адміністративного та суспільного контролю з урахуванням нових освітніх завдань

Обгрунтування змін

-Складання та поновлення угод про співробітництво з медичними, соціальними, громадськими та науковими організаціями

-Планування шляхів підвищення кваліфікації заступ. з НВР, вчителів ОБЖ, валеології, психолога

-Розробка анкет для батьків, учнів, вчителів;

-Участь в науково-практичних семінарах,

-Участь у курсовій перепідготовці з питань валеологізації НВП

— Планування роботи практикума для педагогів і класних керівників «Техніка педагогічного спілкування»

Вивчення стану розуміння батьками ролі родини та школи в створенні умов для формування здорової соціально-позитивно орієнтованної особистості учнів

Засідання педагогічної ради

Наказ по закладу «Про підвищення кваліфікації»

Загальні цілі етапу

Зміст роботи з адміністрацією

Зміст роботи з учителями

Зміст роботи з медичним

персоналом, психологом

Зміст роботи з учнями

Зміст роботи з батьками

Внутрішньо-

шкільний контроль

4.Підготовка до здійснення НВП на основі валеологічних вимог

ф інансування

за рахунок бюджету :

в межах роботи психолога школи, класних керівників

-Вивчення валеологічних вимог до розкладу занять та організації уроків;

-вивчення вимог до аналізу уроків з позиції валеологічних принципів

-Вивчення змісту навчальних програм на основі валеологічних принципів;

Ознайомлення з вимогами до аналізу уроків з позиції валеологічних принципів

Робота щодо створення авторських програм з питань здоров'язбереження

Складання рекомендацій щодо проведення уроків в умовах здоров’язбереження

Формування мережі гуртків, секцій спільно з ДЮСШ № 3,6,12

Ознайомлення з основними вимогами збереження здоров’я дитини в домашніх умовах

Складання договорів про співпрацю з ДЮСШ

Загальні цілі етапу

Зміст роботи з адміністрацією

Зміст роботи з учителями

Зміст роботи з медичним

персоналом, психологом

Зміст роботи з учнями

Зміст роботи з батьками

Внутрішньо-

шкільний контроль

5.Розробка моніторингу медико-психологічної діяльності з метою проектування шляхів реалізації Програми

фінансування за рахунок бюджету

Розробка проведення ДРК з метою нормалізації навчального навантаження

Діагностики плоскостопія

Контроль за роботою творчої групи

Робота творчої групи при проведення ДРК

Проведення

медико-психологічних досліджень

-Робота у складі творчої групи

Участь в анкетуванні

Участь в анкетуванні

Засідання методичної ради та координаційної ради

Розробка моніторингу фізичних умов з метою проектування шляхів реалізації Програми

Фінансування

Залучення бюджетних та позабюджетних коштів

Розробка макету програми моніторингу фізичних умов організації НВП:

Санітарний стан навчальних приміщень відповідно вимог Сан ПіНу

Вивчення санітарно-гігієнічних вимог до організації НВП

Проведення обстежень шкільних приміщень

Ознайомлення батьків з санітарно-гігієнічними вимогами до НВП

Засідання ради школи обговорення программ моніторингу, які проваджуються в практику роботи закладу, планування спільної роботи з удосконалення фізичних умов організації НВП

Розробка виховально-розвиваючої програми

Організація роботи творчої групи зпитань планування змісту виховально-розвиваючої програми

-Розробка змісту виховально-розвиваючої програми

-Анкетування батьків

Розробка рекомендацій до змісту виховально-розвиваючої програми

Участь в анкетуванні

Участь в анкетуванні

Затвердження програми на засідання м/о класних керівників

ІІ Етап. Практичний

Загальні цілі етапу

Зміст роботи з адміністрацією

Зміст роботи з учителями

Зміст роботи з медперсоналом

Зміст роботи з учнями

Зміст роботи з батьками

Внутрішньо-

шкільний контроль

Здійснення медично психологічного моніторингу

ф інансування

за рахунок бюджету :

в межах роботи психолога школи, класних керівників

Організація та корекція здійснення моніторингу

Участь у роботі практикума для педагогів та класних керівників «Технології педагогічного спілкування»

Проведення стартових замірів згідно критеріїв програми моніторингу

Проведення проміжних замірів

-робота практикума для педагогів і класних керівників

Участь у стартових замірах згідно критеріїв програми моніторингу

Участь у анкетуванні

Здійснення контролю за втіленням моніторингу

Здійснення педагогічного моніторингу санітарно-гігієнічних знань та вмінь учнів

ф інансування

за рахунок бюджету :

в межах роботи психолога школи, класних керівників

Організація та корекція здійснення моніторингу

Проведення моніторингу санітарно-гігієнічних знань та вмінь учнів / за окремим графіком/

-проведення моніторингу знань з ПДР

-вивчення залежності якості знань учнів з ОБЖ, основ здоров’я від видів використаних в НВП дидактичних матеріалів

Спостереження за формуванням та корекція формування санітарно-гігієнічних навичок у закладі

Участь в моніторингу санітарно -гігієнічних знань та вмінь, моніторингу знань з ПДР

Самоаналіз власних результатів

Ознайомлення батьків з результатами моніторингових досліджень

Засідання м/о учителів предметників природничого циклу

-засідання методради та координаційної ради

Формування у членів шкільного валеологічного світогляду. Профілактика та корекція з проблем організації здорового способу життя

Фінансування

За рахунок бюджету

З’ясування ефективності втілення програми щодо сприяння формуванню здорового способу життя.

Проведення експертизи школи

(скринінг — оцінка)

Укладення та затвердження оздоровчого режиму

Запровадження в НВП програм

“ Рівний-рівному”,

“ Діалог”, „Школа проти СНІДу” тощо

Активізація та поширення сумісної роботи з наркологічною службою, психологічною службою ССН, ВКМСН

Забезпечення введення 3-го уроку фізкультури з елементами футболу в усіх класах

Забезпечення проведення інструктажів з попередження всіх видів дитячому травматизму

Психологічний тренінг. Навчання безконфліктного спілкування.

Складання рекомендацій батькам з питань оздоровлення дітей у домашніх умовах

Організація і проведення тренінгових занять з педагогами — організаторами з учнями 7 класів

Організація учнів для відвідування лекцій громадських служб

Формування потреби в заняттях фізичною культурою і спортом, проведення днів, тижнів фізкультури і спорту.

Розроблення перспективного плану оздоровлення дітей та підлітків протягом року

проведення інструктажів з попередження всіх видів

травматизму

Складання рекомендацій батькам з питань оздоровлення дітей у домашніх умовах

Консультація групова та індивідуальна за окремими питання стосовно здоров’я з урахування вікових особливостей учнів

Реалізація виховально-розвиваючої програми.

Участь в анкетуванні

Відвідування тренінгів

Робота з підбору інформації для прес-центра

Відвідування лекцій

Відвідування гуртків та секцій особливо дітей девіантної поведінки

Відвідування оздоровчих установ

проведення інструктажів з попередження всіх видів дитячому травматизму

Робота батьківського лекторію

Ознайомлення з інформацією прес-центра

Відвідування лекцій

Здійснення контролю за втіленням виховально-розвиваючої програми

Нарада при директорі

Формування здорового фізико-психологічного середовища в закладі

Фінансування

Залучення бюджетних та позабюджетних коштів

-Робота з виконання заходів задля поліпшення фізичного середовища закладу

-організація роботи кабінеті фітотерапіхї

Робота щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій формування здорового способу життя

Підготовка та проведення ДРК з метою нормалізації навчального навантаження учнів

Організація соціальної та психологічної допомоги дітям пільгового контингенту та із неблагополучних родин

Підготовка та проведення науково-практичних конференцій, семінарів

Просвітницька робота серед учнівської та батьківської громадськості

Діагностика втомлюваності учнів наприкінці навчального тижня, місяця, семестру

Розробка рекомендацій задля препинення її розвитку.

Учнів на стан їхнього хдоров’я та працездатності

Підготовка та проведення фронтальної перевірки

“ Реалізація валеологічних основ урока фізкультури в 1-11 класах”

-своєчасне діагностування родин учнів класів з метою виявлення дітей пільгового контингенту та із неблагополучних родин, донесення до адміністрації

— участь у конкурсах методичних наробок всіх рівнів. Участь у підготовці та проведенні семінарів тощо

Проведення моніторингу фізико-психічного середовища

Контроль харчового раціону контроль за станом дієтичного харчування

Консультації щодо роботи кабінету фітотерапії

Вивчення впливу

психо-соціального клімату в сім’ї

-надання всебічної психолого-медицинської допомоги

Підготовка матеріалів до конференції тощо

Участь у просвітницькій роботі

Участь в діагностиці рівня втомлюваності

-

Співпраця із вчителями щодо організації дозвілля

Участь у підготовках до колективних форм роботи

Ознайомлення батьків з результатами діагностики

Індивідуальні консультації щодо вдосконалення психосоціального клімату в сім’ї як умови зміцнення здоров’я та працездатності учнів

Надання документів, що підтверджують „статус”

Відвідування колективних форм роботи

Індивідуальні співбесіди з керівниками м/о, класними керівниками, медичним персоналом

Нарада при директорі

Нарада з заст.директора з НВР

Нарада при директорі

ІІІ Етап. Узагальнюючий

Загальні цілі етапу

Зміст роботи з адміністрацією

Зміст роботи з учителями

Зміст роботи з медперсоналом

Зміст роботи з учнями

Зміст роботи з батьками

Внутрішньо-

Шкільний контроль

Узагальнення результатів діяльності за впровадженням програми, визначення недоліків, шляхів подолання та їх усунення.

Узагальнення позитивного досвіду з проблеми та його розповсюдження

-Розробка макету самооцінки діяльності закладу освіти.

-Проведення зовнішньої оцінки діяльності закладу;

-створення творчої групи;

-організація роботи творчої групи

З питань визначення подальшої діяльності та вироблення заходів щодо підвищення ефективності

-внесення змін до системи роботи

-Робота творчої групи щодо проведення самооцінки діяльності закладу;

-визначення недоліків в роботі школи;

-співпраця із органами управління освіти щодо визначення якості роботи закладу з питань здоров’язбереження

Обговорення шляхів вдосконалення системи роботи

Участь в роботі з питання оцінки діяльності закладу;

-обговорення шляхів вдосконалення системи роботи

Участь в діагностуванні

Участь в діагностуванні та обговоренні шляхів вдосконалення системи роботи

Нарада при директорі

Засідання МО

Засідання педради, піклувальної ради закладу освіти

Таблиця № 5

П оказники здоров’язберігаючої діяльності закладу освіти (зовнішнє оцінювання)

Параметри здоров’язберігаючої діяльності

Об’єкт перевірки

Перевіряючі

Показники ефективності

Гігієнічні умови

Відповідно до скринінг — оцінки НІІ ОХДіП

Лікарі РайСЕС, адміністрація закладу, батьківський комітет

Відповідність СанПіНу

Якість питної води, харчування учнів

Відповідно до скринінг — оцінки НІІ ОХДіП

Лікарі РайСЕС, адміністрація закладу, батьк. комітет

Відповідність СанПіНу

Фізична активність школярів в період їх перебування в школі

1.Уроки основ здоров’я і фіз.культури

2Фіз.активність під час перерви і в позаурочний час

3.Проведення фізкульхвилин на уроках

4.Діяльність комплексної оздоровчої програми

Адміністрація закладу, батьк. комітет, педагогічні працівники, психолог школи

Відповідність принципам здоров”язберігаючої освітньої технології

Організація НВП

1. Розклад уроків

2. Навантаження на учнів

3. Об’єм Д/З

Лікарі РайСЕС, адміністрація закладу, психолог школи

Відповідність робочому плану закладу освіти

Психологічний клімат в школі

1. В школі в цілому

2. В окремо взятому класі

3. В педагогічному колективі

Адміністрація закладу, психолог школи

Відповідність психологічних норм

Екологічний клімат пришкільної території

1. Пришкільна територія

2. Внутрішні приміщення (відповідно до скринінг — оцінки НІІ ОХДіП)

Лікарі РайСЕС, адміністрація закладу, психолог школи, вчителі біології

Відповідність СанПіНу

Захворюваність школярів і педагогічних працівників

Відповідно до скринінг — оцінки НІІ ОХДіП

Медичні працівники шкіл

Низькі показники захворюваності

Обізнаність школярів і педагогів з питань здоров’язбереження

1.Тестування

2.Анкетування

3. Співбесіда

Вчителі, адміністрація, шкільний психолог

Володіння знаннями з питань надання першої медичної допомоги, принципів ЗСЖ

Позакласна і позаурочна робота з питань збереження здоров’я учнів

1.Спортивно-оздоровча робота

2.Система профілактичної роботи

3.Система виховної роботи

Вчителі, адміністрація, шкільний психолог

Наявність системи в роботі, аналіз відвідування спортивних секцій, результативність роботи

еще рефераты
Еще работы по педагогике