Реферат: Використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації

Вступ

Актуальність обраної нами теми полягає в тому, що появлення і розвиток активних методів обумовлено тим, що виникають нові завдання перед процесом навчання|, які полягають в тому, щоб не тільки| дати студентам знання, але і забезпечити формування і розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, умінь та навичок самостійної розумової праці. Виникнення нових завдань обумовлене бурхливим розвитком інформації. Якщо раніше знання, отримані раніше, могли служити людині протягом всього його трудового життя, то в століття бурхливих темпів зростання інформації їх необхідно постійно поновлювати, що може бути досягнуте головним чином шляхом самоосвіти, а це вимагає від людини пізнавальної активності й самостійності.

Пізнавальна активність і пізнавальна самостійність — це якості, що характеризують інтелектуальні здібності людини до учіння. Як й інші здібності, вони виявляються і розвиваються в діяльності. Відсутність умов для прояву активності й самостійності призводить до того, що вони не розвиваються. Ось чому тільки широке ви користування активних методів, що спонукають до мислительної та практичної діяльності, розвиває такі важливі інтелектуальні якості людини, що забезпечують надалі його діяльне бажання в постійному оволодінні знаннями і застосуванні їх на практиці.

Тема дослідження – використання активних методів навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Об'єкт дослідження - процес реалізації активних методів навчання в системі профтехосвіти.

Предмет дослідження — активні методи навчання.

Метадослідження – р озглянути сучасні активні методики навчання, їх методичні принципи у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

Виходячи з вище сказаного нами була сформульована гіпотеза дослідження: застосування активних методів навчання дійсно приведе до продуктивної розумової і практичної діяльності учнів в процесі оволодіння навчальним матеріалом.

Для досягнення мети дослідження і висунутої гіпотези необхідно вирішити такі завдання:

1.Вивчити психолого-педагогічну літературу з проблеми впровадження активних методів навчання в навчальний процес.

2. Розробити методику проведення практичного заняття з активними методами навчання.

3. Впровадити практичне заняття з активними методами навчання вначальний процес.


Розділ 1. Теоретичне обґрунтування активних методів навчання у технічних закладах 1-2 рівнів акредитації

1.1 Аналіз різних методів навчання

Серед основних умов, які визначають ефективність викладання-учіння, особливе місце посідають методи навчання, бо вони безпосередньо формують і визначають характер взаємин педагогів і учнів, суттєво впливають на формування суб'єкт-суб'єктних стосунків між ними.

Поняття «метод навчання» досить складне, що зумовлюється надзвичайною багатогранністю процесу, який має відображати ця категорія. Г. Ващенко подав зміст загальних методів навчання і їх класифікацію. На його думку, метод навчання — це засіб або система засобів, свідомо вживаних досягнення тих спеціальних завдань, що містить у собі навчальний процес. А. М. Алексюк визначає метод навчання як спосіб вільної діяльності вчителя і учнів, яка передбачає оволодіння учнями соціальним досвідом людства та організацію і керівництво вчителя навчально-пізнавальною діяльністю учнів.

В. 0, Онищук для дефініції методу навчання використовує видове поняття «прийом»: «Методи навчання — це впорядковані системи взаємопов'язаних прийомів педагогічної діяльності учнів, які спрямовані на досягнення дидактичних, виховних і розвиткових цілей». У педагогіці до цього часу не припиняються дискусії щодо розкриття сутності методів навчання та їх класифікації. Поняття «метод навчання» органічно включає в себе:

— навчальну роботу педагога (викладання);

— навчально-пізнавальну діяльність учнів (учіння);

— специфіку їхньої діяльності щодо досягнення цілей навчання.

Таким чином, метод навчання — це способи та прийоми спільної впорядкованої, взаємозв’язаної діяльності вчителів і учнів, спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток розумових і фізичних здібностей, формування рис, необхідних для повноцінного життя та майбутньої професійної діяльності.

В дидактиці поширене також поняття «прийом навчання» — окремий крок для реалізації навчальної мети, складова частина чи деталь методу, тобто часткове поняття відносно поняття «метод».

Кожен метод навчання складається з множини дидактичних прийомів, органічно поєднаних між собою в певну систему. В окремих методичних ситуаціях прийом може виступати як метод навчання, і, навпаки, метод може бути прийомом, тому що вони діалектично взаємозв'язані. Наприклад, бесіда — самостійний метод навчання, але коли вона епізодично використовується педагогом під час практичних занять, то виступає як прийом навчання, що входить до методу практичних дій. Метод і прийом можуть мінятися місцями. Свою назву той чи інший метод навчання отримує за провідним дидактичним прийомом, який використовується на даному занятті.

Деякі автори, наприклад Я. Є. Мойсеюк, І. П. Підласий, виокремлюють дві складові частини методу, об'єктивну і суб'єктивну5. Об'єктивна — зумовлена постійними положеннями, обов'язково присутніми в будь-якому методі, незалежно від того, який педагог їх використовує, а суб'єктивна — особистістю педагога, його творчістю, педагогічною майстерністю, індивідуально-психічними особливостями учнів, конкретними організаційними, змістовими, методичними та матеріально-технічними обставинами. Сам по собі метод і не хороший, і не поганий. Ефективність кожного методу залежить від суб'єктивної частини, тобто, першою чергою, від педагогічного мистецтва, натхнення, творчості, прояву особистісного «Я» педагога.

Методи навчання виконують такі основні функції: навчальну (освітню), розвиткові, виховну, мотиваційну і контрольно-коригувальну.

Водночас кожен метод складається із способу взаємодії педагога й учня, сукупності певних їхніх дій, які становлять процес навчання. Тому метод навчання вбирає у себе два види дій: дії педагога і навчально-пізнавальні дії учня.

Характер взаємин між педагогом і учнем визначає парадигму національної системи освіти, орієнтованість всього навчального процесу. Коли в ньому переважають методи викладання, то маємо авторитарну парадигму освіти — це фронтальне спілкування, стандартність оцінок знань, навичок і вмінь, примусовість, трансляційна форма передавання навчальної інформації педагогом, пасивність учнів; і навпаки — коли переважають прийоми співтворчості, співробітництва, то маємо гуманістичну парадигму, яка апелює до особистісного розвитку кожного учня, орієнтується на індивідуалізацію і диференціацію навчання, використовує програми розвитку, застосовує прийоми розвитку творчого мислення і сприяє само актуалізації учнів у цьому процесі. Залежно від рівня активності учнів методи навчання переходитимуть від пасивного стану до активного. «При пасивних методах учень є тільки об'єкт педагогічного впливу вчителя, при активних — учень є і суб'єкт педагогічного процесу, себто він не тільки сприймає те, що подає йому вчитель, але іі сам організовує свою роботу», — зазначав Г. Вашенко.

Однією з актуальних проблем сучасної дидактики є класифікація методів навчання. У зв'язку з тим, що різні автори за її основу беруть різні ознаки, є кілька варіантів класифікації:

-з позиції історизму;

-з позиції джерел інформації;

-логічно-структурний підхід;

— за видами пізнавальної діяльності учнів тощо.

У 40-х роках минулого століття в підручниках із педагогіки давали класифікацію за трьома групами: словесна, наочна і практична8.

У 50 — 60-х роках класифікація методів навчання стала розгалужуватися. Чимало дидактів (С. П. Петровськии, Е. Я. Голант, Д. О. Лордкіпанідзе) за її основу брали джерело передавання та сприйняття інформації і розподіляли методи навчання на словесні, наочні та практичні. Цієї ж думки дотримується Ч. Купісевич9.

За логікою передавання та сприймання навчальної інформації С. Г. Шаповаленко поділяє методи навчання на індуктивні та дедуктивні.

За характером пізнавальної діяльності учнів М. М. Скаткін і І. Я. Лернер визначають такі методи: інформаційно-рецептивні, репродуктивні, творчі, проблемні, частково-пошукові та дослідницькі.

За ступенем керування навчальною роботою П. І. Підласистий, В. Ф. Паламарчук і В. І. Паламарчук розподіляють методи навчання на дві групи: навчальна робота під керівництвом учителя і самостійна робота учнів.

Останнім часом найбільшої популярності набула класифікація методів навчання за рекомендаціями Ю. К. Бабанського, яка має два варіанти:

• методи організації і проведення навчально-пізнавальної діяльності (словесні, наочні, проблемно-пошукові, індуктивно-дедуктивні); методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (пізнавальні ігри, навчальні дискусії, емоційний вплив педагогів, заохочення навчальної діяльності, покарання); методи контролю і самоконтролю в навчанні (опитування, письмові роботи, тестування, контрольні лабораторні роботи, контрольні практичні роботи, машинний контроль, самоконтроль) ;

• методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання та мотивації уміння; методи контролю і самоконтролю в навчанні; бінарні методи навчання".

Є й інші класифікації методів навчання, наприклад М. 0. Данилова, Б. П. Єсипова, В. Оконя, І. П. Підласого, М. М. Левіної і М. І. Махмутова (методи викладання і методи учіння), В. Ф. Паламарчука і В. І. Паламарчука, А. П. Пінкевича (активні і пасивні методи), К. Сосницько-го, А. М. Сохоря (бінарні форми логічних методів: аналітично-синтетичний, аналітично-індуктивний, синтетично-дедуктивний) та інших.

Білоруський дидакт І. Ф. Харламов подає удосконалений варіант класифікації методів навчання за рекомендаціями М. 0. Данилова і Б. П. Єсипова. Всі методи навчання він поділяє на п'ять груп:

— методи усного викладу матеріалу й активізації пізнавальної діяльності суб'єктів учіння;

— методи закріплення матеріалу, що вивчається;

— методи самостійної роботи над осмисленням і засвоєнням нового матеріалу;

практичні методи;

— методи перевірки й оцінки знань, навичок та вмінь.

У сучасній вітчизняній дидактиці найбільш популярними є праці А. М. Алексюка та В. О. Онищука, в яких подається історія розвитку методів навчання та їх класифікація.

За дидактичними цілями та завданнями В.Онищук так розподіляє методи навчання:

— комунікативний метод навчання (дидактична мета — засвоєння готових знань);

— пізнавальний метод навчання (дидактична мета — сприйняття, осмислення і запам'ятовування учнями нового матеріалу);

— перетворювальний метод навчання (дидактична мета — засвоєння учнями знань і творче використання навичок та вмінь);

— систематизований метод навчання (дидактична мета — узагальнення і систематизація знань, навичок і вмінь);

— контрольний метод навчання (дидактична мета — з'ясування якості засвоєння знань, навичок і вмінь та їх корекція).

А. М. Алексюк пропонує дотримуватися бінарних методів навчання, тобто подвійних, коли метод і форма навчання зливаються в єдине ціле. Він науково обґрунтував ідею бінарних методів, які було висунуто в 20-х роках минулої доби автором підручника з педагогіки А. Г. Пінкевичем (1925), згодом — Г. Ващенком, у 50-х роках — М.М. Верзиліним.

А. М. Алексюк підкреслює, що «бінарна класифікація методів навчання має в своїй основі поділу не одну, а дві істотні ознаки і через те містить значно більшу інформацію про кожний метод навчання, ніж будь-яка інша класифікація, в основу якої покладено кожну ознаку»14, і, відповідно, класифікацію здійснює за двома ознаками: «характер і рівень пізнавальної самостійності й активності учнів, а також ті джерела, з яких учні набувають знань». Наприклад, названі іншими авторами словесні методи він поєднує з формами того самого типу та визначає чотири рівні їх застосування:

1) на інформаційному рівні словесна форма набуває бінарного характеру словесно-інформаційного методу;

2) на проблемному рівні — словесно-проблемного;

3) на евристичному рівні — словесно-евристичного;

4) на дослідницькому рівні — словесно-дослідницького.

Аналогічно класифікуються бінарні методи наочної форми (наочно-інформативний, наочно-проблемний, наочно-практичний, наочно-евристичний, наочно-дослідницький) і практичної форми (практично-евристичний, практично-проблемний).

В. Ф. Паламарчук конструює тривимірну класифікацію методів навчання, в основі якої закладено такі три ознаки: перцептивна, гностична і логічна.

С. Г. Шаповаленко створює «тетраедричну теорію» методів навчання, в основі якої лежить взаємозв'язок і рух чотирьох його боків: логіко-змістового; процесуально-гносеологічного; матеріально-джерельного й організаційно-управлінського.

С. У. Гончаренко підкреслює багатоякісність методів навчання як педагогічного явища і визначає: інформаційно-повідомні; пояснювально-ілюстративні; проблемні; логічні1.

Отже, аналіз різноманітних підходів до класифікації методів навчання в загальній педагогіці свідчить про те, що ця проблема актуальна, складна і не має на сьогодні остаточного розв'язання. В. Г. Кремень зауважує, що «… в розробках методів навчання і виховання не враховували специфіки соціального середовища, в якому формується і цілісно розвивається дитина, ігнорували особливості взаємодії в системі «предметно-соціальне довкілля — підростаюча особистість», не брали до уваги вікових можливостей дитини у сфері її соціальних відносин. Таким чином, не було задіяно особистісний компонент у науково-педагогічному пізнанні, що є основним симптомом «бездітної» педагогіки...»

Деякі автори, наприклад Ю. К. Бабанський, виокремлюють активні методи навчання і відносять їх до окремої групи. Це, напевно, через їхню новизну, нестандартність й оригінальність виправдовує себе. Однак, на думку автора, штучний відрив їх від традиційних методів навчання тільки завдає шкоди теорії і практиці навчальної діяльності, бо таке ставлення до цієї проблеми лякає деяких педагогів. Тільки комплексний розгляд і застосування традиційних і нетрадиційних методів навчання, їх перенесення на загальну методику навчальної діяльності допоможе успішно розв'язати цю досить складну педагогічну проблему. Саме тому, на думку автора, доцільно їх вводити у відповідні групи традиційних методів навчання, котрі вони збагачуватимуть і вдосконалюватимуть за рахунок нової, сучасної методики.

У психологічній та педагогічній літературі виокремлено загальні умови, які визначають вибір конкретного методу навчання: закономірності й принципи навчання та умови, які витікають із них; зміст і методи певної науки взагалі та предмета і теми зокрема; цілі та завдання навчання; навчальні можливості учнів; можливості вчителів.

Отже, добір методів навчання залежить від:

— провідної парадигми національної системи освіти;

— загальних і професійних цілей освіти, виховання й розвитку підростаючого покоління;

— провідних методологічних положень і установок сучасної загальної дидактики;

— особливостей, змісту, методів і форм роботи конкретних освітньо-виховних систем;

— особливостей змісту професіограми конкретного спеціаліста;

— особливостей змісту і методики викладання конкретної навчальної дисципліни та визначених її специфікою вимог до добору загально дидактичних методів;

— мети, завдання, змісту матеріалу та дидактичного задуму конкретного заняття;

— наявності часу на вивчення даної теми, розділу;

— рівня розумової та фізичної підготовленості учнів;

— рівня оснащення навчально-матеріальної бази;

— педагогічної майстерності вчителів;

— методичного задуму конкретного заняття тощо.

Про правильний добір методу навчання свідчить характер діяльності та взаємовідносин учителів і учнів, глибина і міцність набутих знань, навичок, умінь і також те, якою мірою він викликає пізнавальну, емоційну і практичну активність учнів та формує у них мотивацію учіння.

Методи, які використовувалися протягом багатьох століть і застосовуються в сучасній навчальній практиці, визначаються як традиційні. Вони, безперечно, не втратили своєї методичної цінності й сьогодні. Це — словесні, наочні, практичні, контрольні, самостійні методи.

В останні десятиліття під впливом розвитку загальної дидактичної науки, педагогічної психології, а також гуманізації й демократизації навчання створено сучасні діалогічні методи навчання, які називаються в дидактиці методами активізації навчально-пізнавальних дій. Вони використовуються з метою активізації пізнавальної діяльності суб'єктів учіння за допомогою спеціальних прийомів і способів. У практиці педагогів поширені такі діалогічні методи навчання: аналіз конкретної ситуації, інтелектуальна розминка, сократичний метод, «мозковий штурм» («атака»), навчально-тематична дискусія, ділова гра, професійна гра, професійна консультація, організаційно-діяльна гра тощо, їх буде проаналізовано далі.

1.2 Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності

Проблема використання в дидактичному процесі методів активізації начально-пізнавальної діяльності учнів особливо актуальна на сучасному етапі становлення національної системи освіти і збагачення її новим змістом. Із педагогічної практики відомо, що ефективність навчання учнів суттєво знижується, коли застосовуються пасивні методи дидактичного впливу, відсутній діалог між педагогом і учнем. З метою формування особистості учня в навчальному процесі сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні методи навчання такими прийомами та способами, які сприяли б формуванню в суб'єктів учіння мотивації учіння, майбутньої професійної діяльності та змістовних життєвих настанов, високого рівня активності й емоційної за ангажованості в навчально-пізнавальній діяльності, створенню умов для активного самостійного набуття учнями загальнонаукових та професійних знань, навичок та вмінь.

Використання методів активізації сприяє впровадженню в дидактичний процес технології особистісну орієнтованого навчання та забезпечує особистісну спрямованість кожного навчального заходу. Під час проведення особистісної орієнтованого уроку вчитель повинен з повагою ставитися до будь-якого висловлювання учня з обговорюваної теми. В таких умовах учні прагнутимуть бути «почутими», без вагань висловлюватимуть свої думки, пропонуватимуть, не боячись помилитися, свої варіанти для обговорення.

Отже, сучасна дидактика вимагає від суб'єктів учіння не тільки зрозуміти, запам'ятати й відтворити отримані знання, але й, найголовніше, — вміти ними оперувати. ефективно застосовувати в професійній діяльності й творчо розвивати. Досягненню цієї мети сприяють методи активізації навчально-пізнавальної діяльності, спрямовані на розвиток в учнів творчого самостійного мислення і здатності кваліфіковано розв'язувати професійні завдання. Використання цих методів забезпечує тісний зв'язок теорії з практикою, розвиток нестандартного стилю мислення, рефлексивної сфери мислення (самосвідомості й саморегуляції розумової діяльності), створення атмосфери співробітництва, розвиток навичок спілкування.

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності -це сукупність прийомів і способів психолого-педагогічного впливу на учнів, що (порівняно з традиційними методами навчання) першою чергою спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію пізнавальної діяльності, формування творчих навичок та вмінь нестандартного розв'язання певних професійних проблем вдосконалення навичок професійного спілкування.

Деякі автори, наприклад Ю.К.Бабанський, цю групу методів визначають як активні методи навчання чи методи активного навчання.

Основними факторами, які сприяють творчому ставленню учнів до дидактичного процесу і його результатів, є:

— професійний інтерес,

— нестандартний характер навчально-пізнавальної діяльності,

— змагальність,

— ігровий характер занять,

— емоційність,

— проблемність.

1.3 Класифікація методів активізації навчально-пізнавальної діяльності

За ступенем активності студентів чи характером їхньої навально — пізнавальної діяльності можна виокремити імітаційні та не імітаційні методи.

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності розподіляються на ігрові та неігрові.

До ігрових належать розігрування ролей і ділові ігри різних модифікацій. Вони заповнюють ту прогалину в навчальному процесі, яку не можуть компенсувати інші методи (наприклад словесні методи, практичні заняття тощо), але не замінюють їх. Ігровий характер навчально-пізнавальної діяльності дає змогу ознайомитися зі специфікою і особливостями певної професійної діяльності, а також сприяє відчуттю своєї ролі в ній. Окрім того, вони суттєво допомагають закріпленню й поглибленню знань, отриманих під час бесід, лекцій, розповідей, семінарів, практичних занять, удосконаленню практичних навичок та вмінь, їх застосуванню, творчому використанню у вирішенні професійних проблем, створенню умов для активного обміну досвідом.

Основна функція цих занять полягає в навчанні шляхом дій (чим ближча ігрова діяльність учнів до реальної ситуації, тим вища її навчально-пізнавальна ефективність).

Основними різновидами ігрових методів активізації навчально-пізнавальної діяльності є метод інсценування і ділові ігри.

Метод інсценування має багато спільного з театром, який викликає сильні почуття і, відповідно, впливає на емоційно-вольову сферу особистості. Один із найдавніших методів навчання, він найбільш ефективний і на сьогодні, бо забезпечує умови максимального наближення дидактичного процесу до дійсності.

Характерними особливостями цього методу є, по-перше, знайомлення учасників заняття з конкретною дидактичною ситуацією, яка найбільш повно відповідає професійній діяльності і потребує вирішення; по-друге,надання їм ролей конкретних посадових осіб, які існують в реальній ситуації; по-третє, розподіл цих ролей між учнями.

Метод інсценування забезпечує учням такі умови для занять, які не в змозі створити інші методи навчання — випробувати на собі результати своїх рішень і дій.

Можна використовувати дві форми інсценування занять: перша — це заздалегідь підготовлене інсценування; друга — імпровізоване інсценування, яке порівняно з першим виникає ніби ненавмисно, випадково і несподівано під час, обговорення певних навчальних проблем.

У першому випадку педагог заздалегідь готує такі ситуації і висуває їх для обговорення під час розгляду загальної навчальної проблеми. У другому — ситуацію пропонують самі учні під час дискусії з певної проблеми, а педагог повинен вміло інсценувати цю навчальну проблему для колективного розігрування.

Інсценування заняття може здійснитися так:

— ролі розподіляються між окремими учнями, а інші виконують роль активного глядача або функції «арбітра»;

— учні розділяються на невеликі групи. Кожна група виконує роль певної посадової особи, учасника ситуації та ін. Спочатку вони активно дискутують у цих групах над розв'язанням дидактичної проблеми, після чого представники груп пропонують усім учням для дискусійного обговорювання свій варіант.

Безумовно, цей метод потребує від педагога всебічної підготовки, уміння методично правильно опрацьовувати ситуації, які мають бути розіграними, і володіння необхідними навичками та вміннями для їх втілення. Суттєвим мотивом проведення таких занять є відповідна підготовленість учнів до активної участі в них. Ураховуючи вищесказане, можна дати деякі методичні рекомендації.

Заняття методом інсценування рекомендується проводити в основному під час розгляду ситуацій, в основі яких лежать проблеми взаємовідносин у шкільному чи робочому колективі, а також під час вивчення тем, які стосуються вдосконалення стилю і методів роботи певних посадових осіб. Педагог повинен вміло підійти до вибору конкретної ситуації: по-перше, її необхідно брати із практики; по-друге, вона має входити до кола майбутніх обов'язків учня; по-третє, бути цікавою за змістом і нестандартною за характером вирішення. Через те педагог повинен вдумливо опрацювати конкретну дидактичну ситуацію. Вона має включати загальне тло ситуації, конкретну дидактичну проблему, чіткий розподіл ролей згідно з «функціональними обов'язками» і визначення характеру діяльності учнів. Дидактичну проблему, що підлягає інсценуванню, потрібно докладно описати з чіткими загальними та індивідуальними інструкціями. Ці описи повинні бути об'єктивними, без будь-якого критичного аналізу і оцінкових фактів, але з усіма необхідними елементами, які допоможуть учням з'ясувати сутність дидактичної проблеми.

Визначенню цих аспектів і недопущенню певних організаційних і методичних помилок сприяє докладний план інсценування, де педагог передбачає свої дії та дії учасників заняття, розписує ці дії в часі.

Опис ситуації і конкретні загальні та індивідуальні інструкції щодо виконання певних ролей роздаються учасникам або напередодні заняття, або під час заняття залежно від його дидактичного і методичного замислу. Але у будь-якому разі має бути достатньо часу для обміркування дидактичної проблеми та усвідомлення ролі кожного в її вирішенні, складання плану та його реалізації.

Отже, опис повинен містити інформацію для навчальної групи, з якою ознайомлюються всі учасники заняття, та інформацію для конкретних осіб відповідно до їхніх ролей. Характер загальної інформації чи інструкції має допомагати учасникам заняття зрозуміти дидактичну проблему, формувати емоційно позитивне ставлення до неї та сприяти активній участі всіх учнів у інсценізації. Індивідуальні інструкції доводять до відома конкретних виконавців відповідних ролей. Якщо лише деякі учні отримали ролі, а інші — активні глядачі чи «арбітри», до останніх також доводять зміст індивідуальних інструкцій. У зв'язку з цим вони є найбільш інформованими на цьому занятті, тому що знають як загальну, так і індивідуальні інструкції. Через те їм залишається тільки оцінити характер міркувань кожного виконавця і їхні рішення. При цьому з дидактичною метою їм можна роз'яснити, на що слід звертати особливу увагу і то необхідно оцінити.

Хід таких занять багато в чому залежить від умілого керування. Підготовчими роботами керує, безумовно, педагог, а ходом заняття — як педагог, так і певний учень, відповідно до конкретної педагогічної ситуації та дидактичного замислу. Але завжди педагог чітко визначає порядок проведення заняття і роз'яснює правила дискусії, адже успіхові всього заняття насамперед сприяють атмосфера емоційної піднесеності, «театральності» й відсутність скованості.

Після цього починається обговорення дидактичної проблеми між учасниками інсценізації. їм необхідно дати час на «вживання» в ролі, а також можливість звертатися до педагога за певними уточненнями та додатковою інформацією. Під час інсценізації інші учасники-глядачі не повинні заважати виконавцям порадами.

Такі заняття закінчуються загальною дискусією: оцінюється динаміка їх ходу, гра як окремих учнів, так і всієї навчальної групи. Залежно від дидактичного і методичного замислу заняття зміст дискусії може бути різним, але у будь-якому разі педагог має вимагати від учасників чіткої аргументації та наукового обґрунтування особистих поглядів. Обговорення можна починати із запитання до виконавців: як вони самі оцінюють виконання ролей і якими були б їхні дії у реальній ситуації або під час повторної інсценізації? Виконавці в такий спосіб отримують можливість критично оцінити свої дії. Це стимулює початок змістовної дискусії. Учасники-глядачі спочатку оцінюють позитивні, а потім негативні аспекти в діях виконавців конкретних ролей. Усі оцінки систематизуються, аналізуються і узагальнюються вчителем. Щоб з'ясувати ставлення виконавців ролей до критики, необхідно надати їм можливість відповісти на неї, обґрунтувавши свою позицію. Після цього знову організується дискусія з питання найбільш обґрунтованого варіанта вирішення дидактичної проблеми. Підсумки дискусії підбиває учитель.

Дидактично-виховна дієвість методу інсценування, як свідчить педагогічна практика, є дуже високою, тому що за його допомогою можна реалізувати таку дидактичну мету, І якої не можна досягти традиційними методами навчання.

Основні позитивні аспекти інсценування: цей метод полегшує уміння; сприяє спостереженню за власними діями та інших; допомагає критично їх оцінити; навчає відчувати мотиви дій товаришів і, відповідно, приймати більш обґрунтоване рішення; дає змогу всебічно проаналізувати дидактичну проблему з урахуванням як особистої думки, так і думок інших учнів.

Безперечно, складно знайти єдине правильне вирішення дидактичної проблеми. Проте такої потреби й немає. Дидактична цінність інсценування полягає в можливості визначення різноманітних аспектів цієї проблеми, врахування різних поглядів і пошукові нестандартних шляхів її вирішення.

Ділові ігри мають багато різновидів, спільною рисою яких є елемент гри. Автор першої теорії ігор Ф. Врубель вважав гру виявом потреби самовираження дитини. Також відомі теорія відпочинку після неігрової діяльності М. Лазаруса, теорія надміру енергії Г. Спенсера, теорія підготовки до праці С.Л. Рубінштейна. В останні роки концепція ділової гри має тенденцію інтенсивно розвиватися.

В.Оконь виокремлює функціональні, тематичні й конструктивні ігри, а за змістом — дидактичні, спортивні і військові.

Під час ділової гри особлива увага приділяється формуванню навичок і вмінь ухвалення рішень за умови взаємодії, суперництва і конкуренції між активно діючими особами. В ділових іграх учні мають можливість виконувати ролі учасників певних ситуацій, протиборчих чи взаємодіючих сторін. Проте ці ситуації розглядаються у динаміці їх вільного розвитку.

Психолого-педагогічні принципи конструювання і використання ділової гри такі:

— принцип імітаційного моделювання конкретних умов і динаміки певного виду діяльності;

— ігрового моделювання змісту і форм професійної

діяльності;

— спільної діяльності;

— діалогічного спілкування;

— двоплановості;

— проблемності змісту імітаційної моделі і процесу його розгортання в ігровій діяльності. Ці принципи, віддзеркалюючи сутність ділової гри, визначають її складові частини, логіку, внутрішні зв'язки і вимагають їх системного застосування.

Отже, сутність ділової гри полягає у відтворенні предметного і соціального змісту професійної діяльності, моделюванні основних умов і системи відносин, характерних для відповідної діяльності. Вони розгортаються на імітаційній моделі, що відтворює динаміку певного виду діяльності.

Спрощено ділова гра може проходити так: її учасникам рекомендується взяти участь у розв'язанні конфліктної ситуації, що склалася, і на основі інформації, яка є на даний час, прийняти обґрунтоване оптимальне рішення. Під час його ухвалення ситуація постійно змінюється під впливом середовища, внаслідок дій педагога.

Після цього прийняте рішення підлягає всебічному аналізу з метою виявлення його обґрунтованості, відповідності ситуації, нарешті, його оптимальності. Ухвалене рішення і його аналіз надають можливість оцінити конкретні дії учасників цієї гри, проаналізувати хід їхніх міркувань і опрацювати певний алгоритм дій у стандартних ситуаціях, а також сприяють формулюванню певних правил ефективної діяльності в екстремальних умовах, розвиткові евристичного мислення під час вирішення складних завдань, кращому розумінню логіки дій інших людей і на основі цього спонукають діяти більш цілеспрямовано і рішуче.

Ділові ігри в навчальному процесі проводяться у формі професійних педагогічних ігор. Є й інші форми. Розглянемо класифікацію ділових ігор та їх різновиди.

За призначенням вони поділяються на навчальні та дослідницькі. Перші спрямовані на імітаційне моделювання реальних процесів і механізмів, які мають місце у професійній діяльності. Дослідницькі ігри, окрім моделювання реальності, дають змогу моделювати певні об'єкти, процеси, механізми з метою їх експериментального вивчення. Для цього широко застосовуються ЕОМ, які надають можливості для творчого розв'язання навчальних проблем. Імітаційна модель відтворює певний аспект професійної діяльності чи поведінки учня в конкретних обставинах. Цей аспект визначає характер його діяльності в дидактичному процесі.

Ігрова модель відтворює конкретні дії учнів у процесі юз в’язання проблеми імітаційної моделі.

Методика проведення професійних ігор має різнобічний характер. Але у будь-якому разі ігри проводяться за певною моделлю, яка складається з таких етапів:

— підготовка учасників гри;

— вивчення ситуації, інструкцій, настанов та інших податкових матеріалів;

— проведення гри;

— аналіз, обговорення та оцінка результатів гри.

• Етап підготовки учасників гри включає:

— визначення теми гри і опрацювання проблемної ситуації;

— формулювання основної мети гри і встановлення її правил:

— опрацювання конкретних завдань щодо визначення її норм:

— затвердження організації гри та форми її проведення;

— визначення посадових осіб, ролі яких будуть виснуватися під час гри;

— моделювання навчальної ситуації на основі заздалегідь опрацьованих матеріалів;

— видачі учасникам гри, експертам та іншим особам анкету документів і матеріалів, необхідних для вирішення дидактичної проблеми.

• Зміст етапу вивчення дидактичної ситуації, інструкцій, настанов і низки інших матеріалів, які потрібні для розв'язання навчальної проблеми, такий:

— вивчення настановних матеріалів;

— збирання додаткової інформації та її систематизація;

— отримання інформації у педагога, експертів;

— здійснення певних контактів між учасниками ігор, коли є така необхідність;

— опрацювання необхідних документів і підготовка навчально-методичної бази.

• Відповідальним і змістовним етапом ділових ігор є аналіз, обговорення та оцінка результатів гри. На цьому етапі здійснюється обмін думками, дискутування, захист учасниками ігор своїх рішень і висновків, остаточний підсумок результатів гри.

Тепер перейдемо до аналізу імітаційних неігрових методів навчання, основними різновидами яких є аналіз конкретної ситуації, мозкова атака, круглий стіл тощо.

Аналіз конкретної ситуації

Перші приклади використання цього методу можна знайти ще у педагогів стародавнього Риму. Наприклад, від учнів, які вивчали право, вимагали доведення особистих поглядів на основі аналізу автентичних судових прикладів.

Методична цінність цього методу полягає в тому, що він передбачає оволодіння професійними знаннями шляхом самостійного вирішення проблем, які містять дидактично обґрунтовані та відповідно підібрані ситуації, а не пасивним прослуховуванням інформації. Він також цікавий тим, що забезпечує розвиток абстрактного і творчого мислення, яке сприяє підготовці та ухваленню рішень у складних ситуаціях і формуванню вміння використовувати набуті теоретичні знання.

Аналіз конкретної ситуації, в основі якої лежить певна проблема, відрізняється від традиційних методів навчання тим, що практичних навичок учні набувають за допомогою реальних прикладів із життя країни, класу, школи, а також із певної професійної діяльності. На основі цього відбувається дискусія, що сприяє вирішенню суттєвої ситуаційної проблеми.

Характерна особливість цього методу — отримання учнями більш чи менш складної ситуації, для вирішення якої немає повного обсягу інформації, але водночас воно є обов'язковим для учнів. Спираючись на індуктивний і дедуктивний методи розв'язання різноманітних складних ситуацій, він створює вигідні умови для набуття і розвитку вмінь аналізувати та ухвалювати обґрунтовані рішення в різних сферах діяльності.

Ефективності цього методу сприяє тісний зв'язок теорії з практикою з урахуванням досвіду учнів — обговорення ними реальних ситуацій, що мали місце в їхній практичній діяльності. Завдяки цьому виникають сприятливі умови для розгляду в широкому обсязі і за короткий час різноманітних, інколи дуже важких і складних, проблем практичного характеру.

Цей метод надає можливість порушувати будь-які проблеми, що випливають із ситуаційного опису. Тому він полегшує виникнення змістовних емоційних дискусій, мета яких — опрацювання обґрунтованого плану діяльності та прийняття відповідного рішення. Вивільняючи творче мислення під час всебічного аналізу конкретної ситуації, цей метод спонукає учнів до творчої дії та колективного самовдосконалення.

Необхідність обов'язкового прийняття обґрунтованого рішення вимагає від учнів виконати такі дії:

• знайти серед великої кількості різноманітної та суперечливої інформації необхідну проблему, виокремити її та ясно сформулювати;

• означити серед багатьох чинників ті, що суттєво впливають на цю проблему;

• розглянути та проаналізувати вплив цих чинників на об'єктивний стан явища, що вивчається;

• опрацювати альтернативні варіанти вирішення проблеми та оцінити їх;

• провести аналіз і зробити порівняння всіх альтернативних варіантів, вибрати найбільш оптимальний серед них;

• ухвалити рішення проблеми та сформулювати рекомендації для його реалізації;

• запланувати контрольні дії за ходом реалізації ухваленого рішення та його результатів.

Залежно від дидактичної мети можна провести занята, застосовуючи такі різновиди методу аналізу конкретної ситуації:

— розв'язання ситуаційних задач — метод аналізу;

— розбір інцидентів (явищ) — метод інцидентів;

— розбір конфліктів — метод конфліктів;

— метод «лабіринту дій»;

— метод послідовних ситуацій.

Мозкова атака. Цей метод виник у 30-ті роки XX століття як спосіб колективного продукування нових ідей. Термін походить від англійського brainstorming, що дослівно означає «мозковий штурм». Деякі дослідники цей метод визначають як «банк ідей».

Він ґрунтується на груповому формуванні ідеї розв'язання певної задачі. Група, перед якою вона ставиться, висуває якомога більше нових ідей, інколи абсолютно несподіваних, що сприяє створенню атмосфери невимушеності, змагальності та співробітництва. Заохочується будь-яка пропозиція, думка, ідея, забороняється критика і насмішки щодо них. Тільки після збирання всіх пропозицій починається їх оцінка, яка полягає у всебічному та об’єкт І тривному аналізі всіх пропозицій і виборі найбільш і оптимальної з них. Практично немає сфери, де за допомогою цього методу не можна було б розв'язати будь-яку складну проблему. Оптимальна кількість учасників для; такого обговорення — 10 осіб, однак доцільно його і використовувати і в групах з більшою кількістю учасників. У цьому разі слід чіткіше розробляти методику заняття. Тих учнів, які безпосередньо не беруть участі в продукуванні нових ідей, можна використати як експертів, спостерігачів та в інших ролях.

Методика мозкової атаки має кілька етапів.

• На першому етапі формулюється проблема, яку необхідно розв'язати; обґрунтовуються основні завдання для пошуку рішення; визначаються умови групової роботи; і встановлюються основні правила пошуку рішення і поведінки під час мозкової атаки; формується кілька робочих груп у складі трьох-п'яти осіб і визначаються їхні і завдання (розробка критеріїв оцінки і відбору найкращих ідей).

• Другий (тренувальний) етап — формування навичок швидкого пошуку відповіді на проблемні запитання; вивільнення творчості та ініціативи в учасників заняття; розвиток почуття співробітництва, невимушеності; створення атмосфери змагальності та зняття «психологічних бар'єрів».

• Третій етап — «штурм» визначеної проблеми. Попередньо ще раз уточнюються проблеми і завдання та нагадуються правила гри і поведінки, конкретизуються завдання учасників заняття (наприклад, експертної групи, спостерігачів, опонентів).

Продукування ідей починається одночасно в усіх робочих групах і триває до повного їх вичерпання. Кожна робоча група має власних експертів (також можуть бути і спостерігачі, якщо чисельність навчальної групи це дозволяє), які чітко фіксують всі ідеї, що виникають у групі.

• Зміст четвертого етапу становлять оцінка і відбір оптимальних ідей експертами. Вони це здійснюють на основі попередньо опрацьованих критеріїв оцінки висунутих ідей. Робочі групи в цей час відпочивають.

• На заключному етапі повідомляються результати мозкової атаки; обговорюються результати роботи груп; оцінюються та обґрунтовуються найкращі ідеї; публічно вищається оптимальний варіант розв'язання проблеми.

Після цього ухвалюється колективний варіант рішення і даються рекомендації щодо впровадження найкращої ідеї у практику.

Метод круглого столу

Дослідження свідчать, що до 40 відсотків коефіцієнта корисної дії від різних симпозіумів, семінарів, конференцій спеціалісти отримують під час неформального спілкування в кулуарах1. Ефект цього спілкування можна підвищити, надаючи йому організованого характеру у вигляді тематичних дискусій, тобто круглого столу.

Метод круглого столу використовується, як правило, для проведення міждисциплінарних занять з метою обговорення складних теоретичних проблем і обміну досвідом. Формулюється тема, яка має неоднозначне тлумачення, і тому виникає необхідність її аналізу і обґрунтування в різноманітних аспектах: політичних, економічних, психологічних, педагогічних, юридичних або правових, тактичних тощо. На це заняття запрошуються певні компетентні особи — спеціалісти різних галузей знань.

Учні заздалегідь готують доповіді, реферати та виступи. На занятті вони заслуховуються, після чого починається їх обговорення, аналіз, коментування, обмін думками. Щоб створити сприятливі умови для активної участі всіх учнів у цьому процесі, педагогу слід дотримуватися рекомендацій, які стосуються проведення дискусії. Також можна широко застосовувати технічні засоби, матеріали з періодичної преси, схеми, наочні приклади тощо.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб спрямувати дискусію в необхідне русло, вміло поєднуючи різні погляд- щодо предмета дискусії, звертаючи особливу увагу на суттєві аспекти проблеми, що вивчається, але й не гальмуючи полемічних виступів учнів. Педагог має забезпечити змістовний і всебічний аналіз проблеми намагаючись уникати поверхового її обговорення. У своєму заключному виступі він узагальнює колективну думку визначає основні напрями самостійної роботи слухачів проблемою, що аналізується.

Також можуть проводитися навчальні круглі столи, коли є необхідність розгляду важливої і суперечливої проблеми межах одного навчального предмета. У цьому разі теж запрошуються фахівці.

Неімітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності

Нарівні з імітаційними активними методами навчання дидактичному процесі повинні широко застосовуватися й неімітаційні, бо, по-перше, не завжди через певні об'єктивні та суб'єктивні причини вдається організувати заняття в ігровій формі, по-друге, традиційні методи навчання потребують пожвавлення, внесення певних нестандартних методичних прийомів. З цією метою можна застосовувати різноманітні прийоми та способи активізації лекційних і семінарських (практичних) занять, метод ділових поїздок тощо. Коротко охарактеризуємо деякі з них.

Лекційний метод

Сучасна дидактика й особливості соціальної діяльності вимагають урізноманітнення класичної лекції, бо вона спрямована на просте інформування, передавання готових знань шляхом монологічної форми спілкування. Лекції посідають суттєве місце у навчальному процесі на всіх рівнях освіти, хоча їх кількість різко зменшилась у навчальних планах. У зв'язку з цим від педагогів вимагається творче ставлення до них. Лекція, що відповідає сучасним дидактичним і виховним цілям, повинна формувати інтерес і прагнення до учіння, наблизити навчальний процес до умов професійної діяльності, сприяти обмінові знаннями, досвідом і почуттями. З цією метою використовуються певні прийоми і способи активізації класичних лекцій.

Лекція-бесіда «діалог з аудиторією» — найбільш поширена й порівняно проста форма активного залучення учнів до навчального процесу. Вона передбачає безпосередній контакт педагога з аудиторією, що дає змогу зосередити увагу учнів на найбільш важливих проблемах теми, яка вивчається, визначити зміст і темп викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня підготовленості та освіти аудиторії.

Участь учнів у лекції-бесіді можна забезпечити різними прийомами. Поширені в педагогічній практиці, наприклад, запитання до аудиторії (спантеличення). Вони носять інформаційний характер, тобто спрямовані не на контроль, а на з'ясування думок і рівнів поінформованості учнів з проблеми, що вивчається, актуалізації знань, необхідних для її розуміння, та визначення ступеня готовності до сприйняття матеріалу лекції. Запитання адресуються всій аудиторії. Учні відповідають з місця. З метою заощадження часу запитання слід формулювати так, щоб можна було дати однозначну відповідь. З урахуванням змісту відповідей учитель будує свої подальші дії.

Коли рівень підготовленості слухачів досить високий, можна ставити проблемні запитання, які, вказуючи на сутність навчальної проблеми, спонукають до обмірковування проблемної ситуації. Учні, замислюючись над змістом ситуації, виявляють інтерес до теми лекції, позитивно ставляться до проблем, які підлягають вивченню, намагаються самостійно або разом з педагогом розв'язати проблемну ситуацію. Таким чином, відбувається всебічний і глибокий аналіз проблеми.

Одне й те саме запитання для одного учня може бути інформаційним, а для іншого, навпаки, — проблемним. Це залежить від рівня підготовленості учнів. Тому вчитель повинен вміло поєднувати як інформаційні, так і проблемні запитання, зміст яких має враховувати індивідуально-психічні особливості кожного учня. Відповідно до цього, певні лекції можуть мати виключно проблемний характер. Під час їх проведення процес пізнання учнів наближається до дослідницької діяльності. Такі лекції сприяють набуттю учнями теоретичних знань, розвиткові абстрактного мислення, формуванню мотивації навчально-пізнавальної діяльності та майбутньої професійної діяльності.

Загальний ефект проблемної лекції визначається, по-перше, її змістом, по-друге, способом організації спільної діяльності й тими засобами спілкування, які забезпечують активну і змістовну взаємодію педагога з аудиторією.

Безумовно, лекція стає проблемною тільки тоді, коли має певні інтелектуальні труднощі, тобто коли в ній реалізується принцип проблемності. Він повинен формуватися під час добору і дидактичної обробки навчального матеріалу, а також безпосередньо на лекції. Перший напрямок реалізується шляхом розробки системи навчальних проблем, тобто пізнавальних задач, які відображають основний зміст теми лекції, другий — компонування лекції як діалогічного спілкування педагога з учнями, предметом якого є матеріал, що вивчається.

Проблемність лекції досягається послідовним створенням проблемної ситуації певної трудності, яку учні не в змозі подолати за допомогою своїх знань. Навчальна проблема — це пізнавальна задача, що має деякі протиріччя, і відповідь на неї вимагає додаткового запитання. Навчальні проблеми, які викликають в учнів певні інтелектуальні утруднення, повинні бути посильними за своєю складністю, враховувати пізнавальні можливості учнів, міститися в руслі предмета, що вивчається, і становити інтерес для майбутньої професійної діяльності.

Такі лекції звичайно мають діалоговий характер. Діалог може бути як зовнішнім (між педагогом і учнями), так і внутрішнім (самостійне мислення, обмірковування учнем навчальної проблеми). Характер і час використання діалогу педагогом повинен дидактично обґрунтовуватися.

Здебільшого зовнішні діалоги переходять у лекцію-дискусію, яка передбачає активний обмін думками в інтервалах між логічними розділами лекції. Це, безперечно, пожвавлює навчальний процес, активізує пізнавальну діяльність учнів, дає можливість педагогу керувати колективною думкою групи.

Щоб виник діалог, педагог має виконати ряд вимог:

— вступати в контакт з учнями не як «особа», яка все знає, а як співрозмовник, який хоче обмінятися своїми думками щодо проблеми лекції, власним баченням шляхів її розв'язання;

—не тільки визнавати право учня на власний погляд на проблему, але і бути зацікавленим у цьому;

—істинність нових знань доводити не силою особистого чи іншого авторитету, а шляхом обґрунтованих міркувань;

—надавати можливість учням ознайомитися з різними поглядами щодо навчальної проблеми, показувати її розвиток і обґрунтовувати правильний шлях її розв'язання;

—робити учнів активними співучасниками спільного наукового пошуку розв'язання проблеми;

—шанобливо ставитися до учнів та особливо до їхніх думок, створювати атмосферу співробітництва, невимушеності;

—стимулювати учнів до самостійного пошуку відповідей до навчальної задачі під час лекції і згодом — самостійної роботи.

Похідним від зовнішнього діалогу є внутрішній, який розвивається тільки за наявності в учнів навичок та вмінь активного мовного спілкування. Через те проблемні лекції повинні доповнюватися системою семінарів, ділових ігор, самостійної роботи тощо.

Лещія-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію. Тільки на обговорення педагог виносить не питання, а конкретну ситуацію. Це так звані мікроситуації, які демонструються аудиторії усно або у вигляді відеозапису, діафільму тощо. її виклад має бути коротким, але суттєвим і змістовним, щоб його вистачило для всебічного обговорення. Учні цю мікроситуацію аналізують всією аудиторією. Педагог активізує цей діалог за допомогою спеціально спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних поглядів, а іноді й їх зіткненням. Після цього він, спираючись на правильні та обґрунтовані відповіді, міркування і судження, аналізує цю ситуацію, надає переконливі докази щодо хибних думок і аргументовано підводить аудиторію до колективного рішення чи висновку.

• Широко застосовуються й інші прийоми активізації навчальної діяльності учнів під час лекційних і семінарських (практичних) занять: «побіжне обговорення», «знайти опонента», гумористичний початок, широка орієнтація у проблемі, використання опорного конспекту, семінар «чиста сторінка» тощо.

Позитивне ставлення в учнів викликають прийоми індивідуального впливу, до яких можна віднести натяк, удавану недовіру, удавану заборону, схвалення і похвалу, довіру, стимулювання часом тощо.

Неодмінною умовою застосування вищезгаданих методів і прийомів є широка творчість та ініціатива педагога, пю забезпечує нестандартне проведення занять.


Розділ 2. Експериментальна частина

2.1 Загальні питання організації та проведення експерименту

Експериментальнедослідження було проведено з метою використання активних методів навчання на уроках іноземної мови та оволодіння навичок усного мовлення. Для вирішення поставленої задачі була розроблена методика проведення заняття з англійської мови з використанням рольової гри, мета якого була виявити рівень знань засвоєння студентами теми «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США». Було проведено анкетування студентів I курсу денного відділення Харківського автотранспортного технікуму в I-му семестрі 2007 навчального року. Анкетування дозволило виявити ступінь опанування студентами теми «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США». Студентам запродували анкету. В анкетуванні брали участь 75 студентів I курсу з правом на анонімні відповіді. Це дозволяло студентам бути більш об активними при відповідях на поставлені питання. Анкета містить 10 питань. З них 7 питань теоретичного характеру, 3 питання-психологічного. Відповіді “так” або “ні”. Анкету була складена таким чином, щоб додержати наступних вимог:

— анкетування могло бути проведене за 3-5 хвилини, не порушуючи звичної ходи заняття;

— питання були достатньо стислими і викладені зрозумілою для відповідної віку мовою;

— обсяг інформації для визначення рівня засвоєння були рівні між собою, що забезпечувало рівну точність результатів;

— число позитивних і негативних суджень по кожному із питань були однакові.

Анкета

1 Чи задоволені ви обраною спеціальністю?

«так », «ні»,

2 Чим сприяють взаємини у групі якісному засвоєнні знань, навичок, вмінь.

«так », «ні»,

3. Ukraine borders on 6 counties.

Yes No

4. Scotland has the smallest population of the four countries of the UK.

Yes No

5. The territory of the USA is larger than those of Ukraine and Great Britain taken together.

Yes No

6. Ukraine produces as much grain and potatoes as France.

Yes No

7. New York is proud of having the tallest American skyscrapes.

Yes No

8. Kyiv is younger than London.

Yes No

9. The USA nowdays has a two-party political system.

Yes No

10. The Constitution establishes the country s of the political system.

Yes No

Аналіз анкетних даних показав, що 70% студентів опанували дану тему:

— засвоєний необхідний мінімум лексичного матеріалу:

розуміння змісту навчального матеріалу відбулося. Констатуючий експеримент та аналіз його результатів

Одну групу названо К (контрольна), в якій було проведено практичне заняття з традиційними методами навчання за темою «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка». Група (О-11) складається з 19 студентів та 6 студентів II курсу групи О-21. При організації практичного заняття викладач визначив коло питань, що підлягають обговоренню, запропонував додаткову літературу з теми заняття; розподілив форми участі і функції студентів у колективній роботі, керує роботою заняття, підбиває підсумок бесіди. Метою практичного заняття з традиційними методами навчання було закріпити навчальний матеріал, систематизувати знання, розвивати навички усного мовлення студентів, оцінка знань, умінь та навичок, виховувати почуття поваги до культури інших народів.

Перед студентами були поставлені такі завдання:

1. Повторити і закріпити знання за темою.

2. Розвивати навички усного мовлення (монологічного та діалогічного).

3. Розвивати навички читання.

4. Розвивати творче мислення студентів.

5. Перевірити ступінь самостійної підготовки студентів.

6. Узагальнити і систематизувати набуті знання, лексичні та граматичні навички у побудові речень.

Таке практичне заняття передбачає глибоке, ґрунтовне відпрацювання однієї теми. На занятті проводилось обговорення питань, читання рефератів, їх обговорення, відповіді на питання та їх оцінювання. Для досягнення поставленої мети викладач обрав такі методи навчання: за джерелом інформації словесний: монологічний та діалогічний методи (діалог-бесіда), за характером пізнавальної діяльності – інформаційно-репродуктивний. З метою закріплення знань, здійсненню контролю спілкування були обрані такі прийоми навчання: читання рефератів, обговорення їх, питання — відповідь, монологічне висловлювання репродуктивного характеру, побудова монологічного висловлювання з опорю на географічну карту, навчальний матеріал (географічні карти, малюнки). При вивченні іноземних мов необхідно враховувати вікові психологічні особливості студентів. Зупинимося на підлітковому віці. У цьому віці ведучим є спілкування в системі загальнокорисної діяльності (навчальної, загально-організаційної, трудової та ін.). У цьому процесі новоутвореннями в даний період є формування самооцінки, критичного відношення до оточуючих людей, прагнення до дорослості та самостійності й уміння підкоритися нормам колективного життя. Під час визначення задач, змісту, структури даного заняття, ускладнення комунікативно-пізнавальних задач, прийомів навчання, що використовуються, враховувались вікові особливості учнів. По-перше, практичні задачі, їх рішення достатньо пізнавальні, учні підліткового віку постійно розширюють свій кругозір, тому запропоновані завдання будуть сприяти більш осмисленій роботі учнів над матеріалом у майбутньому. Під час визначення змісту даного заняття враховувались їх базові знання, а також намагання підлітків до спілкування, в реальних ситуаціях. Постійне ускладнення практичних завдань, самостійність висловлювань були направлені на задоволення необхідності учнів даного віку у спілкуванні, прагненні самостійно долати труднощі. Формування мовленнєвих уміньта навичок відбувається за допомогою послідовного переходу від простих одиниць ( слово, словосполучення, речення), до більш складних ( змістовна частина, текст), та від елементарних операцій до більш складних.Під час навчання говоріння необхідно дотримуватися послідовності у побудові системи вправ. Вправи являються одиницею діяльності, тому структура вправ повинна відповідати структурі діяльності. Таким чином, вправи можна розділити на 3 частини:

1) установка ( завдання);

2) мовленнєвий матеріал, який потрібен для засвоєння;

3) вказівки стосовно контролю або самоконтролю та їх форми.

Представлені на занятті вправи були поділені на мовленнєві та мовні. Студентам легше спілкуватися на занятті, якщо їх пов’язують певні відношення, розвиток мовленнєвої активності й самостійності того, хто говорить, що не означає відмову від використання опор. Спочатку були використані змістовні (доповіді, реферати), а потім семантичні у вигляді написаних слів, словосполучень на дошці. У дидактичному плані опори сприяють реалізації принципів посильності та доступності, мовленнєвій активності, й індивідуалізації навчання. З точки зору психологію мовлення, опори беруть участь у формуванні самостійності — одної з характеристик мовленнєвого уміння. На даному занятті були використані вербально-ілюстративні (географічні карти, малюнки) та семантичні (слова, словосполучення) опори. Для навчання діалогічного та монологічного мовлення були вжиті ситуації, завдання вербального характеру.

Завдання Тип завдання

Уміння, які перевіряються

(основні блоки)

Об єм Час виконання

№1

Доповідь, реферати

Висловлювання за темою Уміння висловлюватися за темою у вигляді монологу, логічно побудувати своє висловлення, продемонструвати соціокультурні знання зідно з ситуацією спілкування. Уміння аргументувати свою точку зору. 10-15 фраз 3-3,5 хв.
№2

Роль викладача у процесі проведення такого практичного заняття велика. Він був організатором обговорення, давав можливість студенту висловлювати свою думку не відповідаючи за нього, навчив студентів підбивати підсумок, допомагав студентам розвивати творче мислення в процесі відповіді. Викладач встановив швидкий контакт із студентами, відносини «викладач — студент», вимогливі, поважні. Зауваження він робив конкретизовані й узагальнені. Характер бесіди був пожвавлений, студенти прагнули висловити свою думку. Студенти самостійно зробили підбір інформації за темою, для рефератів. Зміст якої був спрямований на узагальнення знань студентів.

Узагальнення і систематизація вивчення теми «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка» допомогла сформувати практичні вміння і навички студентів розвитку усного мовлення, розвити творче мислення та активізувати самостійну роботу студентів. Що і довелося довести. Отже, практичне заняття побудовано методично вірно. Мета практичного заняття досягнута. Оцінки виставлені об’єктивно. Результати оцінок показали абсолютну успішність — 92%, якісну- 76%.

Отже, практичне заняття за дидактичною метою дане поглибив, узагальнив і систематизував знання студентів.

За способом і характером проведення це практичне заняття -бесіда. За домінуючою формою – колективною індивідуальний.

Формуючий експеримент та аналіз результатів експериментального дослідження

Другу групу назвемо Е (експериментальна), в якій було проведено практичне заняття з впровадженням активних методів навчання (рольова гра) за темою «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка» в групі О-12. Склад групи-19 студентів та 6 студентів II курсу групи О-22. Мета такого заняття передбачає активізацію пізнавального інтересу та навичок самостійної роботи студентів, творчого мислення, сформувати вміння та навички усного мовлення, узагальнити і систематизувати набуті знання за темою. Завдання, які необхідно вирішити на занятті:

1 — Розвивати творче мислення, навички усного мовлення.

2 — Засвоєння студентами знань, умінь, які самостійно здобуті, в ході пізнавальної активної діяльності.

3 — Формування ситуації (розуміння поставленого завдання).

4 — Рішення ситуації. Практичні заняття з впровадженням імітаційної методу навчання, у даному випадку, означає створення викладачем перед студентами ситуації, розподіл ролів та їх рольове програвання, шляхи вирішення цих ситуацій.

Висунуті ситуації відповідають дидактичній меті, спрямовані на формування емоційно позитивного ставлення до них та сприяють активній участі всіх студентів в інсценуванні. Практичне заняття з імітаційним методом навчання (рольова гра) включає головні частини цієї технології:

1. Визначення проблеми ( мети, завдань і етапів гри).

2.Розподіл ролей, визначення функцій учасників.

3. Розроблення інструкцій, процедур і функцій учасників гри на кожному етапі.

4. Створення імітаційної моделі гри.

5. Розроблення поетапного підведення підсумків і методики гри з урахуванням послідовності.

6. Розроблення додатків до гри (методичних посібників, технічних засобів тощо).

Підготовка форм аналізу результатів гри. При організації практичного заняття викладач показав глибоке знання свого предмета, методично правильно опрацював ситуації, які мають бути розіграними, і володіння необхідними навичками та вміннями для їх втілення та вирішення. Суттєвим мотивом проведення таких занять є відповідна підготовленість студентів до активної участі в них. Ступінь підготовленості студентів, виявлення рівня знань за даною темою викладач перевірив за допомогою анкетування. Студенти розподіляються на дві групи. Кожна група виконує роль посадової особи, учасника ситуації. Спочатку працює одна група, а інші виконують роль активного глядача. Після виступу однієї групи починає працювати друга за модель питання відповідь ”, відповідь – питання ”. Для систематизації навчального матеріалу студентам пропонується переглянути відеофільм про Великобританію. А для контролю знань за даною темою студенти виконують тестове завдання, що включає в себе інформацію обговорення та матеріал відеофільму. Виховну функцію на занятті виконують підготовлені студентами музичні номери. Студенти були одягнені в національні костюми певної країни (Україна, Великобританія, США), танцювали і співали пісні. Атмосфера спілкування з студентами склалась доброзичливою. Викликаний проблемою інтерес у студентів спонукав їх до активного спілкування та рішенню ситуацій.

Для досягнення поставленої мети викладач обрав метод стимулювання і мотивації ( рольова гра), за джерелом інформації – словесні (бесіда), репродуктивний метод. Прийомами навчання можна назвати створення ситуацій та способи спонукання до самостійного вирішення.

При оцінюванні діяльності кожного студента як учасника гри враховується: правильна відповідь, ініціативність, уміння чітко і правильно висловлювати свою думку, оригінальність, виявлення творчості. Практичне заняття з впровадженням активних методів навчання побудовано методично вірно. Мета заняття досягнута. Оцінки виставлені. Показник абсолютної успішності складає — 100%., якісної — 80%/. Отже, практичне заняття з впровадженням активних методів навчання за темою «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка» дало можливість виявити рівень засвоєння даної теми, самостійність студентів, узагальнити і систематизувати навчальний матеріал, стимулювати навчально-пізнавальний інтерес студентів, спонукає критичному мисленню.

Актуальність даної теми полягає у всебічному розвитку вашого світогляду про інші країни, набуваєте знання про краєзнавчі особливості країн, знайомитесь з їх культурою, традиціями, звичками. А також оволодіваєте практичними навичками спілкування.

Актуалізація опорних знань. Викладач :

Тема«Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США» включає в себе такі підтеми:

1. Географічне положення.

2. Культуру, пресу.

3. Транспорт.

Питання до групи:

1. Wher is Ukraine situated?

2. What seases is Great Britain washed by?

3. What is the population of USA?

4. What does The United Kingdom of Great Britain Mean?

5. What are the main rivers in Ukraine?

6. What kinds of transport are there in Great Britain?

7. Why is USA a federal republic?

8. Who is the Prime-Minister in Great Britain?

9. What is the population of Ukraine?

Викладач оцінює відповіді студентів і виставляє оцінки.

3.Перевірка знань вивченого матеріалу.

Студентами були підготовлені реферати на теми:

1. The genera facts about Ukraine.

2. The genera facts about Great Britain.

3. The genera facts about USA.

Читання рефератів:

1-й доповідач: тема “The General Facts about Ukraine”.

Питання студентів до доповідача:

1. Is Ukraine bigger than Great Britain?

2. What is the population of Kyiv?

3. What is the longest river in Ukraine? What is Ukraine rich in?

2-й доповідач: тема “The genera facts about Great Britain”. Питання студентів до доповідача:

1. What is the highest point in Great Britain?

2. What do the letters BBC, ITC stand for?

3. What are the powers of the monarch in UK?

4. What is the population of England, Scotland, Wales?

3-й доповідач: тема “The genera facts about USA”. Питання студентів до доповідача:

1. What is the most populated state?

2. Detroit is a major automobile manufacturing centre, isn t it?

3. What are two biggest states in the USA?

4. Who was the first President of the USA?

1. Підбиття підсумків.

Заслухавши реферати, відповіді студентів, можна зробити такі висновки:

1. Студенти в повному обсязі засвоїли тему «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США».

2. Володіють навичками усного мовлення.

3. Показали високий рівень уміння читати тексти англійською мовою.

4. Підготували цікаву і корисну інформацію про країни.

5. Відповідь студентів побудована логічно й обгрунтовано.

У цілому, мета заняття досягнута, тема «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США» засвоєна.

Недоліки:

1. Помилки у побудові речень.

2. Не чітко розрізняють граматичні часи.

3. Не всі студенти володіють навичками усного мовлення.

Виставлення оцінок:

Доповідачі: 1-й –“5” 2 –й –“4” 3 –й –“5”

Студенти: 22 чол.

“2” — 2

“3” – 3

“4” – 7

“5” – 10

Усього: 25 чол.

4. Повідомлення Д/З та інструктаж до його виконання .

Написати резюме на тему “My Native City”.

Практичні заняття в групі (Е)

Тип заняття: п рактичне заняття з використанням активних методів навчання (імітаційні, рольова гра).

Тема: “Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США”

Мета заняття: Узагальнити та систематизувати знання студентів про Україну, Великобританію, США. Виховати повагу до культури інших країн.

Завдання: 1. Розвивати творче мислення, навички усного мовлення. 2. Засвоєння студентами знань, умінь, які самостійно здобуті, в ході пізнавальної активної діяльності. 3. Формування ситуації (розуміння поставленого завдання). 4. Рішення ситуації. 5.Узагальнити і систематизувати навчальний матеріал за темою.

Обладнання: географічні карти, малюнки, підручники, відеофільм про Великобританію, костюми, музичні інструменти, флаги, Статуя Свободи.

Структура заняття: 1. Організаційний момент. (5 хв.). 2.Розподіл ролей, визначення функцій учасників. 3. Створення ситуацій гри.

4.Створення імітаційної моделі гри.

5.Процес гри.

6.Підведення підсумків гри.

7.Перегляд відеофільму.

8. Обговорення фільму.

9. Узагальнення і систематизація даної теми.

за допомогою тестових завдань.

10. Результати тестування, оцінювання.

11. Виділення переможців.

11. Творчі виступи студентів ( укр. та англ., пісні, танці).

12. Підведення підсумків.

Хід заняття:

INTERNATIONALFRIENDSHIP CLUB

(Клуб Інтернаціональної Дружби)

1. Організаційний момент:

— повідомлення теми, мети, завдань

Тема: Загальна характеристика географічних фактів, культури, преси, транспорту Великобританії, Америки та України.

Мета: узагальнити та удосконалити знання студентів про Великобританію, Америку та Україну.

— вступне слово викладача

Розподіл ролей: 1-а група студентів: 1. Президент України – В Ющенко. 2. Перекладач. 3. Прем’єр-міністр Великобританії Т. Блейєр. 4. Перекладач. 5. Президент США – Дж. Буш. 6. Перекладач. 2-а група студентів (19 чол.) – журналісти різнив періодичних видань України, Великобританії та Америки.

2. Створення ситуацій гри:

1-а ситуація: — виступ Президента – виступ перекладача – питання журналістів до Президента.

2- а ситуація: — виступ Президента – виступ перекладача – питання Президента до журналістів

4. Процес гри. Teacher 1: Good afternoon Ladies and GENTLEMEN! We are glad to see you in our International Friendship Club! Today we shall talk about the big countries in the world Ukraine, America and Great Britain.

Teacher: The Presidant of America G. O. Bush. ( звучить гімн Америки, заходить Президент, студенти встають і вітають).

Teacher : The Prime-Minister of Great Britain Tony Blair. (звучить гімн Великобританії, заходить Прем єр, студенти встають і вітають).

Teacher: You are welcome, the President of Ukraine Victor Yuschenko. (Звучить гімн України, Заходить Президент, студенти встають і вітають).

Teacher : Шановні журналісти, зараз перед вами виступить Президент України Віктор Ющенко. В його промові прозвучить інформація про одну із великих країн у Східній Європі.

В. Ющенко: Шановні журналісти! Я дуже радий і вдячний вам, що запросили мене на зустріч в Харкові. Ви млодь – Це майбутнє нашої країни.

Україна – це суверенна незалежна держава, яка має свою територію, органи влади, Парламент, гімн. Прапор і емблему. Україна розташована у південно – східній частині Центральної Європи, Вона межує з Росією, Білорусією, Польщею, Словенією, Венгрією та Румунією. Україна одна з величезних країн в Європі, як ви знаєте. Вона має населення 52 млн. людей. Україна має прекрасні чорноземи, красиву природу. Ви знаєте, що в Україні є такі річки як Дніпро, донець, Буг. Україну омивають Чорне та Азовське море. В Україні можна виділити такі великі міста як Харків, київ, Донецьк, Львів, Одеса та ін. Україна багата такими природними ресурсами як вугілля, залізо, свинець, руда, будівельні матеріали. Україна – це промислова і сільскогосподарська країна. Дякую за увагу!

Interpreter (перкладач): Ukraine is a sovereign state with its own territory, Its bodies of state power and government, nationalemblem? State flag and anthem. The country is situated in the south – eastern part of Central Europe. It borders on the Russian Federation, Byelorussian, Moldova, Poland, Slovakia, Hungary and Romania. Ukraine is one of the largestEuropean countries. It covers the area of 604.000 square kilometers. The population of Ukraine is 52 mln. people. Ukraine is considered a land of remarkable beauty. The dnipro is the main river in the country. There are the Bug, the Donets which provides Ukraine the water. Ukraine is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. Like any other country Ukraine has big cities: Kharkiv, kyiv, Donets, Lviv and Odessa. Ukraine is rich in coil, oil, iron, ore and building matrials. So, Ukraine is an industrial and agricultural country.

Teacher2: Thank you very much. Dear friends, you have an oppprtunity to ask some questions about Ukraine from Victor Andreevich.

Journalists (students) ask questions:

1. Newspaper “Financial Times”: Mr. President tell me please: Is Ukraine smaller than Great Britain?

Interpreter: - Україна менша ніж Великобританія?

V.A.: - Ні, Україна більша ніж Великобританія. Interpreter:- No, Ukraine is bigger than Great Britain.

2. Newspaper “ The Washingyon Post”: Is Ukraine bigger than Russia and USA? Interpreter: — Україна більша ніж Росія та Америка? V.A.: — Ні, Україна менша. Interpreter: — No, Ukraine is smaller.

3. Newspaper “Facts”: What is the population of Kyiv? Interpreter: — Яке населення Києва? V.A.: — Населення Києва 52 млн. Interpreter: — It is 2 mln. people.

4. Newspaper “The Times”: What is the longest river in Ukraine? Interpreter: — Яка найдовша річка в Україні? V.A.: — Дніпро. Воно має має довжину 2000км. Interpreter: — TheDnipro is the longest river. It is 2000km. long.

5. Newspaper “Today”: Do you like Kyiv? What can you say? Interpreter: — Вам подобається Харків? Що Ви можете сказати про наше місто? V.A.: — Так. Харків мені подобається. Я люблю приїжджати сюди. Харків – це науковий і культурний центр. Харків був столицею України до 1934року. Приємно бачити велику кількість молоді, яка навчається тут в учбових закладах. Interpreter: — Yes, I like Kharkiv. I like to come here and to see many young people learn at colleges and universities. Kharkiv is an industrial, scientific and cultural centre. As you know it was the capital till 1934.

Teacher: Thanks for your speech. Now we are going to listen to the speech of the Prime – Minister of Great Britain – Tony Blair.

T. Blair: I am very pleasant to be in Ukraine especially in Kharkiv. I would like to tell you some words about my country. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated to the west of the Continent of Europe. The total area of Great Britain is 244.00 square kilometers and its population is more than 58 million. The United Kingdom of Great Britain consists of four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. London is also the capital of the whole country. The United Kingdom is a constitutional monarchy. The British Isles are separated from Europe by the English Channel and the Strait of Dover. The surface of the country is mostly flat. There are no high mountains in it. The British Isles have many rivers, but they are not very long. Great Britain is rich in coal, iron and other natural resources. The biggest cities are London, Manchester, Liverpool and Glasgow.

Teacher : Thanks for your speech. And now journalists, I think, you have some questions for Prime – Minister.

1. Newspaper “The New York Times”: What is The highest point in Great Britain?

T. Bl.: — BenNevis is the highest in Scotland. It is 1.343m.

2. Newspaper “The Daily Telegraph”: What is the longest river in Great Britain? T. Bl.: — The Severn is the longest river (388 km.)

3. Newspaper “Kyivsky Vidomosty”: What is Great Britain washed by? T. Bl.: — The coasts of England are washed by the North SEA, The Irish Sea, the English Channel and the Strait of Dover.

4. Newspaper “Telenedelya”: Скажіть будь ласка, що означають літери ВВС, ITC? Interpreter: — What do the letters BBC, ITC stand for? T. Bl.: — Broadcasting in the United Kingdom is controlled by the British Broadcasting Corporation (BBC) and the Independent Television Commission (ITC). Interpreter: — БІ-БІ-СІ – Британська радіотелевізійна крпорація, знаходиться під контролем влади: веде передачі на всю країну і за її межами. “АЙ-ТІ-СІ” – Комісія незалежного телебачення (контролює незалежні канали. Створена в 1991 році.)

5. Newspaper “ USA Today”: What are the powers of the monarch in the UK? T. Bl.: — Queen Elizabeth 2 is the Head of State. The monarch reigns with the support of Parliament. The powers of the monarch are not defined precisely. Everything today is done in the Queens name. It is her government, her armed, forces, her law courts and so on. She appoints all the Ministers, including the Prime Minister.

6. Newspaper “ The Los Angeles Times”: Tony Blair, by the way, tell me piease What Houses does the British Parliament consist of?

T. Bl.: — The British Parliament consists of the House of Lords and the House of Commons and the Queen as its head.

Питання Прем єра до журналістів:

Tony Blair asks questions:

1. What is the population of England, Scotland, Wales and Northern Ireland? And their capitals?

1. The population of England is 47 mln. people (London).

2. The population of Scotland is 5 mln. people (Edinburgh).

3. The population of Wales is 3 mln. people (Cardiff).

4. The population of Northern Ireland is 1,5 mln. people (Belfast).

T. Bl.: What do you know about Oxford and Cambridge? Oxford and Cambridge are the oldest and most prestigious universities in Great Britain. They are often called collectively Oxbridge. Oxford is one of the oldest universities in Europe (12 th cent.). Cambridge University stated during the 13th century.

Teacher: Thanks for interesting speech and talk. Now applaud to the President of America George Bush.

G. Bush: — Good afternoon, dear Ukrainian students! I am the first time in Kharkiv. And I am very impressed of your city and people. My speech will be short. The USA is the fourth largest country in the world after Russia, Chine and Canada. It is situated on the North America continent is washed by two oceans: The Pacific and the Atlantic. The USA borders only two counties – Canada and Mexico. This great country has a lot of mountains, rivers, lakes. The main mountains are the Appalachian and the Cordeliers. The longest rivers are the Mississippi and the Missouri. America has fifty states and one Federal District of Colombia. The capital of the USA is Washington. The largest cities are new-York, San-Francisco, Los-Angeles, Chicago, Detroit and others. The USA is a country of highly developed industry and agriculture. It is one of the most beautiful and interesting countries in the world.

Thanks. Now your questions

1. Newspaper “The Times”: What is the population of America?

G. B.: The population of the USA is 260 mln. people. Native people the Indians-2% of other nations.

Newspaper “ Facts”: What is the most populated state? G. B.: It is California. It is population is about 25 mln. people. The capital of California is Sacramento.

3. Newspaper “The Day”: Please, tell us about New-York. G. B.: Oh! It is great. When people talk about New-York City they really think about the island of Manhattan. About 8 million people live in it, New-York is not only one city, but many cities and villages crowded together in one place.

4. Newspaper “The Washington Post”: What does the government consist of? G. B.: It has three branches-legislative, executive and judiciary. Congress, the legislative branch then the Senate and the House of Representatives.

5. Newspaper “ The Daily Telegraph”: Detroit is a major automobile manufacturing center, isn t it?

G. B.: Yes, it is. Its nickname the “ Motor City”. The famous Ford automobile was invented there.

Teacher: Thanks. And now questions for you, journalists.

G. B.: What are two biggest states in the USA? — Two biggest states are aaaaaaalaska and Texas, but the population of Alaska is a half mln.

G. B.: What does the word Texas mean? — The word Texas comes from the the Indian word meaning –friends.

G. B .: Who was the first president of the USA? -George Washington. He was elected in 1789. Thanks.

5. Підбиття підсумків гри.

Teacher: We are very thankful for our guests, their speech. Let s make a conclusion. You heard the interesting stories and answers about Ukraine, America and Great Britain.


6. Перегляд відеофільму про Великобританію.

Teacher: Now we would like you to watch a film about Great Britain. The first part is about London, its places of interest. Your task is to listen to it very attentively and be ready to answer the questions. The guests will ask you some questions about film.

The student answered more 4 questions will have a present from President.

Завдання для студентів:

1. Уважно подивитися фільм.

2. Звернути увагу на культуру, традиції британців.

7. Обговорення фільму.

Питання до студентів:

1. Who lived in Edinburgh Castle until 1603?

2. What is a kilt made from?

3. Whan does the Queen visit Edinburgh?

4. What is the main port for the islands?

5. What is the largest lake in England?

6. When are the Highland Games held?

8. Узагальнення і систематизація теми за допомогою тестових завдань.

1.Match the following English words with their Ukrainians equivalents.

1. capital a) гора

2. population b) влада

3. wash с) столиця

4. resources d) поверхня

5. lake e) населення

6. river f) омивати

7. industry g) річка

8. mountain h) правити

9. area i) промисловість

10. government j) незалежний

11. surface k) площа

12. state l) гімн

13. sovereign m) ресурси

14. anthem n) штат

rule o) озеро Score: 5

2.Full the table:

Country Size Population Rivers Washed by Mountains Cities
Ukraine

UK

England

Scotland

Wales

Northern

Ireland

USA

Score: 7

10. Повідомлення результатів тестування, оцінювання.

Teacher: А зараз ми повідомимо результати тесту. ( зачитує бали).

За результатами тесту, студенти які мають найвищий бал, будуть нагороджені путівками до Америки, Англії та столиці України-Київ, де зможете отримати безкоштовне навчання.

11. Нагорода переможців.

Переможці одержують сертифікат для навчання за кордоном.

Teacher 1: Для наших гостей студенти приготували концерт.

Звучать пісні:

1.“Зелений гай“

2. “ Beatles”

3. “Yesterday“

4. “Червона рута” ( виконують всі студенти).


12. Підбиття підсумків.

Заслухавши реферати, відповіді студентів, можна зробити такі висновки:

1. Студенти в повному обємі засвоїли тему «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США».

2. Володіють навичками усного мовлення на достатньому рівні.

3. Показали високий рівень уміння читати англійською мовою.

4. Студенти підготували цікаву і корисну інформацію про країни.

5. відповіді студентів побудовані логічно і обгрунтовано.

6. У цілому, мета заняття досягнута, тема «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія, США» засвоєна.

Недоліки:

1. Під час узагальнення навчального матеріалу деякі моменти про культурні особливості країн були мало розглянуті.

2. Учасники I групи менш активно брали участь в обговоренні фільму.

3. Під час спілкування менш уваги приділялось виправленню мовних помилок.

2.2 Перевірка якості знань студентів отриманих під час проведення практичного заняття з використанням активних методів навчання

Аналіз результатів експериментального дослідження практичного заняття з використанням активних методів навчання показав:

— ефективність активного методу навчання (імітаційний) у глибокому засвоєнні навчального матеріалу;

— стимулює інтерес до навчання;

— виявлення рівня якості знань у засвоєнні у даної теми, активності, самостійності студентів;

— активізацію пізнавальної діяльності студентів;

— формування мотивації обов’язку і відповідальності. Результати виставлених оцінок показали: показник абсолютної успішності -100%, якісної -76%.

Мета досліджуваного експерименту – виявити рівень якості знань студентів за темою «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка» та розвиток навичок усного мовлення. Практичне заняття проходило за таким планом.

1.Вступне слово викладача.

2.Формування ситуацій.

3.Розподіл ролей і визначення функцій різних посадових осіб.

4.Обговорення ситуацій.

5.Перегляд відеофільму.

6. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

7. Демонстрація творчих завдань.

8. Заключне слово викладача.

9. Визначення переможців і нагородження їх.

10.Підбиття підсумків.

Аналіз результатів проведення стандартного практичного заняття в групі «К»- показав:

— створення атмосфери взаєморозуміння;

— зацікавленість студентів у створення запитань;

— наявність середнього рівня самостійності;

— сформованість умінь і бажання працювати із різними джерелами інформації;

— максимальне залучення студентів у процес навчання.

Показник абсолютної успішності становить 92%, якісної 76%.

Відхилення успішності в гр… «Е» і «К».


Таблиця 1. Відхилення успішності студентів

Група Кількість студентів

Абсолютна

успішність

Якісна

успішність

Відхилення
Абсолютної успішності

Якісна

успішності

К О-11 25 92% 76% 8% 6%
Е О-212 25 100% 80%

Результати оцінок в групі О-12 (Е) спеціальності «Організація і управління на автомобільному транспорті» показали рівень якості знань студентів за темою «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка»: абсолютна успішність-100%, якісна-80%. Результати оцінок в групі О-11 (К) показали якості знань студентів за темою «Загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка»: абсолютна успішність-92%, якісна-76%. Відхилення абсолютної успішності-8%, а якісної-6%. Це можна пояснити, тим, що 2 студенти в групі К мають оцінку «незадовільно». Вони не засвоїли тему в повному обсязі, не орієнтуються у географічних фактах різних країн, а також не підготувались до семінару. А в групі О-12 (Е) всі студенти показали високий рівень засвоєння знань з даної теми і підготовленість до семінару з використанням активних методів навчання. Отже, ми спостерігаємо такі відхилення успішності студентів за однаковою темою.

Результати анкетування в двох групах О-11 і О-22 показали майже однаковий рівень засвоєння теми: загальна характеристика країн: Україна, Великобританія та Америка. Відхилення становили 1-2% як показано. По закінченню експерименту в групі К рівень кінцевих знань підвищився на 2%, а в групі Е на 3-4% у порівнянні з вихідним рівнем знань який представлений. Наочне уявлення абсолютних приростів рівня знань дозволяє зробити висновок про те, що в контрольній групі з підвищенням вихідного рівня приріст знань студентів підвищується.

Таким чином, при застосуванні практичного заняття з використанням традиційних методів навчання в групі з часом розумні студенти стають ще розумнішими, а не дуже розумні відстають все більше. В експериментальній групі абсолютні прирости знань практично залежать від вихідного рівня знань студентів.

Таким чином, різниця методики навчання позначається, насмперед, на сильніших студентах для активні методи навчання дають реальний шанс розвити творчу і самостійну діяльність студентів.

У 2 розділі магістерської роботи представлене практичне заняття активними методами навчання (імітаційні, рольова гра). Практичне заняття проводилось в Харківському автотранспортному технікумі.

Викладачем була розроблена методика проведення практичного заняття з імітаційним методом, рольова гра. Експеримент з використанням даної методики мав на меті узагальнити і систематизувати знання студентів за темою загальні характеристики країн: України, Великобританії, Америки у порівнянні із семінарським заняттям з традиційними методами навчання за тією ж темою. Для експерименту обрали 2 групи II курсу спеціальності організація перевезень і управління на автомобільному автотранспорті ”. Перевіряли рівень якості знань в контрольній (К) групі та експериментальній (Е). У групі К проводилось практичне заняття з традиційними методами навчання, а в групі Е практичне заняття з використанням активних методів навчання (імітаційні, рольова гра). Перед проведення семінарів в групах провели анкетування для визначення рівня підготовки студентів для засвоєння теми загальні характеристики країн: України, Великобританії, Америки. Результати анкетування показали вихідний рівень знань студентів з відхиленням в 1-2%.

У роботі представлені два методично розроблені практичні заняття: з традиційними методами навчання і активними методами(імітаційні, рольова гра) навчання.

Після проведення експерименту перевірили рівень якості знань студентів в обох групах. Результати оцінок показали, що в групі Е абсолютна успішність підвищилась на 8%, а якісна на 6% ніж в групі К.

Провели повторне анкетування в групах і виявили, що рівень знань в групі Е- підвищився на 2-3%, а в групі К на 1 %.

Отже, розроблена методика проведення практичне заняття з активними методами була направлена на формування і розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, умінь та навичок самостійної розумової (розвиток усного мовлення).

Отримані результати проведення практичне заняття з використанням активних методів навчання довели актуальність використання активних методів навчання, які призводять до продуктивної мислительної та практичної діяльності студентів в процесі закріплення навчального матеріалу.


Висновок

У даній курсовій роботі ми розглянули проблему впровадження активних методів навчання і правильного їх вживання в процесі навчання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.

У першому розділі ми вивчили і зробили аналіз психолого-педагогічної літератури за даною темою. Розглянули різні класифікації методів навчання. Охарактеризували активні методи навчання, які використовуються в процесі навчання.

У другому розділі розробили семінарське заняття із використанням активного методу (імітаційний, рольова гра) на занятті з англійської мови, що і було метою даної роботи.

Розвиток активних методів обумовлений такими, що виникають перед процесом навчання новими задачами: забезпечити формування і розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, умінь і навичок самостійної розумової праці. Виникнення нових завдань обумовлене бурхливим розвитком інформації. У століття бурхливих темпів зростання інформації їх необхідно постійно оновлювати, що може бути досягнуто шляхом самоосвіти, а це вимагає від людини пізнавальної активності і самостійності — якостей, що характеризують інтелектуальні здібності людини до навчання, які виявляються і розвиваються в діяльності. Відсутність умов для прояву цих якостей призводить до того, що вони не розвиваються. Ось чому, тільки широке використання активних методів, що спонукають до мислительної та практичної діяльності, розвиває такі важливі інтелектуальні якості людини, які забезпечують надалі його діяльне бажання в постійному оволодінні знаннями і застосуванні їх на практиці.

У результаті вивченого, ми прийшли до висновку, що застосування активних методів навчання дійсно приведе до продуктивної розумової і практичної діяльності студентів в процесі опануванням навчальним матеріалом.


Список використаної літератури

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі.-К., 1981. С.51.

2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми. – К.: Либідь, 1998.

3. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., 1977. С. 42.

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М: Просвещение, 1989.

5. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти.- К., 1997.

6. Ващенко Г. Загальні методи навчання.- К., 1997. С.103.

7. Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. — К.: Высшая школа, 1985.

8. Вітвицька С.С. «Основи педагогіки вищої школи». Методичний посібник для студентів магістратури. — Київ: Центр навчальної літератури 2003. —316с.

9. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.- К., 1997. С. 206.

10. Дидактика современной школы / Под. Ред. В.А. Онищука. К., 1987. С.175.

11. Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник/ за ред… В.І.Лозової. — Харків «ОВС» 2006 —496с.

12. Лозова В. І., Троцко Г. В., Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун- т ім Г. С. Сковороди.-2-е вид., випр.і доп. – Харків: “ОВС”, 2002.-400 с.

13. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка.- К., 1999. С. 176.

14. Нагаев В. М. Методика викладання у вищй школі: Навч. Посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007.-232 с.

15. Паламарчук В.Ф., Паламарчук В.И. Методи і прийоми навчання // Радянська школа. 1975. № 10. С. 11-20.

16. Педагогика / Под ред. П.Н. Груздева. М., 1940. С. 310-374.

17. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. М., 1983.

18. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 2 кн. М., 1999. Кн. 1. С. 470.

19. Смолкин А.И. Методы активного обучения.- М., 1991. С. 153.

20. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. — К.: Либідь, 2003.

еще рефераты
Еще работы по педагогике