Реферат: Формування самоосвітньої компетентності учнів

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

2009


На сторінках сучасної педагогічної преси все частіше звучить актуальне питання сьогодення: школа мало приділяє уваги формуванню самоосвітніх компетенцій:

· самостійна діяльність учнів щодо застосування отриманих знань, трансформацій їх в різні форми;

· самостійна діяльність учнів з визначення критеріїв оцінювання певних об’єктів;

· самостійне визначення об’єму, змісту завдання для опрацювання;

· самостійна діяльність щодо поповнення своїх знань з різних джерел;

· самостійна робота по знаходженню помилок, труднощів в процесі пізнавальної діяльності;

· самостійне закріплення знань.

Ми часто, а то і переважно даємо дітям готові знання (зараз Інтернет, букетики, готові твори і т.п.) Все це сприяє тому, що особистість мало розвивається, ми ж цьому мало приділяємо уваги, мало приділяємо уваги формуванню вмінь:

· аналізувати;

· зіставляти;

· робити свої висновки, які іноді збігаються із загальноприйнятими.

Аналіз спеціалістами зовнішнього тестування підтвердив це.

Сьогодення ставить перед нами завдання:

· підготувати школяра до дорослого життя, яке складається не із шкільних предметів;

· навчити дитину працювати з інформацією, довідковою, науковою літературою;

· знаходити в інформації відповіді на поставлені питання.

Ми ж сьогодні бачимо в школі:

· репродуктивне відтворення;

· повторення чужих думок;

· списування творів із посібників, яких багато;

· а часто зовсім не розуміння ні теми, ні основної думки інформації.

Проаналізувавши все це, ми прийшли до такої проблеми «Формування самоосвітньої компетентності учнів», вирішення якої намагаємося пройти в період 2006-2010 р.р.

ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Програма формування самоосвітньої компетентності учнів, використана нами з урахуванням рекомендацій психологів і педагогів, допоможе вчителеві створювати програмно-методичне забезпечення самоосвітньої діяльності на підставі порівняння результатів моніторингу з ідеальною моделлю підготовки учнів на кожному віковому етапі.

Мета даної програми — створення системи формування самоосвітньої компетентності учнів.

Завдання:

• ознайомлення учнів з поняттями: самоосвіта, загально навчальні вміння, вміння самоорганізації, навички загальної культури праці;

• формування мотивів самоосвіти;

• створення умов для розумового самовиховання учнів, їхньої самоосвіти;

• формування свідомого ставлення до навчання;

• створення умов для усвідомлення учнем ефективності своєї навчальної праці;

• ознайомлення учнів із методами та прийомами самоосвіти;

• ознайомлення з творчими та дослідницькими методами роботи;

•навчання створення індивідуальних програм самоосвіти.

Готовність до самоосвіти передбачає наявність в учнів:

• певного обсягу загальноосвітніх та політехнічних знань, що використовуються як основа, а часто й метод самоосвітньої пізнавальної діяльності;

• дієвих мотивів, що спонукають особистість до неперервної освіти;

• розвинутих навичок самостійного оволодіння знаннями та пізнавальними вміннями під час використання різноманітних джерел і в різних формах самоосвіти (читанні, слуханні, спостереженні, експерименті тощо);

•умінь розумової діяльності;

•умінь самоорганізації.

Компоненти готовності до самоосвіти покладено в основу створеної програми формування самоосвітньої компетентності.

Зміст «Програми формування самоосвітньої компетентності» у кожному класі є таким:

І. Організація навчальної праці

1.Уміння планувати свою діяльність. Уміння намітити мету, визначити завдання, шляхи та терміни роботи.

2.Уміння самоорганізації. Вміння знайти джерела інформації та організувати роботу з ними. Виконання домашніх завдань. Режим, система діяльності. Вміння зберігати час. Уміння готувати місце для занять.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

1.Уміння навчально-пізнавальної діяльності. (Загальнонавчальні вміння.) Універсальні здібності самостійного отримання, здобування та використання знань, умінь і навичок.

2.Уміння працювати з книжкою (читати, складати план, конспектувати тощо). Використання для самоосвіти радіо-, кіно-, телепрограм, різноманітних видів практичної діяльності: дослідів, експериментів, моделювання, відвідування виставок, музеїв, концертів, лекцій, вистав тощо. Комп'ютер у самостійному розвитку. Використання відеоматеріалів.

Література для самоосвіти, самовчителі.

3.Бібліотечно-бібліографічні вміння. Організація читання. Апарат книжки. Бібліотеки, їхній довідково-бібліографічний апарат. Види запису під час читання. Книжки та записи — подовження фізіологічних сховищ знань та досвіду.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

1.Розвиток усного мовлення. Вміння користуватися монологічною (оволодіння такими видами монологу: стисле повідомлення, розповідь, опис, характеристика тощо) та діалогічною (оволодіння такими функціональними типами діалогу: діалог етикетного характеру, діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін думками, повідомленнями) формами мовлення, складати розгорнуту характеристику на основі одного або кількох джерел знань, висловлювати свою точку зору та обстоювати її. Вміння дискутувати. Уміння сприймати на слух незнайомий текст, розуміти з одного прослуховування фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, основну думку висловлювання, зображувально-виразні засоби прослуханого твору. Оволодіння ораторською майстерністю.

2.Розвиток письмового мовлення. Практичне користування основними видами письмових робіт, ведення запису прочитаного, прослуханого у вигляді плану (простого, складного), тез, конспектів, анотацій, рецензій, відгуків тощо. Уміння письмово висловлювати свою точку зору та аргументовано доводити її.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності

1.Розвиток мисленевої діяльності. Поступове формування наочно-дієвого, наочно-образного та логічного мислення, загальнопізнавальних умінь. Загальні логічні інтелектуальні вміння: порівняння, встановлення зв'язків, визначення головного, абстрагування, систематизація, узагальнення тощо.

2. Творчі вміння, поняття про творчість, дослідницькі методи в навчанні, умови творчого розвитку. Розвиток дивергентного мислення.

V .Контрольно-оцінювальні вміння

1.Уміння самоконтролю. Здатність перевіряти правильність та міцність самостійного засвоєння теорій, практичних умінь, правильність результатів розв'язання задач.

2. Самооцінювання та взаємооцінювання засвоєння знань, умінь, навичок. Рефлексія.

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

1-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Уміти виконувати поради вчителя щодо підготовки робочого місця для заняття; вчитися тримати правильну поставу за робочим столом; учитися правильно користуватися письмовим приладдям: олівцем, ручкою, лінійкою тощо; вчитися розуміти навчальне завдання, яке ставить учитель; розрізняти основні елементи навчальної книжки, користуватися закладкою. Розуміти послідовність дій, запропонованих для індивідуального та колективного виконання навчальних завдань.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Мати уяву про навчальну книжку, підручник, їхню відмінність від інших книжок. Вчити правильно користуватися підручником. Під керівництвом учителя працювати над текстом підручника, звертатися до змісту, запитань, завдань, зразків.

Сприймати на слух невелику казку, розповідь, загадку, вірш; розповідати, про що слухали; розділяти прослуханий текст на речення; виділяти слова, що означають, про кого або про що йдеться.

Мати загальну уяву про бібліотеку, правила користування нею, про розташування книжок. Уміти дбайливо ставитися до книжки, правильно користуватися книжковими закладками; вчитися розрізняти основні елементи книжки: обкладинка, корінець, сторінка, ілюстрації; правильно називати дитячі книжки. Розрізняти книжки одного автора, правильно називати книжку (автор, назва), вчитися правильно ознайомлюватися з нею. Мати уяву про розташування книжок на абонементі, ознайомитися з читальним залом, з тематичними книжковими виставками, дитячою періодикою для молодшого шкільного віку.

III . Культура усного та письмового мовлення

Уміти відповідати на окремі запитання та на запитання, об'єднані однією темою; докладно, зв'язно переказувати зміст невеликого тексту; складати зв'язний текст на основі картинки (ілюстрації, кадру діафільму тощо) та запитань учителя.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності Виокремлювати в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; знаходити в двох об'єктах однакові, схожі та відмінні зовнішні ознаки; порівнювати групи предметів за однією суттєвою ознакою; помічати зміни в об'єктах, що підлягають спостереженню, за ознаками, на які вказує вчитель; робити з допомогою вчителя висновки-узагальнення після виконання навчального завдання.

V . Контрольно-оцінювальні вміння

Учитися перевіряти свою роботу за зразком; виявляти фактичну помилку під час порівняння результатів своєї роботи зі зразком; дотримуватися єдиних вимог до виконання письмових вправ; учитися правильно оцінювати свою роботу; оцінювати результати своєї діяльності за орієнтирами, на які вказує вчитель. Уміти висловлювати своє ставлення до особистих дій, подій, що відбуваються, оцінювати свій настрій.

2-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Правильно виконувати поради вчителя щодо підготовки робочого місця для занять у школі й дома; правильно користуватися письмовим приладдям; дотримуватися правильної постави за робочим столом; розуміти навчальне завдання; визначати послідовність дій під час виконання навчального завдання.

Дотримуватися режиму розумової праці під час виконання домашніх завдань; орієнтуватися в тривалості роботи.

Користуватися підручником (знайти потрібний за змістом матеріал, орієнтуватися в умовних позначках), дидактичним і роздатковим матеріалом, словниками.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Орієнтуватися в підручнику, працювати із заголовками, знаходити твори, назви навчальних текстів у змісті, на певній сторінці книжки; користуватися завданнями та запитаннями до тексту вправи, задачі; працювати за зразками, поданими в книжці.

Уміти сприймати на слух читання вчителем або учнями тексту, слухати радіопередачі та висловлювати своє судження про прослухане.

Орієнтуватися в порядку розташування книжок у бібліотеці, знаходити потрібну книжку, користуючись відкритим доступом, за рекомендованими списками або картотекою. Визначати орієнтовний зміст незнайомої книжки за її титульним аркушем, заголовками, передмовою. Вчитися записувати дані про книжку з титульного аркуша на каталогову картку. Вчитися самостійно визначати тему нескладних книжок, знаходити потрібну з них на полицях з допомогою бібліотекаря. Вчитися користуватися книжковими виставками і тематичними полицями, вибираючи книжку на потрібну тему. Ознайомитися з ілюстрованою картотекою для учнів 1—4-х класів, бібліотечним каталогом, дитячою періодикою, енциклопедіями, словниками тощо.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Уміти відповідати на окремі запитання та запитання, об'єднані однією темою; вміти самостійно формулювати запитання до картинки, речення, слова; вести простий діалог на основі картинки, кадру діафільму; докладно, виразно переказувати зміст навчального тексту, казки, байки, розповіді; передавати зміст ілюстрації до твору; намалювати словесно картинку до частини тексту; зв'язно передати зміст дитячої радіо- або телепередачі; переказати умову та хід розв'язання задачі. Визначати під час читання або слухання важливі за змістом слова; відтворювати послідовність подій та явищ, відображених у тексті.

Засвоювати основні види письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ тексту, складання розповіді. Правильно списувати текст, писати під диктовку, під керівництвом учителя писати за запитаннями переказ невеликого тексту; складати й записувати 2—З речення на певну тему.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності

Визначати в предметах ознаки та властивості, розрізняючи їх за значущістю (головні та другорядні); встановлювати тотожність, подібність та відмінність між кількома предметами; встановлювати логічну послідовність викладу подій; застосовувати деякі прийоми смислового заучування (встановлювати логічну та часову послідовність); логічно групувати об'єкти (за видовими та родовими ознаками, визначаючи «зайвий» серед 4—5 однорідних). Розуміти причинно-наслідкові відношення та залежності, усвідомлювати внутрішній зв'язок між явищами.

V . Контрольно-оцінювальні вміння

Перевіряти результати своєї роботи та роботи товариша за орієнтирами, запропонованими вчителем (алгоритмічний припис, словничок, зіставлення зі зразком тощо). Визначати своє ставлення до роботи. Порівнювати отримані результати з навчальними завданнями, з планами їх реалізації.

3-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Уміти самостійно готувати робоче місце; звично дотримуватися правильної постави; виконувати поради вчителя щодо спільної з однокласниками навчальної діяльності та дотримання гігієни навчальної праці; перевіряти роботу за зразком; планувати навчальні заняття в режимі дня.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Правильно, свідомо й виразно читати цілими реченнями; виділяти під час читання важливі за змістом слова.

Орієнтуватися в структурі підручника, самостійно ознайомитися зі змістом навчальних текстів, розбиратися в запитаннях до тексту, вправ, завдань; користуватися простими схемами, таблицями.

Слухати читання художніх та науково-популярних текстів, виокремлюючи основні смислові компоненти, послідовність та причинність подій у нескладній розповіді, казці; колективно під керівництвом учителя називати частини; складати план прочитаного.

Слухати дитячу радіопередачу, вчитися стисло передавати її зміст.

Дотримуватися правил користування бібліотекою; вміти розрізняти основні елементи книжки: обкладинка, корінець, сторінки, ілюстрації; вміти самостійно ознайомлюватися з дитячою книжкою, знаходити прізвище автора, назву твору, за ілюстраціями мати уяву про зміст книжки. Вчитися знаходити на абонементі книжку за автором, назвою, вчитися використовувати прочитане на уроці. Вести читацький щоденник під контролем учителя. Знати основні правила користування читальною залою, вміти користуватися книжковими виставками, ознайомлюватися з дитячою довідковою літературою (енциклопедією, словниками). Вчитися користуватися алфавітним каталогом та ілюстрованою картотекою для учнів 1—4-х класів. Читати рекомендовану літературу за списком, складеним учителем.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Уміти відповідати на запитання за текстом; відповідати на окремі зв'язні запитання з теми; вміти формулювати запитання до тексту; вести простий діалог на основі малюнка; докладно переказувати зміст прочитаного та прослуханого тексту, розповіді, казки, байки; переказувати навчальні тексти, зміст та хід розв'язання задачі; розповідати про свої спостереження за природою у зв'язку із завданням; зв'язно (за запитаннями вчителя) переказувати зміст фрагмента дитячої радіо- та телепередачі.

Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ тексту за готовим планом, складання розповіді. Вдосконалювати техніку зв'язного ритмічного письма, прискореного письма; правильно списувати текст із дошки та підручника; писати переказ тексту за колективно складеним або готовим планом; складати під керівництвом учителя й записувати невелику розповідь про дитячі ігри, на основі серії малюнків, дитячих теле- та радіопередач; вести записи в щоденниках спостережень.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності + Визначати основні смислові компоненти тексту, послідовність та причину подій у нескладній розповіді, казці; робити елементарний смисловий аналіз тексту. Формувати вміння синтезувати, абстрагувати та узагальнювати. Учити робити умовиводи на основі абстрактних посилань з опорою на наочні схеми та знакові приклади.

V . Контрольно-оцінювальні вміння

Учитися використовувати зразки, подані в підручниках, під час виконання роботи та контролю. Вміти оцінювати прослухане: радіопередачі, відповіді товариша (за змістом та виразністю мови) тощо. Вміти оцінювати та пояснювати свій настрій, бажання або небажання працювати, оцінювати свій інтерес до наступної діяльності, вміти аналізувати та оцінювати свої думки і дії.

4-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Звично виконувати основні правила гігієни навчальної праці; виконувати режим дня; розуміти навчальне завдання, яке ставить учитель, і діяти відповідно до нього. Вміти працювати самостійно та в парі з товаришем. Уміти самостійно готувати робоче місце.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Читати згідно з літературними нормами; користуватися різними видами читання: неперервним, вибірковим, коментованим; уміти самостійно готуватися до виразного читання проаналізованого в класі художнього або науково-популярного тексту.

Самостійно звертатися до запитань та завдань підручника, працювати із заголовками, словником, матеріалами додатків підручника; використовувати зразки, подані в підручниках, у процесі самостійної роботи; вчитися самостійно складати простий план, схеми, таблиці під час вивчення тексту підручника.

Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, засвоювати основні положення, подумки роблячи смисловий аналіз. Відтворювати основні смислові компоненти прослуханого в бесіді. Слухати товариша, піддаючи його розповідь простому аналізу. Слухати дитячу передачу, стисло відтворюючи її зміст.

Користуватися рекомендованими бібліографічними списками, картотеками, покажчиками, відкритим доступом до книжкових полиць, доступною довідковою літературою. Вчитися орієнтуватися в каталоговій картці, правильно записувати на каталогову картку дані про книжку, статтю з газети, журналу. Самостійно користуватися стендами та виставками у виборі книжок, з допомогою бібліотекаря знаходити потрібну книжку в алфавітному каталозі та систематичній картотеці для учнів даного віку. Знати основні розділи систематичного каталогу (в спрощеному варіанті). Самостійно обирати та читати дитячі книжки, дитячу періодику, використовувати розміщені там матеріали на уроках з усіх предметів.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання до тексту та з теми відповідно до їхнього характеру; ставити запитання до тексту підручника, розповіді вчителя, відповіді учня; вести нескладний діалог з теми на основі малюнків, ілюстрацій, діафільму; вчитися зв'язно відповідати за планом; самостійно створювати невелику розповідь; учитися стисло переказувати зміст прочитаного або прослуханого тексту; використовувати в переказі окремі образні слова й вирази, наукові терміни; створювати зв'язне висловлювання на основі тексту або ілюстрації, тексту і спостереження за природою.

Володіти основними видами письмових робіт: списуванням; записом під диктовку; переказом тексту за самостійно складеним планом; складанням розповіді з елементами опису, роздуму на основі прочитаного, діафільму, дитячої теле- або радіопередачі, фрагменту кінофільму; записами в читацькому щоденнику та щоденнику спостережень.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності

Визначати основні смислові компоненти, послідовність і причину подій у нескладній розповіді, казці тощо, робити елементарний смисловий аналіз тексту, розповіді вчителя, однокласника. Розділяти ціле на складові частини, виокремлювати родові й видові поняття. Порівнювати предмети, події між собою, виокремлюючи в них схожі та відмінні властивості. Формулювати загальні закони та правила на основі спостережень, окремих випадків прояву тих або інших властивостей, явищ тощо. Будувати елементарне доведення за заданою структурою і правилом. Розвивати здатність до узагальнення, абстракції, до оволодіння знаннями наукового, теоретичного характеру. Під час розв'язання пізнавальних завдань планувати свої дії, складати простий план дій для вирішення колективних завдань, перевіряти разом з товаришами результати роботи. Здійснювати частковий перенос відомих знань і способів дій у нову, нестандартну ситуацію.

V . Контрольно-оцінювальні вміння

Учитися постійно звертатися до підручника під час перевірки якості виконаного завдання. Давати оцінку прослуханій передачі, піддавати аналізу виступ товариша. Стисло передавати свої враження від переглянутого дитячого фільму, телепередачі, прослуханої радіопередачі. Зв'язно викладати послідовність своїх навчальних дій, оцінювати результати своєї навчальної праці. Володіти основними засобами різних форм контролю (самоконтроль, взаємоконтроль). Оцінювати свою навчальну діяльність та діяльність однокласників за поданим алгоритмом. Вносити необхідні зміни в послідовність та час виконання навчальних завдань.

5-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Звично виконувати правила гігієни розумової праці; самостійно складати режим навчальної праці з урахуванням ступеня труднощів, які виникають під час вивчення предметів; учитися визначати завдання навчальної роботи, планувати основні етапи її виконання; виконувати усні й письмові завдання найбільш раціональним способом; уміти працювати самостійно та в парі, групі учнів. Уміти керувати своєю поведінкою. За допомогою вчителя або бібліотекаря складати свій план читання.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Правильно, усвідомлено читати художні, науково-популярні та публіцистичні тексти. Свідомо користуватися засвоєними видами читання.

Користуватися простим планом, складати схеми, таблиці; оволодівати простими формами систематизації навчального матеріалу.

Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, відповіді учнів, визначаючи основні думки, їхній взаємозв'язок, логічну послідовність, мовне оформлення; відтворювати основні думки прослуханого в бесіді, зберігаючи за необхідності особливості стилю висловлювання. Слухати навчальні дитячі радіопередачі, використовувати їх зміст у навчальній роботі.

Добирати книжки до теми, користуючись бібліотечним каталогом, анотаціями в каталогових картках, виставками, покласними списками рекомендованої літератури, тематичними та анотованими картотеками, відкритим доступом до книжок. Орієнтуватися в структурі книжки, використовувати знання про структуру книжки під час її вибору та роботи з нею. Знати основні відомості про алфавітний та систематичний каталоги. Використовувати з тією ж метою елементи оформлення книжки (фотографії, креслення, мали, рисунки, малюнки, таблиці тощо).

Складати свій каталог прочитаних книг, правильно записувати основні дані про книжку на каталогову картку до своєї картотеки прочитаних книг, учитися робити бібліографічний опис книжки, статті з журналу, газети. Користуватися читальним залом бібліотеки: довідковою літературою для певного віку (енциклопедіями, словниками, довідниками). Читати періодичну пресу, вміти знайти потрібний журнал або газету, використовувати матеріал на уроці та в позаурочній роботі. Знати про призначення міжбібліотечного абонемента (МБА).

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання різного характеру (на відтворення, творче осмислення, на застосування); вчитися ставити різні за характером запитання до тексту, розповіді вчителя, відповіді учня; вести діалог на основі вивчення матеріалу нескладних навчальних тем з використанням засобів наочності або без них; за планом переказувати детально, стисло або вибірково зміст навчальних текстів, уривка з художнього фільму, фрагмента з телепередач, дитячих кінофільмів, кіно- або відеофільмів; давати зв'язні висловлювання, різні за типами мови (розповідь, опис, роздум).

Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, переказ, твір, запис у щоденнику, відгук. Писати твір з елементами розповіді, опису, роздуму на задану тему на основі прочитаного, дитячої теле- або радіопередачі, кінофільму; писати відгук на прочитану книжку, переглянуту виставу, передачу, прослуханий музичний твір тощо.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності

Під керівництвом учителя вчитися визначати головне в текстах різного характеру та призначення, працювати з поняттями, визначаючи істотні та другорядні ознаки предметів; використовувати прийом порівняння на однотипному матеріалі, вчитися різних видів порівняння, вдосконалювати вміння емпіричного та елементарного теоретичного порівняння під час вирішення пізнавальних завдань, у різних видах ігор тощо; систематизувати матеріал на основі встановлення при-чинно-наслідкових, часових, просторових зв'язків, елементарної логічної послідовності. Вчитися формулювати найпростіші теоретичні узагальнення. Вдосконалювати досвід доведення, ознайомлюватися з непрямими формами доведень, застосовувати доведення за аналогією, вчитися будувати індуктивно-дедуктивні доведення. Розвивати самостійне творче мислення, вчити бачити предмет, об'єкт у різних ракурсах, бачити нові функції та структуру об'єкта, вчити висловлювати гіпотези, обґрунтовувати їх. Розвивати відтворювальну уяву та асоціативне мислення.

V . Контрольно-оцінювальні вміння

Перевіряти виконану роботу (свою й товариша) та оцінювати її якість відповідно до встановлених вимог. Аналізувати та рецензувати відповіді учнів за певним планом.

Учитися слухати та виправляти свою мову. Вміти зіставляти свою оцінку з оцінками вчителя або однокласників, коригувати її за необхідності. Вдосконалення самопізнання, розвиток самосвідомості.

6-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Звично дотримуватися правил гігієни навчальної праці, використовувати час відповідно до самостійно складеного режиму дня; аналітично сприймати зміст навчальних завдань, поставлених учителем; самостійно визначати окремі навчальні завдання; визначати найраціональнішу послідовність дій з індивідуального та колективного виконання навчального завдання; планувати свою діяльність під час виконання конкретних навчальних завдань; застосовувати найраціональніші способи виконання завдань.

Самостійно відвідувати бібліотеку, знати правила користування нею.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Під час читання в нормальному темпі текстів (художніх, науково-популярних, публіцистичних) сприймати всю головну інформацію; вдосконалювати основні види читання (суцільне, вибіркове, за ролями, ланцюжком тощо), користуватися аналітичним та пояснювальним читанням.

Учитися самостійно працювати з позатекстовими матеріалами за завданнями, запитаннями підручника, використовувати таблиці, схеми для систематизації знань з теми.

Слухати читання, розповідь, пояснення вчителя, відповіді учнів, визначаючи основні думки, фіксуючи їх у вигляді плану; визначати стилі тексту, що звучить; слухати навчальні передачі по радіо, порівнюючи їх зміст з досліджуваним матеріалом.

Добирати додаткову літературу до уроків, необхідну літературу для позакласних заходів; збирати поточний матеріал до певних тем. Орієнтуватися в каталоговій картці, правильно записувати на картку потрібну книжку, статтю з газети або журналу. Вміти визначати зміст книжки за анотацією, передмовою, післямовою. Розрізняти типи та види книжок. Уміти самостійно вибрати книжку на задану тему, орієнтуватися у відкритому доступі до бібліотеки. Читати в читальному залі бібліотеки: орієнтуватися в побудові дитячої енциклопедії, енциклопедичних та інших словників, довідників для даного віку. Читати періодичну пресу, вміти самостійно знайти потрібну інформацію, користуючись читальним залом, використовувати її на уроці та в позаурочній роботі.

Учитися користуватися рекомендаційною бібліографією, читати за списком літератури, складеним для певного віку, та самостійно.

Уміти користуватися алфавітним каталогом, продовжувати користуватися систематичним каталогом для учнів 5—6-х класів. Володіти простим бібліографічним описом книжки, статті з журналу або газети. Складати анотовані картотеки.

За необхідності користуватися МБА. Використовувати інформацію з прочитаних книг, періодики на уроці та в позаурочній діяльності. Формулювати різні проблеми на основі аналізу однієї й тієї ж інформації.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Розрізняти характер запитань і відповідати згідно з ними; ставити різноманітні за характером запитання до тексту підручника (репродуктивні, продуктивні), пояснення вчителя, відповіді учня; вести діалог на матеріалі різних навчальних і вільних тем; удосконалювати вміння переказувати за планом (стисло, вибірково) зміст навчальних текстів, уривків із художніх творів, навчальних радіо- та телепередач, фрагментів кінофільмів; створювати зв'язні висловлювання (різні за стилем, типом мовлення, композицією) на основі порівняння фактів, явищ.

Володіти основними видами письмових робіт. Уміти переказувати текст за простим або складним самостійно складеним планом, писати твір з елементами опису, роздуму за готовим планом; писати допис до газети.

Встановлювати асоціативні та практично доцільні зв'язки між отриманими інформаційними повідомленнями.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності

Учити визначати головне в прочитаному, розбиратися в змісті та структурі визначення поняття; аналізувати суть явищ, подій, визначати й аналізувати причинно-наслідкові зв'язки; порівнювати на основі різноманітних джерел, табличних даних, діаграм; здійснювати аналіз та порівняння навчального матеріалу на основі готових логічних схем. Порівнювати способи роботи вчителя та однокласників, результати власної самостійної діяльності. Вчитися робити висновки про головну думку осмисленої інформації. Вчитися читати нескладні схеми, таблиці, діаграми, графіки, кодувати отриману інформацію у вигляді плану, опорної схеми, таблиці. Вміти користуватися опорними схемами, конспектами. Ввести поняття абстрактного, вдосконалювати вміння та навички емпіричної конкретизації, оволодівати вмінням простої теоретичної конкретизації. Розвивати активне, самостійне, творче мислення, здатність абстрагувати й узагальнювати, розмірковувати, робити висновки, доводити. Вчитися самостійно ставити запитання, бачити предмет з різних точок зору, будувати план розв'язання існуючої проблеми. Переносити вміння на інші предмети.

V . Контрольно-оцінювальні вміння

Аналізувати відповіді учнів за певним планом; слухати й коригувати свою мову та мовлення. Контролювати виконання завдань за зразком, ходом виконання, результатом. Критично осмислювати та оцінювати своє місце в колі ровесників, людей, що оточують учня.

7-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Самостійно визначати навчальні завдання; планувати навчальні операції; свідомо обирати найраціональніші способи навчальних дій та рівень виконання домашніх завдань; оволодівати вмінням організовувати свою роботу. Активно брати участь у колективній пізнавальній діяльності як на уроці, так і поза ним. Визначати найраціональнішу послідовність та обсяг виконання домашньої навчальної роботи в режимі дня.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації.

Користуватися засвоєними видами читання (неперервним, вибірковим, коментованим, аналітичним, пояснювальним, орфографічним, орфоепічним тощо). Удосконалювати вміння визначати основну думку, поняття в навчальній темі, засвоювати її зміст; користуватися планами як засобом систематизації знань з теми; самостійно працювати з позатекстовими матеріалами за запитаннями, завданнями підручника; вчитися робити висновки теми. Вміння працювати зі складним текстом: визначати в ньому основні структурні елементи знань; використовувати в роботі з кожним із структурних компонентів тексту відповідні плани узагальненого характеру; переконструйовувати текст у процесі підготовки відповіді під час конспектування прочитаного відповідно до плану узагальненого характеру. Розвивати вміння читати мовчки, читати незнайомий текст із належною швидкістю й розуміти після одного прочитування фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, основну думку, зображувально-виразні засоби прочитаного твору (тексту).

Використовувати форму простого та складного плану для передачі змісту прослуханого тексту, пояснення вчителя, повідомлення учнів. Розрізняти стилі й типи мовлення в текстах, що звучать. Слухати навчальні та юнацькі передачі, аудіозаписи, дивитися відеозаписи, використовувати їхній зміст у навчальному процесі.

Працювати з довідковим апаратом книжки, зведеним алфавітним покажчиком до збірників творів; володіти технікою роботи з довідковими виданнями різних типів: словниками, довідниками, енциклопедіями універсального й галузевого змісту; вміти користуватися систематичним каталогом, систематичною картотекою газетно-журнальних статей; уміти робити виписки з газет і журналів, систематизувати їх, правильно оформляти й використовувати в навчальній діяльності; володіти навичками роботи з суспільно-політичною, науково-популярною й публіцистичною літературою, періодичними виданнями.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання творчого характеру, вести діалог з метою закріплення вивченої навчальної теми; будувати повідомлення на основі типового плану; складати зв'язні тексти на зразок індивідуальної або порівняльної характеристики; будувати відповідь з використанням навчальних радіо-, відео — та телепередач.

Володіти основними видами письмових робіт: списування, запис під диктовку, написання переказу тексту за простим або складним планом; писати твір (твір-роздум, твір з елементами опису на основі прочитаного, теле-, відео- або радіопередачі, кінофільму, екскурсії); допис у газету, відгук на прочитану книгу.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності

Удосконалювати вміння визначати головне, продовжувати формування елементарного теоретичного аналізу різноманітної інформації; вчитися кодувати отриману інформацію у вигляді схеми, таблиці, діаграми, графіка, опорного конспекту; вчитися читати опорні схеми; використовувати порівняння з метою знаходження загального та особливого в подіях, процесах, явищах; здійснювати порівняння на основі текстів та ілюстрацій, карт, таблиць; створювати нескладні порівняльні характеристики. Порівнювати навчальну інформацію, отриману з різних джерел інформації: текстів, ТЗН, схем, таблиць тощо. Вчитися формулювати проблемні запитання до прочитаного тексту, пояснення вчителя, відповіді учнів. Узагальнювати фактичний матеріал, учитися складати план узагальнення, узагальнюючі таблиці за двома ознаками на встановлення міжпредметних зв'язків, робити висновки. Розвивати поняття абстрактного та конкретного, вдосконалювати навички емпіричної конкретизації. Вдосконалювати досвід індуктивно-дедуктивного доведення та доведення за аналогією. Вчитися доводити від протилежного. Висловлювати свою обґрунтовану гіпотезу, самостійно будувати план розв'язання проблемних завдань.

V . Контрольно-оцінювальні вміння

Оволодівати різними формами контролю. Перевіряти результати вирішення проблеми за узагальненими зразками. Аналізувати відповіді учнів відповідно до усталеної схеми аналізу. Вміти давати оцінку своїм знанням, вчинкам, діям. Оцінювати свій настрій, свої бажання, прагнення.

8-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Самостійно визначати завдання наступної навчальної діяльності, планувати її; оволодівати продуктивними способами навчання; вчитися планувати роботу з самоосвіти. Вміти правильно облаштовувати робоче місце, знаходити час для виконання навчальної роботи, звертатися під час пошуку нових знань до різноманітних джерел інформації, зокрема й комп'ютерних. Самостійно проектувати стратегічну лінію самонавчання.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Володіти сформованою технікою читання; вилучати з тексту всю необхідну інформацію; фіксувати увагу на змісті та літературній формі тексту.

Уміти користуватися простим, складним та цитатним планами, виконувати завдання на рівні перетворювального відтворення (переконструювати текст у процесі підготовки відповіді під час конспектування матеріалу); виконувати завдання на знаходження міжпредметних зв'язків; використовувати таблиці, схеми, графіки для систематизації знань.

Учитися вести записи (у довільній формі) основного змісту в процесі прослуховування, пояснення вчителя, повідомлення учнів, аналізувати прослуханий текст за змістом та формою. З навчальною та самоосвітньою метою використовувати цикли радіопередач, телелекцій, відеолекцій, магнітофонних записів тощо.

Уміти працювати з бібліографічним апаратом бібліотеки, різними джерелами бібліографічної інформації; вміти використовувати коментарі: авторські, перекладача, редактора, підтекстові, в кінці книжки; застосовувати довідковий апарат книжки; вміти працювати з літературою з питань науки, техніки та мистецтва; готувати доповіді та виступати з ними перед однокласниками; робити нотатки, вміти використовувати різні способи цитування; самостійно складати список літератури для індивідуального плану навчання. Регулярно працювати з періодичними виданнями, адресованими учням старшого шкільного віку.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання відповідно до їхнього характеру, вміти самостійно формулювати запитання творчого характеру; вчитися вести діалог з метою отримання нової інформації; зв'язно викладати матеріал міжпредметного характеру з різних джерел (текст, таблиці, графіки, кінофрагменти; використовувати під час відповіді ілюстративний матеріал; складати характеристики (індивідуальні, порівняльні, групові), керуючись типовими схемами, планами. Брати участь у дискусіях, аргументувати свою позицію з посиланням на джерела.

Володіти основними видами письмових робіт: писати текст під диктування, переказувати текст, писати твори певних видів на основі самостійно складеного плану, використовуючи рекомендовану літературу; давати рецензію на відповідь учня, передавати зміст навчального тексту у вигляді плану.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності

Аналізувати навчальну інформацію вербального, практичного та аудіовізуального характеру емпіричного й теоретичного рівнів. Уміти визначати головне в тексті, працювати з основними поняттями теми; виявляти логічну схему окремих текстів; знаходити міжпредметні зв'язки. Вчитися застосовувати прийоми проблемного аналізу інформації. Розвивати самостійне творче мислення, вчити самостійно порівнювати різноманітні об'єкти, знаходити в них подібне й відмінне, порівнювати інформацію більш широкого обсягу, вчитися складати план і правила порівняння в парній і самостійній роботі.

Робити узагальнення й висновки, застосовувати різні узагальнення для осмислення й систематизації знань, використовувати різні засоби для узагальнення матеріалу, узагальнювати інформацію більш широкого обсягу, складати узагальнювальні характеристики, будувати схеми, таблиці тощо; здійснювати частково-пошукову діяльність під час виконання навчальних завдань; розуміти завдання в різноманітних формулюваннях і контекстах. На основі планів, схем, таблиць, графіків тощо реконструювати інформацію.

Удосконалювати вміння спостерігати. Розвивати вміння здійснювати індуктивно-дедуктивні доведення й доведення за аналогією, ознайомлюватися з дедуктивними способами доведення та спростовування. Використовувати метод винятку. Вчити самостійно будувати гіпотези і план розв'язання проблеми, формулювати аналогічні проблеми. Порівнювати різні шляхи їх вирішення. Здійснювати перенесення знань і прийомів роботи на вирішення нових проблем.

V . Контрольно-оцінювальні вміння

Аналізувати та оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність та діяльність однокласників. Володіти різними засобами самоконтролю з урахуванням специфіки досліджуваного предмета. На основі аналізу складати план корекції знань шляхом самостійної роботи з різноманітними джерелами інформації.

9-й КЛАС

І. Організація навчальної праці

Шанувати навчальну та самоосвітню діяльність з урахуванням рекомендацій учителя, класного керівника, психолога та на основі аналізу своїх умінь і навичок визначати й аналізувати засоби досягнення мети. Брати активну участь в організації колективної пізнавальної діяльності.

Ставити загальні та часткові завдання самоосвітньої діяльності. Адаптувати основні правила навчальної праці під свої індивідуальні особливості. Вносити необхідні зміни в зміст, обсяг навчального завдання, в послідовність та час його виконання.

ІІ. Робота з книжкою та іншими джерелами інформації

Володіти всіма видами навчального читання; вдосконалювати техніку вилучення інформації з тексту, введення нової інформації в ту, яку учень уже має.

Самостійно засвоювати нескладні навчальні теми; передавати зміст навчального матеріалу в графічній формі та інших формах згортання інформації.

Слухати лекцію, доповідь з опорою на план або без нього; поєднувати сприйняття змісту лекції, доповіді з записами основних положень у вигляді плану, тез або конспекту; відтворювати основні думки прослуханого у вигляді рецензії, аналітично сприймати зміст і літературну форму своєї мови; регулярно звертатися до ТЗН, використовуючи їхній зміст у навчальному процесі. Вчитися здобувати інформацію з різноманітних джерел.

Учитися працювати з критичною літературою, складати план, тези, конспект, виписки, робити вирізки з газет і журналів, правильно оформляти, систематизувати та зберігати їх. Знаходити критичну літературу в каталогах, картотеці. Систематично використовувати науково-популярну літературу, звертатися до довідкової науково-технічної літератури. Вдосконалювати методи роботи з періодичними виданнями. Поширювати свої знання на основі самостійно складеного індивідуального плану читання.

Уміти писати рецензію або відгук на прочитану книгу; готувати реферат на різні теми за одним-двома джерелами; вміти опрацьовувати різноманітні джерела інформації, зіставляти її; готувати стислу доповідь за планом і виступати з нею; володіти навичками роботи з електронним каталогом; складати план виступу, повідомлення, пропонувати форму його викладу, адекватну змістові.

ІІІ. Культура усного та письмового мовлення

Відповідати на запитання відповідно до їхнього характеру та призначення; вести діалог з метою отримання, уточнення, систематизації інформації; зв'язно викладати міжпредметний матеріал з кількох джерел за самостійно складеним планом; користуватися згорнутими формами відповіді (план, тези, таблиці, графіки); будувати роздум за планом або за аналогією; складати розгорнуту характеристику на основі кількох джерел знань, складати рецензії та анонси інформаційних повідомлень. Викладати «наскрізні» запитання теми, розділу.

Практично використовувати основні види письмових робіт: списування, виписки цитат, запис під диктовку, переказ, твір, план, тези, конспект, відгук, рецензія, допис, автобіографія тощо. Вміти складати анотацію прочитаної книжки, дайджести. Вести записи в процесі пояснення, користуватися необхідним скороченням слів у робочих записах.

Встановлювати асоціативні та практично доцільні зв'язки між отриманими інформаційними повідомленнями.

IV . Сформованість операцій розумової діяльності

Формувати вміння структурно-генетичного аналізу та синтезу. Вдосконалювати вміння цілісного аналізу в єдності змісту та форми. Користуватися набутими вміннями визначати головне для побудови системи понять і згортання інформації за допомогою схем, таблиць, алгоритмів тощо. Оволодівати методом аналогії. Розвивати асоціативне мислення.

Учитися порівнювати декілька навчальних тем, взаємозв'язки, загальнонавчальні методи роботи тощо. Робити висновки з порівняння, давати оцінку. Виконувати завдання відтворювально-творчого характеру; засвоювати розв'язання окремих видів пошукових завдань, виконувати проблемні завдання порівняльно-узагальнювального типу на нескладному навчальному матеріалі; користуватися сформованим прийомом визначення головного; самостійно складати логічні схеми типових відповідей; уміти узагальнювати, систематизувати навчальний матеріал у межах навчальної теми.

Формулювати гіпотези на основі спостережень, дослідів, зіставлення текстів; зв'язно викладати міжпредметний матеріал з декількох джерел. Уміти аргументувати, робити глибокі висновки. Розвивати критичність мислення. На основі спостережень, аналізу різноманітної інформації, досліджень формулювати гіпотезу, обґрунтовувати її, доводити та перевіряти.

V .Контрольно-оцінювальні вміння

Самостійно оцінювати свою навчальну діяльність через порівняння з діяльністю інших учнів, з особистою діяльністю в минулому, з чинними нормами. Здійснювати самоконтроль та давати оцінку своєї навчальної й самоосвітньої діяльності. Визначати проблеми своєї навчальної діяльності та встановлювати їхні причини, вносити необхідні зміни, коригувати діяльність.

Оцінювати діяльність однокласників шляхом порівняння з чинними нормами, з їхньою діяльністю в минулому.

План роботи над проектом:

«Формування самоосвітньої компетентності учнів »

Місія проекту: створити колектив однодумців, об’єднаних ідеєю «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

1. Підготовчий етап.

ІІ семестр 2005-2006 н.р. Визначення теми і мети проекту

2. Планування: І семестр 2006-2007 н.р.

· вивчення джерел;

· вивчення засобів збору;

· методів аналізу інформації;

· вибір засобів представлення результатів

· вироблення критеріїв оцінки результату і процесу.

3. Збір матеріалу:2007-2010 н.р.

· робота з літературою – експеримент;

· спостереження;

· анкетування

4. Аналіз. ІІ семестр 2009-2010 н.р.

· узагальнення зібраних матеріалів;

· формування висновків.

5. Подання і оцінювання результатів ІІ семестр 2009-2010 н.р.

6. Презентація проекту. Травень 2010 р. Публічний захист проекту (педагогічні читання) на основі моніторингу навчальних досягнень учнів.

Людина вчиться сама,

а не разом з іншими.

Щоб виконати це завдання методичною радою школи розроблено проект формування самоосвітньої компетентності учнів.

Термін проекту: 2006-2010 р.р.

Мета проекту:

1. Розвивати у школярів:

· самостійність;

· здатність до самоорганізації;

· саморозвитку;

· самовиховання;

· самоосвіти.

2. Прищепити учням навички:

· готовності до співробітництва;

· толерантності;

· емпатії.

3. Творчість учнів.

Забезпечити особистісно орієнтований підхід до зростання професійної майстерності учителя:

· методом діагностування виявити приховані здібності учителя;

· допомогти учителеві повірити в свої можливості;

· розвивати індивідуальні здібності вчителя;

· допомогти вчителеві реалізувати свої позитивні риси, спрямувати їх на досягнення поставленої мети.

Завдання проекту:

· Ознайомити учнів з поняттями: самоосвіта, загально навчальні вміння, вміння самоорганізації, навички загальної культури праці;

· сформувати мотиви самоосвіти;

· створити умови для розумового самовиховання учнів, їхньої самоосвіти;

· сформувати свідоме ставлення до навчання;

· створити умови для усвідомлення учнем ефективності своєї навчальної праці;

· ознайомити учнів з методами та прийомами самоосвіти;

· ознайомити учнів з творчими та дослідницькими методами роботи;

· вчити учнів створювати індивідуальні програми самоосвіти.

· Сформувати колектив однодумців;

· Виявити вчителів, які творчо втілюють даний проект у своїй праці;

· Створити умови для розвитку творчого потенціалу вчителя, прагнення перетворитися із носія готових знань на ініціатора пізнавальної діяльності учнів;

· Підтримувати і стимулювати учителів, які втілюють ідею в життя;

· Удосконалювати і відпрацьовувати ефективні методики і прогресивні технології навчання;

· Виконати соціальний захист держави: підготувати вчителя, який відповідає сучасним вимогам;

· Допомогти учителям робити моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів, їх самоосвітніх компетенцій.

Створити педагогічний союз учителів і батьків:

· Усвідомити педагогічну мету взаємодії, враховуючи особливості школи;

· Максимально зблизити сім’ю та школу на основі партнерства, співробітництва, взаємоспілкування, взаємопорозуміння, взаємодопомоги;

· Удосконалити систему взаємодії педколективу з батьками;

· Дати батькам знання педагогіки та психології виховання, що зумовить підвищення педагогічної грамотності батьків;

· Пропагувати кращий досвід виховання дітей у сім’ї;

· Організація заходів, які допоможуть батькам оволодіти системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

· Впроваджувати форми роботи з сім’єю, які сприятимуть гуманізації взаємин «педагоги — батьки»;

· Шляхом анкетування, співбесід, спостереження пізнати кожну дитину, виявити комфортність проживання її в сім’ї.

І. Підготовчий етап. ІІ семестр 2005-2006 н.р.

ІІ. Планування. І семестр 2006-2007 н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Дата

Форма проведення

Хто відпов.

Узагальнення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи.

Дослідити реальний рівень професійної майстерності, потреб та інтересів усього колективу та кожного учителя зокрема:

· Аналіз роботи школи за рік;

· Вивчення рівня навчальних досягнень школярів;

· Вивчення професійного рівня вчителів.

1) Тести:

· Ініціативність, здатність до організаторської діяльності;

· Комунікативність та стиль спілкування з учнями;

· Креативність, творчий потенціал вчителя.

2) Діагностична анкета:

· Діагностика рівня саморозвитку педагога;

· Анкетування «проектно-технологічна діяльність для вас».

Виявлення проблеми школи

Ознайомити педколектив з досягненнями психолого-педагогічної науки, з новими педагогічними технологіями.

Ознайомити всіх членів колективу з пропонованими варіантами проблем, вибір проблеми для педагогічного колективу.

Обговорити загально шкільну проблему на профспілкових зборах.

Провести засідання круглого столу з метою вивчення рівня опрацювання обраної проблеми «Формування самоосвітньої компетентності учнів» в науково-педагогічній літературі.

Створити ініціативну творчу групу вчителів з метою планування системи заходів, спрямованих на вирішення проблеми «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

Скласти план роботи над проектом «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

Розподілити обов’язки між членами колективу щодо виконання плану проекту «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

Серпень 2006р.

Серпень 2006р.

Вересень 2006р.

Жовтень 2006р.

Листопад 2006р.

Травень 2006р.

Вересень 2006р.

Травень 2006р.

Вересень 2006

Жовтень 2006р.

Вересень 2006р.

Вересень 2006р.

педрада

моніторинг

моніторинг

тестування

Діагност. анкета

анкета

моніторинг

пед. читання

педрада

Круглий стіл

Наказ

План роботи

д/ш

д/ш

здш

здш

здш

здш

здш

д/ш

здш

д/ш

здш

протокол

Накази по школі

Опрацювання досліджень (метод. нарада)

Обробка результатів

(метод. нарада)

педрада

список літератури

«ФСКУ»

протокол

Наказ

план

ІІІ. Впровадження проекту. 2007-2010 р.р.

п/п

Зміст роботи

Дата

Форма проведення

Хто відп.

Узагальнення

1.

2.

Сформувати проектну культуру вчителя:

1. Створити умови для чіткого усвідомлення вчителем своєї ролі в навчально-виховному процесі, а для цього розглянути питання: Умови формування педагогічної майстерності вчителя.

2.Створити умови для переосмислення вчителями існуючих стереотипів носія і передавача знань, а для цього ознайомити учителів із стереотипами у свідомості, забезпечити учителів узагальнюючою таблицею «Стереотипи у свідомості вчителя та етичні установки щодо їх подолання».

3. Створити умови для проектної діяльності учителя, а для цього провести:

Психолого-педагогічні семінари

І.

1) Об’єктивні та суб’єктивні передумови необхідності оволодіти вчителям навичками проектно-технологічної діяльності.

2) Самостійна робота і її роль.

ІІ.

1) Проектно-технологічна діяльність учителя: досвід та перспективи.

2)Технолого-педагогічний супровід самоосвітньої діяльності учнів.

3) Структура проектно-технологічної діяльності вчителя.

4) Методичний супровід діагностики

5) Моніторинг педагогічної ситуації в навчальному закладі

6) Створення педагогічного проекту.

7) Методичний супровід моніторингу ефективності проекту.

Методичні об єднання

1. Понятійний апарат з проблеми проекту «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

2. Аналіз сучасних освітніх технологій як об’єктів педагогічного проектування.

3. Методологічна схема педагогічного проектування «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

4. Розробки педагогічного проекту, виходячи з проблеми «Формування самоосвітньої компетентності учнів».

5. Методичний фестиваль.

Створити умови для психологічної взаємодії як процесу взаємовпливу суб’єктів педагогічного процесу, а для цього:

Провести тренінгові заняття по програмі «Формування професійної культури вчителя».

Мета тренінгу: використання наукових і практичних форм, методів, засобів для створення умов професійному зростанню і самовдосконаленню педагога, формуванню і розвитку професійних якостей, спрямованих на активне засвоєння і впровадження в педагогічну практику здобутих знань, умінь, навичок.

Завдання:

· Об’єктивний аналіз педагогічної діяльності;

· Зняття психологічних бар’єрів;

· Розвиток адекватного сприйняття і розуміння себе та оточуючих;

· Ознайомлення зі стратегіями, що допомагають змінити стереотипи діяльності;

· Ознайомлення з прийомами самовдосконалення;

· Підвищення здатності до самоконтролю і самоорганізації;

· Формування професійно значимих якостей, умінь і навичок.

Блок І.

Створення умов для формування значимості професійної педагогічної діяльності.

Блок ІІ.

Професійне самовдосконалення з урахуванням умов, обставин і сучасних вимог до педагогічної діяльності.

Заняття 1. Критерії самоаналізу і самооцінки.

Заняття 2. Педагогічні ситуації професійного становлення.

Блок ІІІ.

Формування професійної культури і методичної рефлексії вчителя.

Заняття 1. Основні проблеми і труднощі у виховній діяльності вчителя.

Заняття 2. Розроблення плану індивідуального і професійного зростання.

Блок ІV.

Закріплення і відпрацювання здобутих педагогічних знань.

Заняття 1. Розвиток і закріплення уміння викликати інтерес до проблеми.

Заняття 2. Відпрацювання навичок керування ситуацією. Самозвіт учасників.

ІІ сем. 2006-2007 н.р.

Жовт. 2006р.

Лист. 2006р.

Січень 2007р.

Берез. 2007р.

Травень 2007р.

Жовт. 2007р.

Груд. 2007р.

Лютий 2008р.

Квітень 2008р.

Січень 2007р.

Квітень 2007р.

Жовт. 2008р.

Січень 2008р.

Травень 2008р.

2007-2008 н.р.

Січень 2007р.

Лютий 2007р.

Берез. 2007р.

Квітень 2007р.

Верес. 2007р.

Жовт. 2007р.

Листоп. 2007р.

Груд. 2007р.

Педрада

Метод. нарада, дискусія

тренінг

д/ш, ЗДШ

д/ш, ЗДШ

ЗДШ

здш

здш

здш

здш

Сив’юк

педрада

узаг. таблиця виробл. нових правил

План роботи на 2008-2009 н.р.

«Формування самоосвітньої компетентності учнів»

№ п/п

Зміст роботи

Відповідальний

Примітка

1

Вересень

1. На МО класних керівників опрацювати структура навчальної та самоосвітньої діяльності.

2. Довести цю структуру до учнів класу.

3. Довести до кожного учня «Організацію навчальної діяльності».

4. Провести анкетування «Виявлення рівня готовності особистості до самоосвіти».

5. Розробити пам’ятку для тих, хто займається самоосвітою. Добавити до основних пам’яток.

6. провести анкетування «Чи вмію я організовувати власну діяльність».

7. Розробити пам’ятку «Чи вмію я організувати робоче місце».

8. Чи вмію я організувати свій час (бесіди).

9. Як готувати домашні завдання?

здш

2

Жовтень

1. Організація роботи над проектами. Робота над проектами.

2. Захист проектів.

здш

3

Листопад

1. Як працювати в групі.

2. Обов’язки учасників групи.

3. Умови ефективної взаємодії в групі.

здш

4

Грудень

1. Організація роботи з книжками та іншими джерелами інформації.

2.Провести анкетування «Як умене розвинені загально-навчальні інформаційні уміння».

3. Анкетування «Як я читаю».

4. Бесіда «Вчимося працювати з комп’ютером», «Як працювати в інтернеті»..

здш

5

Січень

1. Бесіди і практичні заняття «Вчимося працювати в бібліотеці».

2. Як користуватися енциклопедією.

3. Культура мовлення.

здш

6

Лютий

1. Бесіди, практичні заняття «Організація роботи з підручником».

Здш

7

Березень

1. Мовна досконалість.

здш

8

Квітень

1. Формування навчально-комунікативних умінь:

Уміння слухати;

Уміння чути.

2. Тест «Чи вмієте ви слухати».

здш

9

Травень

1. Формування навчальних інтелектуальних умінь «Я є тому, що я мислю».

2. Контрольно-оцінювальні уміння. Рефлексія власної діяльності.

3. Анкетування «Чи сформовані у мене контрльно-оцінювальні уміння».

4. Розробити картки «Картка самооцінки своєї участі в роботі малої групи»

здш

ПАМ'ЯТКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

Вчимося спонукати себе до самоосвітньої діяльності

Проаналізуйте, чи завжди ви це робите:

1.Аналізуєте свої слабкі та сильні сторони.

2.Визначаєте свої потреби, інтереси, мету, мотиви.

3.Знаєте, як долати свої недоліки, бо ознайомилися з інформацією, як це робили видатні люди.

4.Відчуваєте в собі силу здійснити процес самовдосконалення, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти.

5.Знаєте, як здобувати інформацію з різноманітних джерел інформації, володієте певними навичками.

6.Самостійно організуєте свою діяльність.

7.Опрацьовуєте матеріал осмислено, знаходите можливості його застосування у своєму житті.

Ви все це вмієте робити і робите? Є позитивні результати такої роботи? Чудово! Успіх іде за вами.

Ви відчуваєте певні труднощі? Є бажання подолати їх, але ви не знаєте як? Зверніться до компетентних людей, до відповідної літератури. Успіх неодмінно приходить до зацікавлених, наполегливих та завзятих.

Корисні звички для успішного навчання та самонавчання

Щоб бути успішним у навчанні та самонавчанні, підготуйте себе до цього, формуючи такі звички:

•Відповідайте за себе. Відповідальність — це усвідомлення того, що для досягнення успіху ви самі маєте визначити свої пріоритети, розподілити час і ресурси.

Сконцентруйтеся на своїх цінностях і принципах. Не дозволяйте друзям і знайомим вказувати, що для вас важливо.

Поставте першочергові речі першими. Не дозволяйте іншим відвертати вашу увагу від поставленої мети. Визначте час і місце своєї найбільшої продуктивності. Розташуйте пріоритети відповідно до ступеня складності матеріалу.

Показуйте себе з кращого боку.

Спочатку зрозумійте інших, а потім намагайтеся, щоб зро
зуміли вас.

Шукайте найкраще розв'язання проблеми.

Будьте вимогливими до себе.

Пам'ятка з самоосвіти

1.Постав перед собою завдання самостійно поліпшувати свої досягнення в навчанні, виявляй при цьому наполегливість.

2.Подумай, які риси характеру потрібні тобі в самостійному житті, які з них ти можеш сформувати в себе під час навчання.

3.Проаналізуй, як ти виконуєш навчальні завдання. Дай собі відповідь на запитання:

•Для чого ти вчишся?

•Чи вмієш ти самостійно виконувати навчальні завдання?

•Як ти перевіряєш себе: під час виконання домашнього завдання; коли вже все виконаєш; плануєш, який вийде результат?

•Як довго ти можеш бути уважним і працездатним?

•У який час протягом дня ти працюєш краще?

•Чи вмієш ти зосередитися на навчальному завданні, коли тобі щось заважає?

•Чи користуєшся ти пам'ятками під час виконання домашнього завдання?

•Які недоліки у твоїй навчальній діяльності можуть тобі заважати самостійно працювати, здобувати знання?

•Відповідаючи на подані вище запитання, спробуй поставити перед собою завдання поліпшити самостійне здобуття знань.

Загальнонавчальні інформаційні вміння

Як користуватися енциклопедіями та енциклопедичними словниками

Дані видання створені для задоволення потреби в загальнодоступних довідково-енциклопедичних виданнях з усіх предметів шкільної програми.

Принцип розташування статей у словнику — алфавітний.

У словниках є посилання на різні статті, в яких учень може знайти додаткову інформацію.

Як користуватися довідниками? Як приклад розгляньмо порядок роботи з «Кратким справочником школьника 5—11-х классов»:

•Довідковий посібник містить матеріали з усіх предметів, які вивчають у 5—11-х класах.

•Всі предмети відображено у розділі «Зміст» і розбито на сторінки.

•Кожний предмет розбито на сторінки.

Наприклад, потрібно знайти матеріал з географії на тему «Сучасна політична мапа світу». Відкриваємо «Зміст», знаходимо розділ «Географія», в якому шукаємо розділ «Економічна та соціальна географія». Відкриваємо сторінку 423. Цей розділ поділено на два підрозділи, серед яких є «Економічна та соціальна географія світу», знаходимо там свій матеріал.

Як вести спостереження

1.З'ясуй для себе мету спостереження.

2. Підготуй усе необхідне для цієї роботи.

3.Під час роботи роби записи, малюй тощо.

4.Проаналізуй результати спостереження та зроби висновки.

Як виконувати письмові завдання

1.Уважно прочитай завдання.

2.Повтори за допомогою підручника, вивчи визначення, правила, пов'язані з виконанням даної роботи.

3.Після виконання письмового завдання уважно перевір написане.

4.Помилки виправляй акуратно, відповідно до рекомендацій учителя.

Як працювати над твором

1.Зміст твору має відповідати темі (про що писатимете) та основній думці (що ви стверджуватимете).

2.Не пишіть зайвого (що не стосується теми висловлювання).

3.Стежте за порядком викладу думок.

4.Використовуйте відомі вам мовні засоби зв'язку між реченнями в тексті.

5.Дбайте про мовленнєве оформлення.

Як працювати над переказом

1.Прочитайте уважно текст.

2.Визначте його тему та основну думку.

3.Поділіть текст на частини і дайте їм заголовки.

4.З'ясуйте значення та правопис незрозумілих слів, розстановку
розділових знаків.

5.Складіть план.

6.Перекажіть текст, дотримуючись плану.

7.Пам'ятайте про вимоги до мовлення.

Як працювати над збагаченням словникового запасу

1. Читайте багато художніх творів відомих майстрів слова. Записуйте слова й вирази, які ви хотіли б вживати у своєму мовленні.

2.Читайте текст повільно, намагайтеся встановити, як інакше можна тлумачити слова й речення.

3.Не залишайте поза увагою незрозумілі слова— звертайтеся частіше до словників.

4.Заведіть зошит обліку прочитаних книг.

5.Ваше мовлення збагатять записи прислів'їв, приказок, крилатих слів та виразів.

Як скласти простий план

1.Уважно прочитай текст.

2.Поділи текст на об'єднані спільним змістом логічні ланки.

3.Добери заголовок до кожного уривка.

Як скласти складний план

1.Уважно прочитай матеріал.

2.Розділи його на основні смислові частини, назви їх (пункти плану).

3.Розділи на смислові частини зміст кожного пункту, також назви їх (підпункти плану).

4.Перевір, чи не збігаються пункти та підпункти плану, чи повністю в них відображено основний зміст тексту.

Як скласти конспект

1.Прочитай текст, розділи його на основні смислові частини, визнач головну думку.

2.Якщо треба скласти план-конспект, сформулюй його пункти, підпункти, визнач, що саме слід включити в план-конспект для розкриття кожного з них.

3.Найважливіші положення (тези) послідовно і стисло виклади своїми словами або у вигляді цитат.

4.У конспект слід включити й докази, що обґрунтовують основні положення, конкретні факти, приклади.

5.Окремі слова пиши скорочено, виписуй лише ключові слова, застосовуй умовні позначки.

6.Роби широкі поля: це дасть змогу доповнювати конспект.

7. Застосовуй різні способи підкреслювання, використовуй олівці та ручки різного кольору.

Як готувати доповідь, реферат

1.Продумай тему, загалом визнач її зміст, склади план.

2.Склади список літератури; читаючи її, виписуй усе, що слід включити в роботу.

3.Дороби план, проти кожного пункту познач, з якої книги слід узяти матеріал.

4.У вступі до роботи розкрий значення її теми.

5.Послідовно розкрий усі передбачені планом питання, обґрунтуй, підкріпи прикладами, фактами.

6.Вислови своє особисте ставлення до теми.

7.Пиши грамотно, стисло, не припускайся повторень.

8.Точно вкажи, звідки взято наведені в тексті цитати й факти.

9.Наприкінці роботи зроби узагальнювальні висновки.

10. Самокритично прочитай роботу, відкоригуй, перепиши начисто.

Як читати книгу?

1.Визнач мету читання.

2.Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи.

3.Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст.

4.Закінчивши читання, знову переглянь і оціни місця, які тебе найбільше зацікавили.

Отже, алгоритм читання є таким:Основні способи читання, якими мають оволодіти школярі:

• поглиблене: звертати увагу на деталі, здійснювати їх аналіз та оцінку;

• швидке: безперервне читання з аналізом фактів, суджень, синтезом окремих понять;

• панорамне швидке: здійснюється шляхом збільшення оперативного поля зору;

• вибіркове читання: різновид швидкого читання, вибіркове читання окремих розділів книжки;

• читання-перегляд: попереднє ознайомлення з текстом;

• сканування: швидкий перегляд з метою пошуку прізвища, слова, факту тощо.

ВЧИМОСЯ ЧИТАТИ РІЗНІ ТЕКСТИ

Читання оповідання

1.Прочитай.

2.Про що (про кого) в ньому йде мова?

3.Що (чи хто) сподобалося?

4.Прочитай ще раз і подумай, що хотів сказати автор?

5.Відшукай відповіді на запитання.

6.Вибери образні слова, описи.

7.Склади план.

8.Перекажи.

9.Підготуй продовження.

Читання казки

1.Прочитай.

2.Відшукай незрозумілі слова.

3.Підбери відповідні запитання.

4.Склади план.

5.Перекажи.

6. Що в казці правдиве, а що вигадане?

Послідовність роботи над списуваним текстом

1.Прочитай речення (його частину).

2.Вдумайся у його зміст.

3.Повтори речення (його частину) подумки.

4.Придивися до правопису слів, написання розділових знаків.

5.Швидко й безпомилково запиши речення (його частину).

Правила читача

1.Намагайся читати вголос, не поспішай, вдумуйся в зміст прочитаного.

2.Зверни увагу на те, як поводяться герої книжок, вчися у них доброго.

3.Коли закриватимеш книжку, подумай, чого вона тебе навчила.

4.Умій берегти книжку.

Як працювати з текстом

1.Встановіть за ілюстраціями і назвою тему тексту.

2.Ознайомтеся зі змістом. Не поспішайте під час читання.

3.Уточніть значення незнайомих слів.

4.Відтворіть зміст прочитаного за запитаннями.

5.Складіть свої запитання.

6.Попрацюйте над інтонацією:

•змінюйте ваш голос на розділових знаках;

•читайте м'яко й голосно;

•вкладайте в читання частину душі.

7.Поміркуйте над прочитаним:

8.Чим зацікавив твір?

9.Чи сподобався він вам?

• Чим?

• Чого навчив?

10.Перекажіть твір своїм батькам.

11.Намалюйте до нього малюнок.

Пам'ятка для виконання письмових робіт

1.Приготуй усе необхідне для роботи.

2.Прочитай завдання, подумай, які правила потрібно використовувати у вправі.

3.Переглянь подібні вправи, які виконували в класі.

4.Не поспішаючи, починай виконувати роботу.

5.Окремі складні частини завдання не пиши в зошит, користуйся чернеткою.

6.Виконавши завдання, зроби перевірку.

Пам'ятка для виконання усних завдань

1.Згадай, про що розповідав учитель на уроці.

2.Читай текст цілком; одночасно, де потрібно, користуйся малюнками, схемами.

3.Читай уважно і намагайся запам'ятати головне.

4.Закрий книжку і подумки уяви прочитане.

5.Читай вдруге, звертаючи увагу на ті місця, які не запам'ятав.

6.Коли текст запам'ятовуєш погано, запиши план прочитаного.

Як написати твір

1.Прочитай тему твору, вдумайся в неї.

2.Визнач тип тексту, який ти складатимеш (опис, роздум, розповідь)

3.Подумай, про що обов'язково потрібно сказати в творі, щоб розкрити тему.

4.Добери слова, вирази, які зроблять твій твір виразним.

5.Згадай, із яких частин складається текст (вступ, основна частина, закінчення).

6.Склади план.

7. Продумай, про що розповідатимеш у кожній частині (з чого можна почати твір, про що написати в основній частині, як закінчити твір), де використати дібрані слова і вирази.

8.Усно склади повний текст твору, користуючись планом.

9.Запиши його (дотримуючись абзаців).

10. Перевір написане.

Як розв'язати задачу

1.Уважно прочитай задачу; подумай, про що у ній ідеться; з'ясуй незрозумілі слова і вирази; виділи в задачі умову і запитання.

2.Подумай, що означає кожне число, який зв'язок між числами.

3.Ця задача проста чи складена? Якщо складена, то спробуй намітити план розв'язання.

4.Якщо план не вдалося відразу скласти, випиши числові дані задачі або зроби стислий запис; пригадай, яку подібну задачу розв'язували раніше; розв'яжи частину задачі; чи не можна тепер знайти відповідь на основне запитання?

5.Розв'яжи задачу.

6.Перевір розв'язок.

7. Запиши відповідь.

Як вивчити вірш

1.Починай готувати уроки з вивчення вірша.

2.Тихо прочитай вірш. Пам'ятай: читаєш вірш для того, щоб вивчити. З'ясуй усі незрозумілі слова і звороти.

3.Голосно прочитай вірш. Намагайся відчути його ритм.

4.Прочитай вірш втретє — голосно й виразно.

5.За дві хвилини повтори вірш уголос напам'ять 2—3 рази, за необхідності зазираючи в текст. Спробуй уявити події, описані у вірші, або його настрій.

6.Через три години двічі-тричі повтори вірш, не зазираючи в текст.

7.Перед сном ще раз повтори вірш.

8.Наступного ранку спочатку прочитай вірш, а потім розкажи напам'ять.

РОБОТА С КОМПЛЕКСНИМИ ІДЕЯМИ

Як скласти схему?

Відмовтеся від складання плану, пункти якого викладені реченнями.

Тепер оперуйте ключовими словами та термінами, які описують ідею.

•Запишіть у центрі найзначущіше слово, стислу фразу або символ.

Помисліть над ним; обведіть його кружком.

•Розмістіть інші значущі слова поза колом. Помістіть пункти за змістом у великі кола, намалюйте зв'язки між ними стрілками.

Залиште місце, щоб нарощувати вашу схему для:

— подальшого розвитку;

— пояснень;

—додавання пунктів дій.

•Працюйте швидко, без аналізу вашої роботи.

•Виправте початковий начерк.

Подумайте над зв'язками крайніх пунктів із центральними. Зітріть, замініть чи скоротіть слова в описах ключових ідей. Перемістіть значущі пункти ближче один до одного для кращого структурування.

За можливості використовуйте кольорове виділення для структурування інформації.

Зв'яжіть концепції з допомогою слів, щоб прояснити відношення між ними.

•Розширте вашу схему.

Вільно та швидко додавайте інші ключові слова та ідеї (ви завжди маєте змогу їх витерти).

•Думайте про перспективу: комбінуйте ідеї, щоб розширити схему.

•Відкладіть схему вбік. Через деякий час продовжіть роботу над нею, конкретизуючи зв'язки, які ви розвиваєте.

•Ця схема — ваш особистий навчальний документ.

Навчання за декількома джерелами

Відомі різні джерела інформації:

Лекції вчителя. Матеріали першоджерел (літописи, щоденники, листи, державні документи тощо).

Копії, рукописи тексту, журнальних статей.

Підручник. Інтерв'ю та біографії, свідчення очевидців або коментарі.

Белетристика

Електронні засоби (відео, радіо)

Інтернет. Veb-сайти, групи новин

Додаткове читання та альтернативні джерела допоможуть вам:

• досягти кращого розуміння матеріалу;

• залучати до матеріалу, який ви вивчаєте, нові факти, обставини, явища тощо;

• самому ознайомитися з новими термінами та концепціями;

•самому опрацьовувати протилежні точки зору.

Суперечлива інформація може стати перешкодою у вашому навчанні, якщо ви не можете:

• аналізувати її для спрощення;

• реорганізувати або синтезувати свою модель для її розуміння;

• розглядати її в контексті інших положень основного тексту.

Декілька рекомендацій:

• Спочатку прочитайте підручник.

• Розпочніть з коротших, змістовніших джерел.

•Прочитайте кілька текстів, щоб покращити свої навички оцінювання:

—проаналізуйте їх прихильність до існуючої точки зору;

—відзначте, коли і де їх написано і як це вплинуло на точку
зору.

• Простежте зв'язки між подіями, діючими особами та обставинами.

Використовуйте обговорення на заняттях, щоб перевірити своє розуміння та відповісти на запитання.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВМІННЯ

Навчання та синдром неуважності

Ознаки синдрому неуважності:

На заняттях:

Ви можете відповісти недоладно. Ви не можете конспектувати. У вас труднощі з командами або завданнями

Виконуючи домашні завдання:

Ви можете відчувати труднощі з концентрацією уваги. Ви не можете зосередитися на деталях або робите невеликі помилки. Ви можете забути деякі речі, навіть стосовно ваших домашніх завдань

Допомога

Ви можете потребувати допомоги у навчанні.

Як подолати синдром неуважності? На уроці:

Що допоможе вам виконати завдання?

•Спростіть завдання до одного-двох основних і починайте з них.

•Попросіть учителя допомогти розділити завдання на пункти.

•Участь в обговоренні

•Запишіть свої запитання або коментарі на папері, перш ніж їх озвучити.

•Візьміть за практику підносити руку.

Добре конспектувати вам допоможуть такі методи:

• Робота з диктофоном.

• Заняття з однокласниками.

• Робота з відповідною літературою.

Домашні завдання

Що допоможе сконцентруватися?

• Відсутність сторонніх звуків під час роботи.

• Спеціальні «навушники» можуть позбавити вас шумів.

• Створіть тісний графік навчання.

Як ефективно використовувати пам'ять

1.Акроніми та акровірші (для відтворення інформації за ключовими словами). Акронім — певна комбінація літер. Кожна літера означає думку, яку потрібно запам'ятати.

Акровірш — речення, де перша літера кожного слова означає думку, яку треба запам'ятати.

2.Метод розташування за місцем: розташуйте в знайомому місці предмети, які потрібно запам'ятати, причому асоціації між місцем і предметом мають бути очевидними.

3. Метод ключових слів (для іноземних слів): спочатку доберіть до іноземного слова схоже за звучанням слово з рідної мови. Потім встановіть зв'язок між цими словами.

4.Метод «ім'я-образ» (для запам'ятовування імен): встановіть асоціацію між ім'ям та фізичними характеристиками особистості.

5.Зв'язування: створити історію так, щоб кожне слово або ідея в ній були пов'язані з тим, що треба запам'ятати.

УМІННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Розподіл часу

Розподілити час — значить скласти розклад занять, дотримуватися його, організувати свої заняття відповідно до пріоритетів.

Керівні принципи

•Стежте за часом.

•Аналізуйте, як ви проводите час.

•Звітуйте перед собою, коли ви марно витрачаєте час.

•Зазначайте, коли ви працюєте продуктивно.

Знання про власний розподіл часу дозволяє спланувати краще свій час.

•Напишіть список, що потрібно зробити. Ранжуйте проблеми за ступенем значущості.

•Заведіть щоденник, заносьте туди заплановані справи.

•Заведіть записну книжку для довгострокового планування. Планування для ефективного розкладу занять

•Виділіть достатньо часу для сну, добре збалансованої дієти та дозвілля.

•Визначтеся з пріоритетами.

•Виділіть час для повторення відразу після навчальних занять.

•Сплануйте заняття 50-хвилинними блоками.

•Оберіть для занять місце, де вам не заважатимуть.

•Внесіть у розклад щотижневе повторювання.

Як треба працювати

1.Підготуй усе необхідне для роботи.

2.Прибери з робочого місця все зайве.

3.Навчальні посібники розклади за порядком.

4.Розпочавши роботу, не поспішай.

5.Не працюй до цілковитої втоми, роби перерви.

6.Під час роботи не їж, не пий. Роби це під час перерви.

7.Будь зосередженим під час роботи.

8.Якщо не виходить, не хвилюйся, зроби перерву, заспокойся й продовжуй роботу.

9.Вдало виконавши роботу, не хвалися. Закінчивши її, впорядкуй своє місце.

Сім кроків до вміння організовувати свій час

1.Складання списку справ.

2.Упорядкування, класифікація справ у списку.

3.Розподіл списку на два: список регулярних справ і список інших справ.

4.Перетворення нерегулярних справ на регулярні й точно сплановані.

5.Розподіл регулярних справ на жорстко фіксовані в часі й ті, що мають часові рамки.

6.Чітке фіксування в часі регулярних справ, закріплення за ними одних і тих самих годин.

7.Визначення ступеня невідкладності нерегулярних справ, особливо тих, які можуть перетворитися на термінові.

Про раціональний режим навчальних занять

1.Необхідно в середньому після кожної години розумової праці робити десятихвилинну перерву для відпочинку.

2.Відпочинок під час перерви має бути активним, саме це підвищує чутливість нервової системи, зміцнює увагу й пам'ять, активізує розумову діяльність.

3.Слід враховувати, що в першій половині дня більшість людей має вишу працездатність, ніж у другій.

4.Перш ніж стати до роботи, потрібно її продумати так, щоб у мозку склалася модель готової роботи і весь порядок трудових прийомів.

5.Потрібно обирати таку послідовність трудових дій, щоб результати вже виконаних операцій не були порушені наступними діями.

Як готувати домашні завдання?

1.Приступайте до роботи тільки після відпочинку.

2.Готуйте уроки «сьогодні на сьогодні»: це краща профілактика забування.

3.Починайте роботу з настановою запам'ятати надовго.

4.Під час виконання домашнього завдання чергуйте предмети різних циклів.

4. Постійно контролюйте якість виконаного завдання.

Як здійснити самопідготовку

1.Виконувати домашню роботу слід починати в точно встановлений час.

2.Перш ніж розпочати роботу, перевір готовність робочого місця.

3.Розпочинаючи роботу, зосередься, подумай, із чого почнеш.

4.Намагайся всі утруднення усунути самостійно.

5.Про завдання дізнавайся зі щоденника або закладки в підручнику.

6.Якщо забув правило, спробуй пригадати, перевір себе за підручником.

Починай самопідготовку в певному порядку, наприклад: мова, математика, читання.

Модель випускника школи

Модель випускника 1 класу

Складові компоненти особистості

пізнавальна

самоосвітня

соціальна

особистісна

— уміє правильно і свідомо читати цілими словами (35 слів за хвилину літературний текст.);

— уміє списувати текст, записувати під диктовку, викладати текст у вигляді невеликого твору або оповідання;

— уміє оперувати математичними діями в межах 20, вирішувати прості завдання, має поняття про такі геометричні фігури, як крапка, лінія, багатокутник і його елементи.

— уміє самостійно експериментувати з кольором, формою, придумувати сюжети, створювати фактичні образи, має уявлення про творчість деяких художників.

— уміє будувати відносини з дорослими, однолітками, доброзичливий;

— знає елементарні правила безпечного поводження при взаємодії з іншими людьми, правила поведінки на вулиці, в побуті.

— дисциплінований, знає правила поведінки в громадських місцях;

— має уявлення про здоровий спосіб життя, елементарні культурно-гігієнічні навички, гарну працездатність, розвинені рухові й моторні навички;

— володіє наочно-образною пам’яттю.

Модель випускника 2 класу

Складові компоненти особистості

пізнавальна

самоосвітня

соціальна

особистісна

— читає свідомо, правильно, цілими словами (60 слів за хвилину) літературний текст;

— має розвинене уявлення, виявляє творчі здібності в різних видах навчальної діяльності, розуміє навчальне завдання й роботу, визначає послідовність дій при виконання завдання;

— володіє словесно-логічною пам’яттю.

— розуміє й використовує у своїй діяльності різні схематичні зображення (план, макет, найпростіше креслення);

— знає й використовує в художній діяльності різноманітні матеріали, має перші уявлення про передачу простору в площині;

— уміє порівнювати музичні здобутки;

— має розвинене уявлення, виявляє творчі здібності.

— має схильність до постановки питань і самостійного пошуку рішень;

— працьовитий, уміє правильно організувати свою роботу, підтримувати, контролювати правильність своїх дій.

— сприймає красу природи, людини й предметного світу;

— виконує поради вчителя щодо організації і надання допомоги в спільній із товаришем діяльності з вирішення навчального завдання (уміє працювати в парі).

— виявляє позитивне ставлення до навчання;

— розвинені навчально-пізнавальна мотивація та загально навчальні вміння і навички;

— зацікавлений у позитивній оцінці результатів власної діяльності;

— стриманий, тактовний;

— виконує основні положення здорового способу життя, правила особистої і суспільної гігієни.

Модель випускника 3 класу

Складові компоненти особистості

пізнавальна

самоосвітня

соціальна

особистісна

— свідомо, виразно читає цілими словами літературний текст (90 слів за хвилину);

— уміє оперувати математичними діями в межах 1000, розв’язувати прості й складні задачі, знаходити периметр і площу геометричних фігур.

— виклад за колективно складеним планом, виклад з елементами твору;

— має розвинені художні здібності й творчу уяву, володіє елементарними прийомами зображення простору, навичками роботи з різноманітними матеріалами, має уявлення про творчість художників;

— уміє узагальнювати, аналізувати, робити висновки, працювати за заданим алгоритмом, виконувати операції подумки;

— володіє поопераційним контролем навчальної роботи;

— здатний оцінювати навчальні дії за зразком оцінки вчителя.

— має уявлення про економічну і природоохоронну культуру, здатний до емоційного сприйняття мистецтва й краси навколишнього світу;

— виявляє цікавість до людей, товаристський, доброзичливий, схильний не до конфліктів, а до співробітництва.

— має стійку увагу, вміє розподіляти й переключати її;

— уміє контролювати свою поведінку, розрізняти позиції в спілкуванні, оцінювати власне становище в системі соціальних відносин;

— виконує основні положення здорового способу життя, ставиться до свого здоров’я як до важливої особистої і громадської цінності, має міцні культурно-гігієнічні навички, уміє надавати першу медичну допомогу;

— має потребу працювати і усвідомлює необхідність трудової діяльності, вміє самостійно орієнтуватися в будь-якій трудовій діяльності.

Модель випускника 4 класу

Складові компоненти особистості

пізнавальна

самоосвітня

соціальна

особистісна

— читає швидко й виразно, без помилок літературний текст (120 слів за хвилину), володіє різними видами читання.

— використовує різні види письмових робіт;

— прагне постійно підвищувати рівень своїх знань, знаходити, узагальнювати й приймати потрібну інформацію;

— здатний використовувати знання на практиці, вміє застосовувати їх у нестандартних ситуаціях;

— уміє самостійно аналізувати досліджувані явища, завдання, виявляти в них істотні елементи, ознаки, частини;

— має достатній рівень базових знань, умінь і навичок;

— уміє вирішувати розумові завдання.

— розуміє взаємозв’язок людини з природою, вміє застосовувати екологічні знання на практиці;

— комунікабельний, володіє культурою спілкування, дбайливо ставиться до загальнолюдських цінностей.

— креативний, володіє естетичними установками стосовно культури і природи, має досить високий рівень відтворювальної уяви, обізнаний із здобутками видатних художників;

— чесний, принциповий, уміє відстоювати власні погляди, наполегливий у подоланні труднощів;

— веде здоровий спосіб життя, ставиться до свого здоров’я як до важливої особистої і громадської цінності, уміє надавати першу медичну допомогу;

— здатний діяти в надзвичайних ситуаціях, свідомо і відповідально ставиться до особистої безпеки і безпеки оточуючих;

— здатний діяти і аналізувати власні дії, знаходити причину ускладнень, здатний до рефлексії, до саморегуляції, до свідомого управління своєю поведінкою;

— він громадянин, патріот, який відчуває відповідальність за минуле, сьогодення й майбутнє Батьківщини.

еще рефераты
Еще работы по педагогике