Реферат: Національна свідомість підлітків

Зміст

Вступ

І. Теоретичні основи проблеми формування національної свідомості підлітків:

1.1 Сутність базових понять дослідження;

1.2 Фактори та етапи становлення національної свідомості підлітків;

II. Шляхи формування національної свідомості підлітків:

2.1 Дослідження рівня національної свідомості підлітків

Список використаної літератури.

Додатки


Вступ

Актуальністьдослідженняпроблемиформування національноїсвідомостіучнівськоїмолодінезаперечна. Адже Українаєнаиетнічноюдержавою, вякійпроживають представникиблизько 130 національностей. Долянації значноюміроюзалежитьвідгромадянськоїпозиціїмолоді, починаючизтих, хтознаходитьсянаучнівськихлавах. Самеїм належитьзберегтиіпродовжитиславністорінкижиття українськогонароду, йоготрадиціїізвичаї, пам'яткикультуриі підтримуватикурснавідродженняукраїнськоїнації, розбудовуватиукраїнськудержавуівестиїїдосвітового визнаннянависокомурівні.

Об'єктдослідженняпроцесвихованняучнів — підлітківв загальноосвітнійшколі.

Предметдослідженняособливостіформуванняоснов національноїсвідомостіудітейпідлітковоговіку.

Метадослідженняпростежитиякназагальномуфоні виховногопроцесувідбуваєтьсяформуванняоснов національноїсвідомостідітейпідлітковоговіку.

Завданнядослідження

1. Дослідитиіпроаналізувативнауково-методичнійтеорії іпрактиціорієнтиринаціональноговихованняучнів;

2. Дослідитинапрактицірівеньнаціональноїсвідомості підлітків (наприкладіучнівІсАгокласу).

Науковагіпотезадослідженняполягаєвнаступному: Національнасвідомістьпідлітківбудезнаходитисьна високомурівнізаумовиврахуваннявсіхпринципіввиховання, якто: принципуєдностізагальнолюдськогоінаціонального, принципуприродовідповідностівиховання, принципукультуро відповідностівиховання, гуманістичногопринципувиховання, принципуетнізаціївиховногопроцесу, принципуцілісного підходуувихованні.

Теоретичнезначенняроботиполягаєутому, щовнійдана якіснахарактеристикаособливостей, шляхів, методів формуваннянаціональноїсвідомостівучнівпідлітковоговіку.

Практичнезначенняроботиполягаєвтому, щовній запропонованаметодиканавизначеннярівнянаціональної свідомостішколярів-підлітків.

РоботабулаапробованавЖитомирськійміській гуманітарнійгімназії№23 набазіучнів 10А -гокласу.

Уходірозв'язанняпоставленоїметиізавдань дослідженнябуливикористанізагальнотеоретичніметоди (аналіз, порівняння), соціологічніметоди (анкетування, інтервю'вавння) іемпіричніметоди (бесіди).

діяльності, спрямованоїнарозв'язанняпевнихзавдань, в активномууправліннінею [17;599].

«Самосвідомість» — неменшважливепоняттядля дослідника, апитанняформуваннясамосвідомостімолодої особистостієдоситьактуальнимсьогодні.

Психологипрактикуютьтермін«самосвідомість»яквищий рівеньрозвиткусвідомості, вонаєосновоюформування розумовоїактивностітасамостійностіособистостівїї судженняхідіях. Самосвідомість — образсебе, ставленнядо себе. Цейобразіставленнянерозривнопов'язанізпрагненням дозмінюваннясебе, самовдосконалення. Одназвищихформ роботисамосвідомості — спробазнайтисенсвласноїдіяльності, щонерідкотрансформуєтьсявпошуксенсужиття [19;448].

Людина — суспільно-історичнаістота, якапоза суспільствомнормальноіснуватинеможе. Томувпроцесіїї життяформуєтьсяїїсуспільнасвідомість.

Суспільнасвідомість — цеекономічні, соціальні, політичні, правові, моральні, художні, релігійні, філософські, науковіта іншіпогляди, атакожуявлення, ідеїітеорії [17;67б].

Однимізаспектівсуспільноїсвідомостіієнаціональна свідомістьлюдини.

Національнасвідомість — розуміннякожноюособистістю, усімнародомбагатограннихаспектівсвогонаціонального буття-вминулому, сьогодніівмайбутньому. Національна свідомістьстворюєумовидляглибокогорозумінняпотреб, інтересівсвогонародунавсіхетапахйогоісторичного розвитку. Завдякинаціональнійсвідомостіособистістьглибше розумієсвійнарод, йогокультуруйдуховність, атакожсвої якості, здібностійможливості, виробляєосновнінапрямки своєїдіяльності, визначаєйуспішноутверджуєсвоюжиттєву позицію [8;20].

Повноцінну, ціннісну, національносвідомуособистістьз почуттямвласноїгідності, звисокимиморальнимиякостями можливовиховатитількизавдякиправильноорганізованій системівивченнянаціональнихідеалів, традицій, звичаїв. Аця системамаєформуватисьзнаціональногосвітогляду, філософії народу, національноїідеології [22;2].

І. Теоретичні основи проблеми формування національної свідомості підлітків:

1.1 Сутність базових понять дослідження

Еволюція людства — це процес розвитку наукових, загальнокультурних, освітніх знань, які отримують люди завдяки певній системі освіти [1;65].

В усі часи і для всіх народів актуальною була проблема виховання підростаючого покоління. Насамперед, формування свідомості та самосвідомості особистості.

Спробуємо розглянути та проаналізувати суть цих понять з точки зору різних наук.

З психологічної точки зору свідомість — це:

1) вищий рівень психічного відображення і саморегуляції; звичайно вважається властивим тільки людині як суспільно-історичній істоті;

2) думки і почуття, що індивід усвідомлює в будь-який даний момент.

Свідомість будь-якого індивіда унікальна, але не довільна -вона обумовлена зовнішніми, відносно свідомості факторами і завжди носить суспільно-історичний характер.

За Зігмундом Фрейдом, свідомість — одна з трьох систем психіки, яка включає в себе лише те, що усвідомлюється в кожен момент часу. Основна роль свідомості — роль органа відчуттів для сприйняття психічних якостей, головним чином-для сприйняття зовнішніх подразнень, а також почуттів задоволення і невдоволення, що можуть виникати лише всередині психіки [19;451].

В «Українському педагогічному словнику» Гончаренка знайдено інше тлумачення терміну «свідомість»: це властивий людині спосіб ставлення до світу через суспільно вироблену систему знань, закріплених у мові. Свідомість виникає тільки в суспільстві. Завдяки свідомості людина накреслю більш чи менш віддалену мету своєї діяльності, регулює свою поведінку, впливає на поведінку інших людей [6;296].

Філософи стверджують, що свідомість — властивий людині спосіб відношення до світу через суспільно-виробничу систему знань, закріплених у мові, в усіх її смислах і значеннях; найвища форма відображення матерії. За своєю природою свідомість є властивістю високоорганізованої матерії -людського мозку. Ця властивість полягає в створенні суб'єктивних образів об'єктивного світу, в одержанні, зберіганні й переробці інформації, у виробленні програми

1.2 Фактори та етапи становлення національної свідомості підлітків

НаціональневихованнявУкраїнськійдержавісьогодні ґрунтуєтьсянаврахуваннідвохвеликихфактівнашогожиття.

Перший — церозпадСРСРіпроголошенняУкраїни самостійноюдержавою. Яківсевелике, цейфактможебутидо кінцяусвідомленийіоціненийлишезчасом. Сьогодніж стикаємосяздвомайоготрактуваннями: ейфорійно-емоційний, характернимдлялюдейздеструктивним мисленням, і — господарським, щовідзначаєтьсязваженістюі турботоюбудівничих. Незаперечуючиісторичноїроліпіонерів революційнихперемін, сьогодніжвсежнадаємоперевагу будівничим.

Водночасприймаємоякочевидне, щодержавубудуємоне тількиувиглядізаводів, кордонів, армії, ферм, біржтощо, айу душітасвідомостінароду. ВчительбудуєУкраїнувдитині, в молодомупоколінні. Імилишеприступаємодоцієїважкоїі складноїроботи. Так, фактутворенняУкраїнськоїдержавиі потребаїїрозбудовизумовлюєвизначеннянашоговиховання вшколіяквихованнянаціонального.

Другийфакт — цете, щоутвореннянашоїДержавибуло природнимнаслідкомглобальнихісторичнихпроцесів, зміни соціально-економічноїформації. ВдругетЧБбмусторіччі.

Отже, зназванихдвохфактіввипливаютьдванайголовніші завданнянашогонароду, аводночасішколи: побудовата збереженняУкраїнськоїдержавиістановленняДемократіїз усімаїхвиявамитаатрибутами, ідеяУкраїнипередбачає відродженнявідданостіукраїнськійнації, втіленнявдуші дитиниукраїнськоїідеї, патріотизмуіжертовностіщодонашої


II. Шляхи формування національної свідомості підлітків

2.1 Дослідження рівня національної свідомості

національний свідомість підліток

Для виявлення ефективності роботи, спрямованої на формування національної самосвідомості особистості, ми розробили оригінальну систему критеріїв ефективності. Ця система у вигляді анкети була апробована в Житомирській міській гуманітарній гімназії №23. У дослідженні брали участь 20 учнів 10д-го класу: 10 хлопчиків та 10 дівчаток, їм була запропонована анкета, яка налічувала 12 запитань (див. Додаток 1).

Визначаючи основні критерії особистості ми керувалися природою явища національної самосвідомості, яке полягає у самоусвідомленні особистістю своєї причетності до етносу, нації, народу, Батьківщини та спонуканні її до національного самовизначення. Тому нами був розроблений опитувальник для з'ясування рівня розвитку національної самосвідомості підлітків, а також велися бесіди та спостереження за їхнім навчанням та поведінкою, що дає можливість визначити зрушення в свідомості кожного учня-підлітка.

Адекватно розробили критерії виявлення ефекту за ставленням особистості до національних цінностей, які узагальнили в п'ять груп:

Ставлення особистості до рідної землі, рідного краю;

Ставлення особистості до України, розбудови української незалежної держави;

Ставлення особистості до етносу, нації, українського народу;

Ставлення особистості до культури українського народу, його фольклору, поширення його та примноження;

Ставлення особистості до себе.

Основним критерієм оцінки ефективності рівня розвитку національної самосвідомості є ставлення особистості до рідної землі, рідного краю. З його допомогою простежується наявність або відсутність таких почуттів, як любов до рідного дому, свого місця народження, проживання тощо. Даному критерію в анкеті відповідають 1-3-ті запитання. Ось, що ми побачили: На запитання перше про можливість переїзду на постійне місце проживання з рідного села до міста ми отримали результати:

З радістю залишити рідне місце погодилося 7 учнів, тобто 35%;

Прізвище, ім'я учня Сума Рівень
балів національна
п п свідомості
Антоненко Катерина 28 Високий
Байдик Анна 25 Середній
Бортовський Олександр 25 Середній
Ворончук Артем 20 Низький
Гашовська Катерина 24 Середній
Горошко Олеся 24 Середній
Грабський Антон 18 Низький
Єфімов Даніїл 23 Середній
Іванчук Віталій 27 Середній
Карчевський Олег 29 Високий
Кучук Ольга 25 Середній
Логодич Богдана 28 Високий
Остапчук Оксана 26 Середній
Павлюк Лідія 22 Середній
Пиріг Сергій 28 Високий
Поддубськз ілона 16 Низький
Самарцев Ростислав 25 Середній
Трофімчук Анастасія 27 Середній
Туршіна Катерина 20 Низький
ШЙрбїо Тетяна 24 Середній

Доцільно було б визначити рівень сформованості національної свідомості класу в цілому. Для цього можна скористатися такою формулою:

pl+p2+p3+…p20

Р=, де Р дорівнює середній

рівень сформованості національної свідомості у класі;

де р1, р2 рЗ,…… р16. рівень сформованості національної свідомості окремо у кожного учня класу


Список використаної літератури

1. Антонюк P. «Національнетагромадянськевихованняучніві студентівякаспектполікультурноговиховання.//Мандрівець.-2001.№3-4.-С 65-68.

2. ВишневецькийО. Орієнтиринаціональноговиховання.//Рідна школа.-1994.-№5.-С. 42-46.

3. ВоловенкоО. Пласт: 90-річнийдосвіднаціональногота громадянськоговиховання. //Наука. Релігія.Суспільство.-2003.-№з.-С. 197-205.

4. ГерасименкоВ. Іцейнеосяжнийаспектлюдського спектру. //Освіта. -1995.-1 лютого.-С. 2-3.

5. ГерасименкоВ. «Мипрактичновідмовилисьвідпоняття «формування». Концепціянаціональноговиховання.// Освіта.-1995.- Псічня.-С.б.

6. ГончаренкоСУкраїнськийпедагогічнийсловник.-К.: Либідь, 1997.-376С.

7. ГуменюкГ. Національнасвідомістьшколярівтаперспективиїї розвитку.// Ріднашкола.-1999.-№2.-С.59-61

8. ЗязюнІ. А. Особливостіформуваннянаціональноїсвідомості молодінасучасномуетапідержавотворення. //Ріднашкола.-2006.-N95.-C 19-23

9. КандибаЛ. Формуємонаціональнусамосвідомістьучнів. //Ріднашкола.-1996.-№10.-С. 23-24

10. КласяковаН. Ідеалиіціннісніорієнтаціїсучаснихпідлітків. //Ріднашкола.-1993.-№8.-С. 11-13

11. Концепціянаціональноговиховання. //Ріднашкола. 1995.-№5.-С. 18-25

12.МартинюкІ. Національнасистемавиховання: шляхиреалізації. //Ріднашкола.-1994.-№3-4.-С. 13-17

13. ПащенкоД. Патріотичнеінаціональневиховання – складовістановленнягромадянина. //Шляхосвіти.-2002.-№1.-С. 9-14 14.ПетронговськийВихованнянеможнавідкладатидо«кращих часів». //Людинаівлада.-2001.-№1-2.-С. 14-16

15.СтельмаховичУкраїнськенаціональневиховання. //Початкова школа.-1993.-№5.-С. 3-6

І6.СтупарикБ.М. Ідеянаціональноговихованнявукраїнськійпедагогічнійдумці. //Новітехнологіїнавчання.-Науково-методичнбийзбірник. Випуск 23 — С 186-203

17.Чуприна. Підліткиінаціональнийсвітогляд. //Родослав.-2002.-№3.-С. 5.

Додаток 1

Анкетанавизначеннярівнянаціональноїсвідомостіпідлітків.

1. ВивсіпроживаєтевЖитомирі. Іосьувасз'являється можливістьвиїхатив інше місто. Вашідії:

а) язрадістюзалишуЖитомир, бохочужитиу«великомумісті»;

б) язалишуЖитомир, алеякщоменіприидетьсяпрожитивсемоє життятут, янедужесумуватиму;

в) нівякомуразінезалишуЖитомир, томущоце — мійрідний край, деживутьмоїрідніімоїдрузі, демоєкоріння

2. ВизакінчилиВНЗ. Увасз'являтьсяможливість працевлаштуватисязакордоном, інавітьвлаштуватитамсвоє життя. Щовиоберете?

а) так, подумуюя, требаїхатизвідсишукатикращіумовижиттяі праці;

б) поїду, алененадовго, бодовгожитидалековіддомуне зможу;

в) нівякому, разінепоїду, хочякбиважконежилосявУкраїні. Тамбудевбагаторазівважче.

3. Коливививчаєтеісторіюрідногокраю, рідногонароду, ви:

а) переймаєтесьпочуттямгордостізасвійкрай, свою Батьківщину, гостропереживаєтезайогодолю;

б) всебільшепереконуєтесьвтому, щоукраїнськіземліпостійно були«маріонеткою»врукахіншихдержав, якійтворилиукраїнську історію;

в) минулевженеповернеться, томуяживусьогоденнямі майбутнім, незадумуючисьнадтим, щобуло.

4. ЧицікавитесявиполітичноюситуацієювУкраїні:

а) так, цеважливодлямене;

б) інколи;

в) ні, цеменевзагалінетурбує.

5. Ви:

а) вірите, щополітично-економічнестановищеУкраїнив найближчийчасзмінитьсянакраще;

б) хотілосябвіритивзмінинакраще, аленевірю;

в) абсолютноневірювпозитивнізміни.

6. Чивідчуваєтевисебевідповідальнимзарозвитоксвоєї держави?

а) так, аджемайбутнєдержавизалежитьвідпозиціїмолодого покоління, тобтовіднас;

б) навітьякщобяхотівщосьзробити, вмененічогоневийде;

еще рефераты
Еще работы по педагогике