Реферат: Технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі

Зміст

статевий підліток соціальний емпатія учень

Вступ

Розділ 1. Теоретичі основи розробки технології роботи соціального педагога з формування статевої культури підлітків

1.1 Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи

1.2 Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків у школі

Розділ 2. Технологія та методика роботи соціального педагога з формування статевої культури школярів старшого підліткового віку в умовах школи

2.1 Проектування технології формування статевої культурипідлітків в умовах школи «Як обрати безпечний спосіб поведінки»

2.2 Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології «Як обрати безпечний спосіб поведінки»

Розділ 3. Експериментальне дослідження ефективності розробленої технології «Як обрати безпечний спосіб поведінки» в умовах школи

3.1 Загальні питання організації експериментального дослідження

3.2 Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів

3.3 Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології «Як обрати безпечний спосіб поведінки» на старших підлітків в умовах школи

3.4 Підсумки експериментального дослідження та аналіз отриманих результатів

Загальні висновки

Список літератури


Вступ

Благополуччя молодої людини залежить від того, наскільки добре вона буде усвідомлювати важливість дотримання соціальних норм буття в суспільстві, прагнутиме будувати гармонійні відносини з оточуючими. У підлітковому віці особливо актуальними є проблеми міжособистісних взаємин, питання самовизначення, в тому числі і статеворольового. Значущість проблеми на сьогодні поглиблюється тим, що в системі цінностей і смисложиттєвих орієнтирів суспільної свідомості відбуваються істотні зміни.

Сучасні дослідники (Д.В. Логвінова, С.В. Харченко та інші) розглядають проблему статеворольового становлення старших підлітків, доводячи важливість і актуальність даного питання. Адже у підлітковому віці необхідно навчитись аналізувати власні бажання та почуття і бажання та почуття інших людей з тим, щоб не обманутись самому і не обманути інших.

Велике значення на формування психологічної статі дитини і засвоєння нею соціальних норм, зокрема у виконання сімейних ролей, має сім’я, адже побічні ефекти виникають частіше там, де статеве виховання або ігнорується, або з причин, іноді об’єктивних, відтісняється на задній план. А з наслідками ми вже стикаємося у підлітковому віці. Тому, саме у цьому віці необхідно особливу увагу приділяти статевому вихованню, адже у цей час відбувається підготовка до сімейного життя. Але, на жаль, в Україні уже не рідкість сім’ї групи ризику в яких діти лишаються без нагляду, виховуються в антисоціальному, кримінальному середовищі. За даними соціологічного дослідження, до 25% сімей взагалі не в змозі позитивно соціалізувати дітей, а до 15% — формують правопорушників [23, с.86-89]. Та навіть серед, на перший погляд, благополучних сімей у дітей-підлітків спостерігається недостатня обізнаність у питаннях статевого виховання, вони мають спотворене розуміння любові, таємниці шлюбу.

Аналіз літературних джерел таких авторів, як Звоницький Е.В., Непочаткова Е.І., Шутаєв І. виділяють низку проблем:

— небажана вагітність, що спричинює ріст абортів;

— ріст кількості неповних сімей, розлучень (особливо серед молоді), шлюбів без любові;

— загальне падіння народжуваності в Україні.

Отже, можна стверджувати, що на сучасному етапі сімейне виховання переживає кризу, яка пов’язана з економічними та політичними труднощами, безробіттям, виїздом за кордон, що зумовлюють появу дитячої бездоглядності, алкоголізму, наркоманії, проституції і падінню загалом культури, статевої зокрема.

Актуальність проблеми зумовлюється і тим, що поняття «моральність», особливо у статеворольовому напрямі, дуже обезцінилось. Ігноруються народні традиції, моральні норми, християнська поведінка. Дуже поширеним стає поняття «вільна любов», що призводить до того, що молодь втрачає такі важливі поняття як вірність, цнотливість тощо.

Вплив держави є неоднозначним. З одного боку розроблено і затверджено ряд заходів для поліпшення демографічної ситуації в країні: «Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року»; план заходів щодо реалізації стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року; державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року; державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 роки. А з іншого – негативний вплив ЗМІ (телебачення, журнали демонструють чудові фотокартки і слайди гарного, привабливого тіла на знімках, але побутове життя приховують), типу поселення, а також відсутність певних етнокультурних традицій зумовлює появу протиріч в процесі соціалізації молоді і зумовлює ряд проблем у молодіжному середовищі.

Отже, дана ситуація, яка склалася у нашій країні вимагає докладання зусиль з усіх сторін: держави, суспільства, сім’ї і кожної окремої людини. Тому сьогодні важливо володіти різними методиками статевого виховання не лише батькам, але й іншим суб’єктам мікросоціуму (вчителям, вихователям тощо), щоб ефективно впливати на формування статевої культури підлітків Вплинувши на свідомість підростаючого покоління, його цінності, духовність ми зможемо попередити виникнення вище зазначених проблем. Виходячи з цього ми вважаємо, що одним із важливих напрямків соціалізації підлітків, підготовки їх до виконання нових соціальних ролей у майбутній демократичній сім’ї — робота соціального педагога по статевому вихованню – вихованню відповідального та усвідомленого батьківства.

Саме тому метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка технології впливу на підлітків щодо формування їхньої статевої культури в умовах школи.

Об’єктом дослідження є процес статевого виховання підлітків в умовах школи. Предметом дослідження – технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі.

Завдання дослідження:

1. Вивчити сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи.

2. Проаналізувати існуючі технології, методики, засоби з формування статевої культури у старшому підлітковому віці.

3. Розробити технологію роботи з формування статевої культури у старшому підлітковому віці та методику її проведення.

4. Провести експериментальне дослідження технології з формування статевої культури в умовах школи.

Гіпотеза – якщо процес статевого виховання школярів старшого підліткового віку організувати за допомогою розробленої технології, яка передбачає наявність таких етапів: діагносту вальний — ми визначмо рівень самооцінки, емоційної емпатії підлітків, а також рівень їхньої статевої відповідальності та свідомості; формувальний під час якого ми сприятимемо розвитку статевої культури підлітків за допомогою ігор, дискусій, бесід, інформування батьків через проведення батьківських зборів (щодо ролі статевої культури статевого виховання у сім’ї), а також контрольний етап на якому ми підведемо підсумки проведеної роботи, то у них відбудуться позитивні зміни щодо ціннісних настановлень, відношення до себе і сприятиме в цілому підвищенню рівня статевої культури та формування усвідомленого та відповідального ставлення до представників протилежної статі.

Практичне значення даної роботи полягає в тому, що розроблену технологію можна використовувати у практичній діяльності соціального педагога, практичного психолога, класного керівника при роботі зі школярами старшого підліткового віку щодо формування статевої культури. Результати, отримані під час експерименту, можна використовувати спираючись на них при подальшому дослідженні статевого виховання старших підлітків.

Матеріали даного дослідження можуть бути використані студентами педагогічних вузів з метою організації позакласних виховних заходів під час проходження педагогічної практики.


Розділ 1. Теоретичні основи розробки технології роботи соціального педагога з формування статевої культури підлітків

1.1 Сутність та особливості процесу статевого виховання підлітків в умовах школи

Визначення змісту соціально-педагогічної діяльності у школі у сфері даної проблеми вимагає визначення понять, таких як старші підлітки, статеве виховання.

Аналіз літератури [1; 14] з питання визначення змісту поняття «статеве виховання» доводить, що воно є досить поширеним. Так, З.А. Шкіряк-Нижник і Е.І. Непочатова розглядають статеве виховання як у широкому так і в більш звуженому розумінні. Звернемо увагу на останнє, де статеве виховання визначається, як «процес систематичного усвідомленого впливу на психічний та фізичний розвиток дитини з метою оптимізації розвитку її особистості, її діяльності, зв’язаної із взаєминами різних статей» [1, с.26]. Отже, статеве виховання не обмежується віковими рамками, але тривати довгий час, що дозволить реалізацію (як було вище зазначено) саме систематичного впливу.

«Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соціально-педагогічних служб, консультацій» визначає термін статеве виховання як «систему заходів педагогічного впливу на дітей та підлітків з метою створення в них правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання норм поведінки в статевому житті» [15, с.90]. Тобто має формуватися правильне уявлення про взаємовідносини статей.

Отже, аналіз та узагальнення сучасної науково-педагогічної літератури [1, с.14] доводить до висновку, що статеве виховання – це процес систематичного усвідомленого впливу системи педагогічних заходів на психічний та фізичний розвиток дітей та підлітків з метою створення у них правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання у них, відповідно їх статі, норм поведінки.

Підлітковий вік – самий важкий і складний із усіх дитячих віків. Його ще називають перехідним віком, тому що протягом цього часу відбувається певний перехід від дитинства до дорослості, від незрілості до зрілості. За М.А.Галагузовою виділено особливості підліткового віку: емоційна незрілість, недостатньо розвинуте уміння контролювати власну поведінку, співставляти бажання і можливості в задоволенні своїх потреб, підвищена впливовість, бажання самоствердитися і стати дорослим [23, с.214].

У підлітків проявляється емоційне прагнення пізнання оточуючої дійсності, потреба у дружбі на основі спільних інтересів і захоплень. Підліток – особистість, яка знаходиться на особливій стадії формування її найважливіших рис і якостей.

Виходячи з цього дане дослідження буде здійснюватися у профілактичному напрямі, тому важливо визначити поняття «профілактика».

Профілактика (за М.А.Галагузовою) – це «сукупність державних, суспільних, соціально-медичних і організаційно-виховних заходів, спрямованих на попередження, усування або нейтралізацію основних причин та умов, які викликають різного роду соціальні відхилення у поведінці підлітка» [23, с.294]. Хоча сам термін «профілактика» зазвичай асоціюється із запланованим попередженням будь-якої неблагополучної події, тобто з ліквідацією причин, які здатні викликати небажані наслідки.

А.М.Галагузова виділяє декілька профілактичних підходів:

· інформаційний;

· соціально-профілактичний;

· медико-біологічний;

· соціально-педагогічний;

· із застосуванням санкцій.

Розглянемо соціально-педагогічний підхід. Його сутність полягає у відновленні або корекції якостей особистості підлітка, особливо моральних і вольових якостей особистості [23, с.297]. Даний профілактичний підхід ми надалі будемо використовувати при розробці технології роботи з підлітами по формуванню статевої культури в умовах школи.

Нажаль, процес статевого виховання підлітків саме в умовах школи не достатньо розглянуто. Не зазначено на яких уроках чи позаурочних заходах необхідно приділяти увагу цьому питанню. Тому виходячи із особливостей процесу статевого виховання школярів старшого підліткового віку, враховуючи спрямованість профілактичної роботи, ми за допомогою розробленої технології будемо формувати у підлітків позитивні ціннісні орієнтації у процесі соціально-педагогічної і корекційної роботи в умовах школи.

1.1. Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків у школі.

Вище зазначений аналіз літератури дозволяє визначити основні напрями формування статевої культури підлітків — профілактика і корекція. Виходячи із особливостей процесу статевого виховання школярів старшого підліткового віку за допомогою технології можна формувати у підлітків позитивні ціннісні орієнтації у процесі соціально-педагогічної і корекційної роботи.

Вивчення літератури з визначення терміну «соціальна технологія» дає підставу стверджувати, що єдиного підходу не має. Колектив авторів (Б.Н.Алмазов, М.А.Бєляєва, Н.Н.Безсонова та інші) надає три визначення соціальної технології [16, с.8-9]:

· це конкретний спосіб здійснення людської діяльності по досягненню суспільно значущих цілей;

· це конкретна програма діяльності по вирішенню (керуванню, реалізацією) соціальної проблеми;

· це спеціально розроблена програма дослідження соціальної проблеми.

Згідно «Короткого енциклопедичного словника» (у якому також надано декілька визначень терміну) соціальна технологія це:

· упорядкована сукупність процедур та операцій, за допомогою яких реалізують певний соціальний проект або конкретну ціле раціональну ідею перетворення (реорганізації, модернізації або вдосконалення) соціальної реальності.

· цілеспрямована діяльність внаслідок якої реалізують поставлену мету і змінюють об’єкт діяльності.

· це спосіб реалізації конкретного складного процесу шляхом розчленування його на систему послідовних взаємопов’язаних процедур і операцій, які виконують одночасно, або способом розв’язання практичних завдань, що виступає як система пізнавальних процедур і практичних дій, спрямованих на зміну соціальних об’єктів відповідно до заданих цілей [25, с.469-470].

В.І. Курбатов виділяє окремо соціально-психологічні технології, як «систему процедур, в основі яких лежить вплив на деякі сторони психічної реальності людини за допомогою особливих методів». Він зазначає, що мова іде про методи, які будуть використовуватись у малій соціальній групі і через групу. При цьому групи можуть бути як природними (сім’я, клас), так і лабораторними, спеціально створені для корекційно-розвиваючих цілей [22, с. 306].

Отже, під соціальною технологією ми будемо розуміти – конкретний цілеспрямований спосіб реалізації складного процесу шляхом поділу його на систему простих послідовних і взаємопов’язаних процедур і операцій, які виконуються одночасно з метою перетворення соціальної реальності відповідно до заданих цілей.

Ковальов С.В., Розуміхина Г.П., Равич Р.М. пропонують різні методики щодо виховання статевої культури через ряд занять [8, с.57-73], які включають анкети (для дівчат, хлопців), тест «Чи готові ви до батьківства?», ситуаційно-рольові ігри (наприклад, «Зумій сказати „Ні!“), психологічний практикум „Захисти свою точку зору“, бесіду „Вибери життя“ тощо.

На формування статевої культури школярів старшого підліткового віку в умовах школи звертали увагу ряд авторів. Д.В.Логвінова і С.В.Харченко розробили тренінг „Сприяння статеворольовому становленню старших підлітків“ [14]. Він передбачає своєю метою – гармонізацію становлення особистості старшого підлітка в межах гендерного підходу. Велику увагу приділено самопрезентації, формуванню самостійного критичного погляду та інше. Вітюк О.Ю. розглядала питання впливу відношення до себе на відношення до інших [3]. Малічева Н.Д., Трухан Н.Г. та інші автори розробили програму, яка охоплює теми, що хвилюють кожного підлітка (дружба, закоханість, дошлюбні стосунки, безпечна поведінка, етика стосунків тощо) [27]. Дана методика є найбільш цікавою і тому ми будемо її використовувати при розробці своєї технології.

Також ґрунтовними і цікавими є лекції священика Ілії Шугаєва, де він розглядає взаємовідносини дівчини з парубком з духовної точки зору, розповідає про таїнство шлюбу, зачаття та інше [30]. Але деякі настанови нав’язують власну думку автора.

Вивчаючи технології роботи з формування статевої культури, ми не можемо обмежуватися лише роботою з підлітками. Тому ми звернули увагу і на технології роботи з середовищем у якому вони виховуються. Дру і Кіт Кунс разом із Скотом Стемпленом пропонують технологію роботи з сімейними парами з метою зміцнення шлюбу, а також розвитку відносин подружжя з іншими сімейними парами [7]. Діти беруть приклад із своїх батьків, і поки не будуть вирішені їх проблеми, дітям-підліткам важко буде виробити свою активну життєву позицію у цьому напрямку.

Отже робота з підлітками у напрямку статевого виховання вимагає особливого підходу. Підлітки повинні не тільки отримувати знання, а й глибоко їх усвідомлювати, лише тоді вони будуть використовувати їх у власному житті. Їм необхідно допомогти виробити активну життєву позицію, формування власної точки зору. Теоретичний аналіз існуючих технологій роботи з формування статевої культури підлітків в умовах школи дозволив визначити сутність методів спрямованих на вирішення даного питання, побачити недостатню розглянутість середовища у якому відбувається даний процес, тобто в умовах школи.


Розділ 2. Технологія та методика роботи соціального педагога з формування статевої культури школярів старшого підліткового віку

2.1 Проектування технології формування статевої культури підлітків в умовах школи „Як обрати безпечний спосіб поведінки“

На основі вивчення та аналізу технологій роботи з формування статевої культури підлітків нами була розроблена модель взаємодії соціального педагога із старшими підлітками у школі. Її основним спрямуванням є статеве виховання.

Статеве виховання, точніше духовно-статеве виховання, не можна вважати успішним, якщо дівчата і юнаки, що ростуть у сім’ї, не зрозуміють, що обов’язки дружини і чоловіка, матері і батька є для жінки та чоловіка одним з основних у житті. Це – сполучна ланка у їх стосунках. Підготувати дівчат та юнаків до щасливого, міцного шлюбу, метою якого є задоволення взаємних духовних інтересів та фізіологічної статевої потреби, народження і виховання здорової дитини, зміцнення гармонії внутрішньо-сімейних стосунків – одне з головних завдань духовно-статевого виховання [1, с.33].

Враховуючи вище зазначене ми розробили технологію, яка має три етапи: діагностичний, формуючий та контрольний. Кожний етап забезпечений відповідним методичним матеріалом.

Важливу роль в управлінні своєю поведінкою відіграє самооцінка, визначення свого рівня домагань, забезпечує впевненість у собі, та успішність своїх дій. Процес її не є кінцевим, оскільки особистість постійно розвивається. Цілісна самооцінка формується на основі самооцінок окремих сторін її психічного світу. Це результат самопізнання та самовідношення індивіда. Основна її функція в психічному житті особистості полягає в тому, що вона виступає необхідною внутрішньою умовою регуляції поведінки та діяльності [3, с.56]. У підлітковому віці самооцінка особливо впливає на подальше формування міжособистісних відносин з однолітками, побудову відносин з протилежною статтю. Саме тому вважаємо доцільним на початковому етапі визначити рівень самооцінки.

На жаль, сьогодні велика кількість молодих людей не навчані любити. Любити взагалі – батьків, старців, дітей, хворих, слабких, немічних тощо. Вступаючи у шлюб ніби то по любові, вони не вміють цінувати її, не розуміють поняття турбота, увага, самопожертва. Часто молоді люди звикли думати лише про себе, ігнорувати думки, звички, смаки, бажання і настрій дружини та чоловіка. А навчати терпимості, турботі, ласці, витримці, увазі необхідно з дитинства [30]. Тому доречним у формуванні статевої культури підлітків є виявлення рівня і розвитку емпатії.

Виходячи з вище зазначеного, ми на діагностичному етапі будемо виявляти рівень самооцінки й емпатії підлітків, щоб надалі будувати взаємодію з ними спрямовану на розвиток даних показників.

Формуючий етап передбачатиме за своєю глобальністю три напрями: робота зі старшими підлітками в умовах школи:

1). Робота у напрямі розвитку емпатіїї та самооцінки (у сфері формування статевої культури) передбачає ряд зустрічей з підлітками. На даному етапі головне допомогти підліткам виробити активну відповідальну позицію до своєї долі, свого життя, побачити роль самооцінки на вибір поведінки. Важливо розглянути питання протиріччя між фізіологічним та духовним дозріванням особистості, доцільно зупинитись на ролі здорового способу життя в цей період, на негативному впливі вживання шкідливих речовин.

2). Робота з батьками учнів. У випадку виявлення під час діагностування проблем у взаємовідносинах дітей з батьками у сім’ї (щодо статевого виховання) необхідно провести індивідуальні та групові зустрічі різних спеціалістів (медиків, психологів) та класного керівника з батьками.

3). Налагодження, при необхідності, взаємозв’язку між школою, сім’єю та Центром допомоги вагітним (профілактичний та реабілітаційний напрям). При виявленні насилля у сім’ї підключити відповідні правоохоронні органи.

Ефективність розробленої технології спрямованої на розвиток статевої культури старших підлітків в умовах школи ми перевіримо на контрольному етапі за допомогою проведення діагностик, які були використані на першому — діагностичному етапі, тобто виявлення рівня самооцінки та емпатії.

2.2 Методики соціально-педагогічної діяльності з формування статевої культури підлітків у школі, що забезпечать реалізацію розробленої технології „Як обрати безпечний спосіб поведінки“

Робота соціального педагога у напрямі розвитку емпатіїї та самооцінки (у сфері формування статевої культури) передбачає ряд зустрічей з підлітками. Першу зустріч бажано починати із ознайомлення їх з таким соціальним процесом, як формування людини як особистості, від чого він залежить і його роль в житті людини. Адже перш ніж вести розмову про власне тіло, необхідно потурбуватися про власну душу – про свій внутрішній духовний світ. На даному етапі головне допомогти підліткам виробити активну відповідальну позицію до своєї долі, свого життя, побачити роль самооцінки на вибір поведінки.

Щоб визначитись в питаннях статевого життя, підліткам необхідно навчитись аналізувати власні бажання і почуття та почуття інших людей з тим, щоб не обманутись самому і не обманути інших. Важливо розглянути питання соціальної цінності життя людини (піднімаючи проблему абортів), толерантного відношення один до одного. Доцільно зупинитись на ролі здорового способу життя в цей період, на негативному впливі вживання шкідливих речовин. Таким чином, ми будемо намагатися допомогти підліткам у вирішенні тих складних проблем, з якими вони живуть і виховати у них особисту відповідальність за власні вчинки.


Розділ 3. Експериментальне дослідження ефективності розробленої технології „як обрати безпечний спосіб поведінки“ в умовах школи

3.1 Загальні питання організації експериментального дослідження

Об’єктом нашого дослідження став процес статевого виховання старших підлітків в умовах школи. Предметом – технологія роботи з формування статевої культури підлітків у школі.

Приступаючи до експериментального дослідження, ми ставили перед собою такі завдання:

1. Вивести залежність між рівнем самооцінки та рівнем емпатії; між рівнем обізнаності підлітків у сфері інтимного життя з різних джерел (батьки, преса, кіно тощо) та рівнем відповідального ставлення до нього.

2. Проаналізувати міру зсуву показників рівня самооцінки та емпатії за період проведення експерименту.

3. Оцінити ефективність розробленої технології спрямованої на розвиток статевої культури старших підлітків в умовах школи.

Для вирішення цих завдань ми розробили технологію експериментального дослідження, яке включала три етапи:

· Констатувальний етап проведений з метою визначення рівня самооцінки, емпатії та рівня благополучності взаємовідносин у сім’ї (стосовно питань статевого виховання).

· Формувальний етап, який безпосередньо був спрямований на підвищення рівня самооцінки, емпатії, рівня усвідомленого та відповідального ставлення до статевого життя (зокрема його можливих наслідків) за допомогою анкет, дискусій, ігор, різних вправ в умовах школи.

· Перевірка ефективності розробленої технології та підібраних у ній методик на останньому етапі дослідження – контрольному.

Дослідження проводилось протягом місяця.На початку нами було проведено пілотажний експеримент задля уточнення окремих елементів розробленої технології, більш детального формулювання гіпотези. Подальше експериментальне дослідження ми проводили на базі Харківської загальноосвітньої школи № 134. В експерименті брали участь 18 осіб дев’ятого класу (дев’ять дівчат і дев’ять юнаків). Заняття були спрямовані на формування навичок безпечної поведінки з протилежною статтю у старших підлітків через розвиток самооцінки та підвищення рівня емпатії.

З досвіду ми використовували такі методики як „Діагностика самооцінки психічних станів“ (по Г.Айзенку, редагована), „Емоційна емпатія“ ( Бойко В.В.), „Сонечко (Куций А.М.)“. Розглянуто було програми „Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків“, „Фортеця“, тренінг „Сприяння статеворольовому становленню старших підлітків“. На їх основі було розроблено власну технологію, яка носила соціально-педагогічний аспект – „Як обрати безпечний спосіб поведінки“.

3.2 Визначення початкового рівня самооцінки, емпатії учнів

На першому етапі експериментального дослідження ми використали два тести та власну розроблену анкету. Тест виявлення рівня самооцінки у осіб, які брали участь у експерименті був спрямований на визначення даного рівня та рівня налаштованості на успіх. Результати були такими: із 18 чоловік – 4 підлітки мають завищену самооцінку (1, 3, 7, 12), 3 особи – низьку (2, 5, 11). За допомогою методики „Емоційна емпатія“ В.В.Бойко нам вдалось виявити рівень чуйності школярів до переживань інших осіб. Було встановлено, що емпатія низька у трьох респондентів (3, 7, 12), у п’яти – середній рівень (1, 2, 6, 9, 11), інші мають високі показники.

Виходячи з отриманих даних можемо стверджувати, що переважно емпатія низька у того хто має завищену самооцінку.

За допомогою розробленої анкети „Юнаки та дівчата“, направленої на виявлення рівня благополучності взаємовідносин у сім’ї, свідомого ставлення підлітків до статевого життя, ми отримали наступні результати:

1. Вісім (3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16) осіб з вісімнадцяти отримують інформацію про статеве життя та народження дітей у сім’ї, інші – від ровесників, зі спеціальної літератури. Батьки, на жаль, не є першими і всесторонніми інформаторами з цих питань. Тому, вважаю, обрана проблема дійсно є актуальною і вимагає роботи соціального педагога у цьому напрямі у школі.

2. На запитання: „Чи допускаєте ви статеве життя до шлюбу“ — 6 відповіли негативно. Серед них переважають підлітки, які отримують інформацію про статеве життя у сім’ї (1, 5, 6, 7, 9, 13, ).

3. Середній вік з якого, на думку підлітків, варто розпочинати статеве життя 15 – 16 років (мінімальний вік зазначений 13 років, максимальний — 23).

Окремо питання було задано хлопцям „Якщо ваша подруга завагітніє?“ що ти обереш. Троє визнають батьківство, троє одружаться, бо кохають, і троє – за аборт (4, 9, 14).

Спираючись на отримані результати ми визначили перспективні напрями роботи: безпосередня взаємодія з підлітками та робота з батьками через класного керівника, психолога школи. Необхідності залучення інших спеціалістів та соціальних служб не було виявлено.

3.3 Формувальний експеримент дослідження впливу розробленої технології „Як обрати безпечний спосіб поведінки“ на старших підлітків в умовах школи

На першому етапі формуючого експерименту ми розпочали взаємодію з підлітками. При плануванні групових занять ми дотримувалися загальноприйнятих принципів: побудова занять за зразком рішення певної заданої задачі, урахування та опір на знання учнів, співпраця з підлітками.

На першій зустрічі ми за головну мету мали знайомство з школярами 9-Б класу, обговорення загальної мети наших занять, виявлення їх початкового рівня самооцінки та емпатіїї. Вони виявили зацікавленість до піднятого питання — статева культура особистості.

Наступна наша зустріч була спрямована на формування активної, відповідальної позиці її підлітка до своєї долі та свого життя, формування ціннісного ставлення до себе та оточуючих. Зазначивши унікальність, неповторність кожної людини на землі ми запропонували їм із аркушів (без допомоги ножиць) виготовити „Чоловічків Бінго“, котрі надалі ми розміщували на плакаті зі зображеною планетою. Цим ми намагалися підкреслити неповторність та унікальність кожного учасника експерименту, допомогти їм зрозуміти важливість їх існування у цьому світі. Прагнули до формування у них усвідомлення необхідності поваги, любові до себе та до оточуючих людей.

Надалі була розглянута тема „Ризикована поведінка“. За допомогою мозкового штурму нам вдалося заповнити на дошці відповідну таблицю, у якій ми визначили основні причини, очікувані та отримані результати паління, вживання алкоголю, наркотиків та інтимних стосунків. На основі розглянутого ми провели психологічний практикум „Вільна любов: за і проти“.

На одному із занять ми надали підліткам інформацію про розвиток дитини до народження, особливу увагу приділяючи формуванню ціннісного та відповідального ставлення до його життя та своєї поведінки.

Сприяючи розвитку емпатіїї та толерантності ми провели рольову гру „Кому необхідно допомогти?“, у якій прийшли до висновку, що усі люди дорогоцінні незалежно вони хворі чи здорові і права — засуджувати чи позбавляти їх життя, ніхто з нас не має. На останній зустрічі ми влаштували солодкий стіл за яким обговорювали враження від отриманої інформації, а також найцікавіші для них моменти нашого спілкування.


3.4 Підсумки експериментального дослідження та аналіз отриманих результатів

Контрольний етап дослідження дав змогу нам побачити результати впливу на статеву культуру школярів старшого підліткового віку (9 класу) за допомогою розвитку емпатіїї та самооцінки. За отриманими показниками: рівень емпатіїї зріс у двох учнів, які мали низькі показники (3, 7); у трьох (2, 5, 11) підвищились рівні показників самооцінки. Зріс середній вік з якого підлітки вважають доречним розпочинати статеве життя з 15 (16) до 17 років. Респондент 18 змінив свою думку щодо статевого життя до шлюбу (став проти), у нього зріс показник шлюбного віку. Респонденти 4 та 12 змінили своє ставлення до аборту, виступили за збереження життя дитини.

Отже, нами було доведено таке припущення: якщо у процес формування статевої культури старших підлітків ввести методики підвищення самооцінки, то відповідно підвищаться показники впевненості у собі, та успішності своїх дій, зросте необхідна внутрішня регуляція поведінки та діяльності. Методики спрямовані на розвиток емпатії сприятимуть розумінню важливості розвитку навичок терплячості, турботи, ласки, витримки, уваги необхідних підліткам як майбутнім чоловікам та дружинам, батькам.

Матеріали експериментального дослідження дозволяють стверджувати, що підібрані та запропоновані методики є ефективними у роботі зі школярами старшого підліткового віку.


Загальні висновки

У результаті проведеного дослідження нами отримані дані, які дають підставу стверджувати:

1. Актуальність проблеми формування статевої культури школярів старшого підліткового віку зумовлено об’єктивними факторами (вплив суспільства, ЗМІ, друзів, сім’ї тощо) та суб’єктивними (ступінь самовизначеності особистості; рівень знань про наслідки невідповідального ставлення до статевого життя тощо).

2. Соціально-педагогічна діяльність з формування статевої культури старших підлітків має бути спрямована на попередження негативних наслідків ранніх статевих відносин, на активне формування особистості, її ціннісних орієнтацій, за якими вони будуватимуть своє майбутнє життя. Розроблена технологія включає три етапи: діагностувальний, формувальний, контрольний та реалізується через комплекс заходів спрямованих на формування правильного уявлення про суть взаємовідносин статей і виховання у них, відповідно їх статі, норм поведінки.

3. Дану проблему розглядали та вивчали Д.В.Логвінова, С.В.Харченко, які увагу приділили гармонізації становлення особистості старших підлітків; священник Ілія Шугаєв освітив дане питання з духовної точки зору; Дру і Кіт Кунс та Скот Стемплен запропонували роботу з налагодження стосунків у сім’ї з батьками та інші. На основі вивченої літератури ми визначили основні напрями роботи (взаємодія з підлітками, з батьками, налагодження взаємозв’язку з ЦСССДМ) та ефективні методи взаємодії з підлітками (рольові ігри, дискусії, аналіз конкретних ситуацій тощо).

4. Результати експериментального досліження дозволяють стверджувати, що підібрані та запропоновані методики є ефективними у роботі зі школярами старшого підліткового віку.

Дана робота дозволяє визначити, ефективні методи роботи з підлітками в умовах школи — групові дискусії, тематичні та рольові ігри, мозковий штурм, аналіз та обговорення отриманих результатів анкет. Не ефективні – ігри, які не пов’язані з темою, методи пов’язані з рванням паперу. Досить важливо враховувати кількість учасників, їх стать та відносини у групі.


Список літератури

1. Аккерманн Михаэль. Я не позволю его убить. – Черкассы: в-во „Смирна“, 2000. – 53 с.

2. Американская пара: новые проблемы, новые подходы, Карстенин Лорен. – Харьков, 2005. – 216 с.

3. Вітюк О.Ю.Міжособистісна атракція як основа рівня самооцінки особистості // Практична психологія та соціальна робота №8, 2007. – с.55.

4. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Основи здоров’я. 5 клас: Посібник для вчителів. – К.: Алатон, 2005. – 264 с.

5. Гэри Чепмэн. Пять языков любви. – Львов: Издательский центр „Світ“, 2003. – 108 с.

6. Дмитренко Т.О., Яресько К.В. Методологічні основи соціальної педагогіки. – Харків: Крок, 2003. – 32 с.

7. Дру Кунс, Кит Кунс, Скотт Стемплом. Созидая единство в браке (материалы для семейных пар). – Киев: Велес, 2006. – 66 с.

8. Запобігання і протидія насильству в сім’ї: Методичні рекомендації для соціальних працівників. – К.: ДЦССМ, 2004. – 192 с.

9. Звоницький Е.В. Пастки для кожного. (Паління. Алкоголізм. Наркоманія. СНІД. Статеві відносини). – Б. „Везелиця“, 2002. – 36 с., іл. (Учбово-методичне видання).

10. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с.: ил. – (Серия „Мастра психологии“).

11. Кругликов Р.И., Майзелис И.Я. Алкоголизм и потомство. — М.: Наука, 1987. — 128 с. 12 ил. (Серия „Трезвость – норма жизни“).

12. Крепость. Руководство для наставника. – К., 2006. – 42 с.

13. Линда Кокрен. Прощена и свободна. – Санкт-Петербург, 2001. – 86с.

14. Логвінова Д.В., Харченко С.В. Тренінг сприяння статеворольовому становленню старших підлітків // Практична психологія та соціальна робота №7, 2007. – с.25.

15. Марков М. Технология и эффективность социального управления. – М., 1982.

16. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; Под ред. М.А, Галагузвой, Л.В, Мардажаева / – М.: Издательский центр „Академия“, 2002. – 192 с.

17. Мелани Добсон и Тоша Вильямс. Не быть одинокой. — С.-Пб. Миссия Руфь, 2005. – 296 с.

18. Мы можем любить их обоих. Аборт: вопросы и ответы. Джон и Барбара Уиллке. – М., 2003. – 380 с.

19. М.Мюллер, Д. Лангрен. Настоящая любовь ждет. – Минск, 2003. – 64 с.

20. Открытая маска (Театральные сценарии и постановки). – Киев: „Молодежь для Христа“ Украина, 2002. – 272с.

21. Потапова А.В. Поговорим откровенно: Кн. Для сред. шк. возраста / Худож. В.Г. Серцова. – К. Вэсэлка, 1988. – 232 с.

22. Приходько М.І, Приходько О.М., Селіверстова Н.І, Туська О.В. Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та працівників соц.-пед. служб, консультацій. – Запоріжжя: „Поліграф“, 1999. – 132с.

23. Социальная педагогика: Курс лекций / Под общей ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с.

24. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін.; за заг. ред.: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Мектіонової. – К.: ценр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

25. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с. // Соціальна робота. Книга 4.

26. Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики. Навчальний посібник. – К.: Главник, 2006. – 144 с.

27. Формування навичок безпечної поведінки у старших підлітків. Причини та шляхи вирішення проблем, що викликані кризовими явищами в підлітковому середовищі: Навчально-методичний посібник / Н.Д. Малічєва, Н.Г. Трухан, С.Я. Янакі, Т.О. Франко, О.В.Козловська-Слуцька. – К.: Всеукраїнський культурно-просвітницький центр „Нове життя“, 2005. – 94 с.

28. Формування характеру через систему духовних цінностей (матеріали для виховної роботи). – Рівне, 2005. – 112 с.

29. Шкіряк-Нижник З.А., Непочаткова Е.І. Дівчинка – дівчина – жінка – мати. – К.: Т-во „Знання“УРСР.,1989. – 48с.

30. Шугаев И. Подготовка к семейной жизни. Избранник один на всю жизнь. // Воспитание школьников № 1-10, 2006.

еще рефераты
Еще работы по педагогике