Реферат: Дидактичний проект підготовки фахівця "економіст" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей"

КУРСОВА РОБОТА

На тему:

«Дидактичнийпроект підготовки фахівця «економіст» з поглибленою розробкою технологійнавчання по темі: «Аналіз використання основних фондів тавиробничих потужностей»курсу «Техніко-економічнийаналіз»


Вступ

Насучасному етапі розвитку суспільства та переходу на ринкові відносиниактуальним є підготовка фахівців в галузі економіки. Професійна підготовкаекономістів є важливою та необхідною для підприємств, дозволить застосуватиздобуті знання, уміння та навички для реалізації господарсько-економічнихробіт, а саме здійснення економічного аналізу господарської діяльностіпідприємства, розрахунків витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукціїта розробка бізнес-планів підприємства, що дозволить в майбутньому підвищитиефективність та рентабельність виробництва.

У нашчас впровадження досягнень НТП зазнали істотних змін. У зв’язку з цимнауково-технічний соціальний розвиток нашого суспільства висуває нові вимоги допідготовки фахівців. Зростає значення творчого відношення до праці, уміннясамостійно здобувати знання і підвищувати професійну майстерність та наявністьпрофесійних навиків та умінь, необхідних робітникові при вирішенні практичнихзавдань по плануванні, організації і регулюванні трудових процесів.

Саметому в цьому курсовому проекті ми розглянемо професійне діяльність економістата спроектуємо технології навчання за темою «Аналіз використання основнихфондів та виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз».

Об’єктдослідження: процес підготовки фахівця «економіст».

Предметдослідження: процес професійної підготовки фахівця «економіст».

Метадослідження: розробка дидактичного проекту підготовки фахівця за фахом«економіст» з поглибленою розробкою технологій навчання з теми «Аналізвикористання основних фондів та виробничих потужностей» дисципліни«Техніко-економічний аналіз».

Задачідослідження:

1. Провести аналіз умов здійснення професійної діяльностіфахівця «економіст».

2. Визначити програму професійної підготовки фахівця «економіст».

3. Обґрунтувати доцільність вибраного змісту, об'єму і послідовностівикладу навчального матеріалу за темою «Аналіз використання основних фондів тавиробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз».

4.Визначити технології навчання майбутнього фахівця на рівні теми розділу, темиуроку і обґрунтувати свій вибір.

фахівець економіст навчальний матеріал


1.Проектування програми професійної підготовки за фахом «економіст»

1.1Аналіз професійної діяльності фахівця

1.1.1Характеристика господарської діяльності фахівця

Сучасніумови у процесі глобалізації та переходу на ринкову економіку передбачаютьобновлення техніки та технології на сучасному етапі розвитку для підвищенняефективності та рентабельності виробництва та реалізаціїгосподарсько-економічних робіт. Для економіста господарсько-економічнимироботами є робота щодо здійснення економічної діяльності підприємства,спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якостіпродукції і освоєння нових видів продукції, досягнення високих кінцевих результатівза оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;підготовка вихідних даних для складання проектів господарсько-фінансової,виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метоюзабезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку. Дані, що входятьу коло обов’язків економіста та його підготовка є на сьогоднішній часактуальними.

1.1.2Визначення видів діяльності фахівця

Наданий момент виділяють 5 видів професійної діяльності: технологічний,організаційний, проектно-плановий, науково-дослідницький та педагогічний.

Дляспеціаліста економічного профілю виділяють 4 вида: технологічний,організаційний, проектно-плановий та науково-дослідницький. Наявність абовідсутність певного виду професійної діяльності залежить від освітнього йосвітньо-кваліфікаційного рівня.

Підготовкаекономіста здійснюється на базі коледжу. Освітній рівень даного спеціаліста –базова вища, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

Видамипрофесійної діяльності для економіста є технологічний, організаційний тапроектно-плановий.

1.1.3Характеристика трудових процесів, що виконуються фахівцем

Існуютьтри групи трудових процесів, які залежать від двох факторів – повторюваностіоперацій та їх залежності від ситуації: 1 група, основні частини яких можутьбути самостійними частинами процесу навчання, в яких велика повторюваністьоперацій при невеликій їх варіативності на різних виробах; 2 група, основнічастини яких не можуть бути самостійними частинами процесу навчання, тобтоневелика повторюваність операцій при значній варіативності у зв’язку зситуацією та 3 група трудових процесів, що займають проміжне значення між 1 і 2групою, у яких велика повторюваність операцій при трудності їх вичленення увиробничих умовах.

Дляданого фахівця характерна 3 група трудових процесів, тому що економіст виконуєз одного боку (повторюваність операцій) складання бізнес-планів підприємства,розрахунок матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних длявиробництва і реалізації продукції, аналіз господарської діяльностіпідприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходищодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва,конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, а з іншого боку(залежність від ситуації), бере участь у розгляданні розробленихвиробничо-господарських планів, планової та облікової документації, здійснюєконтроль за ходом виконання планових завдань підприємством та йогопідрозділами, виконує роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками іконтролем за правильним здійсненням розрахункових операцій, бере участь уформуванні економічного поставлення задач або окремих їх етапів.

1.2Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

1.2.1Професійне призначення і умови використання фахівця

Щоббільш детально визначити систему виробничого навчання необхідно встановитимісця працевлаштування фахівця та визначити його професіональні дії.

Професійнепризначення та умови використання фахівця представлені у табл. 1.1.

Таблиця1.1. Професійне призначення фахівця: економіст

Трудові процеси, що виконуються Місця використання фахівця 1 2 Технологічний: Планово-економічний відділ підприємства, фінансово-економічний відділ підприємства, бухгалтерія підприємства, каса підприємства. ü  виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності підприємства; ü  виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції; ü  здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат; ü  веде облік економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства та його підрозділів, а також облік укладених договорів; ü  готує періодичну звітність в установлені терміни; ü  визначає економічну ефективність організації праці та виробництва. ü  здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів; ü  бере участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства. Організаційний: ü  Оформлює матеріали для укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов'язань; Проектно-плановий: ü  бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньо-господарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління, а також планової та облікової документації; ü  Готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку.

1.2.2Побудова функціональної структури діяльності фахівця

Використаннясистемного підходу до організації професійної діяльності фахівця припускаєвиділення предмету, засобів, процедур та продукту діяльності.

Предметдіяльності – це те, що має суб’єкт на початку діяльності, і те, що востаточному підсумку перетвориться у продукт.

Засобидіяльності – це досвід суб’єкта, який може бути виражений через сукупністьпрофесійно-методичних задач, чи усі допоміжні об’єкти, за допомогою якихздійснюється діяльність.

Процедуридіяльності – це сукупність цілеспрямованих дій фахівця по застосуванню предметадіяльності відповідно до заданої мети.

Продуктдіяльності – це матеріальне подання того, що виходить при здійсненнідіяльності.

Функціональнаструктура діяльності фахівця представлена у табл. 1.2.


Таблиця1.2. Функціональна структура діяльності фахівця: економіст

Найменування функції діяльності Функціональні етапи діяльності Предмет діяльності Матеріальні засоби діяльності Процедури діяльності Продукт діяльності 1 2 3 4 5 6 1. Інформаційно-статистична 1.1. Обробка документації підприємства Планова та облікова документація Законодавчі та нормативні правові акти, порядок розроблення планово-облікової документації, методичні матеріали з обліку діяльності підприємства, організації планової роботи, засоби обчислювальної техніки, документація підприємства. Здійснює збір інформації та за допомогою порядку розроблення планово-облікової документації та необхідних матеріалів систематизує та обробляє документацію. Оброблена планова та облікова документація 2. Розрахунково-аналітична 2.1. Аналіз ефективності діяльності підприємства Планова та облікова документація Методичні матеріали з аналізу діяльності підприємства, методи визначення економічної ефективності, засоби обчислювальної техніки, документація підприємства, оперативний і статистичний облік. За допомогою необхідних даних підприємства здійснює їх аналіз, визначає ефективність організації праці та виробництва, упровадження нової техніки і технології, визначає показники ефективності. Визначена ефективність діяльності підприємства 2.2 Складання звітної документації підприємства Бланки звітності Порядок та терміни складання звітності підприємства, засоби обчислювальної техніки. При наявності необхідних документів, готує періодичну звітність в установлені терміни. Складена звітність 3. Контрольна 3.1. Контроль діяльності підприємства Планова документація, розрахунки щодо діяльності підприємства Законодавчі та нормативні правові акти, порядок здійснення розрахункових операцій Контролює правильність здійснення розрахункових операцій, здійснює контроль за ходом виконання планових задач підприємства Проконтрольовані виконані планові задачі та здійснені розрахункові операції 4. Організаційна 4.1. Оформлення, зберігання документації підприємства Планова та облікова документація, бізнес-плани Баланс підприємства, законодавчі та нормативні правові акти, засоби обчислювальної техніки, правила зберігання документації підприємства. Виконує роботу щодо формування, ведення документації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних; після скінчення терміну, документи віддаються в архів. Оформленні документи, віддані на зберігання 4.2. Складання, підготовка господарських договорів Матеріали для укладання договорів Правила оформлення матеріалів для укладання договорів, засоби обчислювальної техніки, законодавчі та нормативні правові акти. При наявності необхідних матеріалів для укладання договорів та за допомогою правил оформлення договорів здійснюється складання господарських договорів. Складенні господарські договори 5. Проектно-планова 5.1. Розробка перспективних і поточних планів діяльності підприємства Документація підприємства, техніко-економічні розрахунки діяльності підприємства Методичні матеріали з планування діяльності підприємства, організацію планової роботи, порядок розроблення перспективних і річних планів господарсько-фінансової та виробничої діяльності підприємства За допомогою необхідних даних для складання планів здійснюється розробка перспективних і поточних планів діяльності підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту Розроблені перспективні та поточні плани діяльності підприємства 5.2. Розробка бізнес-плану розвитку підприємства Планово-облікова документація, показники діяльності підприємства Порядок розроблення бізнес-планів, законодавчі та нормативні правові акти, засоби обчислювальної техніки, Баланс, бухгалтерські документи, технічні дані. За допомогою необхідних даних, які характеризують діяльність підприємства та порядку розроблення бізнес-планів здійснюється розробка плану розвитку підприємства. Розроблений бізнес-план

1.2.3Визначення вимог до підготовки і умов атестації фахівця

Кваліфікаційнівимоги, що пред’являються до фахівця, визначаються на основі функціональноїструктури діяльності, тобто групування функцій діяльності в залежності від їїтипів та визначення для них необхідних засобів діяльності, у вигляді системзнань і умінь.

Кваліфікаційнівимоги, що пред’являються до економіста представлені у табл. 1.3.

Таблиця1.3. Кваліфікаційні вимоги, що пред’являються до фахівця

Найменування функції Уміння, що формуються Знання, що формуються № п/п Найменування Вид № п/п Найменування 1 2 3 4 5 6 1. Обробка документації підприємства 1.1. Уміти обробляти планову та облікову документацію ЗП 1.1.1. Поняття «планова та облікова документація» 1.1.2. Порядок розроблення планово-облікову документацію 2. Аналіз ефективності діяльності підприємства 2.1. Уміти визначати економічну ефективність діяльності підприємства ЗР 2.1.1. Поняття економічна ефективність 2.1.2. Методи визначення та показники економічної ефективності 3. Складання звітної документації підприємства 3.1. Уміти складати звітну документацію ЗП 3.1.1. Порядок та терміни складання звітності 4. Контроль діяльності підприємства 4.1. Уміти контролювати виконані планові задачі та здійснені розрахункові операції ЗР 4.1.1. Порядок здійснення розрахункових операцій 5. Оформлення, зберігання докуметації підприємства 5.1. Уміти оформляти та зберігати документаціє підприємства ЗП 5.1.1. Порядок оформлення документів

Навчальнимпланом підготовки фахівця передбачені такі цикли навчальних дисциплін: циклгуманітарної підготовки, за яким передбачено 4 іспити та 10 заліків; циклприродно-наукової та загальноекономічної підготовки, який складається з 7іспитів та 15 заліків; цикл професійної підготовки, за яким передбачається 5іспитів та 6 заліків та цикл практичної підготовки. Цикл практичної підготовкипередбачає навчально-комп’ютерну практику, на якій ретельно вивчається принципита правила роботи з ПК, освоєння спеціальних програм щодо здійснення необхіднихекономічних розрахунків; виробничу практику, на якій формуються уміння танавички виконання розрахункових операцій; переддипломну практику, на якійзбираються дані про діяльність підприємства для подальшого написання дипломногопроекту.

Доскладу атестаційної комісії входять викладачі з провідних дисциплін,представники навчального закладу та представники від підприємства (частіше завсе є головою атестаційної комісії).

1.3Розробка змісту професійної підготовки фахівця

1.3.1Зміст професіональної підготовки фахівця

Основнимичинниками, що впливають на зміст професійної підготовки фахівця є об’єктвивчення та вид формованої діяльності фахівця.

Змістпрофесійної підготовки економіста представлений у табл. 1.4.

Таблиця1.4. Зміст професійної підготовки фахівця

№ уміння № знання Перелік навчальних дисциплін і тем, що забезпечують формування приведені знання і уміння «Основи економічної теорії» «Економіка підприємства» «Техніко-економічний аналіз» «Бухгалтерський облік» «Організація і планування діяльності підприємства» 1 2 3 4 5 6 7 1.1.

1.1.1.

1.1.2.

«Документація». «Правила ведення документації» 2.1. 2.1.1. «Поняття економічної ефективності» «Економічна ефективність виробництва» 2.1.2. «Економічна ефективність виробництва» «Показники та методи розрахунку економічної ефективності» «Характеристика методів економічного аналізу» 3.1. 3.1.1. «Сутність та зміст звітності». «Порядок складання звітності» 4.1. 4.1.1. «Методи розрахунку операцій» /> /> /> /> /> /> /> />

1.3.2Постановка тактичних цілей навчання

Тактичніцілі представляють собою конкретизовані стратегічні цілі, тобто цілі вивченнядисциплін чи цикли дисциплін. Ці цілі повинні відображати професійнуспрямованість (смотивованість діяльності фахівця, які відображається череззацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову діюшвидко та якісно), професійну компетентність (якість праці), комунікативнуготовність (уміння пояснювати, обґрунтовувати ухваленні рішення), економічну ерудиціюі правову компетентність (дбайливо відноситися до засобів виробництва,дотримуватися правил праці і т.д.), характеристики професійної пам’яті тамислення, здатність творчого підходу в рішенні технічних задач, здатністьсаморегуляції і самоаналізу (уміння контролювати професійні дії).

Постановкатактичних цілей навчання економіста представлені у табл. 1.5.

Таблиця1.5. Постановка тактичних цілей підготовки економіста в рамках дисципліни«Техніко-економічний аналіз»

Елементи структури особистості Характеристика мети У загальному вигляді У конкретному вигляді 1 2 3 Досвід особистості Професіональна спрямованість Сформувати мотивацію та потребу у вивченні даної дисципліни, у результаті ознайомитися з теоретичними питаннями, а також в подальшому з практикою – основними теоретичними положеннями аналізу діяльності підприємства, визначенні економічної ефективності. Професійна компетентність Сформувати уміння систематизувати економічну інформацію, готовити вихідні аналітичні дані, визначати показники економічної ефективності організації праці та виробництва, упровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, проводити економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його підрозділів, виявляти резерви виробництва, заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, виявлення можливостей додаткового випуску продукції. Комунікативна готовність Сформувати уміння спілкуватися за допомогою спеціальних термінів: економічна інформація, економічна ефективність, планова, оперативна, бухгалтерська та статистична інформація, коефіцієнти росту, приросту, вибуття, а також знання їх значень; формулювати відповіді на поставлені питання щодо сутності аналізу діяльності виробництва. Економічна ерудиція і правова компетентність Сформувати знання законодавчих та нормативних актів, основ трудового законодавства. Постійно вивчати вітчизняний і зарубіжний досвід раціональної організації економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Функціональні механізми психіки Професійна пам’ять Сформувати і розвивати зорову, довільну та оперативну пам’ять, які дозволяють запам’ятовувати необхідну інформацію для подальшої її обробки (економічний аналіз господарської діяльності підприємства, економічна ефективність та її показники). Технічне мислення Сформувати і розвивати оперативне і логічне мислення, що дозволить ефективно працювати з необхідною інформацією та документами. Творчі здібності до рішення професійних задач − Типологічні властивості Здатність саморегуляції і самоаналізу Сформувати уміння перевіряти правильність своїх дій, аналізувати; уміння закріплювати та розширювати знання, розвиток уваги, самостійності, відповідальності, вимогливості до себе за доручену справу, самоконтроль.

2.Проектування технологій навчання за темою «Аналіз використання основних фондівта виробничих потужностей» курсу «Техніко-економічний аналіз»

2.1Постановка оперативних цілей по темі «Аналіз використання основних фондів тавиробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічний аналіз»

Характеристика навчальної групи визначається за такимипоказниками:

– середній бал по опорних дисциплінах: «3» → 0%,«4» → 80%, «5» → 20%;

– поведінкова характеристика групи: дисциплінованість,згуртованість, наявність позитивного лідера, доброзичливість один до одного;

– переважаючий тип мислення: логічний;

– відношення до майбутньої професії: позитивне;

– відношення до навчання: позитивне;

– переважаючий тип темпераменту: холерик.

Оперативні цілі навчання по темі формулюються на підставіпоставлених стратегічних і тактичних цілей. Мета вивчення повинна бути вираженачерез дії, згруповані за рівнями засвоєння тими, хто навчається, навчальногоматеріалу, кожний з яких має певні характеристики: умови, результат, критеріїоцінки.

Згідно з теорією В. Беспалько, існують чотири рівнізасвоєння навчального матеріалу.

На першому рівні ті, хто навчаються, не тільки сприймаютьінформацію, але у них формується загальне уявлення про об'єкт діяльності,з'являється пізнавальний інтерес. Для цього рівня характерно рішення простихзадач на знаходження деякого об'єкту у ряді інших, пізнавання на слух і позображенню (позначенню) заданих елементів (властивостей) і т.д.

Другий рівень характеризує алгоритмічну діяльність по пам'ятіабо здатність відтворювати і використовувати наявну інформацію для вирішеннязавдань по заданому алгоритму.

Третій рівень характеризує етап продуктивної дії (аналіз тасинтез інформації). На цьому рівні орієнтовна основа діяльності засвоєна такимчином, що сформовані дії ідеалізуються і той, хто навчається, здатний виконатиїх в думці. Він вирішує нестандартні задачі відповідно до конкретних ситуацій іоб'єктів.

Четвертий рівень характеризує продуктивну дію, що виконуєтьсяшляхом самостійного конструювання нової орієнтовної основи діяльності. На цьомуетапі здобувається нова інформація, і цей рівень характеризує дослідницькудіяльність.

При засвоєнні навчального матеріалу враховуємо три рівні, якіобумовлюються складністю матеріалу теми та загальною успішністю групи, якаскладає досить високий рівень засвоєння матеріалу з дисциплін.

Постановкаоперативних цілей вивчення теми і вибір відповідних їм еталонів дій учнівпредставлені у таблиці 2.1.

Таблиця2.1. Постановка оперативних цілей вивчення теми «Аналіз використання основнихфондів та виробничих потужностей»

№ рівня Цілі навчання, виражені у вигляді переліку дій тих, хто навчається Еталони Умови Результат Критерії оцінки 1 2 3 4 5 1 З переліку визначень впізнавати основні поняття теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» такі, як основні засоби, виробнича потужність, показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності. Знати визначення понять «вартість», «види вартості», «методи техніко-економічного аналізу», «фізичний та моральний знос», «темпи росту та приросту» Правильно названі 10 основних понять, 5 показників руху основних фондів, 4 показника ефективності використання основних фондів, 4 показника динаміки виробничої потужності.

6 балів – 100% реалізації мети.

5 балів– 80% реалізації мети І рівня: правильно названі 8 основних понять, 4 показника руху основних фондів, 3 показника ефективності використання основних фондів, 3 показника динаміки виробничої потужності.

4 бали– 60% реалізації мети І рівня: правильно названі 6 основних понять, 3 показника руху основних фондів, 2 показника ефективності використання основних фондів, 2 показника динаміки виробничої потужності.

2 Уміти охарактеризовувати та розраховувати показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності за заданим алгоритмом; розраховувати основні Виконання дій першого рівня: правильно названі основні поняття теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей», показники ефективності використання основних фондів та виробничої потужності, Правильно розраховані 4 показника ефективності використання та 5 показників руху основних фондів, 4 показника виробничої потужності, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.

9 балів – 100% реалізації мети.

8 балів– 80% реалізації мети ІІ рівня: розраховані 3 показника ефективності використання основних фондів, 3 показника динаміки виробничої потужності, 4 показника руху основних фондів, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.

коефіцієнти, порядок проведення аналізу основних фондів та виробничих потужностей. прокласифіковані основні засоби.

7 балів– 60% реалізації мети ІІ рівня: розраховані 2 показника ефективності використання основних фондів, 2 показника динаміки виробничої потужності, 3 показника руху основних фондів, про класифіковані основні фонди за 2 ознаками.

3 Вміти проводити аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів, ефективності їх використання, темпів росту та приросту, динаміки.

Виконання дій першого і другого рівнів:

правильно розраховані показники ефективності використання та показники руху основних фондів, показники виробничої потужності, про класифіковані основні фонди.

Правильно проведений аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів за 5 показниками, ефективності їх використання за 4 показниками, темпів росту та приросту, динаміки.

11 балів– 100% реалізації мети 10 балів– 80% реалізації мети ІІІ рівня: правильно проведений аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів за 4 показниками, ефективності їх використання за 3 показниками, темпів росту та приросту, динаміки.

9 балів– 60% реалізації мети ІІІ рівня: правильно проведений аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів за 3 показниками, ефективності їх використання за 2 показниками, темпів росту та приросту, динаміки.

/> /> /> /> /> />

Оперативнамета навчання – формування знань, умінь та навичок у проведенні аналізуструктури основних фондів, характеристики руху основних фондів, ефективності їхвикористання, темпів росту та приросту, динаміки.

2.2Проектування дидактичних матеріалів по темі «Аналіз використання основнихфондів та виробничих потужностей»

Додидактичних матеріалів відносять: план викладу теми, текст і контурний конспектпо темі.

Етапами розробки плану викладу теми є:

– вибір необхідних змістовних елементів по темі івстановлення типу існуючих між ними взаємозв'язків;

-·вибір послідовності викладу змістовних елементів іформулювання заголовків, які об'єднують ці змістовні елементи за одноріднимиознаками;

-·вибір рівня складності плану.

План викладу теми може бути дедуктивним і індуктивним.Перехід від загальних положень до конкретних понять характерно для дедуктивногоплану. Зворотний перехід реалізується в індуктивному плані.

На вибір типу плану впливають:

– особливості сприйняття, розуміння, запам'ятовуваннятими, хто навчається, нової інформації;

– рівень сформованості базових знань;

– рівень фахівців, що формується (вимога розвиткуоперативності мислення реалізується шляхом вибору індуктивного плану, адедуктивного – навпаки).

Врезультаті виявлення змістовних елементів по темі і встановлення їх взаємозв'язківутворюється логіко-структурна схема викладу навчального матеріалу.

Логіко-структурна схема, забезпечуючи уявлення прорізноманіття змістовних елементів по темі, їх ролі і значенні в темі, дозволяєна наступному етапі вибрати послідовність їх вивчення і, тим самим, зробитидругий крок на шляху конструювання такого дидактичного матеріалу, як план.

Ще одним питанням, що вирішується при конструюванні планувикладу теми, є ступінь його складності. На її вибір впливають:

– особливості сприйняття і розуміння тими, хтонавчається, нової інформації;

– рівень підготовки учнів;

– цільове призначення тексту.

Планвикладу теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей»

1.Основні фонди.

1.1.Визначення поняття «основні фонди».

1.2.Класифікація основних фондів.

1.2.1.Основні засоби.

1.2.2.Інші необоротні матеріальні активи.

1.3. Показникиефективності використання ОФ.

1.4. Показникируху ОФ.

2.Виробнича потужність.

2.1.Визначення поняття «виробнича потужність».

2.2.Показники динаміки виробничої потужності.

Детально представлений матеріал в послідовності, визначеноюпланом є контурний конспект. За способом представлення інформації конспектиділяться на плани-конспекти і конспекти-схеми.

У контурному конспекті повинні міститися тільки ключовіположення нової основної інформації, виражені за допомогою таблиць, графіків,абревіатури, різного роду позначень, акцентів. План-конспект стисло представляєзміст кожного з пунктів плану

Конспект-схема – це ієрархія понять теми, впорядкованих згідноплану і доповнених основними відомостями.

Контурний конспект теми «Аналіз використання основних фондівта виробничих потужностей»

1.1. Основні фонди – матеріальні активи, які підприємствоутримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійсненняадміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисноговикористання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу,якщо він довший за рік).

1.2. Основні фонди класифікуються за такими групами:

І. Основні засоби

· земельні ділянки;

· капітальні витрати на поліпшення земель;

· будинки, споруди та передавальні пристрої;

· машини та обладнання;

· транспортні засоби;

· інструмента, прилади, інвентар (меблі);

· робоча і продуктивна худоба;

· багаторічні насадження;

· інші основні засоби.

ІІ. Інші необоротні матеріальні активи

· бібліотечні фонди;

· малоцінні необоротні матеріальні активи;

· тимчасові (нетитульні) споруди;

· природні ресурсі;

· інвентарна тара;

· предмета прокату;

· тощо.

1.3. Показники ефективності використання основних фондів. Узагальнюючимипоказниками, що характеризують використання основних фондів є показникфондовіддачі (Фв) і зворотний йому показник – фондомісткість (Фм), який характеризуєскільки фондів затрачається на 1 грошову одиницю продукції.

Фондовіддача прямо пропорційна продуктивності праці (ПП) іобернено пропорційна фондоозброєності праці (ФО), яка означає скількидоводиться основних фондів на кожного робітника підприємства.

Фв = випуск продукції / основні фонди

Фм = основні фонди / випуск продукції

Фоз = ОФ / чисельність персоналу

Фр = прибуток / ОФ


Найбільший економічний ефект досягається тоді, колипродуктивність праці зростає швидше за її фондоозброєність.

1.4. Важливе значення для загальної характеристики руху основнихфондів мають відповідні коефіцієнти.

Показники Умови позначки Порядок числення Відновлення

/>

вартість введених основних фондів

вартість основних фондів на кінець періоду

Вибуття

/>

вартість вибулих основних фондів

вартість основних фондів на початок періоду

Приросту

/>

вартість введених основних фондів – вартість вибулих основних фондів

вартість основних фондів на кінець періоду

Зносу

/>

вартість зносу

балансова вартість основних фондів на визначену дату

Придатності

/>

залишкова вартість

балансова вартість

2.1. Під виробничою потужністю підприємства розуміютьмаксимально можливий випуск продукції в номенклатурі й асортименті, приповному; використанні устаткування і виробничих площ з урахуванням запланований(заходів щодо впровадження передової техніки і технології, поліпшенняорганізації виробництва і праці.

Виробнича потужність підприємства обчислюється за потужністюосновних виробничих цехів, агрегатів, ділянок із застосуванням передовийтехнологічних норм.

2.2. Показники динаміки (темпи росту) виробничої потужностіобчислюються стосовно базисного року, планового і попереднього року.Відтворення потужностей характеризують показники абсолютного приросту,коефіцієнти відновлення і вибуття. Індекс росту виробничої потужності (К1)розраховується у такий спосіб:


К1 = Мк.р./Мп.р.

де Мк.р., Мп.р – виробнича потужністьвідповідно на кінець та початок року.

Коефіцієнт відновлення виробничої потужності (К2)характеризує Частку нових потужностей у складі всіх потужностей на кінець року:

К2 = Мнов / Мк.р.

де Мнов – потужність, введена в звітному періоді(році).

Дня характеристики процесу відновлення виробничих потужностейзастосовується коефіцієнт їх вибуття (К3), що характеризує часткупотужностей, що вибувають, у їхньому складі на початок року:

К3 = Мвиб / Мк.р.

де Мвиб – виробнича потужність, що вибула внаслідокзастарілості,

К4 – величина, зворотна К3, характеризуєфактичний період випуску продукції на даних виробничих потужностях.

В аналізі необхідно використовувати також коефіцієнт інтенсивностівідновлення (К5), обумовлений за допомогою співвідношення вибулих інових потужностей:

К5 = Мвиб / Мнов.

2.3Аналіз базових знань учнів

Аналізбазових знань учнів включає декілька аспектів діяльності викладача та проводитьсяяк перед початком вивчення нового навчального курсу (вхідний контроль), так йперед вивченням кожної з тем (поточний контроль та корекція сформованих знань).Мета цього полягає у визначенні рівня підготовки навчальної групи шляхоманалізу міжтемних та між – предметних зв’язків, а також розробки способівконтролю, які дозволять одержати повне представлення о дійсних знань учнів,необхідних для засвоєння ними нового матеріалу.

Виходячиз виду МТ-зв'язку і особливостей його реалізації, вибираються способи контролюбазових знань з урахуванням характеристик навчальної групи, складності іважливості нового матеріалу, резерву часу. За формою ввідний контроль може бутиіндивідуальним, фронтальним, груповим або комбінованим. До засобів реалізаціїконтролю відносяться завдання, питання, картки завдань, тести і т.д.

Залежновід результатів ввідного контролю вибираються способи формування базових знаньучнів, серед яких:

– швидкеі чітке відтворення необхідної інформації;

– включеннябазового матеріалу в орієнтовну основу діяльності при викладі нового матеріалу;

– рішеннязадач з міжпредметним змістом.

Методамиформування базових знань можуть бути вибрані розповідь, пояснення і т.д., азасобами, відповідно, – план викладу матеріалу, план рішення задачі і т.д.

Вибір базового матеріалу, визначення способів контролю таформування базових знаний представлені у таблиці 2.2.

Таблиця2.2. Вибірбазового матеріалу, визначення способів контролю та формування базових знаний

Перелік базового матеріалу Тип МТЗ Способи контролю базових знань Критерії оцінки Способи формування знань Засоби формування базових знань 1 2 3 4 5 6 Економіка підприємства: «Основні фонди підприємства» (поняття, класифікація ОФ, показники ефективності використання ОФ) Супутня, по використанню знань різних предметів

Метод: письмове опитування

Форма: індивідуальне опитування

Питання для контролю:

1. Дайте визначення поняттю «основні фонди підприємства».

2. Дайте класифікацію видів ОФ.

3. Назвіть і охарактеризуйте показники використання ОФ.

У написанні самостійної роботи правильно відповіли на запитання 80% учнів. Повторення

План

1. Визначення поняття «основні фонди підприємства».

2. Класифікація ОФ.

3. Показники використання ОФ.

Аудит: «Облік руху ОФ» (поняття зносу та його види, амортизації ОФ, показники руху ОФ) Супутня, по використанню знань різних предметів

Метод: усне опитування

Форма: фронтальне опитування

Питання для контролю:

1. Охарактеризуйте поняття «знос» та «амортизація» ОФ.

2. Назвіть види зносу.

3. Які ви знаєте показники руху ОФ?

У обговоренні беруть участь 90% тих, хто навчається, 60% з них правильно відповідають на питання. Пояснення

План

1. Визначення поняття «знос».

2. Види зносу та їх характеристика.

3. Показники руху ОФ.

Організація виробництва: «Виробнича потужність підприємства» (поняття, показники динаміки виробничої потужності та їх значення) Супутня, по викорис-танню знань різних предметів

Метод: письмове опитування

Форма: індивідуальне опитування

Питання для контролю:

1. Дайте характеристику поняттю «виробнича потужність підприємства»

2. Назвіть показники динаміки виробничої потужності.

3. Охарактеризуйте кожен з цих показників динаміки виробничої потужності.

У написанні самостійної роботи правильно відповіли на запитання 90% учнів. Повторення

План

1. Поняття «виробнича потужність».

2. Показники динаміки виробничої потужності.


2.4Проектування мотиваційних технологій навчання

Мотивація– це система внутрішніх чинників (потреб, мотивів, інтересів,ідеалів, прагнень, установ, емоцій), які викликають та направляють поведінкусуб’єкта, орієнтовані на досягнення мети.

Метамотивації – забезпечення швидкого включення учнів в професійнунавчально-пізнавальну і навчально-виробничу діяльність без тривалого «вживання»в роботу, підтримки діяльності на необхідному рівні активності.

Навчальнамотивація по характеру поведінки учасників ділиться на зовнішню і внутрішню.Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях і інших видахстимуляції, які або направляють, або гальмують поведінку людини. Внутрішнямотивація залежить від внутрішніх процесів, що відбуваються в свідомостілюдини.

Відповіднодо етапів навчального процесу розрізняють вступну та поточну мотивацію. Вступнамотивація активізує навчальну діяльність тих, хто навчається, сприяє формуваннюпервинного бажання освоїти навчальну діяльність, викликає інтерес до процесунавчання. Вона може здійснюватися у формі бесіди, показу, демонстрації того абоіншого предмету або явища, на освоєння якого буде направлений весь процеснавчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація.Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесінавчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності іпідтримує цей інтерес на всіх етапах навчання. Вона може здійснюватися різнимиметодами відповідно до етапів здійснення діяльності, а саме:

– впроцесі його пояснення – бесіда, лекція, розповідь;

– вході виконання практичних завдань – рішення задач і завдань, виконаннялабораторних робіт;

– впроцесі контролю – поточний, підсумковий, завершальний і ін.

Умовоювибору типу мотивації служить характеристика навчальної групи, а самевідношення учнів до навчання та майбутньої професії.

Характеристикамотивації: тип – внутрішня мотивація, вид – вступна мотивація, метод –мотивуючий вступ, прийом – віднесення до особистості.

Мотивуючийвступ при вивченні теми «Аналіз використання основних фондів та виробничихпотужностей»

«Нацьому занятті ми познайомимося з темою «Аналіз використання основних фондів тавиробничих потужностей», зокрема з поняттями «основні фонди» та «виробничапотужність», розглянемо класифікацію основних засобів, основні показники рухута ефективності використання основних фондів, а також показники динамікивиробничої потужності, навчимося проводити пофакторний аналіз використанняосновних фондів та виробничих потужностей. Відповідно до вашої професії тадіяльності знання цієї теми знадобляться вам для проведення економічногоаналізу основних показників та чинників впливу основних фондів та потужностейна підприємстві за декілька років. Вам, як економістам, за даними підприємстваце дозволить оцінити структуру основних фондів, її відповідність оптимальнимпараметрам підприємства, вивчити темпи, форми та методи відновлення основнихфондів та їх відповідність сучасним умовам виробництва, оцінити використаннядіючих потужностей, виявити внутрішні виробничі резерви росту ефективностівикористання основних фондів. Усе це є найважливішим етапом вашої професійноїдіяльності, який дозволить виявити, які фактори впливають на показникиефективності роботи підприємства та розробити шляхи поліпшення використаннявиробничої потужності та ефективності основних фондів».

Відповіднодо даної навчальної групи, у учнів якої позитивне ставлення до навчання,доцільно використати внутрішню мотивацію, а саме «віднесення до особистості»,коли при вивченні даної теми важливим для тих, хто навчається є зацікавленістьпрофесіональною діяльністю.


2.5Проектування технологій формування ООД, ВД, КД

Метоюетапу проектування технологій формування ООД є формування «орієнтирів» майбутньоїдіяльності, які забезпечать правильність її виконання.

СтруктураООД включає наступні елементи:

– образкінцевого продукту або уявлення про кінцевий результат (у теоретичному навчанні– це відповіді до завдань, опис результатів, схеми, графіки, а в практичному – деякізразки, макети, моделі);

– об'єктперетворення або матеріал для діяльності (у теоретичному навчанні – це умовизавдань, питання, сформульована проблема, а в практичному – заготовки,матеріали і т.д.);

– засобидіяльності (інструменти, інструкції і креслення, карти, таблиці, алгоритми іформули розрахунку, обґрунтування, теорії, висновки);

– технологіядіяльності або уявлення про способи її здійснення (склад прийомів,послідовність їх виконання, представлена у формі карт, таблиць, навчальнихелементів, методики вибору, порядку рішення, вказівок і інструкцій).

Виділяютьтри типи навчання: неповна ООД (перший тип), повна ООД в конкретному вигляді(другий тип), повна ООД в загальному вигляді (третій тип).

НеповнаООД характеризується тим, що викладач, представляючи навчальний матеріал,показує початкові дані, виконавчу частину дії і образ кінцевого продукту.Навчання здійснюється методом «проб і помилок», досить поволі.

ПовнаООД в конкретному вигляді характеризується наявністю всіх умов, необхідних дляправильного здійснення діяльності, які подаються у вигляді готового алгоритмудіяльності в конкретній формі, стосовно деякого завдання.

ПовнаООД в загальному вигляді буде тоді, коли викладачем не даються готовіорієнтири, а пояснюються лише принципи їх формування. Цей тип навчання маєповний склад, орієнтири представлені в загальному вигляді, характерному дляцілого класу явищ.

Виходячиіз характеристики групи і важливості вивчення даної теми для виконаннямайбутньої професійної діяльності учнів доцільно вибрати другий тип навчання,при якому діяльність викладача у викладанні теми здійснюється поетапно, тобтоподається готовий алгоритм стосовно до рішення конкретної задачі.

Метоюетапу проектування технологій формування ВД є формування умінь, навичок, тобтопроцес засвоєння дійсності, в якої пізнавальна діяльність набуває розумовуформу, яка відбувається шляхом реалізації ряду етапів. Чинники ВД, щовраховуються при їх розробці: зміст, цілі та характеристика групи.

Контрольдає можливість визначити ступінь досягнення мети навчання, недоліки процесунавчання тощо.

Діяльністьпо контролю можна розділити на наступні види: контрольно-проектувальнудіяльність, тобто діяльність по створенню (розробці) технології контролю занавчальною дисципліною, її розділам і темам, при цьому контроль повинензабезпечувати діагностику ступеня досягнення мети навчання;контрольно-виконавчу діяльність, тобто діяльність по організації і здійсненнюконтролю; контрольно-аналітичну діяльність, тобто діяльність по аналізу іоцінці результатів навчального процесу і його корекції.

Діяльністьпо розробці системи контролю включає ряд етапів:

Першийетап – аналіз мети навчання, на якому необхідно проаналізувати цілі кожного зрівнів засвоєння, з тим, щоб здійснювати у відповідній послідовності і контрольформування умінь.

Другийетап – вибір видів контролю, у якому необхідно побудувати систему контролю іпродумати способи контролю.

Третійетап – вибір способів контролю.

Четвертийетап – вибір засобів контролю.

Вибірспособів формування навчальної діяльності представлений у таблиці 2.3.

Таблиця2.3. Вибір способів формування навчальної діяльності

№ рівня Цілі навчання, виражені в переліку дій тих, хто навчається Способи формування навчальної діяльності

ООД

(метод)

ВД

(метод, форма)

КД

(метод, форма)

Дидактичні і технічні засоби навчання, що використовуються 1 З переліку визначень впізнавати основні поняття теми «Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей» такі, як основні засоби, виробнича потужність, показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності Лекція

Метод: бесіда

Форма: фронтальна

Метод: тестування

Форма: індивідуальна

Дидактичні: схема поетапного аналізу основних фондів та виробничих потужностей 2 Уміти охарактеризовувати та розраховувати показники руху основних фондів, показники ефективності використання основних фондів, показники динаміки виробничої потужності за заданим алгоритмом; розраховувати основні коефіцієнти, порядок проведення аналізу основних фондів та виробничих потужностей. Пояснення, бесіда

Метод: бесіда

Форма: індивідуальна

Метод: усне опитування

Форма: фронтальна

Дидактичні: роздатковий матеріал з формулами розрахунку показників основних фондів та виробничих потужностей 3 Вміти проводити аналіз структури основних фондів, характеристики руху основних фондів, ефективності їх використання, темпів росту та приросту, динаміки. Пояснення, евристична бесіда Метод: рішення задач Форма: індивідуальна

Метод: письмова контрольна робота з рішенням задач

Форма: індивідуальна

Дидактичні: роздатковий матеріал з прикладами проведення структури аналізу основних фондів та виробничих потужностей

Напершому рівні засвоєння навчального матеріалу доцільно було використати лекціюяк метод формування ООД, коли зміст навчального матеріалу не пов'язаний здосвідом практичної роботи та відсутні базові знання у тих, хто навчається. Нацьому етапі ми формуємо знання з основних понять теми та видам показниківосновних засобів та виробничих потужностей. Методом фронтальної бесіди миможемо активізувати виконавчу діяльність навчальної групи та за допомогоюпостановки питань будемо мати уявлення про вже сформовані знання у нашої групи.Контроль знань на даному етапі будемо проводити за допомогою тестування, якедоцільно використати для виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу.

Надругому рівні були використані бесіда та пояснення, тому як на цьому рівні вжеє наявність базових знать та можливості постановки питань, дискусії,роз'яснення окремих питань змісту матеріалу. За допомогою індивідуальноїбесіди, як метода формування ВД, ми активізуємо виконавчу діяльність учнів, якадає можливість кожному з учнів проявити свої знання з теоретичних та практичнихоснов теми. Усне опитування, як метод контролю, дає можливість визначити рівеньзасвоєння навчального матеріалу кожного з учнів.

Натретьому рівні доцільно було використати такий метод формування ООД, якпояснення, який вимагає роз'яснення окремих питань навчального матеріалу даноїтеми учням. Для метода формування виконавчих дій на даному етапі використовуємометод рішення задач, який дає можливість при наявності базових знань у тих, хтонавчається проявити свої знання на практиці. Як метод контролю ми вибираємописьмову контрольну роботу з рішенням задач, тому що за наявністю базових знаньможливе постановка проблеми учням на основі конкретних ситуацій тарозв’язування задач, що дає можливість у повній мірі оцінити знання та уміннянавчальної групи з засвоєнням навчального матеріалу.

2.6Складання перспективно-поурочного плану викладу теми «Аналіз використанняосновних фондів та виробничих потужностей» дисципліни «Техніко-економічнийаналіз»

Перспективно-поурочний план – це документ, який міститьперелік уроків по конкретній темі, організаційні і дидактичні характеристикикожного з них, представлені часом, що відводиться на вивчення тих або іншихпитань теми, типом уроку, цілями навчання, змістом базового матеріалу, методаминавчання.

Особлива увага приділяється тому, наскільки зміст планувідповідає виконаним раніше розробкам і забезпечується кореляція між йогоелементами. Так, тип уроку повинен бути вибраний з урахуванням складностіматеріалу і його об'єму (чим складніший матеріал, тим менша кількість завданьбуде плануватися на урок), з урахуванням характеристик навчальної групи і часу,що відводиться на вивчення матеріалу.

Найменування типу уроку визначає основне його завдання абомету. Це слід враховувати при формуванні структури кожного уроку і формулюваннімети навчання.

Таблиця 2.4. Перспективно-поурочний план викладу теми «Аналізвикористання основних фондів та виробничих потужностей»

№ п/п Тема уроку Час Тип уроку Мета уроку Базові знання Методи навчання 1 Основні виробничі фонди підприємства 90 Комбінований Проконтролювати базові знання, необхідні для вивчення теми. Сформувати уміння давати визначення поняттю «основні виробничі фонди», характеризувати класифікацію основних фондів за ознаками, характеризувати показники ефективності та показники руху основних фондів. Визначення понять «техніко-економічний аналіз», методи техніко-економічного аналізу», «фонди підприємства» Письмове опитування на етапі контролю базових знань, лекція, демонстрація роздаткового матеріалу (класифікація основних фондів), фронтальна бесіда на етапі закріплення. 2 Показники ефективності використання та руху основних фондів 90 Урок формування інтелектуальних і практичних умінь Сформувати уміння розраховувати основні показники ефективності використання та руху основних виробничих фондів, проводити аналіз на основі розрахункових показників. Визначення понять «вартість», види вартості, «знос», «фізичний та моральний знос» Індивідуальна бесіда, рішення задач, демонстрація роздаткового матеріалу «Розрахунки показників руху та ефективності використання основних виробничих фондів». 3 Виробнича потужність та показники динаміки виробничої потужності 90 Комбінований Проконтролювати базові знання по темі заняття. Сформувати уміння давати визначення поняттю «виробнича потужність», здійснювати розрахунки з показників динаміки виробничої потужності та проводити аналіз. Визначення понять «темп росту», «темп приросту», метод абсолютних і відносних різниць Пояснення з елементами евристичної бесіди, демонстрація роздаткового матеріалу «Розрахунки показників динаміки виробничої потужності». Усне опитування на етапі контролю базових знань. Рішення задач на етапі закріплення. 4 Аналіз використання основних фондів та виробничих потужностей 45 Урок контролю Проконтролювати всі знання, уміння, одержані при вивченні даної теми. Знання, одержані на попередніх уроках Письмова контрольна робота.

2.7 Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається, науроці

Тема уроку: «Виробнича потужність та показники динамікивиробничої потужності»

Тип уроку: комбінований

Перелік структурних елементів:

– організаційний момент;

– повідомлення теми і мети уроку;

– мотивація мети;

– актуалізація опорних знань;

– формування орієнтовної основи діяльності;

– формування виконавчих дій;

– підбиття підсумків;

– видача домашнього завдання.

Відповідність елементів структури уроку, дій викладача і тих,хто навчається представлені у таблиці 2.5.


Таблиця 2.5. Бінарні дії викладача і тих, хто навчається, науроці

Структурні елементи уроку Способи (метод, форма, засоби) реалізації етапу Дії викладача Дії тих, хто навчається 1. Організаційний момент Вітання, фіксація відсутніх, перевірка зовнішньої обстановки в аудиторії. Вітання викладача. Підтвердження присутності у момент переклички, настрій на здійснення навчальної діяльності. 2. Повідомлення теми і мети уроку Повідомлення теми заняття «Виробнича потужність та показники динаміки виробничої потужності». Сформувати уміння давати визначення поняттю «виробнича потужність», здійснювати розрахунки з показників динаміки виробничої потужності та проводити аналіз на основі результатів розрахункових коефіцієнтів. Фіксація теми, сприйняття цілей, представлення результатів засвоєння матеріалу теми даного заняття. 3. Мотивація мети

Тип: внутрішня мотивація

Вид: вступна мотивація

Метод: мотивуючий вступ

Прийом: віднесення до особистості

Повідомлення важливості вивчення даної теми: «Вивчення цієї теми для вас, як майбутніх економістів, є на сьогоднішній час дуже актуальним. Відповідно до вашої майбутньої професійної діяльності знання цього навчального матеріалу знадобляться вам для проведення детального економічного аналізу, а саме це дозволить оцінити структуру виробничої потужності, відповідність оптимальним параметрам та сучасним умов підприємства, використання діючих потужностей та ті фактори, які впливають на низькі показники ефективності роботи виробничих потужностей та розробити шляхи поліпшення їх ефективності. Все це є одним з основних завдань вашої майбутньої діяльності. Сприйняття важливості і актуальності вивчення теми, прояв інтересу до неї. /> /> /> /> /> />

Висновок

Насучасному етапі розвитку освіти, яка постійно змінюється та розвивається придосягненні нових технологій, нововведень в усіх навчальних закладів,розроблення даного дидактичного проекту є важливим та актуальним на сьогодні.

Урезультаті дослідження був розроблений дидактичний проект підготовки фахівцядля певної навчальної групи та розроблення викладу теми з профільноїдисципліни, що дає можливість більш детального вивчення навчального матеріалута зрозуміти правильність у виборі майбутньої професії.

Цейдидактичний проект підготовки фахівця був реалізований в повному обсязі, якийможе бути використаний у реальних умовах в навчальних закладах.


Використаналітература

1. Методика професійного навчання: Методичні вказівки по виконаннюкурсової і дипломної робіт / Коваленко О.Е., Бєлікова В.В, Брюханова Н.О.,Кошелєва В.С. – Харків: УІПА, 2007. – 80 с.

2. Коваленко Е.Э. Методикапрофессионального обучения. Ученик для инженеров-педагогов, преподавателейспецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований – Х.:ЧП «Штрих», 2003. – 480 с.

3. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічногоаналізу. Харків, 2004.

4. Лапенков В.И. Технико-экономическийанализ. 2000.

5.  Ковалев В.И., Покровский Г.Е. Экономический анализ,2006.

6. Пястолов С.М. Экономический анализдеятельности предприятий. Москва, 2002.

7. Л.Т. Гиляровская.Экономический анализ. Москва, 2004.

еще рефераты
Еще работы по педагогике