Реферат: Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 25

Тема заняття: Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух
Мета заняття:
Дидактична Навчити адекватно сприймаюти основну думку, особливості побудови і мовного оформлення; користуватися різними видами аудіювання; видами запису почутої інформації (докладним записом, тезами, конспектом, докладним і коротким планами); оцінювати почуте, висловлює власну думку; складає анотацію на прочитане; оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення; редагує написане з урахуванням вимог до культури мовлення.
Виховна - Виховувати грамотну особистість
Розвиваюча - розвивати зв'язне мовлення, виразність читання, пам'ять, логічне мислення, самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити висновки, здібності до самовираження, самомоніторингу, самопрезентації
Вид заняття: Практичне заняття
Форма проведення заняття: Робота з конспектом
Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти
Література:
Обов’язкова:

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.

Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української мови. — К., 1999.

Технічні засоби навчання комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів. Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3. Мотивація навчання

Необхідність уміння працювати з підручником та додатковою літературою

4. Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

5. Коментар відповідей та робіт студентів

6. Вивчення та повторення матеріалу:

У навчальній діяльності дуже часто вдаються до поєднання різних видів мовленнєвої діяльності

— аудіювання – письмо (учень одночасно слухає'сприймає та записує: план лекції, диктант тощо ),

— читання – письмо (учень одночасно читає та записує: план тексту, реферат тощо ).

Записи не тільки зберігають сприйнятий матеріал, а йдопомагають його осмислити та засвоїти. З навчальноюметою застосовують такі види записів, як план, тези, тематичні виписки, конспект.

План — найкоротший вид записів. Його пункти — стислеформулювання висвітлених у тексті (лекції, статті, художньому творі тощо) питань.конспект план анотація аудіювання

Тези — короткий виклад основних думок автора тексту.Тези передають не зміст, а основні положення тексту в тійлогічній послідовності, яка забезпечує доведення головноїдумки. Ця послідовність може не збігатися з послідовністювикладу матеріалу в тексті. Щоб скласти тези, необхідноуважно прочитати текст, обміркувати його зміст, визначититему й головну думку (ідею) і лише після цього письмововикласти основні положення.

Тематичні виписки роблять відповідно до заздалегідьскладеного плану або тез доповіді, реферату тощо.Найчастіше виписки оформлюють у вигляді цитат з точнимпокликанням на джерело.

Конспект — найбільш розгорнута форма запису. Вінобов’язково має відповідати планові тексту. Тому спочаткускладають план, а потім, з опорою на цей план, — конспект.У кожній частині тексту (абзаці, розділі) виділяють основні думки, які фіксують у пунктах плану (деталі опускають). Ці думки розгортають, конкретизують уконспекті. Важливий прийом конспектування — змістове«згортання» тексту, тобто його скорочення з обов’язковимзазначенням основних думок. Запорука успішності такого«згортання» — сформоване вміння переформульовуватидумки «своїми словами».

План, тези та конспект можуть бути цитатні, вільні абозмішані.

Цінність конспекту полягає в тому, що він сприяє кращому запам¢ятовуванню прочитаного, дає можливість швидко встановити в пам¢яті вивчене, узагальнити нагромаджений матеріал.

Пам’ятка

Як складати план, тези і конспект

1. Прочитати текст, визначити його тему та основну думку.

2. Поділити текст на логіко-смислові частини.

3. Дібравши заголовок до кожної частини, матимемо план тексту.

4. Поставити до кожної логіко-смислової частини тексту запитання: “Про що говориться в цій частині?”

5. Знайти в тексті відповідь. Записавши її стисло власними словами або словами автора, матимемо тези.

6. Доповнивши тези конкретним матеріалом, фактами, взятими з тексту цитатами, матимемо конспект.

7. Складаючи план, тези чи конспект, записати прізвище автора, повну назву роботи, рік, видавництво, назву журналу чи газети, в якому вона надрукована.

8. Виділяти в конспекті розділи, параграфи, пункти, відокремлювати їх- один від одного.

9. Після кожної закінченої частини робити інтервал (сюди можна виписати нові замітки).

10. Виділяти основні тези, ідеї різними кольорами, підкресленням, значками та ін.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Прочитайте текст. Лексичнезначення виділених слів з’ясуйте за тлумачним словничком.Складіть план і тези прочитаного.

Кітч

Термін «кітч» виник порівняно недавно — у другій половиніХІХ століття. Тоді цим німецьким словом називали бульварніпустопорожні книжки для масового читача, а пізніше ним нареклибудь-який сурогат справжнього мистецтва.Нині про кітч говорять, пишуть, сперечаються мистецтвознавці, культурологи, соціологи, літературознавці. Йдеться передовсім пропримітивні фільми й телешоу, бульварні газети, бездарні книжки, несмак у побуті. Сьогодні кітч просто заполонив світ, він набираєсили за допомогою телебачення, радіо й преси, проникаючи в кожнудомівку.

Класичним зразком кітчу на телеекрані єчисленні «мильні опери» — нескінченні, сентиментально-солодкаві телесеріали про проблеми якоїсьбразильської чи американської родини.

Для кітчу характерні дві особливості: зовнішнякрасивість та внутрішня спрощеність. Найрізноманітніші історії Попелюшок жіночої і чоловічоїстаті, незалежних жінок, які впевнено вибудовують кар’єру, енергійних ковбоїв, що ні сіло нівпало стають мільйонерами, багатьма глядачамисприймані на диво серйозно. Чому? Як можнавірити в такі нісенітниці?

Споживачів «телемила» умовно можна поділитина дві категорії. Для першої телесеріал —усвідомлена втеча від щоденних проблем таклопотів у світ снів і фантазій. Для другої категорії(а це люди, цілком і повністю задоволені собою) —прагнення полоскотати власні почуття, цевикликає на їхніх очах сльози замилуваннявласною співчутливістю, власною добротою, власною витонченістю. Ось я який (або яка)! Такийсамісінький, як герой телесеріалу! Здатний наподвиг, на вічну любов, на вірну дружбу, звичайно, якщо випаде нагода… Нагоди не випадає, томутакий телеглядач неспроможний подивитися насебе тверезо збоку. Серіал він дивиться, ніби вдзеркало на себе милується. Ілюзію сприймає забажану реальність…

І кітч, і справжнє мистецтво для зведення своїхспоруд використовують той самий будівельний матеріал. Але водному ви5падку виходить заселений живими людьми будинок, а вдругому — декорація, з вікон якої визирають манекени.Проте мильні серіали вриваються до нашого життя все завзятіше…

З журналу .

Поясніть значення словосполучень пустопорожні книжки, масовий читач, сурогат мистецтва.

еще рефераты
Еще работы по педагогике