Реферат: Дидактична розробка теми "Домашнє господарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність"

КУРСОВА РОБОТА

Тема: " Домашнє господарство як ланка економіки.Домашнє господарство у сучасній економіці,його ефективна діяльність»


Вступ

Наше життя у сучасному вирі подій є досить швидкоплинним ікожній людині доводить так чи інакше пристосовуватись до існуючих зовнішніхфакторів, вміти не тільки виживати, але й повноцінно жити у соціумі, віснуючому суспільстві. найпершим середовищем у якому виховується кожен індивідє його сім’я. Саме тут закладається фундамент життя кожного з нас, формуєтьсянаша індивідуальність і погляди на життя. Наступною «інстанцією» формуванняособистості виступає школа, де кожен індивід має можливість не тільки навчитисьспівіснувати з іншими, такими ж як і він особистостями, а й здобути багажнеобхідних у знань. Школа є важливим етапом в житті кожного з нас, адже самезнання сформовані тут є базою для майбутнього життя. Не є виключенням іекономічні знання та економічна освіченість людини.

На мою думку, в сучасному суспільстві економічна освіта єжиттєво необхідною, адже у вирі сучасних подій, постійних змін, досягнень наукиі техніки, переході до ринкової економіки тощо, кожен повинен розуміти щовідбувається для того, щоб мати змогу визначити своє місце в світі, вмітизорієнтуватися і не «випасти» з суспільства, а тісно з ним співіснувати.

З переходом України до ринковоїекономіки гостро постало питання формування сучасної економічної культуринаселення та поглиблення економічної освіти.

Актуальним на сьогодні є вихованнялюдини, яка буде здатною сприймати ринкові перетворення, зможе легкоадаптуватися до змін у житті, вільно оперувати та розуміти основні економічніпоняття.

Загальноосвітня школа покликана формуватиу молоді компетенції, які забезпечують глибоке розуміння явищ та процесів,відносин в економічній системі, та засобів і способів розв'язання економічнихпроблем. Економічна освіта формує високоефективну економіку та є умовою длярозвитку держави та кожної людини.

В системі загальноосвітньої школиекономічна освіта має сприяти вихованню громадянина, здатного здійснюватисамостійний вибір і приймати економічно обґрунтовані рішення в різноманітнихжиттєвих ситуаціях. Вона має відповідати основному напряму розвитку загальноїсередньої освіти, основою якої є розвивальна культуротворча домінантнавиховання самодостатньої особистості.

У зв'язку з новими вимогами часувиникає необхідність значно оновити та збагатити сферу економічної освіти всистемі шкільної освіти, оскільки на сьогодні постала така проблема, якахарактерна і для молоді, і для школярів: недостатнє володіння необхіднимикомпетентностями в галузі грамотної економічної поведінки, яка необхідна їм уповсякденному житті, недостатньо орієнтуються на ринку товарів та послуг, неусвідомлюють як вони можуть впливати на економічну політику та на якістьвласного життя.

Удосконаленнясистеми економічної освіти в Україні ґрунтується на тому, що в її основіповинен бути розвиток культури мислення як загальної технології та адаптуваннянайбільш придатних методик у контексті економічного мислення зокрема.

Насьогоднішній день, виникає необхідність такої педагогіки, яка сформує вособистості творче мислення. Тобто викладання економіки у школі має базуватисьне лише на розгляді теоретичного матеріалу, але й розв'язанні учнями певноїнагальної для суспільства проблеми (вигаданої вчителем або реальної), для більшчіткого розуміння необхідності вивчення економіки.

Економічна освіта виступає невід’ємноюскладовою виховання майбутнього громадянина. Саме виховання свідомих громадян,здатних прийняти раціональні та ефективні рішення як під час реалізації своїхособистих економічних інтересів, так і при реалізації економічних інтересівсоціальної спільноти та країни в цілому – врешті решт сприятиме розвиткуекономічно потужної та політично незалежної Української держави.


1. Дидактична розробка теми: «Домашнєгосподарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці,його ефективна діяльність» для викладання у загальноосвітньому навчальномузакладі

 

1.1 Освітньо-віковакатегорія навчання

 

Юнацький вік

Рання юність (від 15 до 18 років) – вікбезпосередньої підготовки підростаючої особистості до життя як дорослої людини,вибору професії, виконання соціальних функцій.

Загальна характеристика (основні риси таособливості)

Для психічного розвитку характернете, що провідне значення пізнавальної діяльності займає абстрактне мислення,прагнення пізнати суть і причинно-наслідкові зв’язки явищ об’єктивного світу.Формуються стійкі пізнавальні інтереси, підвищуються вимоги до викладанняпредмету. Відбувається розвиток почуттів до вольових процесів. Почуття стаютьбільш глибокими, емоційними; характерна чутливість до всього нового.

Особливості виховання: важливим є фізичне, моральне,естетичне виховання, розвиток ініціативи, творчості, самостійності, важливостворити умови для самовиховання. У зв’язку з тим, що біологічні задатки кожноїлюдини різні, розвиток її характеризується індивідуальними відмінностями, якінеобхідно враховувати в навчанні і вихованні.

В індивідуальному підході до дитини можнавиділити два аспекти:

♦ психологічний – встановлення індивідуальності,неповторності, своєрідність учнів, визначення їх ставлення до оточуючих і досамого себе, особливостей сприймання зовнішніх впливів і специфічне реагуванняна них;

♦ педагогічний – вибір таких засобів і формвпливу на учня, які найбільше відповідають його психологічним особливостям,психічним станом і завдяки цьому забезпечується оптимальний виховний ефект.

Методи та шляхи виховання учнів у цьомувіці

В юнацькому віці закріплюються івдосконалюються психічні особливості особистості. Водночас відбуваються якіснізміни всіх показників психічної діяльності, які є основою становленняособистості.

Одним з важливих аспектів психічногорозвитку в юнацькому віці є інтенсивне інтелектуальне дозрівання, провідна рольв якому належить розвитку мислення. Навчальна діяльність створює сприятливіумови для переходу учнів до вищих рівнів абстрактного й узагальнюючого мислення.Старшокласники більш усвідомлено і міцно оволодівають логічними операціями.Наукові поняття стають не тільки предметом вивчення, а й інструментом пізнання,аналізу й синтезу.

Дедалі більшою стає потреба в науковомуобґрунтуванні та доведенні положень, думок, висновків, критеріями істинностіяких виступають не конкретні факти дійсності, а логічні докази. Здатністьлогічно мислити стає джерелом критичного ставлення до засвоюваних знань,висловлювань дорослих.

Розвиток мислення характеризуєтьсяподальшим збагаченням фонду добре засвоєних умінь, навичок мислительноїдіяльності, способів і прийомів розумової роботи. Формування їх залежить відметодів навчання. Мовлення старшокласників ускладнюється за змістом іструктурою, збагачується новими науковими і технічними термінами.Удосконалюються мовні засоби передачі думок, відбувається засвоєння івикористання норм літературної мови.

Вдосконалюється спостережливість,здатність помічати в об’єктах суттєві зовнішні ознаки, точніше й об’єктивнішеїх відображати. Ровивається самоспостереження (за своїми діями, вчинками,поведінкою, думками). Самоспостереження стає невід’ємною складовоюсамопізнання, прагнення до самовиховання.

Розвивається репродуктивна і творча уява,критичність до ставленні у ставленні до витворів уяви, посилюєтьсясамоконтроль, реалістичність у співвіднесенні образів уяви, особливо мрій здійсністю, своїми можливостями.

Довільне запам’ятовування стає набагатоефективнішим від мимовільного, відбуваються зміни у процесах логічногозапам’ятовування, зростає продуктивність пам’яті на думки, на абстрактнийматеріал. Основою запам’ятовування матеріалу стають виявлені логічні зв’язки.Намічається спеціалізація пам’яті, пов’язана з основними інтересамистаршокласників, їх намірів щодо вибору майбутньої професії. Удосконалюютьсяспособи заучування за допомогою застосування раціональних прийомів.

Отже при викладанні економіки в цей періодрозвитку учнів вчителю варто застосовувати такі активні методи навчання, якігри, дискусії, мозковий штурм, змагання, метод конкретних ситуацій і т.д. якідають змогу їх вихованцям не тільки краще зрозуміти і засвоїти новий матеріал,а й самовиразитися, що приверне їх увагу і підвищить інтерес (зацікавленість) увивченні даного предмету.

 

Психологічні особливості старшокласника

№ Критерії Зміст, прояв 1

Провідний вид діяльності

Навчально-професійна діяльність. В основі прагнення до дружби лежить потреба в саморозкритті, розумінні іншого і себе іншим. Змістом такого спілкування є реальне життя: проблеми спільної навчальної діяльності, громадська робота, спільне дозвілля, розваги, спорт. У бажанні дружити з ровесником проявляється прагнення до рівноправного спілкування. Для ранньої юності характерною є ідеалізація друзів і самої дружби.

2

Новоутворення

Професійне і особистісне самовизначення ― потреба юнаків зайняти внутрішню позицію дорослої людини, визначити себе в світі, тобто зрозуміти себе і свої можливості разом з усвідомленням себе як члена суспільства, свого місця і призначення у житті. Складаються основи наукового і громадянського світогляду, формується потреба у трудовій діяльності 3

Психологічна криза

У старшокласників ― прагнення бути дорослим і разом з тим відсутність соціального досвіду; відмінність між фізичною та соціальною зрілістю підлітка. Основне протиріччя – оцінка своїх можливостей і здібностей та відсутність засобів реалізації цих здібностей. 4

Соціальна ситуація розвитку

Юність – період стабілізації особистості. У зв'язку з ускладненням самосвідомості ускладнюється ставлення до себе та до інших; загострюється потреба юнацтва зайняти позицію якоїсь соціальної групи; з'являються дорослі ролі і обов'язки: старшокласники отримують паспорт, несуть відповідальність за правопорушення, з 17 років мають право вступити до шлюбу. Старшокласники визначаються з громадянською позицією, зумовленою появою нової соціальної ситуації «Я і суспільство».

Провідний виддіяльності ― професійно-діловеспілкування. Спілкування з ровесниками відбувається нарівні сповіді. Взаєминиділяться на дружні та товариські. Юнацька дружба виконує функцію психотерапії,підтримки, самоповаги. У цей період зростає вибірковість, відповіднозменшується кількість друзів. В основі прагнення додружби лежитьпотреба в саморозкритті, розумінні іншого і себе іншим. Змістом такогоспілкування є реальне життя: проблеми спільної навчальної діяльності,громадська робота, спільне дозвілля, розваги, спорт. У бажанні дружити зровесником проявляється прагнення до рівноправного спілкування. Для ранньоїюності характерною є ідеалізація друзів і самої дружби. Юнацька дружба нетільки схильна до сповіді, але й дуже емоційна. Часто навіть ті, хто маютьдрузів, переживають самотність через нездатність виразити у спілкуванні повнотупочуттів.

Центральним новоутвореннямє професійне і особистісне самовизначення ― потреба юнаків зайнятивнутрішню позицію дорослої людини, визначити себе в світі, тобто зрозуміти себеі свої можливості разом з усвідомленням себе як члена суспільства, свого місцяі призначення у житті.

Для старшокласникахарактерний глибокий самоаналіз, самооцінка всіх якостей і здібностей. Якщо упідлітковому віці самооцінка визначалася зовнішніми показниками досягнень, то в16 років з'являються власні критерії значущості. Школярі оцінюють себе зпозиції своєї внутрішньої шкали цінностей. Старшокласники більше розуміютьсебе, ніж підлітки. Настрій стає більш стійким і усвідомленим. Самооцінка стаєвищою, ніж у підлітковому віці. Зростає самоповага, виникає почуття власноїгідності, відбувається стабілізація особистості.

Разом з усвідомленнямсвоєї унікальності приходить почуття самотності. Звідси росте потреба успілкуванні, потреба зіставити себе з образом типового ровесника. Усвідомленнясвоєї унікальності передує розумінню глибокого зв'язку з іншими людьми.

Старшокласник,пізнаючи навколишній світ, повертається до себе, здійснює пошук відповіді наскладні питання життя: «Для чого я живу? У чому сенс життя?». У пошуках сенсужиття виробляється світогляд (система зрозумілих і стійких переконань),розширюється система цінностей, формується моральний стрижень. Юнацька моральнасвідомість містить внутрішні протиріччя. Юнацький максималізм, категоричністьоцінок вживаються з демонстративним скепсисом. Основна спрямованістьособистості― зосередження в майбутнє.

Складаються основинаукового і громадянського світогляду, формуються потреби в трудовійдіяльності. У старшокласника виникають важливі особистісні якості:усвідомленість, самостійність, незалежність. Він ставить і активно вирішуєнайбільш складні життєві проблеми. Рефлексія власного життєвого шляху,прагнення до самореалізації призводить до появи нових соціальних потреб: знайтисвоє місце серед інших, виділитися, бути особливим, відігравати певну роль усуспільстві. Виникає відповідальність не просто за себе, а за себе в спільнійсправі, за спільну справу і за інших людей. Отже, новоутворенням цього віку єсамовизначення себе в людському суспільстві, усвідомлення своїх можливостей іпрагнень, свого призначення в житті.

Психологічна криза у старшокласників ― прагнення бути дорослимі разом з тим відсутність соціального досвіду; відмінність між фізичною тасоціальною зрілістю підлітка.

Отже, з вищезазначеного ми можемо зробити висновок, що навчання у старшокласниківпередбачає радикальну перебудову змісту і методів навчання, максимальне врахуванняіндивідуальних особливостей та інтересів учнів, що дає простір їх власнійрозумовій і соціальній ініціативі. Розумовий розвиток старшокласника полягає уформуванні індивідуального стилю розумової діяльності. У навчанні формуютьсязагальні інтелектуальні здібності, понятійне теоретичне мислення, тобтомислення характеризується схильністю до теоретизування, створення абстрактнихузагальнень, захоплення філософськими побудовами.

1.2 Тематичний план курсу«Економіка»

 

Вивчення курсурозраховано тривалістю на один рік – протягом 10 класу

Обсяг курсу 35 академічні години, з них 29 годин – на аудиторне вивченняі 6 години – на самостійне вивчення.

Цілі курсу:

ознайомити учнівз науковими і теоретичними основами економіки загалом та її окремих понять іпроцесів;

сформувати правильнерозуміння суті та змісту економічних термінів, понять, процесів та явищ векономіці;

сформувати у нихцілісне уявлення про економіку як окрему науку;

навчити учнівформулювати економічні визначення та робити власні висновки щодо різнихекономічних понять, процесів та подій;

розвинути в учніввміння використовувати на практиці здобуті знання.

Виконання поставлених цілей курсуздійснюється на базі навчально програми, основа якої складається з тематичногоплану та бази знань до цього плану (тобто переліку основних понять по кожнійтемі), а також за допомогою інформаційних джерел, перелік яких буде подано вкінці даного підрозділу.

Назва теми Години Частина 1. 19

Вступ до економіки

1

Тема 1. Господарювання й економіка

1

Тема 2. Потреби людей – основа економічної діяльності

1

Тема 3. Економічні ресурси

сам. вивчення

Тема 4. Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ціни

2

Тема 5. Конкуренція

1

Тема 6. Гроші

сам. вивчення

Тема 7. Основні суб'єкти господарювання та економічні системи

1

Тема 8. Домашнє господарство

1

Тема 9. Домашнє господарство у сучасній економіці

Тематичне оцінювання

1

Тема 10. Виробництво

1

Тема 11. Підприємництво

1

Тема 12. Підприємство (фірма)

1

Тема 13. Витрати виробництва

1

Тема 14. Прибуток підприємства

1

Тема 15. Ринкова інфраструктура та ринкові посередники

сам. вивчення

Тема 16. Фінансово-кредитні установи у ринковій економіці

1

Тема 17. Доходи від використання ресурсів у ринковій економіці

1

Тема 18. Менеджмент

1

Тема 19. Маркетинг

1 Тематичне(підсумкове) оцінювання 1 Частина 2. 16

Тема 20. Економічний потенціал суспільства

2

Тема 21. Система показників господарювання. Національне багатство

1

Тема 22. Роль держави у ринковій економіці

1

Тема 23. Фінансово-бюджетна система країни

1

Тема 24. Податки і доходи держави

1

Тема 25. Соціальна політика держави

1

Тема 26. Грошово-кредитна політика держави

1

Тема 27. Правові засади ринкової економіки

сам. вивчення Тематичне оцінювання 1

Тема 28. Міжнародні економічні відносини і світове господарство

1

Тема 29. Міжнародна торгівля

1

Тема 30. Міжнародна валютна система

1

Тема 31. Міжнародна економічна інтеграція

1

Тема 32. Економічні моделі у сучасному світі

1

Тема 33. Сучасні моделі ринкової економіки

сам. вивчення

Тема 34. Перехідна економіка в Україні

1

Тема 35. Україна у світовій економіці

сам. вивчення Тематичне(підсумкове) оцінювання 1

Психологічні особливості старшокласника

Критерії Зміст, прояв

Провідний вид діяльності

Навчально-професійна діяльність. В основі прагнення до дружби лежить потреба в саморозкритті, розумінні іншого і себе іншим. Змістом такого спілкування є реальне життя: проблеми спільної навчальної діяльності, громадська робота, спільне дозвілля, розваги, спорт. У бажанні дружити з ровесником проявляється прагнення до рівноправного спілкування. Для ранньої юності характерною є ідеалізація друзів і самої дружби.

Новоутворення

Професійне і особистісне самовизначення ― потреба юнаків зайняти внутрішню позицію дорослої людини, визначити себе в світі, тобто зрозуміти себе і свої можливості разом з усвідомленням себе як члена суспільства, свого місця і призначення у житті. Складаються основи наукового і громадянського світогляду, формується потреба у трудовій діяльності

Психологічна криза

У старшокласників ― прагнення бути дорослим і разом з тим відсутність соціального досвіду; відмінність між фізичною та соціальною зрілістю підлітка. Основне протиріччя – оцінка своїх можливостей і здібностей та відсутність засобів реалізації цих здібностей.

Соціальна ситуація розвитку

Юність – період стабілізації особистості. У зв'язку з ускладненням самосвідомості ускладнюється ставлення до себе та до інших; загострюється потреба юнацтва зайняти позицію якоїсь соціальної групи; з'являються дорослі ролі і обов'язки: старшокласники отримують паспорт, несуть відповідальність за правопорушення, з 17 років мають право вступити до шлюбу. Старшокласники визначаються з громадянською позицією, зумовленою появою нової соціальної ситуації «Я і суспільство».

Модель засвоєння бази знань(МЗБЗ)

Рівеньзасвоєння

Елементи бази знань

засоби контролю

 

 

Початковий-понятійний

 

(низький)

Знати основні терміни та поняття:

«домашнє господарство», «Сім’я», «Чинники добробуту сім’ї», «Сімейний бюджет», «Доходи», «Видатки», «Пенсії», «Стипендії», «Соціальна допомога», «Податки», «Виручка від реалізації».

Виявляти характерні риси та ознаки домогосподарств

Опитування, тести 1 та ІІ рівня, бесіди, які будуть передбачати володіння даними термінами

 

 

 

 

Репродуктивний

(середній)

Вміти визначити роль та місце домогосподарств у формуванні економічних суб’єктів. Знати як оцінити роль домогосподарств в економічному житті країни, та аргументувати свою думку. Вміти дати визначення економічних функцій домогосподарств. Уміти визначати, які чинники впливають на добробут сім’ї Опитування, тестування, самостійна робота. тести 1 та ІІ рівня поточного та підсумкового контролю

 

 

 

Алгоритмічно-дійовий (достатній)

Уміти застосувати знання з даної теми «мистецтво витрачати гроші»

Знати як розрахувати бюджет сім’ї.

Вміти довести графічно: як сімейні доходи можуть впливати на попит та пропозицію на ринку.

Вміти робити висновки: щодо місця домогосподарства в економіці; а також щодо важливості правильного формування бюджету домогосподарства з врахуванням всіх факторів та джерел надходжень і видатків

Знати відповідь на такі питання: Основні риси домогосподарств та їх функції. Обмеженість ресурсів і необмеженість потреб. Важливість формування бюджету Витратна та дохідна частини бюджету.

Вправи, задачі, ситуації, дискусії науково-практичні письмові роботи дослідницького характеру.

індивідуальні завдання, тести

2-го і 3-го рівнів,

 

Творчий (високий)

 

Вміти класифікувати: надходження ти видатки до бюджету в залежності від їх вагомості та економічного змісту

Вміти обґрунтувати: рівень добробуту домогосподарства в залежності від економічної ситуації на даний період часу

Уміти розв’язати ситуацію, яка має практичне значення, дослідити сучасний ринок споживачів та ринок ресурсів у сучасних умовах та зробити певні висновки публічно (робота може виконуватись у малих групах)

тести 4-го рівня

дискусія, аналіз ситуації, задачі, науково-практичні письмові роботи дослідницького характеру, реферати

Рівні засвоєння

Елементів

бази знань

Кількість балів

Завдання для вивчення теми

«Домашнє господарство як ланка економіки» та «Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність»

 

Понятійний (низький)

1–3

Дати визначення термінам та поняттям:

«домашнє господарство», «Сім’я», «Сімейний бюджет»,

«Доходи», «Видатки», «Податки», «Виручка від реалізації»

 

 

 

 

Репродукти-

вний

(середній)

4–6

Доповнити речення:

1). В узагальненому вигляді домогосподарство виконує подвійну роль в сучасній економіці. З одного боку, воно є активним суб’єктом (…), а з іншого – (…) в економічному кругообігу ресурсів, товарів /послуг, доходів.

Назвати чинники добробуту сім’ї? Як впливає пенсія на доходи домогосподарств?

Алгоритмічно-дійовий (достатній)

7–9

Розрахувати: бюджет власної сім’ї

Довести графічно: як сімейні доходи можуть впливати на попит та пропозицію на ринку

Зробити висновки: щодо місця домогосподарства в економіці; а також щодо важливості правильного формування бюджету домогосподарства з врахуванням всіх факторів та джерел надходжень і видатків

За рахунок яких факторів формуються доходи домогосподарств? Та що впливає на витрати?

Творчий (високий)

10–12

Класифікувати: надходження ти видатки до бюджету в залежності від їх вагомості та економічного змісту

Обґрунтувати: рівень добробуту домогосподарства в залежності від економічної ситуації на даний період часу

Вибрати і обґрунтувати вибір: найбільш раціонального і прибуткового планування бюджету

Розв’язати ситуацію, яка має практичне значення, дослідити сучасний ринок споживачів та ринок ресурсів у сучасних умовах та зробити певні висновки публічно (робота може виконуватись у малих групах).

Вкажіть у якій формі домогосподарства сплачують податки? Охарактеризуйте взаємозвязок держави і домогосподарств в економічному кругообігу?

Як на вашу думку, чому держава законодавчо сприяє зміцненню домогосподарств і підвищення їх добробуту?

 

1.3 Актуальністьтеми: «Домашнє господарство»та цілі її вивчення

Домогосподарства це один із трьохосновних суб’єктів економічної діяльності поряд із підприємствами та державою.Поняття «домогосподарство» охоплює господарство сім’ї, це господарство івеликих родин, що об’єднують кілька поколінь, які проживають разом, володіютьекономічними ресурсами, і окремої людини, що має певну власність і здійснюєгосподарську діяльність.

Споконвіків, вважалось, що сім’я – цеперший вид людського спілкування, вона є первинною ланкою з якої виникаєдержава й суспільство.

Родина та сім’я в сучасному світіпродовжують бути найважливішими для суспільства та суспільного розвитку країни,в цілому. Сім’я впливає на відносини в суспільстві, на характер усіх соціально-економічнихпроцесів. Домогосподарство – це та ланка де першочергово формується заощадженнята споживаються товари та послуги. Тобто, від настроїв, прагнень кожноїконкретної людини і всіх домашніх господарств країни залежать такі економічніпоказники, як сукупний попит і сукупна пропозиція, грошовий обіг й перебігінвестиційних процесів.

Соціально-економічний статус сім’ї – цеінтегральний показник, який відображає в сімейних відносинах особливостісоціально-політичного устрою держави, її правові основи, рівень розвиткуекономіки, культури та суспільної самосвідомості.

В узагальненому виглядідомогосподарство виконує подвійну роль в сучасній економіці. З одного боку,воно є активним суб’єктом ринкових відносин, а з іншого – важливою ланкою векономічному кругообігу ресурсів, товарів (послуг),          доходів.

Вивчення цієї теми дасть змогу учнямзрозуміти, що таке домогосподарство, яким саме чином воно існує; як саме ученьта його сім’я зможуть впливати на розвиток всієї країни. Тому ця тема необхіднадля вивчення у школі, щоб учні ще зі школи могли чітко усвідомлювати своє місцеу народному господарстві, і що безпосередньо від їхніх вчинків залежитьмайбутнє їхнє життя. Ця тема також може стати поштовхом до майбутнього виборуподальшої професійної діяльності, розширить горизонт знань.

Загальні цілі вивчення теми

Учень має:

♦ Засвоїти сутність домогосподарств;

♦ Зрозуміти, яка роль домогосподарства на споживчомуринку, ким воно виступає та, яка його роль на ринку ресурсів;

♦ Зрозуміти, за рахунок чого формуються доходидомогосподарств;

♦ Визначити взаємодію між підприємцями, державою, таспоживачами;

♦ Зрозуміти, які чинники впливають на добробут сім’ї;

♦ Вміти визначати, що формує сімейні доходи і на щоспрямовані видатки;

♦ Стимулювання бажання стати активним суб'єктомекономічних відносин;

♦ формуваннябазового рівня економічної грамотності, необхідного для орієнтації тасоціальної адаптації учнів до змін, що відбуваються в українському суспільстві.

1.4 Місце теми: «Домашнєгосподарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці,його ефективна діяльність» у структурі курсу

Обрана мною тема у курсі «Основиекономіки» складається з двох тем: «Домашнє господарство як ланка економіки» та«Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність». Данітеми є основою (початковими темами) для Розділу ІІ «Домашні господарства іпідприємства у ринковій економіці». Без її вивчення неможливо уявити вивченняекономіки і вивчення діяльності підприємства, основною метою якого є отриманняприбутку, який неможливо визначити без порівняння доходів і витратпідприємства, без участі споживачів та держави в економічному процесі. Ця темазосереджена на попередньому засвоєні тем з Розділу І «Основні поняття економіки»,зокрема на таких:

Тема 1: «Економічна теорія. Об’єкт і мета економічних досліджень.Місце економічної теорії серед інших наук» (4 год)

Щоозначає термін «економіка». Економічна наука, її предмет. Економічні моделі. Передумовараціональної поведінки. Мікроекономіка і макроекономіка. Економічна теорія іприкладна економіка. Економічна наука і економічна політика. Економічні дослідження, їх рольу житті суспільства.Місце економічної теорії серед інших наук.

Тема 2: «Господарювання й економіка» (4 год)

Господарськадіяльність. Господарська діяльність людини у сучасному світі. Проблеми вибору.Власність. Конкуренція. Альтернативна вартість. Потреби людей. Особисті йколективні потреби. Групи людських потреб. Піраміда Маслоу.

Тема 3: «Потреби та споживчі блага» (5 год)

Потреби. Види потреб.Блага і ресурси. Товари й послуги. Споживчі блага та їх цінність длязадоволення потреб. Групування товарів за їх характеристиками. Корисністьтоварів. Безмежність потреб. Закон спадної граничної корисності. Економічніінтереси. Економічно поведінка. Споживання. Споживча рівновага. Кривабайдужості.

Тема 4: «Економічні ресурси» (4 год)

Що таке «економічні ресурси». Видиекономічних ресурсів. Фактори виробництва. Земля. Праця. Капітал. Здатність допідприємницької діяльності. Закон спадної продуктивності (віддачі) факторіввиробництва. Відтворювані та не відтворювані ресурси. Економічні ресурси якособливий товар в ринковій економіці

Тема 5: «Ринок та його основні елементи: попит, пропозиція, ціни» (7год.)

Що таке споживчий ринок. Попит та йоговиди. Функція попиту. Закон попиту. Пропозиція. Нецінові фактори пропозиції.Функція пропозиції. Еластичність попиту й пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності.Ринкова рівновага. Надлишок дефіцит. Ціна. Товари-комплементи.Товари-субститути. Продукти вищої / нижчої споживчої цінності.

Тема 6: «Конкуренція. Типи, види та методи конкуренції» (5 год.)

Конкуренція та її функції. Типиконкуренції. Методи конкуренції. Чесна / нечесна конкуренція. Досконала /недосконала конкуренція. Монополістична конкуренція. Олігополія. Монополія таїї види. Олігопсонія. Монопсонія. Конкурентоспроможність. Цінова / неціноваконкуренція. Картель. Трест. Синдикат. Антимонопольне законодавство.

Тема 7: «Гроші. Форми грошей. Призначення грошей.» (5 год)

Гроші. Сутність грошей та їхпоходження. Бартер. Функції грошей. Форми грошей. Повноцінні / неповноціннігроші. Призначення грошей в економіці. Грошовий обіг. Засіб обігу. Засібнакопичення. Міра вартості. Засіб платежу. Світові гроші. Номінальна / реальнавартість. Ліквідність. Електронні гроші. Пластикові картки.

Тема 8: «Економічний процес. Три типи економічних систем: ринковаекономіка, контрольована або командна економіка та змішана економіка» (6 год)

Суб’єкти/ об’єкти економічного процесу. Економічний кругообіг. Поняття економічноїсистеми. Традиційна, командна і ринкова економічні системи. Змішана економіка.Еволюція економічних систем. Поняття власності. Володіння, користування ірозпорядження. Форми власності. Об'єкти власності.

Знанняданої теми стане основою для вивчення в Університетах таких дисциплін:«Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси».

 

1.5 База знаньтеми: «Домашнє господарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучаснійекономіці, його ефективна діяльність» та модель її засвоєння

 

База знань:

Сутність поняття «домашнє господарство»,його головні риси. Особливості домашнього господарства в ринковій економіці.Роль домогосподарства в ринкових умовах. Економічні функції домогосподарства.Домогосподарство як сфера споживання. Сім’я. Чинники добробуту сім’ї. Основніформи економічних відносин домогосподарства з державою. Сімейний бюджет.Доходи. Видатки. Пенсії. Стипендії. Соціальна допомога. Податки. Виручка відреалізації.

Використання моделі засвоєння базизнань дозволяє вирішити кілька завдань: тобто полегшує роботу учню, оскількивін знає який обсяг матеріалу йому необхідно знати для отримання певноїкількості балів.

 

Модель засвоєння бази знань(МЗБЗ)

Рівеньзасвоєння

Елементи бази знань

Засоби контролю

 

 

Початковий-понятійний

 

(низький)

Знати основні терміни та поняття:

«домашнє господарство», «Сім’я», «Чинники добробуту сім’ї», «Сімейний бюджет», «Доходи», «Видатки», «Пенсії», «Стипендії», «Соціальна допомога», «Податки», «Виручка від реалізації».

Виявляти характерні риси та ознаки домогосподарств

Опитування, тести 1 та ІІ рівня, бесіди

 

 

 

 

Репродуктивний

(середній)

Вміти визначити роль та місце домогосподарств у формуванні економічних суб’єктів. Знати як оцінити роль домогосподарств в економічному житті країни, та аргументувати свою думку. Вміти дати визначення економічних функцій домогосподарств. Уміти визначати, які чинники впливають на добробут сім’ї Опитування, тестування, самостійна робота. тести 1 та ІІ рівня поточного та підсумкового контролю

 

 

 

Алгоритмічно-дійовий (достатній)

Показати значимість та практичне застосування теми. Застосувати: знання з даної теми мистецтво витрачати грошей

Провести розрахунок бюджету власної сім’ї.

Довести графічно: як сімейні доходи можуть впливати на попит та пропозицію на ринку

Зробити висновки: щодо місця домогосподарства в економіці; а також щодо важливості правильного формування бюджету домогосподарства з врахуванням всіх факторів та джерел надходжень і видатків

Вправи, задачі, ситуації, дискусії науково-практичні письмові роботи дослідницького характеру.

індивідуальні завдання, тести

2-го і 3-го рівнів,

 

Творчий (високий)

Класифікувати: надходження ти видатки до бюджету в залежності від їх вагомості та економічного змісту

Обґрунтувати: рівень добробуту домогосподарства в залежності від економічної ситуації на даний період часу

Розв’язати ситуацію, яка має практичне значення, дослідити сучасний ринок споживачів та ринок ресурсів у сучасних умовах та зробити певні висновки публічно (робота може виконуватись у малих групах)

тести 4-го рівня

дискусія, аналіз ситуації, задачі, науково-практичні письмові роботи дослідницького характеру, реферати

Рівень знань можна визначити за такимиосновними складовими критеріями:

n обсяг знань – (наскільки повноучень володіє матеріалом, усім обсягом, окремими частинами, певними лишефактами);

n глибина засвоєння (показує,наскільки учень виділяє основне, чи може робити висновки, узагальнює матеріал);

n міцність засвоєння (перевірказнань, наскільки учень пам’ятає матеріал);

n рівень засвоєння(репродуктивний; реконструктивний; творчий);

n вміння виражати знання(термінологія, культура мови, оперування поняттями).

 

1.6 Завдання длявивчення теми: «Домашнє господарство як ланка економіки. Домашнє господарство усучасній економіці, його ефективна діяльність» для різних видів її засвоєння

Кожний учень є індивідуальноюособистістю, коли для одного тема буде зрозумілою та він зможе легка у нійорієнтуватись – це зовсім не означає, що абсолютно всі зрозуміли дану тему.Тому виникає необхідність розробити завдання по рівням засвоєння бази знань івідповідно оцінити ці знання.


Рівні засвоєння елементів бази знань Кількість балів

Завдання для вивчення теми

«Домашнє господарство як ланка економіки» та «Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність»

Понятійний (низький)

1–3

Дати визначення термінам та поняттям:

·  «домашнє господарство»

·  «Сім’я»

·  «Чинники добробуту сім’ї»,

·  «Сімейний бюджет»,

·  «Доходи»,

·  «Видатки»,

·  «Пенсії»,

·  «Стипендії»,

·  «Соціальна допомога»,

·  «Податки»,

«Виручка від реалізації»

 

 

 

 

Ре продукти-

вний

(середній)

4–6

Доповнити речення:

1). В узагальненому вигляді домогосподарство виконує подвійну роль в сучасній економіці. З одного боку, воно є активним суб’єктом (…), а з іншого – (…) в економічному кругообігу ресурсів, товарів /послуг, доходів.

2). Отримавши грошові доходи від реалізації власності на ресурси, домогосподарства проводять такі розпорядження: частину доходів сплачують особисто державі у формі (…), а решту поділяють як (…) і (…).

Алгоритмічно-дійовий (достатній)

7–9

Застосувати: знання з даної теми мистецтво витрачати грошей

Розрахувати: бюджет власної сім’ї

Довести графічно: як сімейні доходи можуть впливати на попит та пропозицію на ринку

Зробити висновки: щодо місця домогосподарства в економіці; а також щодо важливості правильного формування бюджету домогосподарства з врахуванням всіх факторів та джерел надходжень і видатків

Творчий (високий)

10–12

Класифікувати: надходження ти видатки до бюджету в залежності від їх вагомості та економічного змісту

Обґрунтувати: рівень добробуту домогосподарства в залежності від економічної ситуації на даний період часу

Вибрати і обґрунтувати вибір: найбільш раціонального і прибуткового планування бюджету

Розв’язати ситуацію, яка має практичне значення, дослідити сучасний ринок споживачів та ринок ресурсів у сучасних умовах та зробити певні висновки публічно (робота може виконуватись у малих групах)

Длятого, щоб більш мобілізувати та зацікавити учнів до вивчення теми «Домашнєгосподарство як ланка економіки», і орієнтуючись на засвоєний матеріал, можемопровести гру

ГРА «Витрати родини»

Суть: Припустимо, у класі є кілька малих груп,які представляють різні домогосподарства.

Завдання:

1. складіть кожен особисто перелік речей(витрат), які є необхідними для вашої родини (домашнього господарства) напоточний місяць.

2. зіставте ваші переліки у групі

3. спробуйте їх узгодити і складітьзагальну таблицю.

4. поясніть, як ви прийняли рішення. Комудовелося поступитися і з яких причин?

Підбиття підсумків роботи на уроці:

здійснюється учнями у вигляді тез звикладом власних думок, щодо того, чому вони навчилися за цей урок, до якихвисновків дійшли, які навички сформували. Вчитель також підводить підсумки увигляді оцінювання роботи, активності учнів, їх знань тощо у вигляді оцінок зароботу на уроці.


1.7 Дидактичнийтест самоконтролю опанування теми: «Домашнє господарство як ланка економіки.Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність»

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

Завдання І рівня

1.  Вкажіть на яких ринках домашнє господарство виступаєяк покупець або як продавець товарів та послуг:

(Мельничук Г.В.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:іл.сторінка 92)

А) ринок праці;            Г) ринокгрошей;        

Б) ринок землі;                      Д)ринок предметів кінцевого споживання

В) ринок капіталів;               Е)ринок урядових контрактів.

2.  Що таке бюджет домогосподарства (сім’ї):

(Мельничук Г.В.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:іл.сторінка 97 та Основи економіки: Проб. підруч. для 10–11класу загальноосвітн. шк. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова,В.В. Радченко; За ред. І.Ф. Радіонової. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 224 с стор.89.)

А) співвідношення доходів і видатків

Б) сукупні ресурси

В) план споживання родини

3.  Що таке стипендія?

(Основи економіки: Проб. підруч. для 10–11 класузагальноосвітн. шк. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, В.В. Радченко;За ред. І.Ф. Радіонової. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 224 с стор90)

4.  Чи кожен із учнів вашого класу є суб’єктомекономічних відносин?

(Мельничук Г.В.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:іл.сторінка 86–87)

Завдання ІІ рівня

5. Вкажіть, у якій форміотримують доходи домогосподарства:

А. Заробітна плата

Б. Доходи від продажу с/гпродукції

В. Пенсії, стипендії допомога віддержави

Г. Грошова допомога з інших джерел

Д. Вартість спожитої продукціїособистого підсобного господарства

Е. Пільги та субсидії.

(Мельничук Г.В.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:іл.сторінка 97 та Основи економіки: Проб. підруч. для 10–11 класузагальноосвітн. шк. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, В.В. Радченко;За ред. І.Ф. Радіонової. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 224 с стор88)

6. Вкажіть у якій формідомогосподарства сплачують податки державі.

(Основи економіки:Проб. підруч. для 10–11 класу загальноосвітн. шк. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко,І.Л. Петрова, В.В. Радченко; За ред. І.Ф. Радіонової. – К.:Зодіак-ЕКО, 1995. – 224 с стор94)

7.  Дайте визначення поняття «домашнє господарство».

(Мельничук Г.В.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:іл.сторінка 86–87)

8.  Зіставте значення з правильними визначеннями:


 

А. Домогосподарство 1. Розподіл доходів пов’язаний з розділенням грошового доходу суспільства на заробітну плату, ренту, процент Б. Особисте споживання 2. частина доходів кожної людини після сплати податків, яка не споживається В. Функціональний розподіл доходу 3. Основний постачальник всіх економічних ресурсів у національному господарстві Г. Особисте заощадження 4. Споживчі витрати на товари довго – та короткострокового використання, витрати на послуги

Завдання ІІІ рівня

9.  Охарактеризуйте взаємозв’язок держави ідомогосподарства в економічному кругообігу. Складіть відповідну схему.

(Мельничук Г.В.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:.сторінка96 та Основи економіки: Проб. підруч. для 10–11 класу загальноосвітн. шк. /І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, В.В. Радченко; Заред. І.Ф. Радіонової. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 224 с стор89)

10.Охарактеризуйте, яка роль заощадженьдомогосподарств в економіці країни

(Мельничук Г.В.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:сторінка 92–96 та Основи економіки: Проб. підруч. для 10–11 класузагальноосвітн. шк. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова, В.В. Радченко;За ред. І.Ф. Радіонової. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 224 с стор88)

11.Поясніть, чому держава законодавчо сприяє зміцненнюдомогосподарств і підвищенню їх добробуту

(Мельничук Г.В.Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:іл.сторінка 91–92)

12.Куди можуть бути спрямовані кошти, заощадженівнаслідок раціонального використання ресурсів у домогосподарстві.

Завдання ІV рівня

13.Охарактеризуйте заходи державної підтримкидомогосподарств в Україні та в інших країнах світу.

14.Проаналізуйте роль домогосподарств в аграрномусекторі економіки України.2. Засоби активізаціїнавчально-пізнавальної активності при вивченні теми: «Домашнє господарство якланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці, його ефективнадіяльність» учнями

дидактичнийрозробка домашній господарство

Процес навчання, як і все щовідбувається в суспільстві – розвивається та вдосконалюється. Можемо зазначити,що за останні роки посилились активізацій ні методи навчання.

Існують такі фактори активізаціїнавчання:

- Взаємодія суб’єктів

- Зміст

- Організаційні форми

- Дидактичні процеси

Кожен із факторів відіграє важливу рольв економічному процесі.

При вивченні теми «Домашнє господарство як ланка економіки. Домашнєгосподарство у сучасній економіці, його ефективна діяльність», я орієнтуваласьна такий тип уроку, як комбінований.

У навчальному процесі традиційнихнавчальних закладів серед інших типів занять чільне місце займає саме цей відуроку. Структура такого заняття дає змогу реалізувати багатопланові завданнявивчення теми, урахувати індивідуальні особливості учнів, створює відчуттястабільності й логічної послідовності в ході пізнавальної діяльності.

Дана тема передбачає детальнішеопрацювання деяких економічних ситуацій у малих групах, у яких кожен ученьвідіграє свою особливу роль і певними своїми якостями, особистими,професійними, доповнює інших.

Робота в малих групах створює можливостідля участі кожного учня у розгляді теми. Ефективним способом активізаціїпроцесу навчання є проведення економічних ігор. Гра, як метод навчання,дозволяє ніби насправді пережити певну ситуацію. Це один із дійових способівповернути навчання лицем до конкретної людської практики. У грі втілюєтьсяосновна формула педагогічної творчості: первісне абстрактне знанняперетворюється на конкретне переживання. Тут формується співпричетність,співпереживання та самооцінка. Гра – це насамперед дія. А у житті – це запорукауспіху, адже мало кого цікавить, як людина знає теорію, мають значення тількиїї дії в різних ситуаціях. Тут застосовуються такі засоби навчання, як:підручник, статистичні дані, роздатковий матеріал, макет.

Для активізації навчально-пізнавальноїактивності при вивченні теми:«Домашнєгосподарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці,його ефективна діяльність», використовують також такий спосіб як дискусія.Метою дискусії є виявити відмінності в розумінні питання і в товариськійсуперечності встановити істину, прийти до спільної думки. Безумовно, дискусіявиникає лише на базі знань з теми.

Найбільш поширеним способом активізаціїнавчання є «кейс-метод» або ситуаційний аналіз. Він заключається в тому, щоучасник знайомиться з описом організаційної проблеми, самостійно аналізуєситуацію, діагностує проблему, висуває свої ідеї та рішення в дискусії з іншимиучасниками.

Ситуація – це сполучення умов іобставин, які необхідні для вирішення конкретної проблеми. В залежності від характеруподання матеріалу використовуються ситуації-ілюстрації, ситуації-оцінки іситуації-вправи.

Традиційний аналіз конкретних ситуаційрозвиває аналітичне мислення, практичні навички роботи з інформацією.Структурування, ранжування проблеми долає стереотипи мислення, вчить прийматирішення. Тут застосовуються такі засоби навчання, як: наукові публікації,підручник, статистичні дані, роздатковий матеріал, макет.

В економічному процесі важливу рольвідіграють як вчитель та і учень, від того чи зможе зацікавити вчитель увивчені теми учня, та якими мотивами керується учень.


Висновок

Виконання даноїкурсової роботи було для мене дуже цікавим, адже формуючи власну концепцію,мені довелося ознайомитися з новітніми розробками програми викладання економікив сучасній економічні освіті.

Темою, яку я обрала, стала тема «Домашнєгосподарство як ланка економіки. Домашнє господарство у сучасній економіці,його ефективна діяльність» і мій вибір не буввипадковим. Всім нам відомо що домогосподарства є однією з важливих ланокекономіки і саме в середовищі домогосподарств формується сучасна особистістьгромадянина, адже одним з найяскравіших прикладів домогосподарства є сім’я з їїукладом. Немалу частину при вивченні даної теми займає питання сімейногобюджету, джерел його формування та факторів його розміру, а отже і достатку сім’ї.Дане питання, на мою думку є не лише досить актуальним, а і цікавим.

Для цьому буливикористані різноманітні прийому для активізації уваги школярів, формування вних зацікавленості у вивченні теми, а також достатнього рівня економічноїосвіченості з даного питання. На мою думку кожен свідомий громадянин повиненусвідомлювати суть тих економічних процесів, у яких він приймає участь і прицьому виявляти свою компетентність. Маю надію, також і на те, що після вивченняданої теми учні матимуть змогу більш раціонально і доцільно розпоряджатисьвласними доходами та формувати їх якнайраціональніше.

Крім того, я хочузазначити, що в наш час дуже важливо володіти економічною культурою. Підекономічною культурою, я розумію сукупність тісно пов’язаних між собоюелементів, це: теоретичний – який заключається в оволодінні основами системитеоретичних знань з економіки, на базі яких формується сучасне економічнемислення; практичний – який включає динамічно розвиваючу сукупність вмінь танавиків ефективної поведінки індивіда в сучасних соціально – економічнихумовах; етичний – який характеризує степінь оволодіння людиною ділової етики всукупності з загальнолюдськими цінностями (гуманізм, чесність, громадянство і т.д.);саморегуляційний – який припускає сприйняття людиною потреби в постійнійактивній роботі по вдосконаленню, розвитку названих вище якостей, що особливоважливо в період радикальних соціально – економічних змін в суспільстві.

Процес формування цієїкультури охоплює всі соціально – професійні групи суспільства і всі віковігрупи його громадян. Особливе місце тут належить молоді, школярам, яким, вкінцевому рахунку, доведеться продовжувати реорганізацію суспільства наринкових починаннях.

На мою думку, темуможна адаптувати для вивчення у 8–9 класах, а також якщо розбавити теоретичнийматеріал більш практичним то і для молодших школярів буде цікавим, якформується сімейний бюджет та яке місце в економіці займаєте саме-ВИ. метод усного опитування, письмовийконтроль, тестові методи перевірки знань і державна підсумкова атестація, атакож впровадити взаємоконтроль, самоконтроль та самооцінка.

Важливим і необхідним є застосуванняразом із традиційним методами навчання нетрадиційні – «мозкова атака», дискусії,дидактичні рольові ігри. Розумне їх поєднання сприяє швидшому засвоєннюматеріалу, стимулюванню навчальної діяльності і активності учнів на уроці.

Оцінюванню підлягають теоретичні знанняучнів та вміння використовувати ці знання у повсякденні, а саме: під часаналізу конкретних життєвих ситуацій і прийняття оптимального рішення;розв'язання практичних завдань, пов'язаних з економічною діяльністю людини,сім'ї, громади, держави, проведення порівняльного аналізу економічних явищтощо.

Отже, підсумовуючивищевикладене, я хочу ще раз зазначити, що вивчення економіки є важливим длякожної людини в суспільстві не залежачи від її професії, віку, матеріальногостановища чи якихось інших критеріїв. А впровадження економіки з молодшихкласів надасть нам змогу навчити дітей економічному мисленню і з їх допомогоюпобудувати дійсно сильну, економічно розвинути, державу з високим прибутком длякожного

 


Література

1. Кутішенко В.П., «Вікова тапедагогічна психологія»: Навч. посібник. ― Київ: Центр навчальної літератури,2005 р.

2. Ковальчук Г.О.,«Активізація навчання в економічній освіті», навч. посібник ― Київ, КНЕУ,2003 р.

3. Методика викладання економіки:Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / авт.: Балягіна І.А., Богорад М.А.,Ковальчук Г.О. – К.: КНЕУ, 2003

4. Волкова Н.П. «Педагогіка»:посібник для студ. Вищих навч. закладів. ― К: видавничий центр«Академія», 2001 р.

5. Мазуха Д.С. Опанасенко Н.І.Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

6. Лозова В.І Троцко Г.В.Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед.ун-т ім Г.С. Сковороди 2-ге вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2002 – 400 с.

7. Волкова Н.П. Педагогіка:Посібник для студентів. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 576 с.(Альма-матер)

8. Подласый И.Г. Педагогика:Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.: ИЯ

9. Мельничук Г.В. Економіка:Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук,В.О. Огнев’юк. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Навч. книга, 2005. – 351 с.:іл.

10. Аксьонова О.В., «Методикавикладання економічних дисциплін», Навч. посібник. ― Київ, КНЕУ, 2006 р.

11. Радіонова І.Ф., «Загальнаекономіка», підручник ― Кам’янець-Подільськ: Абетка-Нова, 2002 р.

12. Основи економіки: Проб. підруч.для 11 класу загальноосвітн. шк. / І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко, І.Л. Петрова,В.В. Радченко; За ред. І.Ф. Радіонової. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 224 с.

13. Ковальчук Г.О. Контрольнізавдання з економіки: Навчальний посібник. – К.: Вид ТОВ «Кадри». 2002 – 272 с.

14. Гальчинський А.С. та ін.Основи економічних знань: Навч. посіб./ А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко,Ю.І. Палкін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 2002. – 543 с.:іл.

15. Масляк П.О, Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Словник-довідникучня з економічної і соціальної географії світу. Київ, Лібра, 1996. 328 с.

16. Башнянин Г.І. Шевчук Є.С.Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н. проф. Г.І.Башняна і к.е.н. Є.С. Шевчука, – 3-тє вид., перероб. і виправ. – Львів. «Магноліяплюс», видавець СПД ФО В.М. Піга, 2005

17. За загальною редакцією Н.В.Ніколенка Політекономія: Підручник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 412

18. Географія та основи економіки вшколі: Науково-методичний журнал. – №4 (46) 2005 травень

19. Географія та основи економіки вшколі: Науково-методичний журнал. – №2 (44) 2005 березень

20. Географія та основи економіки вшколі: Науково-методичний журнал. – №2 (20) 2001 квітень

21. «Географія та основи економікив школі», журнал, 2007 р., 5–7 випуск.

еще рефераты
Еще работы по педагогике