Реферат: Методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців. Діалектика розвитку колективу

План

1.Характеристика стимулювання поведінки і діяльності вихованців

2.Колектив і його роль у вихованні школярів. Ознаки колективу. Стадії розвитку колективу

3.Діалектика розвитку колективу

4.Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання

Використана література

гра змагання колектив виховання

1. Характеристика стимулювання поведінки і діяльності вихованців

Методистимулюваннядіяльностійповедінки

Усвоїйсукупностіціметодипокликанірегулювати, коригуватиістимулюватидіяльністьтаповедінкувихованців.Найефективнішісередних—гра, змагання, заохоченняіпокарання.

Гра—одинізвидівдіяльностідитини, щополягаєувідтвореннідійдорослихістосунківміжними.

Видиігорвизначаютьнаосновірізноплановоїдіяльностідітей:ігри-дозвілля(ігризавласнимбажанням),ігрипедагогічні(організованізметоювирішеннянавчально-виховнихзавдань).

Залежновідтого, наскількигнучкими, динамічними, творчими, регламентованимиєрольовідії, правилаізміст, колективнірозважальніігриподіляютьнагрупи:

1.ігритворчі: сюжетно-рольові, конструкторські, драматизаціїзвільнимрозвиткомсюжету,ігри-жарти,ігри-розиграші.

2.Ігризавизначенимиправилами: рухові, хороводні, спортивно-змагальні, настільні.

Педагогічніігридиференціюютьвідповіднодопедагогічноїспрямованості: дидактичні(організовуютьупроцесінавчання), творчіпедагогічні(розробленіпедагогомзметоюдосягненняконкретнихвиховнихзавдань).

Головноюумовоюуспішногозастосуванняігорєактивнезалученняучнівнелишедогри, айдопроцесустворенняїї.Щодостворенняновогооригінальногоігриподіляютьнатакі, якимневистачаєінформації; умовиякихпотребуютьдоповнення; вякихвідомолишесюжет;ізсуперечностямизмісту;іззапланованимипомилкамиузмісті(задлявиправленняпомилок);іззапланованимсюжетоміумовами, результатиякихвизначаютьучасники.Існуютьрізніметодикиорганізаціїтапроведенняпедагогічнихтворчихігор, алеосновніелементиїхспільні—розробкасценарію, розподілролей, визначеннявиховнихцілей.

Змагання—природнасхильністьдітейдоздоровогосуперництвайсамоутвердженнявколективі.

Змаганнябуваютьіндивідуальнимиіколективними.Формамиіндивідуальногозмаганняєпредметніолімпіади, конкурсидитячихтворів, малюнків, виставки,індивідуальнівидиспортивнихзмаганьтощо.Увиховномупланівонистимулюютьдіяльність, щоґрунтуєтьсянаіндивідуальнихмотивахтаособливостях.Формамиколективногозмаганняеігри(футбол, волейболтощо), конкурсихудожньоїсамодіяльності(внутрішкільні, міжшкільні, районнітощо).Підбиваючипідсумкизмагань, відзначаютьдітей, якідосяглиуспіху, йтих, хточерезнедостатнійрівеньпідготовкивідстав, аледокладавмаксимумзусиль.

Заохочення—схваленняпозитивнихдійівчинківзметоюспонуканнявихованцівдоїхповторення.

Полягаєвтому, щовідчуттязадоволення, радості, зумовленігромадськимвизнаннямзусиль, старань, досягненьзміцнюєвпевненістьусвоїхсилах, викликаєприпливенергії, піднесенийнастрій, готовністьдороботи, забезпечуєхорошесамопочуття.

1.Середосновнихвидівзаохоченнявиділяють: схваленняпохвала, нагорода, важливедоручення, авансуванняособистості

Покарання —осуднедостойнихдійтавчинківзметоюїхприпинення, запобіганняумайбутньому.

Покарання, якізаохочення, слідвикористовуватитількияквиховнийзасіб.Вономаєвикликативучнівпочуттясоромуіпровини, намірнеповторюватиподібного.

Беручизаосновуособливостівпливунаучня, виділяютьтаківидипокарань: покарання-вправляння](наприклад, поганевиконанняобов'язківчерговогоукласі_караєтьсядодатковимчергуваітям); покарання-обмеження(обмеженнящодоотриманняпевнихблаг: можливостіпоїхатинаекскурсію, тимчасовазаборонавідвідуванняспортивноїсекції); покарання-осуд/^попередження, доганазвизначеннямпевнихстроківнавиправлення)покараня-умовність(наприклад, учнязалишаютьнапевнийчасукабінетідиректорадляобдумуваннясвоговчинку); покарання-змінаставлення(більшсуворийтонвчителяпідчасаналізувчинку, суворийпогляд).

Покараннямаєбутигуманним, таким, щонеображаєлюдськугідність,ґрунтуватисянадобродушностіпедагогаіповазідоособистостідитини

2. Колектив і його роль у вихованні школярів. Ознаки колективу. Стадії розвитку колективу

Колектив —організованаформаоб'єднаннялюдейнаосновіцілеспрямованоїдіяльності.

Дитячий колектив —об'єднаннядітей, згуртованихспільноюкорисноюдіяльністю(навчанням, працею, спортом, громадськоюроботою).

Характернимирисамиколективуєсуспільнезначущамета, щоденнаспільнадіяльність, спрямовананаїїдосягнення, наявністьорганівсамоврядування, встановленняпевнихпсихологічнихстосунківміжйогочленами.Дитячийколективвідрізняєтьсявідіншихколективіввіковимимежами, специфічноюдіяльністю(навчання), послідовноюмінливістюскладу, відсутністюжиттєвогодосвіду, потребоювпедагогічномукерівництві.

Ушколієтакітипиколективів: а)навчальні —класний(первиннийабоконтактний), загальношкільний, предметнихгуртків; б)самодіяльні організації —колективихудожньоїсамодіяльності(хор, ансамблі, гуртки); в)товариства—спортивне, книголюбівтаін.; г)об'єднання за інтересами; ґ) тимчасові об'єднання длявиконанняпевнихвидівроботи.Усітипиколективівпов'язаніміжсобоюзагальноюметоюнавчально-виховноїдіяльностішколи, забезпечуютьзалученняучнівдорізноманітноїдіяльності.Найважливішийзахарактеромдіяльності—колективкласу.Уньомувиникаютьнайтривалішістосункиміжйогочленамитаміжпедагогамиіколективом.Коженколективмаєорганисамоврядування, якіразомстановлятьсистемуучнівськогосамоврядуванняшколи.

Колективздійснюєорганізаторську(керуєсвоєюдіяльністю), виховну(єносіємморальнихпереконань), стимулюючу(сприяєформуваннюморальноціннихстимулів, регулюєповедінкусвоїхчленів, взаємовідносиниучасників)функції.

Шляхизгуртуванняколективу

Дитячийколектив, завченнямА.Макаренка, усвоємурозвиткупроходитьдекількастадій,

Напершійстадії(післяорганізаційногооформленняколективу)важливосформулювативихованцямсистемупедагогічнихвимог, рішучихзаформою, зрозумілихзазмістом, зпевнимиелементаминавіювання.Здійснюютьтакожінтенсивнийвпливнаучнів, формуютьядроактивузучнів, якідобревчаться, виконуютьвимогишкільногорежимуіправиладляучнів.

На другій стадії вимогипедагогапідтримуєчастинавихованців, активставитьвимогидотоваришівідосамихсебе.Цястадіяпочинаєтьсястворенняморганівсамоврядування.Вколективітриваєпроцесвивченняодинодного, пошукитоваришівідрузів.

Особливуувагуприділяютьзасвоєннюорганамисамоврядуваннясвоїхправіобов'язків, методівроботи.Розширюєтьсяактив.

На третій стадії вимогивисуваєколектив.Цьогодосягають, згуртувавшивихованцівуєдинійдіяльності.Педагогпрацюєзактивом, допомагаєйомузавоюватиавторитетсередучнів, контролюєйогодіяльність, прагнучизалучитидоньогонайбільшеучнівзметоюпосиленняйоговиховнихможливостей.

На четвертій стадії коженученьсприймаєколективні, загальноприйнятівимогияквимогидосебе.Створюютьумовидлянових, складнішихвимог, яківисуваютьсявпроцесірозвиткуколективу, розширюютьсяправатаобов'язкиактиву, ускладнюютьсявидидіяльностіколективу.

Навсіхстадіяхрозвиткуучнівськогоколективупедагогицілеспрямованопрацюютьнадйогозгуртуванням.Важливоюуційроботієсистема —низкапослідовнопоставленихпередколективомцілей, досягненняякихзумовлюєперехідвідпростогозадоволеннядоглибокогопочуттяобов'язку.

3. Діалектика розвитку колективу

Колектив—незастигластруктура, вінпостійнорозвивається, проходячипевністадії.Стадійністьрозвиткуколективуєвираженнямвнутрішньоїдіалектикийогостановлення, восновіякої—рівеньвзаємовідносинміжвихователемівихованцями, міжчленамиколективу.Шкільнийколективусвоємурозвиткупроходитьчотиристадії:

1. Створенняколективуучнів.Спочаткуколективлишеформується, членийогонедостатньознаютьодинодного, невиявляютьініціатививдіяльності.Щенесформованиййогоактив.

Педагогповинендопомогтиучнямсформулюватисистемуєдинихвимог—рішучихзаформою, зрозумілихзазмістом, організуватийогодіяльністьназасадахєдиноначальностікерівництва, педагогічногоавторитаризму.Взаєминиміжпедагогомівихованцямибудуютьсяназасадахбезпосередньоговпливунаколективтанакожногойогоучасника.

2. Поширеннявпливуактивунавеськолектив.Наційстадіївідбуваєтьсязалученняактивістівдокерівництваколективом, акцентуючиїхувагунавідповідальності,ініціативітасамостійності.Водночасвідбуваєтьсязалученняпасивнихучнівдогромадськогожиття.

Стадіятриваєодин—півторароку, залежновідстосунківусерединіколективу.Наїїпочаткуколективнібитоподіленийнатрисоціально-психологічнімікрогрупи: активістів(опорукласногокерівника), пасивнихучнів(якіпоступоводолаютьбайдужість), «ядроопору» (педагогічнезанедбанідіти).Наприкінціїїкласстаєпсихологічнотапедагогічнеоднорідним.

3.Вирішальнийвпливгромадськоїдумкибільшості.Більшістьдітейзпершихднівдієсвідомо, активно, аколективусвідомлюєзавдання, поставленіпередним.Педагогдопомагаєактивовіздобутиавторитетсередучнів, контролюєйогодіяльність.Керівництвоколективомвідбуваєтьсяназасадахдемократизму, визнанніправаколективусамостійновирішуватипитанняпрозаохоченнячипокараннясвоїхучасників, плануванняроботи, оцінюванняповедінкиучнів, запровадженнясистемидорученьмікро-групамучнів, окремимчленамколективу.Наційстадіїпосилюєтьсявпливгромадськоїдумкиколективу, боротьбазайогочесть, орієнтаціятасамоконтрольповедінкиінавчальноїдіяльності.

4.Самовихованняяквищийтипвихованнявколективі.Коженученьсприймаєколективні, загальноприйнятівимогияквимогидосебе.Унихрозвиваєтьсяінтересдосамовиховання, щопереходитьувнутрішнєпрагненнядовдосконаленняособистихякостей, рисхарактеру.Педагогінструктує, консультує, надаєметодичнудопомогущодоприйомівсамовиховання(самоаналізу, самонавіювання, самонаказу, самовідмовивіднегативного), поступовопривчаючидоньоговеськолектив.Допомагаєучнямвизначитипотрібнідлясамовдосконаленняякості, скластиіндивідуальніпланисамопізнання, саморозвитку.

Навсіхстадіяхрозвиткуучнівськогоколективунеобхіднасистемність—послідовносформульованіпередколективомзавдання, виконанняякихзабезпечуватимеперехідвідпростогозадоволеннярезультатамидоглибокогопочуттяобов'язку.


4. Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання

Закономірностінавчання

Дидактика, якікожнанаука, маєсвоїзакономірності.

Закономірності навчання —об'єктивні, стійкійістотніза'язкивнавчальномупроцесі, щозумовлюютьйогоефективність.

Специфікадидактичнихзакономірностейполягаєвтому, щовонивідображаютьстійкізалежностіміжусімаелементаминавчання—діяльністювчителя, діяльністюучнятаоб'єктомзасвоєння, тобтозмістомнавчання.Закономірностінавчанняєоб'єктивними, властивимипроцесунавчаннязайогосуттю, тасуб'єктивними, залежнимивідучителя, йогодіяльності.

ОБ'ЄКТИВНІЗАКОНОМІРНОСТІПРОЦЕСУНАВЧАННЯ

Виховнийірозвиваючийхарактернавчання.Упроцесінавчанняучнізасвоюютьзнання, наційосновіунихформуютьсянауковийсвітогляд, моральні, трудові, естетичнітафізичніякості, виробляєтьсявідповіднеставленнядопроцесунавчання.Водночасздійснюєтьсяіпроцесрозвиткуособистості,їїпізнавальнихсил—мислення, пам'яті, уваги, уяви, мовленнятаін.

Ефективністьреалізаціїзакономірностівиховногоірозвиваючогохарактерунавчаннязростаєзаумови, щовчительзнаєівраховуєпідчасурокупереконанняучнів,їхнєставленнядознань, глибинуусвідомленості, світоглядніідеїтарисихарактеру, якіформуютьсяврезультатінавчання.Першоряднезавданняпедагога—навчитишколярівмислити, виховувативнихпрагненнядопізнаннянового, досамостійногоопануваннязнаннями.Таказдатністьформується-ірозвивається, коливонимаютьзмогувиявлятисамостійністьіактивність.

Зумовленістьнавчаннясуспільнимипотребами,їїсутністьутому, щокоженетапрозвиткулюдськоїцивілізаціїпотребуєпевногорівнявихованостійосвіченостічленівсуспільства, щозабезпечуєтьсяїхнавчанням.СтановленняірозвитокУкраїнськоїдержавипотребуютьвисокоосвічених, усебічнорозвинутихгромадян, національнесвідомих, зпочуттямпричетностідодержавотворення.Навирішенняцьогозавданняповинніспрямовуватисянавчально-виховнадіяльністьшколи, потенційнівиховніможливостівсіхнавчальнихдисциплін.

Ефективність навчального процесу залежить від умов, у яких він протікає, навчально-матеріальноїбази(навчальнікабінети, майстерні,їхоснащеннятехнічнимизасобаминавчання, приладами,інструментами, комп'ютерноютехнікою, дидактичнимиматеріаламитощо).

Процес навчання залежить від вікових і реальних навчальних можливостей учнів. Йогозмістіметодивизначаютьпередусімзоглядунавіковіособливостідітей… Реальнінавчальніможливостіучнівзумовленірівнемрозвиткуінтелектуальної, емоційноїтавольовоїсфер, знаньівмінь, навичокдонавчання, ставленнямдонавчання, фізичнимстаноміпрацездатністю.Свідченняцього—ушколірізнідітивчатьсяпо-різному.

Ефективність процесу навчання залежить від рівня активності учня. Сутьцієїзакономірностіполягаєвтому, щорезультатинавчанняучнязалежатьвідхарактерунавчально-пізнавальноїдіяльностійрівнярозвиткуйогомотиваційноїсфери.

Навчання передбачає цілеспрямовану взаємодію вчителя, учня і виучуваного об'єкта. Навітьякщоученьопановуєпредметсамостійнозапідручникомчидодатковоюлітературою, вчительспрямовуєйогопізнавальнудіяльністьіконтролюєїї.

Навчальний процес ефективний лише за умови активності учнів. Щобільшарізноманітністьдіяльностіучнівнауроці, щобільшаінтенсивністьїхньоїпраці, організованоїпедагогом, торезультативнішийпроцеснавчання.

Використана література

1.Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. — К., 1973.2.Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.3.Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу. Твори: У 7-ми т.— К., 1954. — Т. 5. — С. 9—109.4.Мешко О. І., Янкович О. І., Пизтушко Г. М. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1999.
еще рефераты
Еще работы по педагогике