Реферат: Універститет КРОК

1. Історія Університету

Історія створення Університету тісно пов'язана з історією становлення нашої молодої держави – України.

Коли до проголошення незалежності в Україні залишалося близько року, а саме у січні 1989 року, на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Раді Міністрів Української РСР розпочав прийом абітурієнтів госпрозрахунковий факультет «Економічна та управлінська підготовка».

Біля джерел його створення стояли справжні ентузіасти, люди, безперечно, далекоглядні та неординарні, ціла команда однодумців, до якої входили: Гукайло Ю.М. (проректор з маркетингу), Живоглядов Ю.О., Кириченко О.А., Клімов С.В., Лаптєв С.М. (нині – ректор Університету), Паращенко Л.І. (директор Ліцею бізнесу при Університеті «КРОК»), Фініков Т.В. (тепер – проректор з міжнародних проектів), Шапірштейн Г.Я., Шкляренко О.В., Штабовенко В.В.

Далекоглядність цих людей виявилася дуже швидко. Розробивши ідею безперервної освіти та розпочавши її реалізацію, вони прийшли до реорганізації та державної реєстрації науково-навчальної фірми «КРОК» – Інституту економіки, управління та господарського права. Це і справді був великий КРОК уперед. Факультет виріс у заклад, що здійснював кваліфіковану управлінську підготовку керівників підприємств, закладів та установ – тоді ще в межах курсів та семінарів, проте вже не лише на території України, а й за її кордоном.

Січень 1989 року

Створення фінансово самостійного факультету «Економічна та управлінська підготовка» в рамках Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Раді Міністрів УРСР та за підтримкою Українського республіканського штабу студентських загонів.

Грудень 1990 року

Реорганізація факультету «Економічна та управлінська підготовка» у навчально-наукову фірму «КРОК», команда якої розробила і почала реалізацію ідеї безперервної підприємницької освіти.

Університету економіки та права «КРОК» у цьому році виповнюється 18 років. Сьогодні це дійсно потужна освітня корпорація, у структурі якої два навчально-наукові інститути: один – магістерської підготовки та післядипломної освіти; другий – менеджменту безпеки; а також коледж економіки, права та інформаційних технологій, ліцей бізнесу, п’ять факультетів, 24 кафедри.

Січень – грудень 1993 року

Отримання дозволу Міністерства освіти України на надання освітніх послуг зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Правознавство». Початок навчання першої «пілотної» групи студентів економічного факультету та факультету фінансового менеджменту.

Червень – липень 1998 року

Державна акредитація спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Жовтень 1999 року

Створення у структурі Інституту Школи бізнесу.

Грудень 1999 року – червень 2000 року

Державна акредитація спеціальності «Міжнародна економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Ліцензування спеціальностей «Облік і аудит», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Інтелектуальна власність», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Педагогіка вищої школи», «Проектний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Ліцензування програм перепідготовки за спеціальностями «Фінанси», «Банківська справа» та «Економіка підприємства».

Грудень 2001 року

Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України зареєстрував збірник «Вчені записки Інституту економіки та права «КРОК» як друкований засіб масової інформації.
Указом Президента України Пшонківській І.М. та Шарову О.І. присуджені щорічні премії Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2001 року.

Липень 2002 року

Акредитація спеціальностей класичних напрямів навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Випуск перших магістрів зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси», «Міжнародна економіка», «Банківська справа», «Правознавство».

Квітень 2006 року

Університет «КРОК» разом з Ньюпортською бізнес-академією впровадив магістерські програми з менеджменту (загальний, інформаційний та фінансовий менеджмент). Відкриття програми «КРОК-Лідер»: одночасне отримання економічної («Фінанси і кредит») та юридичної («Правознавство») освіти.

2. Структура Університета «КРОК»

Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки (магістерська підготовка)

Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти

Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій

Науково-дослідний інститут проблем національної безпеки України

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

Київський коледж нерухомості

Київський ліцей бізнесу

Бізнес-школа (проектно-орієнтована МБА-програма)

Центр консалтингових послуг «КРОК-Консалтинг»

Факультет міжнародних відносин

Факультет економіки та підприємництва

Юридичний факультет

Факультет додипломної освіти

Факультет заочного навчання

Аспірантура

22 кафедри

9 філій в регіонах України

Структурні навчальні підрозділи в Чехії та Грузії

Декларація

/>

Преамбула

Ця декларація визначає основні напрями розвитку Університетської громади (викладачів, співробітників, студентів, слухачів) на період 2004–2010 років. Декларація базується на принципах Magna Charta Universitatum (1988), Лімської декларації «Про академічну свободу і автономію вищих навчальних закладів» (1988), Ерфуртської декларації «До відповідального університету двадцять першого століття» (1996), Болонської декларації (1999) та інших визначальних документів світової спільноти стосовно вищої освіти на сучасному етапі, а також на Національній доктрині розвитку освіти (2002), Законі України «Про вищу освіту» (2002), концепції загального менеджменту якості (TQM). Декларація визначає місію, стратегічну мету, основоположні цінності та цілі Університету.

Місія Університету

--PAGE_BREAK--

Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої у світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.

Стратегічна мета

Наука – Освіта – Розвиток – Здоров’я – Конкурентні переваги

Розбудова «КРОКу» як Університету прикладних наук і технологій, що забезпечує розвиток генерації здорових, освічених громадян, які оволоділи сучасними знаннями і підприємницькими навичками, надає своїм співробітникам можливості фахової та соціальної самореалізації, а випускникам – конкурентні переваги на міжнародному та національному ринках праці.

Основні цінності

Свобода – Компетентність – Справедливість – Чесність – Відповідальність – Відкритість

Право свободи дискусії та критики, право академічної свободи викладачів на основі високого рівня їх компетентності, довіри до них, сприяння постійному професійному та науковому зростанню, захист цих прав від протизаконних втручань та перешкод.

Справедливість, яка передбачає повагу до особистості, об’єктивне, рівне та неупереджене ставлення до неї. Формування партнерських стосунків в Університетській громаді між її членами, забезпечення права на вичерпну інформацію, обстоювання власної думки та справедливе вирішення суперечок.

Особиста чесність, яка означає дотримання об’єктивності в судженнях та рішеннях, виключення обману та плагіату, розуміння підзвітності та підпорядкованості, відповідальність у виконанні функцій, які пов’язані з адміністративним та громадським статусом.

Відкритість Університету, яка забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, участі та впливу представників різних зацікавлених груп (роботодавці, батьки, студенти, слухачі, випускники, професійні організації) на визначення основних напрямів діяльності, сприйнятливість до конструктивної критики, міжнародну привабливість і толерантність.

Головні цілі

Якість – Мобільність – Конкурентноздатність – Партнерство – Інтернаціоналізація

Створення, впровадження, сертифікація та постійне вдосконалення системи управління якістю діяльності Університету.

Розвиток підприємницької компоненти в навчальних програмах Університету, розширення спектру напрямів підготовки, післядипломної освіти, проведення досліджень і консалтингу на основі впровадження інноваційних управлінських, педагогічних та інформаційних технологій, які сформують цілісну структуру Університету прикладних наук і технологій та забезпечать його сталий розвиток в умовах глобалізації, жорсткої конкуренції та швидких змін.

Результативне та ефективне управління, вдосконалення системи кадрового менеджменту (пошук і відбір персоналу, підвищення кваліфікації керівних та науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного та технічного персоналу), що покликаний забезпечити належну конкурентноздатність Університету.

Налагодження довготривалих партнерських стосунків із бізнес-оточенням, споживачами і замовниками освітніх послуг Університету, розроблення спеціалізованих програм підготовки з орієнтацією на їх запити та потреби, створення та вдосконалення підрозділів бізнес-освіти, випереджаючий розвиток навчальних програм післядипломної освіти, короткотермінових семінарів, тренінгів, у тому числі й міжнародного спрямування.

Подальше розгортання мережі додипломної освіти, регіональних навчальних підрозділів Університету та забезпечення високого рівня якості освіти.

Розвиток власної сервісної інфраструктури Університету та навчально-виховного середовища, які дозволять значно розширити коло та підвищити якість послуг, пропонованих Університетській громаді, реалізувати засади здорового способу життя і створити безпечні умови праці та навчання.

Реалізація бізнес-проектів, пов’язаних із навчально-науковою спрямованістю Університету, а також таких, що забезпечать залучення додаткових фінансових коштів для його сталого розвитку.

Розвиток міжнародної діяльності Університету, забезпечення зростання кількості іноземних студентів у навчальних програмах Університету, участі викладачів та співробітників Університету в міжнародних програмах і проектах освітньо-наукового та суспільного характеру. Інтернаціоналізація діяльності Університету.

Навчальні підрозділи

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти

Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки

Факультет економіки та підприємництва

Факультет міжнародних відносин

Юридичний факультет

Факультет заочного навчання

Факультет додипломної освіти

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

Статус Університету:

є одним із перших приватних ВНЗ України (1992 р.)

має вищий за національною класифікацією IV рівень акредитації

Деякі якісні та кількісні особливості:

система управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти, повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, підвищення кваліфікації, дослідження, розробки та наукової діяльності, що здійснює Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)

за даними незалежних рейтингів Університет впродовж останніх років знаходиться в першій п'ятірці приватних ВНЗ України, за Національним бізнес-рейтингом він є переможцем в номінації «Лідер галузі» за КВЕД 80.30 «Вища освіта»

в Університеті навчається понад 5 тисяч студентів, у тому числі іноземці з 19 країн

навчальний процес забезпечують 669 викладачів, у тому числі 44 доктори наук, професори і 243 кандидати наук, доценти, з них 50% – штатні

Університет здійснює підготовку магістрів за 21 спеціальністю, бакалаврів – за 10 напрямами, молодших спеціалістів – за 9 спеціальностями

Наука:

в Університеті діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності» (перша і поки що єдина в Україні) та «Організаційна психологія; економічна психологія», «Юридична психологія»

аспірантура зі спеціальностей: «Гроші, фінанси і кредит», «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Управління проектами та розвиток виробництва», «Економіка та управління підприємствами», «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», «Політичні інститути та процеси», «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза», «Цивільне право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право»

Це дає підстави на отримання статусу наукової установи згідно з Положенням про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженим Постановою КМ України №380 від 23.04.2001 р.

Міжнародні зв'язки та проекти:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Університет підтримує партнерські стосунки з університетами Нідерландів, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Латвії, Молдови, Грузії, Білорусі, Азербайджану Університет співпрацює з іноземними партнерами в рамках проектів урядів Нідерландів, Польщі, США та Європейського Союзу.

3. Бібліотеки

Інститут має хорошу матеріальну базу: сучасні аудиторії обладнані мультимедійними системами, кожен студент має безкоштовний доступ до високошвидкісного інтернету, працюють комп’ютерні лабораторії. Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» забезпечена ліцензованими програмними продуктами Project Expert, Microsoft Project, BPWIN. Також студенти та слухачі забезпечуються підручниками, навчальними посібниками, роздатковими матеріалами, кейсами, і т.і.

Бібліотека Університету забезпечена сучасними технічними засобами інформаційного обслуговування. Вона надає повний спектр послуг слухачам та студентам інституту, налічує близько 200 000 підручників, монографій та довідкових матеріалів у друкованому та електронному вигляді з економіки, фінансів та менеджменту бізнесу.

Для професорсько-викладацького складу:

ознайомчі семінари щодо бібліотечних ресурсів та пошуку інформації (друкованої, електронної);

тематичні семінари стосовно пошуку інформації з певних тем (предметів, курсів);

допомога в укладанні списків рекомендованої літератури до курсів;

підбір літератури до курсу (теми тощо);

редагування списків рекомендованої літератури.

Для студентів:

знайомство з бібліотечними ресурсами та сервісом;

навчання користуванню електронним каталогом та іншими електронними інформаційними ресурсами;

допомога в укладанні списків рекомендованої літератури до курсів;

підбір літератури до курсу (теми тощо);

надання допомоги в укладанні списків літератури до наукових робіт.

Для читачів всіх категорій:

щомісячні Дні інформації (ознайомлення з новими надходженнями до бібліотеки);

тематичні Дні інформації (на замовлення кафедр, викладачів).

Електронний каталог розміщений зовні, в інтернеті.
Його адреса krok.e-catalog.name

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.(доступна лише з локальної мережі Університету)

Електронні каталоги інших бібліотек та ВНЗ www.e-catalog.name/ek.html

Положення про організацію виконання та захисту дипломних робіт
студентів Університету «КРОК»
.

Щомісячні Дні інформації (ознайомлення з новими надходженнями до бібліотеки);

тематичні Дні інформації (на замовлення кафедр, викладачів).

4. Студентське самоврядування

за результатами рейтингу «Найбільш студентський вуз Києва за версією Студентської ради м. Києва» у 2009 р. Університет визнано найбільш студентським ВНЗ м. Києва

у 2009 р. студентським мером м. Києва обрана Сперчун Надія – голова студради Університету

10–11 грудня 2009 р. – представника Університету обрано заступником голови Всеукраїнської студентської ради при КМ України з питань розвитку студентського самоврядування

березень 2010 року – Сперчун Надію обрано членом колегії Всеукраїнської студентської ради при МОН України

березень 2010 року – Щепетильникову Єлизавету обрано президентом Української асоціації студентського самоврядування (єдина студентська організація, яка є членом Європейської спілки студентів (ESU).

Матеріальна база:

Університет розташовується на умовах довготривалої оренди в окремій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 30–32 (поруч з метро «Берестейська»), де створено сучасну навчальну та сервісну інфраструктуру:

навчально-інформаційний центр

навчально-наукова бібліотека

навчальні лабораторії та центри

студентське кафе та їдальня

спортивні зали


Нагороджується ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

За міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки

/>

Медаль

«Шануємо кращих»

/>

Почесне звання

«Лідер сучасної освіти»

/>

Дипломом

нагороджується Університет економіки та права «КРОК»

за активну профорієнтаційну роботу

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

Метою підвищення кваліфікації є оновлення теоретичних та практичних знань спеціалістів у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації і необхідності засвоєння сучасних методів вирішення професійних задач. Пропонують підвищити кваліфікацію за такими напрямками як комерційний, фінансовий (бухгалтерський) та управління персоналом (HR). Підвищення кваліфікації проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 5 років на протязі усієї трудової діяльності працівників. Періодичність проходження спеціалістами курсів підвищення кваліфікації встановлюється роботодавцем або за бажанням працівника. Контингент слухачів: спеціалісти з вищою освітою.

Професійні курси

Метою навчання на професійних курсах є здобуття нових ґрунтовних теоретичних знань та закріплення їх на практиці. Пропонують отримати знання за такими напрямами, як комерційний, фінансовий (бухгалтерський), управління персоналом (HR) та інші. Усі дисципліни викладаються викладачами-практиками згідно їх авторським програмам. Методики викладання з року в рік постійно трансформуються та покращуються, максимально відповідаючи сучасним тенденціям.

Навчання безробітних

З 2004 року на підставі рішення Тендерного комітету Київського міського центру зайнятості (з 2009 року – конкурсний відбір) Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, який є структурним підрозділом Університету економіки та права «КРОК», здійснює у м. Києві навчання безробітних за програмами підвищення кваліфікації за рахунок бюджетних коштів виділених Київському міському центру зайнятості.

Курси валютних дилерів

В процесі навчання слухачі здобувають теоретичну підготовку з дилінгових операцій на валютних ринках (депозитні, поточні конверсійні, форвардні операції, фінансові ф’ючерси, опціони, свопи, спекулятивні операції, ризики в операціях з іноземною валютою) та проходять практикум-тренінг у дилінговому центрі «Брокбізнесбанк» та представництві «Reuters».

Курси валютних касирів

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, який є структурним підрозділом Університету економіки та права «КРОК» на підставі угоди із Національним Банком України (Договір №K-2690 від 15 липня 2004 р., додаткова угода №К-3485 від 13 липня 2007 р.) здійснює навчання працівників, які працюють з готівковою іноземною валютою на визначення її ознак справжності.

Курси для фахівців фондового ринку

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, який є структурним підрозділом Університету економіки та права «КРОК» на підставі договору про співробітництво №714/16 від 08.12.2008 р. з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку проводить навчання фахівців з питань фондового ринку та фінансового моніторингу.

Курси для осіб «третього віку» (навчання пенсіонерів)

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти з жовтня 2009 року розпочав навчання осіб «третього віку». Пропонують навчальні програми освіти і спілкування для людей, які досягли пенсійного віку. Це добре розроблена система короткотермінових курсів, які повністю адаптовані до особливостей та інтересів людей пенсійного віку і спрямована на вирішення їх проблем.

Тематичні семінари

Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти постійно проводить тематичні семінари для всіх бажаючих, тематика яких зачіпає такі питання, як управління фінансами, управління персоналом (HR), управління бізнесом, управління якістю та психологічні семінари вихідного дня. Тематичні семінари розробляються на базі магістерських програм, програм професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації, що реалізуються Інститутом, з метою освоєння актуальних змін у конкретних питаннях професійної діяльності фахівців.

Мовно-ситуативні курси

Ексклюзивні мовно-ситуативні експрес-курси з англійської, німецької, польської, іспанської, перської, бізнес-української та російської мов.

Комп’ютерне навчання

На сьогодні комп'ютерне навчання є досить популярним напрямом, тому програми занять наших курсів розраховані як для слухачів, які тільки починають вчитися працювати за комп'ютером, так і для фахівців, що бажають освоїти нову програму. На курсах усі бажаючи зможуть з-за допомогою професійних викладачів-практиків отримати нові знання та навички, необхідні для роботи в таких програмах як MS Office, 1С, CorelDraw, Photoshop, Adobe Flash MX та інші.

Університету економіки та права «КРОК» у цьому році виповнюється 18 років. Сьогодні це дійсно потужна освітня корпорація, у структурі якої два навчально-наукові інститути: один – магістерської підготовки та післядипломної освіти; другий – менеджменту безпеки; а також коледж економіки, права та інформаційних технологій, ліцей бізнесу, п’ять факультетів, 24 кафедри.

Іінститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ще в період формування факультету післядипломної освіти (2001 р.) задумувався, як інститут навчання дорослих впродовж життя. На сьогодні в інституті 16 спеціальностей, в тому числі 8 спеціальностей рівня «спеціаліст» (друга вища освіта з терміном навчання 2,5 роки). Це: фінанси, банківська справа, облік та аудит, міжнародна економіка, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, маркетинг, логістика та 8 спеціальностей магістерського рівня. Це спеціальності так званих специфічних (надгалузевих) категорій підготовки: управління проектами (project managament); інтелектуальна власність; управління інноваційною діяльністю; якість, стандартизація та сертифікація; адміністративний менеджмент; педагогіка вищої школи; управління навчальним закладом. І мало хто знає, що на ці магістерські програми можна вступити маючи рівень бакалавра або спеціаліста з будь-якого напряму підготовки: чи то технічні науки, медицина, чи якісь інші. До цього переліку належить і програма «Бізнес-адміністрування».

Досвід і професійний рівень викладачів, які до того ж мають практичний досвід у бізнесі дозволили нам розробити зміст програми таким чином, що вона не схожа на жодну, яку сьогодні пропонують на ринку МБА-програм. В її основу було покладено досвід кращих американських бізнес-шкіл, в той же час вона максимально адаптована до умов сучасного ринку України. Ми позиціонуємо її як програму з управління бізнесом у конкурентному середовищі.

Крім академічних програм вони пропонують короткострокові програми курсової підготовки та підвищення кваліфікації, їх понад 36: фінансовий директор, директор з персоналу, менеджер з персоналу, комерційний директор, директор з маркетингу, маркетолог, головний бухгалтер, тренінг-менеджер, правознавець, бухгалтер, менеджер з логістики, валютний касир, трейдер фінансових ринків, кореспондент преси (журналістика) та ін.

Ввдалося сформувати одну з найважливіших традицій інституту: орієнтуватися на споживачів освітніх послуг – наших потенційних студентів, слухачів, на задоволення їх бажань та попиту в освіті: академічну, бізнес-освіту та короткострокову курсову підготовку. Стало хорошою традицією майже щороку розпочинати нові проекти і програми.

До недавнього часу вік студентів і слухачів коливався між 21 і 53 роками. Сьогодні він сягнув 85 років. Це розпочали новий проект навчання осіб «третього» віку (пенсіонерів). У 2009 році перші 48 чоловік розпочинали заняття за програмами: «Психологія», «Користувач ПК», «Інтернет та цифрові технології», «Іноземна мова», «Здоровий спосіб життя». Всього таких програм поки що 16. Вони повинні допомогти людям пенсійного віку вирішити чотири проблеми: здоров`я, продовження професійної діяльності, знання правових основ соціального забезпечення, вільного часу.

Також у 2009 році розпочався новий проект щодо надання консалтингових послуг у сфері економіки, права, бізнес-освіти; розробки та впровадження управлінських економічних, фінансових та бухгалтерських технологій.

Сьогодні Інститут активно співпрацює з державними, фінансовими установами: Національним Банком України, АБ «Брокбізнесбанк», КБ «ПриватБанк», Державним комітетом України із земельних ресурсів, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Радою по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, Київським міським центром зайнятості та ін.

Мені здається, що в наш такий непростий час бізнес-освіта та друга вища будуть користуватися попитом у дорослих. Пов`язане це з тим, що саме ця освіта дає можливість систематизувати та інтегрувати отримані знання і досвід, змінити або розширити сферу діяльності, зайняти більш високі посади в компаніях, підвищити рівень своїх доходів, або продовжити кар’єру за кордоном.


еще рефераты
Еще работы по педагогике