Реферат: Документы с личного состава (Документи з особового складу)

Міністерство аграрноїполітики УкраїниХарківський державний аграрний університет

ім. В.В.Докучаєва

Факультет                                                                   Кафедра української
заочної освіти                                                    таросійської мов

РЕФЕРАТ

Натему: “Документи з особового складу”

Виконав:

студент І к. І гр.

агрономічного відділення

Жмурко Валерій Володимирович

Перевірив:

Харків – 2001

До документів з особовогоскладу відносяться заява, характеристика, автобіографія, наказ з особовогоскладу, доручення, розписка тощо.

Длявсіх текстів рукописних чи друкованих документів характерні такі ознаки, як:ясність, точність, компактність, гранична стислість викладу з використаннямтермінології, часте вживання віддієслівних іменників, відіменних прийменників (на основі, за рахунок, згідно з, з метою таін.), складних сполучників (внаслідок того що, у зв’язку з тим що,зважаючи на те що ), оповідний характер викладу, перевага прямого порядкуслів у реченнях, повна відсутність художньо-зображальних засобів.

Додокументів ставляться найвищі вимоги: використання спеціальних термінів, дат,цифрових даних, точна назва установ.

Заява – це вид документа, за допомогою якого громадяниреалізують через державні, приватні або громадські організації (установи,заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне і соціальнезабезпечення тощо) чи захищають свої інтереси.

Заявабуває простою та складною. Складна (вмотивована) заявавідрізняється від простої тим, що в ній не лише викладається прохання, а йдається його обґрунтування, пояснюються причини, мотиви. У складній заяві можевказуватися, які саме документи до неї додаються. Їх перелік дається післяосновного тексту заяви перед підписом.

Заявупро прийняття на роботу подають громадяни при вступі на роботу, де викладаютьпрохання про зарахування на певну посаду до певного структурного підрозділу.

Розрізняють два основних видизаяв:

-<span Times New Roman"">        

особистазаява, яка містить прохання (звертання) до керівної посадової особи,пишеться власноручно в одному примірнику;

-<span Times New Roman"">        

службовазаява, що укладається посадовою особою від власного імені або відорганізації (підприємства, установи), які він репрезентує, до посадової особиіншої організації, структури тощо.

Останняможе бути відтворена механічним способом у декількох екземплярах і мативідповідні реквізити (назву та адресу організації, вихідний номер документатощо).

За походженням заяви бувають:

1.<span Times New Roman"">    

Зовнішні:

а) особисті, в яких обов’язково зазначається повнадомашня адреса чи дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення таін.). Подаючи їх, слід уникати абревіатур та скорочень (окрімзагальноприйнятих);

б) службові, в яких подається повна поштова та юридичнаадреса підприємства (фірми, установи) з усіма належними реквізитами (фірми,установи) з усіма належними реквізитами.

2.<span Times New Roman"">    

Внутрішні, де не єобов’язковими вимоги, зазначені у зовнішніх заявах.

Хочазаява складається за довільною формою, багаторічною практикою вироблена певнасхема розташування реквізитів і написання тексту документа.

Заява складається з такихреквізитів:

1.<span Times New Roman"">    

Адресат (з великої літериправоруч) – посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, на ім’я якоїподається заява, у Д. відмінку, чергуючи закінчення –ові (-еві, -єві) з –у (-ю).

2.<span Times New Roman"">    

Адресант (без прийменника змалої літери) – посада, звання, назва закладу, прізвище, ім’я та ім’я побатькові особи, яка звертається із заявою, у Р. відмінку (без крапки у кінціостаннього слова).

3.<span Times New Roman"">    

Назва виду документа(посередині, з малої літери).

4.<span Times New Roman"">    

Текст (з великої літери, забзацу).

5.<span Times New Roman"">    

Підстава (додаток): перелікінших документів із зазначенням кількості сторінок, що додаються до заяви напідтвердження її правомірності чи вагомості аргументації.

6.<span Times New Roman"">    

Дата написання (ліворуч).

7.<span Times New Roman"">    

Підпис адресанта (праворуч).

Зааналогічною схемою складають й інші заяви з кадрових питань, але у цихдокументах є наявними певні особливості у написанні деяких реквізитів:

1)<span Times New Roman"">   

при їх адресуванні до тієїорганізації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньоназвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ);

2)<span Times New Roman"">   

у тексті заяви формуєтьсяпрохання (висновок) і дається обґрунтування (докази).

Різновидамизаяв також є повні заяви, які подаються до суду, наприклад, позовна заява простягнення аліментів, заяви про облік житла, заяви-зобов’язання, позовні заяви.

Зразок:

Ректорові Українського
національного педагогічного
університету ім. М. Драгоманова
професору Килимчуку В. П.

Савенко Ганни Іванівни,
що проживає в м. Києві,
вул. Жовтнева, буд. 7, кв. 51

заява.

Прошу  допустити мене до вступних іспитів нафілологічний факультет зі спеціальності українська мова і література.

До заяви додаю:  1) атестат про освіту за № 46473;                            2) характеристикудля вступників до вузів;   
3) автобіографію;
4) довідку про стан здоров’я (форма № 086);
5) 4 фотокартки.

17.02.1993 р.                                                                  (підпис)

Директорові ООО “Колос”

пану Мережку В. В.

Благіна Олексія Миколайовича,
який мешкає за адресою:

Харків, вул. Інститутська, б. 155,      кв. 37

тел. 23-15-45

заява.

Прошу зарахувати мене на посадуекономіста з 21.03.1999 року.

До заяви додаю:

1)<span Times New Roman"">           

копію диплома про вищу освіту;

2)<span Times New Roman"">           

трудову книжку;

3)<span Times New Roman"">           

автобіографію;

4)<span Times New Roman"">           

медичну довідку про стан здоров’я;

5)<span Times New Roman"">           

довідку з місця проживання;

6)<span Times New Roman"">           

шість фотокарток.

19.03.1999 р.                                                       (підпис)

Директорові заводу “Верста”

пану Хмелю В. В.

змінного інженера
складального цеху № 2

Панасова Сергія Петровича

заява.

Прошу надати мені відпустку з10.06.1999 р. за власний рахунок на  15календарних днів для оздоровлення дитини.

Медична довідка пронеобхідність санаторного лікування дитини додається.

8 червня 1999 р.                                                  (підпис)

Директорові Харківського
тракторного заводу
панові Іванченку В. С.

техніка науковоговідділу № 1

Черемних Ніни Петрівни

заява.

Прошу перевести мене з посадитехніка наукового відділу № 1 на посаду програміста того ж відділу.

06.04.1999 р.                                                       (підпис)

Генеральному директору (ові)

обласного виробничого
об’єднання “Укрпобутрадіотехніка”

Полежаку І.М.

Безуглого Михайла Івановича,
який живе в м. Києві, по вул. Державна, буд. 78, кв. 14

заява.

Прошу призначити мене на посадустаршого інженера виробничого відділу з 19 квітня 1992 р.

14 квітня 1992 р.                                                (підпис)

Директорові (у) заводу

порошкової металургії

Кириленку О.І.

Григор’єва Олега Івановича

майстра експериментального цеху

заява.

Прошу надати мені відпустку на23 календарних дні без збереження заробітної плати у зв’язку з екзаменаційноюсесією в Київському університеті з 5.01.1993 по 31.01.1999 р.

2 січня 1993 р.                                                     (підпис)

Характеристика– це документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостейпрацівника як члена колективу за період, який він відпрацював на даномупідприємстві (учня, студента).

Характеристикапред’являється при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, висуванні навиборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом донауково-дослідних інститутів, вузів тощо.

Укожній правильно написаній характеристиці повинно вказуватися по-перше –прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, національність, освіта(розташовують у стовпчик справа);

по-друге– дані про трудову діяльність (фах, тривалість роботи на підприємстві або ворганізації, просування по службі, рівень професійної майстерності та ін.);

по-третє– власне характеристика, де розглядається ставлення до роботи, стосунки утрудовому колективі. Вказується згадка про нагороди або заохочування;

по-четверте– висновки, де зазначено призначення характеристики;

по-п’яте– посада (ліворуч), підпис (праворуч), ініціали, прізвище керівника установи,закладу (при потребі – інших відповідальних осіб). Дата укладення документу(ліворуч).

Текствикладається від третьої особи. Підписи на цьому документі посвідчуютьсякруглою гербовою печаткою.

Характеристикавидається на руки або надсилається до підприємства, установи (організації), якіїї запитали.

Відповіднодо призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні,рекомендаційні та нейтральні.

Зразок:

ХАРАКТЕРИСТИКА

Миронова Сергія Миколайовича
1965 р. народ., українця,
освіта вища,

бухгалтера планового відділу
Харківського тракторного заводу

Миронов С.М. працює на посадібухгалтера з 1990 р. після закінчення Харківського технічного інституту.

Службові інструкції тадоручення виконує сумлінно. Має високий професійний рівень з питань нарахуваннякоштів, оплати праці й бухгалтерського обліку.

Підвищує кваліфікацію вХарківському інституті народного господарства. Користується повагою йавторитетом у колективі.

Миронову С.М. рекомендуєтьсябільше уваги приділяти питанням господарсько-фінансової діяльності таопановувати роботу на комп’ютері.

Зав. відділу                      (підпис)                         О. Я Яремчук

Головний бухгалтер        (підпис)                         З.М. Фелімон

09.04.1998 р.                            (печатка)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Прокопенко Валентини Іванівни
1975 р. нар., українки,

освіта вища незакінчена,
лаборанта кафедри генетики,
селекції та насінництва
Харківського державного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва

.

Пані Прокопенко В. І. працює напосаді лаборанта з 1998 р. після закінчення Чугуївського сільськогосподарськоготехнікуму.

Роботу виконує сумлінно,наполегливо, старанно.

Заочно навчається на Ш курсіфакультету захисту рослин Харківського ДАУ ім. В. В. Докучаєва.

За активну участь та сприяннівиконання плану наукової роботи        в2000 році премійована 75 грн.

Користується повагою йавторитетом у колективі. Це скромна людина, зразковий виконавець науковоїроботи.

Ректор                                     (підпис)                         В. В. Сиглий

Начальник відділу                     (підпис)                         А. Р. Карп

                                                          (печатка)

28.11.2000 р.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">АТЕСТАЦІЙНАХАРАКТЕРИСТИКА

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ШаульськоїОксани Олександрівни

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1977 р. народ.,українки,

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">освіта вищанезакінчена,

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">студентки ТОВ-41-с

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Харківськоготекстильного технікуму

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Шаульська ОксанаОлександрівна закінчила Харківський текстильний технікум 30 червня 1997 р.отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Хімічна технологіяопоряджувального виробництва” і здобула кваліфікацію техніка-технолога.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Старанна,наполеглива студентка. Брала участь в олімпіаді з органічної  та аналітичної хімії, зайняла ІІ місце середстудентів технікумів третіх курсів. Має в дипломі 5 (п’ять) четвірок.Користується повагою серед одногрупників. Займала посаду старости групи. Припроходженні виробничої практики на фабриці “Весна” її група перевиконала план іотримала грошову премію в 25 грн., а також відмінну оцінку за виконану роботу.Серед одногрупників була лідером, полегшувала роботу вчителів і отримала повагувід директора технікуму.

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Характеристикаподається до директора Трикотажної фабрики “Весна”, де Шаульська О.О. малазмогу проходити практику на ІІІ курсі, на посаді молодшого спеціалістафарбувального цеху.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Директор                       (підпис)                         О. А. Єрмоленко

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">Декан                                       (підпис)                         К. В. Рогова

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">25.05.1999 р.                 (печатка)

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">

Автобіографія1– це документ, у якомуособа власноручно у хронологічному порядку подає стислий опис свого життя тадіяльності.

Автобіографіяподається при вступі до навчального закладу чи на роботу. Цей документ пишетьсядовільно. Заголовок може складатися з одного слова “автобіографія”, яке розміщуєтьсяпосередині рядка. Кожне нове повідомлення в автобіографії повинне починатися забзацу. Зліва під текстом ставиться дата написання, справа – підпис автора.

Типмовлення автобіографії – розповідь від першої особи. При цьому не слідзловживати займенник я. Необхідноуникати прикметників, що виражають ознаку. Кожен, хто пише автобіографію,основну увагу має приділяти фактам, не вдаючись до міркувань з приводу окремихжиттєвих ситуацій, опису подій.

Всівідомості з автобіографії подаються в хронологічній послідовності, щоб уявитижиттєвий шлях, ділову кваліфікацію і громадську активність людини .

Незважаючина довільний виклад тексту, автобіографія має такі реквізити:

1.<span Times New Roman"">         

Назву виду документа.

2.<span Times New Roman"">         

Прізвище, ім’я та по батькові(у Н. відмінку однини).

3.<span Times New Roman"">         

Дата народження: число, місяць(літерами), рік.

4.<span Times New Roman"">        

Місце народження: село, селище,місто (у Н. відмінку), район   (у Р.відмінку), край, країна (якщо за межами України)             (у Н. відмінку). Усі дані промісце народження пишуться так, як вони зазначені у свідоцтві про народження.

5.<span Times New Roman"">        

Відомості про навчання: повненайменування навчальних закладів (як вони називалися у час навчання), назвиспеціальностей, які отримали (за дипломом).

6.<span Times New Roman"">        

Перебування на військовійслужбі, у місцях позбавлення волі та ін.

7.<span Times New Roman"">        

Відомості про трудовудіяльність (повне найменування місць роботи та посад).

8.<span Times New Roman"">        

Нагороди, стягнення,заохочення.

9.<span Times New Roman"">        

Відомості про громадськуроботу.

10.<span Times New Roman"">   

Короткі відомості про складсім’ї (без займенників).

Якщо неодружені:

-<span Times New Roman"">           

батько, мати (прізвище, ім’я тапо батькові, рік народження, посада та місце роботи);

-<span Times New Roman"">           

сестри, брати, якщо вони немають своєї сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місценавчання, роботи, посада).

___________________________________________________________

Автобіографія1 (від грец. Autus – сам, bios – життя, grapho – пишу) – опис свогожиття.

Якщоодружені:

-<span Times New Roman"">           

дружина, чоловік (прізвище,ім’я та по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання );

-<span Times New Roman"">           

діти (прізвище, ім’я та побатькові, рік народження, місце роботи чи навчання).

11.<span Times New Roman"">      

Повна домашня адреса, номертелефону.

12.<span Times New Roman"">      

Дата укладання (ліворуч).

13.<span Times New Roman"">      

Підпис укладача (праворуч).

Зразок:

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Волош Микола Пилипович,народився 15 квітня 1973 р. в сел. Висо-ке Балаклійського району Харківськоїобласті.

Після закінчення 1990 р.Балаклійської СШ № 3 працював механізатором колгоспу “Велике”.

З 1991 до 1993 рр. – служба вармії.

З 1994 р. – студентмеханіко-математичного факультету Харківського авіаційного університету.Закінчив ХАУ у 1998 р. за фахом викладач математики.

З 1998 р. працюю вчителемматематики Харківської СШ № 65.

З 1999 р. аспірант Харківськогоавіаційного університету.

Склад сім’ї:

Дружина – Волош НадіяМиколаївна, 1974 р. нар., викладач хімії в СШ № 65;

Син – Волош Сергій Миколайович,1998 р. нар.

Домашня адреса: 30131, Харків,вул. Дзержинського, буд. 72, кв. 37

Тел. 35-26-35

23.10.2000 р.                                                       (підпис)

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Загоруйко ВалентинаОлександрівна, народилася 31 грудня 1953 року, в селищі Уланок Суджинськогорайону Курської області.

З 1961 до 1978 рр. навчалася вУланській СШ №1, закінчила 11 класів з відзнакою. Маю похвальну грамоту заособливі успіхи у вивченні біології, хімії, української мови та літератури.

З 1972 по 1976 рр. – студенткаХарківського медичного училища, закінчила з відзнакою за спеціальністю –терапевт.

Після закінчення Харківськогомедичного училища в 1976 р. отримала спеціальність – терапевт і комісією порозподілу молодих спеціалістів була направлена на роботу в Центральну районнулікарню м. Харкова, де працювала медсестрою хірургічного кабінету.

Склад сім’ї:

Чоловік – Загоруйко СергійІванович, 1950 р. нар., слюсар Харківського тракторного заводу;

Дочка – Загоруйко ВалентинаСергіївна, 1980 р. нар., школярка Харківської СШ № 57.

Місце проживання: 57463, м.Харків, пров. Матросова, буд. 45.

12.05.1995 р.                                                                  (підпис)

Наказ – розпорядчий документ, що видається керівникомустанови, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах йогокомпетенції і стосується організаційних або кадрових питань.

Наказвидається на підставі й для виконання чинних законів, постанов і розпорядженьуряду, Президента, Верховної Ради, наказів і директивних вказівок вищихорганів. Отже, він має як розпорядче, так і виконавче значення.

Наказиохоплюють широке коло питань із виробничої і навчальної діяльності: організаціїпраці (навчання); добір і розстановка кадрів; трудова (навчальна) дисципліна;заохочення до праці (навчання) тощо.

Запризначенням усі накази поділяються на накази щодо особового складу (кадрові) інакази із загальних питань (організаційні, з питань основної діяльності).

Унаказах щодо особового складу оформляють призначення, переміщення, звільнення,відрядження, відпустки, нагороди та стягнення працівників. Ці накази указуютьсяна підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заявгромадян, протоколів колегіальних органів тощо.

Середорганізаційних наказів розрізняють:

а)ініціативні, які видаються для оперативного впливу на процеси, що виникаютьусередині організації (підприємства);

б) навиконання розпоряджень керівних (вищих) органів; такі накази видаються пристворенні, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів, призатвердженні положень про структурні підрозділи, при підсумовуванні результатівдіяльності установ (організацій), затвердженні планів тощо.

Наказискладаються з констатуючої та розпорядчої частини. Однак у наказах, щовидаються на виконання ухвал керівних (вищих) органів, часто не пишутьконстатуючу частину. Замість цього подають посилання на номер і дату вищогорозпорядчого документа. Констатуючої частини може також не бути, якщо діїзапропоновані до виконання, не потребують роз’яснень та з різнопланових питань.У таких випадках текст наказу складається з параграфів.

Реквізити:

1.<span Times New Roman"">         

Назва міністерства, якомупідпорядковується організація, підприємство, установа (для державних).

2.<span Times New Roman"">         

Повна назва організації,установи.

3.<span Times New Roman"">         

Назва виду документа.

4.<span Times New Roman"">         

Дата укладання.

5.<span Times New Roman"">         

Номер наказу.

6.<span Times New Roman"">         

Назва населеного пункту, дерозташоване підприємство, установа.

7.<span Times New Roman"">         

Заголовок (короткий змістнаказу) “про…”.

8.<span Times New Roman"">         

Текст:

-<span Times New Roman"">                  

констатуюча частина міститьтакі складові: вступ (зазначається причина видання наказу); доведення(викладаються основні факти); висновок (вказується мета видання наказу). Якщопідставою для видання наказу є розпорядження вищого органу (установи), то вконстатуючій частині вказується назва, номер, дата й заголовок до текстурозпорядчого документу, а також передається зміст певного розподілу статтідокумента вищого органу (установи), який є підставою для видання конкретногонаказу;

-<span Times New Roman"">                  

розпорядча частина починаєтьсясловесними “Наказую”, “Зобов’язання”, “Пропоную”, “Доручаю” іт. ін.

Вона складається із пунктів, що поділяються на такіскладові: дія, термін виконання та відповідальність за виконання. Кожний пунктнаказу нумерується арабськими цифрами.

Текствикладу розпорядчої частини повинен мати наказову форму. Зокрема, кожний пунктпочинається з дієслова в інфінітивній формі (“Зарахувати”,“Призначити”, “Здійснити”, “Наголосити”, “Звільнити” і т. ін.). Якщо жфактові надається значення більш, ніж особі, тоді вживається пасивна форма (“Грубі порушення виявлено…”), активнаформа вживається для вказівки на ініціатора певної дії (“…завідувач навчальної частини зобов’язаний …”).

Яквиконавець указується назва організації, підрозділу, службова особа іззазначенням у Д. відмінку посади, прізвища та ініціалів. Якщо в одному пунктіперераховуються кілька осіб, то їхні прізвища вказуються за абеткою.

Якщорозпорядча частина значна за кількістю пунктів, то її оформляють у виглядітаблиці.

Востанньому пункті розпорядчої частини зазначають службових осіб, на якихпокладено контроль за виконанням наказу (відповідно до службової ієрархії).

9.<span Times New Roman"">         

Наприкінці кожного пунктузазначається підстава для його укладання (службова записка, паспорт, рапорт, заяватощо).

10.<span Times New Roman"">    

Посада першого керівникаустанови (ліворуч), його підпис, ініціали та прізвище (праворуч).

11.<span Times New Roman"">    

Візи (якщо є) “Проект наказу внесено…”, “Проект наказу погоджено…”.

Проект наказу погоджується:

-<span Times New Roman"">        

із заступником керівникаустанови (підприємства);

-<span Times New Roman"">        

з куратором питань, розглянутиху документі;

-<span Times New Roman"">        

з керівником структурногопідрозділу, якого стосується пункт наказу;

-<span Times New Roman"">        

з юристом організації, якийзасвідчує узгодження наказу з чинними правовими актами та розпорядженнямикерівників установ.

Окрім обов’язкових реквізитів, накази щодоособового складу залежно від їх змісту укладаються за певними вимогами:

1.<span Times New Roman"">    

У наказах про призначення,зарахування на роботу вказують:

а) на яку посаду;

б) до якого структурного підрозділу (відділу);

в) вид прийняття (переведеннями, відповідно до контракту, на постійну,тимчасову роботу або роботу за сумісництвом);

г) особливі умови (з прийняттям відповідальності, зі скороченим робочимднем та ін.);

ґ) умови платні (відповідно до штатного розкладу).

2.<span Times New Roman"">    

У наказах про переведення наіншу роботу зазначають:

а) з якої посади на яку;

б) вид, термін (постійно, тимчасово);

в) мотивування (реорганізація, скорочення, ліквідуванняпідрозділу, дільниці, філії та ін.).

3.<span Times New Roman"">    

У наказах про надання відпусткивказують:

а) вид відпустки:

-<span Times New Roman"">        

основна, тарифна;

-<span Times New Roman"">        

додаткова, за тривалий стажроботи на одному підприємстві; у зв’язку із зупиненням виробництва чиреорганізацією підприємств; як винагорода чи заохочення;

-<span Times New Roman"">        

навчальна, академічна;

-<span Times New Roman"">        

у зв’язку з тимчасовоюнепрацездатністю; хворобою; лікуванням; після операційною реабілітацією;пологами (декретна) тощо;

-<span Times New Roman"">        

без збереження заробітноїплати, за сімейними обставинами; за власний рахунок;

б) загальна кількість робочих днів;

в) дата (з якого числа, місяця, року до якого числа,місяця, року включно);

г) період, за який надається відпустка (для основної,тарифної і додаткової).

4.<span Times New Roman"">    

У наказах про звільненнязазначають:

а) дату звільнення;

б) мотивування (вихід на пенсію; власне бажання;порушення закону, статуту підприємства; ліквідування організації, установи таін.) із зазначенням відповідної статті КЗпП чи інших кодексів, законів,статутів.

Начальник чи інспектор відділу кадрів або посадова особазобов’язані ознайомити зі змістом наказу осіб, прізвища яких фігурували вдокументі, а ті повинні розписатися в оригіналі, зазначивши дату ознайомлення.

Наказнабуває чинності з моменту його підписання керівником установи, закладу,підприємства.

Зразок:

Міністерство освіти та науки України

Харківськийдержавний педагогічний університет

ім. Г.С. Сковороди

Н А К А З

16.11.1996 № 150-а

м. Харків

По особовому складу

1.

Томах Катерину Володимирівну –викладача філософії зарахувати на посаду старшого лаборанта кафедри філософіїза сумісництвом                    з21.11.1996 р. з окладом відповідно штатного розкладу.

Підстава: заява Томах К.В. звізами та резолюцією.

2.

Хміль Ганну Сергіївну – вахтерагурт. № 1 перевести на посаду гардеробниці навчального корпусу в зв’язку зскороченням з 16.11.1996 р. на 1 ставку з окладом 103 грн.

Підста

еще рефераты
Еще работы по педагогике