Реферат: Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия.

ВСТУП

Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформа- цією усіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілі-
зації третього тисячоліття. Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства.Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-
ютсья певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах,регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єд-
нань,економіка окремих країн - державними та іншими установа- ми,науково-дослідними інституціями. За такого великого розма-
їття неабиякого значення набувають наукове узагальнення, син-
тез існуючих теорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій
економіки України.I

Об`єктивна необхідність вимагає поступового, але не-
ухильного включення економіки України до системи міжна-
родного поділу праці (МПП), світових інтеграційних про-
цесів,треба враховувати усі вихідні, визначальні умови,
що складаються у світовій економічній системі.

* по-перше,вона дедалі більша стає глобальною цілісністю, в якій посилюєть-
ся взаємозалежність національних економік на основі поглиблення трансна
ціоналізації виробництва та обігу, всього господарського життя.
* по-друге, зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів, що веде, з одного боку, до виникнення великих економічних просторів та вилу-
чення відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва, а з
іншого - до сегментації світового ринку, до секторизації єдиного світового
господарства внаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних
блоків та інтеграційних угрупувань.
* по-третє, глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризується циклічністю розвитку, яка впливає на динаміку, темпи та пропор-
ції економічного пступу окремих країн як її елементів та ланок.
* по-четверте, домінуючими факторами і світового, і національного економіч-
ного розвитку стають інтелектуально-інформаційні складові, які отримують
могутній поштовх внаслідок науково-технологічної революції.
* по-п`яте, поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації. Індустріальна модель розвитку визначається пріорітетом знань, людського капіталу, формування «економіки розуму», «економіки думки».
*


ІІ

Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС.
Важливими етапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво
між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Ра-
дою в листопаді 1995 року, підписання Тимчасової Угоди про торгівлю та питання, пов`язані з торгівлею - першої такої угоди з однією з Нових Незалежних Держав, а також
підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по
результатам переговорів, що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС, в червні 1995 року.
Особливого значення для поглиблення довіри до України та
закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти
до нашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи, що вже відбулося.

Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток
співробітництва з ЄС є не самоціллю, а засобом досягнен- ня, в першу чергу, конкретних економічних цілей.Обсяг
торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг тор-
гівлі України з США.Українські товаровиробники, у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української еко-
номіки : металургійної і текстильної промисловості, сільського господарства, певних сфер науковомістких та енергетичних технологій,мають отримати більше можливості
для експорту своїх товарів у Західну Європу.Підготовка
нової угоди з ЄС по текстилю, угоди щодо науково-техніч- ного співробітництва, зменьшення митних, нетарифних та
інших обмежень у взаємній торгівлі сприяння скорішому на-
буттю чинності Угоди про Партнерство та Співробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю між Україною та ЄС, - цим та багатьом іншим невідкладним
завданням буде присвячена головна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС.


ІІІ

Україна не є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічних відносин з ЄС. Консульта-
ції з цього приводу з представниками кількох країн-членів
ЄС свідчать, зокрема, про їх принципову готовність у межах політичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів на продукцїю, що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот по групі так званих «чутливих товарів» : сталі, текстилю, ядерних товарів та сільгосппродукції.Ці країни підтримують раціо-
нальне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у
західноєвропейські структури.

Під час останніх зустрічей і переговорів в Європейсь-
кий Комісії розглядалися хід підготовки до запланового на
1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітету України та
Європейської Комісії, процес ратифікації Угоди про Парт-нерство та Співробітництво і набуття чинності Угодою про
торгівлю між Україноюта ЄС, проблеми узгодження підходів
сторін до чорнобильського питання,підвищення ефективнос-
ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс, які мають
розглядатись не як самодостатня категорія, а як засіб для досягнення конкретних, в першу чергу - економічних -
цілей.
Багато зусиль Україна доклала, щоб стати повноправним
членом РЄ -впливової міжнародної регіональної інституції.
Історична для нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет Міністрів Ради Європи юридично зат-
вердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації.Ця
подія стала актом юридичного визнання авторитету України,
її права на входження в усі європейські структури, що створює на континенті нову політичну ситуацію,дає Украї- ні шанс на поглиблення демократичних перетворень.

Використана література

1. Економіка зарубіжних країн ; Київ «Либідь» 1996

2. Политическа экономия - словарь;Москва политиздат 1979

3. «Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва» ;Київ 1995
еще рефераты
Еще работы по политэкономии