Реферат: Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁї на УкраїнЁ)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

                м. Каховки Херсонської  області 


 Обласний конкурс науково-дослідницьких робіт

                  “В сімї вольній новій”

  Сучасні політичні                      партії   України.                                                                      Роботу виконала                                                                     Доценко Анна Віталіївна                                                                      учениця   Х  класу                                                                     ЗОШ І-ІІІ ступенів №2                                                                     м. Каховки                                                                                  Науковий керівник:                                                                     вчитель історії                                                                              ЗОШ І-ІІІ ступенів №2                                                                      м.Каховки                                                                     Зубков Віктор Анатолійович               

КАХОВКА-2001

                                                                                Зміст

Вступ ______________________________________________3

Розділ І        Розвиток політичної системина Україні за часів                     її незалежності(1991-2001рр)________________ 4Розділ ІІ      Політичні партіїКаховщини________________6Висновки    _________________________________________8Список використаних джерел талітератури ________9

Додатки ___________________________________________10

                                       ВСТУП   Десять років тому, після розпаду СРСР, колишні їїреспубліки проголосили незалежність. Україна – одна з них. Її самостійністьпідтверджує “Декларація про державний суверенітет України” від 16 липня 1990року [2] та “Акт проголошення незалежності України” від 24 серпня 1996 року [1]. Для громадянновоутвореної держави, адже десять років для держави малий строк існування,актуальною є проблема висловлення довіри до сучасних політичних партій нанайближчих парламентських виборах. В даній ситуації, яка пов‘язана з кризою нетільки суспільно-політичного життя, а й в науковій сфері, це є важливимпитанням.   Темою роботи є дослідження діяльності партій України наприкладі їх осередків на Каховщині. Адже, як партії є невід’ємною частиноюполітичної системи України, так їх місцеві осередки є також частиною політичноїсистеми. Держава визначила своїм політичним режимом демократію [12;4]. Однією ж найхарактернішихрис демократії є розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову. Загалом,демократію створює законодавча гілка влади, яка висловлює думку громадяндержави, приймаючи закони для організації політичного, економічного тасуспільного ладу. Влада, зосереджена у руках однієї партії, свідчить прототалітарний режим, як це було у колишніх радянських республіках, щопідтверджують ідентичні шості статті у Конституціях СРСР [11;6] та УРСР [13;6]. Влада зосереджена у рукахбагатьох – неспроможність жодної реально керувати політичними процесами україні. Отже, метою роботи є дослідження напрямків діяльності партій наприкладі їх осередків на Каховщині.   У цій роботі використана слідуюча література: “ІсторіяУкраїни”(Кульчицький С.В. та ін.)[24]; ”Мала енциклопедія етнодержавознавства”(РимаренкоЮ.І.)[26]; “Політологічний енциклопедичний словник”(Горбатенко В.П.)[27]; ”Формування сучаснихполітичних структур в сучасній Україні”(Рудич Ф.М.)[28]; ”На політичній ареніУкраїни”(Литвин В.М., Слюсаренко А.Г.)[25].   Для дослідження поставленої мети є достатня джерельнабаза. Це актові документи, Конституції України [12], УРСР [13], СРСР [12], Декларація про державнийсуверенітет України [2], Акт проголошення незалежності України [1]; які дають можливістьвизначити державні форми, напрямки внутрішньої політики, розвиток держави таполітичної системи. Джерелами є програми та статути партій [3-10,18-20], з яких можна зробитивисновки про напрямки діяльності цих партій, про їх форми та методи боротьби завладу.РОЗДІЛІРозвитокполітичної системи на Українізачасів її незалежності (1991-2001).

  

   Держава – це складне утворення політичної системи та політичноїорганізації суспільства, яке створюється для налагодження життєдіяльностісуспільства в цілому і здійснення політичної влади домінуючою частиноюнаселення [27;97].Отже, невід’ємною частиною держави є політична система. Політичнасистема – це сукупність передбачених Конституцією державних та представницькихорганів і організацій, що здійснюють керівництво суспільством. Складовимиелементами політичної системи є:

 - політико-територіальна організація влади;

— громадські організації;

— політичні партії;

— громадські рухи;

— трудові колективи.[26;580]

   Політичні партії, громадські рухи та організації,програмні цілі яких мають на меті ліквідацію незалежності України, змінуконституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету ітериторіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захопленнядержавної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної,расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’янаселення, забороняються [12;16]. Отже, метою створення партії має бути лише захист тависловлення думки громадян України. Існує також політична система суспільства,головним елементом якої, є влада, і до якої також входять політичні партії,рухи, громадські організації [27;267].

   За визначенням, партія політична – це добровільнеоб’єднання людей, котрі прагнуть домогтися здійснення ідей, які вони поділяють;частина якоїсь соціальної верстви, класу, покликана висловлювати і захищатиінтереси цієї спільноти [27;248]. Партії політичні в Україні – сукупністьорганізованих політичних об’єднань на основі спільності інтересів та політичнихпереконань. Політичні партії в Україні являють собою молодий інститут. Це одинз базових інститутів сучасного суспільства в Україні, без якого неможливефункціювання представницької демократії [27;242].

   Розвиток політичної системи нової державиУкраїни, а з нею і політичних партій, проходив повільно. Заважала багаторічнатрадиція однопартійної влади Комуністичної партії Радянського Союзу. КПРС не булапартією, вона була політичним утворенням. Новоутворені політичні партії невідмічалися багато чисельністю. У партіях відбувалася боротьба за лідерство, щопризводило до розколів. Громадяни перенесли свою недовіру до КПРС нановостворені партії. Більш-менш масовими організаціями залишалися соціалісти такомуністи, з однієї сторони, та національно-демократичні сили, з іншої [24;364,375]. Що жстимулювало появу громадсько-політичних структур? У статті шостій КонституціїСРСР говорилося: ”Руководящей и направляющейсилой советского общества, ядром его политической системы, государственных иобщественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза…” [11;6]. В березні 1990року на ІІІ з’їзді Рад СРСР буливідмінені 6 та 7 статті Конституції СРСР (1977), а пізніше ці статті буливилучені і з республіканських Конституцій. Це прискорило розвиток демократії тапояви нових політичних партій, організацій, рухів. Незважаючи на усі політичніта історичні традиції, недовіру громадян та слабке становище країни, у 90-хроках відбуваються масові з’їзди партій, установчі збори. У 1991 році з’являютьсяЛіберальна, Соціалістична та Селянська партії України. Загалом до проголошеннянезалежності України було зареєстровано 4 партії, після проголошення – 27 [25;43]. На 20травня 1996 року зареєстровано 39 політичних партій [27;243]. Формуванняполітичних партій продовжується і по сьогоднішній день. На початок 2001 рокузареєстровано 113 партій.

   Усі партії поділяються на групи за напрямками своєї діяльності. Такихнапрямків існує декілька.(Дод.№2). Це центристська(прагматична) спрямованість,націонал-радикальна спрямованість, соціал-комуністичне спрямування танаціонал-демократичний напрямок діяльності партій [14-17]. Партіїцентриської спрямованості об’єднують у своїх програмних цілях декільканапрямків, тому дати їм точну характеристику неможливо [17].Соціал-комуністичний напрямок єднає партії, цілі яких спрямовані на знищенняприватної власності, створення безкласової держави [16].Націонал-демократичний напрямок єднає партії, програмні цілі яких базуються надемократичних засадах, створенні повного народовладдя, визнання народу джереломта носієм влади [14].

   Отже, багатопартійна система, це система, яка може висловитиінтереси усіх верств населення. Але ж, якими б темпами Україна не йшла достворення справжньої правової демократичної держави, вона все ж таки, ще далекавід цього. Зараз лідери партій борються за владу в державі, а не за інтересигромадян. Україна та її партійна система ще не готові до пропорційноговиборчого принципу. Про це говорить малочисельність партій, зневірення громадяну партіях, слабка політична культура населення, слабкі демократичні традиції вдержаві.

РОЗДІЛ ІІ

Політичні партії Каховщині.


   Сила будь-якої партії у її масовості.Зазвичай управління партією здійснюється у столиці, але масовість партіїстворюється місцевими осередками у обласних центрах, районах, містах, селах.Осередки сприяють приверненню уваги громадян до своєї діяльності. У містіКаховка та у Каховському районі також існують партійні осередки. У кожному зних обирають керівника.

   У місті Каховка налічується вісім партій. До них належать:

1.  Народна демократичнапартія (НДП).

2.  Прогресивно-соціалістичнапартія України (ПСПУ).

3.  Всеукраїнське об’єднання“Громада” (ВОГ).

4.  Соціалістична партіяУкраїни (СПУ).

5.  Партія “Демократичнийсоюз” (ПДС).

6.  “Міжрегіональний блокреформ” (МБР).

7.  Комуністична парія України(КПУ).

8.  Партія комуністів(більшовиків) України (ПК(б)У) [22].

   Лідером НДП є Володимир Пустовойтенко, колишній прем’єр-міністрУкраїни. Партія належить до націонал-демократичного напрямку діяльності. Метоюпартії є побудова в Україні демократичного, справедливого, солідарногосуспільства. Цілі партії: створення соціально ринкового господарства. Своїмфундаментом вважає Україну, людину, родину, добробут [18;2,4,8]. Керівникому Каховці є Володимир Волков [22].

   Лідером ПСПУ є народний депутат України Наталія Вітренко. Партіяактивно висловловлює негативне ставлення до сучасного президента Леоніда Кучми.Організовує акції протесту. Діє у соціалістичному напрямку [8;2,4]. Каховськимосередком партії керують: Кочерженко Наталія Костянтинівна, Шахова ТетянаМиколаївна та Мироненко Олександр Костянтинович[22].

   Лідером ВОГ є Павло Лазаренко. Партія зареєстрована 22 березня 1994року. Програма партії передбачає припинення державного, економічного таадміністративного свавілля, суттєве зменшення податкового гніту та стимулюваннязовнішньоекономічної активності підприємств [4;1,3]. Керівникоммісцевого осередку є Оніщенко Іван Андрійович [22].

   Олександр Мороз є лідером СПУ. Головною програмною ціллю єзатвердження в країні системи відносин демократичного соціалізму; забезпеченняпереорієнтації країни на зміцнення засад соціалізму; надання соціалістичнимвідносинам ведучої ролі [20;8]. Партія належить до соціал-комуністичного спрямування[16;1-2].Керівником у місті Каховка є Сисоенко Олександр Федорович [22].

   Партією “Демократичний союз” у місті Каховка керує Куліда ОлегВасильович  [22]. Партіяпройшла перереєстрацію 28 січня 1993 року. Метою партії є повна відкритістьвлади. Своїм обов’язком вважає захист прав виробників та підприємців,запровадження права власності на землю, реструктуризацію народногогосподарства, ліквідацію масового безробіття [19;2-6].

     Пономаренко Віктор Павлович та Скороход В.Д. є керівникамимісцевого осередку “Міжрегіонального блоку реформ” [22]. Партіюзареєстровано 31 січня 1995року. Основними своїми завданнями партія бачитьсприяння проведенню глибоких та рішучих реформ у всіх сферах політичного таекономічного життя. Виступає за вивільнення економіки відадміністративно-державного впливу. Пропонує введення другої державної мови –російської [27;246,247].

   Петро Симоненко – лідер Комуністичної партії України. Партіяналежить до соціал-комуністичного напрямку діяльності. Зареєстровано 15.11.1991року, перереєстрована 28 січня 1993 року [16;2-4]. Мета Компартії: усунення від владибуржуазно-націоналістичних, антисоціалістичних сил і прихід до влади Раддепутатів трудящих; рішуча зміна політичного курсу в країні; відродження союзурівноправних братніх народів [6;2]. Мельничук Володимир Сергійович очолює Каховськийосередок Компартії [22].

   ПК(б)У існує з 12 жовтня 1993 року. Її лідер – Опярев Едуард. Метоюпартії є побудова комунізму на основі ідей марксизму-ленінізму, совєтізаціядержави, соціалізація економіки, більшовизація комуністичних ідей, тобтоорієнтація не на парламентські реформи, а на соціалістичну революцію [7;1-2]. Партіяналежить до соціал-комуністичного напрямку. Керує осередком Рабаз СтепанСипович [22].      

   Проаналізувавши напрямки діяльності партій в місті Каховка, робимовисновки, що більшість з них соціал-комуністичного спрямування.

   У Каховському районі ж зареєстровано дев’ять відділеньвсеукраїнських партій. Це:

1.  Районна організаціяВсеукраїнського об’єднання “Громада”. Керівник – Медвідь Г.В.

2.   МіськрайорганізаціяКомуністичної партії України.                                Керівник –Мельничук В.С.

3.  МіськрайорганізаціяПрогресивно-соціалістичної партії України.    Керівник – Шахов М.І.

4.  Районна організаціяАграрної партії України. Керівник – Горбунко А.І.

5.  Районна організаціяСоціал-демократична партія України (онов.). Керівник -  Кавун В.М.

6.  Селянська партія України.Керівник – Джиквас В.М.

7.  Партія “Демократичнийсоюз”. Керівник – Гузь З.Я.

8.  Ліберальна партія України(об’єднана). Керівник – Клименко Л.Л.

9.  Демократична партіяУкраїни. Керівник – Валейко Ю.А.[21].

   Лідером Аграрної партії України є Катерина Ващук. За метуАПУ ставить підтримку пріоритетних галузей господарства, введення єдиногоподатку на землю, підтримку наукомістких виробництв [3;1-3].

   Соціал-демократична партія (о.) булазареєстрована 1 липня 1996 року. Лідером є Василь Онопенко. СДПУ(о) прагнепобудови в Україні суспільства соціальної справедливості; виступає заздійснення економічних реформ, за рівні права всіх форм власності, за державнупідтримку експортних галузей економіки, за реальну участь громадян в управліннідержавою, за ліквідацію безробіття, за державну турботу про сім’ю, материнствой дитинство [10;2-5]. СДПУ(о) відноситься до центриського напрямку діяльності [17;5].

   Лідером Селянської партії України (СелПУ)є Сергій Довгань. Партія зареєстрована 12 січня 1993 року [9;1-2]. Цілями партії є:багатопартійність, повна демократизація виборів, визнання як необхідногомеханізму економічної діяльності, розвиток орендних та фермерських господарств,створення виробничої інфраструктури на селі [17;6-7].

   Ліберальна партія України (ЛПУ), булазареєстрована 9 лютого 1992 року. Метою ЛПУ є створення правової держави. Цілі:децентралізація державного управління територіями, приведення законодавстваУкраїни у відповідність з міжнародними угодами прав людини, підтримкаобдарованої молоді, вихід з кризи через консолідацію всіх центриських сил. ЛПУналежить до центриської групи партій [17;4-5].

   Демократична партія України (ДемПУ)належить до націонал-демократичної спрямованості партій [14;6]. Лідером є ВолодимирЯворівський. ДемПУ зареєстрована 30 березня 1993 року. Головними пріоритетамидля партії є права людини, сі’мя, нація, держава. ДемПУ відстоює унітарність та соборність держави;виступає за президентсько-парламентську республіку з чітким розподілом гілоквлади, за активну зовнішню політику, за реформу фінансово-банківської сфери, зарозвиток фермерства, за соціальне партнерство, за співробітництво з НАТО [5;1-3].

   Отже, партії України створюють місцевіосередки, працюють за своїми програмними цілями, організовують різноманітнігромадські заходи. Це робиться для набуття партіями масовості, бо самемасовість є запорукою приходу партії до влади. Місцеві осередки партій повністюорієнтуються на свої програми, статути та дії своїх політичних лідерів у Києві,представників у Верховній Раді України. Тобто у діяльності місцевих осередківпартій простежуються риси авторитаризму, коли вони повністю підкоряютьсярішенням своїх лідерів і дуже мало вирішують питань самостійно з урахуванняммісцевих умов.

ВИСНОВОК

   Шлях України до створення багатопартійноїсистеми важкий та довгий і наша країна ще довго буде йти по ньому, але добре щосвою подорож вона розпочала рішуче та впевнено.

   На створення сучасної політичної системизначний вплив мала колишня тоталітарна система СРСР. Але, не зважаючи на це,утворилося багато партій, які за десять років набули деякої масовості, танезначної, бо на цей час у партіях знаходиться лише 4% від усього дієздатногонаселення. Україна за десять років пройшла шлях від 4-х партій до 113-ти.

   В Україні існують партії різногохарактеру та напрямку діяльності, які ведуть боротьбу за владу та благополуччядержави. Наявність декількох політичних течій свідчить про спроможність утворення опозиції.

   На Каховщині знаходиться мала кількістьпредставництв партій, але та кількість, що існує, представляє усі політичнітечії. Отже, жителі Каховщини мають повний аспект вибору у своїх політичнихуподобаннях.

   Приходимо до висновку, що партійнасистема є важливим утворенням, яке значно впливає на політичне життя країни і єодним з найвидатніших досягнень за часів існування людства. Якщо Україна будебазувати свою діяльність на демократичних засадах, то вона зможе швидкоінтегруватися у Європейську державу.        

       

            

            

                              СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

І Джерела:

 

1.  Акт проголошеннянезалежності України// Грабовський С. Нариси з історії українськогодержавотворення. – К.; Генеза.- С.592.

2.  Декларація про державнийсуверенітет України// Грабовський С. Нариси з історії українськогодержавотворення. – К.; Генеза.- С.585.

3.  З програми Аграрної партіїУкраїни//Інтернет. – 4с.

4.  З програми Всеукраїнськогооб’єднання “Громада”//Інтернет. – 7с.

5.  З програми Демократичноїпартії України//Інтернет. – 3с.

6.  З програми Комуністичноїпартії України//Інтернет. – 6с.

7.  З програми Партіїкомуністів (б) України//Інтернет. – 2с.

8.  З програмиПрогресивно-соціалістичної партії України//Інтернет. – 5с.

9.  З програми Селянськоїпартії України//Інтернет. – 3с.

10.           З програмиСоціал-демократичної партії України (о)//Інтернет. – 7с.

11.            Конституція(Основнийзакон) СРСР.–М.: Юридична література,1987. – 48с.

12.           Конституція (Основнийзакон) України. – К.: Преса України, 1997. – 80с.

13.           Конституція (Основнийзакон) УРСР. – К.: Політіздат України, 1987. – 48с.

14.            Політичні партії тагромадські організації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації,соціальні орієнтації. Партії і громадські рухи націонал-демократичногоспрямування//Інтернет. – 15с.

15.            Політичні партії тагромадські організації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації,соціальні орієнтації.  Партії і громадські рухи націонал-радикальногоспрямування//Інтернет. – 7с.

16.           Політичні партії тагромадські організації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації,соціальні орієнтації. Партії і громадські рухи соціал-комуністичногоспрямування//Інтернет. – 6с.

17.           Політичні партії тагромадські організації України: програмні цілі, завдання, оцінки ситуації,соціальні орієнтації. Партії і громадські організації центриської(прагматичної) спрямованості //Інтернет. – 26с.

18.           Програма Народноїдемократичної партії//Інтернет. – 10с.

19.           Програма партії“Демократичний союз”//Інтернет. – 8с.

20.           Список партій,зареєстрованих у Каховському районі//Данні Каховської районної державноїадміністрації.

21.           Список партій,зареєстрованих у місті Каховка//Данні Каховського міського виконавчогокомітету.

22.           Відомості про політичніпартії України//Інтернет. – 4с.

 

 

ІІ ЛІТЕРАТУРА

23.           Історія України.Навчальний посібник. Авт.кол. В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гурій,С.В.Кульчицький (керівник проекту). Під заг.ред. В.А.Смолія. – К.:Альтернативи, 1997. – 424с.

24.           Литвин В.М., СлюсаренкоА.Г. На політичній арені України (90-ті рр). Роздуми істориків//УІЖ. – 1994. –березень-червень,№2-3, С.28 – 50.

25.           Мала енциклопедіяетнодержавознавства. Відповідальний редактор

           Ю.І.Римаренко. – К.: Генеза, Довіра,1996. – 942с.  

26.           Політологічнийенциклопедичний словник. Навчальний посібник для студентів вищих навчальнихзакладів. – К.: Генеза,1997. – 400с.

27.           Рудич Ф.М. Формуванняполітичних структур в сучасній Україні: політологічний аналіз//УІЖ. – 1994. –березень-червень,№2-3, С.51 — 65.

 

 

еще рефераты
Еще работы по политологии