Реферат: Разработка методологии создания благоприятного имиджа государства

Дипломатичнаакадемія при МЗС України

Реферат

Розробка методології створення сприятливогоіміджу України

Слухача1го курсу факультету міжнародного права Хара Олександра Васильовича

Науковийкерівник:

ТупчієнкоЛеонід Сидорович

Київ 1999

Введення

Ми живемо у час колосальних змін, людськадумка піднялася до позахмарних висот, промислова, технологічна революціїзмінили сферу людського буття, наповнили її новим змістом. Особливий змістприйняли міжнародні відношення. Але незважаючи на всі досягнення прогресу,людина залишається істотою, із психікою яка укладалася не одне тисячоріччя. Зацей пройдений шлях у її гармонійно втілилось і прагнення до новий, невідомому іконсерватизм, відмова від забобонів і неуцтво. У нових умовах людина боретьсятим часом що їй хочеться досягти і тим, чого вона неусвідомлено боїться. Якпоказують дослідження в психології, сприйняття світу людиною є нічим іншим, яксприйняття образу і побудова власної моделі світу, зручної і сприйманої даноюлюдиною. Таким чином, зовнішня уява — імідж, є основою миро- сприйняття людини.Поняття іміджу як окремого політичного лідера, так і країни в цілому нерозривнопов'язано з так називаним політичним маркетингом. Думають, що політичниймаркетинг з'явився в США 50 років тому, коли Ейзєнхауер першим із претендентівна посаду президента прибіг до послуг рекламного агентства.

Політичний маркетинг — це не безсистемна агітація і пропаганда чи реклама, що неприкрашає. Політичний маркетинг — це розумне, коректне і цілеспрямованевиявлення, підкреслення і демонстрація різноманітним соціальним і національнимгрупам саме тих реальних якостей і гідностей лідера, до яких ці групипред'являють особливий інтерес. Тобто основною задачею політичного маркетингу єстворення і підтримка іміджу об'єкта.

Існує множина наук, що допомагають розібратисяв досліджуваній нами проблемі, основними з них є — психологія, що вивчає мотивиі поводження людини і соціологія — разглядаюча людину як “істоту соціальну”; атак само теорії систем, комунікацій і власне public relation. Дана робота буде розвита в рамках цих теорій і носити більшеконцептуальний ніж практичний характер.


/>Теоретичніі методологічні основи

Людина має розвиту “внутрішню систему”(психіку), а так само вона спроможна організовувати, впливати і нівелювати“зовнішні системи”, причому можливий істотний вплив зовнішньої системи навнутрішню і навпаки (людина створює речі, речі впливають на людину). Людина яквідкрита система сприймає вплив зовнішнього середовища,субліміруя цей вплив у відповідну реакцію після “переломлення” у “внутрішнійсистемі”. Тому що впливи зовнішнього середовища мають занадто велике длясприйняття кількість елементів, то психіка виробила своєрідні захисні механізмиу виді ранжирування найбільше важливих впливів, поділи цих впливів по каналахсприйняття і наприкінці фільтрацію. Можна назвати цей процес, диференціацієюдійсності і побудови стійких моделей — шаблонів. Це, на мій погляд, обумовило появу “підсвідомості”.

Так само властивістю свідомості (що маєосновою — логічний метод) є визначення меж об'єктів так називаного — “реального світу”. Варто сказати, що виділенняоб'єкта і визначення його основних властивостей, обмежують його значення ічасто розривають зв'язок з іншими об'єктами, що позначається якщо не навластивостях цього викресленого об'єкта, те хоча б на визначенні його суті. Яксказано у філософському трактаті Дао де цзін:

Дао[1], що може бути виражено словами, не є постійне Дао. Ім'я, що може бутиназвано, не є постійне ім'я.

Мисленню людини властива контрастність, легшесприймати і порівнювати “чорне” і “біле”.

Коли усі в Піднебесної дізнаються, щодобре є добром, виникає і зло. Тому важке і легке створюють один одного,попереднє та наступне випливають друг за другом.

Особливості сприйняття й аналізу впливівзовнішнього середовища породжують таке поняття як тип. Основними типами є інтровертивний і екстравертивний[2]. Це загальні типи і вони відрізняються напрямком їхнього інтересу, упершому випадку на внутрішню структуру об'єкта і зв'язки, у другому — назовнішню форму і процеси. Існують ще чотири функціональних типи, але у світіїхньої специфічності розглядатися не будуть. Це істотний момент як длярозуміння будь-якої події, так і для моделювання бажаної реакції.

Беручи до уваги те, що людська психікаформувалася довгостроково час, можна припустити, що і психічні процеси і самесприйняття так само еволюційне змінювалися.

Підсвідомий розвиток розуму в доісторичнуепоху наших древніх пращурів, психіка котрих ще не далеко пішла від тварин. “Незмірнодревня психічна матерія утворить основу нашого розуму. Так у ньому скреслилиськолективні уявлення, уяви і міфологічні сюжети.”[3] У такий спосіб можна ввести ще одне поняття — архетип. Важливість його полягає в тому, що за час еволюції у формі архетипівформувалися значні (як по своєму змісті, так і по періоді дії) образи події,образи значення.

Істотною складовою психічних процесів є символ. Символи бувають двох типів: природні — варіації основнихархетіпних уяв і утворені — привнесені культурою. Використання символів єпотужним чинником впливу на соціальні процеси.


/>Методологіяпобудови моделі

Для досягнення бажаного результату необхідноточне планування, ресурси і методи реалізації планів. Нижче розглянуті складовістворення і реалізації моделі.

/>Процесприйняття рішень

Для побудови моделі візьмемо метод прийняттярішень, що складає з таких елементів: планування, організація, мотивація, контроль (див. малюнок 1).

На рівні плануваннявизначаються стратегічна і тактичні цілі, виділяються необхідні процеси,складається бюджет. На цьому рівні визначаються основніпараметри формованої системи або процесу, а так само можливі альтернативнірішення. У якості цілей можна вибрати такі:

q Досягнення доброзичливості — сюди входить створеннядоброзичливого відношення громадськості до діяльності організації або особи зметою забезпечення нормального функціонування і розширення діяльності,

q Зберігання репутації — узгодження яких-небудь дійоб'єкта із суспільними традиціями, підвалинами; запобігання небажанихнаслідків,

q Внутрішні відношення — використання іміджу длястворення усередині об'єкта (у співробітників організації) почуття відповідальностіі зацікавленості в справах керівництва.

Організація являє собою процес імплементації запланованого і припускає такіскладові: визначені на рівні планування структури, що повинні втілювати плани(організації, асоціації, інституції, комітети), реалізація визначених процесіві звісно ж використання ресурсів.

Мотивація, у даному випадку може бути як бажання досягти визначених результатів,прагнення до змін, усвідомлення визначених вигод, можливих при реалізаціїпроекту.

Контроль є важливої складової, тому що він є елементом зворотної зв'язок. Віннеобхідний для коректування дій, для позначення небажаних для даного процесувпливів.

/>


 Малюнок 1 Метод прийняття рішень.

 

Створення образу

Створення або точне створення об’єкта уявиприпускає що даний образ буде унікальним, але в той же час асоційованим ізпозитивними уявами минулого (тобто що дізнається). Уява повинна мати визначене“наповнення”, “фарбування” (те, що буде залучати). Рекомендується можливимзастосувати метод узятий з об'єктоно- орієнтованого програмування. Основніпостулати якого:

Спадкування — властивість, завдяки якій один об'єкт передає іншому (породжує)деяку сукупність властивостей, залишаючись в ієрархії як попередник (“батько”),

Поліморфізм — можливість зміни деяких властивостей об'єкта, породженняпідтипів відмінних по характеристиках від “батьківського”, початкового об'єкта,

Інкапсуляція — вкладеність у поняття об'єкт його основних характеристик ііманентних зв'язків, що виділяють його з ряду подібних об'єктів.

Дослідження

Утворюваний імідж повинний базуватися наідеалах і чеканнях цільових груп, тобто тих суб'єктів, на яких він повинний впливати (принцип ринковоїекономіки: попит породжує пропозицію).

/>Формулюванняобмежень і критеріїв

Виходячи з того, що ресурси матеріальногосвіту обмежені, а потреби і можливості їхній застосування — безмежні, тонеобхідно враховувати це при постановці цілей і тим більше при реалізації.Необхідно співвідносити витрати (силу на вході) від результатів (сила на виході). Так само, можуть бути й інші обмеження такі як ідеологічні,культурні, релігійні й історичні розходження.

/>Виявленняальтернатив

На стадії формування іміджу виробляєтьсявизначене число рішень, що відрізняються по деяких параметрах. Це відбуваєтьсяв слідстві того, що та сама ціль може розуміти декілька шляхів її досягнення.Так само це необхідно для вибору найбільше привабливого варіанта.

/>Оцінка альтернатив

На даному етапі отриманий список альтернативоцінюють один з одним. Можна застосувати порівняльно- типологічний підхід. Для оцінки застосовують набір критеріїв у визначеній ієрархії.

Вибір

Вибір — перевагаоднієї з альтернатив, що відповідає найбільше важливим критеріям.

При створенні іміджу як особистості, так іорганізації використовуються стандартні прийоми переконання і вселяння вінформаційних процесах. Але є і специфічні, властиві саме цей діяльностіприйоми:

q “приклеювання ярликів” (н.п. американський стиль життя і т.д.),

q “сяюче узагальнення”, що складається в позначенні об'єкта узагальненим ім'ям, що несепозитивне фарбування (західна демократія, атлантична співдружність),

q “трансфер” — полягає в спонукуванні до асоціації об'єкта з іншим об'єктом, щомає явну репутацію або престижну цінність (учасник коаліції),

q “свідчення” — є приведенням оцінного висловлення особистості, що володієнеобхідною репутацією стосовно об'єкта,

q “перетасування” — добір і тенденційне підношення аудиторії тільки позитивних фактів,

q “фургон з оркестром” — спонукування аудиторіїприйняти пропоновану цінність, оскільки нібито усе в даній соціальній групірозділяють її («вісім із кожних десятьох процвітаючих американців…»).

Виконавці

Коли визначені цілі і методи, тодівизначається організація “виконавців”, тобто під діяльність створюєтьсяструктура, що спроможна ефективно діяти (адаптивна структура). У якості найбільше прийнятної структури можна вибрати матричну. Уоснові матричної структури — орган керування, що створює підпорядкованіструктури по особливих ознаках (проектам). У такий спосіб цілі що змінюються,вносять коригування в структуру що отже підвищує ефективність і можливістьдосягнення їх.

/>Цільові групи

Цільови групи в даному випадку — це ті групи (сформовані по визначених критеріях),на котрих необхідно направити вплив іміджу, власне для них імідж і створюється.Правильне визначення цільових груп значно підвищує можливість досягнення цілейі збільшує “віддачу”. Можна виділити такі чинники окресліваючи ті або іншіцільові групи:

q Стратегічний чинник — істотно важливі проблеми, рішення котрих можливо тільки з визначенецільовою групою (н.п. питання безпеки, політичного й економічногоспівробітництва).

q Географічний чинник — досить великий вплив має цей чинник тому що географічна близькість(кордони) має велике значення,

q Соціальний чинник важливий у світлі теорії стратифікації і транснаціональних відношень,

q Культурний чинник може виступати як об'єднуючий так і як що роз'єднує,

q Історичний чинник. Загальна історія, союзництво або протистояння в минулому.

/>Комунікаційніпроцеси

Тому що імідж результат психічної діяльностіматеріальна уява, що прийняла, і нужденний у переведенні його знову в психічнусферу (доведення до адресата), те дуже важливим стають комунікаційні процеси.Основною моделлю комунікаційного процесу є: формування повідомлення, вибірканалу і самого адресата.

Від правильного вибору й організаціїкомунікації залежить досягнення цілі взагалі. Необхідно враховувати ще такічинники як “шуми” і “перешкоди”. “Шуми” — це природні перекручування утримання повідомлення, частіше усьогочерез проблеми семантики або істотних розходжень сприйняття адресата йадресанта. “Перешкоди” — це спрямовані, спеціально створені перешкоди (створенісупротивниками, конкурентами).


/>Створенняіміджу України

У сучасних умовах, із проголошенням незалежності,перед нашою державою підвелася велика кількість проблем. Нашій державіприйшлося почати будувати відношення з іншими державами із самого початку (немаючи достатнього досвіду). У зв'язку з цим, проблема іміджу України має великезначення. Відсутність устояного іміджу має як позитивні так і негативністорони. У якості позитивних моментів — можливість конструювання сприятливого ізручного для держави іміджу; Україна, за часи перебування в складі СРСР, не маєнегативних в історичному плані дій. До негативних моментів можна віднести те,що уявлення про нашу державу мають суперечливий і стихійний характер.

Внутрішні перемінні 

Основні напрямки зовнішньої політики України.У декларації про державний суверенітет України 16.07.1990 проголошуються 3основних принципи:

q Без'ядеpність,

q Нейтралітет,

q Вніблоковість.

Що стосується без'ядеpність, те Україна ужевивела (1.06.1996) усі ядерні боєголовки на територію Росії, як і передбачалотристоронню угоду України, Росії і США. Це є позитивним і можливо ключовиммоментом у новому іміджі України. Цим можна підкреслити миролюбство і політикувідмови від сили.

Що стосується нейтральності і вніблоковість,те тут питання трохи складної. Співробітництво з НАТО (“Хартія про особливе партнерство”) не рахується як приналежність доблока, але у свою чергу така вніблоковість істотно впливає на безпеку.

Концептуальні основи зовнішньої політикиУкраїни викладені в постанові Веpховной Ради України «про основні напрямкизовнішньої політики України» 2.07.93. Основні пункти:

Україна засуджує війну як знаряддя зовнішньоїполітики;

Україна не пред'являє територіальні претензіїдо інших країн і не визнає територіальних претензій від інших держав;

Україна виступає проти присутності іноземнихзбройних сил на своїй території.

Пріоритети зовнішньої політики. Двостороннівідношення:

q Прикордонні держави — стратегічні партнери,

q Домінанта двосторонніх відношень із Росією,

q Відношення зі США (стратегічно важливі),

q Відношення з державами членами ЄС.

Зовнішні перемінні

Стратегічні напрямки можна розділити начотирьох групи:

1.   Країни Європейської Співдружності,

2.   США,

3.   Росія,

4.   Держави колишнього соц. табору.

Наше прагнення в Європейські структурипідтримуються державами учасниками. Важливими чинниками впливающіми навідношення цих держав до Україні є: демократія, стабільне політичне положення, економічний розвиток, розвитокправосвідомості.

Відповідно до стратегії національної безпеки США можна виділити такі пріоритети: демократія, ринкова економіка,правова держава, права людини, скорочення і співробітництво у військовій сфері.

Нижче приведені ключові положення з доповідіпро стратегію національної безпеки США.

“Всі американські стратегічні цілі — відзабезпечення процвітання нації до подолання глобальних погроз нашій країніззовні служать інтересам розширення числа демократичних держав із ринковоюекономікою. Тому політика стосовно нових демократичних держав в інтересахзберігання їх як демократій, прихильнихідеям ринкової економіки ідотриманню прав людини, єнайважливішою частиною стратегіїнаціональної безпеки.

Більш ніж 20 країн у Східної Європі, що бувРадянському Союзі, Латинської Америці і Східної Азії за минулі 10 років провеливільні вибори і створилидемократичне товариство на конституційній основі.

Першим і найбільше важливим елементом нашоїстратегії в Європі повинне бути забезпечення безпеки шляхом підтримки наналежному рівні військового потенціалу і здійснення співробітництва. Холодна війна закінчилася, але небезпека війни зберігається.

У той час як ми проводимо роботу з зміцненнюнашої економіки, ми повинні одночасно розуміти, що, допомагаючи проведеннюринкових реформ у молодих демократичних державах Східної Європи, ми сприяємотим самим нашому власному процвітанню і безпеці. Це допоможе послабитиетнічні протиріччя і буде сприяти становленню нових демократичних режимів.

Ще одним імперативом нашої політики безпеки є підтримкадемократії й особистих свобод у Росії, державах, утворених натериторії колишнього СРСР, і країнах Східної Європи. Успіх цих демократичнихперетворень підвищує нашу безпеку. Він є кращою відповіддю агресивномунаціоналізму й етнічної ненависті, що проявилися після закінчення холодноївійни. Ніде успіх демократичних перетворень не є для США більш важливим, чим уцих країнах.”[4]

Цільова уява

На підставі вищезгаданих чекань стратегічнихпартнерів України можна виділити такі компоненти цільової уяви:

q Становлення і розвиток демократії,

q Прагнення до правової держави,

q Підвищення правосвідомості,

q Дотримання прав людини,

q Економічні реформи (проходження принципам ринковоїекономіки),

q Без'ядерний статус,

q Співробітництво у військовій області,

q Сприяння миротворчим пресам (через ООН).

Виконавці

Для такої специфічної діяльності як створенняі керування іміджем держави, необхідно створити відповідну структуру. Важливоюхарактеристикою якої буде можливість притягнення широкого кола спеціалістів.

Цільові групи

У якості цільових груп впливу можна виділититакі:

q Уряди,

q Політичні агенти,

q Фінансово- промислові кола,

q Населення (середній клас, більшість).

Комунікаційні процеси

Комунікаційні процеси можна розділити на:

q Оригінальні — єдино разові ефективні й ефектні дії(візити на вищому рівні, заяви, декларації),

q Тимчасові — обмежені за часом і задачами заходу(культурні, просвітні програми),

q Постійні — спеціально створені інститути(представництва, комітети, товариства, кружки).

До відзначеного вище потрібно додатиперіодичні повідомлення в ЗМІ у виді оглядів, інтерв'ю,репортажів, заміток, а так само роботу через співтовариство Internet, що одержує особливе значення в сучасному світі.

Висновки

В даний час є широкі можливості постворенню і просуванню іміджу України. Для цього необхідна спеціальна структураі злагоджена робота спеціалістів із різних областей знань. Для впровадження жнеобхідна узгодженість дій гілок влади в цій області. Створення і просуванняіміджу повинно бути частиною ще більшої програми порозвитку України, потрібно не тільки здаватися цивілізованим і “позитивним”державою але і ринутися їм стати. У будь-якому випадку подолання наших хибтільки зміцнить наша уява. Так у світлі останніх політичних подій можна уявитизняття депутатської недоторканності з екс- прем’єр міністра П.И.Лазаренко якдосягнення демократії і ролі права, що підвищується, в Україні. Позитивнінаслідки сприятливого іміджу не тільки поліпшать положення України у світі, алеі значно змінять внутрішньо положення.


Покажчики
еще рефераты
Еще работы по политологии