Реферат: Информатика

Информатика - шпаргалка на украинском языке
Розділ 1 ППО та якість програмної продукції
1. Комп’ютерізація-процесс розвитку індустрії комп’ютерних виробів і послуг і їх
широке використання в сусп-ві, це наси щення в-ва, засобів транспорту, зв’язку,
сфери упр-ня, науки, освіти, попиту обчисл. технікою.
2. Осн.причина стійких і швидких темпів впровадж.сис-м обробки данних і ПЗ є
можл-сть підвищення продсті праці в усіх сферах людської д-сті за рахунок
використання ЕОМ
3. Осн.тенденції розвитку сис-м обробки данних:
Обч.сис-ми висок.прод-сті, які склад.базу нових інф.технологій.
Мережи передачі данних і сусп. БД і передачі знань.
Нові інф.технології та сис-ми штучного інтелекту.
Засоби прискорення розробки та впровадж.інф.систем.
4. Для фун-я сис-мы обр-ки Д.надо состав ресурсов:
1.тех.средства 2.труд.ресурсы 3.програмні засоби
5. Ф-ции ПО:
1. Управ.техн. средств., направленно на выполнение всех действий, необходимых
для обработки Д.
6. Реализация opt c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и
выч.маш
7 Реализация opt c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и
выч.маш
8. ПО ЭВМ-это сов-ть пр-м и док-ции на них, предназначен ная для реал-ции на ЭВМ
целей и за-дач пользователя. ПО (всис-ме обр-ки Д) - сов-ть инф-х эл-тов,
образующая сов местно с техн. обеспечением сис-му автомат. обр-ки Д. для
пользователя.
9. В состав систем ПЗ входять:
заг. або системне ПЗ
прикладне або спеціальне ПЗ
10. В состав систем ПЗ входять:
заг. або системне ПЗ для автоматизації розробки пр-м і в певній мірі
алгоритмів для орг-ції обчисл.процесу та кон тролю за його виконанням на ЕОМ.
прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч урізних сферах
людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням
становить спеціалізовану систему обробки данних.
11. Прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч урізних сферах
людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням
становить спеціалізовану систему обробки данних.
12. Склад загального програмного забеспечення: +операц. систему, +систему
пр-ння; +системні обслуговуючи пр-ми, +засоби контролю та діагностики.
13. Склад загального програмного забеспечення: +операц. систему-комплекс
керуюч.пр-м, які забеспеч.функц-ня ЕОМ, вкл.план-ня, упр-ня ресурсами ЕОМ,
виконання з-ч за запи тами кор-чів, упр-ням вв., вив. данних, +систему пр-ння
комплекс засобів для розробки та налагодження пр-м: мови пр-ня, транслятори,
різні обслуговуючи пр-ми для редагув. текстів і налагодження пр-м+системні
обслуговуючи пр-ми-призначені для викон.типов.дій з носіями данних
(ініціалізація дисків, перевірка дисків на наявність пошкод жених ланок,
оптимізація розмішення ф-лів на дискі, інше), +засоби контролю та
діагностики-перевірки непошкодженності окр.пристроїв та локалізації
пошкодженностей
15. Склад ППЗ: для розв’язання конкр.з-ч різних сферах людськ.д-сті. Воно разом
з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізов. систему
обробки данних. Склад: +пр-ми окремого кор-ча, +прикладні пр-ми, + пакети
прикладних пр-м
16. Склад: +пр-ми окремого кор-ча-розв’яз.специф.з-ч, жор стко закладені
особл-сті сис-ми обробки данних конкр.орг ції, +прикладні
пр-ми-універсальність,ширлоке розповсюд ження, + пакети прикладних
пр-м-осбл.форма прикладн.пр-ми,багатофункц.комплекс взаємопов’яз.пр-м, має певні
правила побудови.
17. Ознаки т-ру: 1) ПЗ створ-ся не для власн.споживання, а на продаж, 2) Пр-ні
засоби призначені для задоволення по-треб кор-чів по авт-ції їх з-ч=>мають
споживчу вартість. 3) У процесі в-ва пр-них засобів витрач.жива і упредметне-на
праця.
18. Пр-мное изделие- это пр-ма на носителе Д, явл-ся пр-том пр-го пр-ва. (его
особенности: 1. Разр.не знаком с польз. и требования к майб. пр-ту формирует
сам=> спеціаліст в ПОбласті; 2. ПИзделие д. сохранять работо-способность в
широком диапазоне конфігур.техн. ср-в і різному систем-ному пр-мному
середовищі=>вимоги до мобільності пр-них виробів.; 3. Кор-ч запровадж. пр-ний
виріб чи самі, чи зі стороньою допомогою,но не від розробника допомо-га=>вимога
до простоти наладнання пр-ного виробу ; 4. Проблеми, що вникають під час
застосування пр-ного ви-робу кор-ч повинен вирішувати шляхом листування або
через посередника=>різко зро-стають вимоги до док-ції та заг.якості пр-ного
виробу.
19. Осн.направл.разв.прог-ния: 1) Совершенствование техноло-гии разработки пр-м
за счет внедрения в програ-е традиц. приемов пром-ного пр-ва.2) Авт-тизация
прог-ния. 3) Раз-работка м-дов и ср-ств авт-зации проектирования ПО.
20. Автом-ция прог-ния. Мета АП-підвищ.прод-сті праці за умови покращ. якості
пр-кції. АП-это предоставление по-льзов-лю наиблее простого и удобного языка для
его вза-имодействия с ЕОМ в процессе решения поставленной з-чи, на сегодня
выделяют: -языки прог-ния высокого уров-ня; -ППП (пакеты прикладных программ) )
21. Совершенствование технологии разработки пр-мм за счет внедрения в програ-е
традиц. приемов пром-го пр-ва. Понятие технологично-сти включает в себя:
*качв-во пла-нирования пр-са разр-ки отд-ных компонент и всего ПИ; *ур-нь
упр-ния коллектива спец-стов, ведущих разработ-ку и орг-цию контр. за объектным
состоянием разрботки ;*ур-нь авт-зации пр-са разработки пр-мы; *оценка
выпо-лненного Vр-т и его кач-ва на отдельных стадиях проекти-рования и по
завершению разработки.
22. При выборе ППО утсанавливается :
1) возм-сть исп-ия в исх виде: 1.оценка выходн. полезно-сти пр-мы; 2.оцінка
рівня якості пр-ми: наскільки надійно еф-но м. її використовувати у початковому
вигляді; 3.оц-інка співвід-ня фін., техн. і трудов. ресурсів кор-ча та умов
експл-ції пр-ми .2) возм-сть развития и модификации-: (*уровень модифицируемости
пр-мы: - это степень просто-ты внесения в нее изменений, к-рая зависит от кач-ва
док-ции, стр-ры пр-мы, уровня читабельности текста пр-мы и уровня ее
отлаженности .) 1. Необх.понимать внутр. стр-ру пр-мы в целом и призначення окр.
її частин. 2.вияв. эл-ти, що підляг.модифікації та зрозуміти, як вони
реалі-зовані.3.оц.рівень її модифікування, який видбиває можл-сть внес.змін в
пр-ми без значних витрат часу і пра-ці.
23. М-ды упр-ния кач-вом.1) орг-ные.2) технологичес-кие При разработке ПО
осущ-тся :1) Оцінка, выбор альтернатив-ных проектн. решений.2) Выбор технологич.
ср-в и м-дов разработки прогр-ного пр-кта по его техничеким х-кам: +без
застос-ня стандартів на прогр-ня; +із викори-стнанням принципів модульного
прогр-ня; +із дотрим. принципів модульного прогр-ня; +шляхом нисхідного
проектування; +із застос. мозаїчного або складального програм-ня.3) контрольз за
ходом разработки.4) провер-ка соответствия якості прогр. продукта его технческим
х-м
24. Св-ства ППр-та - его оличит.особенность, кот-я м. прояв-ляться при создании,
исп-нии, ан-зе или изменении. Кач-во ПП Это сов-ть св-ств продукта, к-рые
обуславливают его пригодность удовлетворять заданные или предпола-гаемые
потребности в соответвии в его назначением. Уро-вень пригодности ПП это степень
удовлетворения потреб-ностей, предсталения посредством конкретного набора хар-к
кач-ва .
25. При разработке ПОбеспеч. осущ-ся :
1) Пошук серед багатьох варіанів реалізації поставленної з-чі такого, який би
забеспечив компроміс між витрата-ми на в-во і екксплуатацією пр-ми та рівнем її
якості2) Вы-бор технологических ср-в и м-дов разработки програм-много пр-та по
его техничеким хар-кам: +без застос-ня стандартів на програмув-ня; +із
використнанням принци-пів модульного програмув-ня; +із дотрим. принципів
мо-дульного прогр-ня; +шляхом нисхідного проектування; +із застос.мозаїчного або
складального програм-ня.Існує велика к-сть м-дів і засобів пр-м, які дозволяють
створюв. працездатні пр-ми, що маютьпевн.рівень якості. 3) конт-роль за ходом
разработки .Мета-запобігання проникнен-ня в пр-му помилок. Часті превірки на
яких розглядається невелика порція м-ла має перевагу над тривалими, але рід-кими
обговореннями.
26. Обобщенный показатель кач-ва
Э=Эисп-Сзатр
Э-эк. эффект, представляющий собой суммарную эко-номию всех производительных
ресурсов, кот-ую получает н/х в рез-те пр-ва и исп-ия пр-та .Эисп-эффект,
получен-ный в ед.времени и обусвовленный применением данного пр-та. Сзатр -это
стомостые затраты на раз-ку, экспл-цию и сопроводение ПП.
Сзатр=Сразр+Сэксп+Ссопр.
27. Жизнен-ный цикл ПП: Ст-сть разработки включает зат-раты на непосредственную
разр-ку, затраты на аппарат-ные ср-ва, затраты на технгологические ср-ва. Ст-сть
эк-сплуатации затраты на непосредствен.эеспуатацию, поте-ри в следсвие
ограниченных ресурсов (технических, пр.), потери вследсвие отказов в р-те пр-мы.
Ст-сть сопровож-дения затраты на утранение ошибок, затраты на раз-вите и
модернизацию пр-мм
28. Ф-ры, влияющие на стоимостные затраты :1) на ст-сть разр-ки: - объем
разарбатыва-емой пр-мы; -соложность ;-на-значения; -исползуемый языке
програмирования; -квали-фикация разработчиков; -исползуемые м-ды раз-ки
;-сте-пень применяемост ранее разрабтанного ПО; -орг-я упр-я разработкой
;-ограниченость технических хар-к; -размеры и стр-ра инфомац. базы;
-стабильность требования ползо-вателей.2) на ст-сть эксплуатации :-ст-сть
ма-шинных ре-сурсов; -оплата труда персонала; -обеспечиваемый интер-фейс
ползователей с ПП; -простота ввода данных ;-техни-ческие хар-ки ЭВМ; -ур-нь
отлаженности ПП; -защита от искажения исх. Д; на-личие ср-в защиты от отказов.3)
на ст-сть сопровождения: -кач-во док-ции ;-обозримость стр-ры ПП; -читабельность
текстов пр-мы; -изменение требо-вания пользователя; -повторное программирование
для д-сти сис-мы ;-изменене стр-ры Д; -изменение аппаратных ср-в;
-совершенствование док-ции
29. Методы управления кач-вом
1) организац-ные- направлены на совершенсвования орг-ции разра-ки,виготовлення,
экспл-ции и сопровожде-ния ПП, вони оховлюють питання планування, орг-ції,
контролю виконання осн.етапів р-ти, а також питання пов’язанні із забеспеченням
якості прогр-ного виробу.2) технологические-направлены на совершенстваоние
м-дов, способів, приемов упр-ния розробкою (иинструменталь-ных ср-в),вони
охоплюють питання впровадж.суч.техн.м-дів розробки, застосування з-бів авт-зації
для зменьш.трудоміскості праці при забеспечені необх. рівня якості пр-ного
виробу.
Для упр-ня якістю прогр-ної пр-ції необх.встановвити:
Ф-ри, що вплив. на якість пр-ції;
Систему х-к якості прної пр-ції.
М-ди визн-ня показників якості.
Необх. рі-вень якості.
М-ди порівняльної оцінки досягнутого рівня якості та рівня якості, що
вимагається.
30. Факторы, влияющие на кач-во ПП:
ответвен-ность рук-ва: +наявність докум-но-оформл-них вимог та забов’язань по
забеспеченню якості; +відповідальність повноваженними і взаємодією всього
персоналу; +наяв-ністю засобів контролю якості та спец.навченного персоналу;
+наявн.представника керівництва; +підтрим-кою у всіх виконавців високого
почуття відповідально-сті; +періодичним ан-зом еф-сті діючої сис-ми оцінки
якості.
кач-во нормативной документации пові’яз.з пов-нотою, чіткістю вимог до пр-ми,
однозначністю їх тлумачення. Особл.значення маї ТЗ.
эф-ность технологий пр-ия: ТП повинна забеспеч.макс.корисний еф-т при певних
витратах, що можливе лише при використані при розробці пр-них пр-тів
найб.прогресивн.м-дів і засобів розробки, а також орг-ції сатого процесу
розробки.
состав и кач-во инструментальных ср-в: належать автономні засоби і засоби
вбудовані в систему прогр-ня.5) планирование обеспечения кач-ва и 6)
регулярность и эф-сть контроля за кач-вом.
и
до осн.принципів розробки належ.упр-ня розробкою за допомогою плана проекту
(там певні стадії) .На кожн.стадіїрозробки виділ.окр.етапу контролю його
виконання, встанов-ся строки проведення контролю, форма подання м-лу, форма
контролю як-сті та виконавців Наступ.принцип-за-беспеченя високого рівня
виявлення та усунення помилок раній період, т.я. в-сть виправлення по-милок
виявл.на песн.етапі зростає в геом.прогресії порів-няно з в-стю їх
запобігання. Принцип забеспечення жорсткого контролю відповідності вл-стей
пр-ту, що створ-ся, відповідність ви-могах, що викладени в його спе-цифікації.

наглядность рез-тов контроля нач-ва: передбач.створення точних кри-теріїв
оцінки якості прогр-ного виробу на всіх етапах йо-го життєвого циклу.
Пердбачає можл-сть переконл.доказу високого рівня якості виробу під час
випробування. Не-обх-сть подання інф-ції про хід розробки та контроль за
якістю в наочному та загальнодоступному вигляді.
стимулирование создания кач-ств ПП: дієвість цього ф-ру визн-ся в першу чергу
умовами р-ку прогр-них пр-тів.
кваліфікація (модификация) разработчиков: правило-вико-ристання мин.к-сті
макс. кваліфіков.прац-ків. Визн-ся: +рівнем знань; +наявністю практичного
досвіду; +рівенм здібностей; +рівнм ініціа-тивності; +рівнем
відповідально-сті.
маркетинг ПП. Якість прогр-ного виробу залеж.від еф-сті системи заходів по
вивченню р-ка та споживчих властивостей цього виробу на протязі всього
життєвого циклу в різинх умовах застосування. Підрозділи, що здійснюють
маркетинг пов.б.в тісному контакті з підрозділом по супроводженню прогр-них
виробів. ((11) формиров.и соблюд.един. принципов разработки) ).
31. В сис-му хар-к кач-ва ПП включены: функциональность, надежность, удобство
исп-ия, эф-вность, сопровождае-мость, мобильность. Функциональность -Это сов-ть
св-ств прог.ср-дства, определяемая наличием и конкретными ос-обеностями набора
ф-ций, способных удовлетворить заданых или предполагаемых потребностей Иерархии
подх-стик ф-ти: Адекватность, Правильность, Комплекси-вність,
Нормовідповідність, Защищенность. Надежность: это сов-ть свойств прогр. ср-ва
хар.его спос-ть сохранять заданный ур-нь пригодности в задан. условиях в
задан-ный период времени. Подх-ки: Завершенность, Отказоус-тойчивость,
Восстанавливаемость. Удобство использова-ния-усилия необходимые для его исп-ия и
индивидуальную оценку рез-тов его исп-я заданным или предполагаемым кругом
пользователей .Подх-ки :Понимаемость, Осваивае-мость, Управляемость.
Эффективность - программного ср-ства те аспекты его уровня пригодности, кот-ые
связаны в хар-ом и временем исп-ия рес-ов, необходимых при заданных условиях
функ-ия. Подх-ки: Временность, Ресур-соемкость. Сопровождаемость -усилия, кот-е
необходимые для его модификации. Подх-ки: Анализируемость, Модифи-цируемость,
Стабилизированность, Тестируемость. Мо-бильность -приспособленность для его
переноса из одной среды функ-ия в другую. Подх-ки: Адаптируемость,
Налажувальність, Заменоспособность.
РОЗДІЛ 2. Початкові стадії проектування.
1. Общая хар-ка основных стадий разработки пр-м
ТЗ- явл-ся рез-том исследованя в рассматривамой пред-метн. обл-ти с т. зр.
целесообразности авт-зации решае-мых в ней з-ч .-это спецификация требования к
разраба-тываемому ПП. В требования включ-ся : требования, от-носящиеся к фук-ию
ПП, к реакции ПП на всевозможные ситуации при обрадени к нему, в т.ч. оши-бочны
е, к усл. исп-я. Эскизное (внешнее) проектирование-это пр-с описа-ния ожидаемого
поведеня разрабатывемого пр-та с т.з. внешнего по отн-нию к нему неблюдателя.
Цель этого пр-са-получение исчерпывающего подробного описания вне-шнего
взаимодействий пользователя с будущим пр-том, не затрагивая его внутреннего
устр-ства. Внешний проект-выраж-ся внешними спецификациями. Спецификация - это
док-т перечисляющ-ий условия, кот-ым д. соответство-вать изготавливаемый пр-т
(схема внешних ф-ций пр-мы, Стр-рное представление данный) .Техническое
(внутреннее) проектирование - сов-ть проектных решений об алгритм. стр-ре ПП и
его обеспечения, ( пакет НІРО-схем, наглядная таблица содержания ПП) .Рабочее
проектирование-реали-зация выработанных решения в соответсвии с ранее
сфо-рмулированными требованиями. Рабочее проектирование
включ.непосредств.кодирование алг-ма, отладку компо-нент и всего виробу вцілому,
составление экспл.док-та. Испытание пр-ммы - это проверка ПП его спецификация на
реальных данных или контрольном примере .
2. см.р2в1.
3. ТЗ: +”ТЗ”. ЕП: +”Cхема зовн.ф-цій”; +”функц-ні специфі-кації”; +”Структурне
подання данних” (+“Пояснюв. запис-ка”) .ТП: +”Пакет HIPO -схем”; +”Наочна
таблиця змісту пр-ми”; +”Зовнішні специфікації модулей” (+”Пояснюв. записка”)
.РП: +”Тексти пр-ми”; +”Опис пр-ми”; +”Опис застосування”; +”Посібник системного
програміста”; +”Посібник програміста”; +”Опис вхідної мови’.
4. Функц.призн-ня пр-ного виробу-спец.заходи пр-м за доло-могою яких м.досягти
експлуатац.призн-ня (Функціо-наль-не призначення розробки полягає у формуванні
та дру-куванні відомості розходу м-лів по складу. Результатом будуть відомості у
вигляді ф-ла чи відображення на мо-нітору ЕОМ, які можуть бути роздрукованні на
друку-вальному пристрої.) .Експлуатац.призн-ня програмного ви-робу-пов’яз.з
кінцев.метою застос.пр-ного виробу, більш оперативне виріш-ся з-чі, викон.рівень
достовірності, від бумаги до автоматизації. (Експлуатаційне призн-ня роз-робки
полягає в полегшенні праці персоналу упр-ня під-пр-ством, які використовують
данні складського розходу м-лів, бухгалтерії, товарознавцям, що підвищує
продуктив-ність праці)
5. При проектировании внешених взаимодействий разра-ботчик д. уделять внимание
на: -удобство экспл-ции; -на-дежнось и безопасность; -обеспечение технологич-сти
ПИ
Реал-ция этих св-ств достиг-ся при реал-ции след.правил:
1) минимизация ошибок пользователя: *Поведение сис-мы по отн-нию к пользователю
д.б. гибким т.е. чтобы поль-ль не был вынужден дейсвовать строго предписанным
способом; *Сообщения, к-ды и директивы, вводимые п-лем д.б. как можно короче, но
не столько, чтобы исчезла их осмысленность; *Стандартизация и унификация
вводи-мых и выводимых сообщений; *Согласованность спосо-бов взаимодействия с
уровнем квалификации пользова-теля. Язык диалога д.б. многоуровневым.*Поведение
сис-мы и рез-ты р-ты д.б. ясны поль-лю, поэтому всегда на каждое входное
сообщение проектируйте выдачу какого-либо уведомления; *Сис-ма всегда д.б.
готова по-мочь ползователю . Никогда не следуеть ставить пользо-вателя в
затруднительное положение; *проект сис.мы д. прини-мать во внимание физич.и
психологич. особенности польз-ля во время его р-ты.2) обнаружение ошибок
поль-зователя: *сис-ма д. принимать любые данные, если вве-денная И. явл-ся
недопустимой то сис-ма д. информиро-вать об этом польз-ля; *польз-лю д.
предоставляться возм-ть проверить вводимые сообщения и желательно до нача-ла его
обр-ки; *Ошибки польз-ля д. обнаруживаться неме-дленно, а не после того, как вся
пр-ма завершит р-nу; * Там где особенно важна достоверность Д. необх.
исполь-зовать их избыточность для обнаружения ошибки.3) пра-вило минимизации
сложности: *лучше иметь относительно небоьшой набор хорошо согласованных с
миинималь-ным числом специфич.осбенностей ф-ций, чем возможно больший набор
независ-х и нескоординированых ф-ций
6. см.р2в5.
7. Три канонические стр-ри Д.: 1) Прямое произведение или сцепление эл-ов; 2)
Размеченное объединение; 3) Последо-вательность.
8. Сцепление эл-тов-представляет собой сов-сть самостоятель-ных, независимых по
стр-ре эл-тов.
Пример <инф.база >:= <оперативні.дані>, <регламентні.д.>, < нормативно-довідкові
дані>.
Пр.<запис>: :=№залік.книжки, ПІП, спец-сть, курс, група.
Функц-ным аналогом прямого произведения эл-тов явл-ся линейная последов-сть
эл-тов опер-ров, блоков или про-цедур.
Размеченное объединение представляет собой сов-ть альтернативных стр-р. Плоский
ф-л-записи тільки одно-го типу. Неплоский ф-л-різних типів
<запись неплоск.ф-ла>: =/ <замись 1 типа >/ <запись 2 типа >/ <запись 3 типа>
пр<стать>: :=чоловіча! жіноча .
Функц-ным аналогом этой стр-ры явл-ся распределит-ная конструкция: Констр-ция
альтернатива (условия) и констр-ция выбора
Последовательность-сов-ть упорядоченных по опред. з-ну однотипных Д: <плоский
ф-л>: := <запись>*
пр.<вектор>: :=<елемент>*
Функц-ным аналогом последовательности явл-ся цикл
9. см.р2в8.
10.см.р2в8
РОЗДІЛ 3. Методи проектування програмних стр-тур
1. Псевдокод=форм.часть+естеств.язык
Правила псевдокода.1текст псевдокода содержитт ф-ции и управляющие опер-ры .2 В
кас-ве ф-ций допускается исп-ть : -название ф-ций, представляющие собой
предложения естеств. языка, отражающие содержание действий.-любые подходящие
фомальные обозначения, -комбинация форма-лизов. и неформализов.записей .3. В
кач-ве управляющих опер-ров допускается исп-ть: -альтернативную инструк-цию,
-инструкцию выбора, -циклическая инструкция
если <условие> if
<функция>*<функция>
иначе else
<функция >
<функция>
кесли endif
*************************
Выбор
если <условие 1>
<функции>
если <условие 2>
<функции>
*
иначе <функции>
квыбора
Повторить <условие>
<функции>
кповт
**************************
Повторення<умова> do while<>
<ф-ції>
Кповт enddo
******************************
Достоинства псевдокода :
-отсутвие ограничений на объем текстового описания ф-ций и словий их выполнения;
-текстовое описане легче готовить вручную, легче мдифицировать, оно пригодно для
хранения на машине, его легко автоматически корректировать и воспроизводить в
виде печатного документа; -явное выделение стр-ры алг-ма за счет отступов
упрощает его чтение.
Описание алгоритма ф-ции не д. превышать 1-го листа проектной док-ции

Недостаток псевдокода
Отсутств. формальных ср-в контроля прав-сти алгоритма
Раздел5.
1. Средства автоматизации программирования: языки высокого уровня, ППП. Пакет
прикладных программ- для определения обоснованных элементов. ППП ( по
назначе-нию) -засіб автоматизації програмування, комплекс взаи-мосвязанных
пр-мм, обладающий специальной орг-цией, к-рая обеспечивает повышение
производительности труда опр-ных категорий поль-зователя при решении нек-рого
класса з-ч. ППП ( по содержанию или сути) -особливість: гнучкість, можливість
пристосування до вимог кожного користувача, настраиваемый комплекс пр-м, вместе
с док-циею на его установку и экспл-цию, для реал-ции на ЭВМ нек-рого мн-ства
алгоритмов решения з-чи или класса з-ч и ориентированы на опр-ную категорию
пользователя.
2. Основное св-ство ППП- их гибкость- возм-сть настройки на конкретные особ-сти
решаемой з-чи и усло-вия испва-ния. Наличие ср-ств настройки позволяет применять
пакет для з-чи на различных объектах с учетом их специфики.
3. Классификация ППП: 1) по сфере применения и классам решаемых з-ч ( а)
расширяющие возможность операц. системы- для обеспечения нестандартных режимов
экспл-ции и вычислительных систем или функционирования спец.технических ср-ств.
СУБД- пакет, сов-сть языковых и программных ср-ств, для создания, ведения и
совместного исп-ния БД многими пользователями, б) пакеты общего и специального
назначения- для решения прикладных з-ч и реал-ции математических м-дов, к-рые
явл-ся общими для многих сфер применения ЭВМ, в) для решения инженер-ных и
научно-технических з-ч- набор пр-м, на базе к-рых пользователь может формировать
пр-мы решения собст-венных з-ч, г) для решения эк-ских з-ч- различия в
квали-фикации пользователя, разнообразный х-р з-ч и способ применения рез-тов
з-ч. (классификация программного обеспечения для решения эк-ских з-ч бухучета:
комплек-сная автоматизация БУ для малого бизнеса, комплексная авт-зация крупных
предпр-тий, авт-зация отдельных учас-тков БУ, авт-зация ан-за хоз. д-сти пр-тия
и аудиторской д-сти, инф-ционно-справочные системы по налогообложе-нию БУ и
аудиту; направления развития бухгалт. пр-мм: а) пр-мма д. легко исп-ваться для
конкретного объекта БУ,б) ориентированные на пользователя, как на замыкаю-щее
звено, пр-ммы д. позволять ему принимать оконча-тельные реш-я относительно
проводок и хоз.оп-ций, в) пр-ма д.обладать возможностью формирования и
на-стройки на задание экранных и бумажных копий отчет-ных док-тов, г)
совершенные пр-мы д. иметь ср-ства для ан-за эк-ских показателей и следовательно
возможности использования их в аудиторской д-сти) ;д) Інтегровані па-кети-мають
певну специфікацію, яка обумовлена різницею по кваліфікації користувачів,
різноманітним х-ром з-ч та способами застосування їх рішення.2) по ориентации на
опр-ный м-д обработки или процедуру обработки ( а) методо ориентированные
пакеты- для решения з-чи или группы з-ч, обладающих сходной постановкой,
различ-ными м-дами, б) проблемно ориентированные пакеты- для решения отдельных
з-ч существенно отличающиеся как по постановке, так и по м-дам решения, в)
технологически ориентированные пакеты- реализуют отдельные, часто повторяющиеся
процедуры технологии обработки дан-ных.
4. Степнь автоматизації програмування, що забеспеч.паке том визн-ся: степенем
учатсі користувача в орг-ції процесів підготовки і виконання пр-м пакету.
5. Степень гнучкомті пакету визн-ся простотою діапазону і діапазоном
настроювання пакету, а також якістю упр-ня процесом розв’язання з-чі з
використанням пакету і якіс тю упр-ня настроюванням.
6. Разнообразие предметной области пакета: вар-ты обмена данными (форматы
данных), разнообразие кол-ства реа-лизуемых м-дов для методоориентированных
пакетов, кол-ства решаемых з-ч для проблемно ориентированных пакетов и кол-ства
типовых процедур обработки для технологически ориентированных пакетов.
7. Состав языковых ср-ств пакетов: а) языки для написания пр-м пакета, б)
входной язык, для задания параметров и управляющих инф-цией при настройке пакета
на решение конкретной з-чи, в) язык упр-ния пакетом, для вводы пр-мы
пользователя в систему ее реал-ции, г) язык генерации пакета, для настройки
пакета на конкретную конфигура-цию комплекса технич. ср-ств и специфику
решаемого класса з-ч.
8. Уровни упр-ния пакетом: 1) внешнее упр-ние-упр-ние без изменения конструкции
пакета, 2) внутреннее упр-ние- упр-ние путем изменения его конструкции (виды
в.у: макро-упр-ние- на уровне модульной стр-ры пакета, состоит в формировании
подмн-ства модулей, входящих в состав конкретного пакета, макроупр-ние-
изменение отдельных стандартных конструкций модулей пакета) .
9. Вх.мова повинна забеспечити еф-не упр-ня пакетом при мін. витратах на його
експлуатацію. (ключове слово-еф-не)
10. Функционально полный пакет- обладающий языковыми ср-ствами, предназначенный
для пользователя различной квалификации с учетом обеспечения эф-сти упр-ния
паке-том. Масовий користувач-меню, генератор-звітів. Програ міст-мова
програмування.
11. По рівню упр-ня пакетом вхідна мова поділяється на: 1) мо ва, яка
забеспеч.процедурно-орієнтоване упр-ня.2) -”-проблемно-орієнтоване упр-ня. За
допомогою мов пробл. орієнтов. упр-ня кор-ч вирішує яку з-чу необх.вирішити, а
не те яким чином дана з-ча б. вирішена.
Входные языки (по уровню реализации) : процедурные- описывают непосредственно
алгоритм решения з-ч в яв-ном виде на формализованном языке, непроцедурные
(све-рхвысокого уровня) - описывают точную постановку з-чи и необходимые условия
для ее решения.
Входные языки (по средствам реал-ции) : основные на использовании базового
языка- любой язык программи-рования (исп-ние базовых конструкций, исп-ние
встро-енного языка, надстроечный), оригинальные ( специали-зированные
процедурные языки- для описания алг-тма ре-шения з-ч в явном виде, непроцедурный
проблемно ориен-тированный- для описания постановки з-чи, язык задания
параметров и выбора альтернатив- текстовый редактор) .
13. Требования до вхідної мови: 1) соответствие уровню квалификации
пользователя, 2) естественность основных понятий языка и средств отображения
предметной облас-ти, 3) простота и ясность синтаксических конструкций язы-ка, 4)
легкость изучения и исп-ния языка, 5) функциональ-ная полнота оп-ций для р-ты с
моделью предметной облас-ти, 6) возможность оперировать понятиями языка не
опуска-ясь до уровня ср-ств орг-ции данных
14. Системи програмування з викоирстанням спеціалізованих мов: +спеціалізована
мова; +переклад трансляції пр-ми; +спеціаліст ПО.
Бібліотек прикладн.пр-м: +процедурна, базові мови про-грамування; +набір
окрем.пр-м, кожна з яких має самост. зн-ня, застос-ся для розв’язання не дуже
складної з-чі або реалізації незалежної від ПО ф-ції; +програміст.
Програмні системи: +проблемна, орігінальна мова, яка оброблує м-ли потрібні для
певного запита користувача; +розпізанвання з-ч кор-ча івиконання його завдання;
+масовий користувач..
Пакети-моделі: +формалізов.мова описания: проблемно-оріїнтов.упр-ня вх.мова;
+визн-ня типу моделей, яка пода-на користувачем; +масовий спеціаліст ПО, не
програміст.
Пакети-асистенти: +упр-ня за дпопомогою системи меню, яка виконує
проблемно-орієнтоване упр-ня; +реалізація послідосності виконання визначенних
дій кор-ча; +різного рівня кваліфікації.
15. Програмні-системи, пакети-моделі.
16. Звернення до ППП з синтаксично-вірною пр-мою на вх. мові-діалоговий:
пусковой режим. Ведення діалогу для внес.оперативн.змін до стратегії розв’яз.
з-чі- режим па-кетної чи командної обробки.
17. Форми програмування: 1) сис-ми програмування з викор-ням спеціалізов.мов.2)
бібліотека прикладних пр-м.3) про грамні системи.4) пакети моделей.5) пакети
асистенти.
Пакети простої стр-ри-містить модулі, що реал-ть ф-ні з-чі з ПО, тобто модулі
обробки данних. Ос-сть-це м-лі одного рівня впорядкування (модулі незалежні між
собою)
набір м-лів, звернення дояких з пр-ми кор-чаОбмін дан-ними між м-ми вик-ся із
застос.мех-зму параметрів
”-на командній мові. Обмін данними через зовн.накопичувачи.
”-де кожн.наступ.м-ль викликається попереднім
Пакети складної стр-ри-наяність спец.пр-ми, яка здійснює ф-ції кер-ня м-ми п-та.
Відмінна особливість-наявність кер.пр-ми, її ф-ції: +зв’язок з ОС; +орг-ція
інтерфейсу кор-ча з п-том; +орг-ція обміну данними; +формув-ня поточного стану
р-ти п-ту; +упр-ня викликом та викликанням оброблюючих модулів п-ту.
18. Рівень вхідної мови пакету.
19. Наявність керуючої пр-ми.
20. Предмашинний етап-збирання початкових данних та їх форма-лізація. Машинний
е.-підготовча фаза: генерація робочої конфігурації пакету. Післямашинний
е.-прийняття рішень про повторні розрахунки.
еще рефераты
Еще работы по программированию