Реферат: Загаяні відомості про підприємство

--PAGE_BREAK--

ЛКПІ оснащений необхідним устаткуванням і інструментом. Продукція виробництва виготовляється відповідно до вимог Гостів підприємства і технологічних інструкцій. У ньому упроваджена і діє система управління якістю відповідно до вимог МС ІСО 9001-2000, що підтверджує здатність виробництва випускати продукцію стабільної якості.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВСІХ ВІДДІЛЕНЬ, СКЛАДІВ, ЛАБОРАТОРІЙ.
3.1 ІНФРАСТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3.2 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
У ЛКПС розроблена і упроваджена система управління якістю відповідно до вимог МС ІСО 9001-2000, яка призначена для підтвердження здатності виробництва виконувати вимоги замовників і для оцінки цієї здатності внутрішньою і зовнішньою сторонами, і розповсюджується на процеси, що відносяться до відповідальності керівництва, управління ресурсами, реалізації продукції, вимірювання, аналізу і поліпшення.

Основною метою створення ефективної системи управління документацією і даними є забезпечення персоналу затвердженою документацією. На підставі МС ІСО 9001-2000 на виробництві розроблені наступні нормативні документи:

— розпорядження № 55 від 18.01.2005г. «о затвердженні форм обліку і звітності»;

-  переглянута Інструкція про порядок проходження замовлень в ЛКПС І- МРК -ЛЦ-001- 2009;

Область розповсюдження дії розроблених нормативних документів охоплює всі структурні підрозділи і служби виробництва.

У виробництві є відповідальний за отримання, реєстрацію і зберігання нормативно — технічній документації, призначеній начальником виробництва згідно розпорядженню.

Одному з основних завдань керівництва виробництва в області якості є постійне підвищення якості виконання робіт і послуг, виявлення і усунення невідповідностей на всіх етапах виробничого процесу.

Політика ЛКПС в області якості визначається якнайповнішим задоволенням вимог замовників і інших зацікавлених сторін і направлена на забезпечення високопродуктивної, стійкої роботи підрозділів ЛКПС. Постійне удосконалення системи управління якістю в ЛКПС входить в сферу обов'язків і відповідальності власників процесів фасонно-чавуноливарного виробництва. Політика в області якості постійно удосконалюється з урахуванням потреби замовників, інших зацікавлених сторін. Для здійснення політики в області якості в ЛКПЧ використовуються наявні ресурси: людські, матеріальні, фінансові, енергетичні нормативи, нормативні, інфраструктура, виробниче середовище. Управління політикою якості входить в сферу обов'язків і відповідальності вищого керівництва. Начальник ЛКПС зобов'язується сам і зобов'язує всіх власників процесів і виконавців

-  засідання групи удосконалення;

-      щотижневі і щоденні перевірки стану технологічної дисципліни згідно П-МРК-001-2001;

-           змінно — зустрічні збори;

-           розбір сигналів про невідповідність;

-           засідання по розбору талонів — попередження.

Бухгалтерський облік є складовою частиною системи управління якістю бухгалтерських послуг. У виробництві здійснюється облік матеріальних цінностей, включаючи:

-  ведення складського обліку по руху матеріальних цінностей на підставі вхідних даних, що поступають з цехових комор;

-        обробку документації по оприбутковуванню матеріалів і її віддзеркалення в системі бухгалтерської документації;

-  нарахування зносу основних засобів;

-  облік переміщення і вибування основних фондів і інших необоротних матеріальних цінностей;

-     проведення інвентаризації основних фондів і інших необоротних матеріальних цінностей.
3.3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ
Планування виробництва чавунного і кольорового литва здійснюється на підставі річних заявок основних виробництв.

На підставі річного плану виробництва чавунного і кольорового литва інженерами-технологами ЛКПС складаються річні заявки на придбання сировини, матеріалів, необхідних для виробництва продукції відповідно до замовлень виробництвапідприємства.

У ЛКПС діє система визначення і аналізу вимог споживача. У технологічній інструкції виробництва визначені і прийняті до уваги вимоги до якості сталевого і кольорового литва, що випускається, вказані в тих документації виробництва — споживачів.

Управління якістю виробництва направлене на постійне вдосконалення і конструктивне поліпшення устаткування і пошук нових рішень у виробничих процесах. Для цього на виробництва виконуються проектний — конструкторські роботи.

Технологічні інструкції виробництва є ключовими документами, які встановлюють перелік, зміст і послідовність виконання основних і допоміжних технологічних операцій.
У виробництві основні технологічні інструкції:

-      ТІ- МРК -ЛС-001-2007 «Виробництво сталевого литва »;

-      ТІ- МРК -ЛС-004-2007 «Плавка і розливання кольорових металів і сплавів у ЛКПС»;

-      ТІ- МРК -ЛС-007-2007 «Виробництво відливань сортопрокатних сталевих»;

-      ТІ- МРК- ЛЧ-011-2007 «Розплави сталей.».

Отримання матеріалів і сировини для виробництва сталевого і кольорового литва проводиться на виробництві на підставі заявок річних і цільових на придбання МТР, виданих інженером-технологом на підставі вимог технологічних інструкцій. Заявки на технологію діляться на ліміти: допоміжні матеріали;

У виробництві здійснюється вхідний контроль сировини, напівфабрикатів і комплектуючих виробів. Всі матеріали в цех поступають за наявності сертифікату якості.

Відповідальність за виробництво сталевого литва, змінного устаткування і кольорового литва покладена на заст. начальника виробництва, старших майстрів основних виробничих ділянок, старших змінних майстрів і змінних майстрів основних виробничих ділянок, відповідальність за приймання готової продукції на контролерів ОТК по виробництву МРК. Після приймання литво маркірується. Відправка готової продукції проводиться тільки після приймання ОТК МРК

Своєчасне і якісне виконання замовлень регламентується інструкцією про порядок проходження замовлення ЛКПС МРК -ЛЦ-001-2005.

Замовлення на виробництво поступає із столу замовлень виробничого відділу МРК через приймальню начальника виробництва. Після реєстрації секретарем-друкаркою в журналі вхідної кореспонденції, передається заступникові виробництва за технологією, а потім інженером по плануванню і підготовці виробництва, який у свою чергу реєструє замовлення в журналі реєстрації замовлень і розміщує на стелажах для зберігання нових замовлень. На підставі номенклатурного плану інженер по плануванню і підготовці виробництва передає креслення по замовленнях в модельне відділення з відміткою в журналі реєстрації замовлень.

Майстер основної виробничої ділянки (модельного відділення) реєструє креслення в журналі реєстрації замовлень модельного відділення, після виготовлення або підбірки модельні комплекти маркіруються, реєструються в журналі реєстрації замовлень модельного відділення і передається у формувальне відділення з відміткою в тому ж журналі. На підставі змінного завдання старший майстер основної виробничої ділянки (формування і вибивки) бере в роботу модельний комплект і робить запис в журналі реєстрації замовлень формувального відділення.

Виготовлені форми маркіруються і записуються в журналі реєстрації замовлень формувальної ділянки. На кожну форму виписується заливальний талон.

Після заливки форм змінний майстер основної виробничої ділянки робить відмітку в журналі реєстрації замовлень формувальної ділянки і заповнює плавильний журнал з вказівкою номера замовлення, найменування відливання і кількості залитих відливань.

Вибивка форм проводиться згідно технологічного процесу з відміткою в журналі реєстрації замовлень формувальної ділянки.

Вибите литво передається на ділянку обрубування із заливальними талонами, з відміткою в журналі реєстрації замовлень формувальної ділянки і спільно з актами передачі литва на обрубування.

Після обробки литва контролер ОТК МРК здійснює контроль і маркірується (ідентифікує) готове литво.

Для ізоляції невідповідної продукції на виробництві існує ізолятор невідповідної продукції. Всі випадки отримання невідповідної продукції розглядаються на щоденних обходах за якістю.

Ідентифікація забезпечує простежується використання, місцезнаходження продукції або інших матеріалів, що беруть участь у виробництві.

Технічне обслуговування устаткування в виробництво проводиться у відповідності СТП «Технічне обслуговування устаткування».

Проведення ремонтів проводиться силами механослужби згідно затверджених річних графіків 1І11Р із записом в журналі видачі наряд — завдань на зміну.

Відповідальним за метрологічне забезпечення виробництва призначений розпорядженням заст. начальника виробництва по устаткуванню. Перевірка СИТ проводиться згідно графіка перевірки, затвердженого технічним директором главним інженером комбінату.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
На виробництві фактичного недоштата немає. Це дає можливість стверджувати, що трудовий колектив виробництва стабілізований, всі основні виробничі ділянки (сумішепідготовчого відділення, модельне відділення, ділянка формування і вибивки, плавильне відділення, стрижньове відділення, ділянка по виробництву куль, обрубне відділення, ділянка плавлення металу і сплавів, ділянка по виробництву чавунних прокатних валів, ділянка підготовки виробництва, газове господарство, механослужба, електрослужба) укомплектовані штатом, що у свою чергу дозволяє стабільно і без зниження інтенсивності виробництва використовувати виробничі площі, плавильні агрегати ККУ.

Для оплати праці на виробництві використовується відрядно-преміальна і почасова система оплати праці. Основні виробничі ділянки:

-  модельне відділення;

— ділянка формування і вибивки;

-  плавильне відділення;

-    обрубне відділення оплачуються по відрядно-преміальній системі оплати праці, заробітна плата робочого безпосередньо залежить від кількості і якості проведеної продукції або виконаних робіт.

За виконання додаткових і якісних показників, а також виконання додаткових умов преміювання працівники виробництв отримують премію від 30% до 50% від тарифу, окладу або відрядного заробітку, згідно положенням про оплату і преміювання робочих і РС і 3.

У виробництві досягнута висока продуктивність праці. При плані в 3,5235 т/люд., вона фактично складає 3,552 т/люд. Цьому багато в чому сприяє поліпшення умов праці, сприятливий психологічний клімат усередині трудового колективу, поліпшення побутових умов на виробництві.

Текучість кадрів помітно знизилася в порівнянні з попереднім роком. Ця тенденція, перш за все зв'язана, з існуючим зростанням заробітної плати, поліпшенням умов праці на робочих місцях, поліпшення соціально-побутових умов. На виробництві постійно проводиться профілактична робота по попередженню порушень трудової дисципліни, систематично проводяться рейдові перевірки по дотриманню трудової дисципліни. І, як результат, видно, що в цеху не виявлено жодного факту прогулу, або відсутності на робочому місці без поважної причини в перебігу 3-х і більше годин.

Для поліпшення якості продукції, що випускається, адміністрація цеху проводить постійну роботу в області підвищення рівня кваліфікації і компетентності персоналу.

Встановлена в цеху система матеріального і морального стимулювання праці базується на прямій залежності зарплати кожного працівника від результатів діяльності виробництва за звітний період і оцінки діяльності кожного працівника його прямим керівником. Це реалізується шляхом:

-    Встановлення в персональному порядку Кту/ коефіцієнта трудової участі.

-   Премії за досягнення певних кількісних і якісних показників.

-          Додаткової заробітної плати за роботу понад встановлену норму, за трудові успіхи і винахідливість, і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, а також премії пов'язані з виконанням виробничих завдань функцій.

-          Інших заохочень і компенсаційних виплат у формі винагороди за підсумками роботи за рік, премії по спеціальних системах і положеннях, компенсаційних і інших грошових і матеріальних виплат: премії по економії електроенергії, палива, збір металобрухту, вогнетривкого лому і ін.
-          Просування по службі.

-          Нагородження почесними грамотами.
-          Визнання кращого колективу серед підрозділів за підсумками роботи за звітний період.

-          Надання працівникам і членам їх сімей пільгових путівок в будинки відпочинку і санаторії, дитячі оздоровчі табори.
-          Урядових нагороджень.

-          Нагородження сумісної ухвали дирекції і профкому підприємств.

-   Заохочення до святкових дат, а саме міжнародному жіночому дню, дню металурга.

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА ПРАЩ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ПРОМСАШТАРІЯ
5.1 ПРОМСАНІТАРІЯ
 «АрселорМіттал Кривий Ріг» — сукупність великого числа структурних одиниць, робота в яких досить складна і небезпечна, тому всі, хто потрапляє на територію підприємства, повинно бути гранично уважними і обережними. У зв'язку з цим проводяться ввідні інструктажі по питаннях охорони праці, для усвідомлення важливості дотримання вимог безпеки, особливо при русі по території підприємства:

1. При пересуванні по території підприємства користуватися пішохідними доріжками і тротуарами, перехідними містками і тунелями, дотримуючись правої сторони, а де їх немає — по узбіччю автодороги по лівій стороні, назустріч рухомому транспорту, згідно затверджених безпечних маршрутів проходження для даного підрозділу.

2.    Перетинати проїжджу частину дороги слід у встановлених місцях,
обладнаних переходами або світлофорами. За відсутності в зоні видимості
переходу дозволяється переходити автодорогу під прямим кутом до краю
проїжджої частини на ділянках, де вона добре є видимою в обидві сторони,
забезпечивши особисту безпеку.

3.  Посадка в транспортні засоби і висадка з них вирішується при повній їх
зупинці і лише з боку тротуару.

4.  Ходіння по залізничних коліях забороняється.

5.      При русі по території підприємства, де встановлені маршрути
проходження зв'язні з перетином залізничних шляхів, необхідно не
наближатися ближче 10 метрів до найближчої рейки, якщо по шляхах
рухається потяг з рідким чавуном або шлаком, потяг з думкарами,
путеуборочниє і снігоприбиральні машини, візки з гарячими злитками або
потяг з вантажем негабарита. Обходити вагони або локомотив, що стоїть на
шляхах, необхідно на відстані не ближче 5 метрів. Забороняється проходити
між вагонами, якщо відстань між ними менше 5-8 метрів

5. При русі по території підприємства необхідно бути уважним, остерігатися попадання в люки, отвори, колодязі, які можуть виявитися відкритими і не захищеними.

7.   Не ходити по отмосткам будівель і споруд, де можливе травмування
склом, що випало з віконних отворів, або елементами будівель і споруд. Не
знаходитися і не заходити в місця негабаритів у стін будівель, споруд,
складованих матеріалів залізничних колій і так далі

8.  При русі по сходах необхідно бути уважним, триматися за поручні.
Робота  по  охороні  праці  і  навколишнього  середовища  в  цехах

здійснюється відповідно до вимог Закону України «о охороні праці». Закони України «Про пожежну безпеку», міжнародного стандарту 180 9001-2000 «Система управління охороною праці і пожежної безпеки на виробничому рівні», СТП 22821.01-2000 «Стандарт підприємств. Система управління місць».

Охорона здоров'я трудящих, забезпечення безпечних умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму складають одну з головних турбот ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Для ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» найбільш актуальні наступні проблеми безпеки і оздоровлення умов праці:

— розвиток фізіологічних і гігієнічних досліджень по вивченню впливу на організм людини різних шкідливих і небезпечних виробничих чинників з метою наукового обгрунтування найбільш сприятливих і раціональних режимів праці і відпочинку;

-       розробка сучасних засобів і методів виховання трудящих в області охорони праці, здійснення дієвого контролю на виробництві, що забезпечує безпечне і нешкідливе ведення робіт;

-       навчання і підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу по охороні праці;

-      запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням технічними засобами і застосуванням нової безпечної технології з урахуванням психофізіологічних особливостей людини;

-  створення і застосування ефективних засобів індивідуального захисту;

-     створення спецодягу, спецвзутті і індивідуальних пристосувань з високими захисними і гігієнічними властивостями, відповідними умовами праці і специфікації виробництва.

На виробництві експлуатується 10 пилегазозахисних установок, які двічі в рік лабораторією захисту атмосфери по охороні праці природи піддаються огляду технічного стану і проведенню інструментальних досліджень на ефективність роботи аспіраціоних установок. На виробництві була вироблена робота, направлена на поліпшення умов праці робочих сумішопідготовчого відділення;

-  проведена часткова заміна трубопроводу на ГІГУ ПУ-12;

-  встановлені системи централізованого мастила на електропечах ДСН-0,5Т, ДСН-5Т і на змішуючих бігунах;

-  встановлені блокуючі пристрої для виключення запуску ПГУ при відкритих шиберних заслінках;

введений в експлуатацію передавальний візок на рейковому ходу, на ділянці виробництва тіл, що крейдують;

-      продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по производству