Реферат: Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Міністерство освіти та науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра організації виробництва та управління персоналом

КУРСОВА РОБОТА

По дисципліні «Організація виробництва»

на тему: «Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників»

ХАРКІВ — 2007

Зміст

Вступ

1. Вихідні дані

2. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі

2.1. Особливості та переваги потокового виробництва

2.2. Розрахунок такту (τ) потокової лінії

2.3. Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу

2.4. Вибір обладнання

2.5. Планування потокової лінії

2.6. Побудова графіка-регламенту роботи потокової лінії

2.7. Розрахунок заділів на потоковій лінії

2.7.1. Технологічний заділ

2.7.2. Транспортний заділ

2.7.3. Страховий заділ

2.7.4. Оборотний міжопераційний заділ

2.8. Розрахунок основних і оборотних засобів дільниці

2.9. Розрахунок амортизаційного фонду дільниці

2.10. Розрахунок штатів потокової лінії

2.10.1. Розрахунок чисельності основних робітників

2.10.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників

2.10.3. Розрахунок чисельності службовців

2.11. Розрахунок фондів заробітної плати

2.12. Розрахунок кошторису витрат на утримання та експлуатацію обладнання

2.12.1. Витрати на електричну енергію

2.12.2. Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб

2.12.3. Витрати на воду для технологічних потреб

2.12.4. Витрати на утримання обладнання

2.12.5. Витрати на планові ТОіР

2.12.6. Вартість допоміжних матеріалів

2.12.7. Амортизаційні відрахування

2.12.8. Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань

2.13. Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат

2.13.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом

2.13.2. Витрати на електричну енергію для освітлення

2.13.3. Витрати на пару для опалення

2.13.4. Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

2.13.5. Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв

2.13.6. Витрати на охорону праці і техніку безпеки

2.13.7. Витрати по винахідництву та раціоналізації

2.13.8. Інші витрати

2.14. Калькулювання собівартості та ціни деталі

3. Розрахунок техніко-економічних показників дільниці (потокової лінії)

Висновки

Список джерел інформації

Вступ

Потокове виробництво – одна з найбільш ефективних та високоорганізованих форм організації та проведення виробничого процесу на підприємствах. Воно являє собою послідовне виконання необхідних для виготовлення виробу операцій на потоковій лінії.

Потокове виробництво на Україні було деякий час одним з найбільш високорозвинених. Але в нинішніх нестабільних умовах як сам верстатний парк так і способи виробництва починають морально застарівати. Це спричинено нестачею коштів на оновлення обладнання, розривом економічних зв’язків, станом економіки та іншими причинами, пов’язаними із цими.

Ціллю цього проекту є проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників, а з основних завдань можна назвати такі:

визначення особливостей та переваг потокового виробництва;

розрахунок кількості обладнання його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу, вибір обладнання;

планування потокової лінії, побудова графіка-регламенту роботи потокової лінії і розрахунок заділів на потоковій лінії;

розрахунок основних і оборотних засобів дільниці, а також амортизаційного фонду;

розрахунок штатів потокової лінії, фондів заробітної плати, а також кошторисів витрат на утримання та експлуатацію обладнання та загальновиробничих витрат;

калькулювання собівартості та ціни деталі і прибутку;

розрахунок техніко-економічних показників потокової лінії.

Вихідні дані

Приймається, що механічна дільниця виготовляє вироби типу втулка з вертикальним отвором і лисками з однієї сторони. Перелік технологічних операцій та характеристика обладнання, що застосовується для механічної обробки, наведені в таблицях 1.1 та 1.2.

Таблиця 1.1

Перелік технологічних операцій та характеристика обладнання

№ опе-рації

Назва операції

ОбладнанняМарка (орієнтовна)

Оптова ціна, грн.

Потужність двигуна, кВт

Габарити, мм

Займана площа, м2

1.

Обробка отвору і торця

2Н135

11500

4

1030×825

4,25

2.

Протяжка отвору

7Б55У

59800

17

4070×1600

26,05

--PAGE_BREAK--

3а.

Токарна обробка

1И611П

66700

3

1820×970

8,83

3б.

Токарна обробка

1Б24СБ-6К

167900

17

4330×1600

27,71

4.

Фрезерування торцевою фрезою

6Р80

23000

3

1525×1875

14,3

5.

Свердлення отвору Ø20

2Н125

9200

2,5

915×785

3,59

6.

Слюсарна обробка

Слюсарний верстат

4600

-

1000×800

4,1

7.

Миття

Мийка

6900

0,5

950×750

3,6

8.

Термічна обробка

Термопіч

13800

4

1020×950

6,2

9.

Внутрішнє шліфування

3К227А

82800

4

5815×1900

24,07

10.

Зовнішнє шліфування

3А-110В

71300

4,2

1880×2025

17,03

В таблиці 1.1 Мз – мінімальний розмір оплати праці робітників на поточний період. В нинішньому році дорівнює 460 грн.

Таблиця 1.2 – Тривалість технологічних операцій

Показники

Номер операції

Розряд роботи

Значення

Річний обсяг виробництва (Nр), шт./р.

 

 

54000,00

Трудомісткість операції (tшт i), хв./шт.

1

3

7,46


2

5

2,32


5

11,32


5

4,42


4

6

6,04


5

3

4,06


6

2

2,98


7

1

2,12


8

4

6,00


9

6

9,94


10

6

5,08

Чиста маса деталі, кг/шт.

 

 

7,02

Норма витрат металу, кг/шт. (НВМ)

 

 

8,26

Трудомісткість виготовлення виробу, хв/шт.

 

3а 

57,3250,42

В таблиці 1.2 «№» — порядковий номер студента в журналі групи в даному випадку дорівнює 4. Для того, щоб визначити норму витрат металу, використовуємо коефіцієнт витрат металу, який дорівнює 0,85. Трудомісткість виготовлення виробу одержуємо підсумувавши десять значень трудомісткості технологічних операцій.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВОЇ ЛІНІЇ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛІ

Особливості та переваги потокового виробництва

Потокове виробництво – це виробництво, при якому верстати розташовуються в послідовності технологічних операцій, установлених для деталей, оброблюваних на даній верстатній лінії; найвища форма організації виробництва однорідної продукції, що ґрунтується на принципах спеціалізації, прямоточності, паралельності, безперервності, пропорційності та ритмічності. Основу цього виробництва становлять потокові лінії.

Потокова лінія — група робочих місць, об'єднаних єдиною технологією виробництва, де послідовно здійснюється процес обробки чи складання виробів одного або кількох найменувань.

Однопредметні потокові лінії — потокові лінії які створені для виготовлення однієї деталі чи виробу.

Багатопредметні потокові лінії—технологічні лінії, створені для вироб­ництва подібних за конструкцією та технологією деталей або виробів.

Безперервно-пoтокові лінії — потокові лінії з безперервним рухом предметів праці

Перервно-потокові лінії — технологічні лінії, що передбачають різні зупинки предметів праці для виконання робочих операцій.

Потокові лінії з регламентованим ритмом — потокові лінії, де випуск продукції здійснюється через заздалегідь визначені інтервали часу.

Потокові лінії з вільним ритмом — багатопредметні технологічні лінії, для яких ритм визначається особливостями продукту та розміром партії, що обробляється.

Конвеєрні потокові лінії — потокові лінії, де переміщення предметів праці здійснюється за допомогою конвеєра.

Потокові лінії періодичної дії — лінії, що передбачають чітко визначену зупинку конвеєра (технологічної лінії), для виконання виробничих операцій.

Автоматичні потокові лінії — потокові лінії, оснащені сучасною робо-тизованою та комп'ютеризованою технікою. що забезпечують повну автоматизацію виробничих процесів.

Гнучке автоматизоване виробництво — це комплекс із кількох гнучких виробничих модулів, поєднаних автоматизованою системою управління, у якому технологічне обладнання розміщене в послідовності виконання технологічних операцій.

Перевагами потокового виробництва перед традиційними є такі:

безперервність праці;

принцип паралельності;

легко планувати процес виробництва;

ритмічний випуск продукції;

зменшення часу на виробництво.

Головною умовою організації безперервно-потокових ліній (БПЛ) є забезпечення суворої синхронізації такту потокової лінії i тактів виконання (в безперервному режимі) всіх операцій, пов'язаних із цією лінією. Синхронізація здійснюється в два етапи:

Попередня — виконується на стадії проектування потокової лінії (ПЛ). Вона здійснюється завдяки добору, розчленуванню та поєднанню операцій та їх окремих частин так, щоб забезпечити рівномірне завантаження робітників (устаткування), а також добором обладнання з відносно однаковою продуктивною. Попередня синхронізація зазвичай здійс­нюється з точністю до 10—15%.

Остаточна синхронізація виконується під час налагодження БПЛ i передбачає повну ліквідацію перевантаження робочих місць за раху­нок удосконалення технології, використання спеціального оснащен­ня i пристроїв, підвищення механізації, автоматизації робіт, рівня кваліфікації робітників, їх продуктивності за рахунок матеріального стимулювання та іншими подібними шляхами.

Розрахунок такту (τ) потокової лінії

Такт потокової лінії – це проміжок часу, через який виходять з потокової лінії готові деталі. Такт потокової лінії можна ще візначити іншим формулюванням – як проміжок часу між запуском у виробництво двох чергових виробів.

Такт потокової лінії визначається по формулі:

τ = />, (2.1)

де Фдоб– добовий фонд часу: (8х2)·60=960 хв., при 8-годинному

робочому дні в дві зміни;

Вр– регламентовані витрати часу на технічне обслуговування

верстата, прийняти Вр=60 хв.;

Nдоб– добова програма випуску, шт.

Добова програма випуску розраховується по формулі:

/>, (2.2)

де Nр– задана річна програма випуску, шт.;

nрд– кількість робочих днів в році.

Nдоб = 54000,00 / 252 = 214 шт.

τ = (960 – 60) / 214 = 4,20

Розрахунок кількості обладнання, його завантаження та ступеню синхронізації операцій технологічного процесу

Розрахунок кількості обладнання для кожної операції проводиться по формулі:

/>, (2.3)

де nрi – розрахункове число верстатів на і-тій операції, шт.;

tштi– штучний час на і-ту операцію, хв.;

τ– такт потокової лінії, хв./шт.

Округляємо nрiдо першого більшого або найближчого цілого числа – отримаємо прийняту кількість верстатів nпрi.

Завантаження обладнання ηзiвизначаємо також для кожної i– ої операції по формулі:

/>(2.4)

nр1= 7,46 / 4,20 = 1,78

пnрi= 2 шт.

ηз1 = 1,78 / 2 = 0,89

Завантаження обладнання на окремих операціях не повинно перевищувати 85 – 90% для створення резерву обладнання з метою забезпечення безперебійної роботи потокової лінії. Якщо при розрахунках />виявиться вищим за 85 – 90%, то слід збільшити кількість верстатів.

Для ефективної роботи обладнання на потоковій лінії необхідно, щоб завантаження обладнання на більшості операцій було вищим за 60 – 70%. Низьке завантаження допустиме лише на окремих операціях (найчастіше – свердлувальних, різьбонарізних, слюсарних і т.і.). Якщо завантаження обладнання виявляється на більшості операцій нижче 60 – 70%, то необхідно переглянути річну програму випуску деталей і узгодити її з керівником проекту.

Таблиця 2.1(а) — Розрахунок обладнання на потоковій лінії

№ операції

Назва операції

tштi, хв.

nрi,шт.

nпрi, шт.

ηзі, %

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

 

 

2

2,32

1

1,10

 

 

 №3

 
 

 

 

4,42

2

2,10№4

№5
4

6,04

2

2,88

 

 

 №6

№7

 
 

 

 

5

4,06

2

1,93


 

 №8

№9
6

2,98

1

1,42№10
7

2,12

1

1,01№11
8

6,00

2

2,86№12

№13
9

9,94

3

4,73№14

№15

№16

 
 

 

 

10

5,08

2

2,42№17

№18
Розрахунок заділів на потоковій лінії

Для забезпечення безперервності роботи потокової лінії поряд з іншими заходами необхідно створити ряд заділів. Внутрішньо лінійні заділи на потокових лініях бувають: технологічними, транспортними, страховими та оборотними.

Технологічний заділ

Технологічний заділ (Зтехн) – загальна кількість деталей, що знаходяться в даний момент в процесі обробки на всіх операціях лінії:

/>, (2.8)

де т– кількість операцій на лінії;

пі– кількість робочих місць на кожній операції;

S – кількість одночасно оброблюваних деталей на кожному робочому місці, S= 1.

Зтехн (а) = (2 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2) * 1 = 19 деталей;

Зтехн (б) = (2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2) * 1 = 18 дететалй;

Транспортний заділ

Транспортний заділ (Зтр) створюється деталями, які знаходяться на потоковій лінії поміж робочими місцями:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>, (2.9)

де р – розмір транспортної партії деталей.

При поштучній передачі деталей з операції на операцію величина р = 1.

Зтр (а)= (19 – 1) * 1 = 18

Зтр (б)= (18 – 1) * 1 = 17

Страховий заділ

Страховий заділ (Зстр) створюється перед найбільш відповідальною (як правило, це найбільш трудомістка) операцією. Його величина встановлюється в розмірі 4-5% змінного завдання. Окрім цього, перед кожною операцією створюється 15-20 хвилинний страховий заділ деталей з метою створення можливості для незалежного початку роботи:

/>, (2.10)

де Зстр і– страховий заділ на і-тій операції, штук;

пі– кількість верстатів на даній операції, штук;

tшті– трудомісткість операції, хвилин.

Зстр 1 = (20 / 7,46) * 2 = 5,36

Зстр 2=

8,62

Зстр 3а =

5,30

Зстр 3б=

9,05

Зстр 4=

6,62

Зстр 5=

9,85

Зстр 6 =

6,71

Зстр 7=

9,43

Зстр 8=

6,67

Зстр 9=

6,04

Зстр 10=

7,87

Оборотний міжопераційний заділ

Оборотний міжопераційний заділ (Зоб) створюється поміж суміжними операціями внаслідок їх різної трудомісткості (продуктивності). Його величина розраховується на основі графіка-регламенту роботи потокової лінії. Для того, щоб розрахувати міжопераційні оборотні заділи між суміжними операціями, період обслуговування Трозподіляють на часткові періоди часу t, впродовж яких на двох суміжних операціях працює незмінна кількість верстатів.

Максимальну величину оборотного заділу, що знову утворюється (якщо результат виходить зі знаком плюс) або витрачається (якщо результат виходить зі знаком мінус) для кожного відрізку часу tвизначаємо по формулі:

/>, (2.11)

де пі, пі+1– кількість верстатів, працюючих одночасно, відповідно, на попередній та послідуючих операціях протягом часу t.

Розраховані величини заділів наносяться в прийнятому масштабі на ординати графіка-регламенту, які знаходяться між відповідними суміжними операціями (рисунок 2.3).

Зоб1-2= 1,1(2/7,46-1/2,32) *60 = -10

Зоб1-2ʼ= (1,55-1,10)(2/7,46-0) *60 = 5

Зоб1-2ʼʼ= (2,00-1,55)(1/7,46-0) *60 = 5

Ʃ Зоб1-2≈ 0,00

Зоб2-3а= 1,1(1/2,32-3/11,36) *60 = 11

Зоб2-3аʼ= 0,29(1/2,32-3/11,36) *60 = -3

Зоб2-3аʼʼ= 0,61(-2/11,36) *60 = -8

Зоб3а-4= 0,51(3/11,36-1/6,04) *60 = 3

Зоб3а-4ʼ= 0,61(2/11,36-1/6,04) *60 = 1

Зоб3а-4ʼʼ = 0,88(3/11,36-2/6,04) *60 = -4

Зоб4-5 = 0,965(2/6,04-2/4,06) *60 = 12

Зоб4-5ʼ = 0,085(1/6,04-2/4,06) *60 = -2

Зоб4-5ʼʼ = 1,035(1/6,04) *60 = -10

Зоб5-6 = 0,965(2/4,06-1/2,98) *60 = 9

Зоб5-6ʼ = 0,455(-1/2,98) *60 = -9

Зоб6-7 = 1,42(1/2,98-1/2,12) *60 = -8

Зоб6-7ʼ = 0,41(1/2,98) *60 = 8

Зоб7-8 = 1,01(1/2,12-2/6*60) = 7

Зоб7-8ʼ = 0,15(-2/6) *60 = 3

Зоб7-8ʼʼ = 0,99(-1/6) *60 = -10

Зоб8-9 = 0,86(2/6-3/9,94) *60 = 2

Зоб8-9ʼ = 0,13(2/6-2/9,94) *60 = 1

Зоб8-9ʼʼ = 1,14(1/6-2/9,94) *60 = -3

Зоб9-10 = 0,73(3/9,94-2/5,08) *60 = -4

Зоб9-10ʼ = 0,31(3/9,94-1/5,08) *60 = 7

Зоб9-10ʼʼ = 1,27(2/9,94-1/5,08) *60 = -3

Зоб2-3б = 1,1(1/2,32-2/3,16) *60 = 1

Зоб2-3бʼ = 1(1/2,32-1/4,42) *60 = 12

Зоб2-3бʼʼ = 0,9(-1/4,42) *60 = -13

Зоб3б-4 = 0,88(2/4,42-2/6,02) *60 = 11

Зоб3б-4ʼ = 0,78 (1/4,42-2/6,02) *60 = -5

Зоб3б-4ʼʼ = 1,12(1/4,42-1/6,02) *60 = -6

Розрахунок основних і оборотних засобів дільниці

Основні засоби – це засоби виробництва, що беруть участь у процесі виробництва довгий час.

Оборотні засоби – це предмети праці, що беруть участь у виробництві один раз, при цьому їхня вартість входить у собівартість продукції.

Порядок розрахунку основних фондів по групах наступний.

Для будівель:

ВБ=1,2*S*ВS, (2.12)

де ВБ– вартість будівель, грн.;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

1,2 – коефіцієнт, який враховує частку іншої площі цеху, що припадає на дільницю;

S– площа дільниці (із планування), вирахувана із внутрішньої частини будівлі, м2;

ВS– вартість 1 м2виробничої площі (приймаємо 250 грн./м2).

ВБ(3а) = 1,2 * 257 * 250 = 77100 грн.

ВБ(3б) = 1,2 * 262 * 250 = 78600 грн.

Вартість споруд і передаточних пристроїв умовно приймаємо на дільниці в розмірі 3-5% від вартості будівлі дільниці.

Вспоруд (3а) = 77100 * 0,05 = 3855 грн.

Вспоруд (3б) = 78600 * 0,05 = 3930 грн.

Для робочих машин та обладнання:

Врм=1,15*1,1*/>, (2.13)

де Врм – вартість робочих машин та обладнання дільниці, грн.;

1,15 – коефіцієнт, який враховує витрати на транспортировку і монтаж обладнання;

1,1 – коефіцієнт, який враховує вартість міжопераційного транспорту;

/>— сумарна вартість верстатів.

Врм(а) = 1,15 * 1,1 * 777400 = 983411 грн.

Врм(б) = 1,15 * 1,1 * 913100 = 1155071,5 грн.

Вимірюючі і регулюючі пристрої, лабораторне обладнання складає 3-8% вартості робочих машин та обладнання дільниці, транспорт – 5%, інструмент та інвентар – 2-5%.

Вартість оборотних засобів дільниці складає 50% вартості основних фондів.

Влаб(а) = 983411 * 0,06 = 59004,66 грн.

Влаб(б) = 1155071,5 * 0,06 = 69304,29 грн.

Втрансп(а) = 983 411 * 0,05 = 49170,55 грн.

Втрансп(б) = 1155071,5 * 0,05 = 57753,57 грн.

Винстр(а) = 983411 * 0,03 = 29502,33 грн.

Винстр(б) = 1155071,5 * 0,03 = 34652,15 грн.

ВОФ(а) = 77100+3855+983411+59004,66+49170,55+29502,33=1202043,54грн.

ВОФ(а) = 78600+3930+1155071,5+69304,29+57753,57+34652,15=1399311,51грн.

В ОС (а) = 1202043,54 * 0,5 = 601021,77 грн.

В ОС (б) = 1399311,51 * 0,5 = 699655,76 грн.

Розрахунок амортизаційного фонду дільниці

Амортизація – процес переносу вартості основних фондів у плині терміну їхньої служби на вартість виготовленого товару й акумуляція її в амортизаційному фонді.

Норми амортизаційних відрахувань наведені у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3а — Розрахунок амортизаційного фонду дільниці

Група основних фондів

Вартість

Амортизаційні відрахуванняНорма амортизації, %

Сума амортизації, грн.

Будівлі

77100

2

1542,00

Споруди і передаточні засоби

3855

2

77,10

Робочі машини і обладнання

983411

6

59004,66

Вимірюючи пристрої

59004,66

10

5900,47

Транспорт

49170,55

10

4917,06

Інструмент, інвентар

29502,33

10

2950,23

Разом

1202043,54

-

74391,51

Таблиця 2.3а — Розрахунок амортизаційного фонду дільниці

Група основних фондів

Вартість

Амортизаційні відрахуванняНорма амортизації, %

Сума амортизації, грн.

Будівлі

78600

2

1572,00

Споруди і передаточні засоби

3930

2

78,60

Робочі машини і обладнання

1155071,5

6

69304,29

Вимірюючи пристрої

69304,29

10

6930,43

Транспорт

57753,57

10

5775,36

Інструмент, інвентар

34652,15

10

3465,22

Разом

1399311,51

-

87125,89

Квартальні амортизаційні відрахування визначаються в відсотках від вартості основних фондів по групах (нормах амортизаційних відрахувань).

Основні фонди підрозділяються на наступні групи:

1) група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передаточні засоби;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

2) група 2 – транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі, меблі, конторське обладнання; побутові електромеханічні пристрої та інструменти;

3) група 3 – інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1, 2, 4 (робочі машини та обладнання);

4) група 4 – інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інформації; периферійні пристрої до них; системи зв’язку, включаючи мобільний.

Квартальні норми амортизаційних відрахувань встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного кварталу в наступних розмірах:

1) група 1 – 2%;

2) група 2 – 10%;

3) група 3 – 6%;

4) група 4 – 15%.

Для врахування амортизаційних відрахувань на нематеріальні активи використовується лінійний метод впродовж терміну використання, але не більше 10 років.

Розрахунок штатів потокової лінії

Розрахунок чисельності основних робітників

Явочну кількість основних робітників (пяв) визначаємо із графіка регламенту (рисунок 2.3) по робочих місцях з врахуванням суміщення професій. Найбільший табельний номер робочого місця дорівнює явочній кількості робітників в одну зміну. Спискова кількість робітників (псп) буде дорівнювати:

псп=/>, (2.14)

де квик – коефіцієнт виконання робочого часу (квик=0,88-0,91);

т – число змін (в проекті т=2).

пяв(а)= 19 раб.

пяв(б)= 18 раб.

псп(а)= 19/0,91*2 = 42 чел.

псп(б)= 18/0,91*2 = 40 чел.

Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Явочна кількість допоміжних робітників може бути визначена наступними методами:

1) по точках обслуговування (транспортні робітники);

2) по нормах обслуговування (наладчики, ремонтні робітники та інші);

3) у відсотках від чисельності основних робітників (укрупнений метод).

В проекті дільниці необхідно визначити лише деякі категорії допоміжних робітників, яких можна закріпити за даною потоковою лінією. Розрахунки зводимо до таблиці 2.4.

Явочне число допоміжних робітників (слюсарів-ремонтників і наладчиків (пяв)) визначається за формулою:

/>, (2.15)

де О– число об’єктів обслуговування, штук;

NО– норма обслуговування, штук/чол. у зміну;

т–число змін.

Норма обслуговування для наладчиків на одного робітника звичайно знаходиться в межах 5-8 верстатів в зміну.

В проекті явочну кількість слюсарів-ремонтників можна прийняти в розмірі 2 чоловіка в зміну.

Контроль якості на таких потокових лініях звичайно виконується після кінцевої операції і тому лінію обслуговує контролер в зміну.

Спискова чисельність допоміжних робітників звичайно визначається в цілому по цеху, а тому в проекті достатньо навести розрахункову формулу і обмежитися встановленням явочного числа робітників.

Таблиця 2.4а — Чисельність допоміжних робітників

Професія

Назва об'єктів обслуговуван-ня

Число об'єктів обслуговуван-ня

Норма обслуговуван-ня на одного робітника

Явочне число допоміжних робітників

Наладчик

верстати

19

6

7

Слюсар-ремонтник

верстати

4

Контролер

потокова лінія

2

Разом

-

-

-

13

Таблиця 2.4а — Чисельність допоміжних робітників

Професія

Назва об'єктів обслуговуван-ня

Число об'єктів обслуговуван-ня

Норма обслуговуван-ня на одного робітника

Явочне число допоміжних робітників

Наладчик

верстати

18

6

6

Слюсар-ремонтник

верстати

4

Контролер

потокова лінія

2

Разом

-

-

-

12

Розрахунок чисельності службовців

Чисельність службовців встановлюється виходячи з штатного розкладу цеху. Для дільниці приймемо:

1) 1 змінний майстер на 20-25 основних робітників;

2) 1 технолог-нормувальник;

3) 1 нарядчик у зміну;

4) 1 прибиральник у зміну.

Розрахунок фондів заробітної плати

Річний фонд заробітної плати основних виробничих робітників (/>) з урахуванням всіх нарахувань на заробітну плату, а також доплат і додаткової заробітної плати визначається за формулою:

/>, (2.16)

де п– число операцій, штук;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

tшті– штучний час (норма часу) на виконання і-тої операції, хв./шт.;

Счі– годинна тарифна ставка робітника на і-тій операції, грн./год.;

Nр–річний обсяг виробництва деталі, шт./рік;

Кд– коефіцієнт, який враховує розмір доплат і додаткової заробітної плати (Кд=1,25);

Кв– коефіцієнт, який враховує розмір всіх нарахувань на заробітну плату (соціальне страхування, пенсійне страхування, фонд зайнятості та інші фонди).Приймається у відповідності з діючими в поточному році нормативами нарахувань.

Годинну тарифну ставку і-того розряду (Счі) потрібно приймати в залежності від мінімальної місячної заробітної плати (МЗ), галузевого коефіцієнта (Кгал), розмір якого для машинобудування знаходиться в межах 2,5-2,84, а також місячного фонду робочого часу, який в середньому дорівнює 176 годин, і тарифного коефіцієнта (КТі). Годинна тарифна ставка визначається за допомогою наступної формули:

/>(2.17)

Тарифні коефіцієнти приймаються у таких розмірах: 1-й розряд – 1,0; 2-й – 1,2; 3-й – 1,35; 4-й – 1,5; 5-й – 1,7; 6-й – 2,0.

За згодою керівника проекту можуть бути використані діючі годинні тарифні ставки машинобудівних підприємств, що діють на момент проектування.

Счі 1 = (460*2,5*1,0)/(22*8) = 6,53 грн.

tшт1/60= 7,46/60 = 0,12 н-ч/дет.

tшт1/60*Сч1= 0,12*6,53 = 0,78 грн.

Розрахунки по всіх останніх варіантах наведені у таблиці нижче.

Таблиця 2.5

Номер операції

tшті/60

Розряд роботи

Счі

tшті/60*Счі

1

0,12

3

8,82

1,10

2

0,04

5

11,11

0,43

0,19

5

11,11

2,10

0,07

5

11,11

0,82

4

0,10

6

13,07

1,32

5

0,07

3

8,82

0,60

6

0,05

2

7,84

0,39

7

0,04

1

6,53

0,23

8

0,10

4

9,80

0,98

9

0,17

6

13,07

2,16

10

0,08

6

13,07

1,11

Ʃtшті/60*Счі 3а

10,41

Ʃtшті/60*Счі 3б

9,13

/>(а) = 10,41 * 54000 * 1,25 * 1,3827 = 971588,72 грн.

/>(б) = 9,13 * 54000 * 1,25 * 1,3827 = 852123,44 грн.

Середньомісячну заробітну плату одного робітника визначаємо по формулі:

/>, (2.18)

де Зсер – середньомісячна заробітна плата одного робітника, грн./міс.;

/>— річний фонд заробітної плати основних робітників без нарахувань на зарплату, грн./рік;

Кпр – коефіцієнт, який враховує розмір премії із фонду матеріального заохочення (Кпр=1,25);

12 – число місяців в році;

псп – спискова чисельність основних робітників, чол.

Зсер (а) = (562140 * 1,25) / (12 * 42) = 1394,2 грн./мес.

Зсер (б) = (493020 * 1,25) / (12 * 40) = 1283,9 грн./мес.

Для оплати праці допоміжних робітників, як правило, використовується почасова форма оплати праці, тобто їх заробіток залежить від відпрацьованого часу. При плануванні річного фонду заробітної плати почасовиків використовується плановий бюджет робочого часу, який визначається по формулі:

Троб=Чрд*tзм*Квик, (2.19)

де Троб– річний бюджет робочого часу, год./рік;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Чрд– число робочих днів у рік;

tзм– довготривалість робочої зміни (tзм=8 год.);

Квик– коефіцієнт використання робочого часу (Квик=0,91).

Троб = 252 * 8 * 0,91 = 1835 год./рік

Річний тарифний фонд заробітної плати допоміжних робітників (/>) визначаємо по формулі:

/>=Троб*/>*/>, (2.20)

де />– середня годинна ставка допоміжних робітників, грн./год.;

/> – спискова чисельність допоміжних робітників, чол.

/>(а) наладчика= 1835* 13,07 * 7 = 167884,15грн.

Доплати і додаткову заробітну плату, річний фонд заробітної плати та середньомісячну зарплату для допоміжних робітників визначаємо аналогічно розрахункам по основних робітниках.

Розрахунки зводимо до таблиці 2.6.

Таблиця 2.6а

Розрахунок фондів заробітної плати допоміжних робітників

Найменування професії

Розряд робітника

/>, грн./год.

Чисельність, чол.

Троб,

год.

/>, грн./рік

Доплати і додаткова зарплата,%

Нарахування на зарплату, %

Річний фонд зарплати, грн./рік

Середньомісячна зарплата, грн./міс.

Наладчик

6

13,07

7

1835

167884,15

25

38,37

290166,77

3454,37

Слюсар-ремонтник

5

11,11

4

1835

81547,40

25

38,37

140944,49

1677,91

Контролер

4

9,80

2

1835

35966,00

25

38,37

62162,74

740,03

Разом

13

285397,55

493273,99

5872,31

Таблиця 2.6а

Розрахунок фондів заробітної плати допоміжних робітників

Найменування професії

Розряд робітника

/>, грн./год.

Чисельність, чол.

Троб,

год.

/>, грн./рік

Доплати і додаткова зарплата,%

Нарахування на зарплату, %

Річний фонд зарплати, грн./рік

Середньомісячна зарплата, грн./міс.

Наладчик

6

13,07

6

1835

143900,70

25

38,37

248714,37

2960,89

Слюсар-ремонтник

5

11,11

4

1835

81547,40

25

38,37

140944,49

1677,91

Контролер

4

9,80

2

1835

35966,00

25

38,37

62162,74

740,03

Разом

-

13

261414,10

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

5,29
31,73
35,29
7,06
42,35

Річна спожита кількість електричної енергії на виробничу програму може бути приблизно визначена по формулі:

/>, (2.21)

де Nд– сумарна потужність двигунів дільниці, кВт;

Фрд– дійсний річний фонд часу роботи обладнання, год./рік;

Ко– коефіцієнт одночасної роботи обладнання (Ко=0,7);

Кв– коефіцієнт, який враховує втрати електроенергії в мережі (Кв=0,9);

ηз– коефіцієнт середнього завантаження обладнання (ηз=0,75);

ηд– коефіцієнт корисної дії двигунів та іншого обладнання (ηд=0,9).

Дійсний річний фонд часу Фрдроботи обладнання обчислюється по формулі:

Фрд=ФрежtТоіР, (2.22)

де Фреж–річний режимний фонд часу, год.;

tТоіР– витрати часу на технічне обслуговування і ремонт обладнання (tТоіР=10 — 15%Фреж).

Річний режимний фонд часу визначається по формулі:

Фреж=Чрд*пзм*tзм, (2.23)

де Чрд– число робочих днів у рік;

пзм– число змін (пзм=2);

tзм– тривалість робочої зміни (tзм=8 годин).

Фреж = 252 * 2 * 8 = 4032 часов

Фрд = 4032 * 0,90 = 3628,8часов

Qвл (а) = (73,9 * 3628,8 * 0,7 * 0,75) / 0,9 *0,9 = 173812,8 грн.

Qвл (б) = (98,9 * 3628,8 * 0,525) / 0,81 = 232612,8 грн.

З ээ (а)= 173812,8 * 0,4235= 73609,72 грн.

З ээ (б)= 232612,8 *0,4235 = 98511,52 грн.

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб

Кількість верстатів, що мають пристрої з пневматичними зажимами, складає від 30% до 50% загальної кількості верстатів дільниці.

Витрати на стиснуте повітря (Всп) визначаємо по формулі:

Всп=Ссп*/>, (2.24)

де Ссп– вартість 1 м3стиснутого повітря (0,02 грн./м3);

/> – річна кількість спожитого стиснутого повітря, м3/рік, яка визначається по формулі:

/>=/>*Фрд*qсп, (2.25)

де />– кількість верстатів з пневмозажимами, шт.;

qсп– витрати стиснутого повітря які здійснює один верстат в годину (qсп=0,9 м3/год.).

/>(а) = 19 * 0,3 * 3628,8 * 0,9 = 18615,74 м3/год

/>(б) = 18 * 0,3 * 3628,8 * 0,9 = 17635,97 м3/год

Всп (а) = 18615,74 * 0,02 = 372,32 грн.

Всп (б) = 17635,97* 0,02 = 352,72 грн.

Витрати на воду для технологічних потреб

Витрати на воду для технологічних потреб визначаємо по формулі:

Втв=Ств*Qтв, (2.26)

де Ств– вартість 1 м3технічної води (Ств=1,05 грн./м3);

Qтв– річна потреба в технічній воді, м3, яка визначається по формулі:

/>, (2.27)

де qтв– годинні витрати технічної води на один верстат (qтв=0,05 л/год.);

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/> – питома вага верстатів в загальній кількості верстатів, які потребують охолодження водою (/>=15-30%).

Qтв= (0,05 * 3628,8* 15 * 0,75)/100 = 20,41 м3

Втв = 1,05 * 20,41 = 21,43 грн.

Витрати на утримання обладнання

Витрати на утримання обладнання приймемо в розмірі 5% від його вартості.

Зсо а = 777400 * 0,05 = 38870 грн.

Зсо б= 913100 * 0,05 = 45655 грн.

Витрати на планові ТОіР

Витрати на планові ТОіР (окрім капітального ремонту) спрощено розраховуємо по формулі:

ВТОіР=Qрс*Сг*Фрд*ηз, (2.28)

де Qрс– сума одиниць ремонтної складності всіх верстатів;

Сг– питомі годинні витрати на ТОіР одиниці ремонтної складності (Сг=0,015-0,02 грн./год.).

ВТОіР (а)= 19 * 0,015 * 3628,8* 0,75 = 775,66 грн.

ВТОіР (б)= 18 * 0,015 * 3628,8* 0,75 = 734,83грн.

Вартість допоміжних матеріалів

Вартість допоміжних матеріалів можна прийняти в розмірі 50 грн. в рік в розрахунку на один верстат.

Вдм (а)= 19 * 50 = 950 грн.

Вдм (б)= 18 * 50 = 900 грн.

Амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування беремо із таблиці 2.3.

Ауео (а) = 59004,66* 4 = 236018,64 грн.

Ауео (б) = 69304,29* 4 = 277217,16 грн.

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань прийняти із розрахунку 300 — 500 грн. в рік на одного основного виробничого робітника.

З(а) = 300 * 42 = 12600 грн.

З(б) = 300 * 40 = 12000 грн.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.9.

Таблиця 2.9а

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Найменування статей витрат

Сума, грн.

Витрати на електричну енергію

73609,72

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб

372,32

Витрати на воду для технологічних потреб

21,43

Витрати на утримання обладнання

38870

Витрати на планові ТОіР

775,66

Вартість допоміжних матеріалів

950

Амортизаційні відрахування

236018,64

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань

12600

Разом

363217,8

Таблиця 2.9а

Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання

Найменування статей витрат

Сума, грн.

Витрати на електричну енергію

98511,52

Витрати на стиснуте повітря для промислових потреб

352,72

Витрати на воду для технологічних потреб

21,43

Витрати на утримання обладнання

45655

Витрати на планові ТОіР

734,83

Вартість допоміжних матеріалів

900

Амортизаційні відрахування

277217,16

Знос малоцінного інструменту, інвентарю, пристосувань

12000

Разом

435392,66

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання розподіляються на собівартість окремих виробів пропорційно сумі тарифної заробітної плати основних виробничих робітників:

ВВУЕО =

сума витрат на утримання і

експлуатацію обладнання, згідно кошторису

*100%, (2.29)


тарифний фонд заробітної плати

основних виробничих робітників


де ВВУЕО– відсоток витрат на утримання і експлуатацію обладнання.

ВВУЕОа = (363217,8 / 562140) * 100 = 64,61%

ВВУЕО б = (435392,66 / 493020) * 100 = 88,31%

Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат

2.13.1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом

    продолжение
--PAGE_BREAK--

В цій статті враховуємо заробітну плату службовців дільниці, а також всі нарахування на неї цієї категорії працівників.

Фонд заробітної платні службовців зі всіма нарахуваннями та доплатами для обох варіантів складає 29832 грн. за рік.

2.13.2. Витрати на електричну енергію для освітлення

Кількість електроенергії, що витрачається для освітлення, визначаємо по формулі:

/>=Трос*S*qе, (2.30)

де Трос– річне число годин освітлення (Трос=2700 годин);

S– площа дільниці, м2;

qе– питомі витрати електроенергії на освітлення 1 м2площі (прийняти рівними 0,015 кВт*година плюс 5% на чергове освітлення).

/>(а) = 2700 * 257 * 0,015 * 1,05 = 10928,93 кВт*час

/>(б) = 2700 * 262 * 0,015 * 1,05 = 11141,55 кВт*час

Розрахунок грошових витрат визначається по формулі:

/>=/>*Сел, (2.31)

де Сел– вартість 1 кВт*години.

/>(а) = 10928,93 * 0,4235 = 4628,40 грн.

/>(б) = 11141,55 * 0,4235 = 4718,45 грн.

2.13.3. Витрати на пару для опалення

Витрати на пару для опалення визначаються виходячи з норми її витрачання на 1 м3виробничого приміщення та тарифів на теплову енергію. Вартість теплової енергії (Вте) визначаємо за формулою:

Вте=S*h*Троп*qп*іп*Цте, (2.32)

де S– площа дільниці, м2;

h– висота приміщення, м (дорівнює h= 5-8 м);

Троп– річна тривалість опалювального сезону, годин;

qп– норма витрати пари в годину на нагрівання 1 м3приміщення до температури +20ºС (дорівнює 0,00037 т/годину);

іп–тепловміст 1 т пари, Гкал/т (дорівнює 0,75 Гкал/т);

Цте – тариф на теплову енергію, грн./Гкал (дорівнює 50 грн./Гкал).

Троп = (17+30+31+31+28+31+15) * 24 = 4392 години

Вте (а)= 257 * 8 * 4392 * 0,00037 * 0,75 * 50 = 125290,58 грн.

Вте (б)= 262 * 8 * 4392* 0,00037 * 0,75 * 50 = 127728,14 грн.

2.13.4. Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв приймаємо в розмірі 1-2% від їх вартості.

В рем (а) = 80955 * 0,01 = 809,55 грн.

В рем (б) = 82530 * 0,01 = 825,3 грн.

2.13.4. Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв

Витрати на амортизацію будівель, споруд і передаточних пристроїв визначаємо по таблиці 2.3.

А буд (а) = 1619,1 * 4 = 6476,4 грн.

А буд (б) = 1650,6 * 4 = 6602,4 грн.

2.13.5. Витрати на охорону праці і техніку безпеки

Витрати на охорону праці і техніку безпеки визначаємо укрупнено в розмірі 15-30 грн. на одного працюючого.

ВОТіТБ (а)= (42 + 12 + 4) * 15 = 870грн.

ВОТіТБ (б)= (40 + 10 + 4) * 15 = 810грн.

2.13.6. Витрати по винахідництву та раціоналізації

Витрати по винахідництву та раціоналізації приймаємо в розмірі 25-40 грн. на одного працюючого.

Ввинах. (а) = 58 * 25 = 1450грн.

Ввинах.(б) = 54 * 25 = 1350грн.

2.13.7. Інші витрати

Інші витрати визначаємо в розмірі 5% від суми витрат по попереднім статтям.

На основі проведених розрахунків складаємо кошторис загальновиробничих витрат у формі таблиці 2.10.

Таблиця 2.10а — Кошторис загальновиробничих витрат

Найменування статей витрат

Сума, грн.

Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

29832

Витрати на електричну енергію для освітлення

4628,40

Витрати на пару для опалення

125290,58

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

809,55

Амортизація будівель, споруд і передаточних пристроїв

6476,4

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

870

Витрати по винахідництву та раціоналізації

1450

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Інші витрати

8467,85

Разом

177824,78

Таблиця 2.10б — Кошторис загальновиробничих витрат

Найменування статей витрат

Сума, грн.

Витрати, пов'язані з управлінням виробництвом

29832

Витрати на електричну енергію для освітлення

4718,45

Витрати на пару для опалення

127728,14

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд і передаточних пристроїв

825,3

Амортизація будівель, споруд і передаточних пристроїв

6602,4

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

810

Витрати по винахідництву та раціоналізації

1350

Інші витрати

8593,31

Разом

180459,6

Загальновиробничі витрати розподіляються на собівартість окремих виробів пропорційно сумі тарифної заробітної плати основних виробничих робітників і сумі витрат на утримання і експлуатацію обладнання:

ВЗВВ=

сума загальновиробничих витрат згідно кошторису *100%

(2.33)


тарифний фонд заробітної плати основних виробничих робітників

+

витрати на утримання і експлуатацію обладнання


де ВЗВВ– відсоток загально виробничих витрат.

ВЗВВ (а) = (177824,78 * 100) / (562140 + 363217,8) = 19,22%

ВЗВВ (б) = (180459,6 * 100) / (493020 + 435392,66) = 19,43%

Калькулювання собівартості та ціни деталі

Калькуляцію (розрахунок) собівартості звичайно складають на одну деталь (таблиця 2.10).

Таблиця 2.11 — Калькуляція собівартості та ціни деталі

Найменування статті калькуляції

Сума, грн.


Варіант


А

Б

Основні матеріали

16,52

16,52

Транспортно-заготівельні витрати

0,5

0,5

Зворотні відходи

-0,45

-0,45

Разом за відрахуванням зворотних відходів

16,57

16,57

Основна заробітна плата виробничих робітників

12,91

11,32

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

1,03

0,91

Відрахування на соціальні потреби

5,33

4,68

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

8,34

10,0

Загальновиробничі витрати

4,08

4,14

Інші виробничі витрати

0,97

0,95

Разом виробнича собівартість

49,23

48,57

Адміністративні витрати

4,25

4,26

Витрати на збут

0,98

0,97

Разом повна собівартість

54,46

53,81

Прибуток

10,89

10,76

Оптова ціна підприємства

65,36

64,57

Податок на добавлену вартість

13,07

12,91

Відпускна ціна

78,43

77,48

Порядок розрахунку статей витрат наступний.

Вартість основних матеріалів (ВОМ) визначається по формулі:

ВОМ=НВМ*ЦМ, (2.34)

де НВМ – норма витрат металу, кг/шт.(таблиця 1.2);

ЦМ – ціна придбання металу без податку на добавлену вартість, грн./кг.

ВОМ = 8,26 * 2,0 = 16,52 грн.

Транспортно-заготівельні витрати прийняли в розмірі 3 — 5% від вартості основних матеріалів.

ВТ-З= 0,03 * 16,52 = 0,5 грн.

Вартість зворотних відходів (ВЗВ) визначаємо по формулі:

ВЗВ=(НВМ-МЧ)*КБВ*ЦВ, (2.35)

    продолжение
--PAGE_BREAK--

де МЧ– чиста маса деталі, кг;

КБВ– коефіцієнт, що враховує безповоротні втрати матеріалу (металу) (прийняти КБВ=0,85-0,9);

ЦВ– ціна відходів, грн./кг (ЦВ=10-20% від ЦМ).

ВЗВ = (8,26 – 7,02) * 0,9 * 0,4 = 0,45 грн.

Вартість зворотних відходів віднімаємо від вартості основних матеріалів.

Основна заробітна плата виробничих робітників (ЗПосн) визначається по формулі:

ЗПосн=Кд*/>, (2.36)

де Кд— коефіцієнт, що враховує рівень доплат (Кд=1,04 – 1,24);

т– число операцій технологічного процесу;

Рі– розцінка на і-тій операції, грн./шт.

Розцінку на і-ій операції розраховуємо по формулі:

/>(2.37)

Розрахунок розцінки на і-тій операції наведено в таблиці 2.5. Звідти також береться сумарне значення цього показника по всіх операціях для варіантів А та Б. Враховуючи це, можна одразу перейти до розрахунку основної заробітної плати:

ЗПосн а = 10,41 * 1,24 = 12,91 грн.

ЗПосн б = 9,13 * 1,24 = 11,32 грн.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників складає 8 — 10% від основної заробітної плати, а відрахування на соціальне страхування – % від суми основної і додаткової заробітної плати відповідно з діючими в поточному році нормативами нарахувань.

ЗПдоп а = 12,91 * 0,08 = 1,03 грн.

ЗПдоп б = 11,32 * 0,08 = 0,91 грн.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання (ВУЕО) визначаються по формулі:

/>(2.38)

ВУЕО(а) = (64,61 * 12,91) / 100 = 8,34 грн.

ВУЕО(б) = (88,31* 11,32) / 100 = 10,0 грн.

Загальновиробничі витрати (ЗВВ) визначаються за формулою:

/>(2.39)

ЗВВ а = 19,22 * (12,91 + 8,34) / 100 = 4,08 грн.

ЗВВ б = 19,43 * (11,32 + 10,0) / 100 = 4,14 грн.

Інші витрати складають до 2% від виробничої собівартості.

Адміністративні витрати прийняти в розмірі 20% від суми тарифної зарплати виробничих робітників та витрат на утримання та експлуатацію обладнання.

Витрати на збут прийняти в розмірі 2% — 5% виробничої собівартості.

Повна собівартість складається із суми виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут.

Прибуток можна прийняти в розмірі 10 — 20% повної собівартості деталі.

Оптова ціна деталі дорівнює сумі повної собівартості та прибутку.

Податок на добавлену вартість складає 20% оптової ціни підприємства.

Відпускна ціна є сума оптової ціни підприємства та податку на добавлену вартість.

Всі ці процентні розрахунки проведені для двох варіантів А і Б, та вказані у таблиці 2.11.

Розрахунок техніко-економічних показників дільниці (потокової лінії)

Більша частина кількісних показників уже була розрахована в попередніх розділах проекту. Деякі показники, особливо група якісних показників, вимагає додаткових розрахунків. Так, річну програму в вартісному вираженні визначаємо множенням оптової ціни деталі на річну програму випуску в штуках. Аналогічно річну програму в нормо-годинах визначаємо множенням сумарної трудомісткості виготовлення деталі на річну програму її випуску в штуках.

Продуктивність праці (ПП) по дільниці визначаємо по формулі:

/>, (3.1)

де Nрг– річний випуск продукції, грн.;

ппр– загальна чисельність працюючих на дільниці, чол.

ПП (а) = 4235177,98 / 59 = 73020,31 грн./чел.

ПП (б) = 4184132,32 / 54 = 77483,93 грн./чел.

Випуск продукції з 1 м2виробничої площі (ВS) в грн./м2визначаємо по формулі:

/>, (3.2)

де S– загальна площа дільниці, м2.

ВS(а)= 4235177,98 / 257 = 16479,29 м2

ВS(б)= 4184132,32 / 262 = 15969,97 м2

Випуск продукції з одного робочого місця (Врм) визначається по формулі:

/>, (3.3)

де прм– загальна кількість робочих місць, одиниць.

Врм (а) = 4235177,98/ 19 = 222904 ед.

Врм (б) = 4184132,32 / 18 = 232452 ед.

Фондовіддача (Фв) визначається по формулі:

/>, (3.4)

де ВВФ – загальна вартість виробничих фондів, грн.

Фв (а) = 4235177,98 / 1803065,31 = 2,35

Фв (б) = 4184132,32 / 2098967,27 = 1,99

Фондомісткість продукції (ФМ) визначається як:

/>(3.5)

ФМ (а) = 1 / 2,35 = 0,43

    продолжение
--PAGE_BREAK--

ФМ (б) = 1 / 1,99 = 0,5

Фондоозброєність праці (ФОП) визначається по формулі:

/>(3.6)

ФОП (а) = 1803065,31/ 58= 31087,33 грн.

ФОП (б) = 2098967,27 / 54 = 38869,76 грн.

Рентабельність виробництва (Р) визначається як:

/>, (3.7)

де Пр– сума прибутку, грн.

Ра = (588219,16 / 1803065,31) * 100 = 32,62%

Рб = (581129,49 / 2098967,27) * 100 = 27,69%

Розрахунки приводяться для двох варіантів А і Б.

Всі розраховані техніко-економічні показники потокової лінії зведено у таблицю 3.1.

Таблиця 3.1- Техніко-економічні показники потокової лінії

Найменування показників

Чисельна величина (А)

Чисельна величина (Б)

1

2

3

Кількісні показники 

 

 

Річна програма випуску деталей, шт./рік

54000

54000

Товарна продукція, грн.

4235177,98

4184132,32

Трудомісткість річного випуску, нормо-годин

0,73

0,77

Вартість основних фондів, грн.

1202043,54

1399311,51

Вартість оборотних засобів, грн.

601021,77

699655,76

Вартість виробничих фондів, грн.

1803065,31

2098967,27

Виробнича площа, м2

257

262

Кількість верстатів, шт.

19

18

Число працюючих, чол.

59

54

у тому числі:основних робітників

42

40

допоміжних робітників

13

10

службовців

4

4

Річний фонд заробітної плати, грн. 

1494694,71

1333777,04

у тому числі: основних робітників

971588,72

852123,44

допоміжних робітників

493273,99

451821,6

службовців

29832

29832

Повна собівартість деталі, грн.

54,46

53,81

Прибуток: на деталь, грн.

10,89

10,76

на річну програму, грн.

588219,16

581129,49

Якісні показники Продуктивність праці (виробіток на одного працюючого), грн./чол.

73020,31

77483,93

Випуск продукції з 1 м2виробничої площі, грн./м2

16479,29

15969,97

Випуск продукції з 1 робочого місця, грн./ роб. місце

222904

232452

Фондовіддача, грн./грн.

2,35

1,99

Фондомісткість, грн./грн.

0,43

0,5

Фондоозброєність праці, грн./чол.

31087,33

38869,76

Рентабельність виробництва, %

32,62

27,69

висновки

В даному курсовому проекті проведене проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників для двох варіантів розрахунку: з використанням верстату 3а та верстата 3б. При виконанні курсового проекту була використана навчально-методична література та нормативно-довідкові дані.

Результатом проведених розрахунків стало отримання якісних показників виробництва. Для даного випадку для кожного з варіантів вони дуже різнопланові. Але найбільш важливий показник – рентабельність – красномовно говорить за те, щоби зупинитися на використанні верстату 3а.

Список джерел інформації

М.Е. Егоров. Основы проектирования машиностроительных заводов. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа, 1969 – 464с.

С.М. Мерков. Проектирование участка механического цеха.

Организация и планирование машиностроительного завода // уч. пособие под ред. И.М. Разумова – 3-е изд., перер. и доп. – М.: «Машиностроение», 1974 – 597 с.

Организация, планирование и управление на приборостроительных предприятиях // уч. пособие под ред. В.А. Мищенко и Н.И. Погорелова – Киев УМК ВО, 1992 – 400 с.

Перерва П.Г., Погорелов Н.И. Маркетинг машиностроительной продукции // уч. пособие под ред. Погорелова Н.И., Киев, ИСМО МО Украины, 1997 – 176 с.

Типовая система технического обслуживания и ремонта металлорежущего оборудования. М.: ЭНИМС, 1987 – 672 с.

Економіка та організація праці //уч. посібник за ред. Перерви П.Г., Погорєлова М.І., Х.: НТУ «ХПІ», 2006 – 587 с.


еще рефераты
Еще работы по производству