Реферат: Диплом по легкой промышленности

--PAGE_BREAK--За змістом операційного процесувиділяють витрати, пов’язані з виробництвом продукції, зі збутом продукції і повні витрати. Така класифікація витрат використовується на виробничих підприємствах.

а) Витрати, пов’язані з виробництвом продукції включають весь комплекс цих витрат, починаючи з закупки сировини і матеріалів і закінчуючи випуском готової продукції. При великому об’ємі постачальницької діяльності витрати по цим операціям можуть бути виділені в окремий самостійний блок (витрати постачання).

б) Витрати, пов’язані зі збутом продукції включають весь комплекс витрат по здійсненню її реалізації.

в) Повні витрати (повна собівартість продукції) об’єднують в своєму складі як виробничі, так і збутові витрати виробництва.

3.                  За можливістю віднесення на конкретні результати діяльності(виробництво і реалізацію окремих видів продукції; діяльність окремих центрів відповідальності і т.д.) виділяють прямі і непрямі витрати.

а) Прямими витратами є такі види витрат, які в повному об’ємі можуть бути віднесені до того чи іншого конкретного результату операційної діяльності (наприклад, витрати конкретного виду основної сировини на виробництво визначеного виду продукції).

б) Непрямими витратами є такі види витрат, які в зв’язку з комплексністю їх здійснення не можуть бути в повному об’ємі віднесені до того чи іншого результату операційної діяльності і потребують попереднього розподілення (наприклад, загальновиробничі витрати). Непрямі витрати складають так звані “комплексні статті калькуляції” і розподіляються з використанням спеціальних методів.

Слід відзначити, що розподілення витрат на прямі і непрямі залежить від конкретних цілей їх розподілу в процесі управління ними і згідно з цими цілями може змінюватися.

4.                  За ступенем необхідностівитрати поділяють на корисні і некорисні.

а) Корисними витратами є такі види операційних витрат, які допомагають результативному здійсненню операційної діяльності підприємства.

б) Некорисними витратами є такі види операційних витрат, які пов’язані з обслуговуванням невикористаної частини трудових, матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів призначених для здійснення операційної діяльності (наприклад, виплата заробітної плати робітникам за період виконання ними громадських обов’язків; амортизаційні відрахування по обладнанню, що не використовувалося і т.д.).

5.             За економічним змістом(економічними елементами).

6.                  За конкретними видами витрат (статтями).

Класифікація витрат за економічними елементами і статтями калькуляції розглянемо в окремому розділі.

7.                  За періодом віднесення поточних витрат виділяють витрати, пов’язані з поточною операційною діяльністю, які повертаються в процесі даного виробничого циклу, і витрати, які будуть повернені в наступному періоді (витрати, віднесені на запаси готової продукції на кінець періоду; витрати майбутніх періодів і т.д.).

З урахуванням приведеної класифікації здійснюється конкретне управління витратами на підприємстві.

Критерієм економічності операційних витрат виступає мінімізація рівня витратоємності операційної діяльності. Низький рівень витратоємності дозволяє підприємству мати деякі переваги на товарному ринку, вільно здійснювати свою цінову політику і при інших рівних умовах досягати більш високих розмірів прибутку.

Однак, слід мати на увазі, що зниження рівня витратоємності діяльності є важливою задачею, але не основною метою управління витратами, оскільки воно може супроводжуватися зниженням якості продукції, відмовленням від виробництва і реалізації витратоємних видів продукції, які користуються попитом; зміною пріоритетів стратегічного розвитку діяльності підприємства на короткострокові економічні вигоди в поточному періоді. Тому основною ціллю управління витратами на підприємстві є оптимізація їх суми і рівня, що забезпечує високі темпи розвитку діяльності підприємства і досягнення передбачених об’ємів прибутку.
2.3
          Розглянемо групування витрат за економічними елементами і калькуляційними статтями.

          Формування витрат на продукцію легкої промисловості представляє собою складний процес. При формуванні витрат в кожній галузі легкої промисловості є свої особливості.

          Формування витрат на продукцію швейної промисловості характеризується наступними основними особливостями:

-         висока питома вага матеріальних витрат в собівартості продукції (до 90%), що зумовлює важливе значення більш економного і раціонального їх використання;

-         різноманіття і частота зміни матеріалів і цін на них;

-         широкий асортимент продукції, постійне його оновлення;

-         множинність факторів ціноутворення і цін на продукцію.

Витрати, що формують собівартість продукції, класифікуються за двома основними ознаками: за економічними елементами витрат і за калькуляційними статтями.

Елементами витрат називається сукупність однорідних за економічним складом витрат без урахування місця їх виникнення, зведених за економічним призначенням.

На основі класифікації за економічними елементами витрат неможливо розрахувати собівартість по окремих видах продукції. Тому розрахунок собівартості проводять за статтями витрат.

Статтями витрат називаються групи витрат на виробництво продукції, утворені з врахуванням їх призначення і місця виникнення.

Розрахунок собівартості одиниці продукції за статтями витрат називають калькульованим. Документ, в якому представлені всі витрати на одиницю конкретного виду продукції називають калькуляцією.

В швейній промисловості за калькуляційну одиницю приймається один виріб однієї моделі.

Калькулювання не можна зводити лише до сукупності робіт і технічних прийомів, що використовуються при підрахунку собівартості конкретних виробів. Воно повинно засновуватися на знанні і суті собівартості як економічної категорії. Для цього необхідно визначити склад витрат виробництва, що складають собівартість продукції, і розробити науково обгрунтоване економічне групування елементів собівартості продукції.

Структура собівартості продукції за статтями витрат більш конкретна і об’єктивна, ніж витрати по елементах; вона відображає витрати виробництва за їх роллю в технологічному процесі і зв’язки з об’ємом виробництва, а також фактори їх зниження.

Задачею обліку витрат в швейному виробництві є забезпечення виявлення і відображення в собівартості допущених позавиробничих витрат і втрат і здійснення контролю за правильним і економним витраченням всіх видів сировини і матеріалів, палива і енергії, фондів заробітної плати, дотримання кошторису витрат з обслуговування виробництва і управлінню.

Грошове вираження витрат підприємства при виробництві продукції визначається як на всю продукцію, що виробляє підприємство в визначений період, так і на одиницю цієї продукції. В першому випадку воно називається собівартістю всієї виробленої продукції, а в другому – собівартістю одиниці продукції.

Перелік статей калькуляції може бути різним в залежності від галузі промисловості, але, в загальному вигляді, може мати такий склад:

1.     Сировина і матеріали.

2.     Основна заробітна плата.

3.     Додаткова заробітна плата.

4.     Відрахування на соціальне страхування.

5.     Загальновиробничі витрати.

6.     Адміністративні витрати.

7.     Витрати на збут.

8.     Інші витрати.
В планову калькуляцію не включають збитки від браку. Якщо ж брак є неминучим за технологією виробництва, то ця величина враховується при плануванні собівартості продукції.

В статтю “Сировина і основні матеріали” включають вартість основних матеріалів, що входять до складу продукції, що виробляється, і допоміжних, які використовуються при виготовленні даного виробу для забезпечення нормальних технологічних процесів. Допоміжні матеріали можуть виділятися в окрему статтю, якщо вони мають значну питому вагу в собівартості виробу.

В статтю “Основна заробітна плата виробничих працівників” включають основну заробітну плату працівників, зайнятих безпосередньо виготовленням продукції, доплату за відрядно-прогресивною системою оплати праці і премії робітникам-почасовикам.

В статті “Додаткова заробітна плата виробничих працівників” враховуються: виплати, передбачені законодавством про працю; виплати передбачені договорами, контрактами; оплата чергових і додаткових відпусток; компенсація за невикористану відпустку; оплата часу, пов’язаного з виконанням державних обов’язків; виплата винагороди за вислугу років та ін.

В статті “Відрахування на соціальне страхування” розраховується за встановленими нормами від суми основної і додаткової заробітної плати виробничих працівників.

До складу статті “Загальновиробничі витрати” включаються:

-         витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; виплати на оплату праці службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

-         амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

-         амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

-         витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

-         витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій);

-         витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідвернення та інше утримання виробничих приміщень;

-         витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

-         витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища;

-         інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Витати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До статті “Адміністративні витрати” відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

-         загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати);

-         витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

-         витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідвернення, охорона);

-         винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

-         витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс факс тощо);

-         амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

-         витрати на врегулювання спорів у судових органах;

-         податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

-         плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

-         інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на збут включають такі витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

-         витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

-         витрати на ремонт тари;

-         оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

-         витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

-         витрати на перепродажну підготовку товарів;

-         витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

-         витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

-         витрати на транспортування, перевезення і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

-         витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

-         інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

До інших операційних витрат включаються:

-         витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Нематеріальні активи”;

-         собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти;

-         собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією;

-         сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

-         втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства);

-         втрати від знищення запасів;

-         нестачі й втрати від псування цінностей;

-         визнані штрафи, пеня, неустойка;

-         витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

-         інші витрати операційної діяльності.
Калькуляція собівартості на відміну від кошторису витрат на виробництво не дає характеристики співвідношення витрат за економічними елементами, оскільки вони знаходяться в різних статтях калькуляції. Тому, щоб отримати на основі калькуляції точне уявлення про величину витрат за економічними елементами, необхідно розкласти комплексні статті витрат в калькуляції за економічними елементами. Ця обставина врахована при розгляданні комплексних статей калькуляції, що розраховується на рік.

Другою (крім статей витрат) ознакою, за якою проводиться групування витрат на виробництво продукції є однорідність їх економічного змісту. Це групування носить назву групування за економічними елементами витрат.

Кошторис витрат на виробництво є одним з основних планових документів по собівартості продукції, що визначає загальну суму витрат підприємства в періоді, що планується і забезпечує ув’язку плану собівартості з іншими розділами річного плану економічного і соціального розвитку підприємства і всіма статтями калькуляції, за виключенням позавиробничих витрат.

Кожний з елементів кошторису витрат об’єднує однорідні за своїм характером види витрат підприємства, що відрізняються своєю роллю і характером участі в процесі виробництва.

На основі цієї класифікації складається документ “Кошторис витрат на виробництво продукції”, в якому перераховуються всі економічні елементи і сума витрат по кожному елементу.

Кошторис витрат складається на весь об’єм продукції на рік і розбивається по кварталам.

В кошторисі виробництва вказані всі витрати на виробництво в визначеному періоді, згруповані за елементами. Сума даних по кожному елементу витрат показує, яку кількість і на яку суму підприємство може витратити матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів в періоді, що планується. Завдяки цьому кошторис виробництва є дуже важливим документом, який широко використовується при розробці фінансового плану підприємства.

          Класифікація витрат на виробництво за економічними елементами:

1.     Матеріальні витрати.

2.     Витрати на оплату праці.

3.     Відрахування на соціальні заходи.

4.     Амортизація.

5.     Інші операційні витрати.

До складу елемента “Матеріальні витрати” включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

-         сировини й основних матеріалів;

-         купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

-         палива й енергії;

-         будівельних матеріалів;

-         запасних частин;

-         тари й тарних матеріалів.

До складу елемента “Витрати на оплату праці” включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

До складу елемента “Відрахування на соціальні заходи” включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента “Амортизація” включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

До складу елемента “Інші операційні витрати” включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу попередніх елементів, зокрема,  витрати на відрядження, на послуги зв’язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

Кошторис витрат на виробництво в цілому по підприємству не є сумою кошторисів витрат цехів, оскільки в цьому випадку він включив би повторно витрати окремих цехів і вартість послуг, які вони надають один одному в рамках підприємства.

Вивчення структури собівартості продукції дозволяє виявити основні шляхи її зниження, встановити вплив скорочення окремих витрат на загальний рівень собівартості.
2.4.
Конкретний зміст окремих етапів калькулювання в значній мірі залежить від системи калькулювання собівартості продукції, яку використовують на підприємстві.

1.                  Показна система калькулювання собівартості продукціїзасновується на послідовному відображенні всіх видів прямих і непрямих витрат, пов’язаних з виконанням робіт (випуском продукції) за індивідуальними замовленнями (контрактами). При цьому індивідуальні вироби, які виконуються за замовленням або їх партія розглядаються як самостійний єдиний об’єкт обліку і планування витрат.

На кожне замовлення відкривається відомість (карта) аналітичного обліку витрат, яким присвоюється окремий код. В цьому документі відображаються: найменування продукції; замовлена кількість виробів; вимоги до якості і строків виконання замовлення; виробничі структурні підрозділи, які забезпечують виконання замовлення, та інші показники.

В процесі виконання замовлення витрати окремих структурних підрозділів враховуються в розрізі статей звітної калькуляції. В ряді випадків відомість (карта) аналітичного обліку операційних витрат по замовленню може передбачати їх накопичення по наступних позиціях:

а) прямі матеріальні витрати (сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати; паливо і електроенергія);

б) прямі витрати праці виробничих працівників, зайнятих виконанням замовлення (і згідно з цим нарахована пряма заробітна плата);

в) інші прямі витрати;

г) непрямі витрати, які відносять на замовлення.

Віднесення непрямих витрат на замовлення здійснюється, як правило, на наступній базі: відробленим людино-годинам; відробленим машино-годинам; вартість замовлення за контрактом.

Калькулювання собівартості за замовленням здійснюється шляхом підрахунку суми всіх видів витрат на виготовлення індивідуального виробу (або шляхом поділення загальної суми витрат на кількість випущених виробів, якщо замовлення було оформлене на їх партію).

Використання цієї системи калькулювання собівартості продукції потребує ретельного і своєчасного документування витрат по всіх виконаних роботах і здійснення великого об’єму розрахунків, пов’язаних з розподіленням непрямих видів витрат. Ця система калькулювання собівартості використовується в основному в дрібносерійному виробництві продукції або в індивідуальному її виготовленні згідно з технічними вимогами замовника (в будівництві, авіаційній промисловості, випуску нестандартної продукції і т.д.).
<img width=«523» height=«435» src=«ref-1_482516851-11147.coolpic» v:shapes="_x0000_s1218 _x0000_s1219 _x0000_s1221 _x0000_s1223 _x0000_s1224 _x0000_s1226 _x0000_s1227 _x0000_s1228 _x0000_s1229 _x0000_s1230 _x0000_s1231 _x0000_s1232 _x0000_s1233 _x0000_s1235 _x0000_s1236 _x0000_s1237 _x0000_s1238 _x0000_s1239 _x0000_s1240 _x0000_s1241 _x0000_s1242 _x0000_s1243 _x0000_s1244 _x0000_s1245 _x0000_s1246 _x0000_s1247 _x0000_s1249 _x0000_s1250 _x0000_s1251 _x0000_s1252 _x0000_s1253 _x0000_s1254 _x0000_s1255">Рис.2.1.Основні системи калькулювання собівартості продукції, які використовують на підприємстві.
2.                  Попроцесна система калькулювання собівартостіполягає в відображенні всіх видів прямих і непрямих витрат, пов’язаних з випуском і реалізацією продукції, в розрізі окремих процесів (стадій, фаз і т.д.). Така система калькулювання характерна для виробництва якісно однорідної продукції з безперервним або масовим технологічним процесом. Різний ступінь складності використання цієї системи калькулювання собівартості продукції визначається кількістю виробничих процесів, структурно виділених на підприємстві; об’ємом незавершеного виробництва і широтою номенклатури продукції, що потребує окремого самостійного обліку.

Основу цієї системи калькулювання складає облік витрат по кожному процесу в розрізі окремих статей з розділенням обліку готової продукції і незавершеного виробництва. Процес калькулювання витрат при використанні цієї системи проходить наступні чотири етапи:

          а) на першому етапі визначається об’єм незавершеного виробництва продукції в “еквівалентних одиницях”. Цей об’єм розраховується шляхом множення кількості одиниць продукції, що знаходиться в процесі обробки, на ступінь завершеності їх обробки (наприклад, 100 одиниць продукції, обробка яких завершена на 30%, буде складати 30 еквівалентних одиниць);

          б) на другому етапі визначається загальна кількість продукції, вироблена (реалізована) в звітному періоді часу. Цей розрахунок проводиться за наступною формулою:
                             ЗК = ЗНПп + ПП – ЗНПк,
де ЗК      – загальна кількість виробленої продукції в звітному періоді;

     ЗНПп – запаси незавершеної продукції в еквівалентних одиницях на

                  початок періоду;

     ПП     – кількість повністю завершеної і переданої далі продукції;

     ЗНПк  – запаси незавершеної продукції в еквівалентних одиницях на

                  кінець періоду.

          в) на третьому етапі визначається загальна сума прямих і непрямих витрат на виробництво продукції по всіх її процесах;

          г) на четвертому етапі розраховується питома собівартість продукції, тобто визначається об’єм сукупних витрат на одиницю продукції.

          Перевагою використання даної системи калькулювання собівартості є її простота, можливість ефективного управління незавершеним виробництвом і запасами готової продукції, групування витрат на виробництво і реалізацію продукції в розрізі центрів відповідальності. В цей же час основним недоліком цієї системи калькулювання є непомірне усереднення собівартості продукції. В ній не враховуються сезонні особливості її виробництва, особливості витрат на зберігання запасів і т.д.

          Попроцесна система калькулювання собівартості продукції широко використовується на підприємствах вугільної, нафтової, хімічної, фармацевтичної, легкої, харчової промисловості та інших аналогічних за організацією технологічних процесів галузях економіки.

          3. Нормативна система калькулювання собівартості продукції (або система “стандарт-костинг”) полягає в її здійсненні на основі розроблених норм і нормативів витрат. При цьому фактичні операційні витрати різних видів порівнюються з нормативними з метою виявлення і відображення в обліку розмірів відхилень (тому цю систему часто називають “управління витратами за відхиленнями”).

          Нормативна система калькулювання собівартості продукції здійснюється за наступними основними етапами:

          а) розробка системи норм і нормативів витрат матеріальних ресурсів, живої праці, окремих видів інших прямих і непрямих витрат. Ці нормативи розробляються на одиницю продукції, на окремі види робіт і т.д. Нормативи формуються в розрізі окремих статей облікової калькуляції;

          б) поточний облік витрат у розрізі норм з одночасним визначенням розміру відхилень від цих норм;

          в) поточний облік зміни значень норм і нормативів, які використовуються підприємством в процесі здійснення своєї діяльності;

          г) визначення фактичної собівартості виробленої (реалізованої) продукції. Цей розрахунок здійснюється за формулою:
                             ФСП = НС ±SВФВ ±ЗН,
де ФСП   – фактична собівартість одиниці виробленої (реалізованої)

                    продукції в звітному періоді;

     НС      – сумарна нормативна собівартість одиниці продукції,

                    встановлена на підприємстві;

     SВФВ – сумарне відхилення (економія або перевитрата) фактичних

                    витрат на виробництво (реалізацію) одиниці продукції від 

                    нормативів в   звітному періоді;

     ЗН      –  сумарна зміна (збільшення або зменшення) норм, які

                    визначають нормативну собівартість продукції, в звітному

                    періоді.

          Перевагою використання даної системи калькулювання собівартості продукції є впровадження в операційну діяльність підприємства прогресивних норм і нормативів витрат; високий зв’язок цих нормативів з розробленою ціновою політикою підприємства; підвищення ефективності контролю управління витратами; отримання більш точних результатів калькулювання. Разом з тим, вона має і деякі недоліки, основними з яких є: складність обліку широкої системи витрат; необхідність постійного управління системою норм і нормативів; нетиповість окремих звітних періодів з позицій здійснення витрат, неврахована в системі їх нормативів.

          Нормативна система калькулювання собівартості продукції може використовуватися як самостійно, так і в якості додаткової до системи показного або попроцесного її калькулювання. Її можна використовувати на підприємствах з масовим постійним технологічним процесом виробництва і реалізації продукції, яка має стабільний збут і для якої використовують однорідні види сировини, матеріалів, напівфабрикатів – в машинобудуванні, нафтохімічній, текстильній, швейній, харчовій та інших галузях економіки.

          4. Система калькулювання змінних витрат (“директ-костинг”) полягає в тому, що калькулюється не повна собівартість виробництва і реалізації продукції, а тільки питомі змінні операційні витрати (їх основу складають прямі види операційних витрат). Основна мета впровадження цієї системи калькулювання – забезпечити контроль за формуванням маржинального прибутку підприємства в розрізі конкретних видів продукції.

          При цій системі калькулювання витрат маржинальний прибуток по конкретних видах продукції розраховується за наступною формулою:
                                      МПп = Ц – Взмін,
де МПп – сума маржинального прибутку по конкретних видах продукції;

     Ц      – ціна реалізації одиниці виробленої продукції;

     Взмін – сума змінних (прямих) витрат, віднесених на конкретні види

                 продукції.

          Перевагами використання даної системи калькулювання собівартості продукції є її простота; мінімум здійснення розрахункових операцій, пов’язаних з розподілом непрямих витрат; висока надійність отриманих результатів, оскільки при цій системі в основному виключені неточності віднесення непрямих витрат на окремі види продукції в процесі їх розподілу; можливість цілеспрямованого управління як змінними витратами, так і маржинальним прибутком.
Розділ ІІ. Аналіз резервів зниження собівартості продукції
2.1 Аналіз діяльності ВАТ “Бердичівська фабрика одежі”
          Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності підприємства, визначення впливу факторів на показники їх роботи для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності діяльності.

          Однією з найважливіших задач, які стоять перед легкою промисловістю, є забезпечення споживачів якісними товарами. В основі вирішення цієї задачі лежить створення діючого ефективного механізму господарювання, який дозволить в умовах ринкової економіки виявити і мобілізувати резерви зростання виробництва і зниження собівартості продукції, досягти при менших витратах збільшення випуску продукції за рахунок впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

          В свою чергу інтенсивне використання виробничих ресурсів може бути забезпечене прискореним розвитком науково-технічного прогресу та посиленням режиму економії.

          Досвід підприємств легкої промисловості і аналіз їх діяльності показують, що відсутність контролю і матеріальної відповідальності за необгрунтовані витрати виробництва призводять до того, що підприємства для зростання прибутку вибирають не інтенсивний шлях зниження собівартості, а екстенсивний.

          В цих умовах слід встановити пріоритет собівартості продукції, як одного з головних факторів зростання прибутку, створити систему управління нею на підприємстві.

          Управління будь-яким об’єктом потребує, перш за все, знання про його вихідний стан, відомостей про те, як існував і розвивався об’єкт в попередній період. Отримавши повну і достовірну інформацію про діяльність об’єкта в минулому, тенденціях, що склалися в його функціонуванні та розвитку можна впевнено приймати важливі управлінські рішення.

          Проаналізуємо діяльність ВАТ “Бердичівська фабрика одежі”.

          В 1995 році було засновано ВАТ “Бердичівська фабрика одежі” шляхом перетворення державного підприємства “Бердичівська швейна фабрика” у відкрите акціонерне товариство.

          З 1992 року через складні економічні умови в країні, відсутність оборотних коштів та низьку купівельну спроможність вітчизняних споживачів підприємство почало працювати з іноземними партнерами на умовах давальницької сировини.

          Робота на давальницькій сировині малорентабельна, але дозволяє:

1.     Своєчасно проводити розрахунки з бюджетом, за енергоносії та опалення.

2.     Забезпечити роботою та відповідно заробітною платою колектив підприємства кількістю 1273 чоловіка.

3.     Зберігати і підвищувати кваліфікацію робітників та інженерно-технічних працівників підприємства.

4.     Підвищувати якість продукції, що виготовляється, оскільки вимоги до якості інофірм дуже високі.

Завдяки напруженій роботі правління, всього колективу в цілому, вдалося стабілізувати роботу підприємства.

          Так, у 2000 році кількість відпрацьованих годино-днів збільшилась на 40365 (19,54%).

          На підприємстві збільшилася сума балансового прибутку з 391,4 тис. грн. в 1999 році до 583,0 тис. грн. в 2000 році.

          Основні техніко-економічні показники роботи ВАТ “Бердичівська фабрика одежі” за 1999-2000 роки, а також відносне і абсолютне відхилення цих показників наведено в таблиці 2.1.

          З таблиці 2.1 видно, що робота підприємства в 2000 році порівняно з 1999 роком значно покращилася:

-       зросла кількість фактично відпрацьованих днів на 42,4 дні (22,55%);

-       обсяг виробництва зріс на 107,8 тис. шт. (44,43%);

-       товарна продукція в діючих цінах зросла на 2091,9 тис. грн. (49,20%);

Прибуток підприємства збільшився в декілька разів:

-       по виробництву: на 499,3 тис. грн. (787,54%);

-       по реалізації: на 448,1 тис. грн. (521,65%);

Рентабельність підприємства зросла на 8,2% (з 1,5% до 9,7%).

Середня заробітна плата всіх працівників зросла на 74,33 грн. (53,05%), з них робітників – на 71,08 грн. (58,43%).

Продуктивність праці зросла на 52,48%.

Скоротилася чисельність робітників на 27 чоловік (2,14%).
Таблиця 2.1.

Основні показники роботи ВАТ “Бердичівська фабрика одягу”Показник

Роки

Абсолютне відхилення (+, – )

Відносне відхилення 2000р. в % до 1999р.

1999

2000

1

2

3

4

5

1.Кількість відпрацьованих днів:      план

              факт230

188233

230,4+3

+42,41,30

22,55

2.Кількість виробів, тис. шт.

242,3

350,1

+107,8

44,49

3.Товарна продукція в діючих цінах, тис. грн.4251,16343,02091,949,20

4.Собівартість товарної продукції, тис. грн.4187,75780,31592,638,03

5.Прибуток, тис. грн.:

                     по виробництву

                     по реалізації

                     по балансу+63,4

+85,9

+391,4+562,7

+534

+583+499,3

+448,1

+191,6+787,54

+521,65

+49,95

6.Рентабельність виробництва, %1,59,78,27.Чисельність, чол.: всього

                                   в т.ч. ПВП

1273

1263

1245

1236

-28

-27

-2,20

-2,14

8.Фонд оплати праці, тис. грн.

2147,1

3213,7

1066,6

49,68

9.Середня заробітна плата, грн.:    всього

            в т.ч. робітників140,11

121,66214,44

192,7474,33

71,0853,05

58,43

10.Продуктивність праці за рік, грн.280,5427,7147,252,48

11.Накладні витрати, тис. грн.

2488

3228,2

740,2

29,75

12.Товарна продукція в порівняльних цінах на 1.01.2000р., тис. грн.


21553,7


28019,2


6465,5


30,0


Як бачимо з таблиці 2,1 всі ці позитивні зміни в роботі підприємства відбулися в першу чергу за рахунок збільшення обсягу виробництва, а також за рахунок зменшення чисельності робітників.
2.2 Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції.
          Аналізуючи собівартість продукції, вирішують такі основні завдання:

1)     оцінювання виконання плану за собівартістю продукції в цілому по підприємству, а також за окремими видами продукції;

2)     вивчення причин відхилення фактичних витрат від планових за статтями, а також за окремими видами і групами продукції;

3)     виявлення резервів зниження собівартості продукції та розробка відповідних заходів щодо їх використання.
Для вивчення собівартості продукції у динаміці більш придатний показник витрат на 1 грн. товарної продукції (З), який обчислюється так:
                                                 С

<img width=«41» height=«2» src=«ref-1_482527998-156.coolpic» v:shapes="_x0000_s1256">                                      З  =            ,

                                                 Т
де С – виробнича собівартість товарної продукції;

     Т – вартість товарної продукції в цінах реалізації.
              4188

<img width=«60» height=«2» src=«ref-1_482528154-155.coolpic» v:shapes="_x0000_s1257">                                      З1999 =                =  0,9851 грн.

                                                       4251
    5780

<img width=«60» height=«2» src=«ref-1_482528309-154.coolpic» v:shapes="_x0000_s1258">                                      З2000 =                = 0,9112 грн.

    6343
          Цей показник одночасно може певною мірою виконувати роль показника рентабельності виробництва.
Таблиця 2.2

Витрати на 1 грн. товарної продукції

Показник

Р О К И

1999 рік

2000 рік

1. Собівартість товарної продукції, тис. грн.

4188

5780

2. Товарна продукція, тис. грн.

4251

6343

3. Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн.

0,9851

0,9112


          Витрати на 1 грн. товарної продукції зменшилися на 0,074 грн. Це говорить про позитивні зміни в роботі підприємства.
2.3 Аналіз витрат на виробництво за елементами.
          Найбільш корисним для виявлення змін у структурі витрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами витрат. Аналіз витрат за елементами витрат дає змогу не лише вивчити зміни у структурі собівартості, а й охарактеризувати галузеві особливості (матеріалоємність, трудомісткість виробництва).

          З таблиці 2.3 видно, що за всіма елементами витрат витрати зросли (крім елементу “Амортизація”). Як вже було сказано раніше, це пов’язано зі збільшенням обсягу виробництва.


--PAGE_BREAK--


--PAGE_BREAK--  2-й рівень                             
Рис.3.1.Основні функції одягу
Утилітарна функція одягу на другому рівні поділяється на захисні і фізіолого-гігієнічні; інформаційно-естетична – на інформаційні та власне естетичні. На третьому рівні кожна з функцій другого рівня конкретизується елементарними функціями. Так, захисні функції одягу є найважливішими в цій групі, оскільки одяг захищає організм людини від несприятливих чинників різних середовищ:

-         фізичних (статична електрика, підвищена запиленість, перегрівання, гаряча вода тощо);

-         хімічних (кислоти, луги, нафта та ін.);

-         біологічних (укуси комах, гризунів, вплив бактерій, грибів, рослин тощо);

-         механічних пошкоджень (удари, порізи тощо);

-         фізіологічно-психологічних (статичні, динамічні, емоційні перевантаження тощо).

Фізіолого-гігієнічні функції одягу визначають зручність його під час експлуатації і комфортні умови мікроклімату.

Інформаційні функції дають інформацію про людину (її професію, смаки, рівень культури тощо) і про її одяг (призначення, сучасність, новизну).

Власне естетичні функції визначаються відповідністю одягу образу людини, досконалістю композиції виробу, а також рівнем якості його виготовлення і оздоблення (товарним виглядом).

Кожна модель відповідного виду виконує не всі функції, а тільки декілька, з яких одна-дві головні, а інші – другорядні.

Ступінь задоволення одягом вимог, що ставляться до нього, залежить від багатьох чинників, які можна виділити в три основні групи:

1)        властивість матеріалу одягу, зумовлена його волокнистим складом, структурою, колористичним оформленням тощо;

2)        модель і конструкція одягу (ступінь прилягання його до тіла посадка на фігурі, величина пакету одягу, величина припусків на вільне облягання);

3)        термічна і хімічна технологія: обробка деталей і вузлів виробів (надання формостійкості, відштовхувальних властивостей, кількість і конструкція швів тощо).

Структуру системи для оцінки якості одягу у зв’язку зі значною кількістю чинників, що впливають на неї, доцільно наводити як багаторівневу, ієрархічну, яка будується за принципом: від загального – до часткового.
 


0-й рівень

<img width=«338» height=«69» src=«ref-1_482531020-394.coolpic» v:shapes="_x0000_s1089 _x0000_s1090 _x0000_s1091 _x0000_s1092">


1-й рівень

<img width=«247» height=«71» src=«ref-1_482531414-674.coolpic» v:shapes="_x0000_s1079 _x0000_s1098"> <img width=«266» height=«71» src=«ref-1_482532088-784.coolpic» v:shapes="_x0000_s1080 _x0000_s1103">     продолжение
--PAGE_BREAK--
<img width=«2» height=«31» src=«ref-1_482532872-154.coolpic» v:shapes="_x0000_s1102"><img width=«2» height=«31» src=«ref-1_482532872-154.coolpic» v:shapes="_x0000_s1101"><img width=«2» height=«98» src=«ref-1_482533180-159.coolpic» v:shapes="_x0000_s1100"><img width=«146» height=«2» src=«ref-1_482533339-161.coolpic» v:shapes="_x0000_s1099"><img width=«2» height=«31» src=«ref-1_482533500-156.coolpic» v:shapes="_x0000_s1097"><img width=«2» height=«31» src=«ref-1_482533500-156.coolpic» v:shapes="_x0000_s1096"><img width=«2» height=«88» src=«ref-1_482533812-155.coolpic» v:shapes="_x0000_s1095"><img width=«2» height=«88» src=«ref-1_482533967-157.coolpic» v:shapes="_x0000_s1094"><img width=«194» height=«2» src=«ref-1_482534124-162.coolpic» v:shapes="_x0000_s1093">2-й рівень

               Рис.3.2.Структура системи оцінки якості одягу
          Якість одягу (в цілому) на найвищому (нульовому) рівні являє собою цілісну систему, сукупність властивостей, які можуть з часом кількісно змінюватись, а рівень якості визначений одним комплексним показником Я0.

          На першому рівні ієрархії система поділяється на дві підсистеми показників, що визначають споживчі (Я1) та техніко-економічні (Я2) рівні якості одягу. Показники кожної підсистеми залежать від класових, групових та одиничних показників властивостей, що знаходяться на нижчих рівнях ієрархії.

          У сучасному моделюванні прийнято кілька головних силуетів верхнього одягу, призначених для споживачів різних вікових, розмірних та повнотних груп. Три силуети – прямий, прилеглий та напівприлеглий стали класичними і протягом десятків років є основними при будь-яких змінах моди.


--PAGE_BREAK--Характеристика швейних нитокп/п

Найменування

Умовне позначення

Результ. ліній на густ., текс.

Розривне наван., Н,/

подов., %

Стійкість пофарбув. до, груп. бали

Вид пак. довжина на-ки

Ціна, грн.

Призначення1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Бавовна

50

39,4

893

4,4

5

баб.

1,90

зшиваюча

40

54

981

4,4

5

баб.

1,85

обметувальна30

63,6

1388

5,1

5

баб.

1,80

зшиваюча

2

Арм.

44

ЛХ-1

45

1619

23

5

кот.

1,30

підшивочна

3

Лавс.

45

ЛЛ

33Л

69,5
37,5

2256
981

24
32

5

кот.
баб.

2,30
2,45

зшиваюча
петельна

55Л

62

1962

28

5

баб.

2,85

зшиваюча50

60

1960

20

5

баб.

2,90

петельна

4

Моно-нитка

20

кмп

20,1

825

30

5

баб.

4,30

обметувальна
    продолжение
--PAGE_BREAK--

3.3 Аналіз і удосконалення діючої технології.
Проектування методів обробки один відповідальних етапів підготовки моделей до запуску у виробництво. Методи обробки деталей одягу – це різні поєднання операцій, які виконуються у суворій послідовності і використовуються для з’єднання, формування, обробки зрізів і обробки деталей.

Аналізуючи діючу на Бердичівській швейній фабриці технологію з виготовлення жакету жіночого, представленого в даному дипломному проекті, виявлені резерви зростання продуктивності праці і збільшення рівня якості в обробці наступних вузлів:

-       обробка прорізних кишень;

-       обробка бортів;

-       обробка спинки;

-       пришивання гудзиків;

-       обробка пілочок.

Пропозиції, що висуваються наведені в таблиці 3.3.

Перерахунок часу на виконання операцій із застосуванням нового обладнання або нових методів обробки проводиться за загальноприйнятою методикою:

                                                            ап.з.об. + авід.ос.п.

<img width=«136» height=«2» src=«ref-1_482559718-159.coolpic» v:shapes="_x0000_s1183">                                              Нч = tоп.(1 +                               ),                    (3.1)

                                                                               100
          де Нч – норма часу;

               tоп.– оперативний час; 

               ап.з.об. – процент часу підготовчо-заключних робіт і

                            обслуговування робочого місця;

               авід.ос.пот. – процент часу на відпочинок і особисті потреби.

          Розрахуємо норму часу на виконання операції “Обшити борти підбортами одночасно пришиваючи клейову павутинку”, що виконується на машині 8332 фірми “Текстіма”.

При зміні змісту технологічно неподільної операції бачимо, що операційний час залишається колишнім, але збільшується допоміжний час за рахунок необхідності подачі клейової павутинки під голку. Розрахунок збільшення допоміжного часу наведений в таблиці 3.4.


--PAGE_BREAK--

--PAGE_BREAK--

еще рефераты
Еще работы по производству