Реферат: Проектування стріли крана



--PAGE_BREAK--

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра «Будівельні машини» ім… Ю.О. Вєтрова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи з дисципліни:

«Проектування металевих конструкцій»

Тема роботи: Проектування стріли крана

Варіант №2

Виконав: студент ІVкурсу

групи ПНМ-41

Бабіч С.В.

Перевірив: доц.Горбатюк Є.В.

Київ – 2010

Зміст

Вихідні дані

Обчислення навантажень

Поздовжні навантаження

Вертикальні навантаження

Бокові навантаження

Визначення найбільших зусиль у стержнях стріли

Побудова ліній впливу у стержнях

Підбір перерізів стержнів і перевірка напружень

Список використаної літеретури

Вихідні дані:

Баштовий кран типу КБ – 674

Q=90 кН – вага вантажу;

Lc=29,1 м – довжиа стріли;

Gвіз.=9 кН – вага пересувного візка;

Gг.о.=4,2 кН – вага гакової обойми;

Gc=65,2 кН – вага стріли;

nп=0,85 об/хв – частота обертання поворотної частини крана;

і=2 – кратність поліспаста;

t=5 c – час розгону або гальмування.

/>

Рис. 1 – Розрахункова схема стріли крана КБ-674.

Обчислення навантажень

Знайдемо розрахункові навантаження, для чого номінальну власну вагу стріли Gc, пересувного візка Gвіз.і гакової обойми Gг.о., помножимо на коефіцієнт перевантаження nG=1,1, а вагу вантажу Qна коефіцієнт перевантаження nQ=1,15:

/>

2. Поздовжні навантаження.

Зусилля N1у нижній (веденій) гільці вантажного канату визначаємо за формулою (168) посібника [1]:

/>

де і=2 – кратність поліспаста;

ηп– коефіцієнт корисної дії вантажного поліспаста.

Коефіцієнт корисної дії поліспаста визначається за формулою:

/>

де η=0,98 – ККД одного блока.

/>

Тоді

/>

Зусилля N2у верхній (ведучій) гілці вантажного канату визначаємо за формулою:

/>

де n0=1 – кількість обвідних блоків.

3. Вертикальні навантаження.

На стрілу баштового крана діють такі вертикальні навантаження.

Власна сила ваги стріли, яка умовно розглядається як рівномірно розподілене навантаження з інтенсивністю:

/>

де Gc– повна сила ваги стріли.

Вертикальні зосереджені навантаження, що передаються на стрілу через вантажний візок:

сила ваги вантажу Q=103,5 кН;

сила ваги візка Gвіз=9,9 кН;

сила ваги гакової обойми Gг.о.=4,62 кН.

Схема розташування прикладених до стріли вертикальних навантажень зображено на рис. 2.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

Рис. 2 – Розрахункова схема стріли при дії вертикальних навантажень.

4. Бокові навантаження.

Бокові навантаження, перпендикулярні до вертикальної площини симетрії стріли, виникають внаслідок вітрового тиску і інерції стріли з вантажем під час розгону або гальмування при повороті крана.

Повні вітрові навантаження на стрілу Wcвизначаємо за формулою:

/>

де рв=0,25 кН/м2 – нормальний тиск вітру;

Ан – розрахункова повітряна площа, Ан=Ак∙кс;

Ак – площа контуру бокової проекції стріли, м2:

/>

кс=0,5…0,7 – коефіцієнт заповнення, приймаємо кс=0,6

Ан=69∙0,6=41,4 м2.

Тоді

/>

Вітрове навантаження на стрілу крана вважається рівномірно розподіленим з інтенсивністю:

/>

Повне вітрове навантаження на вантаж вважається зосередженими і прикладеними в центрі ваги вантажу:

/>

де Ан– розрахункова повітряна площа вантажу вагою Q=90 кН.

Знайдемо по табл.3.1 [2] />

Тоді

/>

Інерційні навантаження, що діють на вантаж Тван, гакову обойму Тг.о. і візок Твіз розглядаються як зосереджені і обчислюються за формулою:

/>

де G – вага розглядуваного елемента;

g=9,8 м2/с – прискорення вільного падіння;

t=5 с – час розгону або гальмування.

Найбільша лінійна швидкість />визначається за формулою:

/>

де R– відстань від осі обертання крана до центра ваги елемента, яка дорівнює R=30500-500=30000=30м;

n=0,85об/хв. – частота обертання крана.

/>

Тоді:

сили інерції, що діють на візок

/>

сили інерції, що діють на вантаж

/>

сили інерції, що діють на гакову обойму

/>

інерційне навантаження на стрілу вважають зосередженою силою Тс, прикладеною до оголовка стріли

/>

Розрахункова схема стріли при дії бокових (горизонтальних) навантажень зображено на рис.3.

/>

Рис. 3 – Розрахункова схема стріли при дії горизонтальних навантажень.

5. Визначення найбільших зусиль у стержнях стріли.

/>

Рис. 4 – Схема розкладання вертикальних навантажень.

Розкладання навантажень на складові. Кожна з вертикальних навантажень, що діють на стрілу, розкладається на дві складові, які лежать в площинах бокових граней (рис.4).

/>

Визначаємо кут />:

/>

Визначаємо складові навантаження:

/>

/>

/>

/>

Горизонтальні навантаження в тригранних стрілах умовно прикладаються до єдиної горизонтальної ферми. Виникаючий при цьому крутний момент з метою спрощення розрахунків не враховується.

6. Побудова ліній впливу зусиль у стержнях.

У складі як вертикальних, так і горизонтальних навантажень є рухомі навантаження, що переміщуються вздовж стріли разом з вантажним візком. Максимальні зусилля в стержнях виникають при деяких найбільш не вигідних положеннях візка. Для визначення цих зусиль по-перше побудуємо їх лінії впливу від дії одиничної сили, що рухається вздовж стріли.

У зв’язку з тим, що найбільш навантажені стержні знаходяться на консольній частині, то будувати лінії впливу опорних реакцій не потрібно.

Найбільш навантажені стержні, які приникають до заданого вузла В позначені рисками. Проводимо переріз І-І крізь стержні В-1, В-3, 2-3 та розглянемо рівновагу правої відсіченої частини ферми.

Лінія впливу SВ1(моментна точка 3).

Сила Р=1ліворуч від перерізу:

/>

Сила Р=1праворуч від перерізу:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

/>

при х=0; SB1=0;

при х=9,3; SB1=3,72.

Лінія впливу S23(моментна точка В)

Сила Р=1ліворуч від перерізу:

/>

Сила Р=1праворуч від перерізу:

/>

/>

при х=0; S23=0;

при х=11,8; S23=-4,72.

Лінія впливу SВ3(моментна точка відсутня).

Сила Р=1ліворуч від перерізу:

/>

Сила Р=1праворуч від перерізу:

/>

/>

/>

Лінія впливу S13(моментна точка відсутня).

Сила Р=1ліворуч від перерізу:

/>

Сила Р=1праворуч від перерізу:

/>

Будуємо лінії впливу зусиль в горизонтальній площині ферми.

Побудуємо лінію впливу зусилля S23, яке одночасно належить до горизонтальної ферми.

Лінія впливу S23(моментна точка С).

Сила Р=1ліворуч від перерізу:

/>

Сила Р=1праворуч від перерізу:

/>

/>

при х=0; S23=0;

при х=11,8; S23=-6,55.

Лінія впливу SА1(моментна точка відсутня).

Сила Р=1ліворуч від перерізу:

/>

Сила Р=1 праворуч від перерізу:

/>

/>

/>

Визначимо по лініях впливу максимальні зусилля в розглянутих стержнях.

Зусилля у стержнях стріли від вертикальних або від горизонтальних навантажень можуть бути знайдені за формулою:

/>

де Рі– зосереджені сили, що лежать у площині розглядуваної грані стріли;

уі– ординати лінії впливу, відповідні точкам прикладення зазначених сил;

q– інтенсивність розподіленого навантаження;

/>— площа між лінією впливу й базовою нульовою лінією.

Зусилля в одиничному поясі SВ1стріли дорівнює:

/>

де />зусилля спричинені вертикальними навантаженнями;

/>зусилля спричинені поздовжніми навантаженнями.

Зусилля />визначимо з допомогою лінії впливу />від складових />. Інтенсивність розподіленого навантаження q, що лежать у площинах бокових граней.

/>(розтягнення).

Зусилля />визначаємо за формулою:

/>

де /> — кут утворений горизонтальною площиною з боковою проекцією поясів, що сприймають це зусилля.

/>(стискання).

/>(розтягнення)./>

Зусилля />у стержні пояса, спільного для бокової і горизонтальної ферм, складається із зусиль зумовлених відповідно вертикальними, горизонтальними і поздовжніми навантаженнями:

/>

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>(стискання).

Зусилля />визначаємо за допомогою лінії впливу />в горизонтальній грані:

/>(стискання).

Зусилля />визначаємо за формулою:

/>(стискання).

Остаточно:

/>/>

Розноси і стояки бокових граней стріли сприймають тільки вертикальні навантаження.

Зусилля в розносі />визначимо за допомогою лінії впливу />

/>(розтягнення).

Зусилля в стояку />визначаються за допомогою лінії впливу />в боковій грані:

/>(стиснення).

Розноси і стояки горизонтальних граней сприймають лише горизонтальні навантаження, перпендикулярні до вертикальної площини симетрії стріли.

Зусилля в розносі />визначаємо за допомогою лінії впливу />в горизонтальній фермі:

/>

7. Підбір перерізів стержнів і перевірка напружень.

Верхній пояс. Площа перерізу вибираємо згідно за формулою:

/>

де m=1 – коефіцієнт умов роботи для труб;

R=210 МПа=21кН/см2– розрахунковий опір матеріалу для сталі 20;

/>

Вибираємо з таблиці сортаменту прокатних сталей [3] «Трубы стальные бесшовные гарячекатаные» (ГОСТ 8732-89) трубу: зовнішній діаметр

Dз=140 мм, товщина стінки S=11 мм, площа перерізу F=44,56 см2, радіус інерції і=4,58 см.

Нижній пояс. Найбільше стискуюче зусилля Sств елементах даної групи дорівнює:

/>

Необхідна площа перерізу:

/>

де ϕ– коефіцієнт поздовжнього згину(попередньо береться для поясів 0,7 – 0,8);

m=1 – коефіцієнт умов роботи;

R=210 МПа=21 кН/см2– розрахунковий опір матеріалу.

/>

Вибираємо з таблиці сортаменту [4] два нерівнобоких кутника 110х70х8 мм(рис.5), для якого:

А=13,93 см2, imin=1,52 cм, Imin=32,31см4, iх=3,51 см,

Іx=171,54 см4, Iy=54,64 см4, іу=1,98см, xo=1,64 cм, yo=3,61 cм.

Для обраного перерізу проводимо перевірку напружень Ϭза формулою:

/>

Гнучкість стержня:

/>

де μ – коефіцієнт зведення довжини (для поясів стріли μ=1);

l – геометрична довжинастержня(l=2,5 м), що визначається, як відстань між центрами вузлів;

rmin– мінімальний радіус інерції перерізу:

/>

Обчислимо Іудля всього перерізу:

/>

/>

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>/>

/>Гнучкість пояса:

/>

По таблиці коефіцієнтів поздовжнього згину ϕзнайдемо інтерполяцію:

/>

Напруження:

/>˂/>

Розкоси бокових і горизонтальних ферм.

Найбільше зусилля буде SВ3=-105,31 кН(стискання).

Необхідна площа перерізу:/>Приймаємо: ϕ=0,6; μ=1,0 (для труб), R=21кН/см2.

Тоді:

/>

Із сортаменту [4] вибираємо трубу: Dз=70 мм, S=4 мм,

А=8,29 см2, і=2,36 см.

Усі розкоси і стійки бокової і горизонтальної ферм виготовляємо однаковими.

Перевіримо напруження:/>Мінімальний радіус інерції перерізу для трубчастих стержнів обчислимо за наближеною формулою:/>Знайдемо погонні жорсткості пояса іпі розкоса ір:/>

/>де />

Коефіцієнт k1:/>˃2.Відношення:

/>

Значення μ для розкоса знайдемо по табл. 2.2 [2]:

/>

Гнучкість розкоса:/>Коефіцієнтів поздовжнього згину ϕ(табл. 2.1, [2]):

/>

Напруження:

/>˂/>

Конструювання і розрахунок заданого вузла стріли.

Розрахунок вузлів зводиться до обчислення на міцніть зварних швів, що кріплять елементи решітки до верхнього пояса.

Визначимо необхідний катет шва за формулою:/>де Sp– зусилля в привареному режимі;

/>— коефіцієнт форми шва, що залежить від технологіі зварювання (/>при ручному і 1,0 при автоматичному зварюванні);

/>— розрахунковий опір кутового шва (приймаємо />);

lш— довжина шва, яка при обтиску елементів решітки в площині, перепендикулярній до площини зєднувальних стержнів визначається за формулою:

/>У нашому випадку d1=140 мм, d2=70 мм. Тоді:

/>

Стержень В3: />

Катет шва: />

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Приймаємо />

Стержень В1: />

Катет шва: />

Мінімальний катет шва становить 3 мм, тому приймаємо />Список використаної літератури:

Власов В.В. Будівельна механіка і металеві конструкції: Навч. посібник. – К.: Міістерство освіти і науки України, 1994. – 200с.

Власов В.В., Шемет І.О. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни «Будівельна механіка і металоконструкції». – К., КДТУБА, 1996. – 28с.

Живейнов М.М., Карасев Г.И., Цвой И.Ю. Строительная механика и металлоконструкции строительных и дорожных машин: Учебн. пособие. – М.: Машиностроение, 1988. – 278 с.

Справочник по специальным работам «Монтаж стальных и сборных железобетонных конструкций» Под ред. Б.А. Хохлова. – М.: Стройиздат, 1970 – 906 с.










--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по производству