Реферат: Гендерні особливості конфліктності студентів технічного та гуманітарного

Національний Технічний Університет України

²Київський Політехнічний Інститут²

Факультет соціології і права

Фокус-групове дослідження

з курсу ²ММТСД²

на тему:

²Гендерні особливості конфліктності студентів технічного та гуманітарного спрямування ²

Виконали:

студенти ІІІ курсу

групи АМ-74

Павленко В. В.;

Русинов Л.;

Кириченко Є. К.;

Козаченко О.;

Сюська О.;

Скорпакова А. О.;

Мінаєв Д.

Перевірила:

Касаткіна Олена Андріївна

Київ 2010

1. Актуальність

Тема, яку ми досліджуємо є дуже актуальною сьогодні, адже в сучасному суспільстві молоді люди дуже часто конфліктують, особливо в процесі навчання, і це досить негативно впливає на ефективність, продуктивність навчання. Гендерний конфлікт має свої особливості, які ми хочемо дослідити. Взагалі, вивчення психології чоловіка і жінки і їх відмінностей один від одного має безпосереднє відношення не лише до людини як такої, але також до всього суспільства в цілому[1]. Природна відмінність жінки і чоловіка, осмислена в світовій філософії і як одна з фундаментальних основ життя в її безупинній течії і вічному поверненні (Ф. Ніцше), і як неодмінна частина життєвого світу — значимою для людини і безпосередньо даної йому реальності (Е. Гуссерль), — це розщеплювання ідеї людини і загальне розщеплювання світу (інь-ян) у міру розвитку людських цивілізацій все більшою мірою переходить з сфери чистого філософського роздуму в сферу соціально-філософського аналізу.[2]

Психологи почали вивчати гендерні відмінності ще в кінці XIX століття, але аж до 1970-х рр. вони здебільше займалися тим, що демонстрували відмінності між чоловіками і жінками, і обґрунтовували цим різне відношення до чоловіків і до жінок. Лише за останніх 20 років опубліковано більше 20 000 статей про статеві відмінності, і деякі з них продовжували наполегливо обґрунтовувати думку, що дві статі дуже між собою відрізняються. Необхідно все ж пам'ятати, що, навіть якщо такі відмінності і виявляються, вони відносно невеликі, зазвичай не більше 10%, а в більшості випадків розприділення чоловічої і жіночої вибірок на 90% збігаються. Як відзначив Хайд (1991), коли ми говоримо, що у чоловіків і жінок спостерігається істотна відмінність за певною ознакою, це зовсім не обов'язково означає, що відмінність велика. Наприклад, на графіку ми бачимо дві криві, що відображують розподіл результатів отриманих, відповідно, на вибірці чоловіків і жінок. Математики, ймовірно, сказали б, що відмінність між цими двома розподілами є «статистично значимим». Проте треба звернути увагу на те, яка у них велика площа взаємного перекриття. Навіть середні значення не так вже сильно розрізняються.[3]

У сучасному суспільстві все ж дуже часто говорять про те, що через полярну протилежність статей виникають конфлікти, які називають гендерними конфліктами. Взагалі, гендер – цесоціальна стать людини на відміну від біологічної статі: соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в освіті, професійній діяльності, доступ до влади, сімейній ролі та репродуктивній поведінці і є одним з базових вимірів соціальної структури суспільства. Як правило, вживання слова «гендер» як загального синоніму слова стать є некоректним: гендер — це соціальна роль зумовлена статтю людини.[4] Гендерний конфлікт – цевзаємодія чи психологічний стан, основою якого є протиріччя між сприйманими гендерними цінностями, відносинами, ролями, що породжує зіткнення інтересів і цілей.[5]

На макрорівні гендерний конфлікт являє собою соціальний конфлікт. У спрощеному вигляді цей конфлікт на макросоціальному рівні можна розглянути як конфлікт інтересів, тобто боротьбу жінок як соціальної групи за більш високий статус у суспільстві.

Гендерні конфлікти в основному викликані потребою в перерозподілі традиційних жіночих і чоловічих ролей. Поводження в рамках традиційної чоловічої ролі характеризується напористістю, домінантністю, орієнтацією на контроль і успіх. Вважається, що поводження чоловіків у порівнянні з поводженням жінок характеризується більшою реальністю і виваженістю рішень. Жіноче традиційне рольове поводження, навпроти, повинне відрізнятися поступливістю, лагідністю, прийняттям іншого і проявом співчуття до його проблем. Якщо зіставити змістовні характеристики поводження в рамках гендерних ролей зі стратегіями поводження в міжособистісних конфліктах, приведених вище, те легко помітити, що гендерні стереотипи традиційного рольового поводження виявляються деструктивними в ситуації конфліктної взаємодії.

Гендерний стереотип закріплення соціальних ролей за визначеною статтю впливає на виникнення гендерних конфліктів і на інтраіндивідуальному рівні. Ці рольові конфлікти називаються внутріособистісними і являють собою внутрішній стан людини, викликаний його суперечливими уявленнями, мотивами, моделями поводження.[6]

Як вже зазначалось раніше, конфлікти в процесі навчання між чоловіками і жінками можуть виникнути через гендерні стереотипи, які існують в нашому суспільстві. Жінка, яка проявляє свої здібності, бажаючи реалізувати свій потенціал, часто приходить до конфлікту з традиційними поглядами оточуючих на місце жінки в суспільстві, і, можливо, до конфлікту з власним уявленням про себе як про особистість.

Але і на чоловіків гендерні стереотипи також мають негативний вплив.

Гендерний конфлікт має біологічні, психологічні і соціальні джерела:

1. Завдяки диференціації статей природа забезпечує виживання біологічних систем (чоловіки відповідають за динаміку вигляду і забезпечують мінливість генофонду, а жінки зберігають наявний генофонд і відповідальні за стабільність вигляду). Тому чоловіча частина популяції відрізняється від жіночої вищою мірою відхилення від середніх величин. Так, серед чоловіків більше велетнів і карликів, чим серед жінок; вище відсотокяк геніїв, так і розумово відсталих.

2. Гендерні конфлікти частенько кореняться в інформаційних моделях, що складаються в психіці учасників. Чоловіки і жінки по-різному прочитують послання один одного, і тоді помилки сприйняття і реагування приводять до конфліктності взаємин. Розповідь про незгоди, неприємностях для жінок є, перш за все, спробою отримати співчуття: вони і не чекають конкретних дій на свої скарги. Чоловіки ж відчувають себе зобов'язаними зреагувати «справою»на висловлені проблеми. Обмін дрібними деталями інформації для жінки — засіб і свідоцтво досягнення близькості, чоловік не любить вдаватися до незначних деталей. Хоча, звичайно, індивідуальні відмінності тут важливіші.

3. Окрім усвідомлення проблем, що мають особисту значущість для учасників, можуть мати значення і об'єктивні соціальні причини зіткнення — із-за розподілу домашніх обов'язків і лідерства в сім'ї, з приводу конкуренції на високооплачувані і престижніробочі місця, участі у владних структурах і тому подібне Зрештою, конфліктні протиріччя виникають не між чоловіками і жінками як такими, а між традиційними і новими ролями представників різної статі.[7]

Отже, можна зробити висновок, що на дану проблематику існує дуже багато точок зору. Різні дослідники по-різному пояснюють гендерні конфлікти взагалі і гендерні особливості конфлікту в процесі навчання. Тому досить цікаво провести власне соціологічне дослідження і виявити які ж особливості гендерної конфліктності на робочому місці.


Проблема дослідження

Проблемою даного соціологічного дослідження єнедостатнє вивчення гендерних конфліктів в процесі навчання.

Об єктом соціологічного дослідження студенти міста Києва віком від 16 до 24 років.

Предметом соціологічного дослідження є думки, оцінки і ставлення студентів міста Києва до гендерних конфліктів в процесі навчання.

Мета дослідження

Виявлення особливостей гендерних конфліктів в процесі навчання, причини їх виникнення і шляхи вирішення.

Завдання дослідження

1. Встановити причини виникнення гендерних конфліктів в процесі навчання.

2. Визначити вплив гендерного конфлікту в процесі навчання на загальний психологічний клімат в колективі.

3. Встановити в яких навчальних колективах більше виникають гендерні конфлікти: в змішаних чи однорідних.

4. Виявити шляхи найефективнішого вирішення гендерних конфліктів в процесі навчання.

Визначити шляхи уникнення гендерних конфліктів в процесі навчання.

Гіпотези

1. Конфлікти на гендерній основі, серед студентів технічного та гуманітарного спрямування, явище існуюче і розповсюджене.

2. Кількість гендерних конфліктів пов’язана з мікрокліматом у студентському осередку(наприклад з задоволеністю студентів обраною спеціальністю).

3. Характеристики членів групи, такі як походження, вік, різного роду орієнтації та переконання, впливають на кількість та форму гендерних конфліктів?

4. Чим більш однорідним є колектив, тим більше гендерних конфліктів у ньому виникає.

5. Велика кількість, а також бурхливість проходження гендерних конфліктів негативно відображається на процесі навчання.

6. Гармонізація відносин колективу, втручання в гендерні конфлікти старости та лідерів групи, приводить до зменшення кількості гендерних конфліктів та частішого їх вирішення.

7. Гендерні конфлікти можуть мати позитивні наслідки.


1. Що для Вас є конфлікт? (дати визначення, та описати – предмет, явище яке нагадує конфлікт)

2. Чи виникають конфлікти між статями, і чим вони відріжняються від звичайних конфліктів?

3. Деякі люди вважають, що конфлікти між протилежними статями відрізняються від конфліктів між особами однієї статі. Інші вважають навпаки, що не відрізняються. А як вважаєте Ви?

4. Як на Вашу думку навчання(задоволеність навчанням) впливає саме на гендерні конфлікти?

5. Чи задоволені ви навчанням (вашою спеціальністю) ?

6. C оціально-психологічним клімат має вплив на між статеві конфлікти?

7. Чи задоволені Ви соціально-психологічним кліматом в Вашому робочому колективі? (якщо ні) Вкажіть якими саме параметрами, які визначають соціально-психологічний клімат в колективі, Ви незадоволені

8. Як часто у Вашому навчальному колективі виникають конфлікти між різними статями?

9. Що, як правило, слугувало причиною виникнення цих конфліктів в Вашому колективі?

10. Як на Вашу думку характеристики членів групи, такі як походження, вік, різного роду переконання та орієнтації, впливають на кількість та форму гендерних конфліктів?

11. Чи були ви особисто світком гендерного конфлікту у студентському колективі?

12. Як часто Ви конфліктуєте на робочому місці з особами протилежної статі?

13. Вкажіть, будь – ласка, що, як правило, слугувало причинами виникнення конфліктів між Вами і вашим (вашою) співробітником(співробітницею)?

14. Чи знаєте Ви різницю між змішаними і однорідними колективами? (однорідні колективи – це колективи, в яких працюють робітники і жіночої, і чоловічої статі майже в рівній пропорції, а змішані – це колективи, в яких більшість працівників однієї статі.)

15. Чи впливає однорідність колективу на кількість та пртікання гендерніх конфліктів?

16. Чи правда що переважна меншість яякоїсть статі (змішаній колектив) зменьшує кількість гендерних конфліктів?

17. Як Ви вважаєте, які можуть бути шляхи вирішення конфліктних ситуацій між особами різної статі?

18. На Вашу думку, чи можна уникнути конфліктів між представниками різної статі на робочому місці?

19. Як саме можна уникнути або вирішувати конфлікти між статями на в процесі навчання?

20. Як конфлікти між протилежними статями впливають на процес навчання? Якщо впліває, то яким чином?

21. Чи може гендерний конфлікт нести позитивні наслідки?


[1] Шон Берн «Гендерная психология» СПб, 2001 год, ст. 7 — 10

[2] www.it-med.ru/library/g/genderne.htm

[3] Шон Берн «Гендерная психология» СПб, 2001 год, ст. 40-42

[4] uk.wikipedia.org

[5] www.krona.org.ua

[6] www.dcz.gov.ua

[7] mirslovarei.com

еще рефераты
Еще работы по психологие