Реферат: Проблема самосвідомості особистості

--PAGE_BREAK--Концепція особистості В. А. Ядова. Цю концепцію скоріше можна віднести до соціально-психологічної, у якій ураховуються й загальнопсихологічні особливості структури особистості й конкретно-соціальні умови, у яких ця особистість формується. В основу концепції автором покладені настановні або диспозиційні механізми регуляції соціальної поведінки особистості, про яких говорилося вище. Це означає, що поведінка особистості регулюється її диспозиційні системою, однак, у кожній конкретній ситуації залежно від її мети провідна роль належить певному рівню диспозицій. Оскільки сама диспозиція (установка) формується при наявності потреби й відповідної їй ситуації, у якій вона може бути реалізована, то ієрархії диспозицій відповідають ієрархія потреб, з одного боку, і ієрархія ситуацій, з іншої.

Щостосуєтьсяієрархіїпотреб, теїхкласифікаціяздійснюєтьсяВ.А.Ядовымзапринципомпредметноїспрямованостілюдськихпотребякпотребфізичногойсоціальногоіснування. Основоюкласифікації, за словами автора, з одного боку, виступає поділ потреб на біогенні й социогенниє, а з іншого — виділення різних видів социогенних потреб на основі включення особистості в усі більш що розширюються сфери діяльності, спілкування. На цій підставі виділяються наступні види потреб:

• психофізіологічні, вітальні потреби,

• потреби в найближчім сімейнім оточенні,

• потреби включення в численні малі групи й колективи,

• потреби включення в цілісну соціальну систему.

Умови діяльності або ситуації, у яких можуть бути реалізовані дані потреби також, утворюють ієрархічну структуру. За основу класифікації автор пропонує, ухвалює «тривалість часу, протягом якого зберігається основна якість даних умов», іншими словами, стійкість ситуації.

Нижчий рівень цієї структури становлять найменш стійкі «предметні ситуації». Протягом короткого проміжутка часу людей переходить із однієї ситуації в іншу.

Наступний рівень — це «умови групового спілкування». Ці ситуації більш стійкі, оскільки основні вимоги групи, закріплені в «груповій моралі», зберігаються незмінними в плині значного часу.

Ще більш стійкі в часі умови діяльності в тієї або іншій соціальній сфері — праці, дозвілля, сімейного життя.

Максимальностійкимивиявляютьсязагальнісоціальніумовижиттєдіяльностілюдину— економічні, політичні, культурні. Ціумовиперетерплюютьзначнізміниврамках"історичного" часу.

Оскільки, яквідзначалосявище, диспозиціїособистостіявляютьсобоюпродукт"зіткнення" потребіситуацій, уякихпотребизадовольняються, тоформуєтьсявідповіднаієрархія(система) диспозицій.

Перший,нижчий рівень утворюють елементарні фіксовані установки. Вони формуються на основі потреб фізичного існування й найпростіших, предметних ситуацій. Ці установки позбавлені модальності й не усвідомлювані. Вони лише лежать в основі свідомих процесів.

Другий рівеньдиспозиційною системи — соціально фіксовані установки або соціальні установки. Провідними факторами їх формування є соціальні потреби, пов'язані із включенням особистості в первинні групи й відповідні їм соціальні ситуації. Соціальні установки утворюються на базі оцінки окремих соціальних об'єктів (або їх властивостей) і окремих соціальних ситуацій. По суті це «відносини особистості» по В. Н. Мясищеву."[26, С.64].

Третій рівеньсистеми становить загальна (домінуюча) спрямованість інтересів особистості. Вона формується на основі більш високих соціальних потреб і являє собою схильність до ідентифікації з тієї або іншою областю соціальної діяльності. В одних людей ми виявляємо домінуючу спрямованість інтересів у сферу професійної діяльності, в інших — родини, у треті — дозвілля (хобі) і т.д.

Вищий
рівеньдиспозиційноюсистемиутворюєсистемацінніснихорієнтаціїнаметіжиттєдіяльностійзасобуїхдосягнень. Вона формується на основі вищих соціальних потреб особистості (потреба включення в соціальне середовище) і відповідно до способу життя, у якім можуть бути реалізовані соціальні й індивідуальні цінності особистості. Саме цьому рівню належить вирішальна роль у саморегуляції поведінки.

Усіелементи й рівні диспозиційною системи не ізольовані друг від друга. Навпаки, вони тісно взаємодіють між собою, а сам механізм взаємозв'язку, на думку В. А. Ядова, слід розглядати як «механізм мотивації, що забезпечує доцільне керування поведінкою особистості, його саморегуляцію» [19,48с]. Найважливіша функція диспозиційною система полягає в регуляції соцального поведінки особистості. Сама поведінка являє собою складну структуру, усередині якої можна виділити трохи ієрархічно розташованих рівнів.

 Перший рівень — це поведінкові акти, реакції суб'єкта на актуальну предметну ситуацію. Їхня доцільність детермінована необхідністю встановлення адаптивних відносин між середовищем і індивідом.

 Наступний рівень поведінки — звична дія або вчинок, що формується із цілого ряду поведінкових актів. Учинок — це елементарна соціально значима одиниця поведінки, ціль якого у встановленні відповідності між соціальною ситуацією й соціальною потребою.

Цілеспрямована послідовність учинків утворює поведінка в тієї або іншій сфері діяльності, яка представляється для людини максимально значимої. Приміром, яскраво виражена професійна поведінка, що реалізує себе в стилі професійної діяльності.

Нарешті, цілісністьповедінкиврізнихсферахжиттєдіяльностілюдинуієвластивопроявдіяльностіувсьомуїїобсязі. Цілепокладанняна цьому рівні являє собою якийсь «життєвий план».

Завершуючихарактеристикусвійконцепціїособистості, В. А. Ядов підкреслює, що «диспозиционная регуляція соціальної поведінки є в той же час і диспозиційна мотивація, тобто механізм, що забезпечує доцільність формування різних станів готовності до поведінки. При цьому регуляція соціальної поведінки повинна бути витлумачена в контексті всієї диспозиційної системи особистості»[17,48с].

В.Н. Мясищев— психолог, психіатр, психотерапевт, розробив психологію стосунків. Він підкреслював, що система суспільних відносин формує суб'єктивні ставлення людини до всіх сторін дійсності. Відношення — одна з форм відображення людиною навколишнього його реальність.«Психологічні відносини людини в розвиненому вигляді представляють цілісну систему індивідуальних, виборчих, свідомих зв'язків особистості з різними сторонами об'єктивної дійсності».Відносини особистості — її потреби, інтереси, схильності є продуктом взаємодії людини з конкретною середовищем. Серед видів відносин він називає емоційне ставлення, інтерес і оціночне ставлення.«Ставлення — сила, потенціал, що визначає ступінь інтересу, ступінь вираженості емоції, ступінь напруги бажання або потреби. Стосунки тому є рушійною силою особистості». Особливий інтерес викликала у нього проблема характеру.Він визначає його як стійку в кожної особистості систему відносин до різних сторін дійсності, яка виявляється в типових для особистості способи вираження цих відносин в її повсякденній поведінці. У структурі особистості він виділяв кілька планів.Перший — домінуючі відносини особистості, другий — психічний рівень, або рівень бажань і досягнень, третій рівень — динаміка реакцій (або темперамент).

Джерелом порушень особистості, її патології є проблеми, які виникають у процесі встановлення або реалізації відносин у різних сферах діяльності. В.Н. Мясищев запропонував новий підхід до діагностики та лікування патологій, основою якого стала психологія відносин.«Не тільки при реактивних, а навіть при ендогенних захворюваннях нервове, включаючи психічний, стан людини залежить… від особливостей її відносин до навколишнього світу і пов'язаних з цим реакцій на нього… Ця психічна вторинна реакція може бути джерелом відчуття тривоги і гноблення, а іноді більшою мірою визначає декомпенсації, ніж первинна хвороба.Навпаки, стійкість особистості в боротьбі з хворобою підвищує опірність організму, сприяє рекомпенсації „[Мясищев В.Н., 1995. С.64].
1.2

Аналіз дослідження самосвідомості в зарубіжній літературі


Викликає інтерес і теорія особистості, розроблена У. Джемсом. На його думку, в основі людської натури лежить творчий потенціал індивідів. У розвиненому суспільстві людина має можливість вибору цілей.Ми можемо самі встановлювати собі цілі, пов'язані з різними компонентами нашого Я, і оцінювати успішність наших життєвих проявів щодо цих цілей. Отже, на думку Джемса, наша самооцінка залежить від того, ким ми хотіли б стати, яке становище хотіли б зайняти в цьому світі; ось що служить точкою відліку в нашій оцінці власних успіхів або невдач. Вільям Джемс першим із психологів почав розробляти проблематику Я-концепції. Крім того, вчений виступив прихильником широкого визначення особистості, виділяючи в ній пізнавати і пізнають елементи.Розуміючи особистість у самому широкому сенсі, він має на увазі під нею загальний підсумок того, що людина може назвати своїм, тобто не лише власне тіло і власні психічні сили, але й належні йому одяг і будинок, дружину і дітей, предків і друзів, свою добру славу і творчі твори і т.д. Джемс вважає, що особистість можна аналізувати з точки зору:

1) її складових елементів;

2) почуттів і емоцій, що викликаються ними (самооцінка);

3) вчинків, що викликаються ними (турбота про самого себе і самозбереження).

Складові елементи особистості можуть бути підрозділені, вважає У.Джемс, на три класи: фізичну, соціальну та духовну особистості, причому існує ієрархія: так, нижній рівень займає фізична, а верхній — духовна.

Фізична особа. У кожному з нас тілесна організація — істотний компонент нашої фізичної особи, а деякі частини тіла можуть бути названі «нашими» в найтіснішому значенні слова.Джемс погоджується зі старою приказкою: людська особистість складається з душі, тіла й плаття. Всі ми маємо несвідоме потяг охороняти наші тіла, одягати їх, піклуватися про батьків, дружині і дітях підберу собі власний куточок.

Соціальна особистість.Визнання в нас особистості з боку інших представників людського роду робить з нас громадську особистість. Ми не тільки стадні тварини, але і маємо природжену схильність звертати на себе увагу інших і виробляти на них сприятливе враження.У людини стільки соціальних особистостей, скільки індивідів визнають у ньому особистість і мають про неї уявлення.

Духовна особистість. Під духовної особистістю Джемс розуміє повне об'єднання окремих станів свідомості, конкретно взятих духовних здібностей і властивостей.Це об'єднання в кожну окрему хвилину може стати об'єктом наших думок та викликати емоції, аналогічні емоціям, виробленим в нас іншими сторонами нашої особистості. Самий центр, саме «ядро» нашого Я — це відчуття активності, виявляється в деяких наших внутрішніх душевних станах.

За складовими елементами особистості в його викладі слідують характеризують її почуття і емоції.

Неповний перелік досягнень Джемса у розвитку персонологіі включає наступне:

• відкриття (спільні з Ланге) в області емоцій;

• включення дослідження інстинктів у науку про людському розумі як невід'ємної частини цієї науки;

• концепція звички як основного принципу ментальної організації;

• його психологія Я;

• знаменита формула: самоповага = успіх / домагання;

• трактування пам'яті;

• оцінка універсальної значущості гальмування в поведінкової структурі.

Але основне призначення Джемса, на наш погляд, полягало в тому, щоб протестувати проти застосування штучних аналізів і механістичних способів доУ перші десятиліття нашого століття вивчення Я-концепції тимчасово перемістилося з традиційного русла психології в область соціології. Головними теоретиками тут стали Кулі й Мід — представники символічного інтеракціонізму.Ними було запропоновано новий погляд на індивіда — розгляд його в рамках соціальної взаємодії.

Символічного інтеракціонізму спирається на три основні посилки. По-перше, люди реагують на навколишнє середовище в залежності від тих значень, якими вони наділяють елементи свого оточення.По-друге, ці значення є продуктом соціальної взаємодії. І, нарешті, по-третє, ці соціокультурні значення піддані змінам в результаті індивідуального сприйняття в рамках такої взаємодії.«Я» та «інші» утворюють єдине ціле, оскільки суспільство, що представляє собою суму поводжень складових його членів, накладає соціальні обмеження на поведінку індивіда.Хоча чисто теоретично і можливо відокремити «Я» від суспільства, інтеракціонізму виходить з того, що глибоке розуміння першого нерозривно пов'язано з так само глибоким розумінням другого — у тому, що стосується їх взаємозалежного відносини.

Чарльз Кулі.Спочатку точка зору Кулі полягала в тому, що індивід первинний по відношенню до суспільства.Проте пізніше він переглянув цей погляд і більшою мірою акцентував роль суспільства, стверджуючи, що особистість і суспільство мають загальний генезис і, отже, уявлення про ізольованому і незалежній его-ілюзія.Дії індивідів і соціальний тиск надають взаємне модифікуючу вплив. Пізніше відбулося подальше зрушення в основах цієї теорії, коли Мід прийшов до висновку про те, що особистість фактично визначається соціальними умовами.

Джордж Мід. Відповідно до концепції «дзеркального Я» Кулі, Мід вважав, що становлення людського Я як цілісного психічного явища, по суті, є не що інше, як відбувається «всередині» індивіда соціальний процес, в рамках якого виникають вперше виділені Джеймсом Я-зізнався і Я-як-об'єкт.Далі Мід припустив, що через засвоєння культури (як складної сукупності символів, що мають загальні значеннями для всіх членів суспільства) людина здатна передбачати як поведінку іншої людини, так і те, як цей інша людина пророкує наше власне поведінка.Мід вважав, що самовизначення людини як носія тієї чи іншої ролі здійснюється шляхом усвідомлення і прийняття тих уявлень, які існують в інших людей щодо цієї людини.У результаті у свідомості людини виникає те, що Мід називав терміном (Ме), розуміючи під цим узагальнену оцінку індивіда іншими людьми, тобто «узагальненим (генералізованим) іншим», іншими словами, те, як виглядає в очах інших «Я-як- об'єкт » вивчення людського досвіду [30,137с].

ПідхідЕріксона, по суті є розвитком концепції Фрейда, звернений до соціокультурного контексту становлення свідомого Я індивіда — его.Проблематика Я-концепції розглядається Еріксоном крізь призму его-ідентичності, що розуміється як виникає на біологічній основі продукт певної культури. Її характер визна ¬ ляется особливостями даної культури і можливостями даного індивіда.Джерелом его-ідентичності є, по Еріксону, «культурно значуще досягнення» [28,149с].

Механізм формування его-ідентичності, за Еріксоном, багато в чому схожий з описаним Кулі й МЗС дією «генералізованого іншого».Однак Еріксон вважає, що цей процес протікає в основному в сфері несвідомого.Він критикує такі поняття, як «самоконцептуалізація», «самооцінка», «образ Я», вважаючи їх статичними, у той час як, на його думку, головною рисою цих утворень є динамізм, бо ідентичність ніколи не досягає завершеності, не яв ¬ ляется чимось незмінним, що може бути потім використано як готовий інструмент особистості.Формування ідентичності Я — процес, що нагадує скоріше самоактуалізацію по Роджерсу; він характеризується динамізмом кристалізується уявлень про себе, які служать основою постійного розширення самосвідомості та самопізнання

Феноменалістіческій підхід у психології(його іноді називають перцептивних або гуманістичним) в розумінні людини виходить з вражень суб'єкта, а не з позицій зовнішнього спостерігача, тобто, як індивід сприймає самого себе, який вплив на поведінку індивіда надають його по ¬ реби, почуття, цінності, переконання, тільки йому властиве сприйняття навколишнього оточення.Поведінка залежить від тих значень, які у сприйнятті індивіда прояснюють його власний минулий і справжній досвід. Згідно з цим напрямом, індивід не може змінити самі події, але може змінити своє сприйняття цих подій і їх інтерпретацію.

Карл Роджерс. Феноменалнстіческое напрям у психології, стимулювало розробку Роджерсом особливого підходу в психотерапії, що отримав назву “терапія, центрована на клієнті». Зміни, що відбуваються з індивідом в ході психотерапевтичного процесу, Роджерс зміг пояснити мовою перцептивного підходу.Сучасний стан теоретичних розробок у вивченні Я-концепції індивіда значною мірою досягнуто завдяки роботам Роджерса і його клінічній практиці.

Особистісний Я є внутрішній механізм, який створюється рефлексивної думкою на основі стомлений впливу.Вже на початковій стадії його формування навколо нього групуються оцінні та афективні установки, надаючи йому якість «хорошого» або «поганого». Інтеріоризація цих оціночних моментів здійснюється під впливів ¬ яку завдано внаслідок культури, інших людей, а також і самого Я.

Головна проблема в підході Роджерса до розуміння Я-концепції пов'язана з використанням індивідом механізмів психологічного захисту, необхідних для того, щоб подолати дисонанс між безпосереднім його досвідом і Я-концепцією.Поведінка розглядається Роджерсом як спроба досягти узгодженості Я-концепції.

Отже, в цілому феноменалістіческій підхід постає як частина важливих спроб ряду психологів розібратися в тому, що стосується безпосереднього досвіду людини, шляхом розгляду його реальної поведінки.У цього підходу, тим не менш, є два важливих потенційних обмеження: він може виключати з розгляду істотні змінні і може призводити до ненаукових спекулятивним побудов.
    продолжение
--PAGE_BREAK--1.3 Висновок до першого розділу

Таким чином, самосвідомість — це вищий рівень розвитку свідомості людини, основа формування її розумової активності і самостійності особистості в її судженнях, відносинах, діях і вчинках.Самосвідомість — це усвідомлення особистістю своїх можливостей у конкретних умовах життя і діяльності.

Як вітчизняні, так і зарубіжні психологи відзначають, що становлення самосвідомості включено в процес становлення особистості і тому воно не підлаштовується під нього, а є одним з компонентів особистості.

Загальновизнана багаторівнева структура самосвідомості.Залежно від підстави поділу прийнято виділяти: когнітивний компонент, основу якого становить процес самопізнання, афективний компонент, в основі якого лежить самоставлення, і поведінковий компонент, який характеризується процесом саморегуляції.


Розділ 2. Проблема самосвідомості особистості. Структура самосвідомості та її основні елементи
2.1 Виникнення проблеми самосвідомості

Самосвідомість — є певна форма реального явища свідомості.Самосвідомість припускає виділення і відміну людиною самого себе, свого Я від усього, що його оточує. Самосвідомість — це усвідомлення людиною своїх дій, почуттів, думок, мотивів поведінки, інтересів, свого положення в суспільстві.У формуванні самосвідомості істотну роль грають відчуття людиною свого власного тіла, рухів, дій.

Самосвідомість є свідомість, спрямоване на самого себе: це — свідомість, що робить своїм предметом, об'єктом свідомість.Як це можливо з точки зору матеріалістичної теорії пізнання — ось у чому полягає головний філософське питання проблеми самосвідомості. Питання полягає у з'ясуванні специфіки цієї форми свідомості і пізнання.Ця специфіка визначена, тим, що в акті самосвідомості свідомість людини, будучи суб'єктивною формою дійсності, саме роздвоюється на суб'єкт і об'єкт, на свідомість, що пізнає (суб'єкт), і свідомість, що пізнається (об'єкт).Таке роздвоєння, як воно не здається дивним для звичайного мислення, є очевидним і постійно спостерігаються фактом.Самосвідомість самим фактом свого існування ще раз доводить відносність розходження і протилежності об'єкта і суб'єкта, неправильність уявлень про те, що у свідомості все суб'єктивно.Факт самосвідомості показує, що поділ дійсності на об'єкт і суб'єкт не обмежується лише ставленням зовнішнього світу до свідомості, але що і в самій свідомості є цей розподіл, що виражається щонайменше в двох формах: у співвідношенні об'єктивного і суб'єктивного у змісті свідомості й у формі поділу свідомості на об'єкт і суб'єкт в акті самосвідомості.

Самосвідомість зазвичай розглядають лише в плані індивідуальної свідомості, як проблему «Я». Однак самосвідомість, розглянута в широкому філософському аспекті включає в себе також і аспект соціологічний. Справді, говоримо ж ми про класову самосвідомість, про національну самосвідомість і т. п.Психологічні науки, що вивчають явище свідомості, являють собою також самосвідомість людей і самопізнання людиною людини. Таким чином, самосвідомість виступає й у формі індивідуального і у формі соціальної самосвідомості.

Найбільшу гносеологічну трудність представляє собою індивідуальна самосвідомість. Адже самосвідомість суспільства є або пізнанням суспільних явищ (форм суспільної свідомості, особистості і пр.) Окремими людьми, ученими, або вивченням свідомості всіх людей тими ж окремими людьми (цим займається психологічна наука). В обох випадках ми не виходимо з рамок звичайного співвідношення загального й окремого, співвідношення між об'єктом (суспільством) і суб'єктом (людиною, окремими людьми).В індивідуальному ж самосвідомості перед нами факт роздвоєння свідомості цієї окремої людини на об'єкт і суб'єкт.

Ідеалістична психологія розглядає це роздвоєння як наявність у свідомості особливої субстанції, чистої суб'єктивності («духу», «душі»), що робить своїм предметом всю іншу суб'єктивність, тобто сукупність всіх текучих явищ свідомості.Матеріалістична філософія, психологія, фізіологія і психопатологія нагромадили уже великий матеріал для наукового пояснення явища самосвідомості, його генезису і психологічного механізму.Матеріалісти, відкидаючи містичну трактування самосвідомості, вважають самосвідомість однією з форм свідомості, що має ті ж гносеологічні корені, що і свідомість в цілому. Вони розрізняють дві форми свідомості: предметна свідомість і самосвідомість.

Є і соціальні передумови самосвідомості.Самосвідомість не є спогляданням власного ізольованого індивіда, воно виникає в процесі спілкування.Громадське обумовленість формування самосвідомості полягає не тільки в безпосередньому спілкуванні людей один з одним, в їх оцінних відносинах, але й у формулюванні вимог суспільства, що пред'являються до окремої людини в усвідомленні самих правил взаємини.Людина усвідомлює себе не тільки за допомогою інших людей, але і через створену ним матеріальну і духовну культуру.Самосвідомість у процесі життя людини розвивається не тільки на базі «органічних відчуттів і почуттів», але й на основі його діяльності, в якій людина виступає творцем створених ним предметів, що розвиває в ній свідомість розходження суб'єкта та об'єкта.

Матеріалістичне розуміння самосвідомості грунтується на тому положенні, що в людському «я», узятому в його психологічному плані, «немає нічого, крім психічних подій і зв'язків, які вони мають між собою або з зовнішнім світом.

Однак здатність «я» у процесі самосвідомості відволікатися від усіх пережитих їм станів (від відчуттів до мислення), здатність розгляду суб'єктом усіх цих станів як об'єкт спостереження ставить питання про розрізнення текучих і стаціонарних, стійких сторін змісту свідомості.Це розрізнення являє собою явище внутрішнього досвіду.Поряд з постійно мінливим змістом свідомості, викликаним змінами зовнішнього і внутрішнього світу, у свідомості є момент стійкий, відносно постійний, унаслідок якого людина усвідомлює, відрізняє себе як суб'єкта від мінливого об'єкта.

Проблема внутрішньої тотожності «я», єдності самосвідомості була предметом роздумів багатьох філософів, у тому числі І. Канта, що висунув вчення про трансцендентальної єдності апперцепції, тобто про єдність пізнавального досвіду.

Самосвідомість-це процес, що проходить різні ступені розвитку.Якщо взяти самосвідомість в його первинних, елементарних формах, то воно йде далеко в область органічної еволюції і передує людській свідомості, є однією з його передумов.Якщо ж розглядати самосвідомість в його найбільш розвинених формах як одна з ознак класу чи особистості і розуміти під ним розуміння класом чи особистістю своєї ролі в суспільному житті, покликання, сенсу життя і пр., То, звичайно, таке самосвідомість стоїть ваше свідомості в загальному розумінні цього слова, є формою суспільної свідомості.
2.2 Рівнірозвитку самосвідомості

Взаємодіючи і спілкуючись з людьми, людина виділяє сам себе з навколишнього середовища, відчуває себе суб'єктом своїх фізичних та психічних станів, дій і процесів, виступає для самого себе як Я, що протистоять іншим і разом з тим нерозривно з ними пов'язане.

Суб'єктивно переживання власного Я виражається, перш за все, в тому, що людина розуміє свою тотожність самому собі в цьому, минуле й майбутнє.Я сьогодні, попри всі можливі зміни мого становища, в будь-яких нових і несподіваних ситуаціях, при будь-яких перебудовах моєму житті, моєї свідомості, поглядів і установок, — це Я того ж самої людини, який існував вчора і яким він буде, вступивши в завтрашній день.Один із симптомів деяких психічних захворювань полягає у втраті людиною тотожності з самим собою, втрати власного Я.

Переживання наявності свого Я є результатом тривалого процесу розвитку особистості, який починається в дитячому віці і який позначають як «відкриття Я».Однорічна дитина починає усвідомлювати відмінності відчуттів власного тіла від тих відчуттів, які викликаються знаходяться зовні предметами.Потім, у віці 2-3 років, дитина відокремлює доставляє йому задоволення процес і результат власних дій з предметами від предметних дій дорослих, пред'являючи останнім вимоги: «Я сам!»Він вперше починає усвідомлювати себе як суб'єкта власних дій і вчинків (у мові дитини з'являється особисте займенник), не тільки виділяючи себе з навколишнього середовища, але і протиставляючи себе всім іншим (« Це моє, це не твоє! »).

На рубежі дитячого садка і школи і в молодших класах виникає можливість за сприяння дорослих підійти до оцінки своїх психічних якостей (пам'ять, мислення та ін). Поки що на рівні усвідомлення причин своїх успіхів і невдач («У мене всі п'ятірки, а з арифметики — три, тому що я неправильно списую з дошки. Ганна Петрівна мені за неуважність скільки разів двійки ставила»).Нарешті в підлітковому та юнацькому віці, в результаті активного включення у суспільне життя та трудову діяльність починає формуватися розгорнута система соціально-моральних самооцінок, завершується розвиток самосвідомості і в основному складається образ Я.

Образ Я. Відомо, що в підлітковому та юнацькому віці посилюється прагнення до самосприйняття, до усвідомлення свого місця в житті і самого себе як суб'єкта відносин з оточуючими. З цим пов'язане становлення самосвідомості. У старших школярів формується образ власного Я (Я-образ, Я-концепція).Образ Я — це відносно стійка, не завжди усвідомлювані, переживається як неповторна система уявлень індивіда про самого себе, на основі якої він будує свою взаємодію з іншими.В образ Я вбудовується і ставлення до самого себе: людина може ставитися до себе фактично так само, як він ставиться до іншого, поважаючи або зневажаючи себе, люблячи і ненавидячи і навіть розуміючи і не розуміючи себе, — в самому собі індивід своїми діями і вчинками представлений як в іншому.Образ Я тим самим вписується в структуру особистості. Він виступає як установка по відношенню до себе самого. Як всяка установка, образ «Я включає в себе три компоненти.

По-перше, когнітивний компонент: представлення про свої здібності, зовнішності, соціальної значимості і т.д.Один підліток на перший план у своєму Я-образі висуває імпозантний вигляд, який, як він припускає, надає йому дорога фірмовий одяг. Інший його одноліток — незабутній факт перемоги на районних змаганнях з настільного тенісу.Третій — драматичне для нього поразку на тих же змаганнях і труднощі при засвоєнні фізики і математики, які йому дійсно нелегко даються.

По-друге, емоційно-оцінний компонент: самоповага, самокритичність, самолюбство, самоприниження і т.д.

По-третє — поведінковий (вольовий) компонент: прагнення бути зрозумілим, завоювати симпатії, повага товаришів і вчителів, підвищити свій статус або, навпаки, бажання залишитися непоміченим, ухилитися від оцінки і критики, приховати свої недоліки і т.д.

Образ Я — і передумова, і слідство соціальної взаємодії.Фактично психологи фіксують у людини не один образ його Я, а безліч змінюють один одного Я-образів, поперемінно то виступаючих на передній план самосвідомості, то втрачають своє значення в даній ситуації соціальної взаємодії.Я-образ — не статичне, а динамічне освіта особистості індивіда.

Я-образ може переживати як уявлення про себе в момент самого переживання, звичайно позначається у психології як реальне Я, але, ймовірно, правильніше було б його назвати миттєвим, або поточним Я суб'єкта.Коли підліток у якийсь момент говорить чи думає: «Я зневажаю себе», то це прояв підліткових максималізму оцінок не повинно сприйматися як стабільна характеристика Я-образу школяра. Більш ніж імовірно, що через деякий час його уявлення про себе зміниться на протилежну.

Я-образ — це разом з тим і ідеальне Я суб'єкта — те, яким він повинен був би, на його думку, стати, щоб відповідати внутрішнім критеріям успішності. Ідеальне Я виступає як необхідний орієнтир у самовихованні особистості.Виявляючи характер і дієвість цього орієнтира, педагог отримує можливість істотно впливати на виховання.При цьому важливо знати, на який ідеал як зразок для побудови свого життя орієнтується молода людина, так як соціальна цінність цих зразків вельми розрізняється, а їх мотивуюче значення дуже велике.

Зазначимо ще один варіант виникнення Я-образу — фантастичне Я — те, яким суб'єкт бажав би стати, якщо б це виявилося для нього можливим, яким він хотів би себе бачити.Значення цього образу Я дуже велике, особливо у старшому підлітковому та юнацькому віці у зв'язку зі схильністю учнів старших класів будувати плани на майбутнє, створення яких неможливе без фантазії.

Конструювання свого фантастичного Я властиво не тільки юнакам, а й дорослим людям.При оцінці мотивуючого значення цього Я-образу важливо знати, чи не виявилося чи об'єктивне розуміння індивідом свого становища і місця в житті підмінене його фантастичним Я.Переважання в структурі особистості фантастичних уявлень про себе, що не супроводжуються вчинками, які сприяли б здійсненню бажаного, дезорганізує діяльність і самосвідомість людини і врешті-решт може жорстоко його травмувати через очевидне неспівпадання бажаного і дійсного.

Ступінь адекватності Я-образу з'ясовується при вивченні одного з найважливіших його аспектів — самооцінки особистості.
2.3 Рефлексія і внутрішній діалог як необхідні умови формування самосвідомості
Самосвідомість існує не тільки в різних формах і на різних рівнях, але й у різному ступені проявами та розгорнення. Коли людина сприймає якусь групу предметів, то з цим необхідно пов'язане усвідомлення «схеми тіла», місця, яке займає його тіло в системі інших предметів і їх просторових і часових характеристик, усвідомлення відмінності свідомості цієї людини від сприйманих їм предметів і т.д. Проте всі ці факти свідомості знаходяться в даному випадку не в його «фокусі», а як би на його «периферії». Безпосередньо свідомість людини націлене на зовнішні предмети. Тіло людини, її свідомість, його пізнавальний процес не входять безпосередньо в коло предметів його свідомого досвіду. Самосвідомість у цьому випадку виражається як би «неявним» образом.

Явні форми самосвідомості, коли ті чи інші феномени свідомості стають предметом спеціальної аналітичної діяльності суб'єкта, звуться рефлексії.Рефлексія — міркування особистості про саму себе, коли вона вдивляється в таємні глибини, своєї внутрішнього духовного життя. Чи не Рефлексуючи, людина не може усвідомити того, що відбувається в його душі, в його внутрішньому духовному світі. Рівні рефлексії, можуть бути вельми різноманітними — від елементарної самосвідомості до глибоких роздумів над сенсом свого буття, його моральним змістом.Важливо відзначити, що рефлексія — це завжди не просто усвідомлення того, що є в людині, а завжди одночасно і переробка самої людини, спроба вийти за межі того рівня розвитку особистості, який був досягнутий.

Сама рефлексія над станами свідомості, особливостями тієї або іншої особистості завжди виникає в контексті усвідомлюваної або несознаваемой завдання перебудови системи свідомості й особистості. Коли людина усвідомлює себе як «я» з такими-то особливостями, він перетворює в стійкий предмет деякі до того текучі і як би «розпорошені» моменти свого психічного життя. Людина рефлективно аналізує себе у світлі того або іншого ідеалу особистості, що виражає його тип ставлення до інших людей. Коли людина аналізує себе, намагається дати звіт у своїх особливостях, міркує над своїм ставленням до життя, прагне заглянути в схованки власної свідомості, він тим самим хоче як би «обгрунтувати» себе, краще укоренити систему власних життєвих орієнтирів, від чогось у собі назавжди відмовитися, в чомусь ще більш зміцнитися.У процесі і результаті рефлексії відбувається зміна і розвиток індивідуальної свідомості.

Не слід, однак, думати, що образ самого себе, який творить людина в різних формах самосвідомості, завжди адекватний своєму предмету — реальній людині і її свідомості. Між ними може існувати розрив, можливість якого особливо велика саме на стадії розгорнутого явного самосвідомості у вигляді рефлексії. Однак цей розрив може бути і в елементарних формах самосвідомості, самостроітельстве, самовизначенні особистості.

Важливо підкреслити, що самосвідомість не тільки виникає в процесі спільної діяльності і спілкування з іншими людьми і генетично пов'язане зі ставленням до себе з «точки зору іншого», а й що вона постійно перевіряється, коректується, виправляється і розвивається в ході включення людини в систему міжлюдських відносин.

2.4 Поняття «Я — концепції»: усвідомлення психічних якостей як результат порівняння з іншими людьми
«Я-концепція»— це сукупність всіх уявлень людини про себе, сполучена з їхньою оцінкою. Установки, спрямовані на самого себе, складають:

1) «образ Я» — представлення індивіда про самого себе;

2) самооцінку — емоційно забарвлену оцінку цього подання;

3) потенційну поведінкову реакцію — ті конкретні дії, які можуть бути викликані «образом Я» і самооцінкою.

Уявлення людини про самого себе, як правило, здаються йому переконливими незалежно від того, чи базуються вони на об'єктивному знанні або суб'єктивній думці, чи є вони істинними або помилковими.Якості, які ми приписуємо власної особистості, далеко не завжди об'єктивні, і з ними не завжди готові погодитися інші люди.Навіть такі на перший погляд об'єктивні показники, як зростання чи вік, можуть для різних людей мати різне значення, зумовлене загальною структурою їх «Я-концепції». Скажімо, досягнення сорокарічного віку один вважають часом розквіту, а інші — початком старіння.Зріст <metricconverter productid=»170 см" w:st=«on»>170 см одні чоловіки сприймають як прийнятний, навіть оптимальний, іншим він здається недостатнім. Велика частина таких оцінок обумовлена відповідними стереотипами, існуючими тієї чи іншої соціальної середовищі.

Якщо людина володіє непривабливою зовнішністю, фізичними вадами, є соціально неадекватним (навіть якщо йому це тільки здається), то він відчуває негативні реакції оточуючих (часто теж тільки здаються), супроводжуючі його при будь-якому взаємодії з соціальним середовищем.У цьому випадку на шляху розвитку позитивної «Я-концепції» можуть виникати серйозні ускладнення

Позитивну «Я-концепцію» можна прирівняти до позитивному ставленню до себе, до самоповаги, прийняття себе, відчуття власної цінності. Синонімами негативної «Я-концепції» стають негативне ставлення до себе, неприйняття себе, відчуття своєї неповноцінності.

«Я-концепція» відіграє, по суті, три способи роль: вона сприяє досягненню внутрішньої узгодженості особистості, визначає інтерпретацію набутого досвіду і є джерелом очікувань щодо самого себе.

Людина прагне до досягнення максимальної внутрішньої узгодженості.Подання, почуття або ідеї, що вступають у суперечність з іншими її уявленнями, почуттями або ідеями, призводять до дегармонізаціі особистості, до ситуації психологічного дискомфорту.Відчуваючи потребу у внутрішній гармонії, людина готова вживати різні дії, які сприяли б відновленню втраченого рівноваги.

Якщо новий досвід, отриманий людиною, узгоджується з існуючими уявленнями про себе, він легко асимілюється, входить всередину якоїсь умовної оболонки, в яку поміщена «Я-концепція».Якщо ж новий досвід не вписується в існуючі уявлення, суперечить вже наявної «Я-концепції», то оболонка спрацьовує як захисний екран, не допускаючи чужорідне тіло всередину цього збалансованого організму.

Суперечливий досвід, що вносить неузгодженість в структуру особистості, може засвоюватися за допомогою механізмів психологічного захисту особистості.

У людини існує стійка тенденція будувати на основі уявлень про себе не тільки свою поведінку, але й інтерпретацію власного досвіду.«Я-концепція» тут діє як свого роду внутрішній фільтр, який визначає характер сприйняття людиною будь-якій ситуації. Проходячи крізь цей фільтр, ситуація осмислюється, отримує значення, відповідне уявленням людини про себе.

«Я-концепція» визначає і очікування людини, тобтойого уявлення про те, що має статися. Так, наприклад, діти, яким властиво турбуватися про свої успіхи в школі, часто говорять: «Я знаю, що опинюся повним дурнем» або «Я знаю, що погано напишу цю контрольну».Іноді за допомогою таких суджень дитина просто намагається себе підбадьорити, іноді вони відображають його реальну невпевненість. Очікування дитини і відповідає їм поведінку визначаються в кінцевому рахунку його уявленнями про себе.

В «Я-концепції» запрограмовано, яким має бути поведінка людини.«Я-концепція» — це уявлення про «Я», яке може бути вірним або невірним, спотвореним. Вона частково усвідомлена, але частково існує й в несвідомій формі, усвідомлюючи побічно, через поведінку.«Я-концепція» дає поведінки щодо жорсткий стрижень і орієнтує його: якщо в моєму «Я» запрограмовано, що я хороший учень, то я можу подолати всі спокуси розваг, свою слабкість і лінь для того, щоб підтвердити своє «Я».

Однак якщо в моєму «Я» жорстко записано, що я «нещадний і сильний», то мені важко проявити людяність і великодушність, всякий прояв великодушності й любові я буду розглядати як слабкість, гідну презирства.

Самосвідомість працює шляхом постійного порівняння реальної поведінки з «Я-концепцією» і тим самим здійснює регуляцію поведінки. Неузгодженість між «Я-концепцією» і реальним поведінкою породжує страждання. Чим значущою риса, запрограмована в «Я», тим сильніше переживається неузгодженість.Непідкріплені «Я-концепції» настільки болісно, що людина реагує на нього почуттям провини, сорому, образи, відрази, гніву. Якщо б спогад про це збереглося в пам'яті, то людина був би приречений на муки, якщо б він не міг захищатися проти них з допомогою механізмів психологічного захисту.

Занадто жорстка структура «Я-концепції» спочатку здається силою характеру, а на перевірку часто стає джерелом болісних неузгодженості, які можуть довести до хвороби.

З іншого боку, занадто слабка «Я-концепція робить нас безхарактерними і непридатними для тривалих і напружених зусиль по досягненню поставленої мети. Люди можуть відрізнятися один від одного також тим, як вони реагують на неузгодженість між «Я-концепцією» і реальним поведінкою.

Ті, хто зовсім не здатні його витримати, дуже чутливі до нього, здаються людьми сильними, а на перевірку життя ламає їх швидко. Їх жорстка структура не може «гнутися» і змінюватися під впливом обставин, і в силу нетерпимості до неузгодженості вона ламається; особистість переживає кризу, іноді незворотний.

У разі комплексу неповноцінності, де порушений процес звірення між «Я-концепцней» і реальним поведінкою, ця «Я-концепція» настільки перекручена і деформована, що досягнення узгодження неможливо.Коли ми говоримо про низьку самооцінку особистості, то під цим маємо на увазі те, що неузгодженість настільки сильно, що людина втратила будь-яку можливість досягти згоди із самим собою.

Хоча поняття «Я» передбачає внутрішню єдність і тотожність особи, фактично індивід має безліч різних «образів Я».

«Образ Я» — одна з найважливіших для особистості соціальних установок.Всі люди відчувають потребу в позитивному «образ Я»: негативне ставлення до себе, неприйняття власного «Я», які б не були його витоки і причини, завжди переживаються хворобливо. «Образ Я» асоціюється з такими специфічними почуттями, як гордість або приниження.

Питання про істинність «образу Я» правомірний тільки щодо когнітивних його компонентів. Знання людиною самого себе не може бути ні вичерпним, ні вільним від оціночних характеристик і протиріч.
    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по психологие