Реферат: Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

КРАМАТОРСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ Й ПСИХОЛОГІЇ

КУРСОВА РОБОТА

На тему:

«Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників»

Краматорськ 2007

Введення

Тема педагогічного проекту присвячена дослідженню проблематики психологічного профконсультировання учнів ПТУ №14.

Актуальність пропонованого дослідження обумовлена теоретичним і практичним значенням питання профорієнтації, визначається тим, що він є частиною більше загальної проблеми — проблеми наукового керування соціальними процесами — з усіма наслідками, що випливають звідси.

Практичне соціально-педагогічне значення цього питання визначається наступною обставиною. Існує значна невідповідність між об'єктивною потребою суспільства в припливі молодої робочої сили (у виробництво, будівництво, сферу обслуговування) і професійною спрямованістю молоді, що прагне лише в обмежене коло навчальних закладів. Звідси — ряд небажаних наслідків (економічних, моральних, психоневрологічних).

Має місце й невідповідність між вимогами професії, що обирає випадково, і особистими якостями людини. Це створює незадоволеність працею, перешкоджає розвитку особистості, викликає плинність робочої сили й ряд інших небажаних ефектів. Ця друга обставина є перешкодою для здійснення принципу «Від кожного по здатностях...».

Мотиви вибору професії, як відомо із численних психологічних, педагогічних і соціологічних робіт, детерміновані поруч більш-менш керованих факторів — системою ідеологічних впливів, впливом школи, сім'ї, економічними і юридичними факторами, співвідношенням відповідності або невідповідності своїх особистих якостей вимогам тієї або іншої професії. Однак по ряду обставин ці фактори діють почасти стихійно, і в результаті молодь виявляється дезорієнтованою — прагне в основному опанувати вкрай обмеженим колом «інтелігентних» або «романтичних» професій, не підозрюючи про багатьох таких професіях, які могли б бути не менш привабливими. Додаткові труднощі в самовизначенні підлітків становлять глобальні процеси в зміні типів суспільства: індустріальне — постіндустріальне — інформаційне, що веде до появи нових професійних груп і відповідно потреб на ринку праці.

Таким чином, вибір професії в існуючих умовах аж ніяк не завжди є свідомим і вільним (якщо під волею розуміти усвідомлену необхідність). Виникає завдання побудувати таку систему профориентационих методик вибору професії, що допоможе учнем у їхньому самовизначенні або, точніше кажучи, істотно реконструювати, раціоналізувати традиційно сформовану систему.

З аналізу треба — проблема профорієнтації є багатоаспектн і комплексної, тобто вимагає участі не тільки багатьох, але й дуже різних фахівців.

Необхідність профориентационной діяльності як ніколи актуальна в нових економічних умовах. Висока вартість позабюджетного навчання змушує задуматися про доцільність ресурсовложений у те або інше утворення. Можливість відбору спеціальності, який збираєшся присвятити своє життя повинна проводитися грамотно й усвідомлено, а не на основі рекламних компаній Вузов.

У ході реалізації проекту автор вирішує ряд завдань:

аналіз результатів роботи за поточний рік;

вивчення групи профориентационніх тренінгів, адаптація, методика впровадження в практику роботи;

речення по вдосконаленню методів роботи в області профконсультации старшокласників минаюче навчання на базі ПТУ №14.

Проект складається із трьох глав:

перший розділ є технологією індивідуальної роботи з оптантом, містить метод дослідження професійного самовизначення учнів, приводить аналітичний звіт проведеного дослідження з розробленої методики в порівняльній динаміці;

другий розділ пропонує серію ігрових тренінгів покликаних удосконалювати професійні й методологічні підходи в питаннях особистісного самовизначення учнів;

третій розділ присвячений інноваційній розробці, що включає в себе апробування програмного продукту для комплексної оцінки особистості в плані її профорієнтації згідний типологічних характеристик, адаптації комплексного дослідження особистості для масового застосування шляхом розробки карт комплексного дослідження інтелекту людини із гнучкою профорієнтацією.

Обґрунтування бази проектування

У професійному училищі №14 (ПТУ №14) проходять професійну підготовку щорічно більше 100 школярів, проводить навчання по профілях:

«Електротехніка»;

«Деревообробка»;

«Інформаційні технології»;

«Металообробка»;

«Основи швейного виробництва» (професія — кравець легкого жіночого одягу).

Мета проекту. Формування відповідального відношення старшокласників до вибору професійного шляху через розширення границь самопізнання й одержання інформації про світ професій, впровадження нових методичних розробок.

Завдання кваліфікаційної роботи:

аналіз проблем профорієнтації, вибір методу дослідження (способу, технології);

адаптація, розробка плану й методики проведення тренінгів професійного самовизначення для підлітків;

розробка речень по здійсненню професійного росту, перспективні напрямки інтеграції діяльності кабінету психолога й кабінету профорієнтації ПТУ №14;

розробка опитних карт і технологія застосування програмного Інтернет комплексу тестування інтелекту людини із гнучкою профорієнтацією в ПТУ №14;

впровадження розроблених методик.

Предмет дослідження - процес профорієнтації особистості підлітків.

Практична значимість теперішнього дослідження полягає в тому, що в проекті розроблені й обґрунтовані практичні підходи до вдосконалення політики профориентационного тестування, пропонується багатоаспектне охоплення школярів випускних класів міста.

На жаль, проблемам профорієнтації в літературі приділений не так вуж багато уваги. Психологічному профконсультуванню присвячене велика кількість статей у періодичній літературі, але фундаментальних праць що описують профконсультацію досить мало. З авторів таких досліджень хотілося б відзначити: Авдуевскую Е.П., Араканцеву Т.А. «Проблема юнацького самовизначення в практиці шкільної психологічної служби», «Життєві перспективи особистості»; Овчаровой Р.В. «Довідкова книга шкільного психолога», Забродіна Ю.М. «Розвиток людини в соціальній ситуації, що змінюється (проблеми психологічної теорії й практики)»; Климова Е.А. «Введення в психологію праці»; Лишина О.В. «Психологічні умови становлення особистості підлітка і юнаки в обстановці соціальної кризи»; Пряжникова Н.С. «Професійне й особистісне самовизначення», «Психологічний зміст праці»; Флоровской Г.С., Флоровского С.Ю. «Особистісна пристосованість представників різних професійних типів психологічної індивідуальності» й «Професійна спрямованість як, що опосередковує фактора, суб'єктивної соціально-психологічної інтегрованості старшокласників» — які надали мені неоціненну допомогу в процесі написання теперішнього педагогічного проекту. Додатково я використала практичні праці наступних авторів: Климова Е.А. (Особиста професійна перспектива ЛПП), Овчаровой Р.В. (програма профориентационного тестування), И. Кабіною, Т. Радзик (Я в світі професій), Самоукиной Н.В. (перші кроки шкільного психолога), Койнова Р.С. (програма тестування особистості із гнучкою профорієнтацією) і багатьох інших.

1. Ефективність професійної орієнтації для дітей ПТУ №14

Необхідним компонентом будь-якої системи професійної орієнтації є зворотний зв'язок, що забезпечує надійну й достовірну оцінку ефективності профориентационних заходів, тобто того, якою мірою вдалося реалізувати поставлені цілі й завдання профориентационной допомоги.

У цьому зв'язку закономірно виникає питання про критерії — конкретних показниках, що дозволяють виносити обґрунтовані й досить однозначні оцінні судження про якість профориентационной діяльності. Однак вибір таких показників у кожному конкретному випадку виявляється непростим завданням.

У багатьох наукових працях представлені різноманіття й неоднозначність підходів до операционализации ефективності профориентационной діяльності.1Це обумовлюється цілим рядом причин, у числі яких:

реальна складність і многоаспектность професійної орієнтації як социокультурного, макро- і мікроекономічного й т.п. феномена, що уможливлює проекцію на профорієнтацію всіляких теоретико-методологічних і практико-технологічних парадигм;

--PAGE_BREAK--

спрямованість процесу профорієнтації до різних суб'єктів профориентационной діяльності (так, представників вищестоящих адміністративних структур цікавить у першу чергу кількість оптантів, що зв'язали свій подальший трудовий шлях з рекомендованою сферою професійної діяльності, викладачів спеціальних дисциплін — якість придбаних учнями професійних знань, умінь і навичок, фахівців з організаційно-виховної роботи — кількість профориентационніх заходів й охоплення різних адресатів профориентационной допомоги й т.п.).

Не менше значення має й висока варіативність форм діяльності, реалізованих різними профориентационніми центрами й самостійно практикуючими профконсультантами. У цьому випадку змістовно-значеннєві акценти в профориентационной роботі, генеруючи обумовлені образом бажаного майбутнього конкретні очікування, досить жорстко визначають і критерії її ефективності.

Особливу актуальність (і одночасно складність) здобуває моніторинг ефективності відносно варіантів профориентационной роботи, що носять комплексний характер і припускають багатовекторність допомоги оптантам у їх професійному й життєвому самовизначенні.

В основу діяльності закладене прагнення з'єднати навчальний процес, побудований на гуманістичному підході до особистості школяра, з технологією адаптації підлітка до сучасних соціально-економічних умов. Своєрідним втіленням стала освітня програма училища, розроблена й впроваджувана педагогічним колективом ПТУ №14, сьогодні в училище проходять професійну підготовку щорічно більше 100 школярів здобуваючи професійні навички на профілях:

«Електротехніка»;

«Деревообробка»;

«Інформаційні технології»;

«Металообробка»;

«Основи швейного виробництва» (професія — кравець легкого жіночого одягу).

Системообразующим фактором вищезгаданої діяльності виступає комплекс досить непростих завдань: знайомство учнів з миром професій і вимогами сучасного ринку праці, надання школярам можливості придбання базових професійних умінь і навичок по широкому спектрі конкурентноздатних спеціальностей, формування психологічної готовності до професійного й життєвого самовизначення й ін.

Механізмом реалізації цього цільового комплексу є цілісна система разноплановіх заходів: організація допрофесійної й початкової професійної підготовки старшокласників; надання можливості здійснити професійні проби, одержати кваліфіковану профориентационную допомогу, психологічну підтримку, опанувати навичками ефективного поводження на ринку праці, комп'ютерною грамотністю й т.д.

Як інтегральний результат педагогічної діяльності комбінату виступає успішна соціально-психологічна й трудова адаптація випускників на основі здійснення ними самостійного обґрунтованого й відповідального професійного вибору.

При цьому освоєння старшокласниками основ конкретної професії не висувається як самодостатня мета, незважаючи на прагматичну необхідність можливо більше раннього придбання базових професійних навичок в умовах хронічної соціальної кризи й досить високу конкурентноздатність пропонованих школярам спеціальностей на ринку праці. Більше істотним є акцент на модельному характері освоюваних професій, які розглядаються як своєрідні змістовно-семантичні голограми, що несуть у собі відображення ситуацій і проблем, типових для будь-якої професійної діяльності (свідоме передбачення соціально значимої мети діяльності, розуміння обов'язковості досягнення певного соціально значимого результату власної предметної й (або) комунікативної активності, відповідальність за прямі й непрямі наслідки своїх трудових дій і т.п.).2У цьому випадку процес освоєння конкретної професії здобуває значення не просто засвоєння вузькоспеціальних знань, умінь і навичок, а просунутої (пролонгованої) професійної проби, у ході якої створюються умови для розвитку насамперед метауровневіх регуляторів трудового поводження оптантів (здатність ефективного орієнтування у світі професій і ситуації на ринку праці, співвіднесення змісту професійної діяльності із власними індивідуальними характеристиками й т.д.).

Істотним моментом є також і розуміння всіх адміністративно-організаційних, економічних, техніко-технологічних й інших профориентационніх заходів (зовсім «непсихологічних» на перший погляд) як засобів психологічного керування процесом професійного самовизначення особистості, що розвивається, оскільки всі вищезгадані впливи в остаточному підсумку проектуються на внутрішній мир людини, сприяючи розвитку його субъектности, ресурсів і потенціалів.

Таким чином, правомірно очікувати в якості одного з можливих результатів початкової професійної підготовки певної перебудови в системі особистісної регуляції соціального поводження старшокласників.

При проведенні моніторингового дослідження психологічної ефективності розглянутого варіанта профориентационной роботи ми (робота психолога-профориентатора здійснюється в тісному контакті з керівниками профілів) виходили з того, що збагачення й структурування життєвого досвіду старшокласників у результаті початкової професійної підготовки обумовлює:

підвищення рівня їх соціально-психологічної адаптированности;

активізацію ценностно-сміслового рівня регуляції поводження (у тому числі й професійно орієнтованого);

оптимізацію професійних установок.

1.1 Критерії особистісної ефективності початкової професійної підготовки старшокласників

Особистісна пристосованість як интраперсональній корелят соціально-психологічної адаптированності (інтегрованості). Характерною психологічною рисою раннього юнацького віку є переживання особистістю, що розвивається, кризи ідентичності.3Останній здобуває особливу актуальність у суспільстві, що змінюється, — у випадку кардинальної трансформації социоэкономических і культурно-ідеологічних умов життя.4

Следствієм цього стає ескалація соціально-психологічної дезадаптированності старшокласників, що перешкоджає, у свою чергу, їхньої соціальної інтеграції, побудові конструктивного й реалістичного сценарію життєвий і професійний шляхи, що закономірно обумовлює вкрай невигідне положення випускників загальноосвітніх шкіл на сучасному російському ринку праці.5

У контексті психологічної допомоги оптантам особливе значення з погляду найбільшої доступності й піддатливості для консультанта-психолога має система внутриличностно пережитих ними суб'єктивних труднощів «уписування» у соціальний контекст. Сукупність цих феноменів самосвідомості у свій час була позначена Х. Беллом як «особистісна пристосованість».6При цьому він розглядав пристосованість не як наслідок пасивних адаптаційних реакцій індивіда на соціальні вимоги й очікування, а як результат активних дій особистості, спрямованих не тільки на підпорядкування соціальним впливам, але й на переструктурування соціального середовища відповідно до змісту, цілями й потребами власного «Я». Не можна не відзначити концептуальну близькість поглядів Х. Белла й традицій російської психології, що виражаються, зокрема, у поданнях про адаптацію й інтеграцію як якісно різних етапах входження особистості в соціальну спільність.7На мою думку, правомірно розглядати особистісну пристосованість у її розумінні Х. Беллом як суб'єктивне (інтраперсональне) вимір соціально-психологічної адаптированності – дезадаптированності людини.

Звертання до описуваної психологічної характеристики як критерій ефективності допрофесійної підготовки старшокласників ґрунтується також і на результатах досліджень тісних взаємозв'язків виявили, що наявність досить, між параметрами особистісної пристосованості й типологічних особливостей професійної спрямованості оптантів раннього юнацького віку.8

Цінностніе орієнтації. Зміст ціннісних ориентацій оптанта як прийнятий у розрахунок фактор профориентационной роботи здобуває особливу значимість у кризові періоди розвитку суспільства. Розмивання, що відбувається в цей час «,» ціннісного шару суспільної й індивідуальної свідомості, порушення наступності етичних змістів старшого й молодшого поколінь і т.п. значною мірою утрудняють професійну соціалізацію особистості, що розвивається.9

У цих умовах виявляються закономірними результати численних соціологічних і соціально-психологічних досліджень останнього років, що10свідчать про те, що багато молодих людей шукають відповідь на питання «ким бути?» у координатах смісложизненного простору, що перебуває «по ту сторону» загальнолюдських гуманістичних цінностей. Значне число юнаків і дівчин не тільки «з розумінням» ставляться до людей, подвизающимся на ниві організованої злочинності, торгівлі наркотиками, проституції, різного роду шахрайства, але й не виключають для себе можливості «професіоналізації» у подібних сферах діяльності.

Не випадково багато провідних вітчизняних спеціалістів в області профорієнтації підкреслюють необхідність обліку й цілеспрямованої роботи із ценностно-смісловой сферою внутрішнього миру оптанта, указують на зростання значимості в умовах сучасної російської дійсності саме ценностно-нравственніх компонентів особистісного й професійного самовизначення.11

На мою думку, при оцінці ефективності допрофесійної підготовки старшокласників найбільше доцільно звертати увагу на рівень сформованості в них, насамперед, просоциальніх термінальних цінностей, що відбивають індивідуально-своєрідні соціально схвалювані «граничні» життєві цілі. Виділення саме цієї категорії ценностно-смісловіх регуляторів соціального поводження особистості, що розвивається, обумовлюється не тільки простим проходженням теоретико-методологічним принципам поділюваного нами гуманістичного підходу (з його акцентом на позитивних потенціалах суб'єкта), але й практичними міркуваннями. Виявлення обговорюваної категорії цінностей минаючу початкову професійну підготовку старшокласників створює реальні можливості — на основі психологічного механізму «мотивационно-сміслового зв'язування» — психолого-педагогічної індивідуалізації процесів входження в освоювану спеціальність, прилучення до миру професій, побудови особистого професійного плану (перспективи).

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Професійні установки. З погляду загальної успішності професійного самовизначення велике значення мають не тільки змістовні характеристики цього процесу (що вибирає оптант), але і його динамічна сторона (як вибирає). Обґрунтованість, реалістичність і конструктивність особистої професійної перспективи не в останню чергу залежать від того, чим керується планіруюче своє професійне майбутнє парубків – раціональними планами й міркуваннями або ж неясними емоційними перевагами, власними поданнями або думками навколишніх, наскільки він упевнений у втіленні індивідуальних професійних проектів у життя й т.п.12

Подобніе подання й переживання звичайно погано усвідомлюються й рефлексируются самим суб'єктом професійного самовизначення через відношення до них як д саме себе реаліям, що розуміють, його внутрішнього миру. Проте, ці регулятори соціального поводження виявляються дуже діючими, інтегруючись у специфічний психічний новотвір — готовність індивіда приймати професійно важливі рішення. Ці новотвори і є не що інше, як професійні установки, що представляють собою проекцію цілісного життєвого досвіду особистості на коло соціально-специфічних варіантів рішення завдань професійного розвитку (у розглянутому нами випадку — завдання професійного самовизначення, вибору сфери майбутньої діяльності й побудови особистої професійної перспективи).

Можливо припускати зміну професійних установок старшокласників (учнів 10-11 класів), що пройшли початкову професійну підготовку в ПТУ №14, у порівнянні зі школярами 9-10 класів у життєвому досвіді яких даний фрагмент відсутній.

1.2 Психологічний аналіз особистісних ефектів допрофесійної підготовки ПТУ №14

Зіставлення параметрів особистісної пристосованості учнів ПТУ №14 і школярів 9-10 класів дозволяє укласти, що перша з названих категорій оптантів істотно більш позитивно сприймає й переживає свою взаємодію із соціумом (Табл. 1).

Таблиця 5. — Особистісна пристосованість учнів ПТУ №14 і школярів 9-10 класів, балів

 

a

b

c

d

e

f

Учні

10-11 класів

юнака (10 чіл.)

4,8

3,6

4,1

3,4

4,6

4,0


дівчини (20 чіл.)

4,2

3,2

4,0

3,5

4,1

4,9


у цілому по вибірці (30 чіл.)

4,5

3,4

4,0

3,4

4,3

4,5

Школярі

9-10 класів

юнака (10 чіл.)

3,8

3,5

3,1

3,7

4,1

3,0


дівчини (20 чіл.)

3,5

3,2

3,0

3,5

4,1

2,9


у цілому по подвіборке (30 чіл.)

3,6

3,3

3,0

3,4

4,1

3,0

На відміну від школярів 9-10 класів, учні ПТУ №14:

впевненіше почувають себе в повсякденних соціальних контактах, займаючи у взаємодії з навколишніми самостійну й більше активну позицію;

позитивно сприймають відносини між собою й іншими членами суспільства.

змінюється професійне самовизначення, так наприклад якщо школярі найбільше прихильні робочим професіям, те учні ПТУ бачать себе в професіях з більше високим професійним статусом;

краще контролюють свої суб'єктивні переживання, мають більше позитивний і стеничній емоційне тло життєдіяльності й поводження (юнака).

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Можна припустити, що раннє формування реального професійного «Я», кристалізація рольової структури «Я — суб'єкт професійної діяльності» сприяють розширенню границь самосвідомості особистості, що розвивається, і його адекватному структуруванню, задаючи при цьому й інший — більше адекватний і конструктивний — значеннєвий масштаб сприйняття й оцінки життєвих проблем.

При цьому й учні ПТУ й школярі 9-10 класів виявляють приблизно однаковий рівень балансу тенденцій ворожості — доброзичливості стосовно інших людей.

Слід зазначити також і подібний характер відносини до існуючим у суспільстві полоролевім стандартам у двох аналізованих подвіборках. Як в учнів, так й у школярів відзначається своєрідна ідентифікаційна інверсія, що виражається в інтересі з боку юнаків до традиційно фемининнім занять і соціальних обов'язків і тропізмі дівчин до маскулиннім зразків соціального поводження, мислення й емоційного реагування. Даний факт, що виявився в розглянутій вибірці, може бути зрозумілий як локальна проекція глобальної тенденції зменшення ступеня поляризації дихотомії «чоловіче — жіноче» (у тому числі й у сфері професійної діяльності). Примітно, що минулу початкову професійну підготовку дівчини більшою мірою, чим їхні перевесниці-школярки орієнтовані на чоловічі види діяльності й соціального поводження, виявляючи, таким чином, більшу незалежність від соціальних стандартів і стереотипів. Це, у свою чергу, істотно розширює поле професійного й життєвого самовизначення.

У термінальних цінностях минулих і не минулу початкову професійну підготовку старшокласників також мають місце деякі розходження (Табл. 4).

Зокрема, для учнів ПТУ, у порівнянні зі школярами 9-10 класів мають більшу особистісну значимість такі цінності, як високе матеріальне становище (особливо яскраво це проявляється в дівчин), збереження власної індивідуальності, розвиток себе. Однак духовне задоволення цінується учнями (9-10 класів) у меншому ступені.

Немаловажну роль грає й фактор підлоги.

Так, якщо для навчаються в ПТУ юнаків привабливість престижних цінностей порівняно невисока, то для дівчин ця категорія термінальних цінностей виявляється істотно більше личностно значимої, чим для школярок 9-10 класів. Юнаки-учні в ПТУ (у порівнянні з юнаками-школярами 9-10 класів) у більшій мері прагнуть до збереження власної індивідуальності, менш орієнтовані на цінності духовного задоволення, досягнень, активних соціальних контактів. Навпроти, дівчини-учні вище цінують власний престиж, сприятливе матеріальне становище, досягнення, можливості саморозвитку й збереження індивідуальності.

Таблиця 5. — Ціннісні орієнтації учнів ПТУ й школярів 9-10 класів

Термінальні цінності

Учні ПТУ

Школярі 9-10 класів


Юнака (10 чіл.)

Дівчини (20 чіл.)

СР. общ. (30 чіл.)

Юнака (10 чіл.)

Дівчини (20 чіл.)

СР. общ. (30 чіл.)

Власний престиж

4,9

3,2

4,0

3,9

3,2

3,5

Високе матеріальне становище

4,5

4,0

4,3

4,0

3,0

3,5

Креативность

3,2

3,5

3,4

4,2

4,5

4,3

Активні соціальні контакти

4,0

4,8

4,5

2,0

2,8

2,5

Розвиток себе

4,0

3,5

3,8

3,0

3,5

3,3

Досягнення

4,4

4,3

4,3

4,0

4,3

4,1

Духовне задоволення

3,5

3,2

3,3

4,5

4,2

4,3

    продолжение
--PAGE_BREAK----PAGE_BREAK--

F3

F4

F5

Учні ПТУ

юнака (10 чіл.)

4,8

3,6

4,1

3,4

4,6


дівчини (20 чіл.)

4,2

3,2

4,0

3,5

4,1


у цілому по вибірці (30 чіл.)

4,5

3,4

4,0

3,4

4,3

Школярі 9-10 класів

юнака (10 чіл.)

3,8

3,5

3,1

3,7

4,1


дівчини (20 чіл.)

3,5

3,2

3,0

3,5

4,1


у цілому по вибірці (30 чіл.)

3,6

3,3

3,0

3,4

4,1

Минулу допрофесійну підготовку старшокласники:

тяжіють до раціональності й обґрунтованості професійного вибору (на противагу імпульсивності й необґрунтованості);

оптимістично сприймають своє професійне майбутнє;

вище оцінюють свої сили й здатності, а також завзятість і готовність до подолання труднощів;

орієнтуються при виборі сфери майбутньої діяльності на широке коло референтних джерел.

Результати проведеної оцінки психологічної ефективності початкової професійної підготовки дозволяють констатувати наявність індивідуально-розвиваючого ефекту аналізованої форми комплексної профориентаційної роботи. Основна гіпотеза емпіричного дослідження знайшла переконливе підтвердження. При цьому найбільше сензитивними до оптимизуючому опосередкованого впливу початкової професійної підготовки виявилися интраперсональні кореляти соціально-психологічної адаптованості особистості, що розвивається, і її цінностно-смислові проекції на сферу актуальної й перспективної професійної діяльності. Позитивні трансформації професійних установок оптантів виявилися менш вираженими, що свідчить про необхідність цілеспрямованої й фокусованої роботи з даною категорією психологічних регуляторів трудового поводження старшокласників.

2 Методи й методики психодіагностики професійного становлення старшокласників

2.1 Тренінги професійного самовизначення для старшокласників

У ПТУ №14, крім анкетування активно проводяться тренінги покликані забезпечити самореалізацію учнів у виборі професії. У даному розділі кваліфікаційної роботи мною буде запропонована програма «Тренінги професійного визначення».

Вибір професії найбільш важливе рішення, яких необхідно прийняти в підлітковому віці. На жаль, багато підлітків недостатньо знають про конкретні особливості кожного виду діяльності й не завжди враховують свої професійні інтереси й схильності, вибираючи професію.

Дана програма дозволить підліткам у доброзичливій і невимушеній обстановці розглянути проблеми професійного самовизначення.

Під час тренінгу учні зможуть:

вивчити свої особистісні особливості, інтереси й схильності;

одержати докладну інформацію про навчальні заклади й різні професії;

одержати інформацію про правила вибору професії;

визначитися у виборі майбутньої професійної діяльності.

Мети й завдання програми. Формування відповідального відношення до вибору професійного шляху через розширення границь самопізнання й одержання інформації про світ професій.

Структура тренінгу. Програма розрахована на учнів 9-11-х класів. Складається з 13 занять, які можуть проводитися 2-4 рази в тиждень. Заняття містять у собі профорієнтаційні ігри й вправи, теоретичні блоки, сюжетно-рольові ігри, бесіди, діагностичні методики.

Тривалість занять. Приблизно 30-40 хвилин залежно від складності пропонованих вправ й інших конкретних обставин роботи.

Умови проведення. Оптимальна кількість дітей у групі — 30-40 чоловік. Рекомендується проводити тренінг, розсаджуючи учасників у коло.

Необхідним елементом кожного заняття є одержання від учасників «зворотного зв'язку».

ЗАНЯТТЯ 1

1. Вставна бесіда

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Ведучий розповідає учасникам про цілях і завданнях тренінгу. Приймаються правила роботи в групі.

2. Знайомство

Учасникам по колу пропонується представитися й розповісти небагато про себе.

3. Гра «Сама-сама»

Учасники діляться на 3 команди. Кожній команді дається наступна інструкція:

Зараз вам будуть запропоновані деякі незвичайні характеристики професій, а ви повинні назвати ті професії, які, по-вашому, найбільшою мірою відповідають даній характеристиці. Наприклад, характеристика — сама грошова професія. Які професії є самими-самими грошовими?

Учасникам пропонуються наступні характеристики:

сама зелена професія;

сама солодка професія;

сама грошова професія;

сама волосата професія;

сама дитяча професія;

сама непристойна професія;

сама смішна професія;

сама товариська професія;

сама серйозна професія.

Кожна команда дає свої варіанти відповідей.

4. Гра «Професія на букву» Командам пропонуються букви. Завдання учасників — написати якнайбільше професій, що починаються на ці букви. Бажано не пропонувати більше 3 букв, інакше гра перестане здаватися захоплюючою.

5. Зворотний зв'язок

Учасники діляться враженнями про заняття.

ЗАНЯТТЯ 2

1. Анкета

Учасники заповнюють наступну анкету.

Що б ви хотіли одержати від тренінгу:

перевірити свої здатності;

одержати докладну інформацію про навчальні заклади;

визначити свої схильності до певного виду діяльності;

докладніше довідатися про світ професій;

одержати інформацію про те, як правильно вибрати професію;

інше.

2. Гра «Мої особисті й професійні плани»

Кожен учасник одержує аркуш паперу, на якому записує анонімно свої особисті плани на майбутнє. Потім ведучий збирає аркуші й перемішує їх, після цього роздає у випадковому порядку. На іншій стороні аркуша учасники пишуть про свої професійні плани. Після чого отримані результати зачитуються вголос.

3. Опросник «Як поживаєш?» Використається з метою розглянути в жартівливій формі пріоритети для кожного підлітка різних життєвих цінностей.

Учасники одержують бланк до даного опроснику (див. прил. 1).

Учасникам пропонуються дві пари цінностей з переліку, які є в бланку. Їм треба визначити, яка цінність для них більше важлива, а яка — менш. Надалі всі цінності будуть або збільшувати свої бали, або зменшувати, здобуваючи іноді навіть негативне значення. Це й стане показником того, що для учасників важливо в житті.

Ведучий зараховує по кожній цінності норми. Учасники співвідносять норми зі своїми показниками.

4. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 3

1. Гра «Як здороваються представники різних професій»

Учасники діляться на пари. Кожній парі зачитується наступна інструкція:

Вам треба зобразити за допомогою жестів і міміки, як здороваються представники різних професій. Іншим учасникам має бути вгадати, що за професію ви зобразили.

Для виконання даної вправи учасникам роздають картки з назвами професій.

2. Анкета

Всім учасникам тренінгу пропонується заповнити анкету (див. прил. 2).

3. Гра «Ціннісні орієнтації» Ведучий. На минулому занятті ми заповнювали опросник «Як поживаєш?», сьогодні вам у командах потрібно визначити ціннісні орієнтації різних людей, що представляють собою ті або інші соціальні стереотипи.

Перелік стереотипів і ціннісних орієнтації див. у прил. 3.

4. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 4

1. Бесіда про самооцінку й рівень домагань

2. Діагностика рівня домагань

Методика «Моторна проба» Шварцландера.

3. Діагностика самооцінки. Методика «Моя самооцінка».

4. Обробка й обговорення результатів діагностики самооцінки й рівня домагань

5. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 5

1. Бесіда «Інтереси й схильності у виборі професії»

2. Методика «Карта інтересів»

3. Обробка й обговорення результатів

4. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 6

1. Бесіда

Що ми знаємо про світ професій? Класифікація професій по Климову.

2. Гра «Класифікуйте професії по типах» (див. прил. 4)

Учасники діляться на 3 команди. Кожній команді лунають картки з назвами типів професій. Завдання учасників — класифікувати професії по типах.

3. Методика «Диференціальний діагностичний опросник» Климова

    продолжение
--PAGE_BREAK--

4. Обробка й обговорення результатів

5. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 7

1. Теоретичний блок

Концепція індивідуальності Голланда.

2. Тест Голланда по визначенню типу особистості

3. Обробка результатів

4. Гра «Співвіднесення професії зі шкільними предметами»

Учасники діляться на 3 групи. Командам треба перелічити й описати професії, подібні по змісту із предметами навчального курсу, пропонованими ведучим. Необхідно визначити подібності й розходження між змістом навчальних предметів і професій.

5. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 8

1. Теоретичний блок

Правила вибору професії

Необхідно вивчити якнайбільше професій, визначити, які професії й фахівці необхідні в регіоні, де ви проживаєте.

Важливо вивчити самого себе (інтереси, схильності, здатності, темперамент, риси характеру, особливості пізнавальних процесів, здоров'я, самооцінку, рівень домагань й ін.).

Варто вибрати найбільш привабливу, підходящу професію.

Докладно вивчити обрану професію: ознайомитися із профессіограммою, визначити формулу професії, уточнити зміст, умови праці й вимоги, пропоновані професією до людини. Вивчити можливості її придбання й перспективи професійного росту.

Спробувати свої сили в обраній професії.

Зрівняти отримані знання про професії зі своїми можливостями, порадитися з родителями, учителями, лікарями, психологом, одержати кваліфіковану профконсультацію.

При визначенні відповідності своїх професійних можливостей вимогам обраної професії одержати в школі або УПК первісну професійну підготовку, реалізовувати самоконтроль готовності до професійного самовизначення.

При відсутності зазначеної відповідності знайти запасний варіант професійного вибору.

Вибравши для себе майбутню професію, необхідно проявляти наполегливість у реалізації наміру й оволодінні професією в досконалості.

2. Вправа «Професія — навчальний заклад»

Учасники діляться на 3 команди. Ведучий називає професії, а учасники повинні сказати, де її можна придбати — у яких навчальних закладах, на яких курсах і т.д.

3. Вправа «Фактори, що впливають на вибір професії».

Учасники методом «Мозкового штурму» знаходять фактори, що впливають на вибір професії. Після обговорення ведучий може додати фактори, які не були зазначені.

4. Вправа «Професія — медичні протипоказання»

Ведучий називає професії, а команди — медичні протипоказання для даної професії.

5. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 9

1. Теоретичний блок

Помилки й утруднення при виборі професії

Відношення до вибору професії як до вибору довічного пристановища, орієнтація відразу на професію високої кваліфікації.

Існуючі забобони, коли деякі важливі для суспільства професії й заняття вважаються невартими, непристойними.

Вибір професії «за компанію», щоб не відстати від друзів.

Перенос відносини до представника якої-небудь професії на саму професію.

Захоплення тільки зовнішньою або якою-небудь приватною стороною професії.

Ототожнення шкільного навчального предмета з відповідною професією.

Застарілі подання про характер праці в деяких сферах виробництва.

Невміння розбиратися у своїх особистих якостях, схильностях, здатностях, підготовленості.

Незнання або недооцінка своїх фізичних особливостей, недоліків, істотних при виборі професії.

2. Вправа «Угадай професію» Ведучий просить одного з учасників вийти. У цей час всі інші загадують професію. Людина, що виходив, повинен за допомогою навідних запитань угадати професію, загадану в колі. Дана вправа можна повторювати кілька разів.

3. Вправа «Професія-необхідна якість»

Ведучий називає професію, учасникам пропонується назвати необхідні якості, який повинен володіти представник даної професії.

4. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 10

1. Знайомство зі схемою

Учасники знайомлять зі схемою аналізу професій, розробленої Н.С. Пряжниковім.

2. Вправа «Закодуй професію»

Учасники діляться на команди. Кожна команда повинна закодувати яку-небудь професію за схемою. Після цього командам треба відгадати, яку професію закодували їхні суперники.

3. Теоретичний блок

При виборі професії варто враховувати:

Бажання, інтереси й схильності особистості, тобто те, що можна позначити словом хочу.

Можливості особистості — знання, здатності, психологічні особливості, стан здоров'я — можу.

Запити ринку праці, потреба в кадрах — треба.

4. Аналіз за схемою

Учасникам пропонуються 3-4 професії, які необхідно проаналізувати в колі за вищеописаною схемою (хочу — можу — треба).

5. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 11

1. Теоретичний блок

Що таке профессіограма? Це опис професії, що включає в себе основні вимоги, пропоновані професією до особистісних якостей людини.

Всі профессіограмі побудовані приблизно за такою схемою:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

назва професії;

вид праці (ручний, механізований, автоматизований, інтелектуальний);

предмет і продукт праці;

знання й уміння, необхідні для виконання роботи;

умови роботи;

медичні протипоказання;

вимоги до людини;

шляхи одержання професії.

2. Вправа

Кожному учасникові пропонується вибрати найбільш привабливу для себе професію й скласти для неї профессфограму.

3. Гра в професії

Один учасник називає професію, що випливає по колу повинен назвати професію на останню букву попереднього слова.

4. Зворотний зв'язок

ЗАНЯТТЯ 12

Це заняття проходить у формі семінару. Тема: «Навчальні заклади».

Бажано розглянути особливості навчання в ПТУ, технікумі, вузі й інших навчальних закладах. На семінарі можна торкнутися наступних питань: денне, вечірнє, заочне навчання; державні й комерційні установи; перспективи кар'єрного росту після одержання утворення й т.д.

ЗАНЯТТЯ 13

1. Теоретичний блок

«Влаштовуємося на роботу за правилами».

Ведучий. Уявіть собі, що ви вже визначилися у виборі професії й

Одержали утворення. Зараз я розповім вам про деякі правила які можна використати при працевлаштуванні на роботу. Як відомо, перше враження багато в чому визначає хід подальших взаємин. Це особливо важливо, коли ми влаштовуємося на роботу. Роботодавець насамперед звертає увагу на анкету й автобіографію потенційного співробітника. Якої ж особливості цього процесу необхідно враховувати?

Одержуючи анкету для заповнення, запитаєте 2 екземпляри. Одна знадобиться вам для чернетки; остаточний варіант анкети повинен бути заповнений бездоганно, без помилок і помилок.

Не залишайте незаповненої ні одну графу. Якщо відповіді не мають до вас відносини, пишіть «ні», «не є», не був» і т.д. Це дасть зрозуміти, що ви не пропустили жодного питання.

Якщо деякі питання стосуються інформації, що вам не хотілося б розголошувати (наприклад, про наявність судимостей), рекомендується все-таки писати правду. Подібні дані легко перевірити, і їхнє приховання буде розцінено не у вашу користь.

Постарайтеся зафіксувати в анкеті коштовну інформацію, що стосується вашої кваліфікації, причому не тільки про спеціальності, але й в інших областях (уміння користуватися комп'ютером, факсом).

Якщо організація, що наймає вас, вивчивши анкету, виявить до вас інтерес, піде запрошення на співбесіду. Готуючись до нього, необхідно обрати стратегію поводження. У центрі ваших питань і відповідей на співбесіді на першому місці повинна бути фірма або організація, у яку ви страиваетесь, а не зарплата.

Під час співбесіди:

Постарайтеся зробити сприятливе перше враження.

Зберігайте витримку, тримаєтеся невимушено.

Говорите чітко і ясно. Не стискуйте руки, не смикаєте прикраси, волосся.

Відповідайте на питання, не ухиляючись. Уникайте односкладових відповідей, але не будьте занадто багатослівні.

2. Складання резюме Учасники становлять резюме за наступною схемою:

Ф.И.О.

Вік

Утворення

Бажана вакансія

Досвід роботи

Ваші навички й уміння

Ваші сильні й слабкі сторони

3. Сюжетно-рольова гра «Влаштовуємося на роботу»

Із групи вибираються 2 добровольця. Один буде влаштовуватися на роботу, іншої — проводити співбесіда.

4. Зворотний зв'язок

2.2 Методики й емпірична база дослідження

З метою реалізації програми дослідження пропоную використання наступних инструментарїїв для 9-10 класів.

дані медичних карт — протипоказання;

М.1-1 «Тип професій»;

М.1-2 «Карта інтересів»;

М.1-3 «Самооцінка»;

М.1-4 «Спрямованість особистості»;

М.1-5 «Темперамент»;

М.1-6 «Вольові якості»;

М.1-7 «Орієнтовна анкета»;

шляхи одержання професії після 9 класу.

для 10-11 класів:

дані медичних карт — протипоказання;

М.2-1 «Тип професій»;

М.2-2 «Карта інтересів»;

особистісний опросник Г. Айзенка;

тест EPI «У якій професії доможетеся успіху»;

виявлення лідерських якостей;

що у Вас перешкоджає лідерству?;

організаторські здатності;

самооцінка;

мети студентства;

шляхи одержання професії після 11 класу.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Самооцінка (a). Оцінювання цієї складової особистісної пристосованості дозволяє визначити ступінь упевненості в собі, див. п.1, М.1-3 «Самооцінка» (для 9-10 класів), п. 2 «Самооцінка» (для 10-11 класів), таблиці 1.1.

Протипоказання (b). Високі бали свідчать про проблеми зі здоров'ям, які є наслідком перенесених травм, частих захворювань, п.1 (для 9-10 класів), п.2 (для 10-11 класів), таблиці 1.1.

Спрямованість особистості (c). Особи з високими балами мають схильність бути залежними й пасивними в соціальних контактах; особи з низькими балами, навпаки, упевнені в собі й своїх силах. п.1 М.1-4 «Спрямованість особистості» (для 9-10 класів), п.2 Тест EPI «У якій професії доможетеся успіху», (для 10-11 класів), таблиці 1.1.

Темперамент (d). Високі бали вказують на емоційну нестабільність, нездатність керувати своїми почуттями. Низькі бали свідчать про емоційну стабільність, упевненість, здатності контролювати свої суб'єктивні переживання, п.1 М.1-5 «Темперамент» (для 9-10 класів), п.2 Особистісний опросник Г. Айзенка, (для 10-11 класів), таблиці 1.1.

Критичність (e). Високі бали свідчать про схильності проявляти критичність у соціальних контактах, про недовіру стосовно навколишнім. Особи з низькими балами привітні й повні розуміння стосовно іншим, п.1 М.1-7 «Орієнтовна анкета» (для 9-10 класів), п.2 Тест EPI «У якій професії доможетеся успіху», (для 10-11 класів), таблиці 1.1.

Тип професій (f). Високий бал відбиває перевага чоловічої діяльності (технічних інтересів), низький бал — перевага жіночих інтересів й обов'язків (гуманітарні) п.1 М.1-1 «Тип професій», п.1 М.1-2 «Карта інтересів» (для 9-10 класів), п.2 М.2-1 «Тип професій», п.2 М.2-2 «Карта інтересів», (для 10-11 класів), таблиці 1.1.

Для наступного етапу аналізу застосовується схема особистої професійної перспективи (ЛПП).

Розглянемо схему побудови особистої професійної перспективи (ЛПП) як варіант змістовно-процесуальної моделі професійного самовизначення (див. табл… 1).

За основу взята схема, запропонована Е.А. Климовим, що істотно доповнена ценностно-смісловіми компонентами. У лівій частині таблиці — компонента схеми побудови ЛПП, а в правої — питання для роботи з учнями.

Тому що робота проводиться із класом, те кожний вириває звичайний зошитовий листочок, підписує його, проставляє номер питання й виписує відповідь (звичайно на весь опросник затрачається близько 20-30 хв). Після цього результати обробляються.

Якщо це індивідуальна профконсультация, то психолог-консультант може вставляти питання безпосередньо в бесіду зі школярем. При цьому краще орієнтуватися на компоненти. По-перше, вони повніше по своєму змісті, а по-друге, більшою мірою враховують позитивні характеристики ситуації даного що вчиться (наприклад, пункт 1, праворуч запитується про недоліки, а ліворуч — акцент робиться на можливостях і достоїнствах оптанта).

Природно, і в опроснику для роботи із класом, і в індивідуальної беседе-профконсультації формулювання питань може видозмінюватися при збереженні головного їхнього змісту.

Якщо уважно подивитися на дану схему ЛПП, то в ній так чи інакше представлена майже вся психологія. Це означає, що теперішня профорієнтація — це дуже складна й розгорнута за часом робота. Якщо профориентаційна допомога виявляється протягом 30-40 хвилин, то звичайно таку «допомогу» називають профанацією.

Таблиця 5. — Схема особистої професійної перспективи (ЛПП)

Компоненти ЛПП

Опросник по схема побудови ЛПП (відповіді пишуться на листочках: проставляються номери питань і відразу дається відповідь)

1. Усвідомлення цінності чесної праці

1. Чи коштує в наш час чесно трудитися? Чому?

2. Усвідомлення необхідності професійного утворення після школи

2. Чи варто вчитися після школи, адже можна й так добре влаштуватися?

3. Загальне орієнтування в соціально-економічній ситуації в країні й прогнозування її зміни

3. Коли в Росії жити стане краще?

4. Знання миру професійної праці (макроінформаційна основа самовизначення)

4. У вигляді завдання: три букви (м, н, с) — за три хвилини написати професії, що починаються із цих букв. Якщо буде зазначено більше 10 професій, то це вже непогано.

5. Виділення далекої професійної мети (мрії) і її узгодження з іншими важливими життєвими цілями

5. Ким би Ви хотіли стати (за професією) через 10—20 років?

6. Виділення найближчих і ближніх професійних цілей (як етапів і шляхів до далекої мети)

6. Виділите основні 3-5 етапів на шляху до своєї мрії.

7. Знання конкретних обираних цілей: професій, навчальних закладів, місць роботи… (мікроінформаційна основа вибору)

7. У вигляді завдання: виписати три самих неприємних моменти, пов'язаних з роботою по обираній професії, і три — пов'язаних з навчанням у вузі або в коледжі.

8. Подання про свої можливості й недоліки, що можуть вплинути на досягнення поставлених цілей

8. Що у Вас самих може перешкодити Вам на шляху до цілям? (ПРО «лінь» писати не можна — треба поконкретнее).

9. Подання про шляхи подолання своїх недоліків (і про шляхи оптимального використання своїх можливостей)

9. Як Ви збираєтеся працювати над своїми недоліками й готуватися до професії (до надходження)?

10. Подання про зовнішні перешкоди на шляху до цілям

10. Хто й що може перешкодити Вам у досягненні цілей?

11. Знання про шляхи подолання зовнішніх перешкод

11. Як Ви збираєтеся переборювати ці перешкоди?

12. Наявність системи резервних варіантів вибору (на випадок невдачі по основному варіанті)

12. Є чи у Вас резервні варіанти вибору?

13. Подання про зміст своєї майбутньої професійної праці

13. У чому Ви взагалі бачите сенс свого професійного життя (заради чого Ви хочете здобувати професію й працювати)?

14. Початок практичної реалізації ЛПП

14. Що Ви вже зараз робите для реалізації своїх планів (писати про те, що Ви добре вчитеся, не можна; що Ви робите понад гарне навчання)?

Можливі різні варіанти обробки результатів (по опроснику ЛПП):

1) Перший варіант. Листочки збираються, і психолог сам оцінює якість відповідей. Нижче представлені орієнтовні критерії оцінок (по кожному питанню):

1 бал — відмова відповідати на дане запитання;

2 бали — явно помилкова відповідь або чесне визнання у відсутності відповіді;

3 бали — мінімально конкретизована відповідь (наприклад, збираюся надходити в інститут, але неясно, у який);

4 бали — конкретна відповідь зі спробою обґрунтування;

    продолжение
--PAGE_BREAK--

5 балів — конкретний і добре обґрунтована відповідь, що не суперечить іншим відповідям.

2) Другий варіант. Спочатку вчаться самі оцінюють свої відповіді (попередньо спільно розбираються 3-4 анонімні роботи й учні освоюють систему оцінки на чужих прикладах), потім психолог збирає листочки, оцінює їх і порівнює із самооцінками школярів.

При спільному використанні ЛПП і тесту визначення самооцінки виявляється рівень значимості п'яти основних життєвих сфер:

професійного життя;

навчання й утворення;

сімейного життя;

громадського життя;

захоплень.

Крім того, за допомогою цієї варіантики можливо проаналізувати структуру «ціннісної насиченості» сфери професійного життя, що дасть можливість побачити, які з термінальних цінностей (і якою мірою) опитувані прагнуть реалізувати у своїй майбутній професійній діяльності, з'ясувати їхня схильність до певного типу ідентифікації із професією.13

Методика дозволяє діагностувати п'ять своєрідних типів (факторів) професійних установок:

Нерішучість у професійному виборі (F1). Для оптантів, що набирають меншу кількість балів по даній шкалі, характерними є: почуття нерішучості, непевності, труднощі з початком діяльності, відсутність чітких подань і критеріїв, що стосуються професійного розвитку, погана информированность про світ професій. Відповідно при високих значеннях можна говорити про рішучість і впевненість професійного вибору.

Раціоналізм професійного вибору (F2). Протилежний полюс цього фактора можна розглядати як показник імпульсивності й необґрунтованості.

Оптимізм відносно професійного майбутнього (F3) пов'язаний з ідеалізацією, юнацьким максималізмом, почуттям вибраності, з відчуттям, що абсолютно всі проблеми можуть бути дозволені. Протилежний полюс — реалізм професійного вибору.

Висока самооцінка (F4). В область високих значень даної шкали попадають оптанти, що характеризуються завищеною самооцінкою, вірою у свої сили й здатності, надмірним довірою своєму суб'єктивному враженню, завзятістю й готовністю до подолання труднощів. Низькі значення цього фактора можуть свідчити про занижену самооцінку й наявність невдалого досвіду рішення життєвих завдань.

Залежність у професійному виборі (F5). На полюсі низьких значень зосереджують індивіди, що виявляють несамостійність, піддатливість і залежність від інших у рішенні питань про своє професійне майбутнє, соціально незрілі. Протилежний полюс цього фактора — незалежність у професійному виборі.

Поряд з вищезгаданими опросниками можливо використати методи спостереження, неструктурованого інтерв'ю й бесіди.

Математико-статистична обробка емпіричної інформації буде здійснюватися за допомогою процедур обчислення середніх значень, середнього квадратичного відхилення, частотного аналізу.

Вибірка старшокласників, для емпіричної бази моніторингу психологічної ефективності професійної орієнтації, повинна бути структурована відповідно до організаційного принципу проведення дослідження, а саме принципом порівняння особистісних характеристик двох контрольних груп учнів 9-10 і ПТУ декількох загальноосвітніх шкіл.

Наведене вище методологічне обґрунтування є психолого-педагогічним забезпеченням процесу первинної професійної діагностики, розробкою діагностичного інструментарію.

Професійна орієнтація школяра є складовою частиною педагогічного процесу й вирішує одну з найважливіших завдань соціалізації особистості — завдання її професійного самовизначення.

Життя показує, що у випадку правильного вибору підлітками професії у виграші не тільки суспільство, що одержало активного цілеспрямованого діяча суспільного виробництва, але й особистість, що одержує широкі можливості для самореалізації. Але цей вибір обумовлений рядом труднощів, які виникають через відсутність у підлітків адекватних подань про те, що таке професійна придатність, як вона формується, через невміння оцінити себе, свої здатності, можливості, співвіднести їх з миром професій. Рішенням цієї проблеми займається фахівець-психолог. Завдання психолога на цей момент коли підлітки приходять у ПТУ — це визначення до якого виду діяльності вони найбільш здатні, вироблення рекомендацій із приводу їхнього професійного призначення. Для рішення цього завдання мною використаються методики психологічної діагностики, які виявляють професійно значимі властивості (здатності, схильності, інтереси, ціннісні орієнтації, індивідуальні типологічні особливості, професійні наміри).

Психолого-педагогічне забезпечення процесу первинної професійної діагностики в ПТУ ґрунтується на виявленні особистісних і професійних намірів і професійних планів школярів. Мною застосовуються такі методичні прийоми, як анкети, бесіди, за допомогою яких з'ясовується, чи є в учня професійний вибір, чи продуманий шлях оволодіння їм, чи є резервні варіанти на випадок, якщо не здійснюється основний і т.д. Дана первинна професійна діагностика здійснюється протягом перших декількох місяців при надходженні учнів ПТУ за допомогою застосування бланкових технологій.

Діагностичний матеріал представлений у Дод. 1 проекту. Результатом аналізу є первинна профконсультаційнна карта див. Табл. 2. При підборі тестових методик ураховуються вікові особливості. Так, наприклад, школярі 9-10 класів проходять профконсультаційне тестування за базовою методикою, учні ПТУ по розширеної, котра враховує проходження ними базової методики в 9-10 класах.

На основі інформації, витягнутої з вивчення професійних намірів учня, будується подальшу, індивідуальна роботу з ним.

Для виявлення професійних намірів школярів важлива й інформація про їхні інтереси й схильності. Тут використаються спеціальні анкети, опросники, наприклад «Карта інтересів», для різних віків використаються модифіковані варіанти. При діагностиці інтересів і схильностей більше надійну інформацію можуть дати бесіди з учнями, родителями, педагогами.

Не менш важлива для рішення питання про професійне майбутнє кожного школяра діагностика здатностей — загальних і спеціальних, які залежать і від умов виховання й навчання, і від природних задатків. Зважаючи на те, що здатності перебувають у процесі розвитку, застосовуються різноманітні прийоми для їхнього вивчення: тестування, бесіди, зустрічі з родителями з метою поглибленого вивчання індивідуально-психологічних особливостей школяра, що дозволяє дати більше точні рекомендації з вибору професії. Крім того, психологічні показники особливостей розвитку школярів дозволяють учням наочно уявити собі структуру своїх здатностей, побачити ті пробіли у своєму розвитку, які необхідно перебороти, для того щоб підготувати себе до майбутньої професії.

Після проведеної первинної професійної діагностики учневі рекомендується кращий вид професійної діяльності й профіль навчання в ПТУ. Підліткові надають право прислухатися до рекомендацій чи фахівця ні. У цьому випадку непогодженості розробляються корекційні заходу, організуються повторні діагностичні проби, психотренировки, що дозволяє підліткові побачити прогрес у розвитку деяких якостей, переконатися в доцільності й необхідності спеціальної спрямованої роботи по підготовці до професії.

Багато професій висувають підвищені вимоги до людей, які мають різні індивідуально-психофізіологічні особливості. Тому необхідно проводити консультації з метою одержання інформації про такі особливості, щоб якщо буде потреба внести обмеження в коло професій, що обирають школярем.

У результаті первинної психодіагностичної роботи в одних учнів професійні плани зміцнюють, і далі з ними планується робота по підготовці до професії. Якщо в інших відбувається зміна намірів, то ми повертаємося на попередній етап роботи з ними, аналізується інтереси, схильності, намічаються нові області праці й шляхи ознайомлення з ними.

Таким чином, психологічне обстеження в ПТУ передбачає більшу пізнавальну роботу, вивчення себе, те, чого жадає від людини професія. На психолога-профорієнтатора покладає більша відповідальність за підтвердження професійних намірів учнів або їхнє визначення. Підліток у кожному разі при виборі професії самостійно робить перший крок до своєму соціально — професійному самовизначенню.

Усього в дослідженні взяв участь 30 чоловік, з них 10 юнака й 20 дівчини.

2.3 Технологія вивчення особистості

Комплексна технологія тестування, із застосуванням спектральної моделі, інтелекту являє собою систему опису й реалізації комплексного процесу вивчення інтелекту школярів. Комплексність технології полягає у використанні в процесі випробування декількох варіантів методик з їхньою ефективною взаємодією в процесі формування результату дослідження й видачі рекомендацій. При цьому результатом дослідження є побудова різноманітної типологічної спектральної моделі характерних властивостей інтелекту й темпераменту конкретної особистості. Ця модель поряд з добре відомими базисними типами інтелекту й темпераменту включає типологічний спектральний розподіл кількісних оцінок часткових результуючих показників, що дозволяють співвіднести цю модель зі спеціальною базою даних і знань «Типи інтелекту й темпераменту — професії».

Метою адаптації технології дослідження є — конкретизація й визначення в учнів і викладачів ПТУ своєї професійної орієнтації. Ця мета досягається за допомогою визначення (уточнення) конкретною особистістю об'єктів діяльності, функціональних і компонентів, що забезпечують, діяльності відповідно до отриманої типологічної спектральної моделі інтелекту (мал. 5, 6, 7, 8, 9, 10). При цьому споконвічно виділені наступні узагальнені об'єкти діяльності: 1) людський-людську-людське-людська-індивідуально-людські; 2) людський-людську-людське-людська-колективно-людські; 3) природні; 4) технічні; 5) технічний-технічну-технічне-технічна-технічні-людино-технічні; 6) змістовні образний-образну-образне-образна-модельно-образні (художні, уявлювані й т.п.); 7) формалізовані знаковий-знакову-знакове-знакова-модельно-знакові (математичні, програмно-алгоритмічні й т.д.); 8) натурно-модельніе об'єкти діяльності.

Функціональні компоненти діяльності виділені відповідно до її загальних і деталізованих приватних функцій стосовно об'єктів діяльності з виходом на цільовий результат, а саме: 1) контроль (включаючи спостереження, вимір, фільтрацію, оцінювання, облік); 2) дослідження (включаючи експериментування, ідентифікацію, моделювання); 3) прогнозування; 4) виконання; 5) керування (включаючи регулювання, планування, стимулювання, координацію); 6) створення (включаючи конструювання, проектування, побудову, випробування); 7) обслуговування; 8) експлуатація; 9) навчання; 10) розвиток.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Компоненти, що забезпечують, діяльності виділені відповідно до основних видів забезпечення, такими як: 1) концептуальне; 2) кадрові-кадрову-кадрова-кадровий-освітньо-кадрове; 3) організаційне; 4) правове; 5) фінансове; 6) социопсихологическое; 7) лінгвістичне; 8) інформаційне; 9) методичне; 10) алгоритмічне; 11) програмне; 12) технічне.

Для побудови спектральної моделі інтелекту в цей час використаються наступні методики:

версія запитальника (Е.С. Філатовій) для комплексного дослідження інтелекту як такого й у сполученні з темпераментом (рис. 11);

комплексний особистісний опросник, що дозволяє намалювати психологічний портрет особистості по двадцятьох п'ятьох параметрах, об'єднаним у такі сфери, як комунікативна, емоційна, вольова, інтелектуальна, мотиваційна, психодинамічна сфера, міжособистісні відносини (рис. 12);

оригінальна методика вивчення інтелекту й темпераменту із гнучкою профорієнтацією й адаптацією навчання – тест Филатовой-Накрохіной (рис. 4.13);

Цифровий тест (укладачі В. Мегедь й А. Вівчарів) для комплексного типирування інтелекту (мал. 14, 15);

У якості що доповнюють приводяться тести

загальний особистісний тест (рис. 16);

тест на раціональність мислення (рис. 17);

тест на стрес і навантаження на психіку (рис. 18);

тест на впевненість у собі (рис. 19);

тест на терпимість до фрустраціям (рис. 20)

експрес-діагностика типів особистості в ситуаціях ділового спілкування на основі психогеометрії (рис. 21).

Порівняльний, порівняльний аналіз результатів дослідження показав, що наведена сукупність методик є взаємодоповнюючою й дозволяє більш глибоко розкрити як уроджені, так і придбані якості особистості й вибрати відповідну професійну діяльність.

3. Експериментальне дослідження професійного становлення старшокласників

Серед перспективних видів діяльності по профорієнтації на базі ПТУ №14 необхідно відзначити процес інтеграції діяльності психолога-профорієнтатора разом з методистом по профорієнтаційній роботі тут мені хотілося б відзначити ряд перспективних напрямків. На жаль, на даний момент не всі вони можуть бути реалізовані у виді недостатньої матеріально — технічної бази, але необхідно прагнути до вишукування можливостей їхньої реалізації.

3.1 Рекомендації з організації кабінету профорієнтації

Кабінет профорієнтації в ПТУ є організаційно-методичним, інформаційним і консультаційним центром профорієнтаційної роботи.

Його основними завданнями є професійна освіта учнів, їхніх батьків, формування в професійних інтересів, що вчаться, здатностей, мотивів професійного вибору, підготовка до усвідомленого професійного самовизначення з обліком їхніх індивідуальних особливостей потреб району в професійних кадрах.

Кабінет бере участь у координації профорієнтаційної діяльності педагогічних й інших працівників комбінату, наданні їм організаційної й методичної допомоги.

Кабінет використається для групової й індивідуальної роботи з учнями і їхній родителями методичної роботи із учителями, проведення занять по профорієнтаційним курсам; «Людина — праця — професія», «Самовизначення» й ін.

До роботи з учнями залучаються класні керівники, учителі, майстри виробничого навчання, батьки учнів, працівники центра зайнятості.

3.1. 1. Основні напрямки роботи кабінету з учнями і їхніми батьками

вивчення індивідуальних особливостей учнів з використанням сучасних методів і засобів.

групові й індивідуальні консультації з питань вибору професії:

організація зустрічей з фахівцями служби зайнятості, працівниками, студентами й випускниками професійних, навчальних закладів, роботодавцями;

проведення занять по профорієнтаційним курсам: «Людина — праця — професія». «Самовизначення» й ін., різних профорієнтаційних заходів і профорієнтаційних ігор і консультацій, тренінгів;

координація профорієнтаційної роботи керівників навчальних профілів комбінату, майстрів виробничого навчання надання їм організаційної й методичної допомоги,

організація зустрічей педколективу із представниками підприємств й організацій, професійних навчальних закладів, служби зайнятості;

проведення тематичних бесід, зборів з родителями, засідань батьківського комітету, профорієнтаційних консиліумів.

3.1. 2 Оформлення кабінету

Оформлення кабінету варто здійснювати за принципом доступності й наочності. Він повинен залучати оригінальністю оформлення, актуальністю тематики.

Періодично матеріали рекомендується обновляти. Експозиція кабінету може бути продовжена в рекреаційних приміщеннях, навчальних кабінетах, майстерень.

Зразковий перелік інформаційного, учбово-методичного, організаційного матеріалу, розташовуваного в кабінеті профорієнтації.

Інформаційний матеріал:

відомості про професійні навчальні заклади (перелік спеціальностей, по яких здійснюється підготовка, умови прийому й навчання), про підприємства й організації району, міста, центрі зайнятості населення, центрі професійної орієнтації, міжшкільному УПК;

професіографічний опис основних масових професій, довідкова, науково-популярна, і інша література про світ професій, професійних навчальних закладах, різних галузях народного господарства, про людей праці;

зразки продукції, що випускає місцевими підприємствами, моделі, схеми, таблиці, що знайомлять зі змістом роботи, технологічними процесами, організацією виробництва.

У кабінеті систематично накопичуються методичні матеріали, у той числі:

рекомендації й методичні матеріали в допомогу вчителям, майстрам п/о, керівникам кружків, методичних об'єднань учителів, класним керівникам, шкільним психологам й ін.;

зразкова тематика й зміст профориентационніх бесід, лекцій для учнів й їхніх батьків (значення правильного вибору професії, вимоги, пропоновані різними професіями до якостей працівника, шляхи одержання професії до ін.), методичні розробки уроків по різних предметах з рекомендаціями із забезпечення їх профориентационной спрямованості, сценарій профориентационніх заходів, клубних занять;

матеріали з досвіду роботи із професійної орієнтації в школах району й міста (області);

література, дидактичні й інші матеріали для проведення занять по курсам «Людина-праця-професія», «Самовизначення»;

матеріал, використовуваний з метою вивчення інтересів, схильностей учнів, психофізіологічних якостей, ціннісних орієнтації (анкети, опросники).

У кабінеті доцільно мати також матеріали з питань організації профориентационной роботи в школі:

документи директивних органів, органів утворення, праці, зайнятості, територіальних центрів профорієнтації молоді, міжвідомчих рад по профорієнтації й психологічній підтримці населення й ін.;

плани профориентационной роботи школи, графіки індивідуальних і групових консультацій.

Кабінет обладнається необхідними меблями, технічними засобами, у тому числі аудіо-відео й по можливості, профдіагностичним устаткуванням, персональними ЕОМ.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Зразковий перелік тематики стендів кабінету

Розділ, що містить ради вібирающему професію й застереження проти помилок:

типи й особливості професій;

короткий огляд професій робітників та службовців;

джерела інформації про світ професій;

вісім кутів ситуації вибору професії;

властивості й особливості характеру;

абсолютна й відносна професійна придатність;

психологічні передумови абсолютної й відносної: самореалізації.

Інформаційний розділ про професійні навчальні заклади:

схема професійних навчальних закладів регіону;

проспекти й рекламні оголошення професійних навчальних закладів;

календар професій (змінний матеріал, присвячений до професійних свят).

Розділ, що містить інформацію про ринок праці регіону:

альбом вакансій;

права громадян в області зайнятості, соціальні гарантії.

Розділ про захоплення школярів (технічна творчість, художня творчість, виставки виробів, виготовлених на уроках праці, на гурткових заняттях).

3.2 Впровадження обчислювальної техніки, ПК

При наявності ПК можливо здійснити:

— Збір електронної бібліотеки — колекції електронних повнотекстових видань по психології, що корисна для психологів, викладачів, студентів, що цікавляться питаннями психології й суміжних наук. Ця бібліотека повинна містити навчальну й методичну літературу, тести.

За допомогою колекції буде можливо підготувати урок, семінарське заняття, колекція допоможе писати доповіді, реферати, конспекти, на високому професійному рівні, розставляти бібліографічні посилання в документах. Система інтелектуального контекстного пошуку «Слідопит 1.1» дозволить орієнтуватися в матеріалі й здійснювати пошук, як за назвою документа, так і по контексту, уводячи запит у вигляді речення.

Комплектація бібліотеки може здійснюватися по всіх перерахованих напрямках професійної діяльності кабінету.

— Впровадження методик комп'ютерного тестування;

— Впровадження професійних мультимедийніх профессиографических презентацій на базі програмних засобів MS Office 2003.

Серед наробітків у цьому напрямку необхідно відзначити:

Наявність серверного доступу до унікального програмного забезпечення здатному забезпечити визначення типу особистості, гнучкої профорієнтації, можливості обробки результату машинними методами й висновку аналітичного звіту на друкованому носії.

Серед достоїнств методу необхідно відзначити високий ступінь вірогідності результатів тестування (? 90%), різнобічне охоплення методик (більше 10), можливість збору даних в інформаційному банку, можливість комплектування людських колективів, у т.ч. і вирішується проблема підбора оптимального психотипу викладача для конкретної групи учнів, висновок звіту про дослідження як у формі опису по категоріях, так й у формі обчислювальних таблиць у вигляді коефіцієнтів, розрахунок ведеться з точністю до другого знака після коми, так й у вигляді спектральних гістограм.

До недоліків методу можна віднести складність обробки отриманих даних й обов'язкова наявність ПК. Проте, на мій погляд, це одна із кращих методик у своєму класі і як перспективний розвиток кабінету профорієнтації пропоную рекомендувати її для практичного застосування в адаптованому варіанті.

3.4 Мнемонично-графічна інтерпретація обробки результатів тестування

Програмне середовище розроблене мовою «Visual Basic 6.0 SP1» і мають стандартний, звичний і зрозумілий інтерфейс ОС Windows.

/>

Малюнок 38. Загальний вид програми

/>

Малюнок 38. Форма «Рада цього дня»

При початковому завантаженні програми, а також при натисканні кнопки />на панелі інструментів з'являється «Рада цього дня» (рис. 2), мал.сказівающий користувачеві про особливості даної програми. При цьому виділений прапорець на панелі керування дозволяє відключити автозапуск «Ради цього дня»: у натиснутому стані — автозапуск, у віджатому стані «Рада цього дня» запускатися не буде.

/>

/>

Малюнок 38. Помічник уведення Ваших даних

Помічник заповнення (рис. 3) відкривається при початковому завантаженні програми й при відкритті нового файлу (кнопка />) автоматично, якщо натиснуто кнопку />на панелі керування програмою, також помічника можна викликати, нажавши кнопку />

Помічник забезпечує початкове уведення даних: ім'я, прізвище, по батькові, дату народження, організацію (підприємство), групу (підрозділ) в організації (на підприємстві). Кнопка />дозволяє відкрити збережений раннє файл із результатом дослідження. У натиснутому положенні кнопка />дозволяє завантажувати помічника при завантаженні програми або при відкритті нового файлу. Закладки />дозволяють перейти до наступного етапу заповнення форми, т же саме можна зробити, натискаючи кнопки />й />. Нажавши кнопку />, Ви введете дані, закриєте помічника й викличете форму зі списком можливих тестів для їхнього проходження

/>

Малюнок 38. Мультитіпування, проходження групи тестів

Нажавши кнопку />, Ви викличете форму зі списком можливих тестів (рис. 4.4). Також ця форма може з'явитися, якщо Ви закінчите уведення Ваших даних у помічнику заповнення Ваших даних і натиснете />. Виберете потрібні Вам тести на цій формі й натисніть />для їхнього проходження.

/>

Малюнок 38. Форма розрахунку часткових показників, виходячи з результатів тестів комплексного дослідження інтелекту або власноручно уведених даних

Форма розрахунку часткових показників (рис. 5) з'являється при натисканні кнопки />на панелі керування або після того як Ви пройдете тести: «Версія запитальника (Е.С. Філатовій) для різноманітного дослідження інтелекту як такого й у сполученні з темпераментом», «72 питання», «Тест Филатовой-Накрохиной» у будь-якому їхньому сполученні: або поодинці, або два з них, або всі три. При цьому є можливість різноманітного розрахунку середніх часткових показників: або, з огляду на значення тільки одного тесту, або усредняя результати по двох якихось тестах, або по всім трьох, або можна ввести свої часткові показники.

/>

Закладки дозволяють це зробити. Розрахувавши свої часткові показники, натисніть кнопку />для перегляду графіка розподілу по типах інтелекту, що забезпечують компонентам діяльності, узагальненим об'єктам діяльності, функціональним компонентам діяльності (рис. 6). Натисніть кнопку />, щоб додати текстовий результат комплексного дослідження інтелекту до основного результату. Є можливість міняти вид графіка за допомогою перемикача й списку в лівому нижньому куті форми />. Перемикач дозволяє змінювати вид графіка: від двомірного до тривимірного й навпаки (мал. 8, 9). Список дозволяє змінювати вид графіків від простої лінії до гистограммі (мал. 6, 7, 8, 9). Кнопки />, />закривають, відповідно, перша тільки форму із графіками, а друга – форму із графіками разом з формою розрахунку часткових показників.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

Малюнок 38. Форма графіків розподілу по типах інтелекту, що забезпечують компонентам діяльності, узагальненим об'єктам діяльності, функціональним компонентам діяльності (2-D, Line)

/>

Малюнок 38. Форма графіків розподілу по типах інтелекту, що забезпечують компонентам діяльності, узагальненим об'єктам діяльності, функціональним компонентам діяльності (2-D, Line)

/>

Малюнок 38. Форма графіків розподілу по типах інтелекту, що забезпечують компонентам діяльності, узагальненим об'єктам діяльності, функціональним компонентам діяльності (2-D, Гистограмма (Combination))

/>

Малюнок 38. Форма графіків розподілу по типах інтелекту, що забезпечують компонентам діяльності, узагальненим об'єктам діяльності, функціональним компонентам діяльності (3-D, Східчаста (Step))

Одночасне натискання кнопки Alt і кнопок зі стрілками (,(,(,(приводить до повороту графіка в 0D-просторі.

Якщо двічі нажати кнопкою миші над графіком, то виявиться таблиця із цифровими значеннями розподілу по типах інтелекту, що забезпечують компонентам діяльності, узагальненим об'єктам діяльності, функціональним компонентам діяльності, причому тип видаваних значень залежить від поточного типу графіка (рис. 10).

/>

Малюнок 38. Числові результати по типах інтелекту, що забезпечують компонентам діяльності, узагальненим об'єктам діяльності, функціональним компонентам діяльності

Вибравши тести для проходження зі списку доступних тестів, у Вас з'являються форми з питаннями й варіантами відповідей на ці питання. Ви повинні вибрати один з можливих варіантів: або нажати на відповідну кнопку, або зрушити бігунок (рис. 13, тест Е.С. Філатовій для різноманітного дослідження інтелекту як такого й у сполученні з темпераментом), або перетягнути картинки на потрібне Вам місце (рис. 14, психогеометричний тест).

/>

Малюнок 38. Версія запитальника для різноманітного дослідження інтелекту як такого й у сполученні з темпераментом (кнопка />на панелі інструментів)

/>

Малюнок 38. Тест (72 питання) для різноманітного дослідження інтелекту (кнопка />на панелі інструментів)

Тест (72 питання) має свої особливості (рис. 12): при відповіді на питання в кожній з пар (Экстраверт — Інтроверт, Сенсорний тип — Інтуїтивний тип, Що Вирішує тип — Сприймаючий тип, Розумовий тип — тип, Що Почуває) сума відзначених відповідей у парі повинна обов'язково рівнятися 9, тобто, допустимо, якщо в парі Эктраверт — Інтроверт на вкладці Экстраверт Ви відповіли на п'ять питань, то на вкладці Інтроверт Ви обов'язково повинні відзначити яких-небудь чотири питання, тоді сума відзначених питань буде дорівнює 9 (!).

3/>

Малюнок 38. Дихотомічний тест Филатовой-Накрохиной для комплексного дослідження інтелекту (кнопка />на панелі інструментів)

/>

Малюнок 38. Цифровий тест для комплексного дослідження інтелекту (кнопка />на панелі інструментів)

Цифровий тест (рис. 14) володіє однією особливістю: після його проходження Ви можете подивитися фотографії людей психологічного типу, до якого Ви ставитеся за результатами цього тесту (рис. 15), фотографії з'являться, якщо поставлено прапорець />на панелі керування.

/>

Малюнок 38. Показ фотографій людей, що ставляться до психологічного типу, до якого ставитеся й Ви за результатами цифрового тесту

/>

Малюнок 38. Загальний особистісний тест (кнопка />на панелі інструментів)

/>

Малюнок 38. Тест на раціональність мислення (кнопка />на панелі інструментів)

/>

Малюнок 38. Тест на стрес і навантаження на психіку (кнопка />на панелі інструментів)

/>

Малюнок 38. Тест на впевненість у собі (кнопка />на панелі інструментів)

/>

Малюнок 38. Тест на терпимість до фрустрациям (кнопка />на панелі інструментів)

/>

Малюнок 38. Психогеометрический тест (кнопка />на панелі інструментів)

Всі тести (крім тестів комплексного дослідження інтелекту*) мають свої результуючі форми, де відображається результат тестування у вигляді текстового результату або кругової діаграми (рис. 23).

/>

Малюнок 38. Приклад відображення текстового результату після проходження тестування (Цифровий тест)

/>

Малюнок 38. Приклад відображення результату у вигляді кругової діаграми після проходження тестування (Тест на впевненість у собі)

Кольори кругової діаграми можна змінювати: окремо для першої половини кругової діаграми й окремо для другої (рис. 24). Для цього використається стандартна палітра Windows. Вікно настроювання квітів кругової діаграми можна викликати, нажавши кнопку />

/>

Малюнок 38. Настроювання квітів кругової діаграми

Результат дослідження можна зберегти (кнопка />на панелі інструментів). При цьому результат зберігається не тільки у файл, але й у базу даних із зареєстрованими користувачами (рис. 25). Базу даних (кнопка />на панелі керування) можна переглянути, вибрати користувача, подивитися його результати дослідження й тестувань, а при знанні імені й пароля на повний доступ до бази даних (кнопка />) (рис. 26) можна видаляти, змінювати, додавати запису в ній (рис. 27).

/>

Малюнок 38. Форма відображення списку зареєстрованих користувачів (кнопка />на панелі керування)

/>

Малюнок 38. Форма уведення імені й пароля на повний доступ до бази даних із зареєстрованими користувачами (кнопка />на панелі керування)

/>

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Малюнок 38. Форма повного доступу до бази даних із зареєстрованими користувачами: редагування списку організацій (підприємств), груп (підрозділів), користувачів (кнопка />на панелі керування)

Після завершення процесу дослідження й тестування є можливість експортувати результати в текстовий редактор Microsoft Word (кнопка />на панелі керування) і табличний процесор Microsoft Excel*(кнопка />на панелі керування). При цьому результат типирования й тестувань представляється в зручному для печатки й редагування виді (мал. 28, 29). Також є можливість типирования інтелекту й організації сумісних, працездатних людських колективів через Internet**(кнопка />на панелі керування, рис. 30). При цьому формується HTML-сторінка, що завантажується Microsoft Internet Explorer,

/>

Малюнок 38. Вікно Microsoft Word після натискання кнопки />(Текст акуратно відформатований, вставлена таблиця із частковими показниками, вставлена емблема організації, що проводить типирование)

/>

Малюнок 38. Вікно Microsoft Excel після натискання кнопки />. (Таблиці акуратно розташовані, графіки красиво розміщені)

/>

Малюнок 38. Вікно Microsoft Internet Explorer після натискання кнопки />.

Ви натискаєте кнопку />, дані відправляються на сервер, зазначеному в спеціальному полі на панелі керування. Там вони далі обробляються й вам повертається результат з рекомендаціями з формування людських колективів. Є також програма, що вміє робити теж саме, локально на Вашому комп'ютері, у цьому випадку результат дослідження й тестувань нікуди відправляти не потрібно, ця програма працює з базою даних зареєстрованих користувачів й обробляє інформацію з її.

При експорті результату в Microsoft Word є можливість набудовувати формат майбутнього документа з текстом результату типирования й тестувань. Можна виставити поля сторінки, вибрати емблему підприємства (організації) для вставки в документ, виставити розміри логотипа (кнопка />на панелі керування) (рис. 31).

/>

Малюнок 38. Вікно параметрів сторінки (кнопка />на панелі керування).

Програма комплексного дослідження інтелекту зроблена таким чином, що зовнішній вигляд її вікон можна міняти: так можна змінити кольори тла кнопки, кольори тла форми, кольори шрифту форми, кольори маски кнопок, можна також помістити малюнки окремо на тло форми й на тло кнопки (рис. 32).

/>

Малюнок 38. Форма настроювання зовнішнього вигляду вікон (кнопка />на панелі керування)

Шляхом таких настроювань можна привести вид вікон, наприклад, от до такого виду:

/>

Малюнок 38. Приклад 1 настроювання зовнішнього вигляду вікон

або от до такому:

/>

Малюнок 38. Приклад 2 настроювання зовнішнього вигляду вікон

Програма комплексного дослідження володіє рядом приємних дріб'язків: так є помічник – веселий колобок, що підкаже Вам відповідь на кожному з питань, що цікавлятьрис. 35), досить просто нажати по ньому кнопкою миші. Щоб колобок з'явився, натисніть на кнопку />на панелі керування.

/>

Малюнок 38. Вид програми комплексного дослідження при відображенні допомоги, виведеної колобком

Якщо Вам потрібно отрекламировать програму комплексного дослідження інтелекту можна включити заставку програми (кнопка />на панелі керування) при цьому в тривимірному просторі рухається текст (рис. 36), уведений Вами в спеціальній формі (кнопка />на панелі керування, рис. 37).

/>

Малюнок 38. Вид програми комплексного дослідження при включеному GL-тексті, що рухається

/>

Малюнок 38. Вікно настроювання GL-тексту, що рухається (/>кнопка на панелі керування)

Кнопки />дозволяють шукати текст у вікні головного результату. Ви вводите текст у спеціальне поле на панелі керування />й натискаєте кнопку />(«Знайти»), якщо такий текст є у вікні головного результату, то він виділяється. Кнопка />має функцію «Шукати текст далі». Якщо Ви натиснете на кнопку />(«Розширений пошук»), то з'явиться вікно розширеного пошуку (рис. 38), яке дозволяє шукати текст як зверху вниз, так і знизу нагору, а також з урахуванням регістра:

/>

Малюнок 38. Вікно розширеного пошуку тексту (кнопка />на панелі керування)

Набір списків, що відкриваються, залипающих і кнопок, що />розкриваються, на панелі керування дозволяє форматувати текст результату: міняти шрифт, кегль шрифту, кольори шрифту, жирність, похилість, підкреслення, а також розташування тексту у вікні: ліворуч, праворуч, по центрі.

Группа кнопок />додають деякі функції до редагування тексту у вікні результату. Це такі функції як вирізати текст, копіювати текст, вставити текст.

Кнопка />(«Печатка результату») дозволяє роздрукувати текст результату на принтер. При цьому результат експортується Microsoft Word, форматується й виводиться на печатку з попереднім переглядом макета звіту.

Залипающая кнопка />показує стан вікна з результатом типирования й тестувань: якщо вікно розгорнуте, то кнопка натиснута, а якщо згорнуто – віджата. Крім цього, за допомогою цієї кнопки можна розгорнути й згорнути вікно результату.

Кнопка />на панелі керування дозволяє впорядкувати вікно текстового результату, тобто розташувати його в лівого верхнього краю головного вікна програми.

Кнопка /> — вихід із програми комплексного дослідження, т же саме можна зробити, нажавши на хрестик />у правому верхньому куті форми програми типирования.

Кнопка />виводить форму з даними про програму типирования: інформація про автора, адреса його E-mail, відомості про систему.

Якщо Вам необхідно змінити панель керування програмою, натисніть правою кнопкою миші на панелі керування, з'явиться меню з наявними командними панелями, тут можна додати або забрати командні панелі з панелі керування програми. Якщо нажати кнопку />, то з'явиться вікно настроювання панелі керування (рис. 39). Тут можна не тільки додати або забрати командні панелі з панелі керування програми, але й додати або видалити окремі кнопки з окремих командних панелей.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

Малюнок 39. Вікно настроювання панелі керування програми комплексного дослідження особистості (кнопка />на панелі керування)

Програма комплексного дослідження й тестування інтелекту людини ще перебуває в стадії розробки й налагодження. Надалі планується додавати нові тести й методики. Повторимося ще раз: порівняльний, порівняльний аналіз результатів комплексного дослідження показав, що наведена сукупність методик є взаємодоповнюючою й дозволяє більш глибоко розкрити як уроджені, так і придбані якості особистості й вибрати відповідну професійну діяльність.

3.3 Програмне забезпечення

Для реалізації різноманітної технології побудови й застосування спектральної моделі інтелекту використається наступне програмного забезпечення:

Мова програмування: «Visual Basic 6.0 SP1»

Створення інсталяції для програми: Wise InstallMaster 3.00

Бібліотека Active: «The ProtoView Active Component Suite»

Мова доступу до бази даних: «SQL» (доступ через ODBC)

Редактори HTML:

«FrontPage 2003» — програми для створення, редагування й публікації в мережі файлів у форматі HTML;

«Adobe Page Maker — програма для професійної верстки текстів, редагування й публікації в мережі файлів у форматі HTML.

Редактор The Active Server Pages (ASP): «Microsoft Visual InterDev 6.0 SP1»

Текстові й табличні редактори, використані для підготовки шаблонів звітів: «Microsoft Word 2003», «Microsoft Excel 2003»

Створення, редагування зображень (картинок): backgrounds (задні тла), зображення на кнопках і т.д.:

«Adobe Photoshop 6.0» — графічний редактор для створення растрової графіки;

«Paint» — програма для роботи з bmp-файлами;

«Lwiep» — графічний редактор.

3.4 Адаптація програмного комплексу для потреб професійної діяльності по профорієнтації підлітків

Існуюче програмне забезпечення покликане забезпечити високоякісний підхід до проблеми професійного визначення учнів межшкольного навчального комбінату.

Серед основних складностей при впровадженні теперішньої розробки можливо виділити наступні:

Недостатні навички учнів при роботі на ПК викликають сбойность при введенні даних, потрібен час для навчання їхнім користуванням інтерфейсом ПО;

Дослідження фундаментально й займає досить багато часу, для користувача початкового рівня — 6 годин;

Велика кількість нужденних у послугах ПО й професійного визначення вимагає наявність достатньої кількості ПК із потужними обчислювальними ресурсами й периферійними пристроями, відповідно є дорогим придбанням для бюджету ПТУ.

Виходом зі сформованого положення може бути адаптаційна методика пропонована мною для впровадження. Суть методики зводиться до уніфікації технології й переносу технологічно тривалого за часом операційного циклу — уведення даних і заповнення анкет з електронної форми на паперовий носій. Далі, для забезпечення процесу типирования й профорієнтації дані переносяться в ПО ПК, де обробляються й заносяться в інформаційний банк або роздруковуються для потреб утворення.

3.5 Вірогідність отриманих результатів

Проведено дослідження за участю близько 100 студентів, викладачів ПТУ. Виявлено якісні особливості, що навчаються по спеціальностях системного профілю, економічного, механічного, гірського, металургійного.

Впровадження отриманих результатів. Випробуване мною програмне забезпечення, системи типирования, з високим ступенем вірогідності склало спектральні моделі типів особистості. Моя згода з підсумками комплексного дослідження 80%. Уважаю, що дане програмне забезпечення повинне бути використане в ході професійного самовизначення учнів ПТУ. Таким чином, буде досягнута мета — профорієнтація школярів відповідно до його типу інтелекту, внутрішнім миром і целеустремлениями. Що в остаточному підсумку буде якісним показником при подальшому навчанні по обраних спеціальностях.

Висновок

Тема педагогічного проекту присвячена дослідженню проблематики психологічного профконсультирования учнів старших класів освітніх установ.

У ході реалізації проекту автор поставив перед собою ряд завдань:

аналіз результатів роботи за поточний рік;

вивчення групи профориентационніх тренінгів, адаптація, методика впровадження в практику роботи;

речення по вдосконаленню методів роботи в області профконсультации старшокласників минаюче навчання на базі ПТУ №14.

На підставі запропонованої в главі 1 проекту методики було проведене дослідження в результаті якого можливо зробити наступні висновки.

Минулу допрофесійну підготовку учні ПТУ на відміну від школярів 9-10 класів:

тяжіють до раціональності й обґрунтованості професійного вибору (на противагу імпульсивності й необґрунтованості);

оптимистичнее сприймають своє професійне майбутнє;

вище оцінюють свої сили й здатності, а також завзятість і готовність до подолання труднощів;

орієнтуються при виборі сфери майбутньої діяльності на широке коло референтних джерел.

Результати проведеної оцінки психологічної ефективності початкової професійної підготовки дозволяють констатувати наявність індивідуально-розвиваючого ефекту аналізованої форми комплексної профориентационной роботи, проте, позитивні трансформації професійних установок оптантів виявилися менш вираженими, що свідчить про необхідність цілеспрямованої й фокусированной роботи з даною категорією психологічних регуляторів трудового самовизначення старшокласників.

У ПТУ крім анкетування активно проводяться тренінги покликані забезпечити самореалізацію учнів у виборі професії. У даній роботі я пропоную впровадити програму «Тренінги професійного визначення».

Дана програма дозволить підліткам у доброзичливій і невимушеній обстановці розглянути проблеми професійного самовизначення.

Під час тренінгу учні зможуть:

вивчити свої особистісні особливості, інтереси й схильності;

одержати докладну інформацію про навчальні заклади й різні професії;

одержати інформацію про правила вибору професії;

визначитися у виборі майбутньої професійної діяльності.

Серед перспективних видів діяльності по профорієнтації на базі ПТУ №14 необхідно відзначити процес інтеграції діяльності психолога-профориентатора разом з методистом по профориентационной роботі тут мені хотілося б відзначити ряд перспективних напрямків. На жаль, на даний момент не всі вони можуть бути реалізовані у виді недостатньої матеріально — технічної бази, але необхідно прагнути до вишукування можливостей їхньої реалізації.

Основним напрямком я бачу — організацію кабінету профорієнтації в ПТУ являющегося організаційно-методичним, інформаційним і консультаційним центром профориентационной роботи.

Його основними завданнями є професійна освіта учнів, їхніх батьків, формування в професійних інтересів, що вчаться, здатностей, мотивів професійного вибору, підготовка до усвідомленого професійного самовизначення з обліком їхніх індивідуальних особливостей потреб району в професійних кадрах.

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Кабінет бере участь у координації профориентационной діяльності педагогічних й інших працівників комбінату, наданні їм організаційної й методичної допомоги.

Кабінет використається для групової й індивідуальної роботи з учнями і їхній родителями методичної роботи із учителями, проведення занять по профориентационнім курсам; «Людина — праця — професія», «Самовизначення» й ін.

До роботи з учнями залучаються класні керівники, учителі, майстри виробничого навчання, батьки учнів, працівники центра зайнятості.

У заключній главі проекту мною пропонується методична розробка — адаптація програмного комплексу «Комплексна технологія тестування, із застосуванням спектральної моделі, інтелекту для потреб профорієнтації підлітків.

Суть адаптації методики зводиться до уніфікації технології й переносу технологічно тривалого за часом операційного циклу — уведення даних і заповнення анкет з електронної форми на паперовий носій. Далі, для забезпечення процесу типирования й профорієнтації дані переносяться в ПО ПК, де обробляються й заносяться в інформаційний банк або роздруковуються для потреб утворення.

Комплексність технології тестування полягає у використанні в процесі випробування декількох варіантів методик з їхньою ефективною взаємодією в процесі формування результату дослідження й видачі рекомендацій. При цьому результатом дослідження є побудова різноманітної типологічної спектральної моделі характерних властивостей інтелекту й темпераменту конкретної особистості. Ця модель поряд з добре відомими базисними типами інтелекту й темпераменту включає типологічний спектральний розподіл кількісних оцінок часткових результуючих показників, що дозволяють співвіднести цю модель зі спеціальною базою даних і знань «Типи інтелекту й темпераменту — професії».

Всі пропоновані в проекті методичні й практичні розробки покликані забезпечити цілеспрямовану й фокусированную роботу з учнями ПТУ з метою забезпечення самовизначення й трудової орієнтації особистості.

Завдяки впровадженню практичних розробок, пропонованих у проекті, вибір професії в існуючих умовах стане свідомим і вільним (якщо під волею розуміти усвідомлену необхідність) і допоможе учнем у їхньому самовизначенні, істотно реконструює, раціоналізує традиційно сформовану систему психологічної профконсультации.

Список літератури

Абульханова-Славская К.А. Життєві перспективи особистості // Психологія особистості й спосіб життя. М., 2001.

Авдєєв В.П., Бурков В.Н., Кисельова Т.В., Фетинина Е.П. Різноманітні активні системи в плані розвитку автоматизації. // Вариантника. Багатоваріантність автоматизації із пріоритетом утворення: информ. збірник 1 / Під ред. В.П. Авдєєва. — Новокузнецьк: Сибгиу, 2003

Авдєєв В.П., Кулагин Н.М., Куркулів С.М., Пермякова Е.П. // Изв. вуз. Соционическая типологія. 2005. № 10

Авдєєв В.П., Фетинина Е.П. Автоматизована різноманітна технологія адаптації й навчання із гнучкою профорієнтацією. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Перспективи автоматизації в утворенні, науці й виробництві. — Новокузнецьк: Сибгиу, 2003 р.

Авдуевская Е.П., Араканцева Т.А. Проблема юнацького самовизначення в практиці шкільної психологічної служби // Введення в практичну соціальну психологію. М., 2004.

Аугустинавичюте А. Коментар до типології Юнга й введення в інформаційний метаболізм. // Смипл, МИС, N 1, 2000р.

Батішев С.Я. Професійна педагогіка. Учеб.для пед.спец.вузів. Ріс.Акад.утворення; УГППУ; Під общ.ред.С.Я.Батішева — М.: Професійне утворення, 2001

Батішев С.Я. Енциклопедія професійного утворення — Т.1 М — П. В 3-х т… Під ред. С.Я.Батішева — М.: Російська Академія утворення, 2001

Батішев С.Я.Енциклопедія професійного утворення — Т.2 А — Л. В 3-х т… Під ред. С.Я.Батішева — М.: Російська Академія утворення, 2001

Батішева С.Я. Енциклопедія професійного утворення — Т.3 Р-Я. В 3-х т… Під ред.С.Я.Батішева — М: Професійне утворення, 2001

Бернс Р. Розвиток Я-концепції й виховання / Пер. с англ. М., 2000.

Ботавина Р.Н. Етика ділових відносин: Учеб. посібник.-М.: Фінанси й статистика, 2000 (I).

Вариантника. Інформаційні збірники 1, 2, 3. / Під ред. В.П. Авдєєва. — Новокузнецьк: ГГМА, 2001 — 2002.

Вершинин С.И. Як оцінювати ефективність профорієнтації школярів // Школа й виробництво. 2003. № 1.

Вишнякова С.М. Професійне утворення. Ключові поняття, терміни, актуальна лексика: Словник. Науч.-метод.центр сред.проф.утворення — М.: Новина, 2005 р.

Гуленко В.В., А.В. Молодців. Соционика для керівника (методичні рекомендації), 1 т. — Київ: Всесоюзний заочний університет керування персоналом, 2005.

Еркович С.П. Освітні технології в закордонній соціології — М., 2004

Еркович С.П.Еволюційний процес становлення світової системи вищого професійного утворення. Роль вищого професійного утворення в економічному розвитку націй — М., 2003 р.

Забродін Ю.М. Нариси теорії психічної регуляції поводження: Основи суб'єктного аналізу. М., 2005.

Забродін Ю.М. Розвиток людини в соціальній ситуації, що змінюється (проблеми психологічної теорії й практики) // Психологічні проблеми самореалізації особистості. Краснодар, 2006.

Кагерманьян, В.С. Маркова, Н.А., авт. Проектування змісту й технологій розвитку науково-технічної творчості й професійно-творчої підготовки майбутніх інженерів. В.С. Кагерманьян, Н.А.Маркова; НИИВО — М., 2001 р.

Кваліфікаційний довідник посад службовців. Коммент.до Кзот — М.: ИНФРА-М, 2001.

Кинелев В.Г., Кулагин Н.М., Авдєєв В.П., Кисельова Т.В., Фетинина Е.П. Різноманітна профорієнтація й адаптація навчання зі структуруванням, що функціонально^-забезпечує, діяльності, 2003 р.

Климов Е.А. Введення в психологію праці. М., 2003.

Климов Е.А. людина, Що Розвивається, у світі професій. Обнинск, 2003.

Климов ЇВ. Введення в психологію праці. — М.: Культура й спорт, ЮНИТИ, 2005.

Койнов Р.С., Львова Е.И. Різноманітна Internet-технологія побудови й застосування спектральної моделі інтелекту. Праці регіональної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Наука й молодь: на рубежі тисячоріч». / Під общ. ред. проф. С.М. Кулакова.- Новокузнецьк: Сибгиу, 2001.

Койнов Р.С., Львова Е.И. Особливості реалізації Internet-технології типирования. Праці регіональної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених « Наука й молодь «./ Під общ. ред. проф. С.М. Кулакова.- Новокузнецьк: Сибгиу, 2001 р.

Кондаків И.М. Діагностика професійних установок підлітків // Питання психології. 2000. № 2.

Крегер О., Тьюсон Дж.М. 11 доріг любові. — М.: Персей, Віче, АСТ, 2000.

Крегер О., Тьюсон Дж.М. Типи людей і бізнес. — М.: Персей, Віче, АСТ, 2000.

Крегер О., Тьюсон Дж.М. Типи людей. — М.: Персей, Віче, АСТ, 2000.

Кротова Н.В. Людський капітал у сфері культури: Підручник. — М.: Фінанси й статистика, 2000 (III).

Кулагин Н.М., Куркулів С.М., Авдєєв В.П., Фетинина Е.П. Різноманітне типирование інтелекту із гнучкою професійною орієнтацією. // Изв. вуз. Чорна металургія, 2001, № 12.

Куркулів С.М., Львова Е.И., Койнов Р.С. Різноманітна Internet-технологія побудови й застосування спектральної моделі інтелекту // Праці міжнародної наукової конференції “Математичні методи в техніку й технологіях”.- З^-Петербург: Спбгти, 2004.

Лихолетов В. Інваріантні компоненти деятельностніх знань у професійному утворенні // Alma mater. — М., 2004. — N 1.

    продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по психологие