Реферат: ЕнергозбереженняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Український інститут науково-технічної

і економічної інформації


ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


Реферативний огляд


Київ – 2009


Енергозбереження : реферативний огляд / Новицька Г. В., Коваленко О. В.  – К.: УкрІНТЕІ, 2009. – 40 с.


Робота містить реферати друкованих видань (журнальні статті) щодо огляду енергозбереження.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, коло фахівців, які зацікавлені у вивченні проблем енергозбереження в Україні.


©УкрІНТЕІ, 2009
Зміст
Зміст 3

Миколюк О. А. Сучасний стан та перспективи розвитку енергоспоживання та енергозбереження в Україні / О. А. Миколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008 – № 4. – С. 82 –- 5. – Хмельницький, 2008. – 230с. 7

Відмінності методик вибору та оцінки економічної привабливості новітніх енергозберігаючих технологій в транспортному господарстві малих промислових та торгівельних підприємств / С. О. Михальчик, Т. В. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008. – № 4. – С. 34-38. – Хмельницький, 2008. – 230с. 8

Курносова О. А. Прогнозирование развития энергопредприятий Украины / О. А. Курносова, А. И. Микитенко // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008. – №4. – C. 94 – 97. – Хмельницький, 2008. – 230с. 10

Потребич А. А. Особливості застосування заходів щодо зниження втрат електроенергії в електричних мережах / А. А. Потребич, В. И. Ткачев, Д. В. Коваленко, Г. Н. Катренко // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 2. – C. 33 – 35. 11

Підвищення паливної економічності та екологічності автомобілів в процесі експлуатації // Енергозбереження, енергетика, енергоаудит. – 2008. – № 2 – С. 29 – 38. 13

Горін О. М. Стан і перспективи зниження енергоспоживання побутових холодильних приладів в Україні / Горін О. М. // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр., – Донецьк: ДонНУЕТ, – 2008 – C. 20 – 26. – Вип. 19. – 307 с. 14

Титлов А. С. Создание энергосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов / А. С. Титлов // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр., вип.19., – C. 20 – 26. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – Вип. 19. – 307 с. 15

Ковальова Т. С. Економія водних та енергетичних ресурсів при вирощуванні рису на прикладі Придунайських рисових зррошувальних систем / Ковальова Т. С. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – серія Економіка, вип. 4 (44), ч. 3, C. 95 – 103. – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування. – 2008. – 429 с. 16

Дернов С. К. Управление высокоинтеллектуальными проектами- механизм эффективного решения проблем енергосбережения / С. К. Дернов. // Інтегровані технології та енергозбереження : Щокв. наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "ХПІ", 1. 2006 – 30с. 16

Товажнянскнй Л. Л. Энергосбережение при тепловой интеграции в процессе производства диоксида титана / Л. Л Товажиянскнй, Б. Д.Зулин, П. А Капустенко, Л. М Ульев // Энергетика теплотехнологии и энергосбережение : Щокв. наук.-практ. журн./ Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2. 2006 – 27с. 18

Товажнянский Л. Л. Энергосберегающая модернизация ректификационных установок с использованием пластинчатого теплообменного оборудования / Л. Л Товажиянский, П. А Капустенко, А. В Демирский, Г. Л Хавин // Энергетика теплотехнологии и энергосбережение : Щокв. наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2.2006 – 28с. 19

Товажнянский Л. Л. Определение энергосберегающего потенциала на действующих предприятиях производства жиров / Товажнянский Л. Л., Капустенко П. А., Ульев Л. М., Болдырев С. А. // Інтегровані технології та енергозбереження : Щокв. наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2.2007 – 30с. 20

Праховник А. В., Соловей О. І., Енергозбереження засобами промислового електропривода. Закладний: Навч. пос. — К.: Кондор, 2005. — 408 с. 21

Турченко Д. К. Енергозбереження та економіка України. / Д. К Турченко. — Донецьк : ВІК, 2006. — 310 с. : C. 297 — 308. — ISBN 966-430-017-9. 22

Карп И. Н., Зайвый А.Н. Энергосберегающие технологии в металлургии / И. Н. Карп, А. Н. Зайвый // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2006. — С. 13 — 20. 22

Беренштейн И. В. Энергосберегающие технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции / И. В. Беренштейн —.Ред.:— Симф., 2006. — 254 с. 23

Мялковский В. И. Энергосбережение в угольной промышленности: моногр. / В. И. Мялковский, Н. А. Чехлатый, Г. Н. Лисовой, В. В. Лобода, А. Н. Коваль — Донецк: НИИГМ им. М. М. Федорова, 2006. — C. 314 — 318. 23

Шепель В. Д. Энергосбережение, энергосберегающие технологии, нетрадиционные возобновляемые источники энергии / В. Д. Шепель Металл и литье Украины. — 2007. 23

Шидловський А. К. Енергетика. Екологія. Людина: матеріали VII Міжнар. енергоекол. конгр., 21 — 22 берез. 2007 р., Київ, 2007. — 135 с. — (Пр./ НАН України, Ін-т електродинаміки; Спец. вип. 2007). 24

Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи: Довідник / НДІпроектконструкція. — К., 2006. — 144 с. 24

Енергозберігаючі будівлі та споруди: Навч. посіб. Ч. 2 / І. Н. Дудар, Т. Е. Потапова. — Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — : C. 151 — 152. 24

Водічев В. А. Енергозберігаючі електромеханічні системи автоматизації технологічних процесів металообробки / Електромашинобуд. та електрообладн.: Міжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 320 — 321. 24

Сайко В.Ф. Енергозберігаючі технології в землеробстві за ринкових умов господарювання: Матеріали Наук.-практ. конф. мол. вчен. і спец., 27-29 листоп. 2006 р. / Ред. ; ННЦ "Ін-т землероб. УААН". — Чабани, 2006. — 114 с. 25

Кравцова Л. В. Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.10.01 / Кравцова Л.В.; Харківська національна академія міського господарства. — Х., 2006. — 20с. 25

Макогон Ю. .В., Куденко Г. Е., Кадермеева Д. С., Кошеленко В. В, Миронишина Е. В. Некоторые аспекты реализации политики энергосбережения в Украине, Моногр. Донец. нац. ун-т, Регион. фил. Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Донецке, Ин-т экономики пром-сти НАН Украины, ОАО "Донецкоблэнерго". — Донецк, — 2006. — С. 185 — 192. 25

Про розвиток енергозберігаючих технологій у сільському господарстві на сучасному етапі / В. В. Андрієнко, Г. О. Лапенко, А. А. Дудніков, С. І. Чорненький // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. — 2006. - С. 9 — 11. 26

Товажнянський Л. Л. Проблеми енергетики на межі ХХІ століття: Навч. посіб. / Л. Л. Товажнянський, Б О. Левченко ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — С. 196 — 197 26

Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії: Навч. посіб. / Г. С.Ратушняк, В. В.Джеджула ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — С. 76 — 82. 26

Ратушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: Навч. посіб. / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — С. 102 — 105. 27

Ресурсоенергозбереження у ринкових відносинах, = Resource-energy-conservation for market's relation's: Матеріали XIV міжнар. конф., 18 — 22 черв. 2007 р. / Ред.: М.П. Халявко; Всеукр. Асоц. "Нафтохімік України", Нац. агентство України з питань забезп. ефективності використ. енергет. ресурсів. — К.: Задруга, 2007. — 187 с. 27

Большаков В.И. Состояние и перспективы развития черной металлургии Украины на основе энергосберегающих технологий / В.И. Большаков, Л.Г. Тубольцев // Металлург. и горноруд. пром-сть. — 2006. — С. 1 — 5 27

Поляченко В. А., Сівко В. Й., Назаренко І. І., Яковенко В. Б., Ловейкін В. С.; Створення та впровадження енергозберігаючих високотехнологічних процесів і машин у будівельній індустрії / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — С. 147. 28

Жовтянський В. А. ін. К.: Академперіодика: Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах. Т. 2. Механізми реалізації політики енергозбереження. — 2006. — 600 с. 28

Дияк Иван (главный советник председателя правления НАК "Нафтогаз України", член Киевского международного энергетического клуба), Диверсификации источников поставок энергоносителей / Энергосбережение: сегодняшние реалии / Зеркало недели. 28

Энергоэффективная теплонасосная система солнечного теплоснабжения / В. Д. Петраш, Д. В Басист // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури – Одеса: ОДАБА – 2007. – Вип. 28. – С. 249 – 254. 34

Повышение качества теплоснабжения и энерготехнологической эффективности обжиговой печи в процессе термотрансформаторной утилизации теплоты / В. Д Петраш, И .В Сорокина, Д. В Басист, // Вісник Одеської Державної академії будівництва та архітектури – Одеса: ОДАБА, – 2007. – Вип. 28. – С. 255 – 261 35

Баласанян Г. Л. Оптимизация режимов нагрузок интегрированной системы енергоснабжения на базе когенерационной установки малой мощности и геотермального источника тепла / Г. Л. Баласанян. // Холодильна техніка і технологія. – 2007. – № 1. – С. 67 – 71. 36

Бандурний С. К. Анализ гидравлических характеристик трубопроводов, применяемых в подпольных системах водяного отопления / С. К. Бандурний, В. В. Афтанюк, Т. А. Данилишина, // Холодильна техніка і технологія. – 2007. – № 1. – С. 58 – 61. 37

Довгополов И. С. Системный подход к энергосбережению физико-технологических систем (топологоэксергетический метод) / И С Довго-полов, В. Т. Тучин // Математичне моделювання, – 2007. № 16. – С. 55 – 60. 38

Накорчевский A. M. Эффективность схемных решений при грунтовом аккумулировании теплоты / A. M. Накорчевский, Б. И. Басок, Т. Г Беляева // Нентрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали третьої Міжнародної наково-практичної конференції. – Львів , ЛвЦНТЕІ , 2005 – С. 241 – 243. 40

Драганов Б. Х. Энергоэкономическая оптимизация тепловых насосов / Б. Х. Драганов, И. П. Радько, // Нентрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали третьої Міжнародної наково-практичної конференції. – Львів , ЛвЦНТЕІ. , 2005 – С. 270 – 275. 41Миколюк О. А. Сучасний стан та перспективи розвитку енергоспоживання та енергозбереження в Україні / О. А. Миколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008 – № 4. – С. 82 –- 5. – Хмельницький, 2008. – 230с.
За останні роки для України питання підвищення ефективності енергоспоживання, реалізації політики енергозбереження, створення й удосконалення енергоринку та підвищення ефективності функціонування енергетики в цілому набули особливої актуальності. На відміну від країн Заходу, де енергозбереження є елементом економічної та екологічної доцільності, для України це питання виживання, оскільки досі не вирішені аспекти збалансованого платоспроможного споживання - як внутрішнього, так і по імпорту -паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Для економіки сучасної України характерна вкрай низька ефективність використання енергетичних ресурсів. Сьогодні національна енергетика характеризується нарощуванням використання традиційних енергоресурсів, недостатньою модернізацією існуючого енергоустаткування, відсутністю загальної практики впровадження енергозберігаючих технологій. Така ситуація потребує комплексного підходу до вирішення проблеми, використання усіх можливих шляхів для формування збалансованого енергоспоживання та енергозбереження.

Особливої актуальності набуває енергетична проблема у зв'язку з переходом світової спільноти до принципів стійкого розвитку. У концепції стійкого розвитку сучасної світової спільноти, сформульованій на конференції ООН у 1992 році в Ріо-де-Жанейро, приділено суттєву увагу питанням енергозбереження на шляху подальшого розвитку цивілізації.

В статті розглянуто питання підвищення ефективності енергоспоживання, реалізації політики енергозбереження, створення й удосконалення енергоринку та підвищення ефективності функціонування енергетики. Запропоновано розглядати енергозбереження та ефективність енергоспоживання як найважливіший додатковий енергоресурс України, не менш вагомий аніж нафта і газ.

Основний висновок проведеного дослідження полягає в тому, що сучасна цивілізація не може розвиватись традиційним шляхом, який характеризується нераціональним використанням природних ресурсів, особливо паливно-енергетичних, і прогресуючою негативною дією сучасних енергетичних технологій на навколишнє середовище, слід також враховувати мотиваційний аспект розв'язання даної проблеми. Усвідомлення та розуміння стимулюючих факторів, спрямованість людства на вирішення проблем соціально-економічного характеру дасть можливість енергоощадного енергоспоживання, що забезпечить енергоефективність економіки.
Відмінності методик вибору та оцінки економічної привабливості новітніх енергозберігаючих технологій в транспортному господарстві малих промислових та торгівельних підприємств / С. О. Михальчик, Т. В. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008. – № 4. – С. 34-38. – Хмельницький, 2008. – 230с.
Витрати на транспортування складають різну частку в сукупних витратах підприємств різної форми власності та різних видів діяльності. Сучасний стан цін на паливо загострює освітлену проблематику. Від хвилі підвищення цін на паливо в травні 2008 року, в першу чергу, постраждали комерційні перевізники. Це зумовлено більш стрімким зростанням цін на дизельне паливо порівняно з цінами на бензин загальновживаних сортів.

Ця сукупність факторів піднесла на новий рівень питання використання альтернативних джерел палива. Внаслідок того, що запровадження цих технологій досить коштовне, прийняти вірне рішення стає дедалі важче. Щоб виробити тверезу, виважену та економічно обгрунтовану позицію щодо цього питання, необхідно систематизувати і співставити існуючі задачі та можливі шляхи їх розв'язання.

Проблеми вибору та запровадження енергозберігаючих технологій як безпосередньо в процесі виробництва, так і в обслуговуючому господарстві все частіше виходять на перший план з кожною хвилею подорожчання енергоносіїв. Ця тема активно вивчається науковцями всього світу ні тільки на рівні суто теоретичних наробок і лабораторних зразків, а вже багатьма автомобілебудівними концернами доведена до промислових та дрібносерійних зразків, що можливо придбати сьогодні на ринку.

Всі ці проекти відрізняються за вартістю, призначенням, рівнем отриманої економії та екологічності. Проведена їх систематизація відповідно до призначення, витратності та технологічних особливостей реалізації:

модернізація традиційних технологій двигунів внутрішнього згоряння.

Технології безпосереднього впорскування палива в камеру згоряння бензинових та дизельни двигунів.

Технології нагнітання.

Технології відключення циліндрів при недостатньому рівні навантаження.

Система регулювання фаз газорозподілу.

Вдосконалення стартер-генераторних технологій.

Застосування циклу Аткінсона.

Двигуни з змінним ступенем стискання.

використання альтернативних типів палива. Для роботи двигунів внутрішнього згоряння традиційно використовується рідке паливо – продукт переробки нафти. Однак існує ціла низка можливостей використання альтернативних типів палива:

Біопаливо. Зазвичай під цим терміном розуміють широкий спектр продуктів. Наприклад двигуни, що працюють на дизельному пальному, можуть використовувати без суттєвих модернізацій рослинне масло з відходів кондитерського виробництва, технічне рослинне масло (рапс, кукурудза), перероблені за допомогою біореакторів відходи тваринництва(кров, жирові тканини, некондиційне м'ясо). Що стосується бензинових двигунів, то тут більш розповсюджений тип біопалива так зване паливо Е85 - суміш 85% біоетанола (спирт) та 15% традиційного бензина. Вимоги до таких систем набагато вищі, тому що стійкість резинотехнічних виробів до біоетанолу досить низька.

Водень. Водень можна використовувати як у традиційних двигунах внутрішнього згоряння, так і для отримання електрики за допомогою технології так званих паливних клітин (Fruell Cells).

Газоподібне паливо - стиснений природний газ (CNG) та зкраплений нафтовий газ (LPG). На сьогодні даний спосіб зниження витрат на паливо є найбільш поширеним та ефективним. Різниця в вартості одного літра бензину АИ-95 та зкрапленого нафтового газу складає 2 рази, а 1 куб стисненого природного газe коштує втричі менше.

Електромобілі різних видів.

Електромобілі на водневих паливних елементах.

Традиційні гібридні авто.

Так звані підключаємі до розетки гібриди.

Щоб проаналізувати можливі шляхи, переваги та недоліки вищезазначених технологій з огляду на специфіку галузі, необхідно зробити деякі узагальнення і розподілити весь спектр інновацій за 3-а групами: наявні в реалізації, ті, що впроваджуються і перспективні розробки. До першої групи слід віднести технології безпосереднього впорску палива, нагнітачі, системи зміни фаз газорозподілу, двигуни з циклом Міллера, традиційні електромобілі та традиційні гібриди, біопаливо та газоподібне паливо, системи відключення частини циліндрів. До другої групи слід віднести технології. В третю групу (перспективні розробки) попадають технології двигунів з мінною ступінню стискання, водня як типу палива для традиційнх двигунів внутрішнього згоряння.
Курносова О. А. Прогнозирование развития энергопредприятий Украины / О. А. Курносова, А. И. Микитенко // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2008. – №4. – C. 94 – 97. – Хмельницький, 2008. – 230с.
В условиях глобального энергетического кризиса, который затронул большинство стран мира, успех реализации инновационной модели развития Украины во многом зависит от реформ в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), направленных на реализацию перспективной макроэкономической политики энергосбережения. Абсолютно очевидно, что снижение энергоемкости национального хозяйства и переход отечественных производителей на энергообеспечение устойчивого развития имеют решающее значение в контексте евроинтеграционных ориентиров Украины.

Большинство экспертов и аналитиков склоняются к выводам, что спрос на электроэнергию, как и на другие энергоносители (нефть, газ), будет весьма устойчивым, а динамика роста цен на них ускорится. Учитывая высокие темпы инфляции в Украине, сохранение данных тенденций процесса на достаточно длительную перспективу может иметь весьма неблагоприятные последствия в производственной, бытовой, социальной и других сферах. В связи с этим, обеспечить энергетическую безопасность Украины можно за счет наращивания объемов производства и потребления электроэнергии как альтернативы дорогим энергоносителям. Таким образом, прогнозирование объемов производства и потребления электроэнергии лежит в основе управления экстенсивным развитием отечественных энергопредприятий.

В работе построена модель управления, в основе которой лежит механизм прогнозирования тенденций экстенсивного развития энергопредприятий Украины с целью определения приоритетных направлений реформирования национальной энергосистемы. Разработанная модель позволяет сделать выводы о низкой эффективности управления ТЭК на современном этапе. Следовательно, первоочередной задачей реформирования ТЭК является создание комплексной системы управления развитием энергопредприятий, соответствующей индивидуальным потребностям отечественной энергетики и связанной с повышением эффективности производства и электроэнергии. Для этого необходимо:

1. На макроуровне обеспечить государственную поддержку развития ТЭК по направлениям:

создание независимых регулятивных органов в области управления энергетикой Украины;

реализация эффективной макроэкономической политики энергосбережения;

нормативно-правовая поддержка реформ в ТЭК и реализация Стратегии энергосбережения Украины;

разработка и реализация Стратегии национальной энергетической безопасности;

регулирование негативного влияния производства электроэнергии на окружающую среду.

2. На микроуровне ориентировать системы управления энергопредприятий на:

внедрение стратегии инновационного развития энергопредприятий;

совершенствование организационной структуры управления;

описание, регламентацию и оптимизацию бизнес-процессов с целью реформирования деятельности энергетический компаний в соответствии с европейскими стандартами качества;

обеспечение высокой технологической поддержки в обслуживании централизованных систем электроснабжения;

переход на механизм рыночного формирования цен и тарифов на электроэнергию;

внедрение специальных сервисных служб для предоставления услуг профессиональных электриков для индивидуальных потребителей электроэнергии.

Реализация предложенного механизма позволит повысить обоснованность решений на всех уровнях управления предприятиями ТЭК, обеспечит результативность их работы.
Потребич А. А. Особливості застосування заходів щодо зниження втрат електроенергії в електричних мережах / А. А. Потребич, В. И. Ткачев, Д. В. Коваленко, Г. Н. Катренко // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 2. – C. 33 – 35.
Вибір заходів щодо зниження втрат енергії хоча й з об'єктивними труднощами, але відбувається в Україні. Так, суттєво були знижені за останні роки комерційні втрати в електричних мережах енергокомпаній. При цьому принципово, що відбувається поступове зниження комерційних втрат і в численних побутових споживачів. Крім того, в обласних енергокомпаніях впроваджується ще багато інших заходів. Послідовне впровадження заходів, спрямованих, у першу чергу, на вдосконалювання обліку електроенергії, привели в остаточному підсумку до десятикратного зниження комерційної складової втрат і, як наслідок, до істотного зменшення звітних втрат енергії в мережах энергокомпаний. В 2005 році в Україні вже вийшли Методичні вказівки (МВ) з розрахунку аналізу втрат енергії й вибору заходів щодо їхнього зниження в електричних мережах енергосистем, у яких рекомендований в остаточному підсумку комплексний і загальносистемний підхід до вибору цих заходів.

Захід 1.1. Оптимізація місць розмикання ліній 6-10-35 кВт.

Захід 1.5. Оптимізація розподілу навантаження між підстанціями основної електричної мережі 110 кВт і вище перемиканнями в її схемі.

Захід 1.6. Оптимізація місць розмикання контурів електричних мереж з різними номінальними напругами.

При даних заходах бажано: а) використання разових значень навантаження за якусь годину для розрахунків втрат електроенергії та вибору заходів щодо їхнього зниження може приводити до істотних похибок.

б) Через те що дані заходи взаємозалежні, необхідно по можливості враховувати в розрахунках загальну електричну мережу з послідовним і багаторазовим застосуванням цих заходів.

Захід 1.4. Вирівнювання графіків навантаження споживачами

Даний захід пов'язаний зі зменшенням складової втрат електроенергії, що залежить від дисперсії графіків навантажень.

Захід 1.7. Оптимізація робочих напруг у центрах харчування мереж.

Заходи 1.8, 2.4, 2.5, 2.6 повинні вибиратись на основі загальносистемного й взаємозалежного підходу до установки, заміни силового трансформатора оптимізації режиму роботи багато трансформаторної підстанції.

Захід 2.6. Заміна недовантажених силових трансформаторів

Захід 2.7. Уведення в роботу на трансформаторах із РПН обладнань автоматичного регулювання коефіцієнта трансформації.

Захід 2.9. Автоматизація керування режимами мереж.

Захід 2.11. Стимулювання, установка й уведення в роботу ком­пенсуючих обладнань, у споживачів, що споживають більше 5000 квт *ч.
^ Підвищення паливної економічності та екологічності автомобілів в процесі експлуатації // Енергозбереження, енергетика, енергоаудит. – 2008. – № 2 – С. 29 – 38.
Можливості вирішення проблем ресурсозбереження та екологічної безпеки при експлуатації двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) залежать від обліку всього комплексу витрат як покращення топливної економічності, так і відшкодування збитків, що викликані токсичністю двигунів.

Таким чином, при оцінці екологізації ДВЗ різних призначень, в тому числі і комунальних призначень, необхідно порівняти переваги різних заходів, націлених на покращення екологічних характеристик енергетичних устаткувань з двигунами при дотриманні вимог по їх паливній економічності.

Проблема зменшення витрат палива, зниження токсичності відпрацьованих газів на автомобільному транспорті вирішується шляхом покращення експлуатаційних факторів. В сфері експлуатації відносне зменшення витрат палива може досягати 55% при суттєво менших відносних питомих затратах (близько 20%).

В процесі експлуатації автомобілів паливо витрачається на виробництво енергії, що використовується для виконання транспортних робіт: перевезення вантажів, пасажирів. Втрати палива в експлуатації достатньо відчутні.

Під економією палива на автомобільному транспорті розуміється зниження його витрат на виконання транспортних робіт. Ефективність транспортного процесу у відношенні топливовикористання може оцінюватись енергоємністю перевезень, що представляє собою середні витрати енергії на виконання одиниці транспортної роботи.

На практиці роботи автомобільного транспорту для оцінки паливо використання застосовуються два показники:

лінійні витрати палива на пробіг автомобіля (1/100 км);

питомі витрати палива на транспортну роботу (г/т*км, г/пасс*км).

На пасажирських перевезеннях значного зниження витрат палива можна досягти також шляхом їх укріплення, наприклад застосуванням на міських та приміських перевезеннях спарених автобусів великої місткості.

Важливим напрямком вдосконалення структури автомобільного парку, що забезпечує зменшення витрат палива, забруднення навколишнього середовища, є дизелизація парку. На автотранспорті витрати палива на одиницю вантажообороту для дизелів більше ніж у 2 рази нижче, чим з бензиновими.

В цілях економії рідкого палива нафтового походження, а також зменшення забруднень навколишнього середовища можна перевести частини рухомого складу автомобільного транспорту на газове пальне (зріджений та стислий природній газ).
Горін О. М. Стан і перспективи зниження енергоспоживання побутових холодильних приладів в Україні / Горін О. М. // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр., – Донецьк: ДонНУЕТ, – 2008 – C. 20 – 26. – Вип. 19. – 307 с.
Зростання цін на енергоресурси в останні роки загострює необхідність організаційних і технічних заходів щодо економії тепло- й електроенергії та переводить цю проблему в розряд одних із найпріоригетніших питань національ­ного суспільного виробництва.

Проекти, які приводять до підвищення енергоефективності, особливо ті, що реалізуються з боку пропозиції, залежать від ефективного використання на­укових результатів, інноваційних конструкторських рішень і технологій, які допомагають у їх здійсненні. За період 1992-2000 рр. у ЄС прийнято директиви про встановлення мінімальних вимог до енергоефективносгі. У них були визначені норми енергоефективності для холодильників і морозильних камер, водонагрівачів, стартерів ламп денною світла. Ці норми були узагальнені в директиві “Про екологічне проектування“, прийнятій у 2005 році.

Наявні вимоги до енергетичного маркування товарів (а також до добровільного екологічного маркування ЄС) будуть зберігатися поряд із положеннями директиви про екологічне проектування. Нова директива потенційно охоплює всю енергоспоживаючу продукцію, що реалізується для побутового застосування, сфери послуг і промисловості, за винятком транспортних засобів, які регулюються іншими законодавчими актами.

Хоча основна мста директиви полягає в скороченні споживання енергії, вона також сприяє реалізації й інших природоохоронних завдань.

У плані дій щодо енергоефективності, підготовленому Єврокомісією, викладаються завдання, які передбачається виконати в Європейському Союзі в найближчій і середиьостроковій перспективі в цій сфері. Комісія оголосила про свій намір розробити в 2007-2012 рр. вимоги до екологічного проектування та маркування для цілого ряду основних виробів як один із пріоритетів політики, спрямованої на підвищення енергоефективності.

Відповідно до Закону України “Про енергозбереження“ одним із ос­новних напрямків економії паливно-енергетичних ресурсів в Україні має стати впровадження енергосфективних технологій і енергозберігаючих заходів у сус­пільне виробництво, соціальну та житлово-комунальну сфери.

У статті наведено сучасні вимоги до енергоефективності епергоспоживаючої продукції, що зобов'язують виробників побутових холодильних приладів вже на етапі проектування перед­бачати скорочення споживання енергії та зменшення шкідливого впливу на на­вколишнє середовище протягом усього життєвого циклу виробу. На основі до­свіду провідних виробників проаналізовано перспективні напрямки підвищення енергоефективності побутових холодильних приладів, вироблених в Україні, наведено поточні результати реалізації відповідної модернізації на підприємствах «Групи НОРД».
Титлов А. С. Создание энергосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов / А. С. Титлов // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр., вип.19., – C. 20 – 26. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – Вип. 19. – 307 с.
Работа посвящена созданию теоретических и практических ocнoв энергосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов.

Перевод систем холодильной техники па экологически безопасные хладагенты привлекает внимание разработчиков бытовой холодильной техники и к абсорбционным холодильным приборам (АХП), в состав которых входять абсорбционный холодильный агрегат (АХА), рабочее тело которого состит из природных компонентов - водоаммиачного раствора (ВАР) с добавкой инертного газа (водорода). Поэтому применение АХП может рассматривать как один из вариантов перевода на экологически безопасные хладагенты.

Вместе с тем. АХП имеют повышенное по сравнению с аналогшчніми компрессионными моделями энергопотребление, что ограничивает область применения и долю на рынке бытовой холодильной техники.

Известные технические решения в большинстве своем носят частный характер и не в состоянии кардинально решить проблему дальнейшего улучшения характеристик АХП. Для ее решения необходим системный поход, включающий повышение термодинамической эффективности холодильного цикла, конструкторско-технологическую проработку элементов и режимов paботы АХП как основных путей снижения энергопотребления. Наиболее перспективными направлениями исследований при этом являются: совершенствование термодинамических циклов АХА, режимов работы АХП и конструкций элементов; рациональное использование холода в АХП; поиск способов энергосберегающего управления режимами работы АХП; расширение функциональных возможностей бытовых холодильных приборов за счет утилизации “бросового“ тепла цикла АХА.

На основе теоретического анализа, аналитических и экспериментальных исследований авторами статьи разработаны научно-технические основы создания ресурсосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов, которые обладая рядом позитивных качеств (бесшумность, надежность и длительный ресурс работы, меньшая по сравнению с компрессионными аналогами стоимость, отсуствие вибрации, магнитных и электрических полей при эксплуатации, возможность использования в одном агрегате нескольких источник энергии - как электрических, так и тепловых) и имея рабочее тело, состоящее из природных компонентов, могут рассматриваться как один из вариантов перехода на экологически безопасные хладагенты.
Ковальова Т. С. Економія водних та енергетичних ресурсів при вирощуванні рису на прикладі Придунайських рисових зррошувальних систем / Ковальова Т. С. //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – серія Економіка, вип. 4 (44), ч. 3, C. 95 – 103. – Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування. – 2008. – 429 с.
В структурі сумарних питомих затрат на 1 га рисових посівів затрати на електроенергію складають 31%. На основі наукових досліджень в статті розроблені та запропоновані водо- та енергозберігаюча технологія водозабезпечення на прикладі Придунайських рисових зрошувальних систем.
Дернов С. К. Управление высокоинтеллектуальными проектами- механизм эффективного решения проблем енергосбережения / С. К. Дернов. // Інтегровані технології та енергозбереження : Щокв. наук.-практ. журн. / Нац. техн. ун-т "ХПІ", 1. 2006 – 30с.
У статті розглянути питання когенераційних установ як введення нових високоефективних енергетичних потужностей.

Использование новых надежных когенерационных установок позволяет обеспечить ввод новых высокоэффективных энергетических мощностей в короткие сроки и с умеренными капитальными затратами. Особенно важно для муниципальной энергетики от которой требуется высокая надежность, небольшие капитальные затраты на внедрение и максимальная экономичность. В период роста цен на энергоносители- эти факторы имеют первоочередное значение.

Использование данного проекта в качестве демонстрации, как газотурбинной надстройки для существующих небольших паротурбинных муниципальных електростанций и отдельных энергетических блоков крупных промышленных предприятий металургической, химической и нефтехимической промышленности Украины, Ближнего и Дальнего Зарубежья – позволит к тому же привлечь потенциальных заказчиков. Данные предприятия экономически заинтересованы в развитии собственной энергетики для снижения себестоимости продукции, в которой энергетические составляющие могут доходить до 70%.

Для решения всего комплекса задач выбран наиболее прогрессивный путь – создание инновационного центра (ИЦ).

Основой всех мероприятий является информационная стратегия производственной системы как наиболее полный и всесторонний план проведения исследований и внедрений, адекватно отражающий влияние факторов внешней среды на создание нововведений и учитывающий прогнозируемые тенденции их изменения.

При создании ИЦ в научно-производственном комплексе необходимо предусмотреть следующие этапы:

- разработка инновационной стратегии производственной системы;

- разработка вариантов организационной стратегии ИЦ;

-анализ факторов, влияющих на эффективность вариантов, выбор стратегии и типа организационной структуры;

- выделение стратегических направлений коммерческой деятельности, распределение зон ответственности;

- выделение стратегических направлений коммерческой деятельности, распределение зон ответственности;

- определение необходимой функции поддержки основных структурных единиц, структурирование функциональных служб;

- распределение стратегической ответственности между управлениями различного уровня;

- формирование учетной политики и создание центра учета затрат и анализа финансовой деятельности;

- разработка административных проектов по реализации организационной структуры, обеспечение их поддержки персоналом фирмы;

- реализацию структуры, анализ результатов и внесение коррективов.

Имеющийся опыт в данной сфере показывает высокую экономическую состоятельность подобных проектов, выражающуюся в одновременном повышении мощности и повышения полезного действия модернизируемых станций.
Товажнянскнй Л. Л. Энергосбережение при тепловой интеграции в процессе производства диоксида титана / Л. Л Товажиянскнй, Б. Д.Зулин, П. А Капустенко, Л. М Ульев // Энергетика теплотехнологии и энергосбережение : Щокв. наук.-практ. журн./ Нац. техн. ун-т "ХПІ", 2. 2006 – 27с.
В работе с помощью аппарата составных кривых определен потенциал энергосбережения для процессов производ
еще рефераты
Еще работы по разное