Реферат: Реферат на тему: Статистика
Реферат

на тему:

Статистика населення


План
1.Значення статистики населення.

2.Показники чисельності населення і його розміщення на території країни.

3.Показники складу населення.

4.Показники руху населення.

5.Джерела статистичних даних населення.


1.Предметом статистики населення чи демографічної статис-

тики є само населення, вся сукупність людей, що населяє зем-

ну кулю, або будь-яку країну, чи її частину.

Матеріали статистики населення важливі для характеристики

соціального ладу країни, її економічного і культурного рівня.

Використовуючи такі джерела даних про населення , як перепис населення , а також матеріали поточної реєтрації статистика разробляє такі питання :

1)чисельність населення та його розміщення на території

країни;

2)склад населення;

3)рух населення.

2. Визначення чисельності населення є складною і важливою роботою і потребує дотримання певних умов:

1) точне встановлення часу, по відношенню до якого виз-

чається чисельність населення ( не чисельність в 1997р., а чисе-

льність на 1 січня 1998р.), бо це може бути середньоспискова чисельність за рік, або чисельність на певну дату, а ці дані різні.

Чисельність визначається на певну дату і обовязково встано- влюється критичний момент на цю дату ( переважно 12 год. ночі)

Для ряду розрахунків необхідно знати середньорічну чисель- ність населення ( наприклад для визначення скільки припадає продукту на душу населення). Вона може бути визначена як середнє арифметичне із чисельності населення на початок і кі-

нець року. Якщо чисельність напротязі року змінювалась рів-

номірно, то такий розрахунок буде точним. Але для розрахунку

по окремих територіях країни розрахунок середньої чисельності

визначається по формулі середньої хронологічної. Якщо дані про

чисельність на одну і ту ж дату (1.01,1.02) з врахуванням три- валості проживання використовують формулу:

X=xt/t

x- чисельність населення;

t-час напротязі якого проживала ця чисельність населення.

А найкраще для розрахунку поєднювати обидва методи.

2) ще однією умовою правильного визначення чисельності населення + точне встановлення границь території, по якій виз-начається чисельність населення ( є межі ,границі населених пунктів );

3) третьою вимогою для правильного визначення чисель- ності населення + чітке розмежування постійного і наявного

населення .

^ Постійне населення – це ті люди які в даному населеному пункті проживають постійно незалежно від того, де вони пере-бувають в момент, обліку населення (в гостях, у відряджені і т.д.)

^ Наявне населення будь-якого населеного пункту – це особи, які фактично в ньому проживають на момент обліку населення, незалежно від постійного місця проживання.

Тому існують такі поняття як тимчасово відсутні і тимчасово проживаючі. В статистиці термін відсутності і термін проживан- ня обмежується 6-а місяцями.

Між чисельністю окремих категорій населення є певна залеж-ність. Цю залежність виражає баланс категорій населення, який виражається двома формулами:

- чисельність наявного населення дорівнює чисельності пос- тійного населення мінус чисельність тимчасово відсутніх плюс чисельність тимчасово проживаючих;

-чисельність постійного населення дорівнює чисельності ная- вного населення мінус чисельність тимчасово проживаючих

плюс чисельність тимчасово вітсутніх.

Для окремого населеного пункту чи окремого району країни

чисельність постійного населення і чисельність населення мо-

жуть відрізнятися і дуже значно. А в цілому по країні ці по-

казники співпадають, що є важливим контрольним моментом.

До показників загальної чисельності населення відносять такі

показники як розподіл населення статі і віку. Під віком в ста-тистиці розуміється кількість повних років.

Для характеристики населення країни і його змін велике зна-

чення має показник розміщення населення по території країни

( по районах, областях, колись республіках).

Просторове розміщення населення характеризує такий по-

казник як густота населення.

^ Густота населення – це кількість жителів на 1км2 території.

Середня густота населення по країні представляє собою се-редню різних регіональних показників. 3.Є показник галузевого складу населення, що характеризуе розподіл зайнятого населення відповідно до класифікації галу- зей народного господарства. Все населення зайняте в народному

господарстві поділяеться перш за все на населення зайняте в сфері матеріального виробництва і в нематеріальній сфері. Матеріали цього групування використовують для характерис-

тики розподілу трудових ресурсів країни по окремих галузях,

для характеристики її економічного і соціального строю.

В характеристиці складу населення важливе значення має

сатистика його занять. При цьому в статисциці розрізняють

два пов’язаних але різні поняття, заняття і професія. Професія-

це робота, в якій дана особа краще всього підготовлена, а

заняття- це робота, яка нею виконується.

Для соціально - економічної характеристики країни велике значення має групування населення на міське і сільське. Стати-стика до міського населення відносить населення міст та інших населених пунктів, затверджених законом. До сільського насе-лення відноситься все інше населення. Крім того населення по-діляється на сільськогосподарське, що пов’язане з сільським господарством і несільськогосподарське, пов’язане з іншими га-лузями народного господарства. В першому випадку основою групування було місце проживання, а в другому зв’язок з тією чи іншою галузею.

Важливе місце в статистиці належить показнику національ-ного складу населення.

Крім того важливе значення мають показники культурного рівня населення: грамотність, рівень освіти, тобто кількість осіб, що мають ту чи іншу освіту ( середню, спеціальну, вищу ).

4. В статистиці під рухом населення розуміють зміну його чи- сельності. При цьому розрізняють два види руху населення: природній і механічний.

^ Природній рух населення - це зміна одного покоління іншим в результаті народження і смертності. Сюда відносяться шлюби і розлучення.

Механічний рух населення (міграція населення) - це рух насе-лення: приїзди, виїзди.

Статистика визначає абсолютні показники руху населення: кількість народжених, померлих в даному році.

Природній приріст населення, дорівнює кількості народжених мінус кількості померлих; кількості тих, що приїхали і тих, що виїхали.

Механічний приріст населення дорівнює кількості, що при- їхала мінус кількість, що виїхала. Цей показник може бути і додатній і відємний, або дорівнювати 0.

Коефіціенти руху населення визначаються по відношенню до середньорічної чисельності населення і визначаються на 1000 чоловік населення, тобто в промілле(‰ ).

^ Коефіцієнти природнього руху населення. Якщо чисельність населення позначимо S, число народжених в цьому році - N,


тих, що померли в цьому році - M, то коефіцієнт народження:

Kнар.= N*1000/S

Коефіцієнти смертності

Kсмерт.=M*1000/S

Коефіцієнт природного приросту населення

K пр.прир. (N-M)*1000/S=Kнар.-Kсмерт.
^ Розраховуються ще коефіцієнт життєвості
Kжит.=n*1000/M

Для характеристики життєвого рівня населення і його росту

велике значення має показник середньої тривалості майбут- нього життя.

^ Середня тривалість майбутнього життя - це кількість років,

які в середньому має прожити покоління, що народилося в

даному році при тому, що смертність буде на тому рівні, що і

в році народження цього покоління.

5. Важливим джерелом статистичних даних про населення є

переписи населення , які дають найбільш повні і точні дані про

чисельність в складі населення на певну дату ( критичний лег- мент).

Проведення перепису населення велика і відповідальна робо-та . Підготовка до цієї роботи проводиться за кілька років . Сюда

відноситься підготовка переписного листа , складання плану , програми , встановлення дати проведення , контрольний обхід

населення, підготовка працівників перепису , що включає в проведення інструктажу , курсів , проводиться розяснювальна ро- бота по радіо , телебаченню і т. д.

Переписи населення проводяться приблизно через 10р.Але для характеристики населення в міжпереписні періоди необхідне інше джерело-поточна статистика населення , що дає характерис- тику і природнього і механічного руху населення .

Природній рух (народження, смертність, шлюб, розлучення)

обліковується ЗАГС (в записах актів громадського стану), чи в

сільських, місцевих радах. Другі єкземпляри цих актів передаю- ться в органи ЦСУ.

Механічний рух населення обліковується при прописувані, або виписуванні на спеціальних адресних листках , відривні та-

лони яких передаються в органи статистики для подальшої статистичної обробки .

Матеріали поточної статистики поряд із даними поперед-

нього перепису дають можливість визначити фактичну чисель-

ність.
еще рефераты
Еще работы по разное