Реферат: Бессалова Тетяна Володимирівна пров. інж. Єременко Людмила Іванівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Відділення інформатики нан реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ТА ІСТОРІЇ НАУКИ імені Г.М.ДОБРОВА


УДК 001: 091


ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор ЦДПІН НАН України

доктор економічних наук,

професор Маліцький Б.А.


КОРОТКИЙ АНОТОВАНИЙ З В І Т


результатів виконання проекту


«СПІВРОБІТНИЦТВО НАУКОВИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ І

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ГАЛУЗІ ІНФОРМАТИКИ»


Термін виконання: 1 кв. 2011 - ІІІ кв. 2011 р.


^ Науковий керівник: доктор філософських наук,

професор Онопрієнко Валентин Іванович


КИЇВ 2011


ВИКОНАВЦІ:


керівник роботи,

д. філос. н., проф. ^ Онопрієнко Валентин Іванович


відповідальні виконавці:


с.н.с., к.і.н. Бессалова Тетяна Володимирівна


пров. інж. Єременко Людмила Іванівна


Київський національний університет імені Тараса Шевченка.


Відділення інформатики НАН


РЕФЕРАТ


^ Короткий анотований звіт про науково-дослідний проект: 10 с.


Мета дослідження – встановлення форм взаємних наукових зв'язків і співпраці в галузі викладання наукових установ Відділення інформатики НАН України і факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка в останні роки.

^ Методи дослідження – аналіз статистики, опитування та анкетування.

Взаємодія університетських та академічних вчених у галузі кібернетики та прикладної інформатики має давню традицію. Науковий потенціал факультету кібернетики представлений 99 науково-педагогічними працівниками, з яких 19 докторів наук і 53 кандидати наук, 78 наукових співробітники, з яких 4 доктори наук та 31 кандидат наук. За сумісництвом на факультеті працюють 22 наукових співробітника з НАН України, в тому числі 14 докторів наук та 5 кандидатів наук. Наукові дослідження проводяться на 9 кафедрах і в 8 лабораторіях факультету. Основні форми інтеграції: проведення спільних досліджень з проблем, що становлять взаємний інтерес; педагогічна діяльність; підготовка фахівців через аспірантуру, забезпечення навчального процесу, проведення навчально-виробничої практики на базі інститутів Відділення інформатики з використанням інфраструктури НАН України; підготовка спільно з провідними вченими НАН новітніх навчально-методичних посібників і підручників; нормативних курсів, спецкурсів, семінарів та лабораторних практикумів; організація спільних конференцій і семінарів, участь у роботі спецрад факультету та інститутів НАН України. Розвитку інтеграційних форм співпраці академічної науки та вищої освіти сприяли державні науково-технічні програми. У рамках організації наукових центрів зі спільного використання дорогого, унікального обладнання за рахунок об'єднання роботи грід-кластерів інститутів Відділення інформатики НАН України та університету для виконання спільних досліджень. Процеси інтеграції науки і освіти стримуються недостатнім фінансуванням та відсутністю законодавчо-правової бази, що регламентує співпрацю.

НАН України, Відділення інформатики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики., інформаційні технології, комунікація, співробітництво

Взаимодействие науки и образования явление не новое, связь между ними существовала всегда и сейчас вышла на такой уровень, когда они друг без друга двигаться вперед не могут. Их тесное взаимодействие стало непременным условием их дальнейшего прогресса. Однако суть интеграции состоит не в формальном слиянии учреждений Академии и вузов исключительно ради экономии средств, а в формировании устойчивых взаимосвязей между научной и образовательной деятельностью, прежде всего на основе проектного финансирования, управления и стимулирования взаимодействия. Решение задачи интеграции науки и высшего образования означает, прежде всего, налаживание эффективного, устойчивого сотрудничества университетов и институтов Академии и широкая функциональная интеграция с исследовательскими центрами отраслевой направленности и предприятиями, выпускающими высокотехнологичную продукцию.

Осознавая важность взаимодействия в разных отраслях науки, образования и интеграционной деятельности для решения актуальных проблем социально-экономического и научно-технического характера, Национальная академия наук Украины и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко подписали 10 марта 2010 года Договор о сотрудничестве сроком на пять лет с его дальнейшей пролонгацией. Надо отметить, что этот документ стал результатом существенных давних и постоянных связей, которые сложились между НАН Украины и Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

Подготовка высококвалифицированных специалистов для научных учреждений НАН Украины в университете, с одной стороны, и привлечение ведущих академических ученых к преподавательской деятельности в стенах вуза, с другой, а также совместная научно-исследовательская и методическая работа – главные факторы, на которых базируется устойчивое многолетнее сотрудничество этих структур. Так, например, подготовку специалистов в области информатики Институт кибернетики НАН Украины проводит в тесном контакте с вузами. При институте работают филиалы кафедр НТУУ «КПИ», Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кафедра Московского физико-технического института. Именно объединение возможностей вузов и академических институтов дает новое качество в подготовке студентов – они имеют реальную возможность в процессе обучения пользоваться современными компьютерами, а также участвовать в разработках, видеть процесс создания компьютерных и информационных технологий изнутри.

Большую работу по подготовке кадров в области информатики по проблемам ЮНЕСКО проводят НТУУ «КПИ» и Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН Украины. В этой важной работе украинские ученые тесно сотрудничают с учеными и работниками образования стран СНГ, США, Китая, Германии и других стран мира.

Одной из первоочередных задач, стоящих перед Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и НАН Украины на сегодняшний момент, по мнению ректора университета академика Л.В.Губерского, является организация сети научных центров для совместного использования с максимальной отдачей дорогостоящего оборудования и приборов.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко сыграл важную роль в развитии академической науки. Он является одним из «поставщиков» квалифицированных кадров для Академии наук Украины. Многие выпускники университета успешно трудятся в академических научных учреждениях. Они принесли с собой и продолжили традиции вуза, его ведущих научных школ. Из стен этого вуза вышла целая плеяда выдающихся деятелей науки и культуры. За свою многолетнюю историю Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал центром, в котором рождались передовые национальные идеи, воспитывалась национальная интеллигенция, воплощающая их в жизнь. Сегодня на 14 факультетах университета обучаются около 20 тыс. студентов. Университет готовит специалистов по 66 специальностям. Научный потенциал университета составляет 2% научного потенциала Украины (4% - доктора наук и 3% кандидатов наук). В работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко активное участие берут 28 академиков и членов-корреспондентов НАН Украины и отраслевых академий. Фундаментальные исследования проводятся в 83 структурных подразделениях университета. Большой вклад в дело подготовки специалистов и развитие научных исследований в стенах Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вносят научные школы университета.

Примером устойчивых связей академической науки и образования может служить сотрудничество ученых факультета кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и институтов Отделения информатики НАН Украины. Взаимодействие университетских и академических ученых в области кибернетики и прикладной информатики имеет давнюю традицию. У истоков развития информатики в Украине стоял выдающийся ученый, математик и кибернетик академик В.М.Глушков Именно с информатикой связывают переход от автоматизации вспомогательных, рутинных операций умственной деятельности к использованию машин непосредственно в творческом процессе и оперативном управлении, от систем обработки данных до систем инженерной обработки данных. Информатика родилась на путях интеграции достижений кибернетики, теории информации, системотехники, семиотики, организационной науки. Важное направление информатики – создание формально-математического аппарата информации, моделей алгоритмической обработки информации возглавил один из талантливых учеников академика В.М.Глушкова профессор А.В.Анисимов, который в 1980-х годах вместе со своими учениками и последователями создал научную школу. За время существования научная школа под руководством проф. А.В.Анисимова разработала и внедрила в практику многие научные разработки и достижения.

Проф. А.В.Анисимовым было основано новое направление в компьютерной лингвистике – рекурсивный анализ естественного языка, что позволило понять широкий круг проблем, связанных с мыслительной природой человека и использованием языка. Были выполнены практические работы, связанные с моделированием литературного творчества. Научные достижения школы позволили открыть в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и Международном научно-учебном центре информационных технологий и систем НАН Украины подготовку магистров по информатике, которые после окончания обучения успешно работают во многих учреждениях, связанных с современными информационными технологиями. За время своего существования научная школа на факультете кибернетики подготовила 25 кандидатов и 2 доктора наук. Ежегодно она выпускает 20 студентов и 2 аспиранта.

Научный потенциал факультета кибернетики представлен 99 научно-педагогическими работниками, из которых 19 докторов наук и 53 кандидата наук, 78 научных сотрудника, из которых 4 доктора наук и 31 кандидат наук. По совместительству на факультете трудятся 22 научных сотрудника из НАН Украины, в том числе 14 докторов наук и 5 кандидатов наук. Научные исследования проводятся на 9 кафедрах и в 8 лабораториях факультета.

Концентрация кадров высшей квалификации, наличие кафедр и лабораторий по различным научным направлениям, а также резерв молодых исследователей из числа студентов и аспирантов на факультете создает предпосылки для эффективной интеграции с академическим сектором науки. На протяжении многих лет факультет кибернетики Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко активно сотрудничает с Институтом кибернетики им. В.М.Глушкова, Институтом программных систем, Международным научно-учебным центром информационных технологий и систем при ЮНЕСКО, Институтом проблем математических машин и систем, Институтом космических исследований, а также Институтом телекоммуникаций и глобального информационного пространства.

Изучение научно-технического сотрудничества академических и университетских ученых свидетельствует о том, что их совместная работа реализовывалась через «классические» формы интеграции. К их числу следует отнести: проведение совместных исследований по проблемам, представляющим взаимный интерес; педагогическую деятельность; подготовка специалистов через аспирантуру; обеспечение учебного процесса, проведение учебно-производственной практики на базе институтов Отделения информатики с использованием инфраструктуры НАН Украины; подготовка совместно с ведущими учеными НАН новейших учебно-методических пособий и учебников; нормативных курсов, спецкурсов, семинаров и лабораторных практикумов; организация совместных конференций и семинаров; участие в работе спецсоветов факультета и институтов НАН Украины.

Организационные формы сотрудничества реализовывались на разных уровнях – индивидуальном, научных групп, кафедр и лабораторий факультета кибернетики.

Научная тематика сотрудничества базируется на проблемах, представляющих взаимный научный интерес: обработка текстов на естественном языке; робототехника; применение статистических методов в медицине; формальные методы разработки и программных систем; моделирование пространственного изображения головы человека; разработка фундаментальных основ построения оптимальных сложных кибернетических систем, в том числе технологий по строительству государственности Украины и моделей рационального развития ее народного хозяйства.

Активно развивая такую форму интеграции, как проведение совместных научных исследований, усилия ученых были сконцентрированы на выполнении следующих тем:

- разработка системы смысловой классификации, рубрикации и кластеризации естественных языковых текстовых документов на основе семантичного анализа (ГНТП «Образный компьютер») – партнер со стороны НАН Украины – Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем;

- оптимизация процесса диагностики заболеваний методами многомерного статистического анализа – партнер со стороны НАН Украины – Институт кибернетики;

- разработка специализированного программного обеспечения с учетом трехмерности моделей и процессов – партнер со стороны НАН Украины – Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства;

- создание пространственного изображения головы человека с разных точек зрения, адаптация параметров модели в режиме реального времени; озвучивание текстов (ГНТП «Образный компьютер») – партнер со стороны НАН Украины– Институт кибернетики.

Активному развитию интеграционных форм сотрудничества академической науки и высшего образования способствовали государственные научно-технические программы. За время функционирования они стали достаточно эффективным интеграционным механизмом взаимодействия и науки и конкретным воплощением стратегии выбора национальных приоритетов в сфере научных исследований. Так, реализация Государственной научно-технической программы «Образный компьютер» позволила объединить усилия ученых факультета кибернетики и научных учреждений НАН Украины.

В тематике исследований, проводимых факультетом кибернетики и академическими институтами доминирует фундаментальный тип научно-исследовательских работ. Наиболее весомыми результатами научных исследований ученых стали – разработка модели контролированного изменения поверхности головы человека, алгоритмов скоростной сегментации и изображения и их применение в задачах предварительной обработки при распознавании символов, а также пакета создания электронных учебников. Предложенный пакет позволяет авторам, не владея знаниями специального языка программирования, создавать и размещать в Интернете собственные электронные учебники. Разработано программное обеспечение для построения мощных интеллектуальных систем семантической обработки и анализа текстов на украинском языке.

Наука в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко является одной из составляющих учебного процесса и направлена на совершенствование обучения и повышения качества подготовки будущих специалистов. Очевидным является то, что сегодня подготовка высококачественного «человеческого» капитала невозможна без науки и его погружения в реальные процессы научно-исследовательской работы вуза.

Факультет кибернетики уделяет большое внимание участию студентов и аспирантов в научных исследованиях, о чем наглядно свидетельствуют следующие данные. На факультете действуют 4 научных кружка, 72 студента и 57 аспирантов привлекаются к выполнению разного уровня научных исследований, 23 студента имеют печатные работы. Студенты факультета кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко публикуют свои научные работы в журнале «Математические машины и системы», который издает Институт проблем математических машин и систем НАН Украины.

Основой учебного процесса в университете, его фундаментом является мощный кадровый потенциал и высокий уровень фундаментальных исследований. Университет имеет много положительных примеров влияния совместных с академическими учеными разработок на практику обучения непосредственно на факультете кибернетики (кафедры математической информатики, теории и технологии программирования, моделирования сложных систем, прикладной статистики, вычислительной математики). Так, совместно с академическими учеными по результатам исследований были созданы такие нормативные курсы и спецкурсы: «Актуальные проблемы информатики» (проф. О.А.Летичевский), «Методы экономического прогнозирования» (с.н.с. Л.Ф.Гуляницкий), «Теория распознавания образов» (проф. М.И.Шлезингер), «Интегрированные системы управления» (доц. А.А Тимашов.) и другие.

Только в 2008 г. на факультете кибернетики по результатам научных исследований было подготовлено и внедрено в учебный процесс 18 нормативных курсов, 28 спецкурсов, 21 научный семинар.

Национальная академия наук Украины и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уделяют большое внимание поиску новых и совершенствованию имеющихся форм организации научного и учебного процессов, которые способствовали их объединению, подготовке научных кадров, совместных учебников, организации конференций и семинаров. Достаточно эффективный кадровый потенциал факультета кибернетики за счет интеграции двух структур усилен ведущими учеными Академии наук. Среди них: проф. О.А.Летичевский, М.И.Шлезингер, П.С.Кнопов, В.К.Задирака, В.В.Скопецкий и другие. Руководство аспирантами факультета осуществляют д.ф.-м.н., проф. П.С.Кнопов, д.ф.-м.н., проф. А.Ю.Дорошенко, д.ф.-м.н., проф. В.К.Задирака.

Важной формой интеграции академических и университетских ученых является подготовка учебников и учебных пособий. Так, за период с 2006 по 2008 гг. совместно было подготовлено 4 учебных пособия: «Основи інформаційної безпеки та захисту інформації в контексті євроатлантичної інтеграції України» (під заг. ред. акад. НАН України В.П.Горбуліна; автори А.В.Анісімов, В.А.Заславський, О.М.Фаль); «Основи чисельного моделювання процесів екології. Чисельні методи» (автори О.Ю.Грищенко, С.І.Ляшко, А.В.Гладкий); «Збірник задач з дискретної математики» (автори С.Л.Кривий, О.М.Ходзінський); «Методи моделювання та оцінювання в економиці» (автори П.С.Кнопов, З.В.Некрилов).

Формой сотрудничества, успешно развиваемой факультетом кибернетики и Академией наук, является подготовка и проведение совместных конференций и семинаров, участие в работе выставок. Силами ученых за период с 2006 по 2010 гг. было проведено 5 международных конференций: International Conference “Problems of decision making uncertainties, International Conference “Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation”, Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС), Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD, Наукова конференція «Обчислювальна та прикладна математика». В октябре 2008 г. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко участвовал в работе выставки «Информационные ресурсы и технологии», организованной по случаю 50-летия УкрИНТЕИ. В компьютерной презентации и буклетах была представлена информация о направлениях научной и научно-технической работы в университете и научно-технические разработки естественных факультетов. В частности, факультет кибернетики представил системы дистанционного обучения «VITAVA» и «OMEGA», «Программный инструментарий для создания общеукраинской универсальной инфраструктуры самостоятельного получения и интеллектуального тестирования знаний», «Технологии интеллектуальной смысловой обработки текстов родным языком».

Большое значение уделяют ученые факультета и их коллеги из Академии наук вопросам подготовки кадров для экономики страны, производственной сферы, организуя их практическое обучение на базе академических учреждений. Так, ежегодно студенты факультета кибернетики проходят практику в Институте кибернетики, Институте программных систем и Международном научно-учебном центре информационных технологий и систем.

Участие в работе спецсоветов стало одним из видов совместной деятельности ученых. Так, ведущие сотрудники факультета кибернетики А.В,Анисимов, О.И.Провотар, В.Н.Редько, С.И.Ляшко являются членами специализированного ученого совета Института кибернетики Д 26.194.02, а сотрудники Института программных систем А.Ю.Дорошенко, К.М.Лаврищева, Г.А.Цейтлин– членами двух спецсоветов университета Д 26.001.09, Д 26.001.35.

Организация научных центров по совместному использованию дорогостоящего, уникального оборудования - сегодня одна из актуальнейших задач, стоящих как перед академической наукой, так и перед университетским образованием. Кооперация в этой сфере деятельности существует, но она требует интенсивного развития. Активизировать этот вид сотрудничества можно за счет объединения работы грид-кластеров институтов Отделения информатики НАН Украины и университета для выполнения совместных исследований. Планируется совместное использование вычислительного кластера Кибернетического центра.

Изучение интеграционных тенденций показало, что, несмотря на недостаточные объемы финансирования со стороны государства, системы науки и высшего образования, сотрудничество академической науки и университетского образования развивается и имеет много положительных примеров, свидетельствующих о его эффективности. Анализ интеграционной деятельности показал, что в основном реализуются «классические» формы, взаимодействия НАН Украины и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Они были направлены, прежде всего, на преодоление разобщенности вузовского и академических научных потенциалов, достижение эффективного их взаимодействия и совершенствование форм и видов совместной деятельности. Тем более, что существует достаточно широкий спектр научных проблем фундаментальной и прикладной направленности, которые представляют взаимный интерес, как для академической науки, так и для университета и могут быть реализованы в случае получения необходимых объемов финансирования.

К числу таких проблем можно отнести проблему разработки компьютерных технологий, применение которых позволяет повысить эффективность решения разного рода задач – в сфере государственного управления, экологии, биологии, медицины, экономики и т.д. Сегодня Украина катастрофически отстает в разработке сверхмощных суперкомпьютеров. Однако она остается одной из ведущих стран мира по разработке современного математического обеспечения вычислительных машин и систем. Основу этих разработок составляют современные математические методы оптимизации и системного анализа, методы математического моделирования и исследования сложных процессов и объектов, теории программирования и методы защиты информации при формировании баз данных и передачи их по каналам связи в разные компьютеры и системы. Именно в этих направлениях науки Украина сильна, здесь активно работают известные в мире научные школы. Они есть, как в академическом секторе науки – институтах НАН Украины, так и в высшей школе – НТУУ «КПИ», Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко и т.д. Однако, если параллельно с развитием информационных технологий не будет развиваться техническая и технологическая составляющая, будут нивелированы достижения украинских математиков, системных программистов, специалистов в области информационных и компьютерных технологий.


ВЫВОДЫ

Исследование показало, что во многом процессы интеграции науки и образования сдерживаются недостаточным финансированием и отсутствием законодательно-правовой базы, регламентирующей сотрудничество. Необходима реальная помощь со стороны государства, как в вопросах финансирования этого вида совместной деятельности, так и принятие национальной программы, направленной на усиление и развитие интегральных процессов в академическом и университетском секторах науки.

В НАН Украины существуют структуры типа учебно-научных центров и научно-учебных комплексов (например, Институт прикладного системного анализа, Международный научно-учебный центр информационных технологий и систем ЮНЕСКО» и др.). Их деятельность может стать зародышем новых интеграционных элементов в совместной деятельности НАН Украины и системы высшей школы Украины. Как опыт функционирования таких структур свидетельствует о том, что именно они способны усилить взаимодействие и объединить мощный потенциал науки и образования

Существующая технология подготовки студентов-кибернетиков в Институте кибернетики и Институте прикладного системного анализа Кибцентра НАН Украины заинтересовала зарубежные университеты. Уже несколько лет подряд в академические институты Отделения информатики приезжают американские студенты для стажировки и проведения совместных семинаров. Результатом сотрудничества ученых стали совместные исследования в области естественных, технических и социогуманитарных наук, которые способствовали решению многих актуальных научных направлений. Примером эффективной интеграции двух структур может служить работа Отделения целевой подготовки. Его открытие дало возможность студентам, аспирантам и ученым вуза не только участвовать в совместных научных исследованиях, но и осуществлять практику и стажировку на научной базе НАН Украины.

Пока существует дисбаланс в обеспечении сотрудничества академических учреждений и университета: роль первых явно отстает в инициативе и возможностях, что наносит заметный урон сотрудничеству.

Академии наук, как основные центры развития фундаментальной науки в постсоветских государствах, должны рассматривать образовательную функцию как главнейший аспект своей долгосрочной инновационной политики. В условиях, когда взаимодействие академической науки с производством сократилось и затруднилось, сфера образования выступает перспективным полем приложения фундаментальной науки и реальной формой самоутверждения академической науки в обществе. Современная сфера образования сама по себе, по своей сути все более становится быстро развивающейся инновационной сферой, количество инноваций здесь в содержательном и в методическом плане неуклонно растет. Вместе с тем эти инновации требуют экспертной оценки и осмысления. Пока в них отсутствует системный, ценностный стержень.
еще рефераты
Еще работы по разное