Реферат: Реферат наукової праці


Державне космічне агенство України

Національний центр управління та випробувань космічних засобів


Реферат наукової праці

на здобуття щорічної премії Президента України
для молодих вчених


ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСПЕКТИВНИМИ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІОЖІНСЬКИЙ Віктор Васильович

здобувач ступеню кандидату технічних наук, інженер лабораторії Центру управління польотами космічних апаратів Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства УкраїниТОМ 1

2011

Метою роботи є розробка науково – методологічних підходів до управління космічними апаратами (КА) дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) при координатних методах управління в умовах однопунктної технології управління для забезпечення високої ефективності функціонування перспективних космічних систем (КС) ДЗЗ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

Розроблена методика управління космічними апаратами дистанційного зондування Землі з використанням координатних методів управління, яка відрізняється від відомих використанням динамічної моделі автономного функціонування КА..

Розроблена математична модель автоматичного аналізу стану КА ДЗЗ, що відрізняється від відомих застосуванням динамічної оцінки телеметричних параметрів та використанням алгебри нечіткої логіки при формулюванні висновків про стан систем КА.

Розроблено методику визначення вірогідності вимірів координат та параметрів руху КА бортовим комплексом управління КА та їх прогнозування, яка відрізняється від відомих використанням статистичних завадостійких методів для усунення впливу відхилень похибок від нормальних вимірів.

Розроблена методика автоматичного динамічного планування роботи бортових систем КА ДЗЗ на основі якості проведення зйомок, стану бортових систем КА, наявності та прогнозу стану бортових ресурсів КА.


Практичне значення одержаних результатів.


Розроблені математичні моделі функціонування основних систем КА ДЗЗ стануть базовими для досліджень перспективних уніфікованих космічних платформ угрупувань нано, піко та фемтосупутників, розробки методичних пропозицій по управлінню ними та дозволяє підвищити якість функціонування вітчизняних КС ДЗЗ.

Застосування розроблених науково – технічних пропозицій та патентів дозволить без значних фінансових витрат, зміни конструкції та складу бортових та наземних засобів підвищити якість функціонування КС ДЗЗ.

Застосування методики визначення вірогідності вимірів координат та параметрів руху КА та їх прогнозу дозволить з однієї сторони підвищити точність визначення координат та параметрів руху КА, з іншої – усуне проблему залежності від штучних навігаційних полів створюваних іноземними угрупуваннями навігаційних КА.

Застосування методики автоматичного динамічного планування роботи бортових систем КА ДЗЗ дозволяє збільшити кількість якісних космічних знімків, отримуваних при однопунктній технології управління на 15 – 20%.

Результати досліджень викладено в 8 публікаціях, в 11 патентах , 5 звітах про НДР.

Актуальність теми.

На теперішній час найбільш динамічним напрямком розвитку космічної діяльності є дистанційне зондування Землі(ДЗЗ), яке забезпечує унікальні можливості з оперативного збору інформації в глобальному масштабі з високим просторовим, спектральним та часовим розрізненням.

Перспективні інформаційні технології в прикладних дистанційних дослідженнях Землі з космосу в найближчі десятиліття будуть предметом інтенсивних досліджень та розробок, метою яких є побудова якісно нової системи геоінформаційного забезпечення суспільства на національному та регіональному рівнях.

Заходами щодо використання завдань з дистанційного зондування Землі відповідно до «Загальнодержавною цільової науково – технічної космічної програми України на 2008 - 2012 роки» передбачено створення та використання національних технічних засобів ДЗЗ для:

участі у розв’язанні загальнодержавних проблем з моніторингу ресурсів, раціонального природокористування, прогнозування техногенних і природних катаклізмів шляхом забезпечення аерокосмічною інформацією користувачів, створення нових апаратно – програмних засобів та інформаційних технологій, модернізації наземної інфраструктури;

забезпечення розвитку міжнародного співробітництва у сфері ДЗЗ для розв’язання глобальних і регіональних проблем шляхом обміну супутниковою інформацією та участі у міжнародних проектах.

В Україні пріоритетним напрямком визначається створення космічних систем, які стануть джерелом створення інформаційного простору з метою ефективного вирішення наукових та науково – господарських завдань.

Концепція розвитку національної системи спостереження за Землею визначена «Загальнодержавною цільовою науково – технічною космічною програмою України на 2008 - 2012 роки» передбачає створення замкненої космічної системи. Така система має всі необхідні елементи: космічний (космічні апарати та ракети - носії) та наземний сегменти (планування, управління, прийом, архівація та розповсюдження інформації). Тільки така структура системи забезпечить Україні незалежність в отриманні, обробці та тематичній інтерпретації аерокосмічних даних спостереження, як за власною територією, так і інших районів планети. Тому саме варіант замкненої космічної системи є найбільш перспективним з точки зору можливості її використання як системи.

Аналіз особливостей побудови та функціонування існуючих космічних систем дозволив визначити вимоги до перспективних КС ДЗЗ.

Загальною вимогою до космічного сегменту є надійність виявлення процесів, явищ.

Спеціальними вимогами є:

періодичність зйомки;

просторове розрізнення;

спектральне розрізнення;

радіометричне розрізнення.

Загальною вимогою до наземного сегменту є надійність однопунктної технології управління.

Спеціальними вимогами є:

точність визначення координат КА;

оптимізація процесу управління та планування;

оперативність обробки інформації та прийняття рішень.

Загальними вимогами до системи передачі інформації є оперативність передачі інформації та перепускна здатність.

Спеціальними вимогами є:

бортова обробка інформації;

підвищення інформативності радіоліній;

використання систем з ретрансляцією сигналу.

Паралельно до обмежень та протиріч викликаних однопунктною технологією управління спостерігається стрімке зростання кількості користувачів інформації, заявки яких через їх кількість та різноманіття задовольнити неможливо. Якісний аналіз програмно – часового методу управління в умовах однопунктної технології показує низьку ефективність функціонування КС. Тобто існує проблема досягнення максимального ефекту використання КС, при мінімальних витратах ресурсів(передусім бортових), що передбачає задоволення більшості користувачів.

Одним із шляхів підвищення ефективності функціонування КС є перехід на координатні методи управління. У світі відомі проекти метою яких є тестування координатних методів управління, це КА PROBA 1,2 (Project on board autonomy), управління роботою апаратури якого проводиться бортовою програмою управління за даними апаратури супутникової навігації. Отже підвищення якості функціонування КС ДЗЗ є актуальним науково-практичним завданням, рішенню якого приділяється багато уваги як в Україні, так і в усьому світі. Експериментальне застосування координатних методів управління планується на перспективних вітчизняних КА ДЗЗ.

Тому важливим завданням для перспективних космічних систем ДЗЗ є розробка нових процедур управління, збільшення автономності функціонування КА, розробка якісно нових підходів до управління функціонуванням КА.

У першому розділі проаналізовано існуючі методології функціонування вітчизняних та зарубіжних космічних систем, зокрема щодо управління КА ДЗЗ, використані підходи до управління ДЗЗ. При аналізі зосереджено увагу на перевагах та недоліках існуючих методів в умовах обмежень однопунктної технології управління. Для оцінки ефективності використано підхід який базується, на отримання оптимального вихідного ефекту(n – мірного вектору показників ефективності та якості ) який лежить в допустимих межах.Даний критерій може бути використаний для оцінки космічних систем як на етапі розробки (проектування), так і у реальних умовах випробувань і експлуатації. Проаналізовано основні публікації, та підходи до управління КА провідними світовим науковими установами. На основі цього поставлене завдання обумовлене необхідністю удосконалення існуючих та розробки нових підходів до управління польотом для забезпечення безперервності ведення спостереження в умовах однопунктної технології управління. Перехід на координатні методи управління передбачає здійснення автономної навігації, з використанням навігаційних полів як штучного так і природного походження, а також рішення більшості задач по забезпеченню польоту на борту, тобто без втручання оператора. Враховуючи те, що ефективність методик управління, які застосовуються на даний час досить низька і важко адаптована для подальшого використання при координатних методах. Програма управління повинна мати функціонально стійкий алгоритм, який би дозволяв оперативно та з заданими показниками якості виконувати завдання за призначенням. Отже, задачею праці є оптимізація процесу управління КА ДЗЗ для покращення показників якості функціонування космічної системи
де - часткові показники, які характеризують якість виконання підмножини операцій управління.

При обмеженнях витрат ресурсів КА:

електроенергетичних ;

інформаційних ;

технічних .

де ;

- витрати енергоресурсу, пов’язанні з роботою апаратури корисного навантаження на інтервалі планування;

- енергоресурс, виділений для використанням апаратури корисного навантаження;

- використаний об’єм записаної інформації,

- загальний об’єм бортового запам’ятовуючого пристрою

У другому розділі проведений аналіз застосовності відомих методик оптимізації планування роботи бортових систем КА, який показав, що вони є недосконалими, не враховують можливостей сучасних КС ДЗЗ та не включають етап планування забезпечувальних систем тому необхідним є вдосконалення існуючого та розробка нового математичного апарату планування роботи бортових систем КА.

Перелік показників і критеріїв за якими проводиться оптимізація плану роботи бортових систем КА є недостатнім та неповно описує функціонування КС тому потребує вибору нових критеріїв оптимізації, різних для апаратури корисного навантаження та бортових забезпечувальних систем та штатної роботи і нештатних ситуацій на борту КА.

Розроблена модель функціонування КА в сеансі зв’язку та при автономному функціонуванні показала необхідність розробки алгоритмів, які б забезпечували ефективне функціонування бортового комплексу управління (БКУ) і підвищували самоорганізацію функціонування КА.

Аналіз процесу планування корисного навантаження показав необхідність вибору оптимального алгоритму роботи бортового планувальника відмінного від методу прямого перебору. Аналогія із сучасними складними обчислювальними системами вказує, що ефективним буде застосування генетичних алгоритмів.

Аналіз функціонування КС спостереження в однопунктній технології управління показує необхідність перерозподілу задач виконуваних наземним та бортовим комплексом управління в напрямку виконання більшості задач саме бортовим комплексом.

На даний час відсутній математичний апарат оцінки стану КА бортовим комплексом управління.

У третьому розділі було проведено перерозподіл функцій між наземним та бортовим комплексом управління в бік зростання автоматизації процесів планування роботи бортового спеціального та забезпечувального комплексів та прийняття рішення на планування саме бортовим комплексом, також розроблено ефективні алгоритми для контурів балістичного та телеметричного забезпечення управління КА.

Розроблено ефективну методику планування роботи бортових систем КА, яка покращує всі рівні якості функціонування КС ДЗЗ та відповідає поставленим вимогам, враховує обмеження однопунктної технології управління КА та використовує переваги координатних методів управління.

Розроблено алгоритми роботи планувальника БКУ на основі генетичних алгоритмів, які відрізняються від відомих тим, що використовують двоетапну модель оптимізації і гнучко реагують на зміни стану КА. Критеріями оптимізації для планування роботи корисного навантаження обрано функцію корисності району зйомки з окремо розробленими частковими критеріями, для планування роботи обчислювального комплексу – функцію ресурсних витрат.

Проведений аналіз функціонування навігаційних приймачів показав відхилення похибок вимірів від нормального. Розроблений алгоритм оцінки вірогідності навігаційних вимірів та прогнозування параметрів руху КА БКУ на основі методу оскулюючих елементів, який відрізняється від відомих використанням робастної обробки вимірів навігаційного приймача для отримання начальних умов. Новизна такого способу підтверджена патентом на корисну модель.

Розроблено динамічну модель аналізу стану та оцінки обстановки на борту КА на основі апарату нечіткої логіки, який полягає в тому, що множина статичних і динамічних оцінок складає область нечітких знань про технічний стан апаратури КА, який використовується БКУ для управління і динамічного планування роботи бортових систем. Новизна підтверджена патентами на корисну модель.

Запропоновані науково – методичні підходи легко адаптовані та не вимагають значних витрат при адаптації до різних типів КА і можуть стати базовими для перспективних уніфікованих платформ КА та угрупувань невеликих КА.

У четвертому розділі були розглянуті подальші напрямки розвитку розробленого науково – методичного апарату та науково – технічних пропозицій та шляхи їх реалізації. Усі положення та розробки запатентовані, що підтверджує їх новизну та практичну значимість, приведені копії патентів.


«____»_______2011 В.В.Ожінський
еще рефераты
Еще работы по разное