Реферат: Реферат з прочитаної літератури іноземною мовою

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Реферат є письмовою роботою, яку виконує аспірант чи здобувач наукового ступеня кандидата наук (далі – здобувач), готуючись до складання кандидатського іспиту з іноземної мови. Без позитивної письмової рецензії викладача кафедри іноземних мов на реферат аспірант чи здобувач до іспиту не допускаються.

Реферат з прочитаної літератури іноземною мовою має бути самостійною роботою, підготовлений на тему в межах проблеми наукового дослідження аспіранта чи здобувача.


^ Реферат з прочитаної літератури іноземною мовою
повинен мати такі структурні елементи:

Титульна сторінка.

Україномовний огляд 10-ти прочитаних наукових праць іноземною мовою, який оформляється відповідним чином та подається окремо на кожну працю (джерело) у такій послідовності:

бібліографічний опис джерела (статті, брошури, книги, internet-видання) іноземною мовою (виділяється жирним шрифтом і починається з нової сторінки);

анотація іноземною мовою (5–7 рядків, світлим курсивом);

виклад українською мовою змісту праці (2 сторінки на кожну працю).

3. Список використаних джерел слід оформити відповідно до стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (К. : Держспоживстандарт України, 2007).

Словник із 100 термінів, що стосуються проблематики дисертаційного дослідження (спочатку вказується термін іноземною мовою, потім через тире подається переклад українською мовою).

Інформаційне повідомлення іноземною мовою про зміст дисертаційної роботи, що висвітлює: об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукову новизну, основні очікувані теоретичні та практичні результати роботи
(2 сторінки).


^ Технічні вимоги до реферату. Реферат роздруковується на сторінках формату А4. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Реферат необхідно подати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.


ЗРАЗОК


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Кафедра іноземних мов


^ КУЧЕРЕНКО Ірина Михайлівна


“ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФОРМАЦІЄЮ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ”


“PUBLIC ADMINISTRATION OF TRANSFORMATION
OF HIGHER EDUCATION IN POLAND ”


РЕФЕРАТ

з прочитаної англійською мовою літератури

до кандидатського іспиту з іноземної мови

аспіранта третього року навчання

з відривом від виробництва

кафедри управління освітою


Науковий керівник –

ЛУКІНА Тетяна Олександрівна,

доктор наук з державного управління, професор

___________________________

(підпис)


КИЇВ – 2010
еще рефераты
Еще работы по разное