Реферат: Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування Місцеві податки та збори


Назва реферату: Місцеві податки та збори
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Місцеві податки та збори

Законодавчо-нормативна база:

1. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 року № 1251-ХП із змінами та доповненнями.

2. Закон України від 21.12.00 р. № 2181 - III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки й збори" від 20.05.1993 року № 56-93 із змінами та доповненнями.

4. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затверджена наказом Мінстату України від 07.07.95 р. № 171 за погодженням Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіном України, зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 07.08.95р. № 287/823.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку, встановленого статтею 15 Закону України "Про систему оподаткування" і статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" та в межах установлених Декретом граничних розмірів ставок, крім збору на проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, який встановлюється обласними радами.

В межах своєї компетенції, органи місцевого самоврядування мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.

Платники зобов'язані сплачувати місцеві податки і збори, відповідно до вимог рішення органу місцевого самоврядування про впровадження платежу і тільки після набрання чинності цього рішення.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування в порядку, визначеному радами народних депутатів, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Надміру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

Іноземні юридичні особи та громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування покладається на платників відповідно до чинного законодавства.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється державними податковими інспекціями.

Комунальний податок

Комунальний податок - це обов'язковий місцевий податок, який нараховується на основі неоподаткованого мінімуму доходів громадян та середньоспискової чисельності працюючих.

Таблиця 1

Комунальний податок

Платники

Юридичні особи, за виключенням бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств

Об'єкт

Фонд оплати праці, розрахований виходячи з офіційно встановленого неоподаткованого мінімуму доходів громадян (незалежно від фактично сплаченої заробітної плати), помноженого на середньоспискову чисельність працюючих за звітний місяць

Ставка

Граничний розмір ставки не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, розрахованого виходячи з неоподаткованого мінімуму доходів громадян

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість

При розрахунку сум комунального податку враховується середньооблікова (середньоспискова) чисельність працівників та встановлений на дату розрахунку розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зайнятий працівник враховується тільки один раз (по місцю основної роботи), незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу, тобто сумісники в розрахунок чисельності не входять.

Середньооблікова чисельність працівників за звітний період (місяць) розраховується підсумком чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, з 1 по ЗО або 31 число, включаючи святкові (неробочі) та вихідні дні, та діленням розрахованої суми на число календарних днів звітного місяця.

Щодо сплати цього податку підприємствами, які тимчасово не ведуть виробничу діяльність, але при цьому подають до статистичних органів звітність про середньоспискову чисельність штатних працівників спискового складу за відповідний період, то питання сплати ними, звільнення їх від сплати або надання відстрочки у сплаті цього податку таким підприємствам, з урахуванням їх виробниче - фінансового стану, відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування, що впроваджують місцеві податки і збори. Теж саме стосується і неприбуткових організацій.

Рішенням органу місцевого самоврядування може бути встановлено базовий податковий (звітний) період для комунального податку, який дорівнює календарному кварталу, тому розрахунок податку повинен подаватися протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Сплата комунального податку здійснюється щомісяця авансовими внесками до 15 числа наступного місяця. . , .

Сума комунального податку у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний квартал (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за місяці цього кварталу), повинна бути внесена платником протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Якщо рішенням органу місцевого самоврядування передбачено, що розрахунок комунального податку подається і сам податок сплачується щомісяця, то базовий податковий (звітний) період для податку у такому випадку дорівнюватиме місяцю. Розрахунок комунального податку повинен подаватися платниками до податкових органів протягом 20 календарних днів, наступним за останнім календарним днем звітного періоду, а сплачуватися податок повинен протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання розрахунку. У разі неподання розрахунку в цей термін платник сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Приклад

На підприємстві середньооблікова чисельність штатних працівників за 1 півріччя 2001 р. становила:

- січень - 5 чол., лютий - 4 чол., березень - 5 чол., квітень - 6 чол., травень - 6 чол., червень- 5 чол.

Середньооблікова чисельність становить: (5+4+5+6+6+5)=31 чоловік. ?. Середньомісячна чисельність дорівнює : 31 чоловік : 6 місяців = 5,17=5 чоловік. Розрахунок суми комунального податку за І півріччя 2001 р.

Податок з реклами

№ пп

Показники

Одиниця виміру

Значення показника
Середньооблікова чисельність штатних працівників спискового складу


Розмір неоподатковуваного мінімуму доходу одного працівника на місяць

грн.Фонд оплати праці працюючих за звітний період, обчислений виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів (п.1 х п.2) грн. х 6 місяців

грн.Ставка комунального податку (% від місячного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу)


Сума комунального податку, що підлягає нарахуванню за звітний період (п.Зхп.4)

грн.
Таблиця 2

Податок з реклами

Платник

Всі юридичні та фізичні особи, які сплачують податок з реклами за встановлення та розміщення її

Об’єктами

Вартість послуг за встановлення та розміщення реклами, а випадку, коли рекламні роботи виконуються власними силами рекламодавця, - вартість фактично здійснюваних витрат

Ставка

0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами;

0,5% вартості послуг за розміщення багаторазової реклами

Джерело

Для юридичних осіб – собівартість продукції (робіт, послуг);

Для громадян – власні кошти

Підприємства, що сплачують податок з реклами, щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним подають до державних податкових органів розрахунок суми податку з реклами, сплачується податок під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами.

У разі, коли рекламне агентство тільки встановило або розмістило рекламу, але ще не отримало оплату за свої послуги й одночасно не отримало податок з реклами до закінчення періоду, за який зобов'язане перерахувати всю суму отриманих податків до місцевого бюджету, то ніякого податку з реклами, пов'язаного з наданням цих послуг, рекламне агентство перераховувати не повинне - адже воно ще не отримало податок з реклами на свій поточний рахунок або у свою касу від замовника реклами.

У разі безоплатно наданої рекламним агентством рекламної продукції або безоплатно наданих послуг податок з реклами дорівнює нулю, оскільки у цьому разі взагалі відсутня вартість (тобто немає об'єкта оподаткування) і не функціонує механізм справляння і перерахування податку (немає факту оплати).

Ринковий збір

Ринковий збір — це плата за право зайняття місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, зокрема, у павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків.

Таблиця 3

Ринковий збір

Платники

Юридичні особи усіх форм власності, їх філіалів, відділень, представництв та громадяни, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари на ринках

Об’єкт

Плата за торгові місця на ринках та у павільйонах, на критих і відкритих столах. майданчиках торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків за кожний день торгівлі

Ставка

Для фізичних осіб – від 0,05 до 0,15 нмдг:

Для юридичних осіб – від 0,2 до 2 нмгд.

Джерело

Для юридичних осіб – собівартість продукції (робіт. послуг)

Для громадян – власні кошти

Ринковий збір сплачується до початку торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку. На підставі касового чека про сплату ринкового збору особі надається місце для торгівлі.

За об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, які розташовані у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) на території ринку, та за власні торговельне - закупівельні підрозділи ринку незалежно від зайнятого місця ринковий збір не справляється.

Збір не справляється також за торгівлю за межами ринку, однак при цьому необхідно одержати дозвіл на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, сплативши при цьому збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі.

На громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) на території ринку, не поширюються дія указу президента України, щодо звільнення від сплати ринкового збору.

При торгівлі на ринках товарами, виданими в рахунок оплати праці, розповсюджується порядок сплати ринкового збору, визначений органом місцевого самоврядування.

Рішенням органу місцевого самоврядування установлено, що ринковий збір перераховується до місцевого бюджету щоденно (щодекадне), а розрахунок ринкового збору подається щомісяця. Базовий податковий (звітний) період у цьому випадку дорівнює календарному місяцю тому розрахунок збору повинен подаватися протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. У разі неподання розрахунку у цей термін платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому платник відповідно до рішення органу місцевого самоврядування щоденна (щодекадне) перераховує до місцевого бюджету зібрані суми ринкового збору - авансові внески. Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за дні (декади) цього місяця), повинна бути внесено платником протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, тобто протягом ЗО календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Збір за припаркування автотранспорту

Збір за припаркування автотранспорту - це. збір, який стягується з юридичних та фізичних осіб за припаркування автомобілів у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях.

Таблиця 4

Збір за припаркування автотранспорту

Платники

Юридичні особи та громадяни, які припарковують автомобілі у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях

Об'єкт

Плата за стоянку з розрахунку за один час паркування

Ставка

Не повинна перевищувати:

3% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у спеціально обладнаних місцях;

1% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у відведених місцях

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість продукції (робіт, послуг);

Для громадян - власні кошти

Рішенням органу місцевого самоврядування установлено, що збір за припаркування автотранспорту перераховується до місцевого бюджету щоденно (щодекадне), а розрахунок збору за припаркування автотранспорту подається щомісяця.

Базовий податковий (звітний) період у цьому випадку дорівнює календарному місяцю тому розрахунок збору повинен подаватися протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. У разі неподання розрахунку у цей термін платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому платник відповідно до рішення органу місцевого самоврядування щоденна (щодекадне) перераховує до місцевого бюджету зібрані суми збору за припаркування автотранспорту - авансові внески. Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за дні (декади) цього місяця), повинна бути внесено платником протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, тобто протягом ЗО календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Готельний збір

Готельний збір - це збір, який стягується з громадян за проживання в готелях, кемпінгах та інших установах готельного типу.

Таблиця 5

Готельний збір

Платники

Особи, які проживають у готелях.

Об'єкт

Добова вартість

Ставка

Не повинна перевищувати 20% добової вартості житла (без додаткових послуг)

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість продукції (робіт, послуг); Для громадян - власні кошти

Орендарі, які орендують у готелі приміщення під офіс і не використовують такі приміщення для проживання, не є платниками готельного збору.

За неповну добу проживання у готелі збір справляється на загальних підставах, тобто як за проживання повної доби.

Готельний збір також повинен справлятися за надання в гуртожитках кімнат громадянам для короткотермінового проживання, якщо інше не передбачене рішенням органу місцевого самоврядування про його запровадження.

Рішенням органу місцевого самоврядування установлено, що готельний збір перераховується до місцевого бюджету щоденно (щодекадне), а розрахунок готельного збору подається щомісяця. Базовий податковий (звітний) період у цьому випадку дорівнює календарному місяцю тому розрахунок збору повинен подаватися протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. У разі неподання розрахунку у цей термін платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому платник відповідно до рішення органу місцевого самоврядування щоденна (щодекадне) перераховує до місцевого бюджету зібрані суми готельного збору - авансові внески. Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць

(з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за дні (декади) цього місяця), повинна бути внесено платником протягом 10 календарних

днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, тобто протягом ЗО календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Готельний збір справляється й перераховується до бюджету місцевого самоврядування адміністрацією готелю.

Курортний збір

Курортний збір - це збір із громадян, які тимчасово перебувають у курортній місцевості.

Таблиця 6


Курортний збір

Платники

Громадяни, які прибувають

у курортну місцевість

Об'єкт

Плата за послуги при реєстрації громадян установами, відповідальними за дотриманням правил паспортної системи

Ставка

Не більше 10% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

Джерело

Власні кошти громадян
Від сплати курортного збору звільняються:

- діти віком до 16 років;

- інваліди та особи, які їх супроводжують;

- учасники Великої Вітчизняної війни;

- воїни-інтернаціоналісти;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- особи, які прибули за путівками та курсівками до санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, включно з містечками та базами відпочинку;

- особи, які прибули до курортної місцевості у службове відрядження, на навчання, постійне місце проживання, до батьків та близьких родичів;

- особи, які прибули за плановими туристичними маршрутами туристично-екскурсійних установ та організацій, а також ті, котрі здійснюють подорож за маршрутними книжками;

- чоловіки віком 60 років і старші, жінки віком 55 років і старші.

Курортний збір справляється з платників за місцем їх тимчасового проживання.

У разі зміни платником місця проживання в межах курортної місцевості курортний збір повторно не справляється. З осіб, які прибули в курортну місцевість, збір справляється не пізніш як у триденний термін від дня прибуття.

Курортний збір справляється:

- адміністрацією готелю та іншими установами готельного типу під час реєстрації прибулих;

- квартирно-посередницькими організаціями при направленні осіб (крім прибулих за путівками туристично-екскурсійних установ і організацій) на поселення в будинки (квартири), що належать громадянам за правом власності.

З осіб, які зупиняються в будинках (квартирах) громадян без сприяння квартирне-1 посередницьких організацій, а також з осіб (крім тих, що здійснюють подорож за і маршрутними книжками), які проживають у наметах, автомашинах тощо, курортний збір справляється в порядку, визначеному Радами народних депутатів, що встановлюють цей збір.

Рішенням органу місцевого самоврядування установлено, що курортний збір перераховується до місцевого бюджету щоденно (щодекадне), а розрахунок курортного збору подається щомісяця. Базовий податковий (звітний) період у цьому випадку дорівнює календарному місяцю тому розрахунок збору повинен подаватися протягом 20 календарних І днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. У разі І неподання розрахунку у цей термін платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних) мінімумів доходів громадян.

При цьому платник відповідно до рішення органу місцевого самоврядування щоденна (щодекадне) перераховує до місцевого бюджету зібрані суми курортного збору - авансові внески. Сума збору у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків за дні (декади) цього місяця), повинна бути внесено платником протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, тобто протягом ЗО календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Збір за участь у бігах на іподромі

Збір за участь у бігах на іподромі - це збір, який стягується з юридичних осіб та громадян, які виставляють своїх коней на змаганнях комерційного характеру

Таблиця 7

Збір за участь у бігах на іподромі

Платники

Юридичні особи та громадяни, які виставляють своїх коней на змаганнях комерційного характеру

Об'єкт

Плата за участь у бігах при реєстрації учасників

Ставка

Не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Джерело

Для юридичних осіб - за рахунок прибутку; Для фізичних - власні кошти

Збір за участь у бігах на іподромі перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Збір за виграш у бігах на іподромі

Збір за виграш у бігах на іподромі - це збір, який стягується з осіб, які виграли на іподромі у грі на тоталізаторі.

Таблиця 8

Платники

Особи, які виграли у грі на тоталізаторі, на іподромі

Об'єкт

Сума виграшу на бігах на іподромі

Ставка

Не повинна перевищувати 6% від суми виграшу

Джерело

Сума виграшу

Збір за виграш у бігах на іподромі

Збір за виграш у бігах на іподромі перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі - це збір, який стягується у виді процентної надбавки до плати, визначеної за участь у грі.

Таблиця 9

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

Платники

Учасники гри на тоталізаторі на іподромі, які придбали білети на участь у грі

Об'єкт

Вартість білетів на участь у грі на тоталізаторі

Ставка

Не повинна перевищувати 5% від суми плати, визначеної за участь у грі на тоталізаторі

Джерело

Власні кошти фізичної особи, яка бере участь у грі

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей - це збір, який стягується за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей.

Таблиця 10

Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

Платники

Юридичні і фізичні особи, які мають дозвіл на проведення місцевого аукціону, конкурсного продажу і лотерей, що видається уповноваженою організацією

Об'єкт

Вартість заявлених на місцеві аукціони, конкурсний розпродаж товарів, виходячи з їх початкової ціни або сума, на яку випускається лотерея

Ставка

0,1% вартості заявлених товарів або суми, на яку випускається лотерея, але не більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із кожного учасника

Джерело

Для фізичних осіб – прибуток :

Для юридичних осіб – власні кошти

Збір за проведення місцевого аукціону , конкурсного розпродажу і лотерей перераховуються до бюджету місцевого самоврядування в порядку , визначеному органами місцевого самоврядування.

Збір за видачу ордера на квартиру

Збір за видачу ордера на квартиру – це збір за послуги, пов’язані з видачею документів. які дають право на заселення квартири.

Таблиця 11

Збір за видачу ордера на квартиру

Платники

Одержувачі ордера на квартиру

Об’єкт

Плата за послуги пов’язані з видачею документів які дабть право на зеселення квартири

Ставка

30% неоподатковуваного мініму доходів громадян оформлення ордера на квартиру

Джерело

Для фізичних осіб – власні кошти

Збір за видачу ордера на квартиру сплачується через установи банків до отримання ордера та перераховується до місцевого бюджету. Документом про сплату збору є квитанція, видана установою банку.

При видачі громадянину ордера на квартиру, у книзі обліку виданих ордерів повинен бути зроблений відповідний запис про сплату збору за видачу ордера на квартиру (номер квитанції та дата сплати). Без сплати збору ордер не видається.

Відповідальність за повне стягнення збору за видачу ордера на квартиру та перерахування його до місцевого бюджету, а також подання звітності до податкової інспекції покладається на керівників органів обліку та розподілу житла.

Збір за видачу ордера на квартиру перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування

Збір за право використання місцевої символіки

Збір за право використання місцевої символіки - це збір за право використання цієї символіки у комерційних цілях

Таблиця 12

Збір за право використання місцевої символіки

Платники

Юридичні особи та громадяни, як використовують місцеву символіку комерційних цілях

Об'єкт

Вартість виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг
Для юридичних осіб - 0,1% вартості виробленої

Ставка

продукції, виконаних робіт, наданих послуг із використанням місцевої символіки; Для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість продукції (робіт, послуг);

Для фізичних осіб - витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю

Дозвіл на використання місцевої символіки (гербу міста чи іншого населеного пункту, назви або зображення архітектурних, історичних пам'ятників і т.д.) видається уповноваженими організаціями строком на 1 рік, які і ведуть облік платників.

За використання місцевої символіки без дозволу юридичних осіб стягується вся сума прибутку, отримана від її реалізації, а з фізичних осіб - штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Збір за право використання місцевої символіки перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування

Збір за право проведення кіно - і телезйомок

Збір за право проведення кіно - і телезйомок - це збір, який стягується за право проведення кіно - і телезйомок.

Таблиця 13

Збір за право проведення кіно - і телезйомок

Платники

Комерційні кіно - і телеорганізації, включаючи організації з іноземними інвестиціями, та зарубіжні організації, які проводять зйомки

Об'єкт

Фактичні витрати на проведення необхідних для здійснення зйомок додаткових заходів місцевими органами виконавчої влади

Ставка

Не повинна перевищувати фактичні витрати на проведення зазначених заходів

Джерело

Прибуток юридичних осіб

Нарахування суми збору та контроль за його сплатою до бюджету здійснюється органом, що видає дозвіл на проведення зйомок.

Збір за право проведення кіно - і телезйомок перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі - це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.

Таблиця 14

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Платники

Юридичні і фізичні особи, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари у спеціально відведених місцях

Об'єкт

Плата за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

Ставка

Не повинна перевищувати: 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб'єктів, які постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях; Одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у день за одноразову торгівлю

Джерело

Для юридичних осіб - прибуток; Для фізичних осіб - власні кошти

Відповідальність за розрахунок збору та його надходження до бюджету покладається на уповноважені організації або посадові особи, яким доручено видавати дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному органами місцевого самоврядування

Збір з власників собак

Збір з власників собак стягується за кожний рік.

Платниками збору з власників собак являються громадяни - власники собак (крім службових), які проживають у домах державного та громадського житлового фонду і приватизованих квартирах.

Таблиця 15

Збір з власників собак

Платники

Громадяни - власники собак

(крім службових)

Об'єкт

Наявність собаки

Ставка

Не повинна перевищувати: мінімуму доходу громадян збору

10% неоподатковуваного на момент нарахування

Джерело

Власні кошти

Збір з власників собак сплачується органам житлового - комунального господарства.

Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон - це місцевий збір, який стягується у розмірі до 0,5 нмдг. залежно від марки й потужності автомобілів, а з юридичних осіб і громадян інших держав, у тому числі й суб'єктів колишнього союзу РСР, - у розмірі від 5 до 50 доларів США

Таблиця 16

Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон ,

Платники

Юридичні особи та громадяни України.
Об'єкт

Марка і потужність автомобілів
Ставка

Для юридичних осіб та громадян України у розмірі до 0,5 нмдг; Для юридичних осіб та громадян інших держав - у розмірі від 5 до 50 доларів США

Джерело

Для юридичних осіб - прибуток; Для громадян - власні кошти.

Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон перераховується до бюджету місцевого самоврядування в порядку, визначеному обласними радами.
еще рефераты
Еще работы по разное