Реферат: Реферат Претенденти

Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький державний університет

імені Михайла Остроградського


ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

реферат


Претенденти:

Безугла Вікторія Олександрівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів і кредиту.

Шаповал Людмила Петрівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів і кредиту.

Кременчук 2010

^ Мета роботи: науково-методичне обґрунтування організаційно-економічних засад формування конкурентоспроможності регіонів України шляхом застосування системного дослідження кількісних показників оцінки конкурентоспроможності на регіональному рівні й розробки структури та алгоритму програми управління процесом формування конкурентоспроможності регіону в контексті завдань державної регіональної політики.

^ Наукова новизна:

- розроблено методику комплексної оцінки конкурентоспроможності регіону, яка на відміну від існуючих сприяє визначенню пріоритетних галузей економіки регіону, враховує вплив виробничого, торговельного, людського, інвестиційного, інноваційного капіталу та створює науково-методичні основи для побудови структури й алгоритму програми управління процесом формування конкурентоспроможності регіону;

- удосконалено визначення економічної категорії “конкурентоспроможність регіону” як здатності кожної регіональної системи до визначення та ефективного використання своїх конкурентних переваг, на умовах самостійності й самофінансування і в межах існуючого законодавства, з метою забезпечення сталого зростання показників економічної діяльності в розрахунку на душу населення та раціонального розміщення продуктивних сил;

- удосконалено структуру управління конкурентоспроможністю регіону в ринкових умовах шляхом розробки трирівневого інституційного механізму: на державному рівні – агенція регіонального конкурентного розвитку (АРКР); на регіональному рівні – регіональні комітети конкуренції (РКК); на місцевому рівні – центри конкуренції (ЦК);

- побудовано механізм формування кластерних об’єднань на території регіону, що надало можливість розробити структуру машинобудівного кластера в Полтавському регіоні й визначити етапи формування кластерів у межах певної території.


^ Практична значимість: практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що теоретичні положення, які захищаються в дисертації, доведені до рівня практичних пропозицій і рекомендацій, створюють об’єктивну основу для подальшого розвитку теоретичних і прикладних проблем формування конкурентоспроможності регіону.

Результати дослідження використані в процесі реалізації регіональної політики і конкурентного законодавства на рівні окремого регіону з метою підвищення ефективності використання регіоном власних конкурентних переваг; вдосконалення виробничої, інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств (акти впровадження від Кременчуцької філії ВАТ «Полтаваобленерго» (лист № 14/ХІІ–21 від 23.12.2004), Дніпровського металургійного комбінату (лист № 05/1-19 від 28.01.2005), ЗАТ “Українсько-бельгійського спільного підприємства “Фобос” (лист № 73 від 14.03.2005), ДП Кременчуцького заводу металоконструкцій ЗАТ «Промтехмонтаж-1» (лист № 21 від 8.02.2006), ХК «АвтоКрАЗ» (лист № 114/2 від 21.06.2006). Алгоритм представленої в роботі «Програми управління процесом формування конкурентоспроможності Полтавського регіону» використано Головним управлінням економіки Полтавської обласної державної адміністрації при складанні «Програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції у Полтавській області на 2002-2004 роки» (лист № 6 – 7/779 від 15.04.2005), міськвиконкомом м. Кременчук при розробці «Програми соціального розвитку Кременчуцького регіону», “Довгострокової програми залучення інвестицій у розвиток економіки міста до 2007 року», “Стратегічного плану розвитку територіальної громади м. Кременчук на період 2004 – 2010 роки» (лист №01-12/594 від 10.08.2006). Пропозиції щодо формування конкурентоспроможності Полтавського регіону за рахунок створення на його території машинобудівного кластера використані фінансово-економічним відділом «Крюківського вагонобудівного заводу» при формуванні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства (лист № 2 від 31.05.2006) і фінансово-економічним управлінням АТ «Укртатнафта» (лист № 57/4 від 12.04.2006).

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес, застосовано в наукових дослідженнях кафедри економічної теорії Кременчуцького державного університету, що підтверджується внутрішніми актами впровадження.

^ Публікації за темою роботи:

- Безугла В.О. Вдосконалення системи менеджменту – запорука підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2003. – С. 17;

- Безугла В.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону – засіб забезпечення сталого регіонального розвитку (на прикладі Кременчуцького регіону) / Регіональні перспективи. – 2003. – № 7-8(32-33). – С. 32 – 35;

- Безугла В.О. Термінологічна впорядкованість категорій регіональної економіки / Регіональні перспективи. – 2003. – № 11-12(36-37). – С. 7 – 9;

- Шаповал Л.П. Основи бюджетного регулювання грошових потоків на регіональному рівні України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування”. – Дн.: Наука і освіта, 2003. – С. 80 – 81;

- Шаповал Л.П. Бюджетне регулювання інноваційних процесів в регіонах України // Матеріали четвертої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 5. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 174 – 176.

- Безугла В.О. Управління регіональною конкурентоспроможністю на рівні “центр-регіон” // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. Том 1. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 127 – 129;

- Безугла В.О. Важелі процесу формування конкурентного середовища в регіонах України // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 136 – 137;

- Безугла В.О. Взаємозв’язок конкурентоспроможності і інвестиційної привабливості регіону // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2004”. Том 10. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 24 – 25;

- Безугла В.О. Управління конкурентоспроможністю за допомогою використання інформаційних технологій // Регіональна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів КДПУ. – Кременчук, 2004. – С. 90 – 91;

- Безугла В.О. Нормативно-правові засади розвитку конкурентоспроможності регіонів України // Управління розвитком соціально-економічних систем: стан, проблеми, перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2004. – С. 72 – 74;

- Безугла В.О. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України / Регіональна економіка. – 2004. – № 4. – С. 64 – 68;

- Безугла В.О. Перспективи та перешкоди застосування бенчмаркінгу для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. Вип. 5. Ч. ІІ. – Кіровоград, 2004. – С. 450 – 455;

- Безугла В.О. Фактори формування конкурентного середовища в регіонах України / Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 10. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 91 – 96;

- Безугла В.О. Світовий досвід формування конкурентоспроможних регіонів / Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 192: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 403 – 412;

- Безугла В.О. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення управління конкурентоспроможністю регіонів в Україні / Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 197: В 5 т. Том І. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 32 – 37;

- Безугла В.О. Нормативно-правове забезпечення формування конкурентного середовища на регіональному рівні в Україні / Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ, 2004. – №10 (80). Частина І. – С. 30 – 34;

- Безугла В.О. Програма управління конкурентоспроможністю регіону / Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2004. – № 4. – С. 3 – 9;

- Шаповал Л.П. Бюджетні проблеми міст-донорів Полтавського регіону в умовах трансформації соціально-економічних відносин в Україні / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Мале та середнє банківництво в умовах становлення ринкової системи в Україні. (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2004. – Вип. 6 (L). – С. 300 – 306.

- Безугла В.О. Інституційний механізм управління конкурентоспроможністю регіону // Материалы Всеукраинской межвузовской научно-практической конференции «Инвестиционная поддержка инновационной деятельности предприятий». – Симферополь: «НАПКС», 2005. – С. 19 – 21;

- Безугла В.О. Взаємодія регіональної економічної політики та діючого конкурентного законодавства як елементів державного управління конкурентоспроможністю регіону // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Організаційно-економічні та фінансові механізми мобілізації резервів промислових підприємств при трансформації економіки”. – Кременчук, 2005 – С. 72 – 74;

- Безугла В.О. Інформаційне забезпечення процесу управління конкурентоспроможністю регіонів / Економіка і регіон. – 2005. – № 2(5). – С. 75 – 78;

- Безугла В.О. Визначення конкурентоспроможності регіону методом таксономії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інвестиційна привабливість промислових підприємств регіону в умовах інтеграції до СОТ”. – Кременчук, 2006 – С. 35 – 36;

- Безугла В.О. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України / Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. - К.: Техніка, 2006. – № 70. – С. 53 – 60;

- Безугла В.О. Кластеризація економіки як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону / Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. - К.: Техніка, 2006. – № 73. – С. 267 – 271;

- Безугла В.О. Проблеми керування конкурентоспроможністю регіону і пріоритети регіональної економічної політики в Україні / Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2006. – № 10. – С. 21 – 29;

- Безугла В.О., Шаповал Л.П. Іноземні інвестиції як джерело формування додаткових фінансових ресурсів в економіці країни / Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 234: В 4 т. Том І. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 179 – 185;

- Безугла В.О., Шаповал Л.П. Метод експертних оцінок у контексті формування фінансової стійкості певної території / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. – 2008. – № 5. – С. 93 – 96;

- Безугла В.О., Шаповал Л.П. Моделі фінансової взаємодії суб’єктів господарювання та їх вплив на процес формування конкурентоспроможності регіону // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації». – Тернопіль, 2008. – С. 181 – 184;

- Безугла В.О., Шаповал Л.П. Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / Регіональна економіка. – 2008. – № 3 (49) . – С. 104 – 110;

- Безугла В.О., Шаповал Л.П. Конкурентоспроможність регіону в системі фінансово-економічних відносин органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарської діяльності / Економіка і регіон. – 2008. – № 4 (19). – С. 21 – 26;

- Безугла В.О., Шаповал Л.П. Ринкові умови формування цінової конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів // Матеріали 6-ї міжнародної науково-практичної конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». Регіональні проблеми економіки. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 182 – 183;

- Безугла В.О. Макроекономічна динаміка і структурні зміни в економіці України // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”. – Кременчук, 2009. – С. 354 – 355;

- Безугла В.О., Шаповал Л.П., Латишев К.О. Сучасні аспекти формування регіональної конкурентоспроможності. Монографія. – Кременчук: Видавництво ПП «КРЕМПАК», 2010. – 285 с.


Претенденти:

__________________ Безугла В.О.


__________________ Шаповал Л.П.
еще рефераты
Еще работы по разное