Реферат: Лобридецький Григорій Савович Співвідношення принципів розумності та добросовісності у цивільному праві України науковий реферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА


КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ


Лобридецький Григорій Савович


Співвідношення принципів
розумності та добросовісності
у цивільному праві України


НАУКОВИЙ РЕФЕРАТ
для вступу до аспірантури за спеціальністю

12.00.03— цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право


Хмельницький — 2008

ЗМІСТ


Вступ

………………………………………………………………………...

1.

Теоретичні засади дискреційних повноважень……………………...1.1. Підходи до визначення суддівського розсуду……………………...1.2. Загальна характеристика суддівського розсуду……………………

2.

Дискреційні повноваження суду щодо розгляду цивільної справи2.1. Дискреційні повноваження суду на стадії підготовки справи
до судового розгляду……………………………………………………..2.2. Дискреційні повноваження на стадії судового розгляду справи.…

Висновки

…………………………………………………………………...

^ Список використаних джерел

………………………………………….

ВСТУП


Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку України як демократичної …

^ Метою роботи є …

Теоретичною базою дослідження стали наукові праці … та законодавство …

Досягнення поставленої мети викликає потребу вирішення таких завдань:

визначити поняття і …

У ході дослідження використано такі методи наукового дослідження: …


^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ


1.1. Підходи до визначення судового розсуду


Перш за все потрібно …

Так, французький учений Г. Бребан вважає, що дискреційні повноваження, які означають свободу адміністрації оцінювати ситуації й приймати по них рішення, надають адміністрації простір у здійсненні вибору між вільними рішеннями. Вона має право діяти або не діяти, а коли вона діє, то може вибирати один або кілька з можливих варіантів поведінки [12, с. 92].

Отже, дискреційні повноваження — це сукупність прав та обов’язків закріплених у встановленому законодавством порядку за судом, які він застосовує на власний розсуд.


^ 1.2. Загальна характеристика судового розсуду


Можливість судового розсуду …

Така класифікація мотивів (справедливість, розумність, доцільність) віднесених до першої групи, незважаючи на зовнішню стислість, охоплює можливі варіанти співвідношення морального й матеріального (майнового) критерію й тому має ознаку повноти. Для цілей нашого дослідження мотиви цієї групи далі йменуються традиційними1 [6, с. 95].

Отже, ознаками дискреційних повноважень суду є застосування дискреційних повноважень передбачене юридичними нормами; наявність декількох, як мінімум двох, варіантів вирішення проблеми, з яких суддя вправі вибрати один; …

ВИСНОВКИ


У цій роботі проводилось дослідження, що стосується дискреційних повноважень суду при здійсненні окремих процесуальних дій на різних стадіях цивільного процесу.
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Абушенко Д. Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. — М.: Норма, 2002. — 176 с.

Боннер А. Т. Советский закон и судебное усмотрение // Советское государство и право. — 1979. — № 6. — С. 35-38.

Канцір В. С. Проблеми судового угляду при застосуванні кримінального законодавства України. Автореф. дис. … канд. юрид. наук 12.00.06 / Львівський державний університет ім. Івана Франка. — Львів, 1998. — 21 с.

Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров, В. А. Бигун, В. В. Баранкова и др.; Под ред. В. В. Комарова. — Х.: Право, 2002. — 358 с.

Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р., № 9 // Вісник Верховного Суду України. — 1996. — № 2.

Про судоустрій України: Закон України від 07.02.2002 р. // ОВУ. — 2002. — № 10. — Ст. 141.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 16. — Ст. 1088.

Ухвала судової колегії у цивільних справах Верховного Суду України від 4 серпня 2006 року у справі за позовом А. до Б. про стягнення боргу // Архів Верховного Суду України. Справа № 2-3044/07.


Дата виконання підпис

1 [1]. Абушенко Д. Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. — М.: Норма, 2002. — С. 95.
еще рефераты
Еще работы по разное