Реферат: Реферат наукової праці «Гігієнічні аспекти біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла»


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


РЕФЕРАТ НАУКОВОЇ ПРАЦІ

«Гігієнічні аспекти біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла»,

ЩО ПОДАЄТЬСЯ НА ЗДОБУТТЯ

ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


ЗІНЧЕНКО Тетяна Олександрівна -  аспірант кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


МІНЧЕНКО Дмитро Олександрович – кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


Київ-2011

^ АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

Науково-технічний прогрес початку ХХІ сторіччя відзначається зростанням інтересу до технологій, що базуються на принципах самоорганізації. Такі технології отримали назву «нанотехнології».

Синтетичні наночастки, набувають широкого застосування в різних галузях виробництва, а також в біології та медицині. Зокрема, наночастки срібла містяться у 30 % продукції виготовленої з застосуванням нанотехнології. Використовується нанорозмірне срібло для надання антисептичних властивостей різним поверхням і матеріалам (шовний і перев'язувальний матеріал, бактерицидні та дезінфікуючі препарати, посуд, пакувальні матеріали для харчових продуктів, нове покоління біологічно активних алкідних і водоемульсійних фарб). Розробляються ефективні фільтрувальні елементи, що містять наноструктурні агрегати срібла з високими бактерицидними і каталітичними властивостями. Також, завдяки оптичним властивостям, наносрібло використовується у електроніці для створення плазменних та сенсорних екранів.

Особливі фізико-хімічні властивості наноструктур можуть обумовлювати їх високу біологічну активність внаслідок надзвичайно великої поверхні з розрахунку на одиницю маси, більш високу токсичність і небезпечність їх для людини та навколишнього середовища.

Профілактика можливого несприятливого впливу нанотехнологій, наночасток і наноматеріалів на здоров’я людини і стан довкілля є надзвичайно важливою і актуальною гігієнічною проблемою. Оскільки наночастки срібла, завдяки своїм властивостями, знаходять широке застосування в різних галузях промисловості та непромисловій сфері – очікується збільшення обсягів їх виробництва.

В Україні розробкою методів одержання та застосування нанометалів займаються провідні наукові заклади системи Академії наук України. Серед них Міжнародний центр електронно-променевих технологій Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона, Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича, Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова та ряд інших установ.

Умови праці та стан здоров’я працівників при виробництві та застосуванні наночасток, особливо наночасток металів та оксидів металів, а також наноматеріалів вивчені вкрай недостатньо.

Потребують вирішення питання розробки методів визначення та наукового обґрунтування гранично допустимих концентрацій наночасток у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі, допустимих рівнів забруднення шкіри і спецодягу, гігієнічної оцінки ризиків впливу наночасток металів в умовах виробництва і застосування. Необхідне також подальше вивчення токсикологічні властивості та механізм дії наночасток металів на організм при різних шляхах їх надходження.

Наведені вище факти, а також стрімкий розвиток нанотехнологій та зростання обсягів виробництва наноматеріалів роблять актуальними питання безпеки технологій виробництва і застосування нанопродукції для здоров’я людини та довкілля, в першу чергу нанометалів, як найменш вивчених з гігієнічних позицій.

^ МЕТА роботи

Мета дослідження – провести токсиколого-гігієнічну оцінку наносрібла одержаного при різних технологіях синтезу, визначити професійні ризики та науково обґрунтувати заходи профілактики щодо негативного впливу на здоров’я працівників і населення в цілому.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

Провести комплексну гігієнічну оцінку умов праці операторів під час різних методів синтезу і застосуванні наночасток срібла.

Виявити та охарактеризувати пріоритетні гігієнічні фактори на різних етапах технологічних процесів.

Дослідити в умовах лабораторного моделювання токсичність та безпеку наночасток срібла.

Науково обґрунтувати напрямки щодо попередження можливого негативного впливу наночасток срібла на здоров’я працівників і населення в цілому.

^ Об’єкт дослідження: ризик впливу шкідливих факторів виробничого середовища на здоров’я працівників в умовах одержання і застосування наночасток металів.

^ Предмет дослідження: умови праці працівників при синтезі і застосуванні нанорозмірного срібла, токсичність наносрібла, рівні забруднення повітря робочої зони, шляхи запобігання негативного впливу наносрібла.

^ Методи дослідження. Методи лабораторного та натурного гігієнічних експериментів, при проведенні яких використані токсикологічні, хіміко-аналітичні, біохімічні та методи квантово-хімічного моделювання.


^ НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вперше на основі комплексної гігієнічної оцінки встановлено, що технологічні процеси одержання та застосування наночасток срібла характеризуються можливістю потрапляння в повітря виробничого середовища наночасток вихідного матеріалу. Мають місце також інші шкідливі виробничі фактори: рентгенівське та теплове випромінювання, шум, шкідливі гази, фізичне та нервово-емоційне навантаження. Проведені експериментальні дослідження з застосуванням гістологічного та електронно-мікроскопічного аналізів дозволили виявити структурні зміни респіраторного відділу легень піддослідних тварин, які носять як компенсаторну, так дистрофічно-деструктивну спрямованість. Виявлено вплив наночасток срібла на експресію ряду циркадіальних генів, які контролюють протікання важливих метаболічних процесів в організмі, що може призвести до порушення клітинного метаболізму і провокування малігнізації. Розраховані та змодельовані рівноважно просторові будови потрійних комплексів молекул фосфатидинової кислоти, фосфатидилхоліну і кластерів срібла продемонстрували можливість проходження наночасток срібла через плазматичну мембрану. Обґрунтовано основні напрямки щодо профілактики можливих негативних впливів виробничих факторів при отриманні та застосуванні нанорозмірного срібла.


^ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Виконане дослідження поглиблює і доповнює відомості про токсичну дію нового антропогенного чинника – нанорозмірного срібла. Вперше виявлені та охарактеризовані пріоритетні шкідливі виробничі фактори в умовах виробництва та застосування наночасток срібла, вивчені структурні та ультраструктурні зміни легеневої тканини, експресія циркадіальних генів внаслідок дії наносрібла та побудовані квантово-хімічні моделі взаємодії кластерів срібла з ліпідною ділянкою плазматичної мембрани.

За результатами роботи розроблені та запатентовані:

спосіб визначення в повітрі наночасток срібла (Патент України на корисну модель № 42371);

способи прогнозування негативного впливу наночасток срібла на організм (Патенти України на корисну модель № 54569, № 54571,№ 5457). Копії патентів додаються.

Крім того, результати роботи будуть використані при підготовці інформаційного листа, щодо заходів попередження можливого негативного впливу шкідливих виробничих факторів при отриманні та застосуванні наночасток срібла.

Матеріали досліджень планується запровадити в роботу фахівців міністерств, відомств і установ державного санітарного нагляду при здійсненні поточного санітарного нагляду підприємств з виробництва та застосування наночасток срібла з метою профілактики негативного впливу шкідливих виробничих факторів на здоров’я працівників та населення в цілому.

Публікації. Основні наукові положення і висновки опубліковано в 20 наукових працях, з яких 6 статті у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 10 тез доповідей на конференціях і з’їздах і 4 патенти на корисні моделі.Аспірант кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ ім. О.О. БогомольцяТ.О. Зінченко

Кандидат медичних наук, асистент

Кафедри педіатрії НМУ ім.

О.О. БогомольцяД.О. Мінченко
еще рефераты
Еще работы по разное