Реферат: Завдання для розробки курсової роботи Завдання на курсову роботу містить у собі наступне


Завдання для розробки курсової роботи


Завдання на курсову роботу містить у собі наступне:


Реферат на задану тему. Реферативна частина обов’язково повинна містити приклади програм, які ілюструють матеріал, що викладається.

Відповідно до індивідуального завдання розробити ієрархію класів. У вершині цієї ієрархії повинний знаходитися абстрактний базовий клас. Ієрархія повинна мати деревоподібну структуру з числом рівнів не менш трьох.

Розробити програму, що:

створює динамічну структуру (черга, стек, ..), у яку включаються по 2 об’єкти кожного з класів створеної ієрархії;


Завдання для написання першого розділу


Основні концепції ООП.

Призначення класів і їхніх елементів.

Використання покажчика this.

Організація доступу до елементів класу.

Конструктори та деструктори.

Композиція класів. Статичні елементи класу.

Поліморфізм.

Перевантаження операцій.

Перевантаження операцій інкременту та декременту.

Спадкування і його роль в ООП.

Відкрите, захищене і закрите спадкування.

Множинне спадкування.

Абстрактні класи та функції.

Поліморфізмі віртуальні функції.

Динамічні структури даних.

Пре процесор і основні пре процесорні оператори.

Шаблони функцій.

Шаблони класів.

Обробка виняткових ситуацій.

Стандартні виключення С++. Альтернативні методи обробки

Огляд стандартної бібліотеки С++.

Загальна характеристика контейнерних класів.

Послідовні контейнери.

Асоціативні контейнери.

Літератори.

Адаптери стандартних контейнерів.

Алгоритми і функції стандартної бібліотеки.

Достоїнства і недоліки об’єктно - орієнтованого стилю програмування.


Завдання для написання другого розділу


Далі приводиться список понять, що повинні бути покладені в основу розроблювальної ієрархії класів.

Магазин (спеціалізований, універсальний).

Книга(наукова, художня).

Журнал (науковий, популярний).

Податок (прибутковий, ПДВ, пенсійний фонд).

Колекціонер (нумізмат, картини).

Склад (продовольчий, промтоварний).

Офіс(торговельна фірма, поштовий офіс і ін.).

Підприємство (приватне, державне).

Фільм (документальний, художній).

Автомобіль (вантажний, легковий).

Літак (військовий, цивільний).

Меблі (офісні, домашні).

Власність (державна, приватна, кооперативна).

Банк (акціонерний, комерційний, державний).

Фірма (малий бізнес, середній бізнес).

Природа (жива, нежива; жива: рослини, тварини).

Наука (гуманітарна, природна).

Театр (драматичний, опера)

Держава (унітарна, федеральна).

Рослини (дерева, чагарники, трави).

Тварини (теплокровні, холоднокровні).

Побутова техніка (холодильники, аудіо, відео).

Вистава (драматична, оперна)

Транспорт(повітряний, залізничний).

Населений пункт (місто, село).

Одяг (літній, зимовий).

Контрагент (заказник, постачальник).

Спорт (літні види, зимові види).


Зміст і обсяг курсової роботи


Курсова робота складається з пояснювальної записки і додатка з текстом налагодженої програми, результатами її роботи і набором схем і малюнків (при необхідності). Обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати 15 – 30 сторінок тексту разом із графічними матеріалами і додатком.

курсову роботу варто писати на аркушах формату 210 х 297, залишаючи поля ліворуч – 25 мм, праворуч 15 мм, знизу і зверху не менш 20 мм, сурово дотримуючи абзаців. При машинописному наборі необхідно дотримувати наступні вимоги: Arial. Розмір 14, міжрядкова відстань 1.

Кожен розділ рекомендується починати з нового листа, а пункт – з абзацу. Цифри, що вказують номери пунктів, не повинні виступати за кордон абзацу.

Підкреслення найменувань розділів не допускається. Відстань між заголовками розділів, підрозділів і наступним текстом повинна бути на 5 мм більше інтервалу між рядками. Назви розділів і підрозділів повинні відповідати змістові.

Сторінки курсової роботи варто нумерувати арабськими цифрами. Тому що титульний лист є першим, він не нумерується, але враховується при наскрізній нумерації. Написи на схемах (при їхньому ручному виконанні) повинні бути виконані стандартним креслярським шрифтом.

За титульним листом повинен бути зміст із указівкою переліку розділів, підрозділів і сторінок, на яких вони розміщені, потім розташовується текст основного матеріалу курсової роботи.

Виклад ведеться від першої особи множини. На останній сторінці тексту приводиться перелік використаної літератури з вказівкою автора, назви роботи, місця видання, видавництва, року видання і кількості сторінок.

Текст налагодженої програми приводиться в розділі 2 або в додатку до пояснювальної записки.

Рекомендується наступна структурна схема текстової частини курсового проекту.

Зміст.

Вступ (1 – 2с.)

Реферативна глава. Її назва повинна відповідати найменуванню теми, запропонованої відповідно до варіанта завдання на розробку першого розділу курсової роботи. Обсяг цієї глави – не більше 10 сторінок. При необхідності глава може розбитися на розділи і підрозділи.

Розділ, що містить рішення індивідуальної задачі. Його назва повинна відповідати завданню на розробку другого розділу курсової роботи . Рекомендується розбити цей розділ на наступні підрозділи:

Постановка задачі(1-2с.)

Розробка ієрархії класів (2-3с.)

Розробка алгоритму рішення задачі (4 – 5 с.).

Розробка програми рішення задачі (4 – 5 с.).

Після другого розділу повинен бути висновок (1 – 2 с.) і список використаної літератури.

Тексти всіх модулів програми і результати її роботи оформляються у вигляді одного або декількох додатків.
еще рефераты
Еще работы по разное