Реферат: О формою (науковий реферат, повідом-лення, наукова стаття або тези доповіді на студентську наукову конференцію), скласти план І записати літературу згідно вимог


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Кафедра ЗНГД


Р О Б О Ч И Й З О Ш И Т


до виконання комплексного практичного індивідуального завдання – КПІЗ

з дисципліни „Політологія”


студента 1-го курсу групи (вказати групу)

спеціальності (вказати назву спеціальності)


Прізвище, І.П.


Викладач –Творун С.О.

Графік виконання завдання та його оцінка:


Етапи

Зміст завдання

Дата

Оцінка (за 100 бал. шкалою)

Підпис викладача

Перший

Обрати тему дослідження, визначитись із його формою (науковий реферат, повідом-лення, наукова стаття або тези доповіді на студентську наукову конференцію), скласти план і записати літературу згідно вимог.

до 04.10.11Другий

Опрацювати необхідну літературу, написати вступ, викласти в тезах головний зміст КПІЗ згідно плану.

до 01.11.11Третій

Доопрацювати основний текст, підготувати ілюстрації: діаграми, графіки, таблиці або комп’ютерну презентацію.

до 29.11.11Четвертий

Виступити з повідомленням на семінарському занятті або подати наукову статтю на студентську наукову конференцію.


до 20.12.11
Загальна оцінка _____________________

Підпис викладача ___________________


Вінниця – 2011


1. Структура залікового кредиту:


^ Заліковий кредит з політології


Заліковий модуль 1

Підсумкове тестування та поточне оцінювання на семінарських заняттях.

Змістовий модуль 1 (теми 1-4)Заліковий

модуль 2

Ректорська контрольна

роботаЗаліковий

модуль 3

підсумкова

оцінка з КПІЗ

30 %

50%

20 %

9 тиждень

17 тиждень

18 тиждень


^ 2. Варіанти завдань:

Роль, зміст та особливості політики в сучасних умовах.

Розвиток політичної думки в Україні в епоху козаччини.

Вклад українців у скарбничку світової політичної думки.

Актуальні проблеми політичних досліджень ХХІ століття.

Формування владних структур у сучасному Українському суспільстві.

Політична система сучасної України.

Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання.

Демократія: політичний ідеал і політична практика.

Способи формування демократичної культури особистості.

Соціально-політичні проблеми в Україні та шляхи їх вирішення.

Право та політична влада в регулюванні суспільних процесів.

Тенденції трансформації політичної системи сучасної України.

Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства в Україні.

Неформальні громадські рухи: причини та умови виникнення.

Партійно-політичний спектр сучасної України.

Політичне лідерство в сучасній Україні: основні проблеми оновлення.

Шляхи та можливості правового обмеження негативного впливу бюрократії на суспільне життя.

Політична культура сучасної української еліти.

Можливості і перспективи політична діяльності для української молоді.

Проблема поділу влади в Україні, розмежування компетенції Верховної Ради і Президента.

Уявіть себе лідером політичної партії і запропонуйте програму соціально-економічної політики та змін до законодавства України для її реалізації.

Національні проблеми в Україні на сучасному етапі, та шляхи їх вирішення.

Дотримання прав людини в Україні.

Протиріччя задекларованих в Конституції та існуючих реально прав людини в Україні. Запропонуйте власний підхід до вирішення даної проблеми.

Україна і НАТО: історія відносин, перспективи співпраці і вступу до організації.

Україна і Євросоюз: співпраця та перспективи інтеграційних процесів.

(за бажанням студент може запропонувати власну актуальну тему)


^ 3. Вимоги та методичні рекомендації до написання КПІЗУ

Комплексне практичне індивідуальне завдання – КПІЗ виконується самостійно кожним студентом. Завдання студенти обирають індивідуально в межах дисципліни. Тема завдання ускладнена поглибленим вивченням і розробкою окремої галузі сучасної політології.

Метою КПІЗ є розвиток навичок самостійної роботи систематизація, поглиблення, узагальнення знань студента з певної теми.

КПІЗ – це завершена теоретична робота у вигляді реферату, наукової статті, конспекту з теми, анотації прочитаної додаткової літератури тощо.

КПІЗ має складатися з таких основних елементів:

Зміст.

Вступ.

Основна частина (складається з 2-3 розділів)

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.


Зміст подається на початку наукової роботи. У змісті вказується вступ, назви розділів і параграфів, що входять до основної частини, висновки, література і назви кожного додатка. Навпроти кожного пункту, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками проставляються номери сторінок, з яких вони починаються

Вступ. Виклад матеріалу починається зі вступу. Складовими вступу є актуальність теми, аналіз літератури та джерел, завдання дослідження, які виділяються абзацами. На початку своєї роботи студент повинен обґрунтувати, чому він взявся досліджувати саме цю тему, для чого це потрібно, що нового і що цікавого в такому дослідженні – це і становить актуальність теми. До вас уже хтось займався подібною проблемою, або досліджував окремі її складові. Назвіть цих авторів і їх праці. Дайте коротку характеристику окремим книгам та статтям в яких ви відшукали найбільше матеріалу для вашої наукової роботи. Завершити написання вступу потрібно коротким описом того, що саме Ви плануєте дослідити, на яких проблемах зосередити вашу увагу, що хочете показати своєю роботою. Тут можна коротко показати мету і завдання кожного розділу або роботи в цілому.
Основна частина. Назва «основна частина» в роботі не пишеться, вона умовна. До складу основної частини входить певна кількість розділів, кожен з яких має свою назву, яка відображає про що йдеться в цьому розділі. Великі розділи можна поділити на пункти або параграфи і кожному з них дати заголовок. З основної частини починається послідовний логічний виклад матеріалу. В кінці кожного розділу робляться короткі висновки, підсумовується вищесказане. Викладаючи матеріал, необхідно робити посилання на джерела з яких взяті факти. Обов’язкові посилання робляться після наведення цифр, цитат та інформації, яка не є загальновідомою або вашим власним дослідженням.
Висновки. Останній розділ наукової роботи носить назву – “Висновки”. У висновках підводяться підсумки Вашої роботи, дається короткий аналіз викладеного вами матеріалу.

^ Список використаних джерел. Після загальних висновків подається список використаних джерел. Джерела (література) подаються обов’язково в алфавітному порядку. Монографії чергуються із статтями згідно алфавітного порядку прізвищ авторів. Для того, щоб правильно оформити список використаної літератури слід уважно ознайомитися з вимогами ГОСТ. (див. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : (ГОСТ 7.1 – 2003,IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007-07-01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с.)

Додатки. Ілюстративний матеріал: схеми, діаграми, таблиці, анкети, запитальники, фотографії, малюнки, тощо можна подати в додатках.

^ 4. Критерії оцінювання:

Базова оцінка „90” балів виставляється тоді, коли студент правильно та у повному обсязі виконав індивідуальне завдання, виявив творчий пошук, самостійність, оригінальність тощо.

Базова оцінка „75” балів виставляється тоді, коли студент в основному правильно та у повному обсязі виконав індивідуальне завдання, але допустив незначні погрішності.

Базова оцінка „60” балів виставляється тоді, коли студент виконав індивідуальне завдання з помилками, які є досить суттєвими, але в межах допустимого.

Викладач може додати додаткові бали за якісне оформлення виконаної роботи, виступ на конференції, опублікування дослідження..


^ 5. Література до курсу:

основна

Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840 с.

Піча В.М. Хома Н.М. Політологія: Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. 4-те вид. стереотипне. – Львів: «Новий світ 2000», 2010. – 172 с.

Піча В.М. Хома Н.М. Політологія. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – 5-те видання стереотипне. – Львів: «Новий світ 2000», 2011. – 304 с.

Політологія: навч. посіб. /М.П. Гетьманчук, В.К. Грищук, Я.Б. Турчин та ін. ; за заг. ред. М.П. Гетьманчука. – К. Знання, 2011. – 415 с.

Політологія: Підручник /За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3 –тє вид., переробл., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 568 с.

Шляхтун П.П. Політологія: теорія та історія політичної науки: Підручник. /П.П. Шляхтун – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.

Додаткова

Аристотель. Политика // Аристотель. Соч. в 4 т. – М., 1990. – Т. 4.

Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: Навч. посіб. / О.Д. Бойко. – К.: Академвидав, 2010. – 432 с.

Бабінова О. Історичний розвиток та становлення демократії на теренах сучасної України в період виникнення перших державних утворень до початку козацької доби – К., 1991.

Бергев А. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1996.

Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Избранные произведения. – М., 1990.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1993.

Губенко А.П. Технології політичної провокації // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. − № 2. − С. 59-60.

Дорошенко М.С.Шпакова Н.В.Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 204 с.

Загальна Декларація прав людини: Прийнята ООН 10 грудня 1948 р. – К., 1963.

Збірник виборчих законів в країнах Центральної та Східної Європи (Міжнародна Фундація Виборчих Систем (IFES). – Вашингтон, 2002.

Коршак Р.М. Етнополітологія: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2011. – 200с.

Кучеренко Д.Г. Мартинюк О.В. Сахаров В.Є. та ін. Україна і світ(країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти). Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416.

Кучик О.С. Зовнішня політика України: Навч. посіб. /О.С. Купчик, О.А.Заяць. – К.: Знання, 2010. – 572 с.

Кухта В. Історія української політичної думки. – Львів, 1991.

Макиавелли Н. Государь. – К., 1990.

Мир политической мысли: Хрестоматия в 2 т. – М., 1994.

Мокій А.І., Яхно Т.П. Бабець І.Т. Міжнародні організації: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 280 с.

Монтескье Ш. О духе законов // Избранные произведения. Т. 2 – М. 1995.

Основи демократії: Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: навч. посіб. /О.В. Філонов, В.М. Суботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. – 2 –ге вид. випр. – К.: Знання, 2008. – 215 с.

Оуен Р. Избранные сочинения. – М., Л., 1950. – Т. 1-2.

Охрімович І. Політичний світогляд Т. Шевченка // Київська старовина. – 1994. – № 2.

Рудич Ф.М. Політологія. Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Петрикова Є. Деякі аспекти формування іміджу політичного лідера // Політичний менеджмент. – 2004. − № 2. – С. 109-120.

Платон. Собрание сочинений: в 4-х томах – М., 1990.

Побокін М. Маніпуляційні впливи в системі політичних технологій // Людина і політика. – 2004. − № 3. − С. 63-73

Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці. Навчальний словник-довідник для студентів. / Уклали В.М. Піча, Н.М. Хома. – К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2001. – 320 с.

Тисяча років української суспільно-політичної думки. В 9 т. 14 кн.  – К., 2002.

Штогрин Д. Концепція національної еліти в історіософії Дмитра Донцова // Людина і політика. – 2002. – № 3.

Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу: навч.посіб. / Г.О. Шамборовський. – К.: Знання, 2011. – 187 с.Завдання отримав________________________________


Завдання видав_______________________________________


„______”___________________2011 р.
еще рефераты
Еще работы по разное