Реферат: Реферат з основ екологічного законодавства на тему : ‘РЕФЕРАТ

З ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

НА ТЕМУ :

‘ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ’

СТУДЕНТКИ ФПН- 2

ФРАНЦЕВОЇ АНАСТАСІЇ


ПЛАН


Екологічне правопорушення


Склад екологічного правопорушення


Види екологічного правопорушення


Санкції проти суб’єктів еколого-правової (превентивної) відповідальності


^ Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

— Дисциплінарна відповідальность


— Адміністративна відповідальность


— Кримінальна відповідальность


— ^ Майнова відповідальность


Екологічне правопорушення — це винна, протиправна, екологічно небезпечна дія, яка посягає на встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та порушує екологічні і пов’язані з ними ін. права людини і вимоги екологічної безпеки Екологічне правопорушення (екологічний делікт або екологічний злочин) може бути адміністративним або дисциплінарним.


Суб’єктами екологічного правопорушення є право- і дієздатні, осудні фізичні і юридичні (посадові особи) особи. Суб’ктивними ознаками є вина, необережність чи навмисність та екологічний ризик власників джерел підвищеної екологічної небезпеки.

До складу екологічного правопорушення входить предмет (об’єкт) посягання і екологічні правовідносини. Об’єктами посягання є навколишнє природне середовище (природні, умови життєдіяльності) та життя і здоров’я людини.

Об’єктивними ознаками екологічного правопорушення є дія чи бездіяльність, які призводять до протиправного порушення екологічних вимог. Дані порушення мають екологічну спрямованість і призводять до екологічної небезпеки та майнової і моральної шкоди природним ресурсам належним власнику чи користувачу, навколишньому природному середовищу, життю і здоров’ю людини.


^ Види екологічних правопорушень — це визначені чинним екологічним законодавством категорії незаконних дій (бездіяльність), за які в залежності від характеру і ступеню екологічної небезпеки, об’єкта, предмета посягання та ін. ознак можуть застосовуватись заходи державно-правового примусу.

^ Екологічні правопорушення в залежності від предмета і об’єкта посягання можуть бути в галузі

— використання природних ресурсів : земельні, водні, лісові, гірничі, фауністичні, в сфері використання і охорони атмосфери;

— охорони навколишнього природного середовища : порушення природоохоронних вимог на стадії прийняття рішень і в процесі здійснення господарської та ін. діяльності, порушення вимог охорони територій і об’єктів природно-заповідного фонду, курортних, лікувально-оздоровчих рекреаційних зон та ін. територій, що підлягають особливій охороні;

— екологічної безпеки : невиконання заходів щодо попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій, порушення вимог екологічної безпеки у процесі здійснення видів діяльності.

^ Правопорушення по окремих галузях і інститутах екологічного законодавства поділяються на :

1) порушення у сфері права власності на природні ресурси;

^ 2) порушення у сфері права природокористування;

3) правопорушення у сфері відтворення природних ресурсів;

4) правопорушення у сфері екологічної експертизи;

5) екологічні правопорушення у сфері застосовування економічних важелів щодо використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;

^ 6) порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишні природне середовище;

7) порушення норм екологічної безпеки;

8) порушення екологічних прав громадян (на повну і достовірну інформацію та ін.);

9) екологічні правопорушення у сфері управління і контролю.

^ Екологічне правопорушення за ступенем екологічної небезпеки і заходами державно-правового примусу може бути :

— еколого-правовим проступком, що тягне за собою дисциплінарну відповідальність;

— еколого-майновим деліктом, що тягне за собою майнову відповідальність;

— еколого-адміністративним правопорушенням, що тягне за собою адміністративну відповідальність;

— екологічним злочином, що тягне за собою кримінальну відповідальність.


Порушення лімітів використання природних ресурсів, екологічних нормативів, стандартів, вимог екологічної безпеки призводить до виникнення екологл-правової (превентивної) відповідальності.Проти юридичних осіб — суб’єктів екологл-правової (превентивної) відповідальності — застосовуються такі санкції :

^ 1) обмеження діяльності;

2) зупинення діяльності;

3) припинення діяльності.

Органами по застосуванню санкції є

— органи місцевого самоврядування;

— органи Мінекобезпеки України;

— органи місцевої державної виконавчої влади.

^ Припинення діяльності здійснюють :

— Кабінет Міністрів України;

— органи місцевого самоврядування стосовно підпорядкування юридичних осіб;

— ^ Суд за позовом Прокуратури у разі систематичних правопорушень;

— органи місцевої виконавчої влади.


Юридична відповідальність за екологічні правопорушення — це специфічна форма суспільних відносин, в яких за допомогою правових норм та ін. юридичних засобів забезпечується добровільне чи примусове виконання винними особами вимог екологічної безпеки, ефективне використання природних ресурсів, охорона навколишнього природного середовища або покладається обов’язкове виконання ін. обов’язків за допущене екологічне правопорушення.


^ Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення — це різновид юридичної відповідальності, яка застосовується до винних осіб за протиправні дії, що порушують екологічні вимоги у процесі невиконання функціональних обов’язків та ін. вимог дисципліни праці, пов’язаних з використанням природних ресурсів, охороною навколишнього природного середовища, забезпеченням екологічної безпеки.

^ Умовами настання дисциплінарної відповідальності є

— протиправність;

— наявність вини суб’єкта;

— професійна правосуб’єктність у галузі екології;

— невиконання чи неналежне виконання екологічних вимог, які складають коло службових професійних обов’язків.

^ Види дисциплінарних стягнень :

1) догана; 2)звільнення з посади.

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення — це різновид суспільних відносин, у яких застосовуються заходи адміністративного впливу (стягнення) за винні і протиправні діяння, що порушують встановлений порядок використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки та екологічні права громадян.

^ Групи адміністративних екологічних правопорушень

Порушення екологічних прав громадян

^ В галузі природноресурсових відносин

В галузі природоохоронних відносин

В галузі забезпечення екологічної безпеки

^ Порушення вимог загального природокористування

Порушення експлуатації природоохоронних об’єктів

^ Порушення вимог екологічної безпеки

— при проектуванні, реконструкції,

Перевищення лімітів використання природних ресурсів

^ Порушення вимог охорони навколишнього природного середовища від неконтрольованого

будівництві

— при впровадженні відкриттів, винаходів — при застосуванні

^ Самовільне спеціальне природокористування

шкідливого біологічного впливу

заходів захисту рослин,

мінеральних добрив, токсичних хімічних,

^ Псування і забруднення с/г земель

Порушення правил і норм складування, зберігання, розміщення, утилізації,

радіоактивних речовин і препаратів

— при ліквідації

^ Порушення правил використання земель

ліквідації та застосування відходів Перевищення нормативів

підприємств, споруд та ін. об’єктів

Перевищення нормативів

^ Приховування та перекручення даних земельного кадастру

викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище

екологічної безпеки Невиконання заходів попередження та ліквідації аварій з

^ Несвоєчасне повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням

Здійснення незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат

^ Перевищення нормативу вмісту забруднюючих речовин у викидах

шкідливими екологічними наслідками

Невиконання заходів попередження і ліквідації наслідків аварій та ін. шкідливого впливу в зоні надзвичайної екологічної

^ Самовільне відхилення від проектів внутрішньогосподарського землеустрою

пересувних джерел


Порушення строків і порядку внесення платежів за

ситуації Невиконання обов’язків по реєстрації в суднових документах операцій з шкідливими речовинами і

^ Порушення правил і вимог проведення робіт по геологічному вивченню надр

використання природних ресурсів і за забруднення навколишнього природного середовища

сумішами Невиконання вимог екологічної безпеки у процесі впровадження

^ Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв
відкриттів, винаходів, корисних моделей промислових зразків,

^ Порушення вимог первинного обліку використання природних ресурсів і в галузі охорони навколишнього природного середовища


раціоналізаторських пропозицій, нових технологій і систем, речовин і матеріалів

^ Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд не забезпечених рибозахисним обладнанням

Незаконна порубка

Пошкодження або знищення дерев, лісових культур і молодняка Порушення правил

^ Неповідомлення відомостей про здійснення скиду в море забруднюючих речовин

Невиконання висновків державної екологічної експертизи

^ Невиконання розпоряджень та

відновлення та поліпшення якісного складу лісів

Порушення правил

^ Самовільне випалювання сухої рослинності або їх залишків

приписів органів екологічної експертизи

Порушення порядку інформування про стан

використання лісових ресурсів

Пошкодження сінокосів,

^ Порушення вимог щодо охорони надр

навколишнього природного середовища та стан

пасовищ та природних лісових угруповань і самовільне зайняття цих

^ Порушення правил охорони поверхневих вод

захворюваності населення Недодержання

угруповань

Самовільне збирання та знищення рослин, занесених до Червоної книги

^ Використання ресурсів рослинного світу з

Порушення вимог щодо охорони територіальних, внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення

екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів

порушенням права власності та користування вимог

^ Порушення правил охорони підземних вод

або споруд

Порушення правил застосування,зберігання,

^ Порушення правил і норм використання тваринного світу Знищення або пошкодження полезахисних лісових

Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стоку атмосфери і атмосферних явищ

та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та ін.препаратів Невиконання правил і

смуг та захисних лісових насаджень

Незаконне вивезення і ввезення об’єктів тваринного світу та порушення правил торгівлі ними

^ Жорстоке поводження з тваринами

Знищення корисних тварин

Самовільне чи з порушенням права виведення і використання генетично змінених організмів

^ Порушення правил придбання та реалізації об’єктів тваринного світу чи їх утримання у неволі і напіввільних умовах

Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання та обліку зоологічних і ботанічних колекцій Нецільове використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, порушення порядку їх створення та правил охорони

^ Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних та біологічних факторів


Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду

^ Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або шкідливого впливу на неї фізичних або біологічних факторів

норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення

мікроорганізмів, вірусів, ін. біологічно активних речовин та продуктів біотехнологій Порушення вимог пожежної безпеки в лісах

Порушення вимог щодо охорони видів тварин, рослин, занесених до Червоної книги

^ Порушення вимог щодо охорони середовища перебування, і шляхів переселення, акліматизації та схрещування даних тварин

Виготовлення, зберігання і реалізація заборонених знарядь добування тварин^ Приховування фактів екологічних правопорушень та невиконання ін. умов щодо їх відвернення


Види адміністративно-правових стягнень є

1) штраф;

2) вилучення об’єктів правопорушення;

3) позбавлення права заняття спеціальною діяльністю;

4) конфіскація знарядь правопорушення;

^ 5) обмеження, зупинення, припинення діяльності чи експлуатації об’єктів.


Кримінальна відповідальність за екологічні злочини — це стан розвитку суспільних відносин, в якому реалізуються засоби кримінально-правового покарання осіб, винних у здійсненні екологічного правопорушення з високим рівнем екологічного ризику і екологічної небезпеки для навколишнього природного середовища, природних ресурсів, життя і здоров’я людей.

^ Види злочинних діянь у галузі екології відповідно до КК України

В сфері природноресурсових відносин

В сфері охорони навкол. прир. середовища та його компонентів

^ В сфері екологічної безпеки

Самовільне зайняття земельної ділянки

Забруднення водойм і атмосферного повітря Забруднення моря речовинами, шкідливими

^ Приховування або перекручення відомостей про стан екологічної обстановки чи

Незаконна порубка лісу

для здоров’я людей чи для живих ресурсів моря, або ін. відходами і

захворюваності населення

Заготівля, переробка або

^ Незаконне видобування корисних копалин

матеріалами

Знищення і руйнування природних об’єктів

Навмисне знищення або

збут радіоактивних продуктів харчування або ін. продукції

Порушення правил

^ Незаконне полювання

суттєве пошкодження лісових масивів шляхом підпалу

безпеки гірничих робіт

Розкрадання радіоактивних

^ Незаконне зайняття рибним, тваринним та ін. водним добуваючим промислом

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів

^ Порушення законодавства щодо

матеріалів

Незаконне придбання, зберігання, використання, передача або руйнування радіоактивних

^ Жорстоке поводження з тваринами

континентального шельфу України

матеріалів

Загроза здійснення розкрадання радіоактивних матеріалів або їх використання

^ Порушення правил зберігання,використання, обліку, перевезення радіоактивних матеріалів

Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини

^ Види покарання за екологічні злочини є

1) виправні роботи;

2) кримінальний штраф;

3) позбавлення волі;

4) конфіскація незаконно добутого, знарядь злочину

5) позбавлення права займати відповідні посади


^ Майнова відповідальність за екологічні злочини — це різновид юридичної відповідальності, яка передбачає виконання обов’язку фізичних чи юридичних осіб щодо компенсації майнової чи моральної шкоди, заподіяної власником чи користувачем природних ресурсів, порушенням екологічного законодавства або порушенням екологічних та ін. прав громадян.

^ Умовами майнової відповідальності є

— протиправність;

— причинний зв’язок між заподіяною шкодою і протиправністю;

— наявність вини заподіячів шкоди;

— підвищений екологічний ризик та небезпечна діяльність.

^ Майнова відповідальність може наставати за :

— земельні правопорушення;

— лісоправопорушення;

— водні правопорушення;

— гірничі правопорушення;

— фауністичні правопорушення;

— порушення законодавства про атмосферне повітря;

— порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

— порушення законодавства про природно-заповідний фонд;

— порушення законодавства про Червону книгу;

— порушення вимог і нормативів екологічної безпеки;

— порушення прав громадян на екологічну безпеку;

— порушення вимог радіаційної і ядерної безпеки;

— порушення екологічних прав громадян.

Способами (методами) обчислення шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями є

1) нормативний;

2) витратний;

3) таксовий;

4) розрахунковий.

Порядок відшкодування шкоди може бути добровільним чи судовим.


Використана література


1. Байсалов С.Б. Экологическое правонарушение (понятие и состав). — К.,1982


2. Андрейцев В.І. Екологічне право. — К.,1996


3. Петров В.В. Экологическое преступление: понятие и составы. — М.,1991
еще рефераты
Еще работы по разное