Реферат: Реферат дипломна робота: 103 с., 16 табл., 15 рис., 6 додатків, 55 джерел


РЕФЕРАТ
Дипломна робота: 103 с., 16 табл., 15 рис., 6 додатків, 55 джерел.

Мета дипломної роботи – розробка теоретичних та практичних аспектів побудови функціональної маркетингової стратегії як складової загальноекономічної стратегії підприємства.

Предмет дослідження – теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства.

Об’єкт дослідження – маркетингова діяльність малого підприємства ПП «Діалог».

Досліджено теоретичні основи формування стратегії маркетингу як складової економічної стратегії підприємства.

Розглянуто використання маркетингової стратегії як інструменту підвищення ефективності діяльності підприємства.

Проаналізована маркетингова діяльність малого приватного підприємства.

Запропоновано шляхи покращення виробничої діяльності малого приватного підприємства через удосконаленян маркетингової стратегії підприємства.


Ключові слова:

Стратегія, ефективність, маркетинг, мале підприємство, товарна стратегія, диверсифікація, конкурентоспроможність


Зміст


РЕФЕРАТ 4

ВСТУП 5

^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ 8

1.1. Сутність та складові економічної стратегії підприємства 8

3. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 16

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке. 91

ВИСНОВКИ 92

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..

ВСТУП


Особливістю сучасних умов планування для підприємства є пошук шляхів, направлених на створення конкурентної переваги з метою виживання в несприятливих зовнішніх умовах. Ефективна діяльність малих підприємств на ринку припускає вирішення широкого кола завдань, що обумовлюють поліпшення рівня обслуговування споживачів, формування позитивного образу підприємства і багато чого іншого. Особливе місце в діяльності малих підприємств відводиться комерційній діяльності та маркетингу — методам дослідження ринку і впливу на нього з метою отримання якомога більшого прибутку. З визначення маркетингу випливає логічний висновок про те, що цей вид діяльності є невіддільною складовою стратегічної політики підприємств. Більш того, це не тільки засіб формування базових умов для вирішення підпримєцями конкретних завдань, а й механізм моделювання та аналізу ситуацій, що прогнозуються чи поставлені за мету, яка має бути досягнена на певному етапі.

Стратегічний підхід складається в перетворенні будь-яких змін у позитивні можливості і їхнє використання. Актуальність цього питання не тільки не зменшилася з появою нових технологій, але і підвищилася. Концепція підходу до створення стратегії - це бачення майбутнього і напрямок для досягнення поставленої мети, тобто погляд з майбутнього на сьогоднішні ресурси підприємства, а не екстраполяція поточного стану і внутрішніх обмежень на наступний період. Ознакою відсутності стратегічного підходу є концентрація підприємства на внутрішніх ресурсах. Тим самим ігноруються всі можливі погрози з зовнішнього середовища (вони сприймаються тільки як здійснений факт) і упускаються сприятливі тенденції.

Основною ланкою в процесі стратегічного планування є аналіз як господарського портфеля, так і всіх сторін діяльності підприємства. Такий аналіз проводять з метою виявити більш менш рентабельні виробництва, більш менш конкурентні товари і ухвалити рішення про те, що робити з кожним з них окремо. Підприємство, яке не зуміло направити свою стратегію по одному з цих напрямів, виявляється надзвичайно уразливим в стратегічному відношенні. воно випробовує брак інвестицій і вимушено скорочувати масштаби своєї діяльності.

Не менш важливою в умовах виживання є необхідність впровадження підприємством маркетингових стратегій. Маркетингова стратегія – це стратегія підприємств, орієнтованих на ринкові цінності.

Метою дипломної роботи є розробка теоретичних та практичних аспектів побудови функціональної маркетингової стратегії як складової загальноекономічної стратегії підприємства.

Досягнення поставленої мети обумовило постановку і вирішення ряду пріоритетних завдань:

дослідження складових економічної стратегії підприємства;

визначення суті та змісту функціональної маркетингової стратегії в розвитку підприємства;

аналіз маркетингової діяльності досліджуваного підприємства;

пошук і обґрунтування шляхів оптимізації асортиментної політики підприємства;

оптимізація комплексу маркетингових комунікацій підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування маркетингової стратегії підприємства. Об’єктом дослідження маркетингова діяльність малого підприємства ПП «Діалог».

Інформативною основою дипломною роботи стали праці вітчизняних та закордонних фахівців в галузі стратегічного управління та маркетингу, матеріали науково-практичних конференцій, спеціалізовані періодичні видання, фінансова звітність досліджуваного підприємства.

Для розв’язання визначених завдань і досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: порівняння, уґрупування, графічний. Обробка матеріалів проводилась за допомогою сучасних персональних ЕОМ.

Дипломна робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження, окреслюються методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження.

У першому розділі досліджуються теоретичні основи формування стратегії маркетингу, як складової економічної стратегії маркетингу. Другий розділ роботи присвячено аналізу маркетингової діяльності підприємства, проводиться аналіз ринку для основної продукції. Шляхи покращення виробничої діяльності аналізованого підприємства наведено у третьому розділі роботи. У висновках сформульовані основні результати дослідження.


^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ


1.1. Сутність та складові економічної стратегії підприємства

Визначення «стратегії як результату» пов’язано з ототожненням мети та стратегії і зумовлено необхідністю встановлення конкретних орієнтирів для здійснення стратегічної діяльності. У цьому контексті розрізняють такі підходи.

Найчастіше стратегію ототожнюють з позицією на ринках, із заходами, що дають змогу зміцнити конкурентну позицію та збільшити частку на «своїх ринках», вести боротьбу за завоювання нових ринків та ін. За більш широким визначенням стратегія — це конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яку займає підприємство, це — своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів за допомогою проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища [7].

Стратегія розглядається як зразок, до якого прагне наблизитись організація (підприємство). Найчастіше за зразок беруть процвітаючу фірму, аналізують її позитивні сторони діяльності й намагаються скористатися її досвідом. Наприклад, такий підхід використовувала свого часу японська фірма «Камацу», що вивчала діяльність американської фірми «Катерпіллер». «Катерпіллер» обіймала 60—70% світового ринку сільськогосподарських, транспортних, будівельних та інших видів техніки. Нині «Камацу» є головним конкурентом свого «зразка», витісняє його з ринків.

З іншого боку, стратегію як мету управління можна визначити як ідеальну модель підприємства, в якій реалізується «бачення» його керівників і власників і яка побудована з використанням SWOT-аналізу або інших підходів, що використовуються для аналізу взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовищ організації.

У сучасній літературі можна також виокремити дві основних концепції стратегії — філософську та організаційно-управлінську.

Філософська концепція наголошує на загальному значенні стратегії для підприємства. У межах цієї концепції стратегію можна розглядати як філософію, якою має керуватися організація, що її має. Із цього погляду стратегія являє собою:

позицію, спосіб життя, що не дає зупинитися на досягнутому, а орієнтує на постійний розвиток;

інтегральну частину менеджменту, що дозволяє усвідомити майбутнє;

процес мислення, «інтелектуальні вправи», які потребують спеціальної підготовки, навичок і процедур;

відтворювану цінність (система цінностей) організації, що дає змогу досягти найкращих результатів активізацією діяльності всього персоналу.

Стратегію можна визначити як шаблон логічної, послідовної поведінки, яка складається на підприємстві свідомо чи стихійно.

Стратегія є найважливішим елементом самовизначення підприємства чи організації. У такому контексті вона тісно пов’язана з характеристиками та особливостями організаційної культури, має, як правило, усі її переваги й недоліки, дає змогу більш грунтовно формулювати соціальні стратегії загалом і елементи соціальних напрямків у стратегіях іншого типу.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Процес оновлення продукції, що знаходить вираження в змісті та структурі продуктово-товарних стратегій, здійснюється на основі маркетингових стратегій, які стосуються визначення:

товарного асортименту з розрахунками обсягів випуску кожного виду продукції з акцентом на нову (планування «портфеля»);

очікуваного рівня цін на продукцію, зокрема з урахуванням рівня витрат на виробництво та якості продукції;

запланованих ринків збуту з визначенням імовірності їх освоєння;

форм і методів організації каналів просування та продажу товарів.

Реалізація цих стратегій сприяє перетворенню продукту на товар. Зрештою, необхідну кількість товарів потрібної якості можна створити лише на базі точного балансу виробничих можливостей підприємства та з урахуванням вимог споживача до товару.

Служба маркетингу має розв’язувати завдання, пов’язані з освоєнням нових продуктово-товарних стратегій:

визначення характеру впливу нових продуктово-товарних стратегій на обсяги продажу тих виробів, що вже виготовляються підприємством (можливість заповнення «стратегічної прогалини»);

оцінювання тривалості «життєвого циклу» товару та його експортних можливостей;

аналіз конкурентоспроможності товару та можливостей виготовлення аналогічних товарів конкурентами;

розрахунки обсягів прибутків за різних варіантів витрат на маркетинг;

визначення очікуваної частки ринку для розрахунків необхідних для підприємства обсягів виробництва (з метою ефективного використання виробничого потенціалу);

організація досліджень ринку, зокрема через організацію пробного продажу для зондування ринку.

З-поміж інших стратегій маркетингу нерідко використовуються стратегії «проштовхування» чи «витягування». Перша стратегія передбачає концентрацію основних зусиль на збереженні та розвитку «своєї» частки ринку за рахунок «свого товару» на основі гнучкої системи цін, спеціального сервісу, рекламного розпродажу, які проштовхують товари через систему розподілу. Стратегія «витягування» передбачає створення в споживача стійкого уявлення про торгову марку, під якою можна реалізовувати групи товарів.

Велике значення мають стратегії розподілу та ціноутворення. Системи розподілу тісно пов’язані зі стратегіями інтеграції підприємства і належать водночас до системи організаційного забезпечення процесів стратегічного управління. Установлюючи ціни, ретельно досліджують витрати, ринкову кон’юнктуру та визначають співвідношення «ціна — якість».

Розглянемо, наприклад, дві стратегії «зняття вершків» і «проникнення». Якщо підприємство випускає нову продукцію, яка майже немає конкурентів (чи взагалі немає), воно може обирати стратегію «зняття вершків», використовуючи високі ціни. Як правило, така тимчасова ситуація не дає фірмі переваг у довгостроковій перспективі. Стратегія «проникнення» зорієнтована на створення попиту (ринку), щоб поступово просуватися по «кривій досвіду», нарощуючи обсяги та працюючи із середніми нормами прибутків, але створюючи досить значну масу прибутку. Кожний із цих варіантів має право на існування за певних умов. Однак, як показав досвід, ціноутворення, орієнтоване на «проникнення» підприємства, створює довгострокову перспективу отримання прибутків порівняно зі «зняттям вершків».

Нерідко спостерігається хибна цінова конкуренція. Наприклад, підприємство обирає стратегію дотримання цін, які менші за середньогалузеві, з метою інтенсифікації збуту своєї продукції, не враховуючи можливості відшкодування витрат на виробництво й збут. Не беруться до уваги втрати, простої, необхідність збереження та транспортування продукції тощо. Обґрунтовані розрахунки допомагають виявити справжній стан речей: іноді очікувані уявні прибутки обертаються збитками [20].

Українські підприємства допускають іншу крайність — у ціну закладаються всі витрати (навіть ті, яких можна уникнути, вживаючи певних заходів) і досить високий прибуток, що «виводить» на рентабельність до 30—40%. Такі ціни роблять товари та послуги неконкурентоспроможними за ціною порівняно, наприклад, з імпортними товарами.

Окремо треба розглянути вплив на ціноутворення вертикальної інтеграції. Відомо, що вертикальна інтеграція дає ствердну відповідь на запитання: чи виробляти самому напівфабрикати, комплектуючі вироби тощо? Підприємство, яке йде на вертикальну інтеграцію будь-якої форми, водночас виходить з-під впливу ринкових сил на тій ділянці, де починають діяти сили інтеграції.

Досягнення цілей маркетингу можливе в разі системного підходу до її розробки. «Випадання» однієї зі складових робить маркетинг-стратегію системно неповною, що унеможливлює досягнення поставлених цілей. Для розробки маркетинг-стратегії доцільно користуватися «деревом альтернативних рішень», де послідовно можна проходити всі необхідні складові, забезпечуючи їхній взаємозв’язок і балансування.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.Перша стратегічна зона охоплює квадрати 1,2,4 — зона росту:

квадрат 1 включає СГП, які діють на дуже перспективному ринку і мають на ньому сильні конкурентні позиції;

квадрат 4 включає ті СГП, які мають також сильні конкурентні позиції, але діють на ринку середньої привабливості;

квадрат 2 включає середні за конкурентним станом СГП, які діють на привабливому ринку.

Для першої зони рекомендується стратегія росту, вкладання інвестицій, розширення виробництва.

Друга стратегічна зона (зона вибікового розвитку) охоплює квадрати 3, 5, 7:

квадрат 7 включає СГП великої конкурентоспроможності, які діють на малопривабливому ринку;

квадрат 5 включає середні за рівнем конкурентоспроможності і за рівнем привабливості ринку збуту стратегічні господарські підрозділи підприємства;

квадрат 3 включає неконкурентоспроможні СГП, які діють на високопривабливому ринку збуту.

Для другої стратегічної зони рекомендується стратегія вибіркового розвитку, яка зорієнтована на отримання максимального прибутку, а також пошук стратегічних можливостей переходу цих СГП до першої зони.

Третя стратегічна зона (зона збору урожаю) охоплює квадрати 6, 8, 9:

квадрат 8 включає середні за рівнем конкурентоспроможності СГП, які діють на непривабливому ринку збуту,

квадрат 6 включає неконкурентоспроможні СГП, які діють на ринку середньої привабливості,

квадрат 9 включає неконкурентоспроможні СГП на непривабливому ринку збуту.

Для третьої зони рекомендується стратегія збору врожаю — після використання останніх можливостей СГП необхідно перейти до їх ліквідації.

Стратегії, рекомендовані для окремих квадратів, можуть бути сформульовані наступним чином:

Збереження і укріплення позицій на ринку шляхом:

інвестування для забезпечення росту з максимально можливою швидкістю;

концентрації зусиль з підтримки сильних сторін бізнесу.

Інвестування в боротьбу за лідерство; вибіркове інвестування в сильні сторони діяльності; укріплення найбільш вразливих сторін діяльності;

Забезпечення вибіркового росту шляхом:

спеціалізації на основі сильних сторін діяльності;

пошуку шляхів подолання слабких сторін діяльності;

уход з ринку, якщо відсутні вказівки про прийнятний ріст об”єму продаж.

Значне інвестування в найбільш привабливі ринкові сегменти; підтримання спроможності протидіяти конкурентам; забезпечення високої прибутковості шляхом підвищення продуктивності.

Захист існуючих програм ринкової діяльності; концентрація інвестицій в сегменти, де прибутковість є високою, а ризик відносно низьким.

Обмежене розширення діяльності, чи «збір врожаю», забезпечується за рахунок пошуку шляхів розширення діяльності, не пов’язаної з високим ризиком, при цьому слід мінімізувати інвестиції і раціоналізувати всі виробничо-збутові операції.

Збереження позиції і перефокусування діяльності шляхом:

перенесення акценту на зароблення поточних грошей;

концентрації на привабливих сегментах;

захисту сильних сторін діяльності.

Головний акцент на зароблення грошей шляхом:

захисту позицій на найбільш прибуткових сегментах;

модернізації продуктової лінії;

мінімізації інвестицій.

Уход з ринку. При цьому необхідно:

вчасно розпродати товари за вигідною ціною;

різко знизити постійні витрати, уникаючи при цьому інвестування.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.Ткаим чином, показники ділової активності підприємства за аналізований період суттєво покращилися, а фінансовий результат (прибуток) та рентабельність реалізованой продукції зменшилися, що свідчить про наявність проблеми з попитом на продукцію, збутом готових виробів, тобто потрібна розробка маркетінгової стратегії.2.2. Аналіз мікросередовища підприємства


Забезпечення конкурентоспроможності підприємства, його самозбереження і розвиток досягається лише при його успішному функціонуванні в навколишньому середовищі. Маркетингове середовище підприємства - це сукупність активних суб’єктів і сил, що діють за межами підприємства і впливають на розробку комплексу маркетингу і реалізацію маркетингових заходів.

Маркетингове середовище складається з макросередовища і мікросередовища. Макросередовище представлене силами широкого соціального плану, такими як фактори природно-кліматичного, політико-правового, економічного, соціально-демографічного, технологічного і культурного характеру. Ці фактори формують можливості і погрози для досліджуваного підприємства, але ними підприємство не може безпосередньо управляти. Тому основна увага буде приділена аналізу мікросередовища, до якого належать безпосередньо підприємство, постачальники, посередники, споживачі, конкуренти.

ПП «Діалог» виготовляє корпусні меблі за індивідуальними замовленнями для квартир, офісів, для виробничих і медичних установ, магазинів, дитячих садків, шкіл. Переважно основним матеріалом для виробництва є ламінована ДСП різного кольору.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Другим незадовільним чинником є те, що в години пікових навантажень, що перевищують пропускну спроможність магазина, виникають черги не тільки біля кас, але і біля стелажів з товарами. Можливо так само тимчасова відсутність товару у продажу, не через те, що його немає в магазині, а через те, що обмежений простір не дозволяє викласти товар у необхідній кількості. Відсутність товару в залі це упущена вигода і елемент незадоволеності з боку покупців. Існують деякі способи управління потоком покупців і їх вже застосовують деякі підприємства - це, наприклад, надання знижок в у ранішні година, коли в магазині не так багато покупців. Таким чином, знижується наплив покупців в пікові години, при збереженні загальної кількості покупців. Спосіб непоганий і має тільки один мінус для продавців - це знижки, а будь-яка знижка це недоотримані гроші. Вихід є і з цієї ситуації. Ми пропонуємо інший менш витратний спосіб.

Проаналізувавши роботу декількох магазинів різних форматів м. Київ, ми звернули увагу на те, що люди з різними рівнями доходів не тільки відвідують магазини в різний час, але і здійснювані ними покупки товарів в одній товарній групі відносяться до різних частин цінового спектру. Враховуючи ці факти, можна з великою часткою упевненості сказати, що товари дешевого асортименту краще продаватимуться в у ранішні і денні години. Товари середньої цінової групи в денний і вечірній час, а дорогі товари - вечірньої пори.

Виходячи з цього, можна формувати асортимент кожної товарної групи виходячи з часу доби, що дозволить максимально ефективно використовувати наявні торгові площі і максимально задовольнити потреби покупців. Але це зовсім не означає, що який-небудь товар буде взагалі відсутній у продажу. У продажу повинен бути присутній весь ціновий спектр товарної групи, проте центр тяжіння його зміщується залежно від часу роботи магазина і попиту покупців.

Рекламі належить особливе місце в комунікаційній політиці. Вона формує і стимулює попит.

Відповідно до характеру діяльності та надання послуг на ПП «Діалог» використовується такий вид основної реклами як товарна, яка інформує споживача про якість товарів, зацікавлює ними, встановлює контакт зі споживачами та продавцями, та безпосередня реклама, яка вказує рекламодавця, прямо виконуючи рекламну функцію щодо конкретного товару чи фірми.

Як допоміжну, в маркетинговій діяльності ПП «Діалог» використовують престижну рекламу, яка відрізняє фірму рекламодавця від конкурентів. Метою цього виду реклами є створення іміджу фірми.

На думку маркетологів використання реклами для ПП «Діалог» буде доцільно через можливі мережі Інтернет.
^ 3. РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА


3.1. Оптимізація асортиментної політики підприємства


Підприємства часто зіштовхуються із ситуацією, коли склад начебто б повний, а від замовлень, що надходять, приходиться відмовлятися, оскільки потрібні клієнтам товари в даний момент відсутні. Через зрив угод вигідні постійні клієнти можуть піти до іншого постачальнику, і ці втрати, швидше за все, позначаться на бізнесі. Причина виникнення таких ситуацій - у недостатньо ефективному управлінні асортиментом та у відсутності диференціації в роботі з різними клієнтами.

Перш ніж розглядати шляхи оптимізації асортиментної політики для ПП «Діалог» проаналізуємо вплив асортименту продукції на фінансовий стан підприємства.

Розрахуємо для аналізованого підприємства поріг рентабельності і граничне значення кількості товарів.

Поріг рентабельності - це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже не має збитків, але ще не має і прибутків. Валової маржі в точності вистачає на покриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю.

Розрахунок граничного значення рентабельності для ПП «Діалог» наведено у табл. 3.1.

Поріг рентабельності = 23672 : 0,0417 = 567674 грн.

Якщо підприємство при таких витратах буде одержувати виручку у розмірі 567810 грн., тільки тоді воно окупить як постійні так і перемінні витрати.

Розглянемо детальніше шляхи оптимізації асортиментної політики.

Одним з найбільш популярних інструментів класифікації різних ресурсів по ступені їхньої важливості є так називаний АВС-аналіз.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.


Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається як відношення фактичної вартості оборотних засобів, що знаходяться в наявності у фірми, у вигляді виробничих запасів, готової продукції, коштів, дебіторських заборгованостей і інших оборотних активів до найбільш термінових зобов’язань фірми у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами (Кзвз) визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних засобів і фактичною вартістю основних засобів і інших необоротних активів до фактичної вартості оборотних засобів, що знаходяться в наявності у фірми, у виді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, коштів, дебіторської заборгованості й інших оборотних активів.

Таким чином, повна формула розрахунку конкурентноспроможності підприємства може бути отримана з урахуванням наступного:

для кожного ринку продукту ідентифікуються найбільш небезпечні (пріоритетні) конкуренти. Усі конкуренти поділяються на визначені групи в залежності від переваг, завойованих підприємствами, і в такий спосіб установлюється їхня роль у конкурентній боротьбі;

для кожної групи конкурентів характерні конкретні концепції поводження на ринку. Для розподілу конкурентів на групи розглянемо матрицю групового ранжирування конкуруючих фірм.

Матриця являє собою прямокутник, розбитий на дев’ять квадрантів (секторів), кожний з який відповідає визначеному коефіцієнту від -10 до 10. Сам прямокутник поділяється на п’ять рівнів, кожний з яких відповідає визначеній групі підприємств, що розрізняються між собою рівнем конкурентноспроможності і відносяться до наступних груп учасників ринку:

а) ринкові лідери – це фірми, що мають максимальний коефіцієнт конкурентноспроможності (Ккс) – 9,1-10. Як правило, ці фірми мають максимальну ринкову частку в продажах і є лідерами в ціновій політиці, оптимізації витрат, використанні різноманітних розподільних систем тощо. Для фірм-лідерів характерним поводженням є оборона;

б) ринкові претенденти – це фірми, розрахунковий коефіцієнт конкурентноспроможності яких лежить у діапазоні від 3,1 до 9. Ці фірми, як правило, борються за збільшення ринкової частки продажів, проводять ціновий демпінг. Для них характерна стратегія атаки на всіх напрямках діяльності;

в) ринкові послідовники - фірми, розрахунковий коефіцієнт конкурентоспроможності яких лежить у діапазоні від 1 до 3. Ця група фірм проводить політику проходження за галузевим лідером, не ризикує, але і не виявляє пасивності. Фірми цієї групи особливо обережно і виважено приймають рішення, що стосуються їхньої діяльності на ринку. Вони копіюють діяльність лідера, але діють більш обачно і розраховують на менші ресурси. Вони, як правило, піддані атакам з боку ринкових претендентів;

г) фірми, що діють у ринковій ніші. Розрахунковий коефіцієнт конкурентноспроможності цієї групи лежить у діапазоні від -0,99 до -6,9. Фірми цієї групи обслуговують маленькі ринкові сегменти, які інші учасники конкуренції не бачать чи не прицмають до уваги. Для них характерний високий рівень спеціалізації. Коло клієнтів обмежене, але характерний високий рівень цін. У своїй діяльності фірми максимально залежать від клієнтів і спираються на них;

д) банкрути – це фірми з коефіцієнтом конкурентноспроможності від -7 до -10. Ці фірми приймають режим зовнішнього управління і проводять заходи щодо виходу з ринку чи банкрутства, проводять розрахунки з кредиторами і ліквідуються.

За допомогою запропонованої методики проведемо розрахунки функціональної маркетингової стратегії для ПП «Діалог».

Баланс підприємства за 2008 рік склав 728,2 тис. грн. Необоротні активи – 176,7 тис. грн., оборотні активи – 551,5 тис. грн..

В обсягах продажу парта шкільна займає 30%, шафа для одягу - 17%, прилавок зі скляною поверхнею - 15%.

Для підготовки розрахунку конкурентноспроможності досліджуваного підприємства та вироблення маркетингової стратегії за розглянутими вище коефіцієнтами попередньо проводиться економічний аналіз його діяльності за звітний період на основі розрахунку балансу, додатків до нього, постатейного аналізу сукупних витрат і аналізу ринку.

На підставі методики, викладеної вище, був проведений розрахунок коефіцієнтів:

щодо продукту - парта шкільна:

коефіцієнт ринкової частки – 0,3;

коефіцієнт передпродажної підготовки – 0,26;

коефіцієнт зміни обсягу продажів – 1,25;

щодо ціни:

коефіцієнт рівня цін – 1,1;

щодо доведення продукту до споживача:

коефіцієнт доведення продукту до споживача – 0,96;

щодо просування продукту на ринок:

коефіцієнт рекламної діяльності – 1,16;

коефіцієнт використання персональних продажів – 1,25;

коефіцієнт використання зв’язків із громадськістю – 1,05.

Вырезано.
Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке. ВИСНОВКИ


Аналіз літературних джерел по стратегічному управлінню показав, що думки авторів щодо процесу розробки і реалізації економічної стратегії є неоднозначними. Різні автори пропонують різні підходи. Найчастіше стратегію ототожнюють з позицією на ринках, із заходами, що дають змогу зміцнити конкурентну позицію та збільшити частку на «своїх ринках», вести боротьбу за завоювання нових ринків та ін. За більш широким визначенням стратегія — це конкретизована у певних показниках позиція в середовищі, яку займає підприємство, це — своєрідний погляд на внутрішнє і зовнішнє середовище і спроба знайти шляхи ефективного пристосування до зовнішніх, неконтрольованих фірмою факторів за допомогою проведення необхідних змін елементів та їхніх комбінацій внутрішнього середовища.

З іншого боку, стратегію як мету управління можна визначити як ідеальну модель підприємства, в якій реалізується «бачення» його керівників і власників і яка побудована з використанням SWOT-аналізу або інших підходів, що використовуються для аналізу взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовищ організації.

Стратегія маркетингу – це приведення можливостей фірми у відповідність до ситуації на ринку. Стратегій маркетингу може бути багато, але головне – вибрати найбільш вдалу з них для кожного ринку і кожного товару, тобто стратегію, яка відповідала б вимогам досягнення маркетингових цілей.

ПП «Діалог» виготовляє корпусні меблі по індивідуальних замовленнях для квартир, офісу, для виробничих і медичних установ, магазинів, дитячих садків, шкіл. Основним матеріалом для виробництва є ламінована ДСП різного кольору.

Загальна вартість активів підприємства на кінець 2008 року склала 728,2 тис. грн. В порівнянні з 2006 роком вона збільшилась на 349,8 тис. грн. або 92,44%. Це свідчить про те, що підприємство розвивається і має стабільний фінансовий стан.

Вартість необоротних активів у 2008 році в порівняння з 2006 роком збільшилась на 66,7 тис. грн., або на 60,64%; оборотних на 283,1 тис. грн. або 105,48%. Дебіторська заборгованість за аналізований період збільшилась на 8,1 тис. грн., або на 20,45%. Це є негативний показник, який свідчить про легковажну політику керівництва підприємства щодо дебіторів. Вартість основних засобів збільшилась на 53,3 тис. грн., або на 36,86%, проте коефіцієнт зносу основних засобів свідчить, що основні засоби підприємства зношені на 47% (2008р.) і потребують більш інтенсивного оновлення.

Власний капітал підприємства збільшився на 252,7 тис. грн., або на 67,77%, внаслідок чого не виникла потреба в залучені додаткового запозиченого капіталу.

Середньооблікова чисельність працівників за аналізований період збільшилась на 1 чол., або на 5,56%, що свідчить про збільшення обсягу виробництва. З наведених даних бачимо, що підприємство в період з 2006 по 2008 рік збільшило реалізацію продукції, але це не привело до зростання прибутку. Фактичні обсяги реалізації продукції збільшились на 618,1 тис. грн, або на 41,63% при зниженні прибутку та рентабельності свідчить про збільшення постійних затрат на виробництво. Чистий прибуток підприємства за аналізований період зменшився на 72,78%.

При розробці програми маркетингової діяльності ПП «Діалог», було враховано, що основною метою даного підприємства на даному етапі діяльності є залучення якомога більшої кількості клієнтів.

Для ефективної реалізації стратегії розвитку підприємства необхідно:

розробити продуктово-маркетингову програму, що дозволить оптимально сполучати виробничі можливості і кон’юнктурні умови ринку, визначити продуктовий профіль підприємства;

провести сегментацію ринку і диференціацію портфеля продукції на товарні групи, виробництво яких буде здійснюватися з урахуванням оптимального завантаження потужностей і розподілу сировини. Пріоритетними при цьому будуть групи з найбільшою рентабельністю, а групи з меншою рентабельністю, необхідні для обов’язкового асортименту, будуть вироблятися за залишковим принципом;

оцінити ситуацію на ринку, тобто провести аналіз попиту, пропозиції й оцінити рівень конкурентоспроможності продукції аналізованого підприємства.

Стратегія лідерства по витратах передбачає орієнтацію тільки на низькі витрати, однак це приховує небезпеку того, що клієнт може змінити свої переваги і зажадати продукції більшого охоплення, з новими характеристиками, більш швидке обслуговування. Це особливо характерно для сьогоднішнього ринку – ринку покупця, коли клієнт має необмежені можливості у виборі тієї чи іншої послуги, на власний розсуд. Тому, на наш погляд, більш доцільною є стратегія оптимальних витрат. Дану стратегію ми рекомендуємо для ПП «Діалог», яке реалізує продукцію із середнім рівнем цін. Тому в сьогоднішніх умовах ПП «Діалог» необхідно:

використовувати прямі договори з підприємствами-партнерами, що дозволить реалізувати більше продукції, використовувати більш лояльні ціни;

при формуванні портфелю пропонованих товарів необхідно включати в реалізований асортимент велику кількість послуг масового попиту, на які потрібно менше витрат на рекламу, маркетингові заходи;

сфокусувати увагу на обмеженому наборі продукції з метою задоволення спеціальним, але важливим вимогам клієнта й усунення непотрібних дій і витрат, пов’язаних з великим асортиментом пропонованих товарів.

Стратегію диференціації ПП «Діалог» варто використовувати в тому випадку, коли споживчі запити і переваги стають різноманітними і не можуть більш задово
еще рефераты
Еще работы по разное