Реферат: Рефератів Тема Сутність, значення та роль промислового маркетингу


ПРОМИСЛОВИЙ МАРКЕТИНГ

Варіанти тем рефератів

Тема 1. Сутність, значення та роль промислового маркетингу.

1.1.Сутністю значення та роль промислового маркетингу в
стратегії управління виробництвом промислової продукції та її
реалізації.

1.2.Задачі і функції маркетингової діяльності та їх зміст.

1.3.Внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності підприємств, їх
зміст і характеристика.

1.4.Методи розрахунку оцінки впливу результатів маркетингової діяльності на прибутки підприємств.


Тема 2. Стратегії промислового маркетингу.

Спрямованість стратегій розвитку виробництва: товари та
послуги; ціни; система збуту; реклама.

Комплексне вивчення ринку методом ситуаційного аналізу
(дослідження товарів; дослідження кон'юнктури ринку; вивчення
споживачів; вивчення конкурентів і т.щ.).

Стратегічне планування маркетингу.

Визначення ринкових можливостей підприємства.


Тема 3. Організація маркетингової діяльності.

3.1.Організація управління промисловим маркетингом на

підприємстві за різними ознаками.

Задачі і функції відділу маркетингу.

Контроль і визначення ефективності маркетингової діяльності
підприємства: контроль результатів, контроль збуту та частки ринку,
аналіз результатів діяльності служби збуту.

Контроль інформаційної бази планування.


Тема 4. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності.

Промислові товари, їх види та призначення

Ринок і ринкові відносини. Інфраструктура товарного ринку.

Класифікація ринків, їх характеристика.

4.4. Особливості маркетингової діяльності на ринку продукції
виробничо-технічного призначення. Розрахунки беззбитковості
діяльності підприємства.


Тема 5. Організація діяльності по матеріально-технічному забезпеченню підприємства.

5.1.Зміст діяльності по матеріально-технічному постачанню і функції органів по закупівлі ресурсів.

5.2. Процес матеріально-технічного забезпечення і його зв'язок з
виробництвом і збутом.

Основні типи структурної побудови служби матеріально-
технічного забезпечення.

Оцінка впливу результатів діяльності матеріально-технічного
забезпечення виробництва на утворення прибутків підприємств.


Тема 6. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві.

Дослідження ринку товарів промислового призначення, їх цілі та
особливості.

Сегментування ринку споживачів та поведінка підприємств.

6.3. Визначення місткості ринку промислової продукції. Розробка
цільових ринків збуту продукції підприємства.

6.4. Прогнозування в маркетингових дослідженнях.


Тема 7. Товарна політика підприємств.

7.1. Товарна політика підприємств, її сутність і складові товарного
комплексу.

7.2. Життєвий цикл товару та управління товарною політикою
підприємства.

7.3. Планування нової продукції. Етапи планування і дії
підприємства по його розвитку та ефективності просування нової
продукції на ринок.

7.4. Вплив кон'юнктури ринку та конкуренції на планування
асортименту промислової продукції.


Тема 8. Цінова політика підприємства і методичне забезпечення її реалізації.

Цінові стратегії збуту продукції.

Методи обґрунтування базових цін на продукцію в відповідності
вибраним ціновим стратегіям.

Методи встановлення відпускних цін

Коректировка відпускних цін відповідно конкретних умов збуту
продукції.


Тема 9. Якість і конкурентоспроможність промислової продукції.

Форми і методи конкуренції на ринках збуту продукції.

Цінова і недійова конкуренція

Засоби стимулювання збуту продукції при ціновій ї неціновій
конкуренції.

Вплив цінової еластичності попиту на змінення обсягів збуту
продукції.


Тема 10. Планування збуту продукції.

10.1.Збутова діяльність з урахуванням маркетингової стратегії
підприємства.

Види планів збуту і їх показники.

Методика планування загального обсягу поставки і реалізації
продукції.

Формування портфеля замовлень на поставку продукції і оцінка
виробничих можливостей підприємства.


Тема 11. Аналіз результатів маркетингової діяльності по збуту продукції.

11.1.Задачі і напрямки аналізу результатів маркетингової діяльності
по збуту продукції.

11.2.Оцінка виконання плану збуту по обсягу, номенклатурі і
споживачам продукції.

11.3 Аналіз раціональності витрат, зв'язаних зі збутом продукції

11.4.Оцінка впливу результатів маркетингової діяльності по збуту продукції на прибутки підприємстві.


Тема 12. Розподіл готової продукції.

Характеристика каналів розподілу продукції підприємств.

Фактори, які впливають на вибір каналів збуту промислової
продукції.

Сервісне обслуговування покупців промислової продукції.

12.4.Порівняльна оцінка ефективності каналів збуту промислової
продукції.


Тема 13. Нормативно-інформаційна база функціонування процесу матеріально-технічного забезпечення.

Склад нормативно-інформаційної бази здійснення комерційної
діяльності по матеріально-технічному забезпеченню.

Норми і нормативи витрат матеріальних ресурсів, виробничих
запасів, організаційно-правові нормативи.

Номенклатура - цінник матеріальних ресурсів. Порядок його
розробки і структура.

Франкіровка цін. Планові ціни заготівлі матеріальних ресурсів.

Тема 14. Планування потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах.

Характеристика попиту підприємства, в матеріальних ресурсах і
фактори, які визначають зміни потреби.

Види планів постачання, їх призначення і порядок розробки.

14.3 Методи обчислення обсягів потреби в матеріальних ресурсах за напрямками їх витрат.

14.4. Розрахунки потреби в додатковому технологічному обладнанні на приріст виробничих потужностей.


Тема 15. План матеріально-технічного постачання в складі бізнес-плану підприємства.

15.1.Задачі планування постачання при розробці бізнес-плану
підприємства.

15.2.Вибір постачальників та їх рангування.

15.3.Шанування витрати матеріальних ресурсів на виробничо-
експлуатаційні нужди.

15.4.Планування джерел покриття потреби в матеріальних ресурсах.


Тема 16. Планування економії матеріальних ресурсів.

16.1.Економія матеріальних ресурсів як ефективне джерело
покриття потреби підприємства в матеріальних ресурсах.

16.2.Показники плану економії матеріальних ресурсів і методи їх
визначення.

16.3.Визначення витрат на проведення заходів по економії
матеріальних ресурсів.

16.4.Заходи щодо економії матеріальних ресурсів.


Тема 17. Конкурентоспроможність промислової фірми.

Критерії та показники конкурентоспроможності фірми.

Методи оцінки конкурентної позиції фірми.

Бенч - маркетинг як інструмент визначення конкурентоспро -
можності фірми.

Оцінка ризиків діяльності фірми.


Тема 18. Конкурентоспроможність товару.

Сутність і значення конкурентоспроможності товару.

Етапи визначення конкурентоспроможності товару.

Параметри конкурентоспроможності товару.

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності
товару.


Тема 19. Інноваційна політика підприємств та економічна ефективність інновацій.

Методи вибору інноваційної політики

Інжиніринг та реінжиніринг інновацій

Бренд - стратегія інновацій

Розрахунок економічної ефективності інновацій.


Тема 20. Глобалізація економіки.

20.1. Сутність глобалізації економіки.

Глобалізація виробництва та. технології.

Україна в умовах глобалізації.

Негативні та позитивні прояви глобалізації. Шляхи
пристосування.


Тема 21. Екологічний маркетинг.

Роль екологічного маркетингу в концепції соціально-етичного
маркетингу.

Екологізація виробництва як показник конкурентоспромож -
ності. ІSО 14000.

21.3.Економічний розвиток та стан навколишнього середовища
України.

21.4.Розрахунок: прибуток із відходів.


Тема 22. Сервісна діяльність промислового підприємства.

Місце сервісу у системі маркетингової діяльності підприємства.

Стратегії сервісного обслуговування.

Стандарти обслуговування.

Оцінка рівня обслуговування.


Тема 23. Стандартизація та сертифікація промислової продукції.

23.1.Сутність якості, показники якості промислової продукції.

Стандартизація і сертифікація в системі забезпечення якості
(ДСТУ, ГСТ, ІSО та інші)

Петля якості. Стратегії підвищення якості.

Визначення рівня якості за допомогою індексів дефектності.


Тема 24. Інтелектуальний маркетинг.

Сутність нематеріальних активів (інтелектуальний капітал).

Інтелектуальний корпоративний капітал.

Захист інтелектуального капіталу. Угода ТRIPS як доповнююча
частина WIРО.

Оцінка інтелектуального капіталу.


Тема 25. Кон'юнктура ринку промислової продукції.

25.1.Система показників кон'юнктури ринку промислових товарів.

25.2,Фактори місткості ринку.

25.3.Вимоги до прогнозу товарного ринку та методи прогнозування

збуту.

25.4. Розрахунок місткості ринку одним із методів.


Тема 26. Формування та дослідження попиту на промислові товари.

Базові концепції аналізу попиту. Цільовий попит на товари
промислового призначення.

Методи вивчення попиту споживачів.

26.3.Еластичність попиту від ціни та обсягів пропозиції. Види
еластичності.

26.4.Розрахунок коефіцієнта еластичності від ціни.


Тема 27. Стратегії ціноутворення і ресурсозбереження.

Показники ресурсоємності товару.

Фактори ресурсозбереження.

Вибір стратегії ресурсозбереження і стратегії ціноутворення.

Розрахунок ефективності діяльності фірми щодо ресурсозбереження.
еще рефераты
Еще работы по разное