Реферат: Реферат дипломна робота: 117 с., 26 рис., 6 табл., 73 джерела, додатки


ДИПЛОМНА РОБОТА

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 117 с., 26 рис., 6 табл., 73 джерела, додатки.

Перелік ключових слів: МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ, ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ, ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ХІМІЧНА ГАЛУЗЬ, ЗАТ “ВЕСТА-ДНІПРО”, АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

Об’єктом дослідження є ЗАТ “Веста-Дніпро”.

Мета роботи: розробка комплексу методичних і практичних рекомендацій щодо послаблення впливу чинників зовнішнього середовища на реалізацію маркетингової стратегії підприємства.

Методика (метод) дослідження: статистичні методи, метод аналізу і синтезу якісних та кількісних порівнянь, абстрактно-логічний метод.

Одержані результати та їх новизна: проаналізовано вплив факторів зовнішнього середовища на реалізацію маркетингової стратегії підприємства “Веста-Дніпро”, на підставі чого розроблено заходи щодо мінімізації залежності підприємства від їхньої дії.

Результати досліджень можуть бути застосовані підприємствами, що функціонують в умовах турбулентного ринкового середовища. Врахування та послаблення дії зовнішніх чинників призведе до оптимальної реалізації управлінських рішень та досягнення цілей бізнесу.

Подальші дослідження можуть бути продовжені у напрямі вдосконалення та розширення ряду заходів щодо послаблення впливу та залежності підприємств від дії зовнішніх факторів з метою швидкої адаптації власного виробництва до умов зовнішнього середовища.


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

9

12
^ Сутність та класифікація маркетингових стратегій компанії Методи оцінки ефективності маркетингової стратегії підприємства Вплив факторів зовнішнього середовища на формування та реалізацію маркетингової стратегії компанії
12

21

31


Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ЗАТ “ВЕСТА-ДНІПРО”

45

46
^ Характеристика компанії, видів її діяльності та товарів Стан та тенденції розвитку ринку акумуляторних батарей в Україні Фінансовий аналіз діяльності компанії SWOT-аналіз діяльності підприємства ^ Особливості розробки та реалізації маркетингової стратегії підприємства Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища на реалізацію маркетингової стратегії підприємства
46

49

55

72

80

84

Висновки до розділу 2

^ РОЗДІЛ 3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВІД ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

92

93

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

104

106

111

118ВСТУП

На початку становлення ринкової економіки в Україні склалася несприятлива ситуація із забезпеченням національного господарства свинцево-кислотними акумуляторами, оскільки більшість заводів були зосереджені в Російській Федерації і Казахстані. Акумулятори є стратегічним продуктом, без вітчизняного виробництва якого країна не може бути економічно незалежною.

На сьогодні іноземні виробники акумуляторів займають вагому частку на українському ринку. Враховуючи конкуренцію, що зростає між автомобілями вітчизняних і зарубіжних марок, учасники українського ринку акумуляторних батарей (АКБ) також знаходяться в умовах певного протистояння.

Багато акумуляторних заводів розроблятимуть нові цінові стратегії для своєї продукції і вже почали діяти в цьому напрямі. Видання AKB.carclub.ru опублікувало інформацію про нові проекти на ринку розробок АКБ, зокрема, про свої наміри розвиватися в цьому напрямі оголосили Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Nissan Motor, NEC та LG.

Необхідність відродження та піднесення національної економіки потребують знання та застосування світового досвіду здійснення маркетингової діяльності.

Слід зазначити, що вихід підприємства на зовнішні ринки або ж розгортання чи розвиток будь-якого іншого виду зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) передбачають, перш за все, розробку та реалізацію відповідної стратегії.

Маркетингова стратегія є найважливішою функціональною частиною загальної стратегії підприємства, головним завданням якої є досягнення найкращого узгодження внутрішніх можливостей підприємства до вимог зовнішнього середовища з метою отримання прибутку.

В умовах посилення активізації глобальних економічних процесів стає актуальним дослідження реалізації усіх аспектів маркетингових стратегій у контексті підвищення ролі українських виробників на міжнародному ринку. Обґрунтована стратегія, геніальний продукт або технологічний прорив можуть надати підприємству перевагу перед конкурентами, але тільки її ефективна реалізація допоможе її зберегти. При цьому необхідно доцільно вивчити всі фактори, які можуть вплинути на реалізацію стратегії.

Наслідком розвитку ринку АКБ України і його поступової адаптації до світових стандартів є зростання числа підприємств з виготовлення акумуляторних батарей і, як наслідок, загостренні конкуренції. В результаті конкуруючі підприємства повинні розробляти таку стратегію виходу на ринок, яка б шляхом використання всього комплексу маркетингу, а також врахування чинників зовнішнього середовища забезпечила явні конкурентні переваги.

Невизначеність ситуації підвищує ризик провалу стратегії та ускладнює розрахунок витрат та ймовірностей ризиків, які пов’язані з альтернативними стратегіями. Разом з тим, нечітке формування цілей і завдань маркетингу, копіювання досвіду закордонних і розвинених вітчизняних компаній без врахування зовнішніх факторів та особливостей самого підприємства може призвести до втрати взаємозв’язку між окремими функціями маркетингу як єдиної системи, спрямованої на реалізацію маркетингової стратегії.

Метою написання дипломної роботи є розробка комплексу методичних і практичних рекомендацій щодо послаблення впливу чинників зовнішнього середовища на реалізацію маркетингової стратегії підприємства.

Виходячи з мети дипломної роботи, визначимо основні завдання:

вивчити теоретико-методологічні засади формування маркетингових стратегій через дослідження їхньої сутності, методів оцінки ефективності та чинників зовнішнього середовища, що здійснюють на них вплив;

здійснити аналіз господарської діяльності ЗАТ “Веста-Дніпро” із застосуванням методики використання фінансово-економічних індикаторів та SWOT;

визначити основні тенденції розвитку ринку АКБ в Україні;

ідентифікувати особливості розробки та реалізації маркетингової стратегії компанії “Веста-Дніпро”;

розробити заходи щодо уникнення та послаблення залежності підприємства від дії зовнішніх факторів.

Оскільки дана робота виконана на основі аналізу діяльності компанії “Веста-Дніпро”, об’єктом її дослідження є ЗАТ “Веста-Дніпро”. Предметом дослідження дипломної роботи є стратегія маркетингової діяльності компанії “Веста-Дніпро”.

Для написання дипломної роботи були використані наступні методи дослідження: статистичні, метод аналізу і синтезу якісних та кількісних порівнянь, абстрактно-логічний метод.

Різні аспекти теорії і практики розробки стратегії ЗЕД та маркетингу розглянуті в численних працях зарубіжних і вітчизняних вчених. До таких досліджень слід віднести роботи О. Білоруса, С. Близнюка, А. Бурша, І. Герчикової, Р. Доула, Ю. Зав’ялова, Ф. Котлера, В. Кредісова, К. Маккенона, Х. Мінцберга, Т. Циганкової, А. Чандлера, Л. Штерна, І. Ансоффа, У. Бреддика, А.В. Войчака, А.О. Старостіної, Т.О. Примака та інші. Проблеми стратегічного маркетингу також розглядаються в роботах таких авторів, як Г. Ассель, Ж.-Ж. Ламбен, С. Гаркавенко, Б. Соловйова, С. Безкоровайна.

Зовнішні фактори, які впливають на стан підприємства, досліджували вітчизняні вчені-економісти, зокрема О. Терещенко, Ф. Бутинець, Г. Кірейцев, Н. Тарасенко, та російські вчені – А. Шеремет, Р. Сайфулін, Є. Уткін.

Результати даної роботи можуть бути використані в подальшому підприємствами, що функціонують в умовах посиленого турбулентного середовища. Врахування та послаблення дії зовнішніх чинників призведе до оптимальної реалізації управлінських рішень та досягнення цілей бізнесу.
еще рефераты
Еще работы по разное