Реферат: Рекомендації до виконання рефератів для студентів, які навчаються за галуззю знаньМіністерство фінансів України

Львівська державна фінансова академія


Навчально –методичний відділ


Методичні рекомендації

до виконання рефератів

для студентів, які навчаються за

галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за

напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

, 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика»


Львів 2007

Передмова


Дані методичні рекомендації призначені для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика», що в межах вивчення дисципліни додатково (за власним бажанням) виконують реферати з відповідних курсів. Методичні рекомендації пропонуються на прикладі курсу «Статистика».

Реферат (від латинського refero – доповідаю) – короткий усний чи письмовий виклад основних положень вчення або змісту друкованих джерел, доповідь на певну тему.

Мета підготовки студентом реферату – глибоке вивчення літератури і досвіду роботи за обраною темою, узагальнення результатів цього вивчення, формулювання самостійних висновків.

Автором при написанні реферату мають бути продемонстровані такі навички і вміння:

пошук, вивчення необхідної наукової літератури та стану розробки проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі, дослідженнях;

аналіз тієї чи іншої проблеми на конкретному об’єкті (наприклад, сфера зайнятості);

логічне викладення своїх думок, їх аргументація та узагальнення;

правильне оформлення науково-довідкового матеріалу.

Виконання рефератів сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, отриманих студентами при прослуховуванні лекційного курсу та самостійному вивченню дисципліни, виробленню навичок аналізу соціально-економічних явищ та процесів.

Обсяг реферату визначає викладач. Основний критерій – досягнення поставлених мети і завдань. Після консультацій з викладачем уточнюються література і структура викладу матеріалу, висновки. Реферативна робота виконується за певними стандартами і вимогами, які студент повинен вивчити під час написання реферату згідно даних методичних рекомендацій.


Вимоги до виконання та організації процесу написання рефератів


Вибір теми реферату. Студент може самостійно обрати будь-яку тему з рекомендованої кафедрою тематики реферативних робіт. За умови, коли студент вчасно не обрав тему або затрудняється у виборі, тему може запропонувати викладач. Кожен студент записується у список з назвами обраних тем рефератів у викладача.


До написання реферату ставляться такі загальні вимоги:

^ Актуальність теми. Це означає конкретно показати, що, по-перше, ця тема неповно розкрита в літературі, по-друге, практичне значення розв’язання саме цих питань і проблем важливе в сучасних умовах.

^ Високий теоретичний рівень. Аналіз обраної проблеми з урахуванням сучасного розвитку відповідної науки (статистики, економіки, фінансів і т.ін.), визначення основних понять та термінів, оперування об’єктивною (раціональною) аргументацією, прикладами, фактами, які підкріплені теоретичними положеннями.

^ Дослідницький характер. Бажано включити в реферат елементи дослідження, як показника наукового пошуку вирішення обраної проблеми.

Практична спрямованість. Зміст цієї вимоги полягає в тісному взаємозв’язку теоретичних положень з реальними завданнями організацій, установ, підприємств.

В рефераті слід викласти пропозиції, які повинні логічно випливати з результатів аналізу процесів, що розглядаються. Ці пропозиції мають бути спрямовані на вдосконалення тих чи інших сторін об’єкту дослідження.

^ Грамотність оформлення.

Тему реферату студент обирає самостійно із запропонованих (Додаток А) або ж пропонує свою і погоджує з викладачем.

Крім теоретичних знань студент повинен вміти застосовувати отримані знання у наукових дослідженнях фундаментального та прикладного характеру з використанням сучасних інформаційних технологій.

Загальні вимоги до написання реферату:

чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

переконливість аргументації;

стислість і точність формулювань, які виключають можливість неоднозначного тлумачення;

конкретність викладення результатів дослідження;

обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

У рефераті повинні бути відображеними:

актуальність тематики та відповідність до сучасного стану і певної сфери суспільного життя;

обґрунтування вибраного направлення досліджень, методів розв’язку задачі та їх порівняльні оцінки;

аналіз та узагальнення існуючих результатів;

розробка загальної методики проведення досліджень;

характер і зміст виконаних теоретичних досліджень та розрахунків, методи досліджень;

обґрунтування необхідності проведення експериментальних досліджень, принцип дії розроблених програм, характеристики цих програм, оцінка похибок розрахунків, отримані експериментальні дані;

оцінка повноти розв’язку поставленої задачі;

оцінка достовірності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами.

Необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.


Підбір літератури

Студент використовує рекомендовану даними вказівками літературу, також самостійно здійснює пошук необхідних наукових праць. Для цього потрібно ознайомитись із каталогами наукових бібліотек (абетковим, систематичним, предметним), бібліографічними вказівками (рахунково-реєстраційними). Рекомендаційними, критичними), новими надходженнями до них, виділити дослідження тих авторів, які працюють над науковими проблемами, пов’язаними із темою обраної реферативної роботи. Необхідно обов’язково ознайомитись з журнальними публікаціями останніх кількох років. Не допускається підготовка реферату виключно за матеріалами навчальних підручників і посібників.


Структура реферату

титульний аркуш;

зміст;

перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності);

вступ;

суть реферату (основна частина);

висновки;

список використаних джерел (перелік посилань);

додатки (за необхідності).


Вимоги до змісту структурних частин


Титульний аркуш (Додаток Б)

Титульний аркуш є першою сторінкою реферату, який містить:

найменування вищого навчального закладу, факультету, кафедри, де виконана робота;

назву роботи;

прізвище, ім’я, по батькові автора та група, в якій навчається;

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника;

місто та дата виконання.


Зміст реферату

Зміст подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. До змісту включають структурні елементи у такому порядку: перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності); вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовок) суті роботи; висновки; рекомендації (за необхідності); список використаних джерел; назви додатків і номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.


^ Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів складають за умови повторення таких елементів більше трьох разів у тексті та вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Інакше – їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. Якщо у роботі вжита специфічна термінологія, чи використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку.


Вступ

Вступ розташовують після переліку умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (якщо він є), починаючи з нової сторінки. У вступі розкривають сутність і стан обраної теми дослідження, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику роботи у рекомендованій нижче послідовності.

Обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України шляхом аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями наукової задачі. Коротко викладають зміст роботи. Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об’єкт дослідження — це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження.

Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої у роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значимість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі необхідно також дати коротку характеристику розділів реферату.


^ Основна частина

Суть роботи вміщують після вступу, починаючи з нової сторінки. Суть роботи – це викладання відомостей про предмет дослідження, необхідних і достатніх для розкриття сутності даної роботи (опис теорії, методів, характеристик об’єкта, принципів дії об’єкта, основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій і т. ін.) та її результатів. Суть роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Кожний розділ починають із нової сторінки.

У розділах основної частини подають:

огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

виклад загальної методики і основних методів досліджень;

експериментальну частину і методику досліджень;

відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за обраною проблемою.

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень. У роботі розкривають методи розрахунків, механізми запровадження, гіпотези, що розглядають, принципи дії та характеристики розробленого програмно-модельного комплексу, оцінки похибок вимірювань.

Далі, у наступних розділах, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень. Автор повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів). В цьому розділі можна викласти своє бачення досліджуваної проблеми та шляхи її вирішення.

Розділи можна поділяти на підрозділи, якщо це необхідно.


Висновки

Висновки розташовують безпосередньо після викладення суті роботи, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку одержаних результатів дослідження (наукову, практичну, соціальну цінність). Ця частина містить висновки автора стосовно суті досліджуваної проблеми, питань, що розглядались у роботі. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів, викласти рекомендації щодо їх важливості.


^ Список використаних джерел

Список використаної літератури, який починають з нової сторінки, завершує основну частину. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи, наводять після рекомендацій, якщо вони є. Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями у тексті (номерні посилання). Список використаної літератури складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування).


Додатки

Додатки необхідно починати з нової сторінки. У додатках вміщують матеріал, який:

є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини роботи може змінити логічне та впорядковане уявлення про роботу;

не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення.

У додаток, за необхідності, можна включити допоміжний матеріал, наприклад:

проміжні математичні формули, рівняння та розрахунки;

таблиці додаткових цифрових даних;

інструкції, методики, опис алгоритмів;

ілюстрації допоміжного характеру.


Правила оформлення реферату

Текст реферату викладається державною мовою. Загальний обсяг реферату не повинен перевищувати 15 сторінок.

Аркуші реферату необхідно скріпити і розмістити в обкладинці.

Зразок оформлення титульної сторінки реферату (Додаток Б).

^ Загальні правила

Реферат може бути рукописним, надрукований машинописним способом або за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). За комп’ютерного способу виконання роботу друкують через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Бажано використовувати шрифти текстового редактора Word розміру 14.

Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усієї роботи. Всі лінії, літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними впродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують чорнилом, тушшю, пастою у надрукований текст мають бути чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного тексту. Помилки, описки та графічні неточності можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів берегів:

· верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм,

· правий — не менше 10 мм.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і подальшим чи попереднім текстом має бути за комп’ютерним набором — не менше, ніж 2 рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4, їх включають до загальної нумерації сторінок роботи і розміщують, як правило, у додатках.

Розділи та підрозділи роботи повинні мати заголовки. Заголовки структурних частин роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами (крім першої великої) не підкреслюючи, без крапки у кінці. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Новий розділ та кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Назви установ, організацій, фірм, програмних засобів, прізвища, та інші власні назви у тексті роботи наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви й наводити назви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами без знака №, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Титульний аркуш (перша сторінка роботи) включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1 ВСТУП» або «Розділ 6 ВИСНОВКИ».

Розділи, підрозділи роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію у межах викладення суті роботи, їх позначають арабськими цифрами без крапки, наприклад: 1, 2 і т. д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділу складають із номера розділу та порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою; після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

^ Оформлення приміток. Примітки вміщують у роботі за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації. Їх розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються. Одну примітку не нумерують. Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери у тому ж рядку подають текст примітки, наприклад:

Примітка. Тут можна подати необхідні пояснення.

Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами з крапкою. У такому разі після слова «Примітка» ставлять двокрапку і у наступному рядку з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки, наприклад:

Примітка:

1. Текст першої примітки.

2. Текст другої примітки.

^ Загальні правила цитування та посилання на різні елементи

Текст роботи може включати:

· посилання, відзначені лапками та індексом посилання на джерело з точними вихідними даними;

· посилання, переказані власними словами автора реферату (без лапок), але проіндексовані також, з точною вказівкою джерела.

Цитування повинно бути повним, допускається пропуск слів, речень, абзаців без перекручення авторського тексту. Випущений текст замінюється трьома крапками. Розділовий знак, який стояв перед пропущеним знаком, не зберігається. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. При непрямому цитуванні (переказі) слід бути гранично точним у викладанні думок автора і давати відповідні посилання на джерело. Посилання у тексті роботи на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «... у працях [1-3] ...». Якщо використовують відомості, матеріали з джерел із великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання у роботі. При посиланнях на розділи, підрозділи, додатки зазначають їх номери. При цьому слід писати: «... у розділі 3 ...», «... дивись 2.3 ...», «...відповідно до 1.2.3 ...» . Посилання на формули та рівняння роботи вказують порядковим номером формули чи рівняння у круглих дужках, наприклад: «... за формулою (2.1) ...». За необхідності посилання на ілюстрації роботи вказують порядковий номер ілюстрації, наприклад: «... на рис. 1.2 ...» або зворот типу : «... як це показано на рис. 1.2». На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть повністю наприклад: «... у таблиці 1.2 ...». При повторному посиланні на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «... див. таблицю 1.3 ...» чи «...див. рисунок 1.2 ...».

Розміщення та оформлення ілюстрацій

Ілюстрації (блок-схеми, схеми, графіки, діаграми, рисунки) разом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок роботи.. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами без знаку № порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складають з номера розділу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, відокремлених крапкою. Наприклад: «... Рисунок 1.2 ...» — другий рисунок першого розділу. Назва ілюстрації може бути під нею, після слова «Рисунок» та номера, наприклад: «Рисунок 3.2 — Схема передачі інформації».

^ Оформлення таблиць

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиці, яку слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблицю розташовують таким чином, щоб було зручно її читати без повороту переплетеного блоку роботи (чи з поворотом за годинниковою стрілкою). З нового рядка пишуть слово «Таблиця» з великої літери, після чого вказують порядковий номер. Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад: «Таблиця 1.2» — друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею після її номера. Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці. Таблицю з великою кількістю рядків необхідно переносити на наступну сторінку. При поділі таблиці на частини допускається її шапку (заголовки стовпців) або боковик (заголовки рядків) заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово «Таблиця 1.2» та її назву вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці 1.2» із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти лапками, два та більше слів при першому повторенні заміняють словом «Те ж», а далі — лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то у ньому ставлять прочерк. На всі таблиці повинні бути посилання у тексті роботи.


^ Написання формул та рівнянь

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Формули та рівняння у рефераті (за винятком формул та рівнянь, наведених у додатках) нумерують порядковою нумерацією арабськими цифрами у межах розділу. Номер формули або рівняння складають із номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння у круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний. нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою перед її номером. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта можна давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

^ Оформлення додатків

Додатки слід оформлювати як продовження роботи на його наступних сторінках, розташовуючи додатки у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковане слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Текст додатка, за необхідності, можна розділити на підрозділи, пункти та підпункти, які слід нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад: «А.2» (другий розділ додатку А), «Г3.1» (підрозділ 3.1 додатку Г) і т. д. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, розміщені у тексті додатку, слід нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатка, наприклад: «Рисунок Г.2» — другий рисунок додатку Г; «Таблиця А.2» — друга таблиця додатку А, «формула (А.1)» — перша формула додатку А. У посиланнях на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння у тексті додатку рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...», «... у таблиці А.1 ...», «... за формулою (А.3) ...».


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

(на прикладі “Статистики”)

Основна

Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996р.

Закон України “Про державну статистику” від 13 липня 2000р. №1922–ІІІ із змінами та доповненнями.

Закон України “Про Всеукраїнський перепис населення” 19 жовтня 2000 року №2058-III.

Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII із змінами та доповненнями.

Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навчальний посібник – К.: ЦУЛ, 2002.

Бек В.Л., Капленко Г.В. Статистика: Практикум – Л.: Новий Світ-2000, 2007.

Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики. – К.: Либідь, 2001.

Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика: Підручник. – К.: вища школа, 1993.

Єфимова М.Р. и др. Теория статистики. – Москва: ИНФРА - М, 1998.


Додаткова

Гаркавий В.К., Ярова В.В. Математична статистика: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004.

Кулинич О.І. Теорія статистики. Київ: Вища школа, 1992

Парфьонцева Н. міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження і використання. – К.: Основи, 2000.

Попов І.І., Федорченко В.С. Теорія статистики: Практикум: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2001.

Статистика. Збірник задач: Навч. посіб. / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін.; За ред.. А.В. Головача. – К.: Вища школа, 1994.

Статистичний щорічник України за 2005р. – К.: Техніка, 2001.

Вісник Національного банку України: Щомісяч. Наук.-практ. Журн. – 2000-2007рр.

Статистика України: Наук.-практ. Журн. – 2000-2007рр.

Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua

Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua

Головне управління статистики у Львівській області: www.stat.lviv.ua


Додаток А

Теми рефератів

(на прикладі “Статистики”)

Практичний аспект застосування загальнонаукових методів статистики.

Еволюція та розвиток статистики як науки.

Практичний аспект застосування специфічних методів статистики.

Статистичні показники, їх система і умови застосування.

………..

Статистика фінансів підприємств.

Банківська статистика.

Статистика міжнародних фінансів.

Статистика здоров’я населення, статистичний аналіз основних показників.

Методика розробки основних рахунків Системи національних рахунків.

Статистичне моделювання і прогнозування соціально-економічних процесів.


Додаток Б

(на прикладі “Статистики”)


Міністерство фінансів України

Львівська державна фінансова академія


Кафедра економіки та підприємництва


Реферат

з курсу «Статистика»

на тему «________________________________________»Керівник:

Викладач_________________

_________________________

підпис

«__» _____________2007р.


Виконав:

Студент ________________________

групи_________

«__» _____________2007р.
Львів 2007


Методичні рекомендації до написання рефератів для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика»


Укладач:

Капленко Г.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки і підприємництва


Розглянуто і схвалено на засіданні

методичної ради ЛДФА

протокол № 7 від 17 травня 2007 року


еще рефераты
Еще работы по разное