Реферат: Вимоги із захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в автоматизованих системах класу 2


Державний університет інформаційних комунікаційних технологій

Навчально-науковий інститут захисту інформації


Реферат

З дисципліни:

‘’Правовий захист інформації’’


На тему:

Вимоги із захисту конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу під час оброблення в
автоматизованих системах класу 2


Виконав: Студент групи СЗД-41

Громяк В.В.


План

1. Напрямки, об’єкти, активи.

2. Аналіз загроз.

3. Оцінка ризиків.

4. Формування вимог.

5. Розробка рішень.

6. Впровадження.

7. Контроль(аудит).


Напрямки, об’єкти, активи.

До АС класу 2, згідно з встановленою НД ТЗІ 2.5-005 класифікацією, відносяться автоматизовані системи, створені на базі локалізованого багатомашинного багатокористувачевого комплексу.

До складу АС класу 2 входять обчислювальна система, фізичне середовище, в якому вона знаходиться і функціонує, користувачі АС та оброблювана інформація, у тому числі й технологія її оброблення. Під час забезпечення захисту інформації необхідно враховувати всі характеристики зазначених складових частин, які мають вплив на реалізацію політики безпеки.

Узагальнена функціонально-логічна структура обчислювальної системи АС класу 2 включає:

- підсистему обробки інформації;

- підсистему взаємодії користувачів з АС;

- підсистему обміну даними.

6.1.2 Підсистема обробки інформації реалізує головну цільову функцію АС і складається із засобів обробки інформації, які утворюють основу інформаційно-обчислювальних ресурсів АС, що надаються користувачам (обчислення, пошук, зберігання та оброблення інформації). Принциповими її особливостями є багатофункціональність і можливість доступу до неї для будь-яких робочих станцій АС. Можливі обмеження визначаються тільки специфікою технологій, технічними й організаційними особливостями функціонування АС.

Як компоненти підсистеми можуть використовуватися універсальні високопродуктивні ЕОМ (у тому числі й ПЕОМ), спеціалізовані сервери обробки даних або надання послуг (сервери баз даних, друку тощо).

6.1.3 Підсистема взаємодії користувачів з АС забезпечує користувачам доступ до засобів підсистеми обробки інформації і подання отриманого від них ресурсу у вигляді результату обчислення, інформаційного масиву або графічного зображення у зручній та зрозумілій для користувача формі.

Компоненти підсистеми у функціональному відношенні є автономно замкненими та, як правило, не передбачається доступ до їх внутрішніх обчислювальних ресурсів зі сторони інших компонентів АС.

Як компоненти підсистеми можуть використовуватися ПЕОМ, що укомплектовані засобами введення та відображення інформації (робочі станції), дисплейні станції.

6.1.4 Підсистема обміну даними забезпечує взаємодію робочих станцій із засобами підсистеми обробки інформації, а також робочих станцій між собою на основі визначених правил, процедур обміну даними з реалізацією фаз встановлення, підтримання та завершення з’єднання. Підсистема забезпечує інформаційну взаємодію різних компонентів АС і об’єднує їх в єдине ціле як у структурному, так і у функціональному відношенні.

Підсистема обміну даними складається з пасивної мережі для обміну даними (кабельна мережа), активного мережевого обладнання (комутаторів, концентраторів, маршрутизаторів, шлюзів тощо), що об’єднує в єдине ціле пасивну мережу з обладнанням інших підсистем для забезпечення інформаційної взаємодії.

Як різновид підсистеми обміну даними можна розглядати структуровану кабельну систему – набір стандартних комутаційних елементів (кабелів, з’єднувачів, коннекторів, кросових панелей і спеціальних шаф та ін.), які дозволяють створювати регулярні структури передачі даних, що відносно легко розширюються.

6.1.5 Обчислювальні системи, за допомогою яких реалізуються підсистема обробки інформації та підсистема взаємодії користувачів з АС, укомплектовані:

- засобами обчислювальної техніки;

- периферійним обладнанням - пристроями друку, зберігання інформації тощо;

- комплексом програмного забезпечення обчислювальної системи;

- комплексом програмно-апаратних засобів захисту інформації.

У разі необхідності засоби обчислювальної техніки додатково можуть комплектуватися сумісними периферійними пристроями і відповідними модулями системного програмного забезпечення.

6.1.6 Комплекс програмного забезпечення обчислювальної системи складають:

- операційні системи серверів;

- операційні системи універсальних високопродуктивних ЕОМ;

- операційні системи робочих станцій;

- операційні системи, що забезпечують виконання мережевих функцій;

- програмні засоби, що підтримують реалізацію протоколів передачі даних обчислювальної мережі;

- програмні засоби активних компонентів мережі, що реалізують спеціальні алгоритми управління мережею;

- системи керування базами даних серверів, високопродуктивних універсальних ЕОМ, робочих станцій;

- програмні засоби забезпечення КЗЗ;

- функціональне програмне забезпечення.


^ Аналіз загроз.

Не проведено…

Оцінка ризиків.


6.5.15 Перелік мінімально необхідних рівнів послуг безпеки, які реалізуються КЗЗ (функціональний профіль захищеності), вибирається в залежності від технологій обробки інформації, що застосовуються (відповідно до п. 6.5.13), та з урахуванням типових умов функціонування АС. Для АС класу 2 визначаються такі стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації:

- під час застосування технології, що вимагає підвищених вимог до забезпечення конфіденційності оброблюваної інформації:

2.К.3 = {КД-2, КА-2, КО-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2, НИ-2, НО-2};

- під час застосування технології, що вимагає підвищених вимог до забезпечення конфіденційності та цілісності оброблюваної інформації:

2.КЦ.3 = {КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-2, ЦО-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2, НИ-2,
НО-2};

- під час застосування технології, що вимагає підвищених вимог до забезпечення конфіденційності та доступності оброблюваної інформації:

2.КД.1а = {КД-2, КА-2, КО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2,
НИ-2, НО-2};

- під час застосування технології, що вимагає підвищених вимог до забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності оброблюваної інформації:

2.КЦД.2а = {КД-2, КА-2, КО-1, ЦД-1, ЦА-2, ЦО-1, ДР-1, ДС-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НК-1, НЦ-2, НТ-2, НИ-2, НО-2}.

Примітки: 1. У випадку, коли в АС класу 2 усі користувачі допущені до обробки конфіденційної інформації, реалізація послуги безпеки КО-1 необов’язкова.

У випадку, коли в АС класу 2 є користувачі, що допущені до обробки лише відкритої інформації, реалізація послуги безпеки КО-1 є обов’язковою.

2. Реалізація послуг безпеки, що базуються на довірчому принципі розмежування доступу (КД і ЦД), може здійснюватися у випадках:

- якщо політикою безпеки передбачено створення груп користувачів з однаковими повноваженнями щодо роботи з конфіденційною інформацією для розмежування доступу до об’єктів, що таку інформацію містять, у межах цих груп;

- для розмежування доступу до об’єктів, які потребують захисту, але не містять конфіденційної інформації.

У всіх інших випадках розмежування доступу здійснюється згідно з адміністративним принципом (послуги безпеки КА й ЦА).

3. Рівень ЦА-2 послуги безпеки “адміністративна цілісність” реалізується під час обробки конфіденційної інформації, що міститься в сильнозв’язаних об’єктах.

Для обробки конфіденційної інформації, що міститься в слабозв’язаних об’єктах, реалізується рівень послуги ЦА-1.


6.5.16 У разі необхідності для конкретної АС до визначених цим НД ТЗІ функціональних профілів захищеності можуть вводитися додаткові послуги безпеки, а також підвищуватись рівень будь-якої з наведених послуг.

За певних обставин в КСЗІ вимоги до політики реалізації окремих послуг безпеки можуть частково забезпечуватися організаційними або іншими заходами захисту. Якщо ці заходи у повному обсязі відповідають встановленим НД ТЗІ 2.5-004 специфікаціям для певного рівня послуги безпеки, то рівень такої послуги, що входить до визначених у п. 6.5.15 профілів захищеності, може бути знижений на відповідну величину.

Як виняток, послуга безпеки, що входить до визначених у п. 6.5.15 профілів захищеності, може не реалізовуватись, якщо її політика у повному обсязі відповідно до моделі захисту інформації спрямована на нейтралізацію лише несуттєвих загроз, визначених моделлю загроз для інформації в АС.

6.5.17 У випадках, коли в АС для окремих компонентів існують відмінності у характеристиках фізичного та інформаційного середовищ, середовища користувачів, технологій оброблення інформації, рекомендується визначати перелік мінімально необхідних рівнів послуг для кожного компонента окремо.


^ В пункті 6.5.15 вказується сукупності послуг безпеки необхідні для захисту інформації під час використання певної вказаної технології, де:

АС – автоматизована система;

ДСК – для службового користування;

ЕОМ – електронна обчислювальна машина, комп'ютер;

КЗЗ – комплекс засобів захисту;

КСЗІ – комплексна система захисту інформації;

НД ТЗІ – нормативний документ системи технічного захисту інформації;

НСД – несанкціонований доступ;

ПЗП – постійний запам’ятовуючий пристрій;

ПЕОМ – персональна електронна обчислювальна машина, персональний комп'ютер;

СЗІ - служба захисту інформації;

СКБД - система керування базами даних.


Позначення послуг безпеки згідно з НД ТЗІ 2.5-004:

ДВ-1 - ручне відновлення;

ДЗ-1 – модернізація;

ДР-1 - квоти;

ДС-1 - стійкість при обмежених відмовах;

КА-2 - базова адміністративна конфіденційність;

КД-2 - базова довірча конфіденційність;

КО-1 - повторне використання об'єктів;

НИ-2 - одиночна ідентифікація та автентифікація;

НК-1 - однонаправлений достовірний канал;

НО-2 - розподіл обов'язків адміністраторів;

НТ-2 - самотестування при старті;

НР-2 - захищений журнал;

НЦ-2 - КЗЗ з гарантованою цілісністю;

ЦА-1 – мінімальна адміністративна цілісність;

ЦА-2 – базова адміністративна цілісність;

ЦД-1 - мінімальна довірча цілісність;

ЦО-1 - обмежений відкат.

Оцінку ризиків для АС-2 можна провести проаналізувавши наступні фактори необхідні для

Її захисту:


Технологія обробки інформації є захищеною, якщо вона містить програмно-технічні засоби захисту та організаційні заходи, що забезпечують виконання загальних вимог із захисту інформації. Загальні вимоги передбачають:

- наявність переліку конфіденційної інформації, яка підлягає автоматизованій обробці; у разі необхідності можлива її класифікація в межах категорії за цільовим призначенням, ступенем обмеження доступу окремих категорій користувачів та іншими класифікаційними ознаками;

- наявність визначеного (створеного) відповідального підрозділу, якому надаються повноваження щодо організації і впровадження технології захисту інформації, контролю за станом захищеності інформації (далі - служба захисту в АС, СЗІ);

- створення комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ), яка являє собою сукупність організаційних і інженерно-технічних заходів, програмно-апаратних засобів, спрямованих на забезпечення захисту інформації під час функціонування АС;

- розроблення плану захисту інформації в АС, зміст якого визначено в додатку до НД ТЗІ 1.4-001;

- наявність атестата відповідності КСЗІ в АС нормативним документам із захисту інформації;

- можливість визначення засобами КСЗІ декількох ієрархічних рівнів повноважень користувачів та декількох класифікаційних рівнів інформації;

- обов’язковість реєстрації в АС усіх користувачів та їхніх дій щодо конфіденційної інформації;

- можливість надання користувачам тільки за умови службової необхідності санкціонованого та контрольованого доступу до конфіденційної інформації, що обробляється в АС;

- заборону несанкціонованої та неконтрольованої модифікації конфіденційної інформації в АС;

- здійснення СЗІ обліку вихідних даних, отриманих під час вирішення функціональних задач у формі віддрукованих документів, що містять конфіденційну інформацію, у відповідності з “Інструкцією про порядок обліку, зберігання й використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”;

- заборону несанкціонованого копіювання, розмноження, розповсюдження конфіденційної інформації в електронному вигляді;

- забезпечення СЗІ контролю за санкціонованим копіюванням, розмноженням, розповсюдженням конфіденційної інформації в електронному вигляді;

- можливість здійснення однозначної ідентифікації та автентифікації кожного зареєстрованого користувача;

- забезпечення КСЗІ можливості своєчасного доступу зареєстрованих користувачів АС до конфіденційної інформації.


^ 4. Формування вимог.

Вимоги щодо захисту інформації вказані в таких пунктах нормативного документу:


5.1 Засади щодо захисту конфіденційної інформації визначаються Законами України “Про інформацію” і “Про захист інформації в автоматизованих системах”, іншими нормативно-правовими актами, виданими у відповідності з цими законами, а також “Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”.

5.2 Впровадження заходів із захисту інформації в конкретній АС не повинно суттєво погіршувати основних її характеристик стосовно продуктивності, надійності, сумісності, керованості, розширюваності, масштабованості тощо.

5.3 Обробка в автоматизованій системі конфіденційної інформації здійснюється з використанням захищеної технології.

Технологія обробки інформації є захищеною, якщо вона містить програмно-технічні засоби захисту та організаційні заходи, що забезпечують виконання загальних вимог із захисту інформації. Загальні вимоги передбачають:

- наявність переліку конфіденційної інформації, яка підлягає автоматизованій обробці; у разі необхідності можлива її класифікація в межах категорії за цільовим призначенням, ступенем обмеження доступу окремих категорій користувачів та іншими класифікаційними ознаками;

- наявність визначеного (створеного) відповідального підрозділу, якому надаються повноваження щодо організації і впровадження технології захисту інформації, контролю за станом захищеності інформації (далі - служба захисту в АС, СЗІ);

- створення комплексної системи захисту інформації (далі - КСЗІ), яка являє собою сукупність організаційних і інженерно-технічних заходів, програмно-апаратних засобів, спрямованих на забезпечення захисту інформації під час функціонування АС;

- розроблення плану захисту інформації в АС, зміст якого визначено в додатку до НД ТЗІ 1.4-001;

- наявність атестата відповідності КСЗІ в АС нормативним документам із захисту інформації;

- можливість визначення засобами КСЗІ декількох ієрархічних рівнів повноважень користувачів та декількох класифікаційних рівнів інформації;

- обов’язковість реєстрації в АС усіх користувачів та їхніх дій щодо конфіденційної інформації;

- можливість надання користувачам тільки за умови службової необхідності санкціонованого та контрольованого доступу до конфіденційної інформації, що обробляється в АС;

- заборону несанкціонованої та неконтрольованої модифікації конфіденційної інформації в АС;

- здійснення СЗІ обліку вихідних даних, отриманих під час вирішення функціональних задач у формі віддрукованих документів, що містять конфіденційну інформацію, у відповідності з “Інструкцією про порядок обліку, зберігання й використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”;

- заборону несанкціонованого копіювання, розмноження, розповсюдження конфіденційної інформації в електронному вигляді;

- забезпечення СЗІ контролю за санкціонованим копіюванням, розмноженням, розповсюдженням конфіденційної інформації в електронному вигляді;

- можливість здійснення однозначної ідентифікації та автентифікації кожного зареєстрованого користувача;

- забезпечення КСЗІ можливості своєчасного доступу зареєстрованих користувачів АС до конфіденційної інформації.

Типові адміністративні та організаційні вимоги до обчислювальної системи АС, умов її функціонування і забезпечення захисту інформації визначаються наступним.

6.1.8.1 Для АС в цілому та (або) для окремих (усіх) її компонентів у відповідності до вимог із захисту інформації від НСД повинен бути сформований перелік необхідних функціональних послуг захисту і визначено рівень гарантій їх реалізації.

6.1.8.2 Сервери, робочі станції, периферійні пристрої, інші технічні засоби обробки конфіденційної інформації повинні бути категорійовані згідно з вимогами нормативних документів із технічного захисту інформації, якщо це вимагається цими документами .

Засоби захисту інформації, інші технічні засоби та програмне забезпечення АС, що задіяні в КСЗІ, повинні мати підтвердження їхньої відповідності нормативним документам із захисту інформації (атестат, сертифікат відповідності, експертний висновок) і використовуватись згідно з вимогами, визначеними цими документами. Інших обмежень щодо типів технічних засобів обробки інформації та обладнання, видів програмного забезпечення не запроваджується.

6.1.8.3 Технічна та експлуатаційна документація на засоби захисту та обробки інформації, системне та функціональне програмне забезпечення належним чином класифіковані і для кожної категорії користувачів визначено перелік документації, до якої вони можуть отримати доступ. Доступ до документації фіксується у відповідних реєстрах. Порядок ведення реєстрів визначає СЗІ.

6.1.8.4 Сервери і робочі станції, що здійснюють зберігання та обробку конфіденційної інформації, повинні розташовуватися в приміщеннях, доступ до яких обслуговуючого персоналу та користувачів різних категорій здійснюється в порядку, що визначений СЗІ та затверджений керівником установи (організації).

6.1.8.5 Повинен здійснюватися контроль за доступом користувачів та обслуговуючого персоналу до робочих станцій, серверів АС і компонентів підсистеми обміну даними на всіх етапах життєвого циклу АС, а також періодичний контроль за цілісністю компонентів підсистеми обміну даними (з метою виявлення несанкціонованих відводів від компонентів підсистеми).

6.1.8.6 З метою забезпечення безперервного функціонування під час оброблення, зберігання та передачі конфіденційної інформації АС повинна мати можливість оперативного, без припинення її функціонування, проведення регламентного обслуговування, модернізації обчислювальної системи в цілому або окремих її компонентів. Порядок введення в експлуатацію нових компонентів, якщо це впливає на захист інформації в АС, визначається СЗІ.

6.1.8.7 Програмно-апаратні засоби захисту, що входять до складу КЗЗ, разом з організаційними заходами повинні забезпечувати СЗІ інформацією про користувачів, які працюють в системі, з локалізацією точки їхнього входу в систему і переліком технічних засобів і процесів, до яких вони отримали доступ.

6.1.8.8 Має бути визначено порядок організації та проведення СЗІ процедур періодичного та/або динамічного тестування комплексу засобів захисту інформації під час функціонування АС.


Типові адміністративні та організаційні вимоги щодо умов розміщення компонентів АС наступні.

6.2.3.1 Усі будівлі повинні бути розміщені в межах контрольованої території, що має пропускний та внутрішній режими, які відповідають режимним вимогам, що визначено чинними в організації нормативними та розпорядчими документами.

6.2.3.2 Контроль за доступом до приміщень, де знаходяться критичні з точки зору безпеки інформації компоненти АС, повинен забезпечуватись на всіх етапах її життєвого циклу. Порядок доступу до приміщень із визначенням категорій користувачів, які мають право це здійснювати, визначається СЗІ і затверджується керівником організації.

6.2.3.3 Для приміщень, в яких розташовані категорійовані компоненти АС, повинні бути вжиті відповідні заходи із захисту інформації від витоку технічними каналами, достатність і ефективність яких засвідчується актами атестації комплексів технічного захисту інформації для кожного такого приміщення.


5.Розробка рішень.

8.1 Архітектура
Програмне забезпечення, призначене для реалізації КЗЗ, повинне максимальним чином будуватися за модульним принципом.

Склад послуг безпеки, а також механізмів захисту, що реалізують кожну з послуг, визначається політикою безпеки інформації в АС і повинен відповідати її вимогам. Якщо не всі вимоги політики безпеки реалізуються КЗЗ, то вони повинні підтримуватися організаційними та іншими заходами захисту КСЗІ. У складі КЗЗ не повинні міститися послуги та використовуватися засоби, які мають не передбачені політикою безпеки функції. Використання таких засобів можливе за умови вилучення цих функцій або гарантування неможливості їх активізації.

Мають бути описані особливості архітектури компонентів КСЗІ та їх призначення. Стиль опису – неформалізований, вимоги щодо детального опису не висуваються.
^ 8.2 Середовище розробки
Мають бути визначені всі стадії та етапи життєвого циклу АС, а для кожної стадії та етапу – перелік і обсяги необхідних робіт та порядок їх виконання. Якщо для якихось робіт вимагається створення особливих умов – це повинно бути визначено окремо. Всі стадії та етапи робіт повинні бути задокументовані. Види та зміст документів встановлено державними стандартами.

На всіх стадіях життєвого циклу повинні існувати процедури керування конфігурацією АС. Ці процедури повинні визначати технологію відслідковування та внесення змін в апаратне та програмне забезпечення КСЗІ, тестове покриття і документацію та гарантувати, що без дотримання цієї технології ніякі зміни не можуть бути внесені. Технологія відслідковування та внесення змін повинна гарантувати постійну відповідність між документацією й реалізацією поточної версії КЗЗ (інших компонентів КСЗІ).

^ 8.3 Послідовність розробки
Для всіх стадій життєвого циклу АС повинні бути розроблені функціональні специфікації КСЗІ.

На підготовчому етапі створення КСЗІ має бути виконане обстеження середовищ функціонування АС, в результаті якого визначаються об’єкти захисту, здійснюється класифікація інформації та розробляється модель загроз для інформації й концепція політики безпеки інформації в АС. На підставі цих даних мають бути сформульовані функціональні специфікації вимог із захисту інформації в АС. Ці специфікації мають бути викладені в окремому розділі технічного завдання на створення АС або в окремому технічному завданні на створення КСЗІ.

Функціональні специфікації політики безпеки й моделі політики безпеки повинні, як мінімум, містити перелік й опис послуг безпеки, що надаються КЗЗ, а також правила розмежування доступу до захищених об’єктів АС.

Функціональні специфікації проекту архітектури КСЗІ повинні містити модель захисту (ескізний проект), де враховані всі суттєві загрози і для кожної з них визначено можливі варіанти її блокування (попередження) за допомогою КЗЗ або організаційними чи іншими заходами захисту. Якщо існує неоднозначність, повинні надаватися додаткові аргументи на користь вибору того чи іншого варіанту.

Функціональні специфікації детального проекту КСЗІ повинні містити принципи побудови, функціональні можливості, опис функціонування кожного механізму захисту та взаємодії механізмів між собою у складі КЗЗ. Повинні бути розроблені документи, що регламентують використання засобів КЗЗ, а також організаційних та інших заходів захисту, які входять до КСЗІ. Як реалізація детального проекту може розглядатися технічний, робочий або техно-робочий проекти.

Функціональні специфікації всіх рівнів надаються в описовому (неформалізованому) виді.

Має бути підтверджена (показана) відповідність специфікацій КСЗІ всіх рівнів. Формальних доказів відповідності не вимагається. Таким підтвердженням може бути дотримання власником АС і суб’єктами господарювання, які беруть участь у створенні АС і КСЗІ, встановленого нормативними документами із захисту інформації порядку. Наприклад, підтвердженням відповідності між специфікаціями КСЗІ різних рівнів деталізації може бути узгодження в установленому порядку відповідних документів (моделі загроз, технічного завдання, технічного проекту тощо), висновок приймальної комісії щодо цього під час випробувань КСЗІ або окремих її компонентів, результати контролю за виконаними роботами на етапах створення АС з боку системи управління якістю виробництва, якщо у власника та розробників АС така система впроваджена та ін.

Окремі етапи робіт повинні бути задокументовані відповідно до вимог НД ТЗІ 1.4-001 у вигляді окремих розділів плану захисту інформації в АС або вимог інших нормативно-правових актів і нормативних документів із ТЗІ.


6.3.6 Для організації управління доступом до конфіденційної інформації та компонентів АС необхідно:

- розробити та впровадити посадові інструкції користувачів та персоналу АС, а також інструкції, якими регламентується порядок виконання робіт іншими особами з числа тих, що мають доступ до АС;

- розробити та впровадити розпорядчі документи щодо правил перепусткового режиму на територію, в будівлі та приміщення, де розташована АС або її компоненти;

- визначити правила адміністрування окремих компонентів АС та процесів, використання ресурсів АС, а також забезпечити їх розмежування між різними категоріями адміністраторів;

- визначити правила обліку, зберігання, розмноження, знищення носіїв конфіденційної інформації;

- розробити та впровадити правила ідентифікації користувачів та осіб інших категорій, що мають доступ до АС.

Політика безпеки інформації в АС повинна поширюватися на об’єкти комп’ютерної системи, які безпосередньо чи опосередковано впливають на безпеку конфіденційної інформації.

До таких об’єктів належать:

- адміністратор безпеки та співробітники СЗІ;

- користувачі, яким надано повноваження інших адміністраторів;

- користувачі, яким надано право доступу до конфіденційної інформації або до інших видів інформації;

- слабо- та сильнозв’язані об’єкти, які містять конфіденційну інформацію або інші види інформації, що підлягають захисту;

- системне та функціональне програмне забезпечення, яке використовується в АС для оброблення інформації або для забезпечення КЗЗ;

- технологічна інформація КСЗІ (дані щодо персональних ідентифікаторів та паролів користувачів, їхніх повноважень та прав доступу до об’єктів, встановлених робочих параметрів окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів тощо);

- засоби адміністрування та управління обчислювальною системою АС та технологічна інформація, яка при цьому використовується;

- окремі периферійні пристрої, які задіяні у технологічному процесі обробки конфіденційної інформації;

- обчислювальні ресурси АС (наприклад, дисковий простір, тривалість сеансу користувача із засобами АС, час використання центрального процесора і т. ін.), безконтрольне використання яких або захоплення окремим користувачем може призвести до блокування роботи інших користувачів, компонентів АС або АС в цілому.


6. Впровадження.


^ 8.4 Середовище функціонування
Повинні існувати засоби інсталяції, генерації й запуску КЗЗ, які гарантують, що експлуатація АС починається з безпечного стану, а також, існувати документи (інструкції), які регламентують порядок керування цими процедурами. Якщо можливі різні варіанти конфігурації КЗЗ, то всі вони повинні бути описані в інструкціях.

Розробник апаратного, програмного, програмно-апаратного забезпечення КСЗІ повинен шляхом впровадження технічних, організаційних або фізичних заходів безпеки гарантувати, що забезпечення, яке ним поставляється, відповідає еталону.
8.5 Документація
Документація на КЗЗ у вигляді окремих документів або розділів інших документів повинна містити опис послуг безпеки, що реалізуються КЗЗ, а також настанови для різних категорій користувачів (адміністратора безпеки, адміністратора баз даних, адміністратора сервісів, звичайного користувача тощо) стосовно використання послуг безпеки.

Вимоги до складу й змісту документації на інші компоненти КСЗІ, організаційні або інші заходи захисту визначаються технічним завданням на створення КСЗІ.
8.6 Випробування
Випробування КЗЗ можуть проводитись як самостійно, так і у складі КСЗІ.

Для проведення випробувань розробник КЗЗ повинен підготувати програму й методику випробувань, розробити процедури (тести) випробувань усіх механізмів, що реалізують послуги безпеки.

Розробник КЗЗ повинен надати докази тестування у вигляді детального переліку результатів тестів і відповідних процедур тестування з тим, щоб отримані результати могли бути перевірені шляхом повторення тестування

Розробник КЗЗ повинен усунути або нейтралізувати всі знайдені “слабкі місця” і виконати повторне тестування КЗЗ для підтвердження того, що виявлені недоліки були усунені і не з'явилися нові “слабкі місця ” .

Програма й методика випробувань КЗЗ, тестове покриття, результати випробувань КЗЗ входять до складу обов’язкового комплекту документації, яка надається організатору експертизи під час проведення державної експертизи КСЗІ в АС.


^ 7.4.6 Розподіл обов'язків
КЗЗ повинен реалізувати рівень НО-2.

Ця послуга дозволяє розмежувати повноваження користувачів, визначивши категорії користувачів із певними й притаманними для кожної з категорій функціями (ролі). Послуга призначена для зменшення потенційних збитків від навмисних або помилкових дій користувачів й обмеження авторитарності керування АС.

Політика розподілу обов’язків, що реалізується КЗЗ, поширюється на користувачів усіх категорій і повинна визначати щонайменше такі ролі:

- адміністратора безпеки;

- не менше, ніж одного іншого адміністратора (адміністратора баз даних, адміністратора мережевого обладнання, адміністратора сервісів та ін.);

- користувачів, яким надано право доступу до конфіденційної інформації.

Ролі адміністраторів можуть дублюватися уповноваженими на це користувачами. Кількість таких користувачів повинна бути мінімальною.

Функції, що притаманні кожній із зазначених категорій адміністраторів, повинні бути максимально розмежовані й мінімізовані таким чином, щоб обмежити їх коло тільки тими, що необхідні для виконання ними функціональних обов'язків, що передбачаються експлуатаційною документацією на відповідні компоненти АС.

Адміністратор безпеки повинен мати доступ до технологічної інформації КСЗІ та системного й функціонального програмного забезпечення, яке реалізує механізми захисту. Інший адміністратор повинен мати доступ до технологічної інформації щодо управління АС та системного й функціонального програмного забезпечення, яке реалізує ці функції. Усім іншим користувачам доступ до цих об’єктів повинен бути заборонений.

Повинен заборонятися доступ адміністраторів до сильно- та слабозв'язаних об'єктів, що містять конфіденційну інформацію, за виключенням випадків, коли їхніми функціональними обов’язками передбачено суміщення адміністративних повноважень та повноважень щодо обробки конфіденційної інформації.

КЗЗ повинен присвоїти користувачу атрибути, якими однозначно характеризується надана йому роль. Користувач може виступати в певній ролі тільки після того, як він виконає дії, що підтверджують прийняття ним цієї ролі.


7. Контроль(аудит).


7.4.4 Самотестування
КЗЗ повинен реалізувати рівень НТ-2.

Самотестування дозволяє КЗЗ перевірити й на підставі цього гарантувати правильність функціонування і цілісність множини функцій АС, що забезпечуються захистом.

Політика самотестування поширюється на: адміністратора безпеки та/або уповноважених співробітників СЗІ; компоненти системного та функціонального програмного забезпечення, які задіяні для реалізації механізмів КЗЗ; засоби захисту інформації, а також технологічну інформацію КСЗІ - і забезпечує взаємодію зазначених об’єктів.

До складу КЗЗ повинен входити набір тестових процедур, достатній для оцінки правильності виконання в АС всіх критичних для безпеки конфіденційної інформації та технологічної інформації КСЗІ функцій, а сам КЗЗ повинен бути здатним контролювати їх виконання.

Тести повинні виконуватися при ініціалізації КЗЗ за запитом адміністратора безпеки або уповноважених співробітників СЗІ.

У разі некоректного виконання якогось із тестів КЗЗ повинен перевести АС до стану, в якому забороняється обробка конфіденційної інформації взагалі, або до стану, в якому забороняється обробка конфіденційної інформації з використанням послуг безпеки, для яких тест не було виконано. Повернути АС до нормального функціонування може тільки адміністратор безпеки або уповноважений співробітник СЗІ після відновлення працездатності КЗЗ і повторного виконання повного набору тестів.
еще рефераты
Еще работы по разное