Реферат: «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України»МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РІПКА ДАР’Я ОЛЕКСАНДРІВНА


РЕФЕРАТ

комплексу наукових і навчально-методичних праць

за напрямом «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України»


Харків, 2012

Реформи в економіці нерозривно пов’язані зі зміною принципів, методів і підходів управління. У значній мірі успіх діяльності підприємств залежить від певних заходів щодо удосконалення управління, як в організаційному, так і в економічному аспектах. На даному етапі необхідна зміна стратегій промислових підприємств, насамперед самого підходу до розвитку й удосконалення виробництва, до визначення структури капітальних вкладень і напрямів інвестиційної політики в цілому, до організації інноваційних процесів, впровадження у виробництво нової техніки та технології. При цьому мова йде про зміни в стратегіях, характерних для противитратного господарського механізму, в рамках якого промислові підприємства ведуть пошук шляхів зниження витрат виробництва, технічної модернізації свого виробничого апарату та ін.

В умовах сьогодення, що характеризуються недостатньо стабільною економічною ситуацією, одним із першочергових завдань управління є обґрунтування, розроблення та впровадження таких управлінських рішень, які забезпечуватимуть прогресивний розвиток промислових підприємств, який, в першу чергу, необхідно спрямовувати на комплексне розв’язання економічних й організаційних проблем господарювання.

Багато місця в теоретичних дослідженнях вчених-економістів і в практичній діяльності менеджерів підприємств займає проблема управління розвитком, яка в умовах розбудови інноваційно-інвестиційної моделі економіки та входження підприємств у систему світової конкуренції є однією з найбільш важливих в удосконаленні механізмів управління. В умовах високого ступеня невизначеності зовнішнього середовища підприємство зможе вистояти в конкурентній боротьбі тільки шляхом здійснення організаційно-економічних перетворень у всіх сферах своєї діяльності та реалізації стратегій розвитку.

Дослідженню теорії та практики управління розвитком підприємства присвячені праці багатьох учених-економістів. Серед наукових досліджень, у яких розглядалося вирішення даної проблеми, особливої уваги заслуговують роботи Р. Акоффа, І. Ансоффа, М. В. Афанасьєва, В. О. Василенка, В. М. Гриньової, П. Драккера, В. А. Забродського, М. О. Кизима, Т. С. Клебанової, Е. М. Короткова, О. Є. Кузьміна, Л. Г. Мельника, Б. З. Мільнера, Г. Мінцберга, В. В. Пастухової, В. С. Пономаренка, О. І. Пушкаря, О. В. Раєвнєвої, В. М. Самочкіна, Е. А. Смірнова, А. Дж. Стрікленда, О. М. Тищенка, А. А. Томпсона, О. М. Тридіда, А. В. Шегди та інших. Їх розробки відрізняються спектром дослідження проблем сучасного виробництва, суті перетворень, що відбуваються в ньому, методів і різних аспектів формування механізму управління розвитком підприємства. Однак, дотепер не знайшли вичерпного вирішення завдання щодо активізації перетворень на підприємствах, які забезпечують організаційно-економічний розвиток, формування системи управління ним. Крім того, в умовах трансформації українського суспільства та становлення інноваційної економіки знань важливими факторами соціально-економічного розвитку як окремих суб’єктів господарювання, так і країни в цілому стає науково-технічний прогрес, широке розповсюдження та використання інновацій, підвищення ролі масштабів освоєння об’єктів інтелектуальної власності. Найбільш складними й актуальними на практиці є проблеми формування ринкових відносин комерційного використання інтелектуальної власності, оскільки саме від успішного вирішення цих проблем залежить можливість отримання кінцевих позитивних результатів інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

Недостатня розробленість зазначених питань, їх важливе теоретичне та практичне значення для вітчизняних промислових підприємств обумовили вибір теми комплексу наукових і навчально-методичних праць та визначили їх актуальність, мету і завдання.

Актуальність теми комплексу наукових і навчально-методичних праць підтверджується її безпосереднім зв’язком з науково-дослідними темами: «Стратегічна реорганізація в господарських структурах промисловості України в умовах трансформації» (номер державної реєстрації 0102U001008), «Оцінка ефективності організаційних перетворень у машинобудівному комплексі регіону» (номер державної реєстрації 0103U001818), «Соціально-економічні чинники підвищення ефективності машинобудівного виробництва в регіоні» (номер державної реєстрації 0104U002215), «Формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління промислових підприємств регіону» (номер державної реєстрації 0105U002370), «Оцінювання конкурентоспроможності інтегрованих структур бізнесу» (номер державної реєстрації 0107U006353), «Формування механізму розвитку конкурентоспроможних інтегрованих структур бізнесу в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0107U006352), що виконувались в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України, та «Стратегічне управління соціально-економічним розвитком інтегрованих структур бізнесу в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0108U000472), що виконувалась в Харківському національному економічному університеті, в яких автор брав безпосередню участь,

Доцільність об’єднання наукових і начально-методичних праць у єдиний комплекс обґрунтовується важливістю поєднання теорії та практики управління розвитком підприємства, а також впровадження розробок у діяльність не лише промислових підприємств, але й у навчальний процес, що сприятиме підготовці кваліфікованих магістрів за напрямами 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» та 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» на підставі отримання ними ключових професійних компетенцій щодо забезпечення продуктивного використання відповідних методів та інструментів ефективного управління розвитком підприємств відповідно до сучасних умов розбудови інноваційно-інвестиційної моделі економіки України.

^ Метою комплексу наукових і навчально-методичних праць за напрямом «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України» є узагальнення та подальший розвиток теоретичних і методичних положень і підходів та розробка науково-практичних рекомендацій щодо управління розвитком промислових підприємств.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено та вирішено такі завдання:

уточнити визначення категорії «організаційно-економічний розвиток підприємства» та понять «готовність» та «активність» підприємства щодо розвитку;

проаналізувати та уточнити перелік принципів побудови системи управління розвитком виробничо-господарських систем;

узагальнити сучасні підходи до формування системи управління розвитком підприємств в ринкових умовах господарювання й запропонувати її структуру для промислового підприємства, методичні рекомендації з оцінювання ефективності системи управління та розробити концептуальну модель управління організаційно-економічним розвитком підприємства;

проаналізувати фактори, що зумовлюють тенденції розвитку промислових підприємств, та дослідити вплив інноваційних факторів на управління організаційно-економічними перетвореннями на підприємстві;

розробити методичний підхід щодо оцінювання рівня готовності промислового підприємства до організаційно-економічного розвитку та прогнозування його зміни;

розробити методичні положення з визначення динаміки активності організаційно-економічного розвитку промислового підприємства та напрямів його підвищення з урахуванням позиції підприємства у зовнішньому середовищі за рівнем активності;

сформувати й обґрунтувати методичні положення з координації управлінських дій в процесі розвитку промислових підприємств;

обґрунтувати методичні положення з управління інтелектуальною власністю на підприємствах;

розробити методичні положення з оцінювання вартості об’єктів і прав інтелектуальної власності підприємств.

Об’єкт дослідження – процес управління розвитком промислового підприємства.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення і підходи, методи та рекомендації з управління організаційно-економічним розвитком промислових підприємств.

Теоретичною та методологічною основою комплексу наукових і навчально-методичних праць є фундаментальні роботи провідних вітчизняних і зарубіжних учених, в яких викладено наукові концепції та теоретичні розробки щодо управління розвитком підприємств.

Дослідження виконувались за допомогою таких методів: логічного та теоретичного узагальнення, системного аналізу – для обґрунтування актуальності проведених досліджень, постановки проблеми та вивчення об’єкта і предмета дослідження, а також для визначення теоретичних основ управління розвитком промислового підприємства; факторного аналізу – для виявлення впливу латентних факторів на організаційно-економічний розвиток підприємств; нейронних мереж – для прогнозування становища машинобудівних підприємств щодо результатів організаційно-економічного розвитку; матричного моделювання – для позиціонування машинобудівних підприємств за показниками динаміки активності їх організаційно-економічного розвитку; графічний – для схематичного подання теоретичних і практичних положень наукових і навчально-методичних праць.

Інформаційною базою дослідження є законодавча та нормативна база України, матеріали бухгалтерської та статистичної звітності підприємств машинобудування Харківського регіону, матеріали Державного комітету статистики України та інформація, отримана з мережі Інтернет.

^ Наукова новизна отриманих результатів досліджень, що відображена в комплексі наукових і навчально-методичних праць за напрямом «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України» полягає в подальшому розвитку та розробленні комплексу теоретико-методичних положень і рекомендацій щодо управління розвитком промислових підприємств, а саме:


удосконалено:

методичні рекомендації з оцінювання ефективності системи управління організаційно-економічним розвитком підприємства, які, на відміну від існуючих, поряд з визначенням традиційних вартісних показників, передбачають розрахунок та аналіз динаміки показників, які характеризують тривалість певних часових затримок реакції системи в процесі управління;

методичний підхід до оцінювання рівня готовності підприємства до організаційно-економічного розвитку та прогнозування його зміни, що включає систему інтегрального та часткових показників, відмінність яких полягає у додатковому включенні показників оцінки особливостей організаційної структури управління підприємством та використанні технології побудови нейронних мереж для прогнозування зміни рівня готовності до прогресивних організаційно-економічних перетворень;

методичні положення з визначення динаміки активності організаційно-економічного розвитку підприємства, відмінністю яких є комплексний аналіз показників, що характеризують стан факторів внутрішнього середовища підприємства за організаційним напрямом (організація управління, виробництва та його підготовки, праці, та додатково запропонована група показників організаційної структури) та економічним напрямом (виробництво, фінанси, маркетинг, інновації, інвестиції, персонал), а також розроблена матриця позиціонування підприємства у зовнішньому середовищі за рівнем активності організаційних та економічних перетворень і сформовані рекомендацій щодо перспективних напрямів його розвитку;

методичні положення з оцінки інтелектуального капіталу підприємства, що ґрунтуються на динамічній концепції та дозволяють здійснити оцінку того внеску у вартість підприємства, який здатний зробити фактор вартості, що об’єднує в собі персонал і доступні йому об’єкти та права інтелектуальної власності;

концептуальну модель управління процесом створення об’єктів інтелектуальної власності, що на відміну від існуючих побудована за блоковим підходом та передбачає вибір і реалізацію стратегії управління створенням об’єктів інтелектуальної власності в межах загальної стратегії підприємства;

методичні положення з оцінки інтелектуальної власності з урахуванням економічного та правового аспектів, що передбачають виокремлення в процесі оцінювання науково-технічних об’єктів інтелектуальної власності (результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт) і відповідних їм прав (патентів) та дозволяють врахувати вплив надійності прав на об’єкт інтелектуальної власності на ринкову вартість об’єкта інтелектуальної власності;

дістали подальшого розвитку:

визначення категорії «організаційно-економічний розвиток підприємства», відмінністю якого є акцентування на збалансованості дії факторів розвитку, що генеруються внутрішнім середовищем і зовнішнім оточенням, та забезпечують відповідну активність та готовність до прогресивних організаційно-економічних перетворень;

принципи побудови системи управління організаційно-економічним розвитком підприємства, до складу яких додатково включено принципи транспарентності, інформаційної достатності та забезпечення соціальної захищеності суб’єктів організаційно-економічних перетворень;

структура системи управління організаційно-економічним розвитком машинобудівного підприємства, до якої, на відміну від існуючих, включено інформаційно-комунікаційну підсистему управління розвитком з акцентуванням на її комунікаційній складовій та інноваційній спрямованості, а також методичні положення з координації управлінських дій, що забезпечують дієвість комунікаційної складової;

методичні положення щодо визначення напрямів удосконалення управління процесом створення об’єктів інтелектуальної власності, що передбачають врахування проблем, які виникають на певних етапах, відповідно до функцій менеджменту, а саме: планування, організація, контроль, мотивація;

методичні рекомендації щодо формування та розвитку державно-приватного партнерства, спрямованого на підтримку реалізації проектів інноваційного розвитку на мікро- та мезорівнях господарювання, що на відміну від існуючих ґрунтуються на знаннях та інформаційно-комунікаційній взаємодії держави та бізнесу.

^ Теоретичне значення отриманих результатів полягає у розвитку теоретичних положень з управління організаційно-економічним розвитком промислового підприємства, які в сукупності вирішують важливе наукове завдання щодо досягнення відповідності теоретичних здобутків потребам у подальшому розвитку методичного забезпечення управління організаційно-економічними перетвореннями, завдяки яким доцільно вирішувати важливі практичні проблеми управління розвитком підприємства.

Теоретичне значення мають такі результати: уточнене визначення категорії «організаційно-економічний розвиток промислового підприємства», удосконалений перелік принципів формування системи управління організаційно-економічним розвитком підприємства.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що теоретичні положення та висновки, представлені в комплексі наукових і навчально-методичних праць, доведено до рівня конкретних методик і науково-практичних рекомендацій з удосконалення управління розвитком промислового підприємства. Використання уточнених теоретичних положень, розробленого наукового та методичного забезпечення сприятиме підвищенню ефективності організаційно-економічних перетворень, а також дозволить забезпечити конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Запропонована в комплексі наукових і навчально-методичних праць структура системи управління організаційно-економічним розвитком машинобудівного підприємства враховує значущість інноваційних та інформаційно-комунікаційних процесів в управлінні розвитком підприємства через впровадження управлінських інновацій і включення відповідної підсистеми та акцентування на необхідності координації управлінських дій щодо організаційно-економічного розвитку підприємства.

Викладені удосконалені методичні рекомендації з оцінювання ефективності системи управління організаційно-економічним розвитком підприємства дозволяють здійснити додаткове оцінювання ефективності не лише за допомогою вартісних показників, але й з урахуванням тих, що характеризують тривалість запізнення реакції системи управління на відповідні події у внутрішньому і зовнішньому середовищах підприємства.

Особливої уваги заслуговує методичний підхід до оцінювання та прогнозування зміни рівня готовності підприємства до організаційно-економічного розвитку. Його використання дозволяє комплексно оцінити рівень готовності підприємства до здійснення організаційних та економічних перетворень і через прогнозування його динаміки забезпечити необхідну інформаційну базу для формування стратегії розвитку.

Практичну цінність мають розроблені автором методичні положення з визначення динаміки активності організаційно-економічного розвитку підприємства, що враховують стан факторів внутрішнього середовища підприємства за організаційним та економічним напрямами і дозволяють визначити динаміку активності розвитку як в цілому, так і за окремими складовими, що уможливлює проведення заходів з покращення рівня саме тієї складової, що знаходиться в гіршому стані, відповідно до розробленої матриці позиціонування підприємств за рівнем активності організаційних та економічних перетворень та рекомендацій щодо їх подальшого розвитку.

На особливу увагу заслуговують методичні положення з оцінювання інтелектуальної власності, які ґрунтуються на розмежуванні оцінки об’єктів і прав на них з урахуванням корисності об’єкта з погляду його конкурентних переваг і перспективності реалізації на ринку, а також ступеня захищеності прав на об’єкт інтелектуальної власності. Їх використання сприятиме підвищенню ефективності управління інтелектуальною власністю та трансферу технологій в умовах розбудови регіональної інноваційної системи.

Представлені в комплексі наукових і навчально-методичних праць пропозиції автора щодо формування та розвитку державно-приватного партнерства, спрямованого на підтримку реалізації проектів інноваційного розвитку на мікро- та мезорівнях господарювання, ґрунтуються на організації ефективної інформаційно-комунікаційної взаємодії держави та бізнесу відповідно до тих інформаційних ресурсів якими вони володіють. Практичне використання зазначених розробок сприятиме активізації інноваційного розвитку регіону та формуванню ефективної інноваційної системи як на рівні регіону, так і на рівні держави в цілому.

Основні положення комплексу наукових і навчально-методичних праць, що мають прикладний характер, були впроваджені на машинобудівних підприємствах м. Харкова, а саме: у ВАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», ЗАТ «Харківський велосипедний завод ім. Г. І. Петровського», Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві та інших, а також у Державній бюджетній установі «Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (довідка № 253/2 від 19. 12. 2011 р.), Північно-Східному науковому центрі НАН і МОН України (довідка № 501 від 26. 12. 2011 р.), Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (довідка № 461/3 від 29. 12. 2011 р.), Харківському національному економічному університеті (довідка № 12/81-26-13 від 19. 01. 2012 р. та довідка № 12/81-26-14 від 19. 01. 2012 р.).

За результатами виконаних досліджень за напрямом «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України» опубліковано 16 наукових і навчально-методичних праць (загальний обсяг публікацій – 146,67 ум.-друк. аркушів, автору належить – 21,25 ум.-друк. аркушів). Із них – розділи у чотирьох колективних монографіях та два навчальних посібника з грифом МОН (у співавторстві).

еще рефераты
Еще работы по разное