Реферат: Реферат повинен бути написаний на державній мові з використанням комп’ютера. Обсяг реферату складає 30-35 сторінок набраних шрифтом "Times New Roman", кегль 12, інтервал 1,5, всі поля 2 см

ВИМОГИ

щодо рефератів, поданих для вступу до аспірантури

Науково-дослідного фінансового інституту

Державної навчально-наукової установи

«Академія фінансового управління»


Реферат повинен бути написаний на державній мові з використанням комп’ютера. Обсяг реферату складає 30-35 сторінок набраних шрифтом “Times New Roman”, кегль 12, інтервал 1,5, всі поля - 2 см.

Реферат повинен містити: титульний аркуш за встановленою формою, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (у разі необхідності).

Вступ (1,5-2 стор.) має містити обґрунтування актуальності теми, формулювання мети й завдань дослідження, посилання на джерела інформації, методи виконання досліджень.

Основну частину реферату (3 розділи, обсяг кожного 8-10 стор.) складають положення та результати дослідження. Тут наводиться короткий виклад сутності проблеми, причини її виникнення, здійснюється аналіз законодавчих актів, публікацій вітчизняних та зарубіжних фахівців, досліджуваної ситуації, яка склалася в тій чи іншій сфері фінансових або економічних відносин, і опрацьовуються шляхи вирішення проблеми.

Реферат доцільно ілюструвати опрацьованими автором таблицями, графіками, гістограмами. При цьому використовується інформація, що міститься в статистичних збірниках та інших публікаціях, дозволені для оприлюднення дані звітності підприємств, фінансових, податкових органів, банків, страхових компаній тощо.

За наслідками дослідження повинні бути сформульовані висновки і пропозиції (2 сторінки). Вони мають належати автору і бути достатньо обґрунтованими.

Реферат завершується переліком використаних літературних джерел. При описі цих джерел варто дотримуватися чинних правил оформлення бібліографії. На останній сторінці реферату ставиться підпис автора.


Позитивна письмова оцінка реферату після його рецензування дає підстави для допуску претендента до здачі вступних іспитів в аспірантуру Академії.
еще рефераты
Еще работы по разное