Реферат: Назва реферату: Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат Розділ


Назва реферату: Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат
Розділ: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат

1. Облік витрат підприємства та їх класифікація

Для забезпечення обліку витрат підприємства в рамках розподілу їх між господарськими процесами, виробництва та видами продукції Планом рахунків передбачено рахунки класів 8 і 9.

Кожне підприємство виходячи із специфіки своєї господарської діяльності вибирає ту іншу сукупність рахунків і закріпляє прийняте рішення наказом про облікову політику.

Організація аналітичного обліку

Залежно від напрямку статутної діяльності, підприємства дуже істотно відрізняються одне від одного за технологічним процесом, за організаційною структурою, за взаємозв’язками з партнерами та контрагентами, а також за взаємозалежністю між окремими структурними підрозділами всередині себе.

Відмітні особливості підприємства насамперед виявляються в організації виробництва, яка обумовлюється технологією виготовлення продукції. Тому зміст, обсяг, вид і форма надання інформації, необхідної для управління процесом виробництва, кожне підприємство формує самостійно. При цьому особливе значення має правильна організація та своєчасність обліку витрат за видами продукції (робіт, послуг) і підрозділами, тобто правильна організація аналітичного обліку.

Аналітичний облік витрат на виробництво кожне підприємство організовує до характеру виробничого процесу, а також особливостей продукції, що випускається, або робіт, що виконуються (послуг, що надаються). Базуючи на загальних правилах ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерія підприємства забезпечує працівників інформацією, необхідною для контролю, аналізу та планування господарської діяльності, а також для прогнозування фінансових результатів. Дані аналітичного обліку використовуються при складанні внутрішньої звітності, яка будується на інформації про види і кількість продукції, про центри відповідальності і статті витрат.

Рахунок

Організація аналітичного облікуНазва

Рахунки класу 2, пов’язані з обліком витрат

23

“Виробництво”

За статтями витрат, видами продукції та вироб-ничими підрозділами (цехами, дільницями) з ви-діленям на окремий рахунок обслуговіючих підп-риємств (житлово-комунальних, оздоровчих, культурних та інших установ, що перебувають на балансі підп-риємства)

24

“Брак у виробництві”

За статтями витрат, втдами продукції, виробничи-ми підрозділами і причинами виникнення браку

25

“Напівфабрикати (власного вироб-ництва)”

За місцями зберігання, видами та найменування-ми

Рахунки класу 9

901

“Собівартість реалізованої го-тової продукції”

За видами реалізованої продукції та статтями витрат, списаних у реалізацію

902

“Собівартість реалізованих това-рів”

За видами реалізованих товарів і статтями витрат, списаних у реалізацію

903

“Собівартість реалізованих робіт і послуг”

За видами прийнятих замовником робіт (послуг) і статтями витрат, списаних у реалізацію

91

“Загальновиробничі витрати”

За підрозділами підприємства і статтями витрат, понесених кожним окремо взятим підрозділом

92

“Адміністративні витрати”

За статтями, центрами відповідальності та місця-ми виникнення витрат

93

“Витрати на збут”

За статтями витрат

941

“Витрати на дослідження і роз-робки”

За видами досліджень (розробок) і статтями вит-рат

942

“Собівартість реалізованої іно-земної валюти ”

За видами валют

943

“Собівартість реалізованих ви-робничих запасів”

За найменуваннями або групами (видами) реалі-зованих виробничих запасів. Якщо до собівартос-ті цих активів додаються витрати пов’язані із їх реалізацією. То в обліку зазначаються статті по-несених витрат

944

“Сумнівні та безнадій борги”

За дебіторами, заборгованість яких визнана сум-нівною

945

“Втрати від операційної курсової різниці”

За обліковими об’єктами, у зв’язку з оцінкою яких виникла операційна курсова різниця

946

“Витрати від знеціненя запасів”

За видами знецінених запасів у розрізі їх найме-нувань

947

“Нестачі і втрати від псування цінностей”

За видами втрачених або зіпсованих матеріальних активів у розрізі їх найменувань

948

“Визнані штрафи, пені, неустой-ки”

За кредиторами, які пред’явили підприємству обгрунтовані претензії, що тягнуть за собою вип-лату санкцій

949

“Інші витрати операційної діяль-ності”

За статтями витрат

951

“Відсотки за кредит”

Без аналітики

952

“Інші фінансові витрати”

За статтями витрат

961

“Втрати від інвестицій в асоційо-вані підприємства”

За видами втрачених інвестицій в асоційовані підприємства

962

“Втрати від спільної діяльності”

За видами втрачених інвестицій у спіль підприємства

963

“Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”

За видами втрачених інвестицій у дочірні підприємства

971

“Собівартість реалізованих фі-нансових інвестиційй”

За видами реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як фінансові інвестиції. Якщо до собівартості цих активів додаються витрати, плв’язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат

972

“Собівартість реалізованих нео-боротних активів”

За найменуваннями реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як нео-боротні (крім фінансових інвестицій). Якщо до собівартості цих активів додаються витрати, по-в’язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат

973

“Собівартість реалізованих май-нових комплексів”

За найменуваннями реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як відособлені майнові комплекси. Якщо до собівар-тості цих активів додаються активи, пов’язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат.

974

“Втрати від неопереційних кур-сових різниць”

За обліковими обє’єктами у зв’язку з оцінкою яких виникла неопераційна курсова різниця

975

“Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”

За об’єктами уцінених необоротних активів і фі-нансових інвестицій

976

“Списання необоротних активів”

За об’єктами необоротних активів, списаних не внаслідок їх реалізації на сторону

977

“Інші витрати звичайної діяль-ності”

За статтями витрат

978

“Виплата страхових сум і страхо-вих відшкодувань”

За суб’єктами-страхувальниками

979

“Перестрахування”

За суб’єктами-перестрахувальниками

981

“Податки на прибуток від зви-чайної діяльності”

Без аналітики

982

“Податки на прибуток від надзвичайних подій”

Без аналітики

991

“Втрати від стихійного лиха”

За об’єктами, втрачених втаслідок стихійних лих

992

“Втрати від техногенних катаст-роф і аварій”

За об’ктами втраченими внаслідок техногенних катастроф і аварій

993

“Інші надзвичайні витрати”

За статтями витрат і об’єктами, втраченими внаслідок надзвичайних подій, що не налезать до стихійних лих, техногенних катастрох і аварій

Рахунки класу 9

Рахунки класу 9 призначені для узагальнення інформації про витрати за всіма видами звичайної діяльності та видами операцій, пов’язаними з надзвичайними подіями.

Формування інформації про витрати, понесені підприємством у процесі звичайної діяльності, здійснюються у розрізі груп операцій, що належать до звичайної діяльності: промислово-виробничих, торгових і виробничих операцій з виконанням робіт і надання послуг, а також звичайних операцій, не пов’язаних з основною діяльністю підприємства та фінансових операцій.

2. Класифікація витрат

З метою бухгалтерського обліку, аналізу та планування витрат підприємства об’єднюються в однорідні групи за різними ознаками. Загалом витрати групуються та обліковуються за видами, місцями виникнення та носіями витрат.

Види витрат визнаються виходячи з економічного змісту, що міститься в кожному елементі витрат. Види витрат є базою для формування калькуляційних статей витрат.

Місця виникнення витрат - це структурні підрозділи, в яких відбувається споживання ресурсів у виробничих, збутових, адміністративних та інших цілях, пов’язаних з оборотом коштів підприємства.

Під терміном носій витрат слід розуміти продукцію підприємства (включаючи роботи та послуги), яка в той чи інший момент може перебувати на різних дореалізаційних стадіях, починаючи від стадії придбання запасів, призначених для її випуску.

Економічний елемент – однорідний первинний вид витрат на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг), в якій у межах підприємства неможливо розкласти на частини.

Статті витрат – певний вид витрат, що створюють собівартість як окремих видів продукції, так і сукупності витрат на товарну продукцію підприємства загалом.

За цільовим спрямуванням витрати підприємства можна умовно поділити на:

основні витрати;

витрати на обслуговування;

витрати на управління.

Основні витрати – це витрати, безпосередньо пов’язані з технологічним процесом випуску продукції.

Витрати на обслуговування - це витрати на утримання допоміжних підрозділів (включаючи витрати на збут) і підрозділів соціального характеру.

Витрати на управління – включають витрати на утримання й обслуговування апарату управління виробничими та невиробничими підрозділами, а також витрати на утримання й обслуговування апарату управління підприємства (адміністративні витрати).

За способом включення до собівартості окремих видів продукції розрізняють витрати прямі і непрямі.

Прямі витрати безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції; їх можна прямо включити до собівартості за відповідними об’єктами обліку, не враховуючи їх на збірно-розподільчих рахунках. Точніше, прямі витрати є сукупною вартістю ресурсів, втілених у продукції; до вартості таких ресурсів належать і жива праця у відповідній оцінці, яка, своєю чергою, включає заробітну плату та соціальне страхування найманих працівників, зайнятих безпосереднім виготовленням конкретних видів продукції.

Непрямі витрати пов’язані з виробництвом відразу кількох або всіх видів продукції підприємства.

Непрямі витрати протягом звітного періоду обліковуються на збірно-розподільчих рахунках, а потім за встановленою методикою деякі з них розподіляються між окремими видами продукції, а деякі списуються безпосередньо в Дт результативного рахунка.

У складі собівартості продукції прямі витрати поділяються за статтями, кожна з яких, як правило, відповідає певному елементу витрат, а непрямі утворюють комплексні статті, які складаються з витрат , що містять кілька елементів. Прикладом комплексної статті може бути стаття “Витрати на охорону”.

За ознакою залежності від обсягів випуску продукції витрати підприємства поділяють на постійні та змінні.

Змінні витрати нормуються на кожну одиницю продукції, їх розмір змінюється відносно пропорційно відповідно до зміни обсягу випуску продукції.

Розмір постійних витрат не залежить від обсягу випуску продукції, їх питомий розмір у складі загальних витрат, що зменшують фінансовий резельтат, при збільшенні обсягу випуску скорочується, а при зниженні – збільшується.

За економічним змістом усі витрати підприємства поділяються на операційні, фінансові, інші звичайні та надзвичайні.

До операційних витрат належать витрати, що обліковуються на рахунках 90. 91, 92, 93, 94.

До фінансових витрат належать витрати, що обліковуються на рахунках 95 і 96.

До інших звичайних витрат належать витрати, що обліковуються на рахунку 97. Разом з тим, при аналізі рахунків 971 – 979 з’ясовується що не всі з них можна зарахувати до “Інших звичайних витрат”. Так, наприклад, рахунок 971 і частково рахунок 975, поза будь-яким сумнівом, належить до фінансових витрат. Крім того, такі специфічні рахунки, як 978 і 979, якими користуються виключно страхові організації, ніяк не можуть належати до “інших витрат”, оскільки насправді є для страхових організацій основними.

До надзвичайних витрат належать витрати на рахунку 99.

Що стосується такого умовно-витратного рахунку 98 “Податок на прибуток”, то цей рахунок випадає з цього ряду, оскільки не відповідає жодній із наведених ознак.

Витрати підприємства класифікуються:

за економічними елементами;

за статтями калькуляцій.

3. Елементи операційних витрат

П (с) БО №3 “Звіт про фінансові результати” встановлює такий склад економічних елементів операційних витрат, обов’язковий для застосування на всіх підприємствах виробничої сфери:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальне страхування;

амортизація;

інші операційні витрати.

Вартість матеріальних ресурсів за елементом “матеріальні затрати” формується виходячи з цін на їх придбання без урахування ПДВ , включаючи всі витрати, які супроводжують таке придбання. Від вартості використаних у виробництві матеріальних ресурсів віднімаються поворотні відходи.

Процедура бухгалтерського обліку використання матеріалів залежить від характеру виробництва, порядку подання матеріалів на робочі місця та інших умов, створеного на конкретному підприємстві.

Підставою для віднесення певних сум на рахунки витрат є первинні документи: вимоги, лімітно-забірні карти, акти списання матеріалів, акти приймання робіт, наряди на виконання робіт, розрахунково-платіжні відомості. На підставі даних цих документів складаються розробні таблиці розподілу витрат матеріалів, поворотних відходів, заробітної плати і інших елементів, що становлять собівартість певних видів продукції.

Загалом метод угрупування витрат тільки за економічними елементами є вельми сумнівним є погляду його доцільності. Адже в такому угрупуванні “тоне” показник собівартості продукції, зокрема, якщо йдеться про різні ступені її формування, починаючи від цехової собівартості. Тому з метою планування й обліку витрат, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції, робіт і послуг, групують за статтями калькуляції. Це дозволяє формувати виробничу і повну собівартість продукції. Витрати за статтями калькуляції за своїм складом ширші за елементи, оскільки враховують характер і структуру виробництва, створюючи базу для економічного аналізу та визначення ціни.

Калькулювання собівартості – це обчислення в грошовому вираженні витрат на виробництво та реалізацію продукції, робіт і послуг за встановленими статтями витрат.

Принципова відмінність угрупування витрат за статтями калькуляції від угрупування за економічними елементами полягає в наявності в ній комплексних статей, що об’єднюють різнорідні за економічним змістом елементи за призначенням витрат, за місцями їх виникнення і способами розподілу між окремими видами продукції залежно від обсягів виробництва кожного виду.

Угрупування витрат за статтями калькуляції дозволяє виділити витрати, безпосередньо пов’язані з технічним процесом, і витрати, що стосуються обслуговування виробництва і управління.

Типова номенклатура калькуляційних статей витрат:

Сировина і матеріали;

Поворотні відходи (зі знаком “мінус”, бо вони віднімаються від вартості використаних сировини і матеріалів);

Куповані комплектуючі вироби і напівфабрикати;

Послуги сторонніх організацій, спожиті безпосередньо у виробництві продукції;

Паливо та енергія, спожиті в технологічних цілях (цю статтю можна об’єднати з попередньою);

Заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві (основна і додаткова);

Відрахування на соціальні цілі;

Амортизація основних засобів, що експлуатуються безпосередньо в процесі виробництва;

Витрати на підготовку й освоєння виробництва (в частині їх списання зі статті витрат майбутніх періодів);

Витрати на утримання й експлуатацію обладнання;

Загальновиробничі витрати;

Адміністративні витрати;

Втрати від браку;

Інші виробничі витрати;

Поза виробничі витрати (витрати на збут).

З перерахованих калькуляційних статей суто елементами є такі:

Матеріальні затрати;

Сировина і матеріали;

Поворотні відходи;

Куповані комплектуючі вироби та напівфабрикати;

Заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві;

Відрахування на соціальне страхування працівників, зайнятих у виробництві;

Амортизація основних засобів, що експлуатуються безпосередньо у процесі виробництва;

Послуги сторонніх організацій, спожиті безпосередньо у виробництві продукції;

Паливо й енергія, спожиті в технологічних цілях;

Витрати на підготовку й освоєння виробництва;

Загальновиробничі витрати;

Витрати на утримання й експлуатацію обладнання;

Адміністративні витрати;

Втрати від браку;

Інші виробничі витрати;

Поза виробничі витрати (витрати на збут).

До кожної з цих статей можуть входити будь-які з перерахованих вище економічних елементів.

Загальновиробничі витрати, включаючи витрати на утримання й експлуатацію обладнання, обліковуються за кожним цехом (дільницею) окремо, а та їх частина, що розподіляється, наприкінці звітного періоду списується в аналітичному розрізі відповідних видів продукції.

Адміністративні витрати обліковуються по підприємству загалом.

На підприємствах з безцеховою структурою управління певна частина витрат на обслуговування виробництва й управління (заробітна плата майстрів, витрати на утримання і ремонт приміщення) обліковуються у складі адміністративних витрат.

Вартість робіт і послуг допоміжних цехів включається до витрат цехів-споживачів. При цьому витрати на такі роботи і послуги обчислюються або за плановою, або за фактичною собівартістю. Наприкінці звітного періоду різниця між плановою і фактичною собівартістю зазначених робіт і послуг включається до відповідних статей витрат. Собівартість робіт і послуг, що виконуються одними цехами для інших цехів одного підприємства, визначається виходячи з фактичної суми основних витрат, витрат на утримання й експлуатацію обладнання та цехових витрат.

Витрати на підготовку й освоєння виробництва, пов’язані з обробкою нових видів виробів, їх підготовкою до промислового виробництва, і з розробкою нових технологічних процесів. Вони спочатку обліковуються в складі витрат майбутніх періодів, а потім поступово списуються на собівартість продукції виходячи з планового терміну їх повного відшкодування й планованого обсягу випуску продукції в цей період.

Статтю втрат від браку включають в калькуляцію тільки на виробництвах, де повністю запобігти таким втратам неможливо через приховані вади сировини і матеріалів, що спричиняють брак під час обробки, та з інших неусувних причин.

До позавиробничих витрат належать ті витрати, які не пов’язані безпосередньо з процесом виробництва: витрати на пакувальні матеріали (тару), доставку продукції на станцію призначення, навантаження та інші витрати на збут, включаючи витрати на рекламу. Ці витрати часто залежать від зміни обсягів продажу, тобто за суттю є змінними. Крім того, важливо відзначити, що зміни розміру витрат на збут залежать не тільки від обсягів продажу, а й від ваги та габаритів виробів. Останнє стосується, зокрема, витрат на упакування і відвантаження.
еще рефераты
Еще работы по разное