Реферат: Реферат роботи на здобуттяДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РЕФЕРАТ

роботи на здобуття

премії Президента України


НЕЧІТКІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ПРИРОДНО-МОВНОЇ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Парамонов Антон Іванович


кандидат технічних наук

доцент кафедри комп’ютерних технологій

Донецького національного університету


2012

Парамонов А.І. Нечіткі концептуальні моделі та методи інтерпретації природно-мовної текстової інформації

^ Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. В умовах сучасного динамічного розвитку суспільства інформація стає таким же стратегічним ресурсом, як традиційні матеріальні та енергетичні ресурси. За таких обставин одним з важливіших додатків інформаційних технологій є системи придбання, накопичення та застосування корпоративних знань. Рівень використання інформації стає одним з суттєвих факторів успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності підприємств. Важливою рисою сучасного бізнесу є обмін великими обсягами природно-мовної текстової інформації. В середньому по мережах однієї компанії проходить декілька мегабайт даних на добу, в місяць цей показник може сягати гігабайтів, а сумарний банк даних може містити терабайти інформації. У зв'язку з цим для успішного впровадження систем автоматизації бізнес-процесів ставиться та вирішується ряд завдань: пошук, збір, зберігання і обробка даних. Ефективність існуючих систем пошуку і обробки вже не задовольняє сучасним вимогам. Виникає потреба в нових механізмах для зручної і коректної роботи з даними. А отже необхідним та актуальним стає завдання інтелектуального пошуку інформації, в основі якого – автоматична обробка текстів і «розуміння» природної мови.

Створення систем, що забезпечують якісний пошук і задовольняють запитам користувачів, припускає дослідження в області обробки природно-мовних текстів. Не дивлячись на те, що над вирішенням даної проблеми працює ряд наукових шкіл, вдосконалення інформаційно-пошукових систем шляхом розробки нових методів і моделей інтерпретації текстової інформації залишається актуальним.

^ Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності систем автоматизації бізнес-процесів, за рахунок удосконалення автоматизованої системи інтерпретації текстової інформації. Для досягнення мети в роботі поставлені наступні завдання: зробити дослідження сучасного стану проблеми інтерпретації текстових даних; розробити гібридну модель представлення знань, які містить у собі текстова інформація; розробити метод інтерпретації фрагмента тексту на базі гібридної моделі представлення знань; розробити автоматизовану систему інтерпретації фрагментів текстової інформації; перевірити ефективність запропонованих методів та моделей за допомогою комп'ютерного експерименту.

^ Об’єкт дослідження – природно-мовна текстова інформація. Предмет дослідження – моделі представлення та обробки знань в задачах інтерпретації тексту. Методи дослідження – витягання знань, експертних оцінок, представлення знань, обробки і аналізу текстів на природній мові, теорії нечітких множин, нечіткого ситуативного висновку, побудови розподілених інформаційних систем, аналізу фінансових даних, моделювання і програмування.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблено гібридну модель представлення знань, що містяться в текстовій інформації, в якій формалізовані та інтегровані на базі апарату нечітких множин концептуальні моделі когнітивної психології: семантичні мережі, пропозіциональні мережі, схеми, скрипти. Отримала подальший розвиток методика інтерпретації тексту на основі використання гібридної моделі представлення знань як формалізована процедура нечітких міркувань на основі досвіду. Вдосконалено підхід до побудови інформаційно-пошукових систем на основі методів та моделей інтерпретації тексту.

^ Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані моделі і методи підвищують ефективність пошукових систем за рахунок: комплексного представлення знань, що містяться в текстових фрагментах; релевантного результату роботи пошукової системи, забезпеченого автоматизацією процедури інтерпретації; використання знань експерта при аналізі фрагментів тексту. Запропонована нечітка гібридна модель представлення та інтерпретації текстової інформації у складі системи категоризації і інтерпретації текстової інформації "Text-Term-Concept" може бути інтегрована до інформаційно-пошукової системи, що дозволить: збільшити обсяг та якість обробки інформації; мінімізувати дію людського чинника, у вигляді неуважності і неоднозначності сприйняття; збільшити швидкість обробки даних, а відповідно і їх актуальність підчас аналізу; враховувати неявні знання, що містяться в даних які обробляються. Результати роботи пройшли дослідну експлуатацію та впровадження.

^ Структура роботи. Роботу представлено у вигляді наукової праці, яка сформована за опублікованими матеріалами, викладено на 135 сторінках маши­нописного тексту. Структурно робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних літературних джерел (197 найменувань).

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 16 наукових праці, у тому числі: 6 статей у фахових наукових виданнях з переліку ВАК України та 1 публікація у міжнародних виданнях, тези 9 доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

^ Основний зміст роботи
У роботі виконано аналіз існуючого стану досліджуваної проблеми – питання організації і пошуку текстової інформації на природній мові (ПМ), які вирішується в штучному інтелекті, а саме, як інтерпретація текстової інформації. Вирішити проблему організації текстів пропонується завдяки гібридній моделі (ГМ) представлення знань, що формалізована на основі апарату нечітких множин. Структура ГМ комплексно об'єднує у вигляді складових компонент моделі знань, що відображають різні погляди на представлення знань. Аналіз когнітивних моделей дозволив виділити базові компоненти: об'єкти (O), дії (D) і події (S), які об'єднуються в класифікаційні структури: семантичні (N1) та пропозіциональні (N2) мережі. У моделі враховані особливості індивідуального сприйняття навколишнього світу, представлені набором індивідуальних знань про світ у вигляді прототипів гібридної моделі. Прототипи формуються відповідно до класифікаційних структур і поділяються на схеми та скрипти. Таким чином, множина елементів моделі і зв'язки між ними представляють формальну систему знань вигляду (1)


.

(1)

Під об'єктом розуміється модель суті деякого реального cвіту, яка має якийсь набір властивостей. Виділено елементарні об'єкти (базові одиниці), з яких складаються інші об'єкти. Вони визначені на концептуальному рівні. Таким чином, об'єкт (O) в концептуальній моделі є іменованою сутністю () і множина її ознак (pi). Відносинами між об'єктами на концептуальному рівні є дії. За аналогією з об'єктами дії можуть бути описані через інші дії – більш елементарні, названі в теорії концептуальної залежності АКТами. В термінах запропонованої моделі подія (S) є множиною, що складається з дії (D) і двох об'єктів (,, i≠j), а також ряду допоміжних аргументів (), які можуть виступати об'єктами або суб'єктами дії в елементарних АКТах. Базові елементи об'єднані в семантичні мережі, що дозволяють виділити всі поняття реального світу в рамках предметної області і відношення між цими поняттями, а потім структурувати їх. Вважається, що динамічні властивості «світу» описано складними поняттями і відносинами між ними. Для представлення знань, що містяться в кожній окремій пропозиції, використовується пропозіциональна репрезентація, тобто будується пропозіциональна мережа як множина подій із заданими пропозіциональнимі зв'язками між його елементами.

Оскільки людське мислення є нечіткий механізм, то повна модель знань представлена нечіткою ГМ, яка задана системою виду НГМ = <ГМ, {CF}>. Концептуальна НГМ представлення знань формалізована на основі апарату нечітких множин. Для кожного інтенсионального уявлення задається різний ступінь приналежності визначеної ознаки () конкретному поняттю (), що дає можливість визначити кожен базовий елемент як підмножину ознак, що володіє нечіткою характеристикою (2).


.

(2)


Чинник упевненості класифікаційних структур базових елементів є множина нечітких характеристик зв'язків у класифікаційних структурах. Відповідно, семантичні мережі представлені у вигляді нечіткої підмножини зв'язків (3).


; ;

; ,

(3)


де – вузли семантичної мережі, – дуга в мережі з вузла у вузол , - функція приналежності дуги даної мережі, або сила зв'язку вузлів і , М – множина приладдя елементів множини .

Побудована з урахуванням конкретних значень чинників упевненості концептуальна нечітка ГМ описує індивідуальні знання про предметну область і формує нові інтенсиональні відносини, дозволяє враховувати неявні знання, що містяться в текстових фрагментах, і може бути використана як складова частина інтелектуальних систем, що працюють з природно-мовними текстами.

Завдання інтерпретації тексту на ПМ розбите на рішення ряду підзадач, відповідно до рівня конкретизації смислового навантаження. Загальна схема обробки ПМ тексту зображена на рис. 1.

Перша підсистема термінологічної розмітки тексту перетворює первинний текст в нечіткі терміни, що описують вхідний документ. На етапі подієвої розмітки (фразеологічний аналіз) будується ланцюжок вхідних подій, що складаються з нечітких термінів, і формуються структури вхідних фраз. Саме послідовність фраз з нечітких термінів, зібраних у визначені структури (нечіткі фрази), є предметом концептуального аналізу тексту.

Концептуальний аналіз і висновки є процесом обробки знань, в основі якоговикористовується нечітка ГМ представлення знань та модель активізації мереж, розроблена на базі моделі логогену Мортона. У роботі пропонується використовувати формалізовану когнітивну модель логогену і розглядати її як апарат обробки даних. Кожному вузлу мережі поставлено у відповідність модель логогену. Входи вузла пов'язані з виходами інших вузлів мережі. Під активністю мережі розуміється множина нечітких активностей вузлів. Нечітка активність вузла i є нечітка множина, представлена L-R функціями:


.

(4)


В процесі інтерпретації вхідних даних у визначених вузлів мережі значення активності змінюються. При цьому перерахунок відбувається при обробці кожної події фрагмента тексту. Значення активності вузла під час обробки m-ї події фрагмента тексту розраховується з урахуванням трьох чинників: m-ї події фрагмента тексту; активності вузла, розрахованої під час обробки m-1, m-2, …, m-k подій фрагмента тексту; контекстних знань. Обробка вхідного фрагмента тексту є дискретним в часі процесом. Кожен крок пов'язаний з обробкою чергової події фрагмента тексту. Введено функцію відображення нечіткої характеристики вхідної події (нечіткої фрази) в активність вузла. Далі зміна рівня активності вузла активізує його дуги, які передають активність і, відповідно, активізують всі суміжні з ним вузли. Активність дуги від вузла j у вузол i характеризується нечіткою множиною , представленою L-R функціями. Перехід дуги в активний стан відбувається при зміні активності вузла, з якого вона виходить. Значення активності , що поступило по дузі від вузла j, розраховується за формулою (5).


,

(5)


де – активність суміжного вузла j, - сила зв'язку по дузі , знак означає множення нечіткої підмножини на число, - активність дуги.

Складова активності вузла від контексту розраховується як загальна накопичена активність, що поступила від усіх суміжних вузлів. Як операція накопичення активності використовується , де X – накопичена раніше активність вузла, а у – апріорне значення активності, яка поступила. Формула розрахунку активності контексту записується у вигляді:


; ,

(6)


де – накопичена раніше активність вузла (активність вузла i до надходження активності від l-го вузла), - значення активності свідоцтва, яке поступило від l-го вузла (5), - функція обмеження розповсюдження активності, n – кількість суміжних вузлів з вузлом i, * - операція накопичення активності, реалізована у вигляді перерахунку значень абсцис і ординат L-R функції приналежності для активованих вузлів.

Таким чином, рішенням задачі інтерпретації фрагмента тексту є активний підграф ГМ. У термінах ГМ контекст є звичайна множина - рівня.

Модель інтерпретації тексту може бути описано як відомий в літературі по штучному інтелекту, але не формалізований метод міркувань на основі досвіду. Таким чином, міркування на основі досвіду формалізовано і представлено у вигляді моделі активності мережі. Результати висновку на основі прихованих знань (висновок на основі досвіду в ГМ), представлені у вигляді контексту, можуть бути використані для подальших міркувань на основі поверхневих знань (висновок на основі правил). Створення симбіозу у вигляді гібридної архітектури, що поєднує в собі міркування на основі правил і досвіду, дозволяє розширити перелік завдань, що піддаються автоматизації. Слід зазначити, що використання в міркуваннях на основі правил знань, отриманих з міркувань на основі досвіду, дозволить розширити область інтерпретації тексту, а як наслідок і приймати рішення з більшим ступенем упевненості при використанні в системах категоризації, анотації, а також в інтелектуальних інформаційно-пошукових системах.

Запропоновані моделі та методи використані при побудові інтелектуальної системи категоризації і інтерпретації текстової інформації "Text-Term-Concept", в основу якої входять підсистеми виділення множини термінів тексту «Text-to-Term» та інтерпретації текстового фрагменту «Term-to-Concept».

Т
еоретичні викладки наукової роботи пройшли експериментальну перевірку на прикладі аналізу фінансових даних ринку. З метою автоматизації процесу підтримки прийняття рішень трейдера на основі фінансових даних, що отримуються з мережі Інтернет, була розроблена інтелектуальна інформаційно-пошукова система «ENewsAnalyzer». Розроблена система складається з окремих програмні продукти: «Intelligent Mail Agent», «SemanticExpert» і «TC». Загальна структура модулів системи «ENewsAnalyzer» наведена на рис. 2.


Підсистема збору стрічок новин «Intelligent Mail Agent» надає розширені можливості служб роботи з динамічним контентом в мережі Інтернет і виконує завдання автоматизованого інтелектуального збору фінансових даних. Автоматизована система збору новин є RSS-агрегатором з розширеними функціональними можливостями. Основною особливістю системи є отримання інформації з мережі Інтернет з використанням методу інтелектуальної фільтрації новин, який розроблено в рамках наукової роботи. Ідея методу полягає в порівнянні текстів новин і визначенні ступеня їх схожості. Для цього використовуються алгоритми аналізу рядків. Запропонований метод на достатньому рівні вирішує завдання інтелектуальної фільтрації інформації, що надходить з мережі Інтернет. Він дозволяє позбавити користувача від додаткового та надлишкового аналізу необхідних даних, тим самим зменшує витрати ресурсів і часу.

При створенні системи інтерпретації текстової інформації використовується модуль «SemanticExpert», який на основі знань експертів формує робочу БЗ (наповнює нечітку ГМ). Великою перевагою ГМ, що пропонується у роботі, є високий рівень її адаптації та можливість гнучкого налаштування на різні предметні області

Автоматизовану систему інтерпретації тексту було впроваджено на ТОВ «УФС» для дослідної експлуатації. Система була налаштована на інтерпретацію економічно-політичних новин та інтегрована до програмного комплексу АРМ «Трейдер». Модуль «Intelligent Mail Agent» був налаштований на збір RSS-стрічок новин з двох джерел: видання «FINANCE.UA» (http://news.finance.ua) і ТОВ «Інтерактивний Маркетинг» (http://podrobnosti.ua). Підсистема наповнювала базу даних фрагментів фінансових текстів, звертаючись кожну годину за оновленнями. З такими налаштуваннями модуль працював протягом трьох місяців. За цей період було зібрано понад 10000 блоків новин, серед яких більше 40% визначено такими, що дублюються. Тобто можна зазначити, що впровадження системи вже на даному етапі дає економію ресурсу людського часу майже в половину. Далі дані потрапляли на обробку підсистемою «ТС». Отримані після роботи підсистеми «ТС» дані у вигляді вузлів мереж і значень їх активностей були застосовані в модулі підтримки прийняття рішення оператора-трейдера. Результати експлуатації, а саме число активованих продукційних правил і розрахунок упевненості в прийнятому на їх основі рішенні, дозволили визначити корисність розробленої системи в даній предметній області. Була відмічена закономірність, що після аналізу кожного блоку інформації в додатку активізується більше продукційних правил, ніж у людини-експерта. Внаслідок чого були зроблені висновки, що якісний приріст в роботі трейдера досягається шляхом збільшення повноти ситуації. Повнота ситуації залежить від числа оброблених блоків новин. Як видно з графіка залежності повноти Q від числа оброблених новин N (рис. 4).
Рис. 4 – Графік порівняння повноти результатів пошуку інформації у новинах

Із значним зростанням об'ємів інформації автоматизовані системи отримують істотні переваги перед ручним пошуком людини-експерта.

Іншим критерієм оцінки роботи системи встановлено пертінентность, оскільки збільшення цього показника також збільшує точність прийняття рішення. Порівняння значень пертінентності (рис. 5), отриманих в процесі аналізу ринку трейдером-людиною і автоматизованою системою показало, що обсяг даних, що обробляються, при використанні системи «ENewsAnalyzer» зростає щонайменш на 20 відсотків, збільшуючи достовірність прийнятого на їх основі рішення. А при значному збільшенні кількості новин, що враховуються під час роботи трейдера, цей показник зростає вдвічі.

Інше експериментальне впровадження науково-дослідницької роботи було виконано на одному з інформаційних порталів м. Донецька (vDonetske.info). Розроблена система виконувала задачі категоризації текстових документів та текстових фрагментів на сайті (відгуки, новини, коментарі). Використання запропонованих у роботі моделей та методів дозволило на тридцять відсотків зменшити час, який витрачали оператори порталу для пошуку необхідної інформації та відповідей на запитання користувачів сайту, про що свідчить акт впровадження. Матеріали цієї роботи використовуються в науково-дослідницьких проектах і впроваджені у навчальний процес на кафедрі «комп'ютерні технологій» Донецького національного університету по дисципліні «Системи штучного інтелекту».


ВИСНОВКИ

У роботі запропоновано подальший розвиток і нове рішення актуальної проблеми пошуку інформації в гетерогенних інформаційних системах.

1. Проведений аналіз сучасних систем пошуку виявив наступні недоліки:

індексний пошук, по-перше, не забезпечує достатнього рівня показників релевантності і пертінентності, по-друге, не дозволяє ефективно працювати з динамічним контентом, що ускладнює використання його для автоматизації бізнес-процесів, по-третє, велика роль в отриманні бажаних результатів покладається на користувача;

існуючі інтелектуальні системи, по-перше, інтегруються з пошуковими системами по ключу, що в результаті знижує показник релевантності; по-друге, механізми самонавчання систем слабо автоматизуються, по-третє, підходи до інтелектуального пошуку не дозволяють інтегрувати різні аспекти проблеми розуміння природно-мовних текстів в єдину модель.

Одним з шляхів подолання вказаних недоліків є розробка інтелектуальної пошукової системи, яка інтегрує різні моделі когнітивної психології в єдину концептуальну модель представлення текстової інформації і комплексно використовує її під час інтерпретації.

2. Показана можливість формалізації концептуальної нечіткої гібридної моделі представлення знань на основі апарату нечітких множин. Це дозволяє автоматизувати виробничі процеси, засновані на процесах людського мислення, а також врахувати індивідуальні знання про оточення і неявні знання, що містяться в текстових фрагментах.

3. Модель інтерпретації тексту на основі нечіткої гібридної моделі представлення знань, формалізує механізм міркування на основі досвіду. Інтерпретація тексту згідно моделі розбита на етапи, які включають термінологічний, фразеологічний і концептуальний аналізи, що дозволяє формалізувати перебування тексту на різних етапах обробки.

4. Етап концептуального аналізу побудований на основі моделі активності мереж, згідно якої сенс тексту формується з урахуванням фрагменту тексту, що аналізується, пам'яті та контексту. Це дозволило враховувати змістовну зв'язність тексту та локалізацію знань у ньому під час побудови контексту. У основу моделі активності мережі покладено формалізовану когнітивну модель логогену Мортона, яка адаптована під обробку тексту.

5. Приховані знання (неявні знання або сенс), отримані шляхом висновку на основі досвіду, можуть бути використані як факти в нечітких продукційних системах. Це дозволяє розширити область інтерпретації тексту, і, як наслідок, приймати рішення з більшим ступенем упевненості при використанні в системах категоризації, анотації, а також в ІПС.

6. Методи і моделі представлення та інтерпретації інформації реалізовані у вигляді бібліотеки процедур, яка дозволяє компонувати на її основі автоматизовану систему категоризації і інтерпретації текстової інформації «Text-Term-Concept». Система використана при розробці інтелектуальної ІПС, яка пройшла дослідну експлуатацію та подальше впровадження.

7. Інтелектуальна ІПС у вигляді комплексу «ENewsAnalyzer» впроваджена на підприємстві ТОВ «УФС». За наслідками дослідної експлуатації системи «ENewsAnalyzer», до складу якої входить: модуль витягання знань «SemanticExpert», модуль автоматизованого збору та попередньої обробки фінансових даних «Intelligent Mail Agent», модуль інтерпретації текстової інформації і формування даних для продукційних правил «TC». За оцінками експертів завдяки ефективності розробленої системи вдалось збільшити обсяги корисних даних, що обробляються, щонайменш на двадцять відсотків, а у кращих випадках – навпіл. Як наслідок, вдалося покращити результати роботи операторів та користувачів пошукової системи, про що свідчать акти впровадження.

еще рефераты
Еще работы по разное