Реферат: Реферат має бути самостійною роботою

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ З ФІЛОСОФІЇРеферат є письмовою філософсько-методологічною роботою, яку виконує аспірант чи здобувач наукового ступеня кандидата наук (далі – здобувач), готуючись до складання кандидатського іспиту з філософії. Без позитивної письмової рецензії викладача кафедри філософії і методології державного управління на реферат аспірант чи здобувач до екзамену не допускається.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної філософської проблеми, сучасної філософської літератури, а також оволодіння навичками логічного узагальнення матеріалу.

Реферат має бути самостійною роботою, яка показує здатність автора розбиратися у філософських питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати філософські ідеї та положення для методологічного аналізу матеріалів науки, з якої спеціалізується аспірант чи здобувач. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела, оформлені у загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.

Тема реферату обирається аспірантом чи здобувачем самостійно. Як правило, тема реферату повинна висвітлювати найважливіші філософсько-методологічні світоглядні проблеми, пов’язані з науковою спеціальністю або темою дисертаційної роботи аспіранта чи здобувача. Тему та зміст реферату слід погодити з науковим керівником. Тему можна обрати з переліку тем рефератів, що подається у Програмі кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів.

Реферат обов’язково повинен мати заголовок, зміст, вступ, основний зміст роботи, висновки, а також список використаної літератури при підготовці і написанні реферату.

Зміст включає всі перераховані вище структурні елементи реферату із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється на параграфи чи розділи. Заголовки змісту дублюються в тексті реферату.

Вступ – найважливіший елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь розробленості проблеми, мета і завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів.

Основний зміст роботи повинен містити самостійно виконане дослідження з проблеми, відображеної у назві реферату, узагальнення філософської літератури або методологічну розробку філософської проблематики з вказівкою на її застосування у сфері наукових інтересів автора реферату.

У висновках повинно коротко наводитись резюме того, що викладено в основній частині реферату; висновки, які зроблені з викладу основного матеріалу.

Список використаних джерел повинен вказувати на вивчені автором роботи. Список має включати фундаментальні наукові праці та останні вітчизняні й зарубіжні публікації з теми. У рефераті мають бути посилання на використану літературу, проте не обов’язково шляхом прямого цитування. Кількість позицій у списку має становити від 25 джерел. Список використаних джерел слід оформити відповідно до стандарту: Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : (ГОСТ 7.1 – 2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Чинний з 2007–07–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – ІІІ, ІІІ, 47 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен становити не менше
24 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Реферат необхідно подавати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.

ЗРАЗОК


^ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Кафедра філософії і методології державного управління


КУЧЕРЕНКО Ірина Михайлівна


^ ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ


РЕФЕРАТ

до кандидатського іспиту з філософії

аспіранта першого року навчання

з відривом від виробництва

кафедри управління освітою


КИЇВ – 2012


ЗРАЗОК


З м і с т


Вступ............................................................................................................................3

Розділ 1 Філософія та її місце в системі культури

1.1 Філософія як форма суспільної свідомості............................................................5

1.2 Феномен цінностей в культурі................................................................................8

Розділ 2 Історія розвитку філософії в системі культури

2.1 Філософія і релігія в культурі Київської Русі......................................................10

2.2 Взаємодія філософії і мистецтва в культурі........................................................13

Розділ 3 філософія культури: структура, тенденції розвитку

3.1 Систематизація основних теоретичних підходів до визначення

сутності філософії культури........................................................................................16

3.2 Структура і функції філософії культури..............................................................18

3.3 Основні тенденції розвитку філософії культури в сучасну епоху.......................20

ВИСНОВКИ................................................................................................................23

Список використаних джерел ..............................................................25
еще рефераты
Еще работы по разное