Реферат: Реферат на тему: Робота з програмою в режимі «Уведення початкових даних»

Реферат на тему: Робота з програмою в режимі «Уведення початкових даних»

УВЕДЕННЯ початкових даних — у цьому режимі користувачі можуть працювати з обмеженням допуску до інформації, див. рис. 2.5.
Довід­ник

Уведення початкових даних

Уведення проміжних даних

Уведення контрольних даних

База даних контр-агентів

База даних запасів, ТМЦ, прав

Оперативна звітність
ЕкспортІмпортБартерД.С.УкраїниД.С.ІноземнаРеекспортРеімпортЛізингКонсигнація

Рис. 2.5. Вигляд робочого екрана
в режимі «Уведення початкових даних»
Інше
Первинною інформацією для введення початкових даних є інформація з міжнародного контракту. У свій час Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України своїм наказом №75 від 5 жовтня 1995 р. (зареєстровано в Мінюсті України 9 жовтня 1995 р. за № 367/903) «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних дого­ворів (контрактів)» регламентувало форму та перелік необхідних умов зовнішньоекономічного контракту. Цим документом керуються при укладанні договорів купівлі-продажу товарів (наданні послуг, виконанні робіт), товарообмінних угод між українськими суб’єктами підприємницької діяльності та іноземними суб’єкта­ми, незалежно від форм власності та видів діяльності. Візьмемо за основу даний наказ (до речі, він носить виключно рекомендаційний характер) для організаційної побудови системи оперативного обліку за міжнародними економічними операціями в умовах застосування автоматизованої системи з метою роботи в режимі «Уведення початкових даних». Розглянемо основні умови (розділи) міжнародних контрак­тів і, таким чином, з’ясуємо, яку інформацію ми зможемо використовувати в подальшому для оперативного обліку та контролю. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладання — ці дані є первинними для занесення в реєстраційну оперативно-облікову картку. Преамбула. У ній указується повне найменування сторін — учасників зовнішньоекономічної операції, офіційно зареєстрованих із зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контр­агентів («Продавець», «Покупець», «Замовник», «Постачальник» тощо) та найменування визначальних для контрагентів докумен­тів під час укладання договору (контракту) (статут підприємства, установча угода тощо). Предмет договору (контракту). У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов’язаний пос­тавити (здійснити) іншому. Зазначаються точні найменування мар­ки, сорту товару або кінцевий результат роботи, що виконується. У випадку бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту на переробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є кінцевою метою переробки даваль­ницької сировини). Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це вказується в додатку (специфікації), який має бути невід’ємною частиною договору, про це робиться відповідна позначка в тексті контракту. Для бартерного (товарообмінного) договору згаданий додаток (специфікація) водночас балансується в загальній вартості експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). У додатку до контракту на переробку давальницької сировини вказується відповідна технологічна схема такої переробки. Тут підлягає перевірці відповідність предмета договору статут­ній діяльності підприємства. 4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг). У цьому розділі визначаються, залежно від номенклатури, одиниця виміру, прийнята для товарів конкретного виду (у тоннах, кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні характеристики. У тексті контракту на виконання робіт (надання послуг) нази­ваються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання. Також ці дані використовуються в аналітичному обліку відображення руху товарів або під час виконання робіт, послуг. 5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг). У цьому розділі вказують вид транспорту або кілька видів транспортних засобів та базисні умови поставки (відповідно до «Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» у редакції 1990 р. — Інкотермс-90), які визначають обов’язки контр­агентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний термін поставки товару (окремих партій товару). У випадку укладання договору на виконання робіт (надання послуг) у цьому розділі визначаються умови та терміни виконаних робіт (послуг). Завдяки конкретизованим у цьому розділі умовам можна легко визначити, які саме витрати та до якого моменту матимуть контрагенти. Це також стає основою для вартісного відображення ціни або загальної суми товару (робіт, послуг). Ці дані можна також використовувати не лише в оперативному, а й у синтетичному та аналітичному обліку підприємства під час ви­конання певної зовнішньоекономічної операції або її окремої частки. Як відправну точку для розмежування витрат за міжнародним економічним контрактом використовують базисні умови постачання. В угодах купівлі-продажу значне місце посідає обговорення транспортних питань, страхування, експедиторської діяльності, сплати мита, зборів тощо. На сьогодні міжнародна торго­вельна практика виробила різноманітні типи базисних умов пос­тачання товарів, які так чи інакше враховують ці чинники. Слід згадати статтю 1134 Французького цивільного кодексу (ко­дексу Наполеона): «Договір, належним чином укладений, є законом для тих, хто його уклав». Регламентація торговельних відносин почалась давно. Вона започаткувала сучасні Уніфіковані правила та звичаї, які тепер публікує Міжнародна торговельна палата. А її публі­кації набувають статусу законодавчих актів і в Україні, шляхом прийняття Указів Президента України, інших нормативних документів. Наприклад, Міжнародні правила по тлумаченню термінів «Інкотермс». Перші правила були підготовлені Міжнародною торговельною палатою в 1953 р. У наш час Правила № 460 від 1 вересня 1990 р., загальновживана назва «Інкотермс-90». Приблизно кожні 10 років подібні правила вдосконалюються Міжнародною торговельною палатою. Уже є «Інкотермс-2000». З метою єдиного тлумачення комерційних термінів у договірних торговельних відносинах при їх застосуванні суб’єктами госпо­дарювання України, вийшов Указ Президента України «Про засто­сування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 4 жовтня 1994 р. № 567/94. На виконання та роз’яснення якого Державний митний комітет своїм листом від 6 вересня 1995 р. за № 11/18-3772 «Про деякі особливості митного оформлення судно­вих документів» упорядкував невизначені питання. Потім, наступ­ним листом від 29 вересня 1995 р. за № 11/3-4118 «Щодо умов поставки, що використовуються залежно від способу перевезення» надав роз’яснення з основних питань застосування умов поставки товарів, згідно з умовами «Інкотермс-90», відносно формування митної вартості на товари. У ньому ж є прямі посилання на необхідність наявності документальних підтверджень даними бухгалтерського обліку щодо визначення собівартості товарів. Базисні умови постачання товарів систематизовані в міжнарод­них правилах з їх тлумачення в «Інкотермс-90». Усі умови постачання, що входять в «Інкотермс», можна поділити на чотири групи, починаючи з умов, за якими практично вся відповідальність переходить на покупця, і закінчується тими, за якими всі витрати та ризики несе продавець. Перша група (Е): EXW (Ex Works) під назвою «Франко-завод» передбачає накладення обов’язків на продавця з відпуску товарів покупцю безпосередньо на своєму складі зі сплатою всіх витрат, що пов’язані з доставкою вантажу до місця призначення. Друга умова (F) передбачає виконання обов’язків і відповідальність продавця до моменту передачі вантажу транспортним засобам, указаним покупцем. Ця група має такі різновиди. FCA-Free Carrier («Франко-перевізник»), при якій обов’язки продавця з поставки товару вважаються виконаними, якщо вантаж, звільнений від мита на експорт, переданий перевізнику, визначеного покупцем, у зазначеному місці. FAS-Free Alongside Ship («Франко вздовж борту судна»), тобто зазначено відвантаження товару. Умови цієї підгрупи перед­бачають доставку продавцем вантажу (товару) до борту судна на причал чи до ліхтерів у зазначеному порту відвантаження. З цього моменту всі витрати, а також ризик утрати товару покладаються на покупця. Умова FAS вимагає, щоб покупець звільнив товар від мита на експорт, отримав експортну ліцензію та інші документи, що дозволяють експорт. FOB-Free On Board («Франко-борт»), що значить вільний на борту судна. Продавець у цих умовах повинен доставити товар в обумовлений контрактом порт у країні експортера і розмістити його на борту судна. Ризик утрати або пошкодження товару переходить від продавця до покупця в момент перетину ним лінії релінга поручня судна. Продавець зобов’язаний отримати за свій рахунок експортну ліцензію або інший документ, що дозволяє експорт товару, і нести всі інші витрати, які необхідні для завантаження на судно. Покупець за свій рахунок забезпечує надання в обумовлений порт зафрахтованого ним судна і несе всі витрати на його фрахтування. Третя група (С) передбачає виконання продавцем зобов’язань з постачання товару в порт призначення, зазначений покупцем. При цьому продавець не несе відповідальності за втрати і пошкодження вантажу та інші витрати. Ця група має кілька різновидів, у тому числі: CFR-Cost and Freight («Вартість і фрахт») — це означає, що порт призначення зазначений. За цих умов продавець зобов’яза­ний оплатити витрати і фрахт за доставку товару до обумовленого контрактом порту призначення, але не в країні імпортера, і звільнити товар від мита на експорт. Витрати на вивантаження товару з судна несе покупець. Ризик утрати чи псування товару переходить від продавця до покупця в порту відвантаження при перетині ним рейлінга судна. CIF-Cost, Insurance and Freight («Вартість, страхування і фрахт»), порт призначення зазначений. Ця умова аналогічна умові CFR, але з доповненням положення про морське страхування продавцем від ризику загибелі чи псування товару під час перевезення. Продавець укладає угоду страхування, сплачує страхову премію, а також звільняє товар від мита на експорт. Умова страхування передбачає, що вона має покрити вартість товару за контрактною вартістю плюс 10% і повинна бути відбита у валюті контракту. CPT-Carriage Paid To («Перевезення оплачено до»), місце призначення вказане. Ця умова означає, що продавець сплачує фрахт за перевезення вантажу в зазначене місце призначення. Ризик утрати чи псування товару, а також додаткові витрати, зумовлені подіями, які відбулися після постачання товару на зберігання перевізнику, переходять від продавця покупцю. CIP-Carriage and Insurance Paid To («Перевезення і страхування оплачені до»), місце призначення вказане. Ця умова передбачає, що продавець має зобов’язання, як і в попередньому різновиді умов третьої групи, але він повинен додатково забезпечити собі страхування вантажу від ризику загибелі чи псування товару при перевезенні. Продавець укладає угоду страхування і сплачує страхову премію, а також звільняє товар від мита на експорт. У четверту групу (D) входять умови, згідно з якими продавець повністю бере на себе всі ризики і несе всі витрати, пов’язані з доставкою вантажу в порт призначення. Ця група складається з таких різновидів умов: DES-Delivered Ex Ship («Поставлено франко-судно»), місце приз­начення вказане. Ця умова означає, що обов’язки продавця з постав­ки вважаються виконаними, якщо товар переданий покупцю на бор­ту судна не звільнений від мита у зазначеному порту призначення. DEQ-Delivered Ex Quay («Поставлено франко-причал»), місце призначення зазначене. Ця умова означає, що обов’язки продавця з постачання вважаються виконаними, якщо він передав товар у розпорядження покупця на причалі (товарній пристані) в зазначеному порту призначення, звільненим від мита на імпорт. Продавець бере на себе ризик і всі витрати, включаючи мито, податки та інші збори з доставки товару в зазначене місце. DAF-Delivered At Frontier («Поставлено на кордон»), місце призначення зазначене. Дана умова значить, що обов’язки продавця з постачання вважаються виконаними, якщо пере­даний товар звільнений від мита, але до «митного кордону» су­сідньої держави. DDU-Delivered Duty Unpaid («Поставлено, мито не сплачено»), місце призначення зазначене. Ця умова передбачає, що обов’язки продавця з постачання вважаються виконаними після того, як він передав товар у розпорядження покупцю в зазначеному місці в країні імпорту. Продавець бере на себе ризик і повинен нести всі витрати, пов’язані з постачанням товару (за виключенням мита, а також витрат з виконання митних формальностей). DDP-Delivered Duty Paid («Поставлено, мито сплачено»), із зазначенням місця призначення. Передбачає, що обов’язки продавця з постачання вважаються виконаними після того, як він передав товар у розпорядження покупця в зазначеному місці країни-імпортера. Продавець бере на себе ризик і зобов’язаний нести всі витрати, включаючи мито, податки та інші збори з постачання товару в це місце, звільненого від мита на імпорт. Урахувавши конкретні умови Інкотермс, можна визначити митну вартість експортно-імпортних товарів. Для цього потрібно з’ясувати, які саме матимуть витрати покупець та продавець. До них можуть належати такі: пакування в продавця, навантаження в продавця, доставка до перевізника, сплата експортного мита, страхування товару, перевантаження на транспортний засіб перевізника, оплата послуг транспортування, перевантаження на транспорт покупця, сплата імпортного мита, доставка від транспорту перевізника, розвантаження в покупця. Наведемо в табличному вигляді розмежування витрат між експортером та імпортером за різних умов Інкотермс (табл. 2.1).

^ Таблиця 2.1

Розмежування витрат між експортером
та імпортером за різних умов Інкотермс

Умови Інкотермс

Витрати експортера

Витрати імпортера

EXW

– пакування

навантаження
доставка до перевізника
сплата експортного мита
страхування товару
перевантаження на транспортний засіб перевізника
оплата послуг транспортування
перевантаження на транспорт покупця
сплата імпортного мита
доставка від транспорту перевізника
розвантаження в покупця

FCA

пакування

доставка до перевізника

навантаження

сплата експортного мита
страхування товару
перевантаження на транспортний засіб перевізника
оплата послуг транспортування
перевантаження на транспорт покупця
сплата імпортного мита
доставка від транспорту перевізника
розвантаження в покупця

FAS

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

страхування товару

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

FOB

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

перевантаження на транспортний засіб перевізника

страхування товару

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

CFR

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

страхування товару

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

CIF

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

страхування товару

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

CPT

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

страхування товару

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

CIP

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

страхування товару

перевантаження на транспортний засіб пере­візника

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

DAF

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

страхування товару

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

DES

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

страхування товару

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

DEQ

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

страхування товару

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

DDU

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

страхування товару

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспорту перевізника

розвантаження в покупця

DDP

пакування

навантаження

доставка до перевізника

сплата експортного мита

страхування товару

перевантаження на транспортний засіб перевізника

оплата послуг транспортування

перевантаження на транспорт покупця

сплата імпортного мита

доставка від транспор­ту перевізника

розвантаження в покупцяВід базисних умов контракту залежить ступінь ризиків щодо відшкодування суми втрат і вартості вантажу в разі порушення його якості чи цілісності, а також розмір витрат, пов’язаних з доставкою товару від продавця до покупця, митних зборів, податків тощо. Виходячи з вищезазначеного, управлінському та обліковому персоналу підприємства необхідно чітко визначити свої завдання при укладанні міжнародних економічних контрактів на експорт чи імпорт товарів, передбачати свої потенційні витрати. Їх попереднє визначення та подальше врахування дасть можливість своєчасно сплачувати заощаджені кошти на витрати, передбачені контрактом, і, таким чином, досягти своєчасності у виконанні взятих на себе зобов’язань. З урахуванням прогностичного аспекту оперативного обліку, що здійснюється з часу укладання міжнародних економічних контрактів купівлі-продажу і до моменту їх фактичного виконання, та залежно від того, ким є український контрагент і від усіх інших умов контракту, до основних завдань оперативного обліку, на нашу думку, мають належати: Попередній розрахунок вартості передекспортної підготовки товару та пакування. Попередній розрахунок вартості навантаження товару на транспортний засіб (неосновний). Попередній розрахунок вартості доставки товару до основного перевізника. Попередній розрахунок вартості перевантаження товару на транспортний засіб основного перевізника. Попередній розрахунок вартості перевантаження товару на транспортний засіб з транспорту основного перевізника. Попередній розрахунок суми митного збору за митне оформлення вантажу при ввезенні/вивезенні товарів. Попередній розрахунок суми мита за митне оформлення вантажу при ввезенні/вивезенні товарів. Попередній розрахунок суми акцизного збору при вивезенні/ввезенні товарів. Попередній розрахунок суми податку на додану вартість при вивезенні/ввезенні товарів. Попередній розрахунок суми страхування вантажу при перевезенні. Попередній розрахунок сум за перевезення. Попередній розрахунок сум за навантаження, перевантаження, розвантаження. Попереднє визначення можливої курсової різниці від операційної діяльності. Попереднє визначення доходу від реалізації міжнародної економічної операції тощо. 6. Ціна та загальна вартість договору. У цьому розділі визначаються ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються (здійснюються) згідно з договором, а також валюта платежів. Якщо згідно з договором (крім випадків, коли ціна товару розраховується за певною формулою) поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору вказується його загальна вартість. У цьому випадку цінові показники можуть бути вказані в додатках (специфікаціях), на які посилаються в тексті контракту. У договорі на переробку давальницької сировини зазначається ще її заставна вартість. У бартерному (товарообмінному) договорі загальна вартість товарів, що експортуються та імпортуються відповідно до цих угод, указується в іноземній валюті, але обов’язково і в доларах США. За цими даними визначається й обліковується вартість товару, витрати на перевезення, вантажні роботи, митне оформлення товару тощо. Визначають також суму, яку необхідно сплатити за товар або роботи, послуги. 7. Умови платежів. Цей розділ визначає спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов’язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору вказуються: умови банківського переказу до авансового платежу та/або після відвантаження товару, або умови документарного акредитиву чи інкасо (з гарантією), визначені згідно зі спільною Постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444 (444-95-п) «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові фор­ми захисних застережень до зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній ва­люті»; умови за гарантією, якщо вона є або необхідна (вид гарантії — на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов договору без зміни гарантій. Основними формами міжнародних розрахунків у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є: банківський переказ; документарне інкасо; документарний акредитив; розрахунки по відкритому рахунку; розрахунки з використанням чеків, векселів. На вибір тієї чи іншої форми розрахунку впливають такі специфічні чинники: вид товару (наприклад, форми відрізняються залежно від поставок технічного обладнання, продовольчої групи товарів або медикаментів); термін поставки; наявність кредитної угоди; платоспроможність і ділова репутація контрагента; характер компромісу між контрагентами; можливості банків тощо. Урахувавши специфічність конкретної операції та можливості обраного банку щодо технічної сторони проведення розрахунку можна обрати його найсприятливішу форму. Слід також ураховувати чинне національне законодавство, що регламентує форми і терміни проведення міжнародних розрахунків. Зокрема, в Україні це Закон «Про банки і банківську діяльність», Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність», законодавчі акти та нормативні документи Кабінету Міністрів України і Національного банку України щодо проведення міжнародних розрахунків. Найбільш поширеними сьогодні в Україні є такі види розрахунків: банківський переказ, документарне інкасо, документарний акредитив. Розглянемо докладніше форми розрахунків, які найчастіше застосовуються під час здійснення зовнішньоекономічних операцій, механізм їх проведення, недоліки та переваги для експортерів і імпортерів. Банківський переказ — це розрахункова операція, яка здійснюється між банками на підставі вказівок підприємства, що переказує кошти, шляхом передавання одним банком іншому наказу про сплату (зарахування на рахунок) зазначеної кількості грошових коштів бенефіціару за умови пред’явлення ним відповідних документів. Переказувач коштів дає інструкції своєму банку про умови сплати переказу. У банківській практиці такий наказ називається платіжним дорученням.


Л

ітература

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік — 1999. —№ 24.

Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). — М.: Экономика, 1982. — 183 с.

Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: Агропромиздат, 1991. — 159 с.

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: Юристъ, 1999. — 368 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Айламазян А. К. Информация и информационные системы. — М.: Радио и связь, 1982. — 160 с.

Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. — М.: Финансы, 1978. — 80 с.
еще рефераты
Еще работы по разное