Реферат: Написання реферату німецькою мовою


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ ВИЩИХ МОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ


Відповідно до Типової програми з німецької мови1 студенти-заочники 3 курсу вищої мовної школи повинні оволодіти писемномовленнєвими навичками та вміннями у різних жанрах складання текстів, зокрема написання реферату як вторинного наукового тексту.

Навчальний процес студента-заочника у позааудиторних умовах за традиційної педагогічної системи має певну складність через відсутність зворотного зв’язку між студентами і викладачем, а, отже через неможливість керування процесом навчання. Крім того, студенти-заочники мають певні труднощі щодо оволодіння іншомовним спілкуванням, оскільки відсутня спеціальна методика заочного навчання і вивчення ІМ у позааудиторних умовах.

Дистанційне навчання (ДН) із впровадженням дистанційних курсів (ДК) оптимізує дану ситуацію і може стимулювати самостійнe автономнe оволодіння ІМ2.

ДК для навчання написання реферату є тим засобом навчання, завдяки якому викладач і студент-заочник можуть налагодити між собою зворотний зв’язок для організації педагогічного взаємозв’язку як однієї із передумов успішного навчання.

^ Мета цієї статті розглянути навчальний компонент ДК, який реалізується завдяки виконанню системи вправ для навчання написання реферату.

У процесі розробки системи вправ для навчання написання реферату ми врахували вимоги щодо їх складання, сформульовані Н.К.Скляренко3, відповідно до яких навчально-комунікативна ситуація завдання передбачає лінгвістичну новизну щодо писемномовленнєвої діяльності; відповідно до етапу навчання вправа містить лінгвосоціокультурну інформацію щодо особливості статті або реферату німецькою мовою. Крім того, у даній системі вправ урахована вимога щодо професійної спрямованості системи навчання студентів-заочників вищої мовної школи.

Аналіз лінгвістичної, психолінгвістичної літератури, а також власні дослідження щодо породження письмового тексту за допомогою комп’ютера дозволяють зробити висновок, що написання вторинного наукового тексту передбачає декілька етапів формування навичок і вмінь укладання письмового продукту, які об’єднуються у двох основних фазах щодо здійснення навчальних дій: читання статей та оформлення сприйнятої інформації у вторинному письмовому тексті. Наведемо систему вправ для навчання написання реферату, відповідно до двох основних фаз навчальної діяльності. (Табл.1)

^ Таблиця 1

Фази здійснення навчальних дій у процесі написання реферату

^ Основні фази

Дії, пов’язані із первнним та вторинним текстом

Типи вправ

Формування лінгвосоціокультурної компетенції

Перша фаза

(читання)

Сприйняття

Розуміння

Смислова переробка первинного тексту (статті)

Умовно-комунікативні

Комунікативні

Рецептивно-аналітичні

Рецептивно-репродуктивні

Репродуктивно-продуктивні

Друга фаза

(письмо)

Перефразування, компресія первинного тексту;

Формулювання власних висловлювань;

Використання цитат, реферування; зовнішнє оформлення реферату; коригування, редакція та презентація вторинного тексту – реферату

Умовно-комунікативні

Комунікативні

Рецептивно-аналітичні

Рецептивно-репродуктивні

Репродуктивно-продуктивні

Продуктивні


Одним із головних чинників створення вправ є комунікативна спрямованість на здійснення мовленнєвих дій4 . Крім того, враховуючи специфіку заочного навчання, яка характеризується пeредусім автономністю, індивідуальністю, відсутністю викладача у міжсесійний період, ми розширили структуру вправи5 завдяки докладній подачі навчальної теоретичної інформації до певної порції іншомовного матеріалу у завданні та вказівкою щодо самоконтролю або контролю отриманого результату. Порівняємо структуру вправи у двох формах навчання (Табл.2).

^ Таблиця 2

Порівняльна таблиця структури вправи для навчання

у денній та заочній формах навчання

Структура вправи в аудиторних умовах навчання

Структура вправи в позааудиторних умовах заочного навчання (міжсесійних період)

Завдання

Зразок виконання (факультативно)

Виконання завдання

Контроль (контроль з боку викладача, взаємоконтоль, самоконтроль)

1. Пояснення (певна порція теоретичного матеріалу)

2. Завдання

3. Зразок виконання (факультативно)

4. Спосіб виконання (факультативно)

5. Виконання завдання

6. Вказівка до самоконтролю/ контролю/ взаємоконтролю

7. Контроль (контроль з боку викладача, взаємоконтоль, самоконтроль)


Отже студент-заочник за допомогою пояснення до вправи може вивчити певну порцію іншомовного теоретичного лінгвістичного матеріалу, що буде надалі слугувати йому провідником в оволодінні песемномовленнєвими вміннями. Одним із факультативних складників вправи є спосіб виконання, де наводиться приклад використання таблиць, схем або демонструється, як краще виконувати вправу, що слугує шляхом здійснення певних іншомовних дій /або операцій. Доцільність вказівки щодо самоконтролю/ або контролю підтверджується тим, що студент-заочник отримує таким чином чітке регулювання з боку викладача, партнерів у навчанні або саморегулювання у перевірці своїх результатів, що знімає певну психологічну напруженість у процесі самооцінювання та здійснення власної навчальної діяльності. Така вказівка повинна спонукати студента до співпраці у колективі та сприяти вільному спілкуванню із викладачем чи партнерами. Таким чином за допомогою ДН на основі використання ДК розв’язується ряд проблем заочного навчання, які склались у традиційній педагогічній системі, насамперед, налагодження зворотного зв’язку між суб’єктами навчання.

Слід сказати, що навчання написання реферату на основі використання ДК оптимізується й іншими компонентами навчального процесу, які входять до ДК, а саме: докладне пояснення щодо вибору методів, способів навчання з метою моделювання іншомовного середовища; інформація щодо особливостей вторинного наукового тексту; навчальний графік, що загалом буде допомогати студенту-заочнику планувати своє навчання і систематично здійснювати навчальні дії.

Завдяки навчальній інформації у ДК студент-заочник, зможе послідовно співпрацювати із викладачем та партнерами по спілкуванню у міжсесійний період. Засобом для такої співпраці є електронна пошта. Крім того, студенти зможуть здійснити контроль, який передбачає групове обговорення або перевірку з боку викладача. У системі вправ для навчання написання реферату пропонуються такі форми контролю i самоконтролю: самоаналіз; самоконтроль за допомогою ключів; самоконтроль у рамках саморегулювання ходу навчання (внутрішній контроль); контроль за участю партнерів (груповий); контроль з боку викладача, тобто індивідуальний (зовнішній контроль) (Див.детальніше у прикладах вправ). Педагогічний досвід ДН свідчить про ефективність зазначених форм контролю6, у навчанні на основі дистаційного курсу, а, отже, вони зможуть бути реалізовані в умовах заочного навчання.

Треба підкреслити, що кожна форма контролю у разі необхідності, з ініціативи студента може бути підкріплена викладачем у режимі електронної пошти, тобто носити індивіуальний характер. Можливість мати підтримку викладача у міжсесійний період налагоджує педагогічний взаємозв’язок, що є передумовою успішного моделювання навчального середовища. Проілюструємо за допомогою схеми педагогічний взаємозв’язок у ході навчального процесу у міжсесійний період (Схема1).

Схема 1

^ Педагогічний взаємозв’язок у ході навчального процесу

в міжсесійний період
викладач

Синхронний

Асинхронний

режими

Студент 1

група

Студент 2
Студент n

Студент n

Як бачимо, педагогічний взаємозв’язок, організований за допомогою електронної пошти може бути, як з одним студентом (індивідульана робота), так і з групою студентів (колективна робота). Колективна робота може проходити у синхронному та асинхронному режимах співпраці. Але синхронний режим на сьогоднішній день - це одна із дороговартісних послуг дистанційного навчання, тому поки що можна обмежитись співпрацею у асинхронному режимі.

Враховуючи структуру ДК для навчання написання реферату взагалі та навчального блоку зокрема, ми систематизували вправи у трьох модулях, які у свою чергу мають по два підмодуля. Кожен підмодуль відповідає підетапу створення наукового вторинного тексту, що об’єднує певну групу вправ (Схема 2).


Схема 2

Навчальний блок у ДК для навчання написання реферату

3 блок

навчальний
^ Модуль 1. Підготовчий
Підмодуль1.1. Пошуково-організаційний

Підмодуль1.2. Проблемно-пізнавальний
Модуль 2. Основний
Підмодуль 2.1. Організаційно-смисловий

Підмодуль 2.2. Логіко-композиційний
Модуль 3. Заключний
Підмодуль 3.1. Змістово-смисловий

Підмодуль 3.2. Контрольно-оформлюючий


Як бачимо, система вправ складається із 3 основних модулів та 6 підмодулів, метою яких стає навчання написання вторинного наукового тексту, реферату, за допомогою комп’ютера із дотриманням його психолінгвістичних закономірностей.

До даної системи увійшли умовно-комунікативні та комунікативні вправи. Щодо критерію “спрямованості навчальної дії”, то ми виділили такі типи вправ: рецептивно-аналітичні вправи, спрямовані на сприйняття, усвідомлення та розуміння як змісту статті, реферату, так і його лінгвосоціокультурних особливостей, а саме: оформлення посилань, оформлення титульної сторінки, та зовнішньої форми сторінки із друкованим текстом; розуміння скорочень, оформлення використаної літератури та інтернет-джерел. Рецептивно-репродуктивні, репродуктивно-продуктивні вправи націлені на використання та оформлення цитат, скорочень, посилань; згортання первинного тексту. Продуктивні вправи мають на меті формування вмінь і навичок власного висловлювання думки на рівні фрази, абзацу, тексту. До даної системи входять також рецептивно-продуктивні вправи, за допомогою яких студенти-заочники вчаться сприймати, розуміти власно написаний реферат та виправляти помилки на рівні слова, речення та тексту.

Враховуючи цілі навчання та спираючись на зазначені навички і вміння, формування яких є метою навчання написання реферату, ми виокремили такі групи вправ для формування навичок і вмінь:

а) читання та орієнтації у науковому тексті – статті, рефераті;

б) відбір порібної інформації для написання реферату;

в) реферування, компресії, перефефразування першоджерела;

г) використання засобів міжфразового зв’язку; узагальнення висловлювань в абзац, мінітекст, зі збереженням логіко-семантичної зв’язності висловлення;

д) коригування власного письмового тексту; використання семантико-стилістичних мовних засобів;

е) перевірки логічності композиції реферату; оформлення титульної сторінки; оформлення зовнішньої форми сторінки друкованого тексту;

є) лінгвосоціокультурної компетенції, а саме: розуміння скорочень та посилань у статтях і рефераті; використання та оформлення цитат і посилань; передача висловлювань інших авторів; оформлення сторінки із друкованим текстом реферату та оформлення титульної сторінки.

В основу зазначеної системи ввійшли вправи для навчання написання реферату із теоретичної дисципліни “Лексикології”. Такий взаємозв’язок із практичним вивченням німецької мови забезпечує міжпредметну координацію у навчальній діяльності.

Відповідно до вищесказаного наведемо декілька прикладів вправ різних груп, за допомогою яких буде відбуватись навчання написання реферату за темою “Lexikalische Neologismen in der Wendezeit 1990-2004”.

Група вправ для формування навичок читання та орієнтації у науковому тексті – статті, рефераті.

Вправа 1.

Мета: ознайомлення із структурно-композиційною організацією реферату.

^ Прийом: читання реферату, визначення його структури .

Пояснення: Zweck des Referats ist es einen Leser durch den Bericht zu informieren. Das Manuskript des Referats sollte übersichtlich und leserlich sein. Der Text sollte deutlich gegliedert sein. Also, die korrekte Struktur des Referats, die aus fünf Teilen: „Titel“, „Einleitung“, „Hauptteil“, „Schluss“, „Literaturverzeichnis“ besteht, erleichtert dem Leser die Orientierung im Text. Um die Struktur des Referates zu bestimmen, sollten Sie es global lesen. Beim globalen Lesen geht es darum, das Thema, die Teilthemen und die Textstruktur zu erkennen.

Зaвдання: а) Lesen Sie ein Referat global und analysieren Sie seine Struktur anhand der angegebenen Teile.
^ Студентам пропонується реферат-зразок
Контроль: самоаналіз структури реферату

Вправа 2.

Мета: Ознайомлення із жанрово-стилістичними особливостями реферату. Визначення ключових слів (термінів)

^ Прийом: Вибіркове читання реферату

Пояснення: Ein Referat ist ein kurzer wissenschaftlicher Bericht. Eine der Besonderheiten des wissenschaftlichen Textes sind Fachausdrücke. Um die Fachausdrücke zu finden, sollten Sie das Referat selektiv lesen. Sie lesen selektiv, wenn Sie auf bestimmte Inhaltswörter oder auf textstrukturierende Merkmale achten, die Ihnen zeigen, dass nun ein für Sie wichtiges Teilthema folgen wird.

Задвання: а) Lesen Sie das Referat selektiv.

Markieren Sie möglichst mehrere Termini im Text oder tragen Sie die in die rechte Spalte des Rasters ein.

^ Студентам пропонується реферат-зразок

Спосіб виконання:

Referat

Termini
^ Schreiben am Bildschirm -"Sprache vertiefen" durch "Sprache gestalten"
Einführung

Schreiben am Bildschirm heißt nicht nur, das, was man früher mit der Hand zu Papier gebracht hat, heute in die Tastatur zu tippen, sondern es geht um die adäquate Darstellung von Sachverhalten mittels eines aufwendigen technischen Hilfsmittels, dessen Fähigkeiten über die bloße Darstellung von Buchstaben, Wörtern und Sätzen weit hinaus gehen. Text mutiert zu Hypertext, Schriftsprache zu Multimedia. Schreiben am Bildschirm bedeutet also, das eigene Anliegen in geschriebenem Wort, Bild und Ton wirkungsvoll zu präsentieren.Schreiben am Bildschirm

Besprechen Sie Ihre Variante mit den Partnern oder Ihrer Lehrkraft

Контроль: порівняння з ключом


Вправа 3.

^ Мета: визначення засобів зв’язку та формування навичок поділу тексту на підтеми

Прийом: читання статті та виокремлення підтем у тексті

Пояснення : Jeder Absatz enthält im Rahmen des Hauptthemas ein Unterthema. Jeder Absatz ist mit den vorhergehenden inhaltlich und/oder sprachlich verknüpft. Sprachliche Verknüpfung ist durch verschiedene Wortarten ausgedrückt. Am meisten treten Substantive, Personalpronomen, Adverbien, Konjunktionen auf. Da Sie mit dem Computer schreiben, stehen Ihnen mehrere Schrifttypen zur Verfügung. Sie sollten aber höchstens zwei Schrifttypen benutzen. Besser ist es mit verschiedenen Markierungen wie „fett“ und „kursiv“ oder mit verschiedenen Farben zu arbeiten.

Завдання: a) Lesen Sie den Artikel selektiv;

b) Markieren Sie im Artikel sprachliche Verknüpfungen;

Bestimmen Sie und betiteln Sie die Unterthemen anhand der Absätze.

Студентам пропонується стаття для читання.

Спосіб виконання:
^ Geteilter Artikel Titel zu den Unterthemen Neologismen treten uns in den Korpustexten oft in unterschiedlichen Schreibungen entge­gen. Besonders bei Angloneologismen können auffallend viele Schreibvarianten vor­kommen, die einen unterschiedlichen Grad der Integration in die deutsche Schreibnorm zeigen, z.B. Carsharing (‘das Nutzen eines Autos durch verschiedene Personen auf orga­nisierter, meist kommerzieller Grundlage’) mit den Varianten Car-Sharing, CarSharing, Car-sharing, Car Sharing, carsharing, car-sharing. Grundsätzlich werden alle in den Texten belegten Schreibvarianten eines Neologismus verzeichnet. ^ Schreibvarianten der Neologismen
Besprechen Sie Ihre Varianten mit Ihren Partnern asynchron oder Sie können sich an Ihre Tutor wenden

Контроль: обговорення у групі співпраці


Вправа 4

Мета: формування навичок розпізнавання тематичної прогресії тексту

^ Прийом: аналіз взаємозв’язку заголовка із текстом

Пояснення: Alle Wörter, die es im Titel gibt, befinden sich im Text und entwickeln seine Hauptidee. Um die Hauptidee im Text zu verfolgen, müssen Sie den Text total lesen. Wenn Sie einen Text total lesen, verfolgen Sie das Ziel ihn vollständig und in allen Einzelheiten zu verstehen. In diesem Fall benötigen Sie wirklich alle Informaionen und logischen Beziehnungen. Mit diesem Ziel sollten Sie alles im Text genau verstehen.

Завдання: a) Lesen Sie den Artikel total.

Bestimmen Sie, wie oft die Wörter aus dem Titel im Text vorkommen und thematische Linie entwickeln.

c) Analysieren Sie den Zusammenhang der Überschrift mit dem Inhalt des Textes.

^ Студентам пропонується стаття для читання

Контроль: самоаналіз


Група вправ для формування вмінь і навичок реферування, компресії, перефразування першоджерела.

Вправа 1

Мета: формування навичок розуміння Konjunktiv I

Прийом: знаходження у статтях Konjunktiv I

Пояснення: Beim Schreiben des Referates sollten Sie wiedergeben, was ein Verfasser in seinem Artikel gesagt hat. Die Wiedergabe einer fremden Meinung nennt man Referieren. Dazu kann der Konjunktiv I verwendet werden. Wenn Sie etwas referieren, dann machen Sie damit deutlich, dass es sich nicht um Ihre eigene Meinung handelt.

Завдання: а) Lesen Sie einige Textabschnіtte selektiv;

b) Markieren Sie die Sätze, die die Meinung eines anderen Autors wiedergeben.

Analysieren Sie den Gebrauch des Konjunktivs I

Muster:

… So ist Wischman der Auffassung, dass die Kenntnis von Wortbildung-Regel den Lernenden deshalb kaum Nutzen bringe, weil die Rückpapaphrasierung terminologischer Komposita zu wenig die Bedetungselemente erfasse – vergleichen mit den Definitionen der jeweilegen Begriffe.


….Grimm hat dabei noch kaum englische Fremdwörter im Sinn. Er nennt ausdrücklich griechische, lateinische und französische entbehrliche Wörter, für die heimische vorhanden seien.


…die Pragrammierbarkeit unterscheidet sich von allen anderen Medien und Maschinen: sie erlaubt eine Automaisierung von so komplexen Vorgängen, dass viele glauben, er sei nur noch eine Frage der zeit, bis der Computer so viel „künstliche Intelligenz“ besitze, dass er Lehrer und Unterricht ersetzen könne.

Контроль: самоаналіз вживання Konjunktiv I

Вправа 2

Мета: формування навичок редукції частин тексту шляхом парафрази

Прийом: поєднання однакових за змістом частин тексту

Пояснення: Paraphrasieren ist eine wichtige Handlung beim Reduzieren eines Textes. Das kann eine Umschreibung oder eine Definition sein. Paraphrasierung kann sowohl lexikalisch als auch grammatikalisch sein. Z.B.

Schüler, die Erlebniserzählungen oder Erörterungen verfassen, sollen befähigt werden, sachliche, aber auch poetische Texte mit modernen Hilfsmitteln abzufassen.

Schüller sollen gelehrt werden verschiedene Texte mit modernen Hilfsmitteln zu schreiben. (lexikalisch)

Der Schreibende muss versuchen, so zu formulieren, dass der Leser seine Texte leicht lesen und verstehen kann.

Die Texte, die der Schreibende abfasst (lexikalisch), müssen lesbar und verständlich sein.(grammtikalisch)

Wie Sie gesehen haben, kann man beim Paraphrasieren kürzere Sätze formulieren.

Завдання: Entscheiden Sie, welche Sätze auf der rechten Seite den Textteilen auf der linken Seite entsprechen. Ordnen Sie diese zu.
1) "Zum Lesen habe ich keine Zeit." Diese Äußerung eines Schülers einer 10. Klasse lässt sich sicher nicht verallgemeinern, drückt aber das Empfinden vieler Jugendlicher aus, die, bedingt durch den Freizeitstress, nicht mehr in der Lage sind, einer Sache länger andauernd ihre konzentrierte Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Beobachtung gilt für das Schreiben analog.a) Der Arbeitsprozess am Bildschirm ändert diese Situation. Das große Interesse am Verkehr im Internet z.B. im Chat schafft Interesse am raschen Lesen und und Schreiben.


2) Ein Extrembeispiel für die Notwendigkeit, beim Schreiben am Bildschirm schnell auf den Punkt zu kommen, ist der Internet Relay Chat (IRC). Hier gilt "das Gesetz der rasch formulierten kurzen 'Turns', da man so am ehesten die Chance hat, im Strom der Äußerungen präsent zu sein und wahrgenommen zu werden.

b) Im Chat kann man anhand der kurzen Formulierungen schneller das Ziel erreichen.


3) So lässt sich mit einem knapp und pointiert formulierten Argument im Chat wesentlich mehr Wirkung erzielen als mit differenziert und umfangreich formulierten Ausführungen."c) Mehrere Schüler der oberen Klassen, wie das Praktikum zeigt, haben keine Zeit zum Lesen. Sie können eine solche andauernde Arbeit nicht erledigen. Das betrifft auch das Schreiben.

4) Andererseits sorgt E-Mail geradezu für eine Renaissance der Briefkultur – freilich auf einem ganz eigenen Niveau, das sich von der oben skizzierten Schreiblust des 18. Jahrhunderts deutlich abhebt. Wenn man jedoch die Dichte der Konversation, den Sachbezug, die Geschwindigkeit des Informationsaustausches und die Entwicklung einer sog. Netiquette als Kriterien gelten lässt, dann ist der anwachsende E-Mail-Verkehr eine neue Form der Brief-Kultur.d) Zu den Möglichkeiten der Schriftgestaltung kommen multi-mediale Elemente und auch Interaktivität.5) Zu unzähligen Möglichkeiten der Schriftgestaltung kommt die Verbindung mit Bildern und Grafiken, Film und Animation, Musik und Geräusch, ja sogar Interaktivität. Die Darstellung am Bildschirm, unterstützt durch einen grafik- und soundfähigen Computer, überbietet mit ihren technischen Finessen das Printmedium.

e) Um die Texte zu verarbeiten stehen den Verfassern viele Möglichkeiten zur Verfügung z.B. Hyperlinks, Feldfunktionen usw.6) Schon ein Standard-Textverarbeitungsprogramm bietet heute Funktionen, die über die Bedürfnisse des Verfassers eines persönlichen Briefs, einer Erlebniserzählung oder einer Erörterung hinaus gehen. Z. B. weisen Tabellen, Feldfunktionen und Hyperlinks über traditionelle Texteigenschaften hinaus.


f) Die E-Mail spielt eine große Rolle beim Lesen und Schreiben. Es lohnt sich zu erwähnen, dass mithilfe der E-Mail eine neue Briefkultur geboren ist.Vergleichen Sie Ihre Variante mit dem Schlüssel

1c, 2a, 3b, 4f, 5e, 6 d

Контроль: порівняння з ключом


Група вправ для формування навичок і вмінь використання засобів міжфразового зв’язку; узагальнення висловлювань в абзац, мінітекст зі збереженням логіко-семантичної зв’язності висловлювання

Вправа 1

Мета: формування навичок побудови абзацу реферату

Прийом: а) аналіз структури абзацу статті; б) написання абзацу відповідно до його структури

Пояснення: Sie wissen schon, dass ein Absatz ein Textteil des ganzen Textes sein kann. Im wissenschaftlichen Text hat der Absatz eine bestimmte Struktur, die Sie im Laufe des Schreibens berücksichtigen sollten. Solche Struktur kann folgende sein:

Ausgangspukt: das Problem/ Übereinstimmung mit dem Autor

Weiterführung: teilweise Übereinsrimmung / oder Ablehnung

Abschluss / oder Zusammenfassung, eigene Meinung

Завдання: а) Analysieren Sie die Struktur des Absatzes im Aufsatz von W.Schäfer. Die Schrift signalisiert Ihnen drei Teile des Absatzes.

Das soziale Argument, dass der Anglizismus, wie das Fremdwort überhaupt, der Verständlichkeit im Wege stehe und Schranken errichte, ist ernst zu nehmen und zeigt, dass der Einwand gegen das Fremdwort auch angemessener legitimiert sein kann (Gauger 1995:53). Ein solcher Purismus pädagogisch-aufklärerischer Natur nährte bereits die Bewegung zur Eindeutschung von Fremdwörtern im 18.Jahrhundert (Gardt 2001:199). Dennoch gelten auch hier Einschränkungen. Fremde Wörter sind nicht an sich Fremdwörter, heimische Wörter sind nicht an sich vertraute Wörter. Wo Wörter deutschen und fremden Ursprungs koexistieren, ist oft das fremde das vertraute: Telephon und Fernsprecher, Adresse und Anschrifi.Und genauso können uns englische Wörter vertraut werden, wenn wir nur häufig mit ihnen umgehen. Klagen über Keks, Tunnel oder Pudding sind heute selten, aber das war nicht immer so. Der Widerstand gegen Keks wurde erst aufgegeben, nachdem die deutsche Schreibweise eingeführt worden war und Ersatzwörter die Entlehnung nicht hatten verdrängen können (Kluge 1999: 437). Ein Wort kann nicht an sich fremd, sondern immer nur fremd im Verhältnis zu seinem Benutzer sein.

b) Fassen Sie mehrere Absätze zu von Ihnen bestimmten Ausgangspunkten ab.

Besprechen Sie Ihre Fortschritte im Schreiben mit Ihren Partnern/ oder Ihrer Lehrkraft

Контроль: обговорення у групі /або з викладачем

Вправа 2

Мета: формування вмінь синтезування частин тексту в мікротекст.

Прийом: синтезування понадфразових єдностей у мікротекст

Пояснення: Beachten Sie folgendes: Die Einleitung behaldelt die W-Fragen: was wollten Sie berichten; was Interessantes hat Ihr Thema… Das sind die Fromulierungen der Frage/Problemstellung, Zielsetzungen, themenrelevante Begriffsdefinitionen. Hauptteil versucht alle Fragen zu beantworten. Das ist schrittweise Erläuterung. Schluss klärt, welche Folgen, Bedeutung Ihr Thema für Sie und die Leser hat. Das ist Zusammenfassung der maßgeblichen Ergebnisse: Schlussfolgerung.

Sie wissen schon, um den Text logisch aufzubauen, ist es korrekt mehrere Redewendungen zu gebrauchen. Z.B.

Vertreter der Linguistik sind der Meinung, dass ……

Im Hinblick auf……

Im vorliegenden Beitrag …..

Завдання: Ihre Gesprächpartner interessieren sich für Ihr Referat als wissenschaftlichen Vortag. Verfassen Sie einen Textabschnitt (eine Einleitung, einen Hauptteil …) Ihrer Arbeit auf der Basis erarbeiten Materials / geschriebener Absätze/ zusammengestellten Texteinheiten. Gebrauchen Sie dabei verschiedene Redewendungen.

Mailen Sie Ihren Textabschintt an Ihre Partner/ oder Ihre Lehrkraft

Контроль: обговорення у групі/ або з викладачем


Група вправ для формування навичок і вмінь коригування власного письмового тексту; використання семантико-стилістичних мовних засобів для реферату;
Вправа 1
Мета: формування навичок знаходження та аналізу помилок

Прийом: аналіз виправленого реферату; читання та виправлення помилок у власному рефераті

Пояснення: Der Didaktiker aus Österreich Hans-Jürgen Krumm hat gesagt: “Ein Glück, dass Schüler Fehler machen“. Es wird normal sein, wenn Sie solcher Phrase zustimmen können. Aber Fehler gehören auch zum Lernprozess. Sie zeigen, was noch nicht im Text gut „sitzt“, was nocheinmal und vielleicht anders erklärt werden muss oder gelernt werden muss. In der Regel machen die Lehrer die Fehlerkorrektur auf der Wort- und Satzebene und dann auf der Textebene.

Завдання: а) Lesen Sie und analysieren Sie das korrigierte Referat. Welche Fehler sind auf der Wort-, Satz- und Textebene?

b) Tragen Sie die herausgesuchten Fehler ins Raster ein.

Die Fehler auf der Wortebenen

Satzebene

Textebene

c)Bestimmen Sie, welche von ihnen kommunikationsbehindert sind.

^ Студентам пропонується виправлений реферат.

Контроль: самоаналіз


Вправа 2

Мета: удосколення вмінь коректного оформлення змісту висловлювання

Прийом: читання та редагування реферату

Пояснення: Die mehrmalige Korrektur beim Schreiben des Textes ist eine normale Erscheinung für die Schreibenden.

Завдання: Lesen Sie Ihr Referat und erarbeiten Sie das Geschriebene entsprechend den Normen des wissenschaftlichen Stils. Erinnern Sie sich daran, was für den wissenschaftlichen Textes typisch ist. (Sehen Sie frühere Übungen – Modull I - 12, 18, 24 und Modull II – 1, 2, 3, 9, 10).

Контроль: самоаналіз


Група вправ для формування навичок і вмінь перевірки логічності композиції реферату; оформлення титульної сторінки; оформлення зовнішньої форми сторінки друкованого тексту.

Вправа1

Мета: формування навичок перевірки логічності композиції тексту

Прийом: читання реферату та співвіднесення змісту кожного фрагмента із темою реферату

Пояснення : Jeder Schreibende kann und sollte sich in die Leserrolle versetzen. In diesem Fall könnten Sie Ihr erster kritischer Leser sein. Beim Lesen Ihres Referats sollten Sie gedanklich eine Reihe der Fragen stellen, ob einzelne Textabschnitte mit dem Thema des Referats übereinstimmen. Z.B. Wollte ich das sagen?

Bin ich mit den Stellen, wo es Schwerpunkte gibt, zufrieden?

Habe ich ein Problem ausreichend argumentiert?

Ob ich meine Aussagen mit Zitaten unterstützt habe? U.a.

Завдання: а) Lesen Sie Ihr Referat total und überprüfen Sie die Übereinstimmung des Inhalts jedes Textabschnittes mit dem Hauptthema des Referats.

в) Analysieren Sie Ihren Leseprozess:

Ob das Referat genug wichtige Ergebnisse/ Informationen für den Leser hat?

Ob Sie jeden Satz, jede Phrase gut verstehen?

Ob es keine verheimliche Informationen für den Leser gibt?

Контроль:самоаналіз


Вправа 2

Мета: формування вмінь зовнішнього оформлення реферату

Прийом: оформлення титульної сторінки та загальний розподіл частин реферату

Пояснення: Unabhängig von der Zielsetzung und inhaltlichen Eigenschaften wissenschaftlicher Arbeiten gibt es bestimmte Konventionen für ihre Gestaltung. Diese betreffen die innere und äußere Form, also Materailordnung (Einleitung …) und Gliederung (1. …, 1.1. …) und weiterhin das Erscheinungsbild.

das Titelblatt enthält den Titel des Referats, den Vornamen und Namen des Verfassers, Namen der Universität.

Gliederungspunkte übernimmt das Inhaltsverzeichnis des Textes;

Einleitung, Hauptteil und Zusammenfassung beginnen mit einer neuen Seite;

zwischen Unterpunkten der Gliederung lassen Sie den Abstand.

Завдання: а) Machen Sie das Titelblatt.

в) Gestalten Sie den Text entsprechend der Norm des Referates.

Контроль: самоаналіз


Група вправ для формування навичок і вмінь лінгвосоціокультурної компетенції

Вправа 1

Мета: удосконалення вмінь використання посилань

Прийом: оформлення власно написаного реферату

Пояснення: Sie sollten noch darauf achten, dass ein Titel der Quelle mehrmals im Text genannt werden kann. Dazu sollten Sie den Hinweis a.a.O. ( am angegebenen Ort, Seite) angeben.

Wenn Sie ein Zitat nicht direkt aus dem Primärtext (Hauptquellen), sondern aus einem Sekundärtext (Hilfsmittel) haben, so schreiben Sie: Autor, Titel (des Primärtextes) zitiert nach: Autor, Titel (des Sekundärtextes), Seite.

z.B. Neumann, Schreiben am Bildschirm zitiert nach: Blatt, Schreibprozess und Computer, S.201. In diesem Fall brauchen Sie keine Fußnoten.

Завдання: а) Lesen Sie Ihr Referat total, langsam und aufmerksam um zu verstehen, wo Sie die Zitate oder Verweise benutzen können.

в) Gestalten Sie es korrekt durch Fußnoten und Verweise.

Kонтроль: самоаналіз


Вправа 2

Мета: формування вмінь оформлення фахових джерел з інтеренету

Прийом: оформлення посилань з інтернету

Пояснення: Internet-Quellen gelten auch als Hilfsmittel bzw. Texte für Ihre Facharbeit. Sie müssen auch korekt benutzt werden. Beim Zitieren von Internet-Quellen gilt folgendes Schema: „___________“ (gewohnte Zitierweise) Online in Internet: URL: - URL-Adresse [Stand, Abrufdatum].

Z.B. URL: - http://www.hausarbeiten.de [Stand 01. 2005].

Завдання: a) Überprüfen Sie Zitate im Referat und gestalten Sie Zitate aus den Internet-Quellen. Vergessen Sie die Fußnoten nicht!
Контроль: самоаналіз

На нашу думку, така система вправ може забезпечити студенту-заочнику навчальний процес у міжсесійний період з метою оволодіння писемномовленнєвими навичками і вміннями для написання реферату як вторинного наукового тексту. Підставами для успішного навчання у позааудиторній навчальній діяльності є: докладна навчальна теоритетична інформація у завданні вправи, що створює реальну писемномовленнєву ситуацію; спосіб виконання завдання; вказівка щодо самоконтролю/ або контролю, що створює педагогічний взаємозв’язок суб’єктів навчання завдяки електронній пошті.
Слід зазначити, що завдяки ДН студенти- заочники можуть підкріпити своє навчання спілкуванням із носіями мови через інтернет у асинхронному режимі, що може значно підвищити інтерес до оволодіння писемномовленнєвими вміннями.


Свиридюк В.П. м.Київ

Іноземні мови № 1. – 2006. - С.38-44

1 Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen.-К.: Ленвіт, 2004.- 256 с.

2 Свиридюк В.П. Дидактичні можливості дистанційного навчання іншомовного спілкування студентів-філологів заочної підготовки// Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія». – К.: Видавництво КНЛУ, 2005.- Вип.8. – С.240-248

3 Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь // Іноземні мови.- № 3.- 1999.- С.3-7.

4 Скляренко Н.К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. – К.: КДПІІМ, 1992.- С.9-14

5 Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 1999.- С.64

6 Дистанционое обучение: Учеб.пособие/Под. Ред. Е.С.Полат. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1998.- 192 с.
еще рефераты
Еще работы по разное