Реферат: Держспоживстандарт україни національний науковий центр «інститут метрології» реферат роботи


ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»


РЕФЕРАТ РОБОТИ


«СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ еталонної бази для забезпечення єдності вимірювань в державі»


Марков

Борис

Федорович
кандидат технічних наук, доцент, директор наукового центру законодавчої метрології

ННЦ «Інститут метрології»

Купко

Володимир

Семенович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор наукового центру

ННЦ «Інститут метрології»

Іванова

Катерина

Петрівна
кандидат фізико – математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового центру з термометрії і оптико-фізичних вимірювань ННЦ «Інститут метрології»


Летучий

Олександр

Миколайович
кандидат технічних наук, директор наукового центру метрології іонізуючих випромінювань та ядерних констант ННЦ «Інститут метрології»


Грищенко Леонід Вікторович
керівник науково-дослідної лабораторії

лазерної радіометрії і вимірювань волоконно-оптичних телекомунікаційних лазерних систем ННЦ «Інститут метрології»Автори роботи


Харків – 2010

СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ еталонної бази для

забезпечення єдності вимірювань в державі


Перехід до ринкової економіки, зовнішня політика, яка спрямована на інтеграцію України в ЄС, членство в СОТ, співробітництво з країнами СНД, внутрішня політика держави покликані сприяти підйому вітчизняного виробництва, захисту прав громадян на споживання продукції, безпечної для життя, і вимагають постійного вдосконалення системи забезпечення єдності вимірювань.

Діяльність системи забезпечення єдності вимірювань в державі спрямована на:

• забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

• економію всіх видів матеріальних ресурсів;

• захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

• визнання на міжнародному рівні результатів вимірювань та випробувань вітчизняної продукції.

Якість наукових досліджень, надійність системи охорони здоров’я та захисту довкілля, якість продукції і послуг, точність комерційних розрахунків, надійність системи національної безпеки й оборони у значній мірі визначаються станом вимірювань у кожній зі сфер життєдіяльності людини та ефективністю функціонування системи забезпечення єдності вимірювань у державі.

Технічною основою забезпечення єдності вимірювань в країні є її еталонна база, яка складається із державних та вторинних еталонів одиниць вимірювань.

Як свідчить досвід передових країн з ринковою економікою, всі вони мають високоефективну метрологічну інфраструктуру, одним із основних елементів якої є державні еталони. Тому актуальним є розроблення державних та вторинних еталонів одиниць фізичних величин, які мають першочергове значення для забезпечення на сучасному рівні єдності вимірювань в державі і, в першу чергу, в галузях, пов’язаних зі сферами поширення державного метрологічного нагляду, вимірювання геометричних, температурних, теплофізичних, оптико-фізичних величин, характеристик іонізуючих випромінювань та ядерних констант.

Метою даної роботи є забезпечення єдності вимірювань в державі шляхом створення та впровадження еталонної бази в діяльність промислових підприємств та наукових організацій усіх форм власності.

Наукова новизна підтверджена використанням наукових досягнень і технологій для створення еталонів, розробкою системи ( методів, апаратури, нормативних документів) передавання еталонної точності від первинних та вторинних еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки.

Практична значимість полягає у тому, що створена еталонна база забезпечує відтворення, зберігання одиниць вимірювання та передавання їх розміру робочим засобам вимірювальної техніки, які експлуатуються в різних галузях народного господарства (енергетиці, металургії, машинобудуванні, нафтохімії, геодезії, тощо), військовій техніці, медицині, екології.

^ Основні науково-технічні результати роботи полягають у створенні комплексу державних первинних та вторинних еталонів з наступних видів вимірювань:


Вимірювання геометричних величин

Успіхи в розробці високостабільних лазерних джерел випромінювання і створення на їх базі високоточних засобів вимірювань створили об'єктивні передумови для підвищення рівня метрологічного забезпечення засобів вимірювання довжини. Оскільки основу метрологічного забезпечення складає структура передачі розміру одиниці довжини від первинного еталону одиниці довжини робочим засобам вимірювань довжини, то саме її вдосконаленню насамперед необхідно приділити увагу. З первинним еталоном проблем немає, оскільки до складу державного еталону одиниці довжини входить джерело еталонного випромінювання, відтворююче міру довжини : з відносною похибкою- 2.510-11

Розроблений в ННЦ «Інститут Метрології» метод з використанням як джерела робочого випромінювання стабілізованого лазера He-Ne, що працює в режимі генерації двох частот оптичного діапазону довжин хвиль, дозволяє оптимально поєднувати високу точність інтерференційних вимірювань з продуктивністю дії, малим часом вимірювання і помірними вимогами до атмосферних умов, характерними для фазових лазерних далекомірів.

Ці розробки засновані на наявному в ННЦ науковому заділі в області лазерної віддалеметрії. Прилади створені і впроваджені на різних об'єктах національної економіки – це інтерференційні і далекомірні засоби з відносною інструментальною похибкою на рівні 110-7, що працюють в діапазоні довжин від долей метра до сотень кілометрів.

Джерелом випромінювання далекоміра служить стабілізований двочастотний He-Ne лазер. Одиниця вимірювального масштабу утворюється в результаті суперпозиції випромінюваних лазером двох оптичних коливань і визначається через різницю їх частот і фізичну константу - швидкість світла.

Спосіб вимірювання відстаней, використовуваний в далекомірі, захищений авторським свідоцтвом.

Структура передачі розміру одиниці довжини була розроблена, апробована на практиці і закріплена ГОСТ 8.503-84 "Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 24 - 75000 метров". Похибка відтворення зразкового базису 1000 метрів складається із: невилученого залишку систематичної похибки –  = 0,1мм і випадкової похибки вимірювання – = 0,1мм.

ННЦ "Інститут метрології" є головною організацією Держспоживстандарту України в області вимірювань геометричних величин – довжини, переміщення, плоских і складних геометричних форм, шорсткості, круглості, зубчатого зачеплення, координатно-вимірювальних машин і так далі.

Метрологічне забезпечення геометричних величин є найбільш обширною областю, т.я. необхідно метрологічно забезпечити лінійно-кутові вимірювання, які складають близько 60 % всіх вимірювань, а саме в машинобудуванні літакобудуванні, приладобудуванні, корабелебудуванні, атомній та космічній техніці, а також в геодезії.

В даний час, точність вимірювань в будь-яких областях залежить від стану метрологічного забезпечення даного виду вимірювань, основу якого складає науково обґрунтована і практично реалізована система передачі розміру одиниці від державного еталона до робочих засобів вимірювання.

При реалізації системи метрологічного забезпечення вимірювань в області геометричних величин, складовою частиною якої є відповідні стандарти, повірочні схеми і інша нормативно-технічна документація, увага приділяється створенню еталонних засобів, які очолюють систему передачі розміру відтвореної одиниці та забезпечують її зберігання і передавання нижнім ланкам ланцюга метрологічного забезпечення.

В області лінійних вимірювань організаційною основою метрологічного забезпечення в Україні є Державний стандарт України - ДСТУ 3741-98 «Державна перевірочна схема для засобів вимірювань довжини». Цей стандарт встановлює призначення Державного первинного еталону одиниці довжини, його характеристики і порядок передавання розміру одиниці довжини за допомогою вторинних і робочих еталонів відповідним вимірювальним засобам.

Фундаментом розвитку метрології в лінійно-кутових вимірюваннях ННЦ „Інституту метрології” є результат виконання фундаментальної роботи щодо визначення швидкості світла.

Далекомір, що входить до складу вторинного еталону 1 - 1000 метрів, реалізує принцип двочастотного інтерферометра. Він, практично, вирішує зворотну вимірюванню швидкості світла задачу - по частоті випромінюваних коливань і фізичної константи швидкості світла відтворює значення довжини лінійних базисів. Таким чином, відтворення довжини лінійних базисів проводиться відповідно до сучасного визначення одиниці довжини –метра.

Сучасний рівень розвитку, в тому числі - будівництва складних інженерних споруд, Державної геодезичної мережі і ряду інших складних об’єктів підвищує вимоги до точності лінійно-кутових вимірювань.

Необхідний діапазон для таких прецизійних вимірювань довжини - від декількох метрів до десятків кілометрів. Основними засобами, що дозволяють оперативно проводити вимірювання довжин даних діапазонів, є світлодалекоміри, тахеометри і системи супутникових радіонавігаційних систем.

Завдання метрологічного забезпечення даних вимірювальних засобів може бути вирішена за наявності еталонних базисів і далекомірних засобів з високою інструментальною точністю і забезпеченням необхідної точності вимірювань значення показника заломлення повітря на трасі вимірювання.

В Україні всім вказаним вимогам задовольняє вторинний еталон одиниці довжини в діапазоні від 24 до 1000 м і робочий еталон одиниці довжини в діапазоні от 1 до 5000 м, які разом з високоточною системою вимірювання показника заломлення повітря і системою еталонних лінійних базисів завдовжки до 16000 м є складовою частиною Національного еталонного лінійно-геодезичного полігону.


2. Температурні та теплофізичні вимірювання

Науково-технічний прогрес вимагає удосконалення методів та засобів вимірювальної техніки в галузі термометрії, розвиток якої обумовлюється як розширенням температурного діапазону, розробкою нових методів та засобів приладобудування, так і підвищенням точності температурних вимірювань. За експертними оцінками температурні та теплофізичні вимірювання складають до 30 % усіх видів вимірювань у національній економіці, а в енергетиці – до 70%.

Еталонна база в галузі термометрії є метрологічною основою для точного приладобудування, підвищення ефективності наукових досліджень, розвитку фундаментальних наук.

Метою роботи є забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань шляхом передавання розміру одиниці температури від еталонів до робочих еталонів і робочих ЗВТ, які експлуатуються на підприємствах енергетики (АЕС, ТЕС), машинобудування, металургії, нафтохімії, а також – в медицині, будівництві, сільському господарстві, воєнно-промисловому комплексі тощо.

Державний первинний еталон одиниці температури в діапазоні від 273,16 К до 1357,77 К – ДЕТУ 06-05-98 є найвищою ланкою системи забезпечення єдності вимірювань в області контактної термометрії. В еталоні реалізована класична схема відтворення одиниці температури за допомогою основних реперних точок міжнародної температурної шкали МТШ-90 (потрійна точка води, галій, індій, олово, цинк, алюміній, срібло, мідь). Основні метрологічні характеристики: діапазон відтворюваних температур від 0,01°C до 1084,62°C; випадкова похибка від 0,0001°C до 0,01°C ; невилучена систематична похибка – від 0,0002 °C до 0,005°C. Передача розміру одиниці температури здійснюється градуюванням інтерполяційних приладів (термометрів опору платинових еталонного призначення) в реперних точках температури. Вимірювання опору термометрів еталонних виконується мостом змінного струму термометричним прецизійним СА300-1. Передавання розміру одиниці температури від еталонних термометрів робочим ЗВТ проводиться згідно з державним стандартом ДСТУ 3742-98 «Державна повірочна схема для засобів вимірювання температури. Контактні засоби вимірювань». При створенні і удосконаленні еталона були використані оригінальні технічні рішення в апаратурі для відтворення фазових переходів надчистих металів, що дало змогу підвищити довготривалу відтворюваність одиниці температури в розширеному інтервалі температур.

Щорічно еталон обслуговує приблизно 215 робочих еталонів, з яких 74 одиниці – 1-го і 2-го розрядів. За допомогою робочих еталонів розмір одиниці температури передається понад 420 тис. робочим ЗВТ практично у всіх галузях народного господарства України. За своїми метрологічними характеристиками еталон знаходиться на рівні кращих світових зразків. Еталон приймав участь у міжнародних звіреннях, результати яких підтвердили відповідність його метрологічних характеристик еталонів розвинених європейських країн.

Державний первинний еталон одиниці температури кельвіна за
ІЧ-випроміненням в діапазоні від 692,67 К до 1234,93 К – ДЕТУ 06-07-04 відображає сучасну тенденцію розвитку вимірювань температури за випромінюванням. Крім прямого призначення відтворювання і передачі розміру одиниці температури кельвіна, еталон має унікальні можливості для проведення фундаментальних досліджень з уточнення значень температури реперних точок оптичними методами за допомогою абсолютного кріогенного радіометра, порівняння результатів вимірювань за допомогою еталонного платинового термометра опору і еталонного пірометра-компаратора. В основу роботи еталона покладена реалізація абсолютно «чорного тіла» (АЧТ) на основі реперних точок МТШ-90 і подальшому передаванні розміру одиниці температури випромінювачу АЧТ змінних температур за допомогою пірометра-компаратора. За своїми метрологічними характеристиками еталон дозволяє відтворювати, зберігати одиницю температури і передавати її розмір робочим еталонам і робочим засобам вимірювань температури з середнім квадратичним відхиленням результату вимірювань S < 0,8°С і невилученою систематичною похибкою Θ < 0,5 °С.


Оптичні та оптико-фізичні вимірювання

Метою роботи є забезпечення єдності та вірогідності оптико-фізичних вимірювань в Україні. Оптико-фізичні вимірювання відіграють пріоритетну роль у таких напрямках розвитку науки та техніки як сучасні волоконно-оптичні системи передавання інформації, оптична локація і далекометрія, лазерний космічний зв'язок, лазерні промислові технології. Це одна з областей вимірювань, що одержала широке розповсюдження при лікуванні населення методами лазерної терапії й лазерної хірургії, при наукових дослідженнях у ядерній фізиці та вивченні фундаментальних властивостей речовин, екологічному моніторингу, охороні праці при дозиметрії лазерного й ультрафіолетового випромінювання, забезпеченні безпеки руху транспорту, економії енергетичних ресурсів. Основним завданням було створення державних еталонів, які б забезпечували економічну незалежність України.

В рамках роботи представлено 4 державних еталона в галузі оптико-фізичних вимірювань:

- державний первинний еталон одиниць координат кольору та координат кольоровості – ДЕТУ 11-08-07;

- державний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання великих рівнів - ДЕТУ 11-07-06;

- державний еталон одиниці оптичної густини матеріалів -
ДЕТУ 11-05-02;

- державний первинний еталон одиниць середньої потужності в імпульсі випромінювання, потужності неперервного випромінювання у світловоді та часу розповсюдження випромінювання у світловоді -
ДЕТУ 11-03-09 для волоконно-оптичних ліній передачі інформації.

Наукова новизна: державний еталон одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання великих рівнів, на відміну від існуючих зарубіжних аналогів, виконано комбінованим, що дозволило відтворювати, як одиницю середньої потужності неперервного, так i одиницю енергії імпульсного лазерного випромінювання з використанням єдиного комплексу апаратури.

При виконанні робіт зі створення еталонів було застосовано найсучасніші досягнення науки і техніки, було використано сучасне обладнання. При розробці еталона одиниці оптичної густини матеріалів було впроваджено новий метод відтворення одиниці вимірювань на основі оригінального методу з використанням вимірювального та опорного фотометричних каналів, що забезпечило суттєве підвищення точності еталона.

При створенні первинного еталона одиниць середньої потужності в імпульсі випромінювання, потужності неперервного випромінювання у світловоді та часу розповсюдження випромінювання у світловоді для волоконно-оптичних ліній зв'язку вперше в світі розроблено і впроваджено принципово новий метод для відтворення одиниці довжини оптичного волокна з перетворенням одиниці довжини в одиницю частоти, що забезпечило значне підвищення метрологічних характеристик еталона.

Практична значимість полягає у тому, що при впровадженні вищезазначених державних еталонів було вирішено всі питання забезпечення єдності і достовірності вимірювань для вказаних одиниць вимірювань. Всі засоби вимірювальної техніки, які входять до державних повірочних схем, що очолюються цими еталонами, метрологічно забезпечені. Крім того створені еталони виключають необхідність повірки та калібрування застосовуваних засобів вимірювальної техніки за кордоном, що заощаджує значні кошти.

При виконанні робіт зі створення еталонів опубліковано 11 робіт і доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях.

Колориметричні вимірювання мають суттєве значення для забезпечення якості продукції. Цей вид вимірювань широко застосовується в таких важливих галузях як поліграфія, текстильна, лакофарбувальна, паперова, ювелірна, автомобільна та нафтохімічна промисловості, кіно та телебачення, а також в охороні праці. Значення точного відтворення та вимірювання кольорів при нанесенні торгових марок та фірмового фарбування набагато зростає завдяки юридичній необхідності дотримання прав виробника. Окремо слід зазначити, що колориметричні вимірювання в деяких випадках, наприклад забезпечення потрібних кольорів сигнальних вогнів для автомобілів, на залізниці, на морському та річковому транспорті, забезпечення потрібних кольорів фарбування трубопроводів та газових балонів безпосередньо пов’язано із забезпеченням захисту життя та здоров’я громадян.

Створений та введений в експлуатацію державний первинний еталон одиниць координат кольору та координат кольоровості – ДЕТУ 11-08-07, призначений для відтворення та зберігання одиниць координат кольору та координат кольоровості, а також для передавання розміру цих одиниць згідно з державною повірочною схемою робочим еталонам та робочим засобам вимірювальної техніки.

Галузь застосування: відтворення одиниць координат кольору та координат кольоровості прозорих, непрозорих та відбиваючих об’єктів; передавання розміру одиниць координат кольору та координат кольоровості методом звірення за допомогою колориметра порівняння – компаратора кольору; передавання розміру одиниць координат кольоровості методом звірення за допомогою колориметра порівняння для файлів зображення.

Державний первинний еталон забезпечує відтворення одиниць координат кольору та координат кольоровості з такими метрологічними характеристиками:

X = 2,5-109,0; Y = 1,4-98,0; Z = 1,7-107,0; S = 0,1; θ = 0,1;

х = 0,0039 - 0,7347; у = 0,0008 - 0,8338; S = 0,001; θ = 0,001.

Державний первинний еталон одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм – ДЕТУ 11-09-08.

Еталон забезпечує відтворення, зберігання та передавання еталонним та робочим мірам одиниць спектральних коефіцієнтів спрямованого пропускання в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм з середнім квадратичним відхиленням результату вимірювання, яке не перевищує 0,0005, невилучена систематична похибка не перевищує 0,001. Еталон забезпечує відтворення та передавання еталонним та робочим мірам одиниць спектральних коефіцієнтів дзеркального відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм з середнім квадратичним відхиленням результату вимірювання, яке не перевищує 0,001, невилучена систематична похибка не перевищує 0,01.

Еталон забезпечує відтворення та передавання еталонним та робочим мірам одиниць спектральних коефіцієнтів дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 2,5 мкм з середнім квадратичним відхиленням результату вимірювання, яке не перевищує 0,005, невилучена систематична похибка не перевищує 0,015. Галузь застосування: медицина, фармацевтична промисловість, пірометрія, тепловізування, оборонна промисловість, сільське господарство наукові дослідження, тощо.

Державний первинний еталон одиниць спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини енергетичної освітленості; потужності випромінювання та енергетичної освітленості –ДЕТУ 11-06-06. Еталон забезпечує відтворення за допомогою високотемпературного чорного тіла, зберігання та передавання розміру одиниць спектральної густини енергетичної яскравості, спектральної густини сили випромінювання та спектральної густини енергетичної освітленості в діапазоні довжин хвиль випромінювання 0,2 – 2,5 мкм робочим еталонам та робочим засобам вимірювальної техніки. Еталон забезпечує відтворення за допомогою абсолютного кріогенного радіометра, зберігання та передавання розміру одиниць потужності випромінювання та енергетичної освітленості в діапазоні довжин хвиль випромінювання
0,2 – 2,5 мкм еталонним та робочим засобам вимірювальної техніки.

Державний первинний еталон забезпечує відтворення одиниць спектральної густини енергетичної яскравості (4·104 - 3·1011) Вт/(ср·м3), спектральної густини сили випромінювання (3 - 3·107) Вт/(ср·м) та спектральної густини енергетичної освітленості (10 - 1·108) Вт/м3; потужності випромінювання (1·10-7 -1·10-3) Вт та енергетичної освітленості
(5·10-4 – 5) Вт/м2 з такими метрологічними характеристиками: S = 0,5·10-2; S = 0,3·10-2 ; θ = 1,5·10-2; θ = 0,5·10-2 відповідно. Галузь застосування: медицина, оборонна промисловість, сільське господарство наукові дослідження і ін.

При виконанні робіт зі створення еталонів опубліковано 13 робіт і доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях.


4. Вимірювання іонізуючих випромінень і ядерних констант

Метою роботи є забезпечення єдності вимірювань при радіаційному контролі впливу атомних станцій та інших підприємств ядерного паливного циклу на населення та навколишнє середовище необхідно забезпечити єдність вимірювань організованих газоаерозольних викидів. Визначення негативного впливу радіоактивних аерозолів пов’язано з достовірністю вимірювань об`ємної активності аерозолів, йоду та інертних газів.

Державні еталони одиниць об'ємної активності аерозолів і радіоактивного йоду є основою забезпечення в країні єдності вимірювань при здійсненні радіаційного контролю на АЕС, проведенні наукових досліджень у ядерній фізиці, радіаційній медицині, а також при радіоекологічному моніторингу об'єктів зовнішнього природного середовища.

Метою створення державних первинних еталонів одиниць об`ємної активності альфа-випромінюючих аерозолів, бета-випромінюючих аерозолів та гама-випромінюючих аерозолів є забезпечення в Україні єдності вимірювань об`ємної активності техногенних радіонуклідів в газоаерозольних середовищах відповідно до вимог законів України „Про метрологію та метрологічну діяльність”, „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” і „Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”.

Державні первинні еталони призначені для відтворення, зберігання одиниць об`ємної активності альфа-випромінюючих аерозолів, бета-випромінюючих аерозолів, радіоактивного йоду та передачі розмірів цих одиниць за допомогою робочих еталонів відповідним засобам вимірювальної техніки або безпосередньо засобам вимірювальної техніки підвищеної точності. В основу вимірювань об`ємної активності аерозолів покладено одиниці, які відтворюють зазначені еталони.

Наукова новизна полягає у тому, що вперше в Україні створено технічну основу системи забезпечення єдності вимірювань радіоактивності газових і газоаерозольних середовищ.

Технічні характеристики створених державних первинних еталонів одиниць об`ємної активності альфа-випромінюючих аерозолів, бета-випромінюючих аерозолів, радіоактивного йоду (діапазон відтворення, невизначеність та нестабільність) знаходяться на рівні відповідних характеристик національних еталонів Франції, Німеччини, США та Росії.

Практична значимість полягає у тому, що державні первинні еталони одиниць об'ємної активності альфа-, бета-, і гамма-аерозолів внесені в державні повірочні схеми для засобів вимірювання об'ємної активності альфа-аерозолів, бета-аерозолів та об'ємної активності радіоактивного йоду.

Розроблені еталони активно використовуються для передавання розміру одиниць вимірювання радіометрам і моніторам аерозолів, радіоактивного йоду, які використовуються самостійно або входять в автоматизовані системи контролю газоаерозольних викидів енергоблоків АЕС, автоматизовані системи контролю радіаційної обстановки в зоні спостереження АЕС, системи радіаційного контролю.

Введення в дію державних первинних еталонів одиниць об`ємної активності альфа-випромінюючих аерозолів, бета-випромінюючих аерозолів та радіоактивного йоду вирішує дуже важливе завдання в Україні з забезпечення єдності та достовірності вимірювань об`ємної активності техногенних радіонуклідів в газових и газоаерозольних середовищах.

Упровадження вищенаведених еталонів в систему забезпечення єдності вимірювань іонізуючих випромінень вирішує важливу проблему надійного та якісного контролю безпеки роботи АЕС, їх впливу на навколишнє середовище та забезпечення радіаційної безпеки персоналу та населення.

При виконанні робіт зі створення еталонів опубліковано 6 робіт і доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях.
еще рефераты
Еще работы по разное