Реферат: Вимоги до реферату зі спеціальності


ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Вступний реферат зі спеціальності повинен носити дослідницький характер. Обсяг 25-35 сторінок тексту (ПК, шрифт Times New Roman 14, полуторний інтервал. Перевищення обсягу не допускається. Реферат повинен мати наскрізну нумерацію. Додатки не входять в обсяг вступного реферату, але нумерується один по одному. У тексті реферату повинні бути посилання на кожний додаток, таблиці, статистичні матеріали й використані джерела.

Для послідовного й логічного викладу матеріалу вступний реферат повинен містити ретельно продуманий план.

План містить у собі:

Вступ.

1 глава.

1.1.

1.2.

1.3.

2 глава.

2.1.

2.2.

2.3.

3 глава.

3.1.

3.2.

3.3.

Висновок.

Список використаних джерел.

Додатки.

Вступний реферат повинен містити розгорнуте обґрунтування теми; огляд літератури з предмету з відповідним узагальненням і постановкою дослідницького завдання; дослідницьку частину - аналіз фактичного матеріалу; висновок, що підсумовує результати аналізу, правильно оформлений науковий апарат. Назви параграфів повинні відбивати дослідження тієї або іншої складової, або аспекту розглянутої проблеми. Наприкінці кожної глави повинні бути короткі висновки.

Як правило, перший розділ містить характеристику й аналіз теоретичних і дискусійних проблем, другий - аналіз історичного досвіду й практичних розробок, третій - визначення шляхів вирішення поставлених проблем.

У рефераті автор повинен виявити чітке розуміння проблеми, знання дискусійних питань, пов'язаних з нею, уміння підбирати й аналізувати фактичний матеріал, уміння зробити з нього обґрунтовані висновки, намітити перспективу подальшого дослідження.

 ^ Зразок титульного аркуша реферату за фахом

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський державний аграрний університет

НАЗВА ТЕМИ
 

Реферат

для складання вступного екзамену зі спеціальної дисципліни

 

Спеціальність: NN.NN.NN – Назва спеціальності


Підготував: _______________________

(ПІБ)

 

 

Перевірив 

Оцінка: ____________ _______________ ______________________________

(підпис) (посада, вчене звання, вчений ступінь ПІБ)


 

 

 


Миколаїв

2011
еще рефераты
Еще работы по разное